U - o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1877
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

U - o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Maciej II »

USTAWA
z dnia 1 października 2019 roku

o zmianie ustawy o Armii Królestwa

My, Maciej II, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,


ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:
1. Art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Armii Królewskiej z dnia 16 lutego 2018 roku, zwanej dalej "ustawą" przyjmuje brzmienie: "federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez głównodowodzącego Armią Królewską, których celem jest wspomaganie głównodowodzącego Armią Królewską w wykonywaniu jego zadań;"
2. Art. 2 ust. 1 ustawy przyjmuje brzmienie: "Armia Królewska służy do ochrony niepodległości Królestwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych."
3. Art. 2 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej;"
4. W art. 3 ustawy dodaje się ust. 4 "Król tymczasowo, do czasu powołania Marszałka Armii Królewskiej, wykonuje obowiązki głównodowodzącego Armią Królewską."
5. Art. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Marszałek Armii Królewskiej, w drodze powołania, zostaje głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi."
6. Dodaje się art. 4a. w brzmieniu: "1. Głównodowodzący Armią Królewską w czasie pokoju:
(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;
(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
2. Głównodowodzący Armią Królewską na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:
(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.
3. Głównodowodzący Armią Królewską wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:
(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.
5. Wykonując swoje zadania Głównodowodzący Armią Królewską wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy."

7. Art. 5. ust. 3 ustawy przyjmuje brzmienie: "Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny."
8. Art. 5 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Głównodowodzącego Armią Królewską."

9. Art. 5 ust. 5 ustawy przyjmuje brzmienie: "Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Głównodowodzącego Armią Królewską."

10. Art. 5 ust. 6 ustawy przyjmuje brzmienie: "Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Głównodowodzącego Armią Królewską."
11. Art. 6 ust. 2 ustawy przyjmuje brzmienie: "Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów."
13. Art. 6 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Głównodowodzącego Armią Królewską."
14. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


***

USTAWA
z dnia 16 lutego 2018 roku
[t.j. z dnia 1 października 2019 roku]

o Armii Królewskiej


Art. 1 [Postanowienia Ogólne]
1. Ustawa określa zasady funkcjonowania Armii Królewskiej oraz prawa i obowiązki krajów i obywateli w zakresie tworzenia i działalności formacji zbrojnych.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
(1) siłach zbrojnych krajów rozumie się przez to wszystkie formacje zbrojne pozostające pod dowództwem danego kraju;
(2) federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez głównodowodzącego Armią Królewską, których celem jest wspomaganie głównodowodzącego Armią Królewską w wykonywaniu jego zadań;
(3) państwowych instalacjach, obiektach, jednostkach wojskowych i cywilnych rozumie się przez to stworzone przez Królestwo Dreamlandu, reprezentujące je lub realizujące zadania powierzone przez upoważnione organy Królestwa, siły i środki poza granicami Królestwa;
(4) formacji zbrojnej rozumie się przez to jednostkę organizacyjną o charakterze wojskowym lub paramilitarnym zdolną do samodzielnego działania.

Art. 2. [Główne zadania i skład Armii Królewskiej]
1. Armia Królewska służy do ochrony niepodległości Królestwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych.
2. Armia Królewska składa się z federalnej służby wojskowej i sił zbrojnych krajów.

Art. 3. [Król]
1. Zwierzchnikiem Armii Królewskiej jest Król.
2. Wykonując zwierzchnictwo nad Armią Królewską Król:
(1) postanawia o użyciu Armii Królewskiej, w tym w celach wojennych, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu Królewskiego;
(2) ogłasza stan wojny w następstwie wypowiedzenia wojny państwu trzeciemu albo otrzymania aktu wypowiedzenia wojny od państwa trzeciego bądź agresji zbrojnej państwa trzeciego na terytorium Królestwa lub jego państwowe instalacje, obiekty lub jednostki wojskowe i cywilne znajdujące się poza granicami Królestwa;
(3) ogłasza stan pokoju w następstwie zawarcia pokoju z państwem trzecim;
(4) powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej;
(5) wydaje rozkazy Marszałkowi Armii Królewskiej.
3. Wykonując zwierzchnictwo nad krajami Król odbiera przysięgę od głównodowodzącego siłami zbrojnymi kraju.
4. Król tymczasowo, do czasu powołania Marszałka Armii Królewskiej, wykonuje obowiązki głównodowodzącego Armią Królewską.

Art. 4. [Marszałek Armii Królewskiej]
Marszałek Armii Królewskiej, w drodze powołania, zostaje głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi.

Art. 4a. [Głównodowodzący Armią Królewską]
1. Głównodowodzący Armią Królewską w czasie pokoju:
(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;
(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
2. Głównodowodzący Armią Królewską na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:
(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.
3. Głównodowodzący Armią Królewską wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:
(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.
5. Wykonując swoje zadania Głównodowodzący Armią Królewską wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy.

Art. 5. [Siły zbrojne krajów]
1. Kraje mają prawo tworzyć własne siły zbrojne.
2. Kraje mogą nadawać prawo oraz określać zasady tworzenia i funkcjonowania formacji zbrojnych na swoim terytorium przez inne jednostki podziału terytorialnego i obywateli.
3. Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny.
4. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Głównodowodzącego Armią Królewską.
5. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Głównodowodzącego Armią Królewską.
6. Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Głównodowodzącego Armią Królewską.

Art. 6. [Prywatne formacje zbrojne]
1. Jeżeli jest to w danym kraju dozwolone, obywatele mogą tworzyć i zrzeszać się w prywatnych formacjach zbrojnych.
2. Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów.
3. Prywatne formacje zbrojne przemieszczają się poza granicami Królestwa na własną odpowiedzialność.
4. Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Głównodowodzącego Armią Królewską.

Art. 7. [Przepisy karne]
1. Kto dowodząc formacją zbrojną nie stosuje się do rozkazów, podlega karze ograniczenia wolności. Sąd może orzec również zakaz prowadzenia działalności wojskowej lub paramilitarnej na okres od 3 do 6 miesięcy.
2. Kto dowodząc formacją zbrojną podejmuje działania zbrojne na terytorium Królestwa przeciw innym formacjom zbrojnym lub w celu przejęcia władzy, podlega karze ograniczenia wolności albo karze banicji.
3. Tej samej karze podlega, kto dowodząc formacją zbrojną samowolnie podejmuje działania zbrojne przeciw formacjom zbrojnym mieszkańców innych państw wirtualnych albo przeciw innym państwom wirtualnym. Sąd orzeka również o przepadku przedmiotów, których użyto do samowolnego podjęcia działań zbrojnych.

Art. 8. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Zablokowany

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości