[GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Sala prowadzenia obrad Parlamentu Królewskiego.
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1886
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

[GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

zapewne kilkoro z Was się zdziwi gdy spogląda na ten wniosek i tę dyskusję. Nie różni się ów wniosek od tego, który kilka dni temu złożył sam Król, jednakże w wyniku wydania ustawy o uporządkowaniu praw ustawa ta nie znalazła się w katalogu wymienionym w przyjętej ustawie. Król wczoraj dokonał jej publikacji. Wobec tego należy ustawę o małej reformie przyjąć raz jeszcze. Przy okazji korygując błąd, który zaistniał na etapie jej procedowania - głosowanie zostało skrócone zbyt szybko. Dyskusja potrwa 3 dni, i zakończy się z dniem 30 stycznia 2020 r.

Szanowni,

Korona przedstawia projekt małej reformy sądownictwa, która jej zdaniem pozytywnie wpłynie na dreamlandzki wymiar sprawiedliwości. Najważniejszą zmianą jest ostateczne pozbycie się funkcji sędziego pokoju oraz usunięcie niektórych przepisów dotyczących warunków sprawowania funkcji sędziego. Liczę, że ta mała reforma będzie wstępem do nieco większego projektu dobrej zmiany w naszych sądach. Niemniej jednak, przedkładam przed oblicze parlamentu królewskiego to, co jest.


Ustawa Federalna
z dnia ... 2020 r.
o małej reformie sądownictwaArt. 1. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 [t.j. z dnia 31 grudnia 2017] o postępowaniu sądowym uchyla się art. 2. ustawy.
Art. 2. W ustawie federalnej z dnia 11 marca 2019 o państwowym forum dyskusyjnym art. 10 ust. 2 ustawy przyjmuje brzmienie: „Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie.”.
Art. 3. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 o Sądzie Królestwa:
1) art. 3 ust. 3 ustawy przyjmuje brzmienie: „organizuje szkolenia zawodowe dla sędziów;”;
2) art. 4 ust. 3 ustawy przyjmuje brzmienie: „Wyznaczony pełniącym obowiązki Prezesa może być sędzia, a jeśli w czasie wyznaczenia brak sędziów, to osoba posiadająca certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.”;
3) art. 6 ustawy przyjmuje brzmienie: „Objąwszy swój urząd, sędzia w ciągu 7 dni składa publicznie przysięgę następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sędzia służyć wiernie Królestwu i stać na straży jego praw, swoje obowiązki wypełniać sumiennie, wymierzać sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia, w swoim postępowaniu zachowywać godność i uczciwość.””;
4) uchyla się Art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy.
Art. 4. W Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016:
1) art. 14 ust. 4 Karty Konstytucyjnej przyjmuje brzmienie: "Sąd Królestwa stanowią sędziowie. Sędziów powołuje i odwołuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego. Nowo powołany sędzia obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.";
2) art. 14 ust. 5 Karty Konstytucyjnej przyjmuje brzmienie: "Sędziowie są niezawiśli i w wykonywaniu swojego urzędu podlegają wyłącznie Karcie Konstytucyjnej.";
3) uchyla się Art. 14 ust. 6 Karty Konstytucyjnej;
4) art. 14 ust. 8. Karty Konstytucyjnej przyjmuje brzmienie: "Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany przez Króla spośród sędziów za zgodą Parlamentu Królewskiego. Prezes może być odwołany przez Króla za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią.";
5) uchyla się Art. 14 ust. 9 pkt. 4 Karty Konstytucyjnej.
Art. 5. Osoby sprawujące urząd sędziego pokoju na dzień ogłoszenia ustawy, zostają włączeni przez Króla w poczet sędziów w rozumieniu Art. 14 ust. 4 Karty Konstytucyjnej.
Art. 6. Ustawa jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.TEKSTY JEDNOLITE:

USTAWA FEDERALNA
z dnia 22 stycznia 2017 r.
[t.j. z dnia 31 grudnia 2017 r.]
[t.j. z dnia ... 2020 r.]

o postępowaniu sądowym
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje postępowanie przed Sądem Królestwa, zwanym dalej „Sądem”.

Art. 2. (uchylony)

Art. 2a. 1. Podstawę faktyczną rozstrzygnięć Sądu stanowi całokształt okoliczności faktycznych sprawy, ujawnionych w toku postępowania.
2. Strony obowiązane są wskazywać Sądowi znane im okoliczności faktyczne istotne dla sprawy oraz dawać ich dowody.
3. Sąd bierze pod uwagę okoliczności faktyczne udowodnione w toku postępowania, znane Sądowi z urzędu oraz znane powszechnie.
4. Sąd bierze pod uwagę także okoliczności faktyczne, których prawdziwość da się wywnioskować z wcześniej wymienionych, jak również okoliczności faktyczne, których prawdziwość nakazuje domniemywać ustawa albo dekret, chyba że w toku postępowania udowodniono ich nieprawdziwość.
5. Moc poszczególnych dowodów Sąd ocenia swobodnie, kierując się zasadami prawidłowego rozumowania i wskazaniami doświadczenia życiowego.

Art. 3. 1. Sąd orzeka w składzie jednego, dwóch albo trzech sędziów, zależnie od wagi sprawy.
2. Sąd w składzie dwóch sędziów orzeka jednomyślnie, a w składzie trzech sędziów — zwykłą większością głosów.

Art. 4. 1. Sąd wydaje postanowienia, o ile ustawa nie przewiduje wydania wyroku.
2. Przewodniczący składu orzekającego Sądu, zwany dalej „przewodniczącym s.o.”, oraz Prezes Sądu Królestwa, zwany dalej „Prezesem”, wydają zarządzenia.
3. (uchylony).
4. Postanowienia i zarządzenia podlegają zmianie albo uchyleniu przez wydającego je, jeżeli zmieniły się istotnie okoliczności sprawy lub jeżeli rozstrzygnięcie z postanowienia (zarządzenia) było nieprawidłowe wskutek błędu co do faktów bądź prawa.

Art. 5. 1. Sąd sporządza uzasadnienia swoich orzeczeń z urzędu.
2. Przewodniczący s.o. i Prezes w miarę potrzeby sporządzają uzasadnienia swoich zarządzeń z urzędu.
3. Jeżeli odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia zarządzenia z urzędu, sporządza się je na wniosek strony lub podmiotu, którego praw lub obowiązków dotyczy zarządzenie, złożony w ciągu 3 dni od dnia wydania zarządzenia. Uzasadnienie powinno być sporządzone w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 6. 1. Sąd, przewodniczący s.o. i Prezes w miarę potrzeby udzielają pouczeń uczestnikom postępowania.
2. W przypadkach określonych w ustawie i ustawach odrębnych pouczenia udziela się z urzędu.

Art. 7. 1. Sędzia jest wyłączony od sprawy z mocy prawa, jeżeli przedmiotem sprawy są jego prawa lub obowiązki lub jeżeli miałby korzyść z tego, gdyby w sprawie zapadło określone rozstrzygnięcie.
2. Prezes może wyłączyć sędziego od sprawy na wniosek jego lub strony, jeżeli zachodzą okoliczności poddające w poważną wątpliwość jego bezstronność w sprawie. Sędzia wyłączony może wnieść do Sądu protest przeciwko zarządzeniu Prezesa. Sąd orzeka w przedmiocie protestu w składzie trzech sędziów, wyznaczonym przez Króla i nieobejmującym Prezesa ani wnoszącego protest. Jeżeli Sąd nie może orzec z powodu niedostatecznej liczby sędziów, w przedmiocie protestu rozstrzyga Król.

Art. 8. Postępowanie odbywa się jawnie i publicznie, w odrębnym wątku w miejscu urzędowania Sądu.
Rozdział 2
Postępowanie rozpoznawcze
Art. 9. 1. Postępowanie wszczyna wniesienie do Sądu przez uprawniony podmiot (strona skarżąca) skargi przeciwko podmiotowi trzeciemu (strona broniąca się), w której żąda on udzielenia mu ochrony prawnej przez sąd.
2. Skarga wszczynająca postępowanie może być wniesiona przez i przeciwko każdej osobie fizycznej i każdej osobie prawnej, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej. Jeżeli wynika to z natury przedmiotu sprawy, stronę może stanowić wiele podmiotów, z których każdy wykonuje czynności strony we własnym imieniu i na własną korzyść lub szkodę. Odrębna ustawa określi przypadki, w jakich skarga może być wniesiona przez lub przeciwko organowi władzy publicznej.
3. Skarga wszczynająca postępowanie powinna zawierać:
1) oznaczenie strony skarżącej i strony broniącej się;
2) dokładnie określone żądanie co do rozstrzygnięcia sprawy;
3) przytoczenie okoliczności faktycznych na poparcie żądania;
4) wnioski o przeprowadzenie potrzebnych dowodów.
4. Strona skarżąca może w późniejszym czasie, aż do wydania wyroku, zmienić żądanie co do rozstrzygnięcia sprawy. Może także — za zgodą strony broniącej się i do tego samego czasu — cofnąć skargę.

Art. 10. 1. Skarga wszczynająca postępowanie podlega opłacie. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty.
2. Skarga powinna zawierać oświadczenie skarżącego o uiszczeniu opłaty albo wniosek o zwolnienie z opłaty. Prezes zwalnia skarżącego z opłaty, jeżeli nie ma on wystarczającego majątku ani możliwości zarobkowych, by uiścić opłatę.
3. Jeżeli skargę złożono bez oświadczenia o uiszczeniu opłaty ani wniosku o zwolnienie z opłaty albo jeżeli wniosek o zwolnienie z opłaty oddalono, Prezes wzywa skarżącego do uiszczenia opłaty i złożenia oświadczenia o jej uiszczeniu. Do czasu złożenia takiego oświadczenia skarga nie wywołuje żadnych skutków.

Art. 11. 1. Jeżeli złożono skargę wszczynającą postępowanie, która nie odpowiada wymogom ustawy, Prezes wzywa skarżącego do jej poprawienia. Do czasu poprawienia skargi nie wywołuje ona żadnych skutków.
2. Można wzywać skarżącego do poprawienia skargi wielokrotnie, aż będzie ona odpowiadać wymogom ustawy.

Art. 12. 1. Wskutek wniesienia skargi wszczynającej postępowanie Prezes wyznacza skład orzekający Sądu i przewodniczącego s.o. oraz rejestruje sprawę pod unikalną sygnaturą.
2. Skład orzekający Sądu może być w późniejszym czasie zmieniony, jeżeli sędzia-członek składu:
1) przestał zajmować stanowisko sędziowskie;
1a) jest nadmiernie i niewspółmiernie do innych sędziów obciążony pracą;
2) przez swoją opieszałość powoduje zwłokę w rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd;
3) został wyłączony od sprawy.
3. Jeżeli skład orzekający Sądu jest dwuosobowy, może on być nadto zmieniony na wniosek jego członka, jeżeli niedająca się usunąć różnica zdań między sędziami-członkami składu uniemożliwia albo utrudnia prowadzenie postępowania lub rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd.

Art. 13. 1. Przewodniczący s.o. wzywa stronę broniącą się do złożenia Sądowi odpowiedzi na skargę wszczynającą postępowanie i zakreśla termin wykonania wezwania w przedziale 3–14 dni.
2. Strona broniąca się ma prawo odmówić odpowiedzi, o czym przewodniczący s.o. ją poucza.
3. Jeżeli strona broniąca się uznała żądanie strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy, o ile żądanie to nie jest sprzeczne z prawem ani nie zmierza do jego obejścia, nie przeprowadza się dalszego postępowania, a Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem zgodnie z żądaniem.
4. Jeżeli strona broniąca się w odpowiedzi na skargę wszczynającą postępowanie żąda oddalenia — choćby w części — żądania strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy, powinna przytoczyć okoliczności faktyczne na poparcie swojego żądania oraz zawrzeć w swojej odpowiedzi wnioski o przeprowadzenie potrzebnych dowodów.

Art. 14. 1. Po złożeniu przez stronę broniącą się odpowiedzi na skargę wszczynającą postępowanie, względnie po upływie terminu złożenia odpowiedzi albo odmowie odpowiedzi, przewodniczący s.o. może zezwalać stronom na składanie dalszych oświadczeń oraz wniosków dowodowych, stosownie do potrzeb.
2. Stronie broniącej się należy udzielić głosu jako ostatniej.

Art. 15. 1. Dowody przeprowadza przewodniczący s.o.
2. Dowód przeprowadza się na wniosek strony, który określa okoliczność faktyczną, która ma być udowodniona i sposób przeprowadzenia dowodu.
3. Przewodniczący s.o. oddala wniosek dowodowy, jeżeli okoliczność faktyczna, która miałaby być udowodniona, została już udowodniona albo nie wymaga dowodu oraz jeżeli przeprowadzenie dowodu w sposób wnioskiem określony jest niemożliwe, nie służyłoby udowodnieniu przedmiotowej okoliczności faktycznej albo napotkało niedające się przezwyciężyć przeszkody.
4. Przewodniczący s.o. odrzuca wniosek dowodowy, jeżeli jest on identyczny co do właściwej jego substancji z wnioskiem dowodowym wcześniej oddalonym.
5. Każdy człowiek i — w zakresie swoich zadań — każdy organ władzy publicznej może być zobowiązany przez przewodniczącego s.o. do złożenia zeznań lub wyjaśnień albo do udziału w jego czynnościach. Przy tym strona ma prawo zeznań odmówić.

Art. 16. 1. Gdy wszystkie istotne okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione, Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem.
2. Sąd jest związany granicami żądania strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy.
3. Wyrok powinien zawierać:
1) wymienienie stron;
2) określenie przedmiotu sprawy;
3) wymienienie członków składu orzekającego Sądu;
4) rozstrzygnięcie sprawy;
5) uzasadnienie, z wskazaniem podstawy faktycznej i podstawy prawnej rozstrzygnięcia;
— oraz być podpisany przez wszystkich członków składu orzekającego Sądu.
4. Jeżeli w wyroku Sąd nie rozstrzygnął w całości o żądaniu strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy, na wniosek strony uzupełni swoje rozstrzygnięcie wyrokiem uzupełniającym.
5. Sąd może z urzędu prostować pomyłki pisarskie w wyroku.

Art. 17. 1. Sąd umarza postępowanie, jeżeli strona skarżąca cofnęła skargę wszczynającą postępowanie lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innej przyczyny zbędne bądź niedopuszczalne.
2. Sąd odrzuca skargę wszczynającą postępowanie, jeżeli:
1) skarga wszczynająca postępowanie została wniesiona przez podmiot do tego nieuprawniony albo przeciwko podmiotowi, przeciw któremu wniesienie jej nie było dopuszczalne;
2) sprawa między tymi samymi stronami i w tym samym przedmiocie jest już przedmiotem postępowania przed Sądem lub została przez Sąd rozstrzygnięta;
3) rozstrzygnięcie sprawy nie należy do kompetencji Sądu.
Rozdział 3
Postępowanie rewizyjne
Art. 18. 1. Strona może wnieść skargę rewizyjną od wyroku Sądu w ciągu 14 dni od dnia jego wydania.
2. Skarga rewizyjna powinna zawierać oznaczenie skarżącego, oznaczenie zaskarżanego wyroku z wymienieniem zarzutów wobec niego, a w razie potrzeby także wymienienie zarzutów wobec przebiegu postępowania poprzedzającego jego wydanie.
3. Skarga rewizyjna podlega opłacie. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty.
4. Przepisy art. 10 ust. 2–3 i art. 11 stosuje się odpowiednio do skargi rewizyjnej.

Art. 19. 1. Wskutek wniesienia skargi rewizyjnej Prezes wyznacza nowy skład orzekający Sądu i przewodniczącego s.o.
2. Przepis art. 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 20. Jeżeli tylko jedna ze stron wniosła skargę rewizyjną, przewodniczący s.o. wzywa stronę przeciwną do złożenia Sądowi odpowiedzi na skargę rewizyjną, przy czym przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 21. Po złożeniu przez stronę broniącą się odpowiedzi na skargę rewizyjną względnie po złożeniu skargi rewizyjnej przez obydwie strony przewodniczący s.o. może zezwalać stronom na składanie dalszych oświadczeń oraz wniosków dowodowych, stosownie do potrzeb.
2. Stronie broniącej się należy udzielić głosu jako ostatniej.

Art. 22. Przewodniczący s.o. przeprowadza dowody według przepisów art. 15.

Art. 23. 1. Uwzględniając skargę rewizyjną, Sąd wyrokiem zmienia zaskarżony wyrok albo, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki, unieważnia zaskarżony wyrok i rozstrzyga sprawę na nowo. Sąd jest związany granicami zaskarżenia, jednak z urzędu bierze pod uwagę, czy zaskarżonego wyroku nie należy unieważnić.
2. Wyrok podlega unieważnieniu, jeżeli:
1) został wydany przez Sąd w składzie niewłaściwym;
2) w postępowaniu prowadzącym do jego wydania strona została z rażącym naruszeniem prawa pozbawiona możliwości dochodzenia swoich praw.
3. Przepisy art. 17 stosuje się także w postępowaniu rewizyjnym, w taki sposób, że Sąd uchyla wyrok zaskarżony i odpowiednio umarza postępowanie albo odrzuca skargę wszczynającą postępowanie.
4. Wyrok wydany w postępowaniu rewizyjnym jest ostateczny, chyba że Sąd unieważnił nim wyrok zaskarżony i rozstrzygnął sprawę na nowo.
Rozdział 4
Zabezpieczenie
Art. 24. Aż do czasu rozsądzenia sprawy prawomocnym wyrokiem, umorzenia postępowania albo odrzucenia skargi wszczynającej postępowanie na wniosek strony Sąd może w sprawie udzielić zabezpieczenia.

Art. 25. Zabezpieczenia udziela się wtedy, gdyby jego brak mógł uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 26. 1. Sąd udziela takiego zabezpieczenia, jakie uzna za stosowne do okoliczności sprawy; nakłada na strony i uczestników postępowania takie obowiązki lub zakazy, jakich nałożenie przysłuży się celom udzielenia zabezpieczenia.
2. Nie można udzielić zabezpieczenia mającego taki skutek, jakby Sąd uwzględnił żądanie strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy.
3. Postanowienie Sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne.

Art. 27. Na wniosek strony lub zobowiązanego postanowieniem w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia Sąd może zmienić je albo uchylić, jeżeli odpadły podstawy zabezpieczenia.

Art. 28. Jeżeli umorzono postępowanie albo odrzucono skargę wszczynającą postępowanie, zabezpieczenie upada.
Rozdział 5
Zażalenie
Art. 29. 1. Strona może wnieść zażalenie na postanowienie Sądu w ciągu 7 dni od dnia jego wydania.
2. Zażalenie powinno zawierać oznaczenie skarżącego oraz oznaczenie zaskarżanego postanowienia z wymienieniem zarzutów wobec niego i dokładnie określonym żądaniem jego zmiany.
3. Zażalenie podlega opłacie. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty.
4. Przepisy art. 10 ust. 2–3 i art. 11 stosuje się odpowiednio do zażalenia.

Art. 30. Sąd orzeka w przedmiocie zażalenia w składzie jednego, dwóch albo trzech sędziów, stosownie do wagi zagadnienia. Skład wyznacza Prezes, przy czym nie powołuje do składu sędziego, przy udziale którego wydano zaskarżone postanowienie.

Art. 31. Uwzględniając zażalenie, Sąd uchyla zaskarżone postanowienie albo zmienia je stosownie; jest przy tym związany granicami zaskarżenia.
Rozdział 6
Koszty sądowe
Art. 32. Koszty sądowe uczestnika postępowania obejmują:
1) opłaty uiszczone od złożonych przez niego pism;
2) wynagrodzenie pełnomocnika, przez którego występował przed Sądem, przy czym Sąd może zaliczyć na poczet kosztów sądowych tylko część wynagrodzenia, jeśli było ono wysokie ponad rozsądną miarę;
3) wszelkie inne koszty poniesione przez niego w związku z udziałem w postępowaniu, o ile ich poniesienie było celowe.

Art. 33. 1. Rozstrzygając sprawę wyrokiem, Sąd zasądza od strony przegranej zwrot kosztów sądowych poniesionych przez stronę wygraną i pozostałych uczestników postępowania. Jeżeli Sąd przychylił się tylko w części do żądania strony skarżącej co do rozstrzygnięcia sprawy, od obu stron zasądza się zwrot kosztów sądowych pozostałych uczestników postępowania, przy czym koszta rozdziela się między strony po połowie, chyba że względy słuszności przemawiają za innym podziałem.
2. Umarzając postępowanie albo odrzucając skargę wszczynającą postępowanie, Sąd zasądza od strony skarżącej zwrot kosztów sądowych poniesionych przez stronę przeciwną i pozostałych uczestników postępowania.
Rozdział 7
Czynności porządkowe
Art. 34. Przewodniczący s.o. może wydzielać z wątku posty niezwiązane z toczącym się w nim postępowaniem.

Art. 35. Kto nie podporządkowuje się nakazowi lub zakazowi przewodniczącego s.o. przeprowadzającego dowód, podlega karze porządkowej grzywny.

Art. 36. Kto w miejscu urzędowania Sądu zakłóca czynności urzędowe albo uwłacza powadze Sądu, podlega karze porządkowej grzywny.

Art. 37. 1. Sąd wymierza kary porządkowe z urzędu.
2. Jeżeli czyn zabroniony pod karą porządkową popełniono bez związku z trwającym postępowaniem sądowym, w imieniu Sądu orzeka o wymierzeniu kary porządkowej Prezes.
Rozdział 8
Prawomocność i wykonanie orzeczenia Sądu
Art. 38. 1. Orzeczenie Sądu jest prawomocne, gdy nie ma możności jego zaskarżenia.
2. Uzyskanie przez orzeczenie waloru prawomocności stwierdza Sąd. Jeżeli orzeczenie jest prawomocne od czasu jego wydania, Sąd poucza o tym strony i uczestników postępowania.

Art. 39. 1. Orzeczenie Sądu podlega wykonaniu od czasu, gdy stało się prawomocne. Sąd może nadać swojemu orzeczeniu natychmiastową wykonalność; nadto natychmiastowa wykonalność może wynikać z ustawy.
2. Jeżeli orzeczenie jest z mocy ustawy natychmiast wykonalne, Sąd poucza o tym strony i uczestników postępowania.

Art. 40. Organy władzy publicznej w zakresie swojej właściwości wykonują podlegające wykonaniu orzeczenia Sądu z urzędu.
Rozdział 9
Wejście ustawy w życie
Art. 41. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 22 stycznia 2017 roku — Przepisy wprowadzające ustawę o Sądzie Królestwa i ustawę o postępowaniu sądowym.

USTAWA FEDERALNA
z dnia 22 lipca 2017 r.
[t.j. z dnia 11 marca 2019 roku]
[t.j. z dnia ... 2020 roku]

o państwowym forum dyskusyjnym
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Zasadniczą przestrzenią komunikacji w Królestwie Dreamlandu jest państwowe forum dyskusyjne, zwane dalej „forum”.
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie;
7) rozpowszechniać realnych danych osobowych oraz realnego wizerunku osób, które sobie tego nie życzą.
Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.
Rozdział 2
Administracja i moderacja forum
Art. 5. 1. Administrację forum stanowią Król, Premier Rządu Królewskiego, szef Królewskich Służb Informatycznych oraz administratorzy powoływani i odwoływani przez Króla w drodze postanowienia.
2. Administracja forum sprawuje zarząd nad forum, szczególnie:
1) tworzy i znosi sekcje forum;
2) ustala, w granicach ustawy, którym ludziom przysługuje bierny lub czynny dostęp do poszczególnych sekcji forum.
3. Zadania administracji forum wykonują poszczególni jej członkowie, przy czym administratorzy forum podlegają w tym zakresie wytycznym i poleceniom Króla.

Art. 6. 1. Moderację forum stanowią minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „ministrem spraw wewnętrznych”, oraz moderatorzy forum; moderatorów forum powołuje i odwołuje minister spraw wewnętrznych.
2. Moderatorzy forum w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków podlegają wytycznym i poleceniom ministra spraw wewnętrznych.
Rozdział 3
Struktura forum
Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. Sekcja forum przeznaczona pod użytkowanie jej przez Królestwo Elderlandu, zgodnie z Traktatem o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawartym dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze, nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego
Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie.
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są cżłonkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13. 1. Środkami porządkowymi są:
1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) ewaporacja.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
2b. Areszt nakłada się na użytkowników uporczywie i wielokrotnie łamiących przepisy niniejszej ustawy mimo zastosowania innych środków porządkowych, na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 7 dni. Użytkownik, wobec którego zastosowany został środek porządkowy w postaci aresztu nie ma możliwości zamieszczania postów na forum. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego pełniona przez użytkownika funkcja publiczna lub inne przepisy prawa, użytkownik może opublikować post, po uprzedniej akceptacji jego treści przez moderatora.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.
4. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez ewaporowanego, szczególnie jego konto i wszystkie zamieszczone przezeń posty. Ewaporację można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.

Art. 14. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.

Art. 16. Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej. Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do Sądu Królestwa
***
USTAWA FEDERALNA
z dnia 22 stycznia 2017 r.
[t.j. z dnia 26 maja 2017 r.]
[t.j. z dnia ... 2020 r.]

o Sądzie Królestwa
Art. 1. Ustawa reguluje ustrój i wewnętrzną organizację Sądu Królestwa, zwanego dalej „Sądem”, warunki bycia mianowanym na urząd sędziego oraz tryb opróżnienia tego urzędu przed upływem kadencji.

Art. 2. 1. Siedzibą Sądu jest Pałac Sprawiedliwości w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis.
2. Miejscem urzędowania Sądu jest wyodrębniony dział na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.

Art. 3. Prezes Sądu Królestwa, zwany dalej „Prezesem”, w zakresie kierowania sądem w szczególności:
1) reprezentuje Sąd wobec podmiotów trzecich;
2) pełni funkcje administratora forum i moderatora w odniesieniu do miejsca urzędowania Sądu;
3) organizuje szkolenia zawodowe dla sędziów;
4) w każdym kwartale roku kalendarzowego zdaje Parlamentowi Królewskiemu sprawę z luk w prawie ujawnionych w działalności Sądu.
Art. 4. 1. Gdy urząd Prezesa pozostaje nieobsadzony, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje pełniący obowiązki Prezesa Sądu Królestwa, zwany dalej "pełniącym obowiązki Prezesa".
2. Król wyznacza pełniącego obowiązki Prezesa, gdy urząd Prezesa uległ opróżnieniu. Może w każdym czasie wyznaczyć na jego miejsce inną osobę.
3. Wyznaczony pełniącym obowiązki Prezesa może być sędzia, a jeśli w czasie wyznaczenia brak sędziów, to osoba posiadająca certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.

Art. 5. 1. Król mianuje sędziów spośród osób, którym przyznano certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.
2. Certyfikat wydaje minister właściwy do spraw sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po jego uprzednim przeszkoleniu i przeegzaminowaniu. Osoby dysponujące doświadczeniem w pracy w wymiarze sprawiedliwości mogą być zwolnione ze szkolenia i egzaminu.
3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb szkolenia i egzaminowania ubiegających się o wydanie certyfikatu;
2) warunki zwolnienia ubiegającego się o wydanie certyfikatu ze szkolenia i egzaminu;
3) tryb wydania certyfikatu.
Art. 6. Objąwszy swój urząd, sędzia w ciągu 7 dni składa publicznie przysięgę następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sędzia służyć wiernie Królestwu i stać na straży jego praw, swoje obowiązki wypełniać sumiennie, wymierzać sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia, w swoim postępowaniu zachowywać godność i uczciwość.”

Art. 7. 1. Opróżnienie urzędu sędziego następuje, gdy sprawujący go:
1) zrzekł się urzędu;
2) nie złożył terminowo przysięgi po objęciu urzędu;
3) (uchylony);
4) utracił obywatelstwo;
5) został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.
2. Do opróżnienia urzędu sędziego pokoju stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.
3. Opróżnienie urzędu sędziego bądź sędziego pokoju w tych przypadkach stwierdza Prezes, a jeżeli dotyczy ono sprawującego urząd Prezesa, to Król.

Art. 8. (uchylony).

Art. 8a. Król stwierdza opróżnienie urzędu Prezesa, gdy sprawujący go:
1) zrzekł się urzędu;
2) przestał sprawować urząd sędziego albo sędziego pokoju.
Art. 9. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 22 stycznia 2017 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Sądzie Królestwa i ustawę o postępowaniu sądowym.
Ekorre, 11 maja 2018 r.
KARTA KONSTYTUCYJNA
z dnia 9 lutego 2016 r.
My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,
z upoważnienia ustawy z dnia 8 kwietnia 2018 r.
ogłaszamy tekst skonsolidowany ustawy zasadniczej Naszego Królestwa:

Art. 1. [Naczelne zasady ustroju]
1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.
2. Suwerenem i źródłem władzy w Królestwie Dreamlandu jest wspólnota obywateli dreamlandzkich.

Art. 2. [Ustrój terytorialny]
1. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z krajów. Krajami są Domena Królewska i kraje federacji.
2. Król sprawuje zwierzchnictwo nad krajami. Na czele Domeny Królewskiej i krajów federacji przyłączonych do Królestwa Dreamlandu na mocy traktatów stoi Król lub powoływany przez niego przedstawiciel. W pozostałych krajach federacji, jeżeli ich akty zasadnicze nie przewidują, że na ich czele stoi przedstawiciel powoływany przez Króla, organy stojące na czele tych krajów federacji obowiązane są składać Królowi homagium w ciągu 7 dni od ich wyłonienia; w przeciwnym wypadku ich wyłonienie jest nieważne.
3. Ustrój kraju określa jego akt zasadniczy. Król nadaje akt zasadniczy Domenie Królewskiej. Akty zasadnicze krajów federacji przyjmuje się w referendach krajowych.
4. Kraje mogą być samorządne. Na terytorium kraju może obowiązywać prawo krajowe.
5. Referenda krajowe i wybory krajowe przeprowadza organ wyborczy Królestwa Dreamlandu.
6. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, utworzony przez Króla na:
1) nowym terytorium Królestwa - na mocy traktatu o akcesji innego państwa wirtualnego do Królestwa Dreamlandu;
2) dotychczasowym terytorium Królestwa - na:
a) mocy woli obywateli istniejącego kraju federacji wyrażonego w referendum krajowym w sprawie jego podziału;
b) wniosek co najmniej pięciu obywateli Domeny Królewskiej złożony do Króla w sprawie wyodrębnienia z niej kraju federacji.
7. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, zlikwidowany przez Króla, a jego terytorium włączone do Domeny Królewskiej wtedy, gdy w co najmniej dwóch wyborach lub referendach ogólnonarodowych przeprowadzonych na przestrzeni pół roku frekwencja w danym kraju federacji wynosiła co najwyżej trzech uprawnionych do głosowania.
8. Za zasługi dla Królestwa Dreamlandu Król może nadać obywatelowi lenno w Domenie Królewskiej.
9. Rządy krajowe sprawują prawodawstwo krajowe i wykonawstwo prawa krajowego. Sprawują także wykonawstwo prawa federalnego, w zakresie określonym przez to samo.

Art. 3. [Wolności]
1. Wszyscy ludzie są wolni.
2. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność dobrowolnych zrzeszeń.
3. Partie polityczne zrzeszają obywateli Królestwa Dreamlandu w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
4. Zabrania się tworzenia i działalności dowolnych zrzeszeń, również tajnych, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.
5. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolność wypowiedzi oraz wolność religii.

Art. 4. [Prawa i obowiązki człowieka i obywatela]
1. Wszyscy są wobec prawa równi.
2. Sfera prywatnego życia każdego człowieka jest nienaruszalna.
3. Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nabywa się i traci zgodnie z przepisami ustawy.
4. Obywatel Królestwa Dreamlandu ma prawo udziału w referendum oraz czynne i bierne prawa wyborcze.
5. Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa albo dekret.
6. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i troska o dobro wspólne.
7. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu.

Art. 5. [Ograniczenie wolności i praw]
1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy albo dekretu lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego lub godności człowieka.
2. Pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie albo dekrecie.
3. Królestwo Dreamlandu chroni własność. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie lbo dekrecie oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Art. 6. [Prawodawstwo]
1. Karta Konstytucyjna jest prawem podstawowym państwa. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.
2. Władza prawodawcza dzieli się między rząd federalny a rządy krajowe.
3. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie wyłączności zmiany Karty Konstytucyjnej oraz sprawy: państwowej infrastruktury informatycznej; obywatelstwa dreamlandzkiego; praw i obowiązków cudzoziemców i apatrydów; waluty państwowej; terytorium państwa; symboli i zaszczytów państwowych; stosunków międzynarodowych; organizacji, funkcjonowania i finansów rządu federalnego.
4. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie konkurencyjności sprawy: prawa karnego, prawa cywilnego, obronności, działalności gospodarczej, edukacji, pomocy socjalnej.
5. Prawodawstwo krajowe obejmuje sprawy nieobjęte prawodawstwem federalnym oraz sprawy objęte prawodawstwem federalnym na zasadzie konkurencyjności, jeżeli i na ile rząd federalny nie wykonał swoich uprawnień prawodawczych w tym zakresie.
6. Prawodawstwo federalne sprawują Parlament Królewski, Król, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie. Parlament Królewski uchwala ustawy, Król wydaje dekrety i edykty, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie wydają rozporządzenia.
7. Ustawą zmienia się Kartę Konstytucyjną, stanowi prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego. Dekretem stanowi się prawo w sprawach sukcesji królewskiej, regencji, zaszczytów państwowych, organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego. Ustawą lub dekretem stanowi się prawo w pozostałych sprawach objętych prawodawstwem federalnym; w tym zakresie ustawy i dekrety mogą zmieniać i uchylać się wzajemnie.
8. Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia zawartego w ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym. Edykt wydaje się z upoważnienia zawartego w Konstytucji, ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym.
9. Ustawy, dekrety, rozporządzenia i edykty ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym przed ich wejściem w życie.

Art. 7. [Referendum]
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Królestwa może być przeprowadzone referenudm ogólnonarodowe.
2. Referendum ogólnokrajowe zarządza się z inicjatywy grupy obywateli Królestwa, Parlamentu Królewskiego lub Króla.
3. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król.
4. Na terytorium krajów mogą być przeprowadzane referenda krajowe.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendów ogólnonarodowych i referendów krajowych określa ustawa albo dekret.

Art. 8. [Król]
1. Król jest głową państwa.
2. Król jest strażnikiem porządku konstytucyjnego i praworządności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa; źródłem sprawiedliwości i zaszczytów państwowych; gwarantem ciągłości władzy państwowej.
3. Król sprawuje prawodawstwo zgodnie z Kartą Konstytucyjną. Król sprawuje wykonawstwo w sprawach obywatelstwa dreamlandzkiego, państwowej infrastruktury informatycznej, stosunków międzynarodowych i obronności wespół z Premierem Rządu Królewskiego, właściwymi ministrami i innymi organami państwa, zgodnie z podziałem uprawnień i obowiązków określonym prawem.
4. Król jest najwyższym przedstawicielem dyplomatycznym państwa i jako taki w szczególności: wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada traktaty, przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.
5. Król może: umorzyć trwające postępowanie karne; złagodzić albo darować karę wymierzoną przez Sąd Królestwa albo inny organ karzący; zatrzeć skazanie; zarządzić, w drodze edyktu, amnestię; zarządzić, w drodze edyktu, abolicję.

Art. 9. [Regencja; opróżnienie tronu]
1. Król może powołać regenta albo radę regencyjną do wykonywania, w jego imieniu, jego uprawnień i obowiązków.
2. Sąd, na wniosek Parlamentu Królewskiego, powołuje regenta albo radę regencyjną, jeśli Król zaniechał wykonywania swoich uprawnień i obowiązków bez ustanowienia regencji.
3. Sąd, na wniosek Parlamentu Królewskiego, stwierdza opróżnienie tronu, jeśli regencja ustanowiona w trybie ust. 1 lub 2 trwa ponad 90 dni.
4. Nie można stwierdzić opróżnienia tronu, jeśli Król zniósł już regencję.

Art. 10. [Parlament Królewski]
1. Parlament Królewski stanowi reprezentację woli wspólnoty obywateli dreamlandzkich i sprawuje, zgodnie z Kartą Konstytucyjną, prawodawstwo.
2. Obywatel dreamlandzki ma prawo zasiadać w Parlamencie Królewskim. Król powołuje go w skład Parlamentu Królewskiego na jego wniosek. Ustawą może być ustanowiony wymóg określonego stażu obywatelskiego lub niekaralności dla powołania w skład Parlamentu Królewskiego.
3. Parlament Królewski podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli Karta Konstytucyjna nie stanowi inaczej.
4. Pracę Parlamentu Królewskiego organizuje Marszałek Parlamentu Królewskiego; przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków korzysta on z pomocy Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego. Marszałka i Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego wybiera Parlament Królewski.

Art. 11. [Procedura ustawodawcza]
1. Projekt ustawy może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego, minister w zakresie swojej właściwości. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną może przedłożyć: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego. Projekt ustawy stanowiącej prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego może przedłożyć tylko członek Parlamentu Królewskiego.
2. Parlament Królewski debatuje, a następnie głosuje nad przedłożonym projektem ustawy. Parlament Królewski uchwala ustawę zwykłą większością głosów, a ustawę zmieniającą Kartę Konstytucyjną większością dwóch trzecich głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
3. Król, najpóźniej 14. dnia od daty doręczenia, zatwierdza i ogłasza doręczoną mu ustawę albo odmawia jej zatwierdzenia. Jeżeli doręczona Królowi ustawa zmienia Kartę Konstytucyjną albo stanowi prawo wyłącznie w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego, Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza ją.
4. Marszałek Parlamentu Królewskiego przedkłada Parlamentowi Królewskiemu ustawę, której zatwierdzenia Król odmówił. Parlament Królewski głosuje nad przedłożoną mu ustawą i uchwala ją powtórnie, większością trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną powtórnie ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
5. Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza doręczoną mu, powtórnie uchwaloną ustawę.

Art. 12. [Procedura zatwierdzenia dekretu]
1. Dekret podlega przed wejściem w życie zatwierdzeniu przez Parlament Królewski, chyba że stanowi prawo wyłącznie w zakresie określonym art. 6 ust. 7 zd. 2.
2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu; może przy tym zażądać pilnego zatwierdzenia tego dekretu.
3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Jeżeli Król zażądał pilnego zatwierdzenia dekretu, Parlament Królewski głosuje nad nim przez 48 godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.

Art. 13. [Rząd Królewski]
1. Rząd Królewski sprawuje wykonawstwo prawa federalnego w zakresie, w jakim nie jest ono zastrzeżone Królowi albo powierzone rządom krajowym.
2. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.
3. Premier jest wybierany na okres czteromiesięcznej kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.
4. Wybory na urząd Premiera zarządza Król.
5. Obywatel dreamlandzki ma prawo kandydowania. Albo sam zgłasza swoją kandydaturę, albo potwierdza ją, jeśli została zgłoszona przez wyborcę. Jeśli po wyznaczonym czasie brak kandydatów, pojedynczego kandydata zgłasza Król.
6. Członkowie Parlamentu Królewskiego mają prawo zadawać pytania Premierowi Rządu Królewskiego i ministrom. Adresat pytania udziela odpowiedzi najpóźniej 14. dnia od dnia zadania pytania.
7. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością 3/5 głosów na wniosek Króla lub członka Parlamentu Królewskiego.
8. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.
9. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.

Art. 14. [Sąd Królestwa]
1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu sprawuje Sąd Królestwa w imieniu Króla.
2. Sąd Królestwa orzeka na podstawie prawa, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.
3. Każdy ma prawo wnieść swoją sprawę przed Sąd Królestwa. Każdy ma ponadto prawo odwołać się od wydanego w jego sprawie wyroku i uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Sąd Królestwa stanowią sędziowie. Sędziów powołuje i odwołuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego. Nowo powołany sędzia obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.
5. Sędziowie są niezawiśli i w wykonywaniu swojego urzędu podlegają wyłącznie Karcie Konstytucyjnej.
6. (uchylony)
7. Sędzia może być usunięty z urzędu tylko wyrokiem Sądu Królestwa, wydanym z ważnej przyczyny, na podstawie ustawy lub dekretu. Bez zgody Sądu Królestwa urzędujący sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może też toczyć się przeciw niemu postępowanie karne.
8. Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany przez Króla spośród sędziów za zgodą Parlamentu Królewskiego. Prezes może być odwołany przez Króla za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią.
9. Ustawa albo dekret określi:
1) tryb postępowania przed Sądem Królestwa;
2) ustrój Sądu Królestwa i jego wewnętrzną organizację;
3) warunki bycia mianowanym na urząd sędziego;
4) (uchylony).
Art. 15. [Odpowiedzialność konstytucyjna Króla; immunitety królewskie]
1. Król odpowiada tronem przed sądem za naruszenie Karty Konstytucyjnej, ustawy lub dekretu, popełnione w zakresie panowania lub w związku z nim, albo za popełnienie przestępstwa, z oskarżenia Parlamentu Królewskiego.
2. Parlament Królewski rozważa postawienie Króla w stan oskarżenia na wniosek trzeciej części członków Parlamentu Królewskiego. Od złożenia wniosku, aż do jego odrzucenia albo prawomocnego osądzenia sprawy, ustąpienie z tronu jest wyłączone.
3. Parlament Królewski uchwala postawienie Króla w stan oskarżenia większością co najmniej trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego, jednocześnie wyznaczając ze swojego grona oskarżyciela lub oskarżycieli oraz powołując regenta albo radę regencyjną. Tak ustanowiona regencja trwa aż do prawomocnego osądzenia sprawy.
4. O odpowiedzialności Króla sąd orzeka w imię wspólnoty obywateli dreamlandzkich.
5. Król nie podlega żadnej innej odpowiedzialności prawnej. Panujący Król nie może być pociągnięty do żadnej odpowiedzialności prawnej, nie może też toczyć się przeciw niemu postępowanie, do tego zmierzające.

Art. 16. [Odpowiedzialność konstytucyjna członków rządu]
1. Premier Rządu Królewskiego odpowiada przed sądem za naruszenie Karty Konstytucyjnej, ustawy lub dekretu, popełnione w zakresie urzędowania albo w związku ze sprawowanym urzędem, z oskarżenia Króla albo Parlamentu Królewskiego; tak samo minister.
2. Parlament Królewski uchwala postawienie Premiera Rządu Królewskiego albo ministra w stan oskarżenia większością co najmniej trzech piątych głosów, jednocześnie wyznaczając ze swojego grona oskarżyciela lub oskarżycieli.
3. Uznając oskarżenie, sąd składa oskarżonego z urzędu. Nie stoi to na przeszkodzie orzeczeniu innych środków, przewidzianych ustawą lub dekretem.

Art. 17. [Stany nadzwyczajne]
1. Na czas wojny Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wojenny.
2. W przypadku zagrożenia bytu państwa lub porządku konstytucyjnego, którego nie da się usunąć konstytucyjnymi środkami, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wyjątkowy na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Na czas trwania stanu wojennego lub wyjątkowego prawa człowieka i obywatela mogą być zawieszone; w szczególności na czas trwania stanu wojennego mogą być zawieszone prawa obywateli państw nieprzyjacielskich.
4. Jeżeli liczba członków Parlamentu Królewskiego nie przekracza 5, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan klęski aktywnościowej.
5. Na czas trwania stanu klęski aktywnościowej zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 11 ust. 3 zd. 2, ust. 4 i 5 oraz art. 12 Karty Konstytucyjnej. Dekretem stanowi się prawo w całym zakresie prawodawstwa federalnego. Kompetencje Króla, wykonywane w normalnych warunkach na wniosek albo za zgodą Parlamentu Królewskiego, wykonuje on bez takiego wniosku albo zgody.
6. Król, w drodze edyktu, zakańcza trwający stan wojenny, stan wyjątkowy albo stan klęski aktywnościowej, gdy ustały przyczyny jego wprowadzenia.

(—) Karolina Aleksandra
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD
Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
Posty: 487
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 30.01.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Panie Marszałku

Wobec zaistniałych okoliczności- jak mamy traktować orzeczenie SK w którym Aluś wydał postanowienie o ważności wyborów? Pytanie moje dotyczy faktu, w którym Aluś zastał powołany na sędziego w myśl nowych przepisów.
Jarosław von Wawrzyniak>>
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2598
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 30.01.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Maciej II »

Żeby ograniczyć chaos, te głosowanie będzie decydowało ex nunc, tj. od momentu ogłoszenia/odrzucenia przez parlament, o stanie prawnym królestwa i nie będzie miało już wpływu na protest wyborczy rozpatrzony przez byłego PSK de la Ciprofloksję.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
Posty: 487
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 30.01.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Rozumiem i dziękuję za odpowiedź.
Jarosław von Wawrzyniak>>
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5576
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 30.01.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Aleksander »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

jestem co najmniej skonfundowany przedmiotem niniejszych obrad, zwłaszcza że mam na uwadze brzmienie art. 1 ust. 2 tejże ustawy, który stanowi, iż nie tracą mocy akty prawa powszechnie obowiązującego w zakresie w jakim zmieniły one ustawy wymienione w ustępie poprzedzającym, co moim zdaniem przesądza o bezcelowości niniejszego projektu jak i dalszego jego debatowania.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1886
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 30.01.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: RIIF »

الوـس pisze: 27 sty 2020, 18:26 Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

jestem co najmniej skonfundowany przedmiotem niniejszych obrad, zwłaszcza że mam na uwadze brzmienie art. 1 ust. 2 tejże ustawy, który stanowi, iż nie tracą mocy akty prawa powszechnie obowiązującego w zakresie w jakim zmieniły one ustawy wymienione w ustępie poprzedzającym, co moim zdaniem przesądza o bezcelowości niniejszego projektu jak i dalszego jego debatowania.
A jednak. Ustawa została wadliwie przyjęta, ergo w zasadzie należałoby ją w ogóle uznać za niebyłą. By jednak nie paraliżować państwa uznałem, że wydałoby ją przyjąć poprawnie. Jeśli kulega życzy sobie szczegółów to dodam, że ustawa zmienia m.in Kartę Konstytucyjną, i zmiana ta nastąpiła niewystarczającą większością głosów. Ale wierzę, że w dobie fajnego państwa wirtualnego takie błędy można naprawić w sposób niepowodujący paraliżu głównych ośrodków władzy państwowej. Jeśli koledzy uznają inaczej nie pozostanie mi nic innego jak złożyć dymisję z zajmowanej funkcji Marszałka, a wobec jasnej opozycji parlamentarnej także Premiera i pożegnać się tym razem raz a dobrze. Co prawda rozpocząłem w ramach nauki programowania mały projekcik, który chcę rozwijać, ale mogę to robić także poza życiem w Królestwie.
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1886
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: RIIF »

Zarządzam głosowanie.

Głosujemy przez 5 dni, do 6 lutego 2020 r.
Wymagana większość do przyjęcia ustawy wynosi 5 lordów głosujących ZA.

Projekt:
Ustawa Federalna
z dnia ... 2020 r.
o małej reformie sądownictwa


Art. 1. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 [t.j. z dnia 31 grudnia 2017] o postępowaniu sądowym uchyla się art. 2. ustawy.
Art. 2. W ustawie federalnej z dnia 11 marca 2019 o państwowym forum dyskusyjnym art. 10 ust. 2 ustawy przyjmuje brzmienie: „Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie.”.
Art. 3. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 o Sądzie Królestwa:
1) art. 3 ust. 3 ustawy przyjmuje brzmienie: „organizuje szkolenia zawodowe dla sędziów;”;
2) art. 4 ust. 3 ustawy przyjmuje brzmienie: „Wyznaczony pełniącym obowiązki Prezesa może być sędzia, a jeśli w czasie wyznaczenia brak sędziów, to osoba posiadająca certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.”;
3) art. 6 ustawy przyjmuje brzmienie: „Objąwszy swój urząd, sędzia w ciągu 7 dni składa publicznie przysięgę następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sędzia służyć wiernie Królestwu i stać na straży jego praw, swoje obowiązki wypełniać sumiennie, wymierzać sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia, w swoim postępowaniu zachowywać godność i uczciwość.””;
4) uchyla się Art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy.
Art. 4. W Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016:
1) art. 14 ust. 4 Karty Konstytucyjnej przyjmuje brzmienie: "Sąd Królestwa stanowią sędziowie. Sędziów powołuje i odwołuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego. Nowo powołany sędzia obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.";
2) art. 14 ust. 5 Karty Konstytucyjnej przyjmuje brzmienie: "Sędziowie są niezawiśli i w wykonywaniu swojego urzędu podlegają wyłącznie Karcie Konstytucyjnej.";
3) uchyla się Art. 14 ust. 6 Karty Konstytucyjnej;
4) art. 14 ust. 8. Karty Konstytucyjnej przyjmuje brzmienie: "Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany przez Króla spośród sędziów za zgodą Parlamentu Królewskiego. Prezes może być odwołany przez Króla za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią.";
5) uchyla się Art. 14 ust. 9 pkt. 4 Karty Konstytucyjnej.
Art. 5. Osoby sprawujące urząd sędziego pokoju na dzień ogłoszenia ustawy, zostają włączeni przez Króla w poczet sędziów w rozumieniu Art. 14 ust. 4 Karty Konstytucyjnej.
Art. 6. Ustawa jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.
Karta do głosowania:
diuk Aluś de la Ciprofloksja @الوـس:
JKW Robert II Fryderyk @Robert II Fryderyk:
sir Jarosław Wawrzyniak @Jarek Wawrzyniak:
markiz Torkan Ingawaar @Torkan Ingawaar:
hrabia Stanisław Dmowski @Stanisław Dmowski:
sir Erwin von Beckendorff @Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau @Fryderyk Orański-Nassau:
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1886
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: RIIF »

diuk Aluś de la Ciprofloksja:
JKW Robert II Fryderyk: ZA
sir Jarosław Wawrzyniak:
markiz Torkan Ingawaar:
hrabia Stanisław Dmowsk:
sir Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5576
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Aleksander »

diuk Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: ZA
sir Jarosław Wawrzyniak:
markiz Torkan Ingawaar:
hrabia Stanisław Dmowsk:
sir Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2676
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
Herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

diuk Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: ZA
sir Jarosław Wawrzyniak:
markiz Torkan Ingawaar:
hrabia Stanisław Dmowsk:
sir Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."JKM Aleksander, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
Posty: 487
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »


diuk Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: ZA
sir Jarosław Wawrzyniak: WSTRZYMUJĘ SIĘ
markiz Torkan Ingawaar:
hrabia Stanisław Dmowsk:
sir Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau: ZA
Jarosław von Wawrzyniak>>
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1778
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Stanisław Dmowski »


diuk Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: ZA
sir Jarosław Wawrzyniak: WSTRZYMUJĘ SIĘ
markiz Torkan Ingawaar:
hrabia Stanisław Dmowski: WSTRZYMUJĘ SIĘ
sir Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau: ZA
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1886
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: RIIF »

Przedłużam glosowanie do 9 lutego i apeluje do @Torkan Ingawaar oraz @Erwin von Beckendorff o oddanie głosu.
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1631
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: Torkan Ingawaar »

diuk Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: ZA
sir Jarosław Wawrzyniak: WSTRZYMUJĘ SIĘ
markiz Torkan Ingawaar: ZA
hrabia Stanisław Dmowski: WSTRZYMUJĘ SIĘ
sir Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1886
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 06.02.2020] Mała reforma sądownictwa

Post autor: RIIF »

Zamykam głosowanie.
Stwierdzam, że ustawa NIE UZYSKAŁA niezbędnej większości.
Stwierdzam, że nie głosował jeden poseł.
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD
Zablokowany

Wróć do „Sala Obrad”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości