U - zmiana ustawy o obywatelstwie

Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5741
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

U - zmiana ustawy o obywatelstwie

Post autor: Aleksander »

USTAWA
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Nowelizacja ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim z 3 czerwca 2020 r. z późn. zm.

My, Aleksander, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowimy, co następuje:

Artykuł 1.

W "Ustawie o obywatelstwie dreamlandzkim" z dnia 3 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 3 ust. 2. przyjmuje brzmienie: "Nie nadaje się obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie stworzenia przez niego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, interesu publicznego lub spoistości wspólnoty obywatelskiej".
  2. Skreśla się art. 3. ust. 3.
  3. W art. 5. dopisuje się ust. 4. o brzmieniu: "Jeśli cudzoziemiec w przeszłości posiadał obywatelstwo Królestwa Dreamlandu, a w drodze dyskusji bądź przy złożonym wniosku zostanie to udowodnione, można dyskusję skrócić bądź ją pominąć".
  4. W art. 5. dopisuje się ust. 5. o brzmieniu: "Art. 5. ust. 4. nie stosuje się, jeśli obywatelstwo zostało odebrane wskutek popełnienia przez byłego obywatela przestępstwa bądź wskutek warunków określonych artykułami 13, 14. niniejszej ustawy".
  5. Art. 8. ust. 1. przyjmuje brzmienie: "Na wniosek ministra ds. imigracji, Król zobowiązuje cudzoziemca wnioskującego o obywatelstwo do złożenia przysięgi obywatelskiej.
  6. Art. 8. ust. 2. przyjmuje brzmienie: "Po złożeniu przez cudzoziemca wnioskującego o obywatelstwo przysięgi obywatelskiej, Król nadaje obywatelstwo."
  7. W art. 8. dopisuje się ustęp 5. o brzmieniu: "Od daty przedłożenia Królowi wniosku o nadanie obywatelstwa obowiązuje termin 7 dni na złożenie przysięgi. Przysięga złożona po terminie jest nieważna, a wniosek przepada."
Artykuł 2.
  1. Niniejsza nowelizacja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Obrazek
USTAWA
z dnia 3 czerwca 2020 z późn. zm.

o obywatelstwie dreamlandzkim
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Artykuł 1.
Ustawa określa nabycie i utratę obywatelstwa dreamlandzkiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
Artykuł 2.
Określenie „cudzoziemiec” oznacza każdego, kto nie jest obywatelem.
Rozdział 2.
Nabycie obywatelstwa
Artykuł 3.
(1) Obywatelstwo może być nadane cudzoziemcowi na jego wniosek.

(2) Nie nadaje się obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie stworzenia przez niego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, interesu publicznego lub spoistości wspólnoty obywatelskiej

(3) (skreślony)
Artykuł 4.
(1) Cudzoziemiec przedkłada wniosek o nadanie mu obywatelstwa ministrowi imigracji.

(2) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, żądanie nadania mu obywatelstwa oraz zwięzłe uzasadnienie tego żądania. Minister imigracji pozostawia bez rozpatrzenia wniosek, który nie odpowiada tym wymogom.
Artykuł 5.
(1) Minister imigracji wyznacza odpowiedni czas, nie krótszy niż dwadzieścia cztery godziny, na dyskusję nad wnioskiem o nadanie obywatelstwa i zgłaszanie zastrzeżeń wobec niego.

(2) Jeśli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, minister imigracji wyznaczy odpowiedni czas, nie krótszy niż czterdzieści osiem godzin, na dalszą dyskusję nad wnioskiem.

(3) Tylko obywatele mogą zgłaszać zastrzeżenia wobec wniosku.

(4) Jeśli cudzoziemiec w przeszłości posiadał obywatelstwo Królestwa Dreamlandu, a w drodze dyskusji bądź przy złożonym wniosku zostanie to udowodnione, można dyskusję skrócić bądź ją pominąć.

(5) Art. 5. ust. 4. nie stosuje się, jeśli obywatelstwo zostało odebrane wskutek popełnienia przez byłego obywatela przestępstwa bądź wskutek warunków określonych artykułami 13, 14. niniejszej ustawy.
Artykuł 6.
Minister imigracji może podjąć odpowiednie czynności sprawdzające dla ustalenia, czy nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi byłoby pożądane.
Artykuł 7.
(1) Po upływie czasu na dyskusję nad wnioskiem, w ciągu czterdziestu ośmiu godzin, minister imigracji przedkłada Królowi wniosek o nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi albo umotywowaną decyzją odmawia przedłożenia takiego wniosku.

(2) Od decyzji ministra imigracji, odmawiającej przedłożenia Królowi wniosku o nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, przysługuje temu odwołanie do Pierwszego Ministra.

(3) Jeśli ministrem imigracji jest sam Pierwszy Minister, zamiast odwołania zainteresowanemu cudzoziemcowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(4) Wniesione odwołanie bądź wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatruje się w ciągu czterdziestu ośmiu godzin.
Artykuł 8.
(1) Na wniosek ministra ds. imigracji, Król zobowiązuje cudzoziemca wnioskującego o obywatelstwo do złożenia przysięgi obywatelskiej

(2) Po złożeniu przez cudzoziemca wnioskującego o obywatelstwo przysięgi obywatelskiej, Król nadaje obywatelstwo.

(3) Przysięgę obywatelską składa się wobec Króla, według następującej roty:
Ja, NN, przysięgam: dochować wierności Królestwu Dreamlandu, jego Konstytucji i prawom; bronić ich przed wszelkimi zagrożeniami, z zewnątrz i wewnątrz; uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw publicznych zgodnie ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą; służyć wspólnemu dobru wedle swoich sił i umiejętności.”.

(4) Przysięgę obywatelską można złożyć z dodatkiem formuł religijnych bądź odwołujących się do wartości wyznawanych przez obywatela.

(5) Od daty przedłożenia Królowi wniosku o nadanie obywatelstwa obowiązuje termin 7 dni na złożenie przysięgi. Przysięga złożona po terminie jest nieważna, a wniosek przepada.
Rozdział 3.
Utrata obywatelstwa
Artykuł 9.
(1) Obywatelstwo wygasa, gdy obywatel zrzeknie się go.

(2) Publiczne wyrażenie woli opuszczenia państwa na stałe albo na czas nieokreślony uważa się za zrzeczenie się obywatelstwa, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia.
Artykuł 10.
Obywatelstwo wygasa po upływie trzydziestu dni od opublikowania przez obywatela ostatniej wypowiedzi na państwowym forum dyskusyjnym.
Artykuł 11.
Obywatelstwo Króla ani króla seniora nie wygasa z innej przyczyny, niż wskutek zrzeczenia się go.
Artykuł 12.
Wygaśnięcie obywatelstwa stwierdza minister imigracji w drodze decyzji, wskazując przyczynę wygaśnięcia.
Artykuł 13.
Jeśli obywatel dreamlandzki, będący także obywatelem państwa obcego, uchybia obowiązkowi wierności państwu lub sprzeniewierza się przysiędze obywatelskiej, na wniosek albo za zgodą ministra spraw zagranicznych Król może odebrać temu obywatelowi jego obywatelstwo.
Artykuł 14.
(1) Parlament Królestwa może odebrać obywatelstwo oznaczonej osobie, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów.

(2) Projekt uchwały w tej sprawie może być poddany pod głosowanie najwcześniej po upływie tygodnia od przedstawienia go parlamentowi.

(3) Uchwała w tej sprawie może być podjęta najwcześniej po upływie trzech miesięcy od poprzedniego przypadku odebrania obywatelstwa w tym samym trybie.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
Artykuł 15.
Minister imigracji prowadzi rejestr obywateli.
Artykuł 16.
(skreślony)
Artykuł 17.
Traci moc ustawa federalna z dnia 18 października 2019 r. o obywatelstwie dreamlandzkim.
Artykuł 18.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2020 r.
(-) Alexander, r.s.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości