[Głosowanie zakończone IV/2018] Ustawa - Order Kombatancki

Dział przeznaczony dla zamkniętych wątków Rady Księstwa.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[Głosowanie zakończone IV/2018] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Daniel von Witt » 7 cze 2018, 20:43

Panie Przewodniczący,
Panowie,

Dwór Książęcy składa projekt ustawy ws. wprowadzenia Orderu Kombatanckiego, oraz nanosi kilka poprawek do ustawy o świętach, orderach i odznaczeniach.
USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia ... 2018 roku

o Orderze Kombatanckim

Art. 1.
W Ustawie Rady Księstwa z dnia 27 lutego 2017 roku o świętach, orderach i odznaczeniach wprowadza się następujące zmiany:
(1) w art. 6 dodaje się ust. 8 o brzmieniu: "8. Order Kombatancki, skrótowo "OK", jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług wojennych, wykazania się nadzwyczajnym męstwem lub bohaterstwem na polu bitwy, przyczynienia się do chwały oręża dreamlandzkiego, a w szczególności furlandzkiego i luindorskiego; i weteranom wojennym, tj. osobom, które zakończyły swój udział w konkretnym konflikcie zbrojnym.";
(2) w art. 7 ust. 4 pkt. 3 zwrot "Kapitan Regimentu Książęcego" zastępuje się zwrotem "Generalny Dowódca Saudadzkich Sił Zbrojnych".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 27 lutego 2017 roku
[tekst jednolity z dnia ... 2018 roku]

o świętach, orderach i odznaczeniach

Rozdział I. Postanowienia wstępne

Art. 1.

1. Ustawa określa dni będące świętami krajowymi oraz ustanawia ordery i odznaczenia krajowe.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o:
(1) Księstwie rozumie się przez to Księstwo Furlandii i Luindoru,
(2) Księciu rozumie się przez to Księcia Furlandii i Luindoru,
(3) Kapitule Orderów rozumie się przez to Kapitułę Orderów Księstwa.

Rozdział II. Święta

Art. 2.

Ustala się następujące święta krajowe:
(1) 8 stycznia Święto Konstytucji – ustanowione na cześć rocznicy oktrojowania pierwszej Konstytucji Księstwa,
(2) 4 lutego Święto Demokracji - ustanowione na cześć przeprowadzenia pierwszego referendum lokalnego w Księstwie,
(3) 10 lutego Święto Dumy Narodowej – ustanowione na cześć obywateli Księstwa zasłużonych dla Królestwa Dreamlandu, w szczególności monarchów i arystokratów piastujących najwyższe stanowiska państwowe,
(4) 2 maja Święto Godła i Flagi Księstwa – ustanowione na cześć symboli Księstwa,
(5) 21 czerwca Święto Luindoru – ustanowione na cześć rocznicy powstania Luindoru,
(6) 15 października Święto Furlandii – ustanowione na cześć rocznicy powstania Furlandii,
(7) 4 grudnia Święto Zjednoczenia – ustanowione na cześć rocznicy usankcjonowania zjednoczenia Furlandii i Luindoru,
(8) 25 grudnia Święto Narodzenia – ustanowione dla cześć nowych obywateli dających nadzieję na rozwój Księstwa,
(9) 26 grudnia Święto Ikon – ustanowione na cześć autorytetów Księstwa i Królestwa Dreamlandu.

Rozdział III. Ordery i odznaczenia

Art. 3.
1. Ordery i odznaczenia są wyróżnieniem za zasługi cywilne i wojskowe, oddane Księstwu lub jego mieszkańcom.
2. Nazwy, skróty oraz insygnia orderów i odznaczeń podlegają ochronie prawnej.

Art. 4.
1. Książę nadaje ordery i odznaczenia osobom zasłużonym.
2. Ustanie nie wyklucza nadania orderu lub odznaczenia.
3. Książę może odebrać order jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku błędu lub gdy zachowanie odznaczonego urąga honorowi orderu.
4. Książę może odebrać odznaczenie, jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku błędu lub gdy zachowanie odznaczonego nie licuje z powagą odznaczenia.

Art. 5.
1. Kawaler lub dama orderu mają prawo do używania skrótu orderu lub skrótu orderu dla danej klasy bezpośrednio po nazwisku, a także za zgodą Sekretarza Heroldii Królestwa mogą wnioskować o modyfikację posiadanego herbu.
2. Ordery, o których mowa w art. 6 ust. 2-7 dzielą się na klasy:
(1) Krzyż Komandorski jako klasę I;
(2) Krzyż Oficerski jako klasę II;
(3) Krzyż Kawalerski jako klasę III.
3. Do skrótu nazwy orderu w pierwszej klasie nie dodaje się numeru, zaś w pozostałych klasach odpowiednio numer "II" lub "III".

Art. 6.
1. Order Szachownicy, skrótowo "OS", jest najwyższym orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług oddanych Księstwu lub jego mieszkańcom, w tym stosownie do zwyczajów międzynarodowych. Order Szachownicy może być nadany, gdy uhonorowany ma być kawaler lub dama dowolnego spośród orderów najwyższej klasy, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego artykułu.
2. Order Orła, skrótowo "OO", jest orderem Furlandii nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Furlandii, miast oraz innych jednostek terytorialnych, a także jej mieszkańców.
3. Order Gryfa, skrótowo "OG", jest orderem Luindoru, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Luindoru, miast oraz innych jednostek terytorialnych, a także jego mieszkańców.
4. Order Narodowy Zasługi, skrótowo "ONZ", jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług oddanych Księstwu lub jego mieszkańcom.
5. Order Mitry Książęcej, skrótowo "OMX", jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług dla monarchii Księstwa, krzewienia monarchizmu oraz za lojalną służbę Koronie Dreamlandzkiej.
6. Order Księcia Joustina, skrótowo "OXJ", jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług dla rozwoju porządku konstytucyjnego i prawnego Księstwa.
7. Order Dobroczynności, skrótowo "OD", jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług na polu niesienia pomocy innym w potrzebie.
8. Order Kombatancki, skrótowo "OK", jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług wojennych, wykazania się nadzwyczajnym męstwem lub bohaterstwem na polu bitwy, przyczynienia się do chwały oręża dreamlandzkiego, a w szczególności furlandzkiego i luindorskiego; i weteranom wojennym, tj. osobom, które zakończyły swój udział w konkretnym konflikcie zbrojnym.

Art. 7.
1. Ustanawia się:
(1) Medal Ladosa jako odznaczenie dla nagradzania za działalność na polu kultury lub nauki,
(2) Medal Aruzów jako odznaczenie dla nagradzania za działalność związaną z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwojem systemów informatycznych Księstwa,
(3) Medal Księcia Rogacza jako odznaczenie ustanowione dla nagradzania za działalność na polu sportu,
(4) Medal Manufaktury jako odznaczenie dla nagradzania za działalność na polu gospodarki, finansów lub przedsiębiorczości,
(5) Medal Latimosa Walecznego jako odznaczenie wojskowe dla nagradzania za zasługi w misjach wojskowych realizowanych poza granicami Księstwa,
(6) Medal Teldona jako odznaczenie wojskowe dla nagradzania za zasługi na rzecz obronności Księstwa,
(7) Medal Rocznicowy Patrona Unii Saudadzkiej jest odznaczeniem ustanowionym za nagradzanie za zasługi i dokonania dla Księstwa, nadawanym w Święto Zjednoczenia.
2. Każde odznaczenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, może być nadane trzykrotnie.
3. Książę, w formie postanowienia, może w dniu święta krajowego ustanowić medal pamiątkowy, który może być później nadawany przez okres nie dłuższy niż rok. Za odznaczenie takie uważa się Medal Pamiątkowy 18. Rocznicy Ustanowienia Furlandii nadawany przez Księcia jako odznaczenie dla nagradzania za działalność na rzecz Furlandii po 18. latach jej istnienia.
4. Z wnioskiem o nadanie:
(1) Każdego medalu może wystąpić Marszałek Książęcy,
(2) Medalu Księcia Rogacza mogą wystąpić również przedstawiciele organizacji sportowych działających na terytorium Księstwa,
(3) Medalu Latimosa Walecznego lub Medalu Teldona może wystąpić również Generalny Dowódca Saudadzkich Sił Zbrojnych.

Rozdział IV. Kapituła Orderów Księstwa

Art. 8.

1. Kapituła Orderów składa się z Wielkiego Mistrza Kapituły i Dziekanów Orderów.
2. Wielkim Mistrzem Kapituły jest Książę.
3. Abdykacja nie skutkuje utratą Orderu.
4. Dziekanem Orderu Szachownicy jest ostatni książę senior, a w razie jego ustania wówczas Książę.
5. Dziekanów Orderów z wyłączeniem Orderu Szachownicy wybierają ze swojego grona kawalerowie i damy Orderów w drodze uzgodnień.
6. Skład Kapituły Orderów upubliczniany jest na stronie internetowej Kancelarii Książęcej.
7. Kapituła Orderów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Wielkiego Mistrza Kapituły.

Art. 9.
1. Kapituła Orderów zyskuje osobowość prawną z chwilą przyjęcia swojego statutu.
2. Organem Kapituły Orderów jest Wielki Mistrz Kapituły.
3. Obsługę administracyjną Kapituły Orderów zapewnia Kancelaria Książęca.
4. Działalność Kapituły Orderów finansuje się z środków Skarbu Księstwa.
5. Kapituła Orderów:
(1) czuwa nad honorem orderów,
(2) wspiera działania na rzecz Księstwa i jego mieszkańców,
(3) może interweniować w razie naruszenia powagi odznaczeń,
(4) ustala zasady postępowania w ramach i na zewnątrz Kapituły Orderów, które wiążą kawalerów i damy Orderów,
(5) może wystąpić z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia,
(6) może występować do Księcia o podjęcie zmiany niniejszego dekretu w sprawach dotyczących Orderów.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

Art. 10.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Dekret Książęcy z dnia 26 maja 2013 roku (z późniejszymi zmianami) o świętach, orderach i odznaczeniach krajowych.
2. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
Przewodniczący Rady Księstwa
Ostatni udany udział Świetlistego Zakonu Nowego Eonu w wojnie poza granicami Królestwa Dreamlandu dał mi do zrozumienia, że osoby, które podejmują działania rozsławiające Królestwo Dreamlandu, Unię Saudadzką i naszą wojskowość, a przede wszystkim konkretnego żołnierza/dowódcę wojskowego, zasługują na uznanie i wyróżnienie. Z tego to powodu, chcąc podkreślić, że popieram takie "działania promocyjne", postanowiłem wystąpić do Rady z inicjatywą utworzenia Orderu Kombatanckiego.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau » 9 cze 2018, 14:03

Cieszę się, że ktoś wreszcie dostrzega coś więcej, niż tylko rzekome negatywne skutki udziału Zakonu w kugarskiej wojnie domowej. Mam nadzieję, że wprowadzenie tego orderu w jakiś sposób popchnie większą liczbę ludzi do tego rodzaju czynów.

Awatar użytkownika
Alfred
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1434
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Alfred » 9 cze 2018, 15:29

Odczuwam tutaj pewien dysonans. Nie tak dawno temu autor tego przedłożenia przedstawił parlamentowi projekt ustawy zakazującej samowolnych ataków prywatnych formacji zbrojnych na podmioty zagraniczne. Teraz zaś chwali taki właśnie czyn jako „rozsławianie dreamlandzkiego oręża”, „działania promocyjne” i chce za to dawać order.

Wspomniany zakaz jest negocjowalny. Można zgłosić projekt stosownej nowelizacji, by każdy, kto poczuje w sobie nadczłowieka mógł wyżyć się na dowolnie wybranej mikronacji. Do tego czasu należałoby jednak przestrzegać obowiązujących praw, zwłaszcza jeśli miało się osobisty udział w ich uchwalaniu. Natomiast wręczanie przez kraj orderów za to, czego federacja zabrania, trąci ordynarnym separatyzmem.

Proponuję przemyśleć jeśli nie kierunek, to chociaż metodę działań.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Daniel von Witt » 9 cze 2018, 16:06

Wasza Królewska Mość,

brzmienie zaproponowanego przepisu, który miałby tworzyć Order Kombatancki jest uniwersalne i niekontrowersyjne. Przewiduje on bowiem, że wyróżnianymi osobami mają być ci, którzy zasłużyli się w jakiś sposób na rzecz naszych sił zbrojnych (które tworzą pojedynczy żołnierze, jak również Armia Królewska) podczas konkretnych kampanii militarnych. Jedynie w swoim krótkim uzasadnieniu podałem przykład w postaci działań Pana Casimira, które mogłyby kwalifikować się do uhonorowania takim orderem. Przepis nie określa, że np. tworzony jest "order za udział w kugarskiej wojnie domowej", czy że tworzony jest order, który będzie wyróżniał osoby działające z pogwałceniem prawa federalnego. Tworzony zaś jest order, który wyróżnia sam czyn militarny danej osoby, bez kontekstu politycznego.

Aby to zilustrować posłużę się przykładem. Płonie dom, a w nim znajduje się dziecko, którego wydostanie z tej piekielnej pułapki graniczyłoby z cudem. Kierujący akcją gaśniczą wydaje strażakom zakaz wchodzenia do tego płonącego budynku. Jeden z nich jednak wchodzi i ratuje z pożaru dziecko. Łamie zakaz, jaki go obowiązywał (narażania siebie i jednostki), ale dopuszcza się szlachetnego i bohaterskiego wyczynu. Order Kombatancki ma być przyznawany za czyny promujące nasz oręż niezależnie od politycznej oceny użycia tego oręża. Ma zostać doceniany czyn żołnierza, a nie to, czy żołnierz działał całkowicie w zgodzie z obowiązującym prawem.

Samodzielne i niekonsultowane z władzami ataki na inne państwa wirtualne są codziennością. Ataki te odbywają się przy użyciu różnych środków. Niejednokrotnie większego spustoszenia w szeregach wroga dokonują artykuły prasowe, a nie wirtualne wojska. Różnica między atakiem słownym a atakiem zbrojnym jest znikoma i ogranicza się tylko do zasobu użytych słów i wykorzystanych materiałów dodatkowych czy przyjętej konwencji. Prawo federalne, którego byłem współtwórcą, a które mówi o zakazie podejmowania samowolnych ataków na inne państwa przy użyciu sił zbrojnych, zostało zapewne złamane przez organizację, o której wspomniałem w uzasadnieniu. Jednakże same działania bojowe tej jednostki przyniosły dreamlandzkiej wojskowości powody do dumy, na co również należy zwrócić uwagę.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Daniel von Witt » 15 cze 2018, 10:53

W związku z nieaktywnością Przewodniczącego przyjmuję projekt pod obrady i wyznaczam czas na debatę na 7 dni, tj. do 22 czerwca.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Daniel von Witt » 23 cze 2018, 13:54

Proszę Wiceprzewodniczącego Rady Księstwa o zarządzenie głosowania.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
deputowany
Posty: 2132
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 23 cze 2018, 14:21

Szanowni Radni,
Zamykam debatę i zarządzam głosowanie. Można oddawać głosy ZA projektem, PRZECIW niemu lub WSTRZYMUJĘ SIĘ. Nazwa wątku zmieni się później, bo piszę mobilnie.
1. JE Otton wicehrabia van der Berg
2. JXM Daniel von Witt
3. JE Auksencjusz diuk Butodziej-Witt
4. JE Oskar baron ben Grozny Witt
5. JE Fryderyk wicehrabia Orański-Nassau
6. JE Tomasz baron von Habsburg
7. JE Casimir de Viries
8. JE Erwin von Beckendorff
9. JE William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau
Wiceprzewodniczący Rady Księstwa

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau » 24 cze 2018, 15:19

1. JE Otton wicehrabia van der Berg
2. JXM Daniel von Witt
3. JE Auksencjusz diuk Butodziej-Witt
4. JE Oskar baron ben Grozny Witt
5. JE Fryderyk wicehrabia Orański-Nassau
6. JE Tomasz baron von Habsburg
7. JE Casimir Johannes Maximiliaan Oranje-Nassau: ZA
8. JE Erwin von Beckendorff
9. JE William wicehrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Daniel von Witt » 24 cze 2018, 15:54

Chwileczkę, przecież chodziło mi o wciąż urzędującego Wiceprzewodniczącego Butodzieja-Witta. Pan nie został jeszcze wybrany.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 10 gru 2015, 00:02
Numer GG: 47635658
Herb:
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: ABW » 26 cze 2018, 17:25

Daniel von Witt pisze:Chwileczkę, przecież chodziło mi o wciąż urzędującego Wiceprzewodniczącego Butodzieja-Witta. Pan nie został jeszcze wybrany.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru
Właśnie. Jako Wiceprzewodniczący Rady już nie będę anulował zarządzonego przez JE Fryderyka głosowania, ale na przyszłość proszę o nie występowanie przed szereg ze swoimi kompetencjami, jeśli jeszcze ich Pan nie posiada.
1. JE Otton wicehrabia van der Berg
2. JXM Daniel von Witt
3. JE Auksencjusz diuk Butodziej-Witt: ZA
4. JE Oskar baron ben Grozny Witt
5. JE Fryderyk wicehrabia Orański-Nassau
6. JE Tomasz baron von Habsburg
7. JE Casimir Johannes Maximiliaan Oranje-Nassau: ZA
8. JE Erwin von Beckendorff
9. JE William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
deputowany
Posty: 2132
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 26 cze 2018, 17:40

Zapomniałem się. Przepraszam najmocniej.
(-) Fryderyk Karol Albert hrabia Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Daniel von Witt » 7 lip 2018, 09:32

Prozę Wiceprzewodniczącego o kontynuowanie.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
minister
Posty: 1217
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
Herb:
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Tomasz von Habsburg » 7 lip 2018, 10:55

Skorzystam z opóźnienia. :)
1. JE Otton wicehrabia van der Berg
2. JXM Daniel von Witt
3. JE Auksencjusz diuk Butodziej-Witt: ZA
4. JE Oskar baron ben Grozny Witt
5. JE Fryderyk wicehrabia Orański-Nassau
6. JE Tomasz baron von Habsburg: ZA
7. JE Casimir Johannes Maximiliaan Oranje-Nassau: ZA
8. JE Erwin von Beckendorff
9. JE William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Chamberlain » 8 lip 2018, 15:52

1. JE Otton wicehrabia van der Berg
2. JXM Daniel von Witt
3. JE Auksencjusz diuk Butodziej-Witt: ZA
4. JE Oskar baron ben Grozny Witt
5. JE Fryderyk wicehrabia Orański-Nassau
6. JE Tomasz baron von Habsburg: ZA
7. JE Casimir Johannes Maximiliaan Oranje-Nassau: ZA
8. JE Erwin von Beckendorff
9. JE William wicehrabia Oxlade-Chamberlain ZA
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [Debata IV/2018 do 22.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Daniel von Witt » 12 lip 2018, 14:54

1. JE Otton wicehrabia van der Berg
2. JXM Daniel von Witt ZA
3. JE Auksencjusz diuk Butodziej-Witt: ZA
4. JE Oskar baron ben Grozny Witt
5. JE Fryderyk wicehrabia Orański-Nassau
6. JE Tomasz baron von Habsburg: ZA
7. JE Casimir Johannes Maximiliaan Oranje-Nassau: ZA
8. JE Erwin von Beckendorff
9. JE William wicehrabia Oxlade-Chamberlain ZA
(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [Głosowanie IV/2018 do 30.06] Ustawa - Order Kombatancki

Post autor: Daniel von Witt » 15 lip 2018, 09:40

Na podstawie art. 3 ust. 4 DX o Radzie Księstwa przejmuję uprawnienia Przewodniczącego Rady Księstwa i zamykam głosowanie. Oddano w nim 5 głosów na 9 możliwych. 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada Księstwa przyjęła ustawę o Orderze Kombatanckim.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Rady Księstwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości