D o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2809
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

D o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Maciej II »

DEKRET
z dnia 3 czerwca 2020

o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Naszego Rządu stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
W dekrecie z dnia 14 kwietnia 2020 r. o statucie parlamentu w art. 7 w ust. 2 wyraz „dekret” zastępuje się wyrazami „projekt dekretu”.
Artykuł 2.
W dekrecie z dnia 30 marca 2020 r. o infrastrukturze państwowej w art. 4 w ust. 2 wyrazy „za zgodą Premiera Rządu Królewskiego” zastępuje się wyrazami „na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra”.
Artykuł 3.
W ustawie z dnia 22 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym art. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„Art. 5. 1. Administracja forum sprawuje ogólny zarząd nad forum, a szczególnie tworzy i znosi sekcje forum oraz określa bierny i czynny dostęp do nich.
2. Administrację forum stanowią: Król, Pierwszy Minister, minister spraw wewnętrznych, Główny Inżynier Królewski i inni, właściwi inżynierowie królewscy oraz administratorzy forum, powoływani i odwoływani przez ministra spraw wewnętrznych.
3. Król wykonuje czynności administracji forum na wniosek albo za zgodą ministra spraw wewnętrznych.
4. Administratorzy forum, powołani przez ministra spraw wewnętrznych, podlegają jego wytycznym i poleceniom.

Art. 6. 1. Moderacja forum zapewnia ochronę porządku publicznego na forum w granicach przepisów ustawy.
2. Moderację forum stanowią minister policji oraz moderatorzy forum. Minister policji powołuje i odwołuje moderatorów forum.
3. Moderatorzy forum, powołani przez ministra policji, podlegają jego wytycznym i poleceniom.”.
Artykuł 4.
Traci moc ustawa federalna z dnia 21 października 2016 r. o instytucjach.
Artykuł 5.
Traci moc ustawa federalna z dnia 3 października 2016 r. o Funduszu Startowym.
Artykuł 6.
Traci moc ustawa federalna z dnia 21 lipca 2016 r. o finansach publicznych.
Artykuł 7.
Traci moc ustawa federalna z dnia 20 sierpnia 2015 r. o fladze Królestwa.
Artykuł 8.
Dekret wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(-) Maciej II, R.
***

TEKST JEDNOLITY
DEKRET
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

o statucie parlamentu

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

stanowimy, co następuje:


Rozdział 1.
Organizacja parlamentu

Artykuł 1.
Dekret określa organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa, zwanego dalej „parlamentem”.
Artykuł 2.
(1) Parlament składa się z obywateli dreamlandzkich wpisanych na listę członków parlamentu.

(2) Wpisanie obywatela na listę członków parlamentu, jak również skreślenie go z niej następuje na żądanie zainteresowanego.

(3) Skreśla się obywatela z listy członków parlamentu, jeśli nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach, chyba że głosowania te zakończyły się w odstępie czasowym nieprzekraczającym dwudziestu czterech godzin.
Artykuł 3.
(1) Marszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „marszałkiem”, reprezentuje parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego prace i przewodniczy jego obradom.

(2) Marszałek w szczególności:
1) prowadzi listę członków parlamentu;

2) przyjmuje i kontroluje przedstawiane parlamentowi wnioski;

3) otwiera i zamyka obrady;

4) zarządza kolejne etapy obrad i decyduje o czasie ich trwania;

5) zarządza miejscem obrad parlamentu.
(3) Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „wicemarszałkiem”, zastępuje marszałka:
1) z jego upoważnienia;

2) gdy jest on nieobecny albo bezczynny;

3) gdy jego stanowisko jest nieobsadzone.
Artykuł 4.
(1) Parlament wybiera marszałka ze swojego grona, na trzymiesięczną kadencję. Może go odwołać w toku kadencji, o ile jednocześnie powoła nowego marszałka.

(2) Wybór i powołanie marszałka następują bezwzględną większością głosów.

(3) Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się także do wicemarszałka.
Artykuł 5.
Jeśli marszałek i wicemarszałek będą obaj nieobecni albo bezczynni bądź ich stanowiska będą nieobsadzone, Król, działając na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra, powierzy jednemu z członków parlamentu obowiązki marszałka.
Rozdział 2.
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 6.
(1) Żaden etap obrad, a podczas głosowań nad poprawkami także żadne z głosowań z osobna, nie może trwać krócej niż czterdzieści osiem godzin.

(2) Głosowanie w toku nie podlega skróceniu, chyba że jego wynik jest przesądzony.
Rozdział 3.
Zwykły tryb obrad

Artykuł 7.
(1) Projekt ustawy przedstawia parlamentowi Król, Rząd Królewski albo członek parlamentu.

(2) Projekt dekretu przedstawia parlamentowi Król.

(3) Projekt uchwały przedstawia parlamentowi członek parlamentu.

(4) Do wniosku załącza się odpowiednie uzasadnienie, a do projektów ustaw i dekretów zakładających zmianę praw stanowionych także teksty jednolite tych praw.
Artykuł 8.
(1) Obrady w sprawie projektu ustawy obejmują dyskusję, głosowania nad poprawkami i głosowanie nad projektem.

(2) Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także do obrad w sprawie projektu uchwały. Jeśli jednak projekt jest pilny lub niebudzący wątpliwości, marszałek może zarządzić pominięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem.

(3) Obrady w sprawie projektu dekretu obejmują dyskusję i głosowanie nad projektem.
Artykuł 9.
(1) Podczas dyskusji nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, wnioskodawca i ci, którzy mogliby przedstawić projekt tego samego rodzaju, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Poprawka zgłoszona przez wnioskodawcę zmienia treść projektu bez potrzeby głosowania, chyba że wnioskodawca zaznaczył, że sobie tego nie życzy.
Artykuł 10.
W głosowaniu członek parlamentu głosuje za, głosuje przeciw albo wstrzymuje się od głosu.
Rozdział 4.
Wybór urzędników

Artykuł 11.
Wybór kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra, wyznaczanego przez parlament, marszałka oraz wicemarszałka następuje według przepisów niniejszego rozdziału.
Artykuł 12.
(1) Marszałek otwiera obrady najwcześniej na dwa tygodnie, a najpóźniej na tydzień przed upływem trzech miesięcy od powołania Rządu Królewskiego, wyboru bądź powołania marszałka albo wyboru bądź powołania wicemarszałka.

(2) Marszałek otwiera obrady w innym czasie, jeśli okaże się to konieczne.
Artykuł 13.
(1) Obrady obejmują zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad kandydatami.

(2) Kandydaci zgłaszają się osobiście.

(3) W głosowaniu członek parlamentu oddaje głos za jednym z kandydatów albo przeciw im wszystkim.
Artykuł 14.
(1) Wybranym jest kandydat, który w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów.

(2) Jeśli dwóch albo więcej kandydatów uzyskało najwięcej głosów na równi, głosowanie powtarza się z pominięciem pozostałych.

(3) Nie powtarza się dwa razy głosowania między tymi samymi kandydatami. W takim przypadku powtarza się obrady od początku.

(4) Jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, powtarza się obrady od początku.
Artykuł 15.
Jeśli parlament nie wybierze kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra w ciągu piętnastu dni od otwarcia obrad w tej sprawie albo od dnia, w którym takie obrady powinny były najpóźniej zostać otwarte, którekolwiek nastąpiło wcześniej, Król samodzielnie powoła Rząd Królewski na podstawie art. 6 ust. 4 Konstytucji.
Rozdział 5.
Prawo zapytania

Artykuł 16.
(1) Członek parlamentu składa zapytanie do Króla albo do Rządu Królewskiego, przewidziane art. 7 ust. 6 Konstytucji, za pośrednictwem marszałka.

(2) Adresat zapytania obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu tygodnia od doręczenia zapytania, za pośrednictwem marszałka. Jeśli udzielenie odpowiedzi wymaga dłuższego czasu, zawiadamia o tym marszałka i udziela odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zapytania.

(3) Marszałek przedstawia parlamentowi treść zapytania i udzielonej odpowiedzi albo treść zapytania i informację o nieudzieleniu odpowiedzi w terminie.

(4) W sprawie zapytania, na które udzielono odpowiedzi przeprowadza się obrady, obejmujące dyskusję nad tym zapytaniem oraz odpowiedzią na nie.
Rozdział 6.
Przepisy końcowe

Artykuł 17.
(1) Wraz z wejściem dekretu w życie, dotychczasowy Marszałek Królewski obejmuje stanowisko marszałka.

(2) Marszałek niezwłocznie wpisze na listę członków parlamentu tych obywateli dreamlandzkich, którzy wzięli udział w przynajmniej jednym z głosowań Konstytuanty Królestwa.
Artykuł 18.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi w ciągu tygodnia od upływu trzech, a następnie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 19.
Traci moc ustawa z dnia 2 kwietnia 2019 r. — Regulamin Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 20.
Dekret utraci moc wraz z wejściem w życie ustawy określającej organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa.
Artykuł 21.
Dekret wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.
(-) M2, r.
***

TEKST JEDNOLITY
DEKRET
z dnia 30 marca 2020 r.

o infrastrukturze państwowej

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

stanowimy, co następuje:


Artykuł 1.
Infrastrukturę państwową stanowią wszelkie środki w dyspozycji państwa, na których może się opierać działanie serwisów internetowych lub innych usług świadczonych przez internet, oraz takież serwisy i usługi, zarządzane przez państwo.
Artykuł 2.
(1) Komitet Rozwoju Państwa wyznacza kierunki rozwoju infrastruktury państwowej, w szczególności należących do niej serwisów internetowych lub innych usług świadczonych przez internet.

(2) Komitet stanowi przez jednomyślne uzgodnienia.

(3) W skład komitetu wchodzą: Król, Premier Rządu Królewskiego i Główny Inżynier Królewski.
Artykuł 3.
(1) Królewskie Kolegium Inżynieryjne rozwija infrastrukturę państwową, zachowuje ją w sprawności technicznej, zabezpiecza ją przez nadużyciami oraz aktywnie przeciwdziała nadużyciom w stosunku do niej.

(2) W zakresie niezastrzeżonym innym organom władzy publicznej, kolegium zarządza infrastrukturą państwową, zapewniając jej należyte wykorzystanie.

(3) Kolegium składa się z Głównego Inżyniera Królewskiego i pozostałych inżynierów królewskich.
Artykuł 4.
(1) Główny Inżynier Królewski kieruje Królewskim Kolegium Inżynieryjnym, a w szczególności:
1) reprezentuje kolegium na zewnątrz i może upoważniać do tego pozostałych inżynierów królewskich;

2) powołuje i odwołuje pozostałych inżynierów królewskich oraz sprawuje zwierzchnictwo nad nimi;

3) może, w drodze zarządzeń, określać organizację kolegium i kierunki jego działania.
(2) Głównego Inżyniera Królewskiego powołuje i odwołuje Król, na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra.
Artykuł 5.
(1) Samorządom i organizacjom społecznym, na wniosek ich właściwych organów, oraz obywatelom dreamlandzkim, na ich wniosek, mogą być udostępniane środki należące do infrastruktury państwowej w celu urządzenia społecznie pożytecznych serwisów internetowych lub innych usług świadczonych przez internet.

(2) Środki udostępnia się na wniosek zainteresowanego, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że udostępnienie ich wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem infrastruktury państwowej w stosunku do uzyskanych korzyści, lub że byłyby one wykorzystane niezgodnie z interesem publicznym, w szczególności w innym celu, niż przewidziany dekretem.
Artykuł 6.
(1) Na wniosek zainteresowanego, Główny Inżynier Królewski udostępnia mu środki należące do infrastruktury państwowej zgodnie z wnioskiem albo umotywowaną decyzją odmawia ich udostępnienia. Decyzja o udostępnieniu środków określa wymiar udostępnionych środków oraz ich przeznaczenie.

(2) Jeśli udostępnione środki są wykorzystywane z nadmiernym obciążeniem infrastruktury państwowej w stosunku do uzyskiwanych korzyści, niezgodnie z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z interesem publicznym, Główny Inżynier Królewski umotywowaną decyzją uchyla decyzję o udostępnieniu środków.
Artykuł 7.
(1) Państwom obcym, na podstawie traktatów, mogą być udostępniane środki należące do infrastruktury państwowej.

(2) Wymiar udostępnionych środków oraz ich przeznaczenie określa traktat zawarty z poszczególnym państwem obcym.
Artykuł 8.
Traci moc dekret królewski z dnia 6 kwietnia 2019 r. o infrastrukturze informatycznej.
Artykuł 9.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) M2,r.
***
TEKST JEDNOLITY
USTAWA
z dnia 22 lipca 2017 r.

o państwowym forum dyskusyjnym
My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,
ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Zasadniczą przestrzenią komunikacji w Królestwie Dreamlandu jest państwowe forum dyskusyjne, zwane dalej „forum”.
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie;
7) rozpowszechniać realnych danych osobowych oraz realnego wizerunku osób, które sobie tego nie życzą.
Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.
Rozdział 2
Administracja i moderacja forum
Art. 5. 1. Administracja forum sprawuje ogólny zarząd nad forum, a szczególnie tworzy i znosi sekcje forum oraz określa bierny i czynny dostęp do nich.
2. Administrację forum stanowią: Król, Pierwszy Minister, minister spraw wewnętrznych, Główny Inżynier Królewski i inni, właściwi inżynierowie królewscy oraz administratorzy forum, powoływani i odwoływani przez ministra spraw wewnętrznych.
3. Król wykonuje czynności administracji forum na wniosek albo za zgodą ministra spraw wewnętrznych.
4. Administratorzy forum, powołani przez ministra spraw wewnętrznych, podlegają jego wytycznym i poleceniom.

Art. 6. 1. Moderacja forum zapewnia ochronę porządku publicznego na forum w granicach przepisów ustawy.
2. Moderację forum stanowią minister policji oraz moderatorzy forum. Minister policji powołuje i odwołuje moderatorów forum.
3. Moderatorzy forum, powołani przez ministra policji, podlegają jego wytycznym i poleceniom.
Rozdział 3
Struktura forum
Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. Sekcja forum przeznaczona pod użytkowanie jej przez Królestwo Elderlandu, zgodnie z Traktatem o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawartym dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze, nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego
Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie i sędziowie pokoju.
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są cżłonkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13. 1. Środkami porządkowymi są:
1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) ewaporacja.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
2b. Areszt nakłada się na użytkowników uporczywie i wielokrotnie łamiących przepisy niniejszej ustawy mimo zastosowania innych środków porządkowych, na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 7 dni. Użytkownik, wobec którego zastosowany został środek porządkowy w postaci aresztu nie ma możliwości zamieszczania postów na forum. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego pełniona przez użytkownika funkcja publiczna lub inne przepisy prawa, użytkownik może opublikować post, po uprzedniej akceptacji jego treści przez moderatora.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.
4. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez ewaporowanego, szczególnie jego konto i wszystkie zamieszczone przezeń posty. Ewaporację można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.

Art. 14. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.

Art. 16. Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej. Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do Sądu Królestwa
Alfred, rex
[/quote][/justify]
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości