[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Prawo wyborczo-referendalne

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2136
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

przedkładam Izbie do rozpatrzenia projekt ustawy — Prawo wyborczo-referendalne. Przedłożenie zastępuje obowiązującą Ordynację wyborczą i ustawę o referendach, przeprowadzając głęboką reformę szeroko pojętego dreamlandzkiego prawa wyborczego. O ile koncepcje zmian sformułowałem jeszcze kilka miesięcy temu, to sama treść ustawy powstała w całości dzisiaj. Bieżąca sytuacja wymaga bowiem szybkiej korekty przepisów, a zarazem zdaje się, że nowelizacja przygotowana przez p. Oxlade'a-Chamberlaina za moją sugestią nie zadośćuczyniła oczekiwaniom Izby. Z tego względu uznałem przygotowanie projektu królewskiego za właściwe. Mam nadzieję na aktywny udział wszystkich deputowanych w pracach i przyjęcie rozwiązań satysfakcjonujących mniej więcej każdego. Serdecznie proszę o uważne czytanie projektu, ze względu na ważkość materii, jak również wyjątkowo szybkie tempo prac legislacyjnych.

Najważniejszą zmianą w zakresie wyborów, przewidzianą w przedłożeniu, jest zastąpienie instytucji głosu pustego dwiema opcjami głosowania: przeciw wszystkim kandydatom i obojętnie. Ustawa pozwala zatem wyborcy ściślej wyrazić swoją wolę, zapewnia, że wybrany rząd będzie się każdorazowo cieszył demokratyczną legitymacją do sprawowania władzy, a także jednoznacznie przesądza o ważności głosów nieoddanych za konkretnym kandydatem. Co więcej, precyzyjnie określony zostaje kalendarz wyborczy. W tej chwili istnieje znaczna dowolność w tej materii, co jest niepożądane zwłaszcza dlatego, że od momentu zarządzenia wyborów zależy grono osób dysponujących prawem głosu. Obowiązująca ordynacja nie przewiduje także odstępu między zakończeniem zgłaszania kandydatów a rozpoczęciem głosowania. Na gruncie przedłożenia wybory będą zarządzane w trzecim od końca pełnym tygodniu kadencji. Tydzień następny będzie poświęcony zgłaszaniu kandydatów, zaś w weekend (piątek — niedziela) kolejnego jeszcze tygodnia odbędzie się głosowanie. Jeśli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia drugiego głosowania, będzie ono mieć miejsce w bezpośrednio następujący weekend. Później komisarz wyborczy ogłosi wyniki, a Król albo Sąd Królestwa (zależnie od tego, czy wybory zostaną zaprotestowane) stwierdzi ważność wyborów.

Co do referendów, przedłożenie w pierwszym rzędzie znosi podział na referenda wiążące i konsultacyjne, nieznajdujący oparcia w przepisach Karty Konstytucyjnej. Dookreśla także dopuszczalność referendów, zapobiegając przykładowo wykoncypowanemu przez dep. von Witta referendum w sprawie secesji kraju, ale także formułowaniu pytań i odpowiedzi w sposób sugerujący albo narzucający rozstrzygnięcie. O dopuszczalności wniosku referendalnego ma orzekać Sąd Królestwa. Stwierdzanie ważności referendów przebiega analogicznie jak w przypadku wyborów, ale ze względu na mniejszą pilność wymogi czasowe są nieco poluzowane: zarówno co do wniesienia protestu przez uprawnionego do głosu, jak i wydania orzeczenia przez sąd.

Jeśli chodzi o pomniejsze, ale wciąż zasługujące na wymienienie zmiany, ustawa przewiduje obowiązek informowania o głosowaniach wyborczych i referendalnych via e-mail i PW oraz penalizuje oszustwa wyborcze i naruszenia tajemnicy wyborczej.
Alfred, r.
USTAWA
(projekt)

Prawo wyborczo-referendalne

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres stosowania ustawy, definicje i skróty
Art. 1. 1. Ustawa określa prawa wyborcze i referendalne obywateli dreamlandzkich, zasady i tryb zarządzania, przeprowadzania, ustalania wyników i stwierdzania ważności wyborów ogólnopaństwowych oraz referendów ogólnopaństwowych i krajowych, właściwość organów władzy publicznej w sprawach określonych ustawą oraz organizację federalnego organu wyborczego.
2. Ustawa nie ma zastosowania do wyborów krajowych.

Art. 2. 1. Określenie „wyborca” oznacza tego, któremu w danych wyborach przysługuje prawo głosu.
2. Określenie „uprawniony” oznacza tego, któremu w danym referendum przysługuje prawo głosu.
3. Skrótowe określenia, użyte w niniejszej ustawie, oznaczają odpowiednio:
[offset=6]1) „Premier Rządu” — Premiera Rządu Królewskiego;
2) „tydzień” — tydzień kalendarzowy;
3) „weekend” — następujące kolejno po sobie dni tego samego tygodnia: piątek, sobotę i niedzielę.[/offset]
Rozdział 2
Organy właściwe w sprawach wyborczych i referendalnych
Art. 3. 1. Król zarządza wybory i referenda ogólnopaństwowe oraz bada i stwierdza ich ważność, o ile nie zostały zaprotestowane.
2. W stosunku do referendów krajowych te same funkcje pełni właściwy organ rządu krajowego. Jego właściwość określa prawo krajowe.

Art. 4. 1. Federalny organ wyborczy, zwany dalej „organem wyborczym”, przeprowadza wszelkie wybory i referenda oraz ustala ich wyniki.
2. Organem wyborczym jest Komisarz Wyborczy Królestwa, powoływany i odwoływany przez Króla. Odwołać organ wyborczy w czasie wyborów albo referendum można tylko z ważnej przyczyny.
3. Organ wyborczy jest niezależny i wykonuje swoje kompetencje niezawiśle.

Art. 5. Sąd Królestwa bada i stwierdza ważność zaprotestowanych wyborów i referendów.
Rozdział 3
Środki techniczne
Art. 6. 1. Organ wyborczy prowadzi serwis internetowy, w którym odbywają się głosowania wyborcze i referendalne, zwany dalej „serwisem wyborczym”.
2. Serwis wyborczy powinien zapewniać udział w głosowaniu wyłącznie osób dysponujących prawem głosu, umożliwiać oddawanie głosów tylko w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz zapewniać tajność oddanych głosów.
3. Tajność oddanych głosów jest nienaruszalna. Dostęp do informacji o nich przysługuje wyłącznie organowi wyborczemu i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania jego ustawowych kompetencji.
Rozdział 4
Obowiązek informacyjny
Art. 7. 1. Organ wyborczy zawiadamia uprawnionych do głosu o nadchodzących głosowaniach w wyborach i referendach, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem danego głosowania.
2. Zawiadomień dokonuje się e-mailowo na adres zawiadamianego ujawniony w Centralnym Rejestrze Mieszkańców oraz wiadomością prywatną za pośrednictwem państwowego forum dyskusyjnego.
Dział II
Wybory

Rozdział 1
Prawa wyborcze
Art. 8. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, przysługuje prawo głosu w wyborach, o ile nabył obywatelstwo przed ich zarządzeniem.

Art. 9. 1. Wyborcy przysługuje prawo kandydowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i przepisów szczególnych.
2. Prawo kandydowania nie przysługuje organowi wyborczemu ani osobie, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska — w wyborach na to stanowisko.
Rozdział 2
Wybory na stanowisko Premiera Rządu Królewskiego
Art. 10. Prawo kandydowania nie przysługuje obywatelowi państwa obcego, niebędącego członkiem Wspólnoty Korony Ebruzów.

Art. 11. 1. Wybory odbywają się na przestrzeni trzech albo, w przypadku przeprowadzenia drugiego głosowania, czterech tygodni.
2. Pierwszym tygodniem wyborczym jest ten następujący po tygodniu, w którym wybory zarządzono. Dalszymi tygodniami wyborczymi są tygodnie następujące kolejno po pierwszym.

Art. 12. 1. Król zarządza wybory w trzecim ostatnim pełnym tygodniu kadencji, na którą wybrano urzędującego Premiera Rządu. Z ważnej przyczyny można zarządzić wybory w tygodniu bezpośrednio poprzednim albo następnym.
2. W przypadku zrzeczenia się urzędu przez Premiera Rządu albo jego odwołania w referendum, jak również w przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w drugim głosowaniu, odrzucenia w wyborach wszystkich kandydatów albo stwierdzenia nieważności wyborów, Król zarządza wybory niezwłocznie.
3. Akt zarządzenia wyborów zawiera pouczenie o tym, na jakie daty przypadają poszczególne tygodnie wyborcze oraz o przeprowadzanych w tych tygodniach procedurach wyborczych.

Art. 13. 1. Organ wyborczy prowadzi listę kandydatów.
2. Wpisać się na listę kandydatów może obywatel dreamlandzki, dysponujący prawem kandydowania w danych wyborach. Organ wyborczy informuje wpisującego się o ważności wpisu.
3. Lista kandydatów otwiera się z początkiem pierwszego tygodnia wyborczego i zamyka się z jego upływem, chyba że do tego czasu nie wpisały się na nią przynajmniej dwie osoby.
4. Jeśli w pierwszym tygodniu wyborczym na listę kandydatów nie wpisały się przynajmniej dwie osoby, zamyka się ona z upływem dnia wpisania się drugiej osoby albo z upływem środy drugiego tygodnia wyborczego, którekolwiek nastąpi wcześniej.
5. Jeśli zamknięta lista kandydatów jest pusta, kandydata wyznacza Król, w czwartek drugiego tygodnia wyborczego.

Art. 14. 1. Pierwsze głosowanie odbywa się w weekend drugiego tygodnia wyborczego.
2. Jeśli wybory nie zostały rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu, w weekend trzeciego tygodnia wyborczego odbywa się drugie głosowanie.
3. Wyborca oddaje w głosowaniu pojedynczy głos: za oznaczonym kandydatem, przeciw wszystkim kandydatom albo obojętny.
4. Głos oddany niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważny.

Art. 15. 1. Skutek głosowania ustala się następująco:
2. Jeśli na jednego kandydata oddano więcej głosów niż na któregokolwiek innego i więcej niż przeciwko wszystkim kandydatom, kandydat ten został wybrany, a kandydaci pozostali zostali odrzuceni.
3. Jeśli na więcej niż jednego kandydata oddano tyle samo głosów, więcej niż na któregokolwiek spośród pozostałych kandydatów i więcej niż przeciwko wszystkim kandydatom, kandydaci pozostali zostali odrzuceni, a wybory zostały nierozstrzygnięte.
4. Jeśli przeciw wszystkim kandydatom oddano więcej głosów, niż na któregokolwiek kandydata, wszyscy kandydaci zostali odrzuceni.

Art. 16. 1. Niezwłoczenie po zakończeniu głosowania, organ wyborczy zlicza głosy, a następnie ustala i obwieszcza wyniki i skutek głosowania.
2. Obwieszczenie zawiera:
[offset=6]1) liczbę wyborców;
2) liczbę wyborców, którzy wykonali prawo głosu;
3) liczbę głosów oddanych w poszczególnych opcjach;
4) liczbę głosów nieważnych;
5) skutek głosowania;
6) pouczenie o prawie wniesienia protestu wyborczego i treści odpowiednich przepisów ustawy.[/offset]
Art. 17. 1. Ważność wyborów bada się i stwierdza przed upływem ostatniego tygodnia wyborczego.
2. Nieważność wyborów stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone uchybienia w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustalaniu wyników głosowań mogły mieć wpływ na ich wynik.
3. W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników ostatniego głosowania, wyborcy przysługuje protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sądu Królestwa. Protest skierowany jest przeciwko Królowi i organowi wyborczemu łącznie.
4. Nie bada się ważności wyborów nierozstrzygniętych ani tych, w których odrzucono wszystkich kandydatów.

Art. 18. Urzędowanie wybranego Premiera Rządu rozpoczyna się dnia następującego po dniu stwierdzenia ważności wyborów.
Dział III
Referenda

Rozdział 1
Prawa referendalne
Art. 19. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, przysługuje prawo głosu w referendum ogólnopaństwowym, o ile nabył obywatelstwo przed jego zarządzeniem, oraz prawo inicjatywy w zakresie referendum ogólnopaństwowego.

Art. 20. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, zamieszkałemu na terytorium określonego kraju federacji, przysługuje prawo głosu w referendum krajowym, odbywającym się w tym kraju, o ile nabył obywatelstwo przed jego zarządzeniem, oraz prawo inicjatywy w zakresie takiego referendum.
Rozdział 2
Przedmiot referendum
Art. 21. 1. Referendum ogólnopaństwowe może dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, z wyłączeniem amnestii, budżetu, podatków i kadr rządu federalnego (referendum ogólnopaństwowe zwykłe). Nie może ono naruszać niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziów.
2. Król zarządza referendum ogólnopaństwowe zwykłe samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królewskiego lub pięciu obywateli dysponujących prawem inicjatywy.

Art. 22. 1. Referendum ogólnopaństwowe może dotyczyć odwołania Premiera Rządu (referendum ogólnopaństwowe w sprawie odwołania Premiera Rządu).
2. Król zarządza referendum ogólnopaństwowe w sprawie odwołania Premiera Rządu samodzielnie albo na wniosek trzech obywateli dysponujących prawem inicjatywy.

Art. 23. 1. Referendum krajowe może dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla kraju federacji, z wyłączeniem budżetu i podatków.
2. Właściwy organ rządu krajowego zarządza referendum krajowe na wniosek Króla albo trzech obywateli dysponujących prawem inicjatywy, a jeśli prawo krajowe tak stanowi, także samodzielnie albo na wniosek innego organu rządu krajowego.

Art. 24. Żadne referendum nie może zmierzać do naruszenia niepodległości państwa lub nienaruszalności jego granic, porządku konstytucyjnego państwa lub poszczególnego kraju ani przepisów ustawy lub dekretu.

Art. 25. Referendum w tym samym przedmiocie nie może odbywać się dwukrotnie w ciągu sześciu miesięcy, a w przypadku referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu, dwukrotnie w trakcie tej samej jego kadencji.
Rozdział 3
Ogólna procedura referendalna
Art. 26. 1. Wniosek o zarządzenie referendum wnosi się do organu właściwego do jego zarządzenia.
2. Obywatel dysponujący prawem inicjatywy może złożyć projekt wniosku o zarządzenie referendum w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod urzędowanie organu właściwego. W ciągu następnych 7 dni inni obywatele mogą przyłączyć się do wniosku, który uznaje się za wniesiony w brzmieniu zgodnym z projektem w chwili przyłączenia się wystarczającej liczby obywateli dla jego wniesienia.
3. Wniosek określa przedmiot referendum oraz treść pytań referendalnych i opcji głosowania dla każdego z pytań. Treść pytań ani opcji głosowania nie może zmierzać do narzucenia ani zasugerowania określonego rozstrzygnięcia.

Art. 27. 1. Właściwy organ zarządza referendum niezwłocznie po wniesieniu odpowiedniego wniosku.
2. Może się uprzednio zwrócić do Sądu Królestwa o orzeczenie w sprawie dopuszczalności przedmiotu referendum lub treści pytań referendalnych i opcji głosowania.
3. Głosowanie wyznacza się na weekend jednego z dwóch najbliższych tygodni.
4. Akt zarządzenia referendum określa zgodnie z wnioskiem przedmiot referendum oraz treść poszczególnych pytań referendalnych i opcji głosowania, z dodaniem opcji głosu obojętnego, a także zawiera datę głosowania.

Art. 28. 1. Uprawniony oddaje w głosowaniu pojedynczy głos, wybierając jedną opcję głosowania dla każdego pytania referendalnego.
2. Głos oddany niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważny.

Art. 29. 1. Niezwłoczenie po zakończeniu głosowania, organ wyborczy zlicza głosy, a następnie ustala i obwieszcza wyniki głosowania.
2. Obwieszczenie zawiera:
[offset=6]1) liczbę uprawnionych;
2) liczbę uprawnionych, którzy wykonali prawo głosu;
3) liczbę głosów oddanych w poszczególnych opcjach i dla poszczególnych pytań referendalnych;
4) liczbę głosów nieważnych;
5) pouczenie o prawie wniesienia protestu referendalnego i treści odpowiednich przepisów ustawy.[/offset]
Art. 30. 1. Ważność referendum bada się i stwierdza w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wyników głosowania.
2. Nieważność wyborów stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone uchybienia w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustalaniu wyników głosowań mogły mieć wpływ na ich wynik.
3. W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników głosowania, uprawnionemu przysługuje protest referendalny przeciwko ważności referendum do Sądu Królestwa. Protest skierowany jest przeciwko organowi zarządzającemu referendum i organowi wyborczemu łącznie.
Dział IV
Przepisy wprowadzające
Art. 31. W ustawie federalnej z dnia 28 października 2016 r. — Kodeks karny wprowadza się następujące zmiany:
[offset=6]1) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:[/offset]
[offset=12]Art. 22a. 1. Kto fałszuje wynik wyborów albo referendum, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
2. Kto przekupuje dysponującego prawem głosu albo w inny sposób, niezgodnie z prawem, wpływa na wynik wyborów albo referendum, podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 albo 2 popełnia go w związku ze sprawowaniem władzy publicznej, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 3 miesięcy.”;
[/offset]
[offset=6]2) w rozdziale X dodaje się art. 47a w brzmieniu:[/offset]
[offset=12]Art. 47a. Kto narusza tajność głosów oddanych w wyborach albo referendum, podlega karze banicji albo karze ograniczenia wolności.”.[/offset]
Art. 32. Tracą moc dekret królewski z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza oraz ustawa federalna z dnia 19 stycznia 2018 r. o referendach.

Art. 33. Do wyborów i referendów zarządzonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(tekst jednolity Kodeksu karnego w osobnym poście)[/justify]
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Parlamentu, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2136
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Alfred »

USTAWA FEDERALNA
z dnia 28 października 2016 r.

Kodeks karny

CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział I
Odpowiedzialność karna
Art. 1.
1. Ustawę karną, zwaną dalej „kodeksem”, stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Królestwa Dreamlandu.
2. Kodeks stosuje się także do obywatela Królestwa Dreamlandu, który popełnił przestępstwo na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Korony Ebruzów.
3. Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez akt normatywny obowiązujący w miejscu jego popełnienia.
4. Jeśli zachodzą różnice miedzy kodeksem Królestwa Dreamlandu a aktem normatywnym obowiązującym w miejscu popełnienia czynu, stosując kodeks Królestwa Dreamlandu, sąd uwzględnia te różnice na korzyść oskarżonego.

Art. 2.
1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez kodeks obowiązujący w czasie jego popełnienia.
2. Jeśli w czasie orzekania obowiązuje kodeks inny niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się kodeks nowszy, chyba że kodeks wcześniejszy jest względniejszy dla sprawcy.
3. Jeśli według nowszego kodeksu czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa.
4. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe.
5. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 18 miesięcy w przypadku zbrodni albo 8 miesięcy w przypadku występku.
6. Nie można wykonać orzeczonej kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło 12 miesięcy.
7. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas nieobecności skazanego w Królestwie, jeśli wyrok wydano zaocznie.
8. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
Rozdział II
Przestępstwo
Art. 3.
1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
2. Za zbrodnię uważa się czyn zabroniony zagrożony karą banicji na czas nie krótszy niż 6 miesięcy albo karą surowszą.

Art. 4.
1. Przestępstwo popełnione jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
2. Przestępstwo popełnione jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego przestępstwa przewidywał albo mógł przewidzieć.
3. Przestępstwo można popełnić nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.

Art. 5.
1. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
2. Ten sam czyn zabroniony może stanowić tylko jedno przestępstwo.

Art. 6.
1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
2. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając środków technicznych, udzielając rady lub informacji. Odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
3. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
4. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
5. Za podżeganie odpowiada również ten, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego.
6. Sąd wymierza karę za pomocnictwo, usiłowanie albo podżeganie w granicach wymiaru przewidzianego za sprawstwo.
Rozdział III
Kary i środki karne
Art. 7.
Karami są:
(1) grzywna;
(2) ograniczenie wolności;
(3) banicja;
(4) eliminacja.

Art. 8.
1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 100.
2. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może przekraczać 1.500 D.

Art. 9.
1. Jeśli kodeks nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej 21 dni, najdłużej trzy miesiące.
2. Skazany na karę ograniczenia wolności pozbawiony zostaje prawa dostępu do wszystkich działów forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu poza działem Więzienia Królewskiego, a także pozbawiony zostaje wszystkich piastowanych stanowisk państwowych w federacji i baliwatach.
3. Odbywający karę ograniczenia wolności zachowuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Karty Konstytucyjnej i ustaw, z wyjątkiem wolności wypowiedzi oraz prawa zajmowania funkcji publicznych.
4. Odbywający karę ograniczenia wolności może wnosić o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary po upływie co najmniej połowy jej wymiaru. Wniosek składa się w dziale Więzienia Królewskiego.

Art. 10.
1. Jeśli kodeks nie stanowi inaczej, kara banicji trwa najkrócej trzy miesiące, najdłużej dziewięć miesięcy.
2. Skazany na karę banicji zostaje złożony z wszystkich zajmowanych przez siebie stanowisk; pozbawiony prawa do wykonywania zawodu, prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz do udzielania się w prasie pozostającej na serwerze Królestwa Dreamlandu lub prowadzonej przez obywateli Królestwa Dreamlandu.
3. W czasie odbywania kary banicji skazany pozbawiony jest prawa korzystania z forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.
4. Za zabezpieczenie dóbr własnych skazanego odpowiada prokuratura.

Art. 11.
Skazany na karę eliminacji zostaje bezwarunkowo wygnany, bez możliwości powrotu do Królestwa Dreamlandu, a jego majątek przepada na rzecz Skarbu Królestwa.

Art. 12.
1. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju albo, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, odstąpienie od wymierzenia kary.
2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w kodeksie, a także w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa; w szczególności:
(1) jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca ułożyli się co do naprawienia szkody;
(2) ze względu na postawę sprawcy.

Art. 13.
Środkami karnymi są:
(1) pozbawienie praw publicznych;
(2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu, lub prowadzenie określonej działalności gospodarczej;
(3) przepadek przedmiotów;
(4) pozbawienie tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego albo stopnia wojskowego;
(5) obowiązek naprawienia szkody.

Art. 14.
1. Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, utratę prawa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych – federalnych i krajowych, jak również utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego, pozbawienie praw publicznych obejmuje ponadto utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.
2. Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę banicji na czas nie krótszy niż 4 miesiące za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Art. 15.
Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeśli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywania zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Art. 16.
Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Art. 17.
Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, chyba że podlegają zwrotowi pokrzywdzonemu.

Art. 18.
1. Sąd, w porozumieniu z Heroldią Królewską, może orzec pozbawienie tytułu szlacheckiego, lub arystokratycznego w przypadku gdy sprawca postąpił w sposób urągający braci szlacheckiej Królestwa Dreamlandu, niegodny obywatela dreamlandzkiego.
2. Sąd może orzec pozbawienie tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego w razie skazania na karę banicji.

Art. 19.
W przypadku spowodowanej przez sprawcę szkody sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody.

Art. 20.
1. Ilekroć w niniejszym Kodeksie mowa jest o przemocy, rozumie się przez to spamowanie, przesyłanie zainfekowanych wiadomości, a także każdy rodzaj elektronicznego naruszenia nietykalności osobistej internauty.
2. Ilekroć w niniejszym Kodeksie mowa jest o groźbie bezprawnej, rozumie się przez to groźbę o której mowa w art. 45, jak i groźbę spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o miejscu publicznym, rozumie się przez to miejsce, w którym wypowiedź może zostać odebrana przez nieokreśloną liczbę nieoznaczonych adresatów, w szczególności forum dyskusyjne Królestwa Dreamlandu.
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział IV
Przestępstwa przeciwko Królestwu
Art. 21.
1. Kto posługuje się więcej niż jedną tożsamością w Centralnym Rejestrze Mieszkańców lub/i na forum dyskusyjnym Królestwa, podlega karze banicji albo karze eliminacji.
2. Nie podlega karze osoba, która posługuje się na forum dyskusyjnym Królestwa nową tożsamością, jeżeli jej poprzednia tożsamość jest nieużywana od co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli jej poprzednia tożsamość została zablokowana przez administratora forum na jej wniosek.

Art. 22.
Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Królestwa Dreamlandu, podejmuje sam lub w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 3 miesięcy albo karze eliminacji.

Art. 22a. 1. Kto fałszuje wynik wyborów albo referendum, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
2. Kto przekupuje dysponującego prawem głosu albo w inny sposób, niezgodnie z prawem, wpływa na wynik wyborów albo referendum, podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 albo 2 popełnia go w związku ze sprawowaniem władzy publicznej, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 3 miesięcy.

Art. 23.
Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Królestwa Dreamlandu podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.

Art. 24.
Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Królestwa Dreamlandu w stosunkach z rządem obcego państwa wirtualnego, lub zagraniczną organizacją, działa świadomie na szkodę Królestwa Dreamlandu, podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca albo karze banicji.

Art. 25.
Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu lub innej organizacji wirtualnej przeciwko Królestwu Dreamlandu, podlega karze banicji albo karze eliminacji.

Art. 26.
Kto oddając usługi wywiadowcze Królestwu Dreamlandu wprowadza świadomie w błąd dreamlandzki organ państwowy przez dostarczenie podrobionych dokumentów lub innych przedmiotów, podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca albo karze banicji.

Art. 27.
Kto w miejscu publicznym znieważa ogół obywateli lub Królestwo Dreamlandu, podlega karze grzywny.

Art. 28.
1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na Króla Dreamlandu, przez co rozumie się spamowanie i przesyłanie zainfekowanych listów elektronicznych na konto pocztowe monarchy, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 50 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 2 miesięcy albo karze banicji.
2. Kto w miejscu publicznym znieważa Króla Dreamlandu, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Art. 29.
(uchylony).

Art. 29a.
1. Kto przywłaszcza, uzurpuje sobie lub posługuje się funkcjonującym w Królestwie nienależnym mu tytułem, stanowiskiem państwowym, funkcją, tytułem honorowym, stopniem wojskowym, stopniem lub tytułem zawodowym lub naukowym, podlega karze grzywny.
2. Nie podlega karze osoba, w profilu której na forum dyskusyjnym Królestwa ukazane są informacje o nienależnym tytule, stanowisku państwowym, funkcji, tytule honorowym, stopniu wojskowym, stopniu lub tytule zawodowym lub naukowym, jeżeli osoba ta zaprzestała aktywności lub profil jest zablokowany.
Rozdział V
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w miejscach publicznych
Art. 30.
1. Kto korzysta z cudzej tożsamości, w szczególności wykorzystuje dane identyfikacyjne, konto pocztowe, wizerunek, podlega karze ograniczenia wolności albo karze banicji.
2. Jeśli czyn określony w ust. poprzedzającym popełniono w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, sprawca podlega dodatkowej karze grzywny w wysokości co najmniej 20 stawek dziennych.

Art. 31.
Kto, wiedząc o infekcji własnego komputera, rozsyła wiadomości elektroniczne, narażając bezpośrednio komputer innej osoby na takie zarażenie, podlega karze grzywny.

Art. 32.
Kto w miejscu publicznym propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, wyznaniowych lub innych podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 45 dni albo karze banicji na czas do 4 miesięcy.

Art. 33.
Kto w miejscu publicznym znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej pochodzenia, przynależności narodowej, wyznania lub bezwyznaniowości, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności na czas do 3 miesięcy.
Rozdział VI
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych
Art. 34.
1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji federalnej lub krajowej podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności na czas do 1 miesiąca.
2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

Art. 35.
1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie inspekcji skarbowej udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej podlega karze grzywny.
2. Kto, będąc zobowiązany do prowadzenia działalności instytucji w formie zarejestrowanej, uchyla się od wywiązania z tego obowiązku, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności na czas do 1 miesiąca.

Art. 36.
1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, podlega karze grzywny w wymiarze co najmniej 50 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.
2. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 75 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Art. 37.
Kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 50 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Art. 38.
Kto, powołując się na swoje wpływy w instytucji państwowej, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 75 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
Rozdział VII
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Art. 39.
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.

Art. 40.
1. Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie czynów zabronionych, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze banicji na czas do 4 miesięcy.
2. Tej samej karze podlega ten kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze.

Art. 41.
Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa podlega karze grzywy albo karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.

Art. 42.
Kto nie stosuje się do orzeczonej przez sąd kary grzywny, podlega karze ograniczenia wolności na czas 3 miesięcy.

Art. 43.
Kto nie stosuje się do orzeczonej przez sąd kary banicji, podlega karze eliminacji.

Art. 44.
Kto umożliwia lub ułatwia skazanemu na karę banicji lub karę eliminacji prowadzenie dowolnej działalności na terytorium Królestwa Dreamlandu lub w organizacjach związanych z Królestwem Dreamlandu i prowadzonych przez jego obywateli, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
Rozdział VIII
Przestępstwa przeciwko wolności
Art. 45.
1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 46.
Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania lub zaniechania, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 14 dni.
Rozdział IX
Przestępstwa przeciwko obyczajności
Art. 47.
Kto dopuszcza się w miejscu publicznym nieobyczajnego zachowania, publikując pornograficzne treści, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
Rozdział X
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Art. 47a. Kto narusza tajność głosów oddanych w wyborach albo referendum, podlega karze banicji albo karze ograniczenia wolności.

Art. 48.
Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę państwową, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze banicji.

Art. 49.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informacje, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
2. Ściganie przestępstwa określonego w ust. poprzedzającym następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Rozdział XI
Przestępstwa przeciwko mieniu
Art. 50.
Kto kradnie z włamaniem do konta bankowego, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 50 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności na czas do 1 miesiąca.

Art. 51.
Kto przywłaszcza sobie cudzą nieruchomość lub prawo majątkowe, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 25 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności na czas 21 dni.

Art. 52.
1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 50 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności na czas do 1 miesiąca.
2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
Rozdział XII
Przestępstwa przeciwko osobom i instytucjom
Art. 53.
1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób lub instytucję o o postępowanie lub cechy, które poniżają ją lub pozbawiają zaufania i szacunku podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności na czas do 1 miesiąca.
2. Przestępstwo z ustępu poprzedzającego nie występuje, jeżeli zarzut będący przedmiotem oskarżenia jest prawdziwy, lub jeżeli sprawca czyniąc zarzut działał w przeświadczeniu o jego prawdziwości, opartym na uzasadnionych podstawach.

Art. 54.
1. Kto znieważa inną osobę podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności na czas do 1 miesiąca.
2. Jeżeli zniewaga została sprowokowana, bądź znieważony odpowiedział własną zniewagą Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Art. 55.
Ściganie przestępstw z Rozdziału XII odbywa się z oskarżenia prywatnego.
(-) Edward II, r.
[/justify]
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Parlamentu, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2136
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Alfred »

Panie Marszałku, czy mógłby Pan zarządzić debatę?
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Parlamentu, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,

przyjmuję projekt pod obrady i zarządzam debatę do 3 lipca.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 5047
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,
Wysoka Izbo,

pozwolę sobie zacząć, tradycyjnie już, od poprawek. Liczę, że zostaną one przyjęte jako autopoprawki.

Art. 3. 1. Król zarządza wybory i referenda ogólnopaństwowe oraz bada i stwierdza ich ważność, o ile nie zostały zaprotestowane. - niezręczne brzmienie. Lepiej byłoby skreślić "o ile nie zostały zaprotestowane", a w zamian za to w art. 5 przyjąć brzmienie:

Art. 5. Sąd Królestwa, po wniesieniu protestu wyborczego, bada ważność wyborów i referendów. W razie wniesienia protestu, art. 3. ust. 1. nie stosuje się.

Przy czym nie rozumiem tej konstrukcji w tym zakresie, w jakim zgodnie z art. 17. protest wyborczy rozpoznaje się w terminie do tygodnia od wyborów (czyli w praktyce, odliczając 2 dni na złożenie protestu), król ma odczekać te dwa dni i wtedy stwierdzić ich ważność? Po co zatem stwierdzać ich ważność, skoro nikt na tę ważność nie nastaje?

Art. 17. 3. W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników ostatniego głosowania, wyborcy przysługuje protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sądu Królestwa. Protest skierowany jest przeciwko Królowi i organowi wyborczemu łącznie.

Protest nie może być skierowany przeciwko królowi i komisarzowi. On jest skierowany przeciwko ważności wyborów. Jeżeli król i organ wyborczy chcą uczestniczyć w postępowaniu, to powinni być, z mocy tego przepisu, uczestnikami tego postępowania. Zwłaszcza, że nie ma sensu wciskać tutaj cywilistycznej koncepcji sporu. Lepiej zrobić z tego klasyczne postępowanie niesporne i niech do protestu ustosunkują się oba te organy w terminie np. 3 dni, a potem sąd albo ten protest uzna za zasadny albo oddali.

Ja bym w ogóle wyciągnął przepisy dot. protestu wyborczego (referendalnego?) przed swoisty nawias i uregulował kwestię protestu w jednym przepisie (rozdziale). W tym momencie mamy dwie identycznie brzmiące procedury o różnej numeracji przepisów w niej.

Art. 15. 1. Skutek głosowania ustala się następująco: - tu chyba powinien być wynik, a nie skutek. Skutkiem głosowania jest wybranie konkretnej osoby na dane stanowisko (w tym wypadku premiera). A zanim ten skutek nastąpi należy ustalić wynik.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2136
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Alfred »

Panie Marszałku,
Szanowny Deputowany,

odnosząc się do zgłoszonych poprawek po kolei:
الوـس pisze:
Art. 3. 1. Król zarządza wybory i referenda ogólnopaństwowe oraz bada i stwierdza ich ważność, o ile nie zostały zaprotestowane. - niezręczne brzmienie. Lepiej byłoby skreślić "o ile nie zostały zaprotestowane", a w zamian za to w art. 5 przyjąć brzmienie:

Art. 5. Sąd Królestwa, po wniesieniu protestu wyborczego, bada ważność wyborów i referendów. W razie wniesienia protestu, art. 3. ust. 1. nie stosuje się.

Przy czym nie rozumiem tej konstrukcji w tym zakresie, w jakim zgodnie z art. 17. protest wyborczy rozpoznaje się w terminie do tygodnia od wyborów (czyli w praktyce, odliczając 2 dni na złożenie protestu), król ma odczekać te dwa dni i wtedy stwierdzić ich ważność? Po co zatem stwierdzać ich ważność, skoro nikt na tę ważność nie nastaje?
Żeby uniknąć odesłania, wolałbym raczej zastosować taką konstrukcję:
  • art. 3: król zarządza wybory i referenda
  • art. 4: komisarz wyborczy przeprowadza je
  • art. 5: król bada i stwierdza ważność wyb. i ref. niezaprotestowanych, a sąd zaprotestowanych
Czyli zamiast przeprowadzać podział na trzy artykuły według organu (kolejno Król, KWK i SK), przeprowadzić go według pewnej klasy czynności. Wydaje mi się, że czytelność nie powinna wtedy być problematyczna.

Jeśli chodzi o samo stwierdzanie ważności przy braku protestu, w przeszłości częstym było stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych przez sam wybrany parlament. Na przykład polska konstytucja marcowa przyjmowała podobne rozwiązanie jak tutaj: Sejm stwierdzał ważność wyborów, jeśli nie było protestu, w innym razie czynił to Sąd Najwyższy. Tutaj powierza się to Królowi, który w ten sposób niejako i zamyka, i otwiera procedurę wyborczą: zarządza wybory i stwierdza ich ważność. Taki narracyjny bajer, chociaż w pewnych okolicznościach mógłby mieć wartość praktyczną. Nawiązuje to też do konstytucyjnej roli Króla jako strażnika porządku konstytucyjnego i praworządności.
الوـس pisze:
Art. 17. 3. W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników ostatniego głosowania, wyborcy przysługuje protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sądu Królestwa. Protest skierowany jest przeciwko Królowi i organowi wyborczemu łącznie.

Protest nie może być skierowany przeciwko królowi i komisarzowi. On jest skierowany przeciwko ważności wyborów. Jeżeli król i organ wyborczy chcą uczestniczyć w postępowaniu, to powinni być, z mocy tego przepisu, uczestnikami tego postępowania. Zwłaszcza, że nie ma sensu wciskać tutaj cywilistycznej koncepcji sporu. Lepiej zrobić z tego klasyczne postępowanie niesporne i niech do protestu ustosunkują się oba te organy w terminie np. 3 dni, a potem sąd albo ten protest uzna za zasadny albo oddali.

Ja bym w ogóle wyciągnął przepisy dot. protestu wyborczego (referendalnego?) przed swoisty nawias i uregulował kwestię protestu w jednym przepisie (rozdziale). W tym momencie mamy dwie identycznie brzmiące procedury o różnej numeracji przepisów w niej.
Ustawa o postępowaniu sądowym nie przewiduje jednak w ogóle postępowania niespornego, stanowiąc, że każda skarga musi być skierowana przeciw komuś. Jakoś więc trzeba to było rozwiązać, żeby przepisy układały się w spójną całość. Przy tym zaznaczam: obowiązująca procedura jest oczywiście niedoskonała i jest mi to wiadome. Jednakże tutaj debatujemy reformę prawa wyborczego i dobrze byłoby nie dorzucać do tego jeszcze reformy procedury. Natomiast nad możliwością przeniesienia przepisów o protestach do działu I oczywiście się pochylę i dziękuję za sugestię.
الوـس pisze:
Art. 15. 1. Skutek głosowania ustala się następująco: - tu chyba powinien być wynik, a nie skutek. Skutkiem głosowania jest wybranie konkretnej osoby na dane stanowisko (w tym wypadku premiera). A zanim ten skutek nastąpi należy ustalić wynik.
Ustawa nazywa „wynikami głosowania” po prostu rozkład głosów między poszczególne opcje. Wyniki te jednak same w sobie nic nie znaczą, podlegają dopiero ocenie z punktu widzenia art. 15, co prowadzi do ustalenia skutku głosowania, jednego z trzech możliwych: wybrania jednego z kandydatów, odrzucenia niektórych kandydatów i nierozstrzygnięcia wyborów albo odrzucenia wszystkich kandydatów. Ze względu na doświadczenia ostatnich wyborów uznałem, że lepiej byłoby, gdyby komisarz wyborczy urzędowo stwierdzał także to, co z wyników wyborczych wynika, czyli właśnie ten ustawowy „skutek głosowania”.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Parlamentu, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 5047
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,
Wysoka Izbo,

odpowiadając wnioskodawcy wskazuję jak następuje.
Alfred pisze:
الوـس pisze:Art. 3. 1. Król zarządza wybory i referenda ogólnopaństwowe oraz bada i stwierdza ich ważność, o ile nie zostały zaprotestowane. - niezręczne brzmienie. Lepiej byłoby skreślić "o ile nie zostały zaprotestowane", a w zamian za to w art. 5 przyjąć brzmienie:

Art. 5. Sąd Królestwa, po wniesieniu protestu wyborczego, bada ważność wyborów i referendów. W razie wniesienia protestu, art. 3. ust. 1. nie stosuje się.

Przy czym nie rozumiem tej konstrukcji w tym zakresie, w jakim zgodnie z art. 17. protest wyborczy rozpoznaje się w terminie do tygodnia od wyborów (czyli w praktyce, odliczając 2 dni na złożenie protestu), król ma odczekać te dwa dni i wtedy stwierdzić ich ważność? Po co zatem stwierdzać ich ważność, skoro nikt na tę ważność nie nastaje?
Żeby uniknąć odesłania, wolałbym raczej zastosować taką konstrukcję:
  • art. 3: król zarządza wybory i referenda
  • art. 4: komisarz wyborczy przeprowadza je
  • art. 5: król bada i stwierdza ważność wyb. i ref. niezaprotestowanych, a sąd zaprotestowanych
Czyli zamiast przeprowadzać podział na trzy artykuły według organu (kolejno Król, KWK i SK), przeprowadzić go według pewnej klasy czynności. Wydaje mi się, że czytelność nie powinna wtedy być problematyczna.
Abstrahując od tego, że taki podział jest mało logiczny, to trzeba wskazać, że strac przed odesłaniem jest strachem irracjonalnym. Tak po prostu w większości przypadków pisze się prawo. I tak napisane prawo często przetrwać potrafi dziesięciolecia, a czasami nawet i stulecie (a przynajmniej jest do tego blisko). Warto czerpać ze sprawdzonych wzorców.
Jeśli chodzi o samo stwierdzanie ważności przy braku protestu, w przeszłości częstym było stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych przez sam wybrany parlament. Na przykład polska konstytucja marcowa przyjmowała podobne rozwiązanie jak tutaj: Sejm stwierdzał ważność wyborów, jeśli nie było protestu, w innym razie czynił to Sąd Najwyższy. Tutaj powierza się to Królowi, który w ten sposób niejako i zamyka, i otwiera procedurę wyborczą: zarządza wybory i stwierdza ich ważność. Taki narracyjny bajer, chociaż w pewnych okolicznościach mógłby mieć wartość praktyczną. Nawiązuje to też do konstytucyjnej roli Króla jako strażnika porządku konstytucyjnego i praworządności.
No właśnie. Narracyjny bajer. Nie mówię od razu, że jestem przeciwny narracyjnym bajerom. Po prostu czytelność tej instytucji się rozmywa. Rozumiem, że z różnych względów dla wnioskodawcy istotne jest istnienie pewnej klamry - król zarządza i król ogłasza. Jedyne co budzi moje wątpliwości to potrzeba potwierdzenia, swoistej amplifikacji wyborów. Jak miałem okazje zauważyć w uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę - skoro wybory nie zostały "unieważnione" przez sąd, to a contrario są ważne.
Ustawa o postępowaniu sądowym nie przewiduje jednak w ogóle postępowania niespornego, stanowiąc, że każda skarga musi być skierowana przeciw komuś. Jakoś więc trzeba to było rozwiązać, żeby przepisy układały się w spójną całość. Przy tym zaznaczam: obowiązująca procedura jest oczywiście niedoskonała i jest mi to wiadome. Jednakże tutaj debatujemy reformę prawa wyborczego i dobrze byłoby nie dorzucać do tego jeszcze reformy procedury. Natomiast nad możliwością przeniesienia przepisów o protestach do działu I oczywiście się pochylę i dziękuję za sugestię.
Ustawa o postępowaniu sądowym wcale nie musi przewidywać postępowania niespornego. Od tego są akt prawne o charakterze szczególnym w stosunku do procedury sądowej, żeby tę procedurę móc - w razie uzasadnionej potrzeby - zmodyfikować. W propozycji przedłożonej izbie przepisy nie układają się w spójną całość. Raczej przypominają typowo rzymskie naginanie istniejących instytucji do potrzeb współczesności. Oczywiście, że można bawić się w trzykrotne sprzedawanie syna w niewolę znajomemu, by ten go potem wyzwalał i w ten sposób wyzwolić go spod patria potestas. Problem w tym, że nie jest to zbyt sensowne. Zwłaszcza, że można to rozwiązać prościej.

Ciężko, żeby stosować postępowanie sporne w sytuacji gdy nie ma tu klasycznego cywilistycznego sporu. Niedostatki procedury nie uzasadniają jednakże stosowania rozwiązań zapożyczonych ze specyficznej kondycji umysłowej starożytnych. Zwłaszcza, że sąd nawet przy szczątkowym uregulowaniu materii proceduralnej da sobie radę.
Ustawa nazywa „wynikami głosowania” po prostu rozkład głosów między poszczególne opcje. Wyniki te jednak same w sobie nic nie znaczą, podlegają dopiero ocenie z punktu widzenia art. 15, co prowadzi do ustalenia skutku głosowania, jednego z trzech możliwych: wybrania jednego z kandydatów, odrzucenia niektórych kandydatów i nierozstrzygnięcia wyborów albo odrzucenia wszystkich kandydatów. Ze względu na doświadczenia ostatnich wyborów uznałem, że lepiej byłoby, gdyby komisarz wyborczy urzędowo stwierdzał także to, co z wyników wyborczych wynika, czyli właśnie ten ustawowy „skutek głosowania”.
Skutek to efekt albo rezultat. Czy to w świecie materialnym czy to normatywnym. Zatem skutkiem wyborów jest wybranie premiera. Tyle, że to nie jest wynik działania komisarza, ale wyniku przeprowadzonych wyborów. Gdyby było inaczej i to komisarz miałby decydować o ich skutkach, to niepotrzebne byłoby przeprowadzanie tychże wyborów.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Daniel von Witt »

Z uwagi na art. 6 projektu ustawy oraz w związku z przepisem art. 7 ust. 2 Ustawy Federalnej o Parlamencie Królewskim złożę za moment wniosek do Królewskich Służb Informatycznych w sprawie wydania opinii na temat możliwości implementacji tego projektu w systemy informatyczne Królestwa. Debata zostanie wydłużona o czas oczekiwania na tą opinię.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 5047
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,
Wysoka Izbo,

ufam, że jeżeli moja poprawka nie zostanie przyjęta jako autopoprawka, to będzie głosowana?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2136
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Alfred »

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

zgłaszam autopoprawkę w zakresie zmiany brzmienia art. 3 ust. 1 oraz scalenia działu I rozdziałów 3 i 4 projektu. Rozważałem możliwość wprowadzenia ogólnych przepisów o protestach, ale nie udało mi się sformułować ich w taki sposób, żeby uzyskać skrócenie tekstu czy wyraźne zwiększenie jego przejrzystości.
الوـس pisze:
No właśnie. Narracyjny bajer. Nie mówię od razu, że jestem przeciwny narracyjnym bajerom. Po prostu czytelność tej instytucji się rozmywa. Rozumiem, że z różnych względów dla wnioskodawcy istotne jest istnienie pewnej klamry - król zarządza i król ogłasza. Jedyne co budzi moje wątpliwości to potrzeba potwierdzenia, swoistej amplifikacji wyborów. Jak miałem okazje zauważyć w uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę - skoro wybory nie zostały "unieważnione" przez sąd, to a contrario są ważne.
W zakresie prawa wyborczego może to jednak działać trochę inaczej i nie ja to sobie wymyśliłem. :] Jeśli dobrze kojarzę, na przykład w realowej Polsce ważność każdych wyborów bada i stwierdza Sąd Najwyższy, nawet bez protestu.
الوـس pisze:
Skutek to efekt albo rezultat. Czy to w świecie materialnym czy to normatywnym. Zatem skutkiem wyborów jest wybranie premiera. Tyle, że to nie jest wynik działania komisarza, ale wyniku przeprowadzonych wyborów. Gdyby było inaczej i to komisarz miałby decydować o ich skutkach, to niepotrzebne byłoby przeprowadzanie tychże wyborów.
Na koniec tej procedury ustawodawczej Pan Marszałek albo stwierdzi uchwalenie ustawy, albo odrzucenie jej projektu. Nie znaczy to jednak, że decyzja w tej kwestii będzie należeć do niego. On tylko urzędowo stwierdza konsekwencje określonego rozkładu głosów. Nie rozumiem, dlaczego komisarz wyborczy miałby nie móc tego czynić.
الوـس pisze:
W propozycji przedłożonej izbie przepisy nie układają się w spójną całość. Raczej przypominają typowo rzymskie naginanie istniejących instytucji do potrzeb współczesności. Oczywiście, że można bawić się w trzykrotne sprzedawanie syna w niewolę znajomemu, by ten go potem wyzwalał i w ten sposób wyzwolić go spod patria potestas. Problem w tym, że nie jest to zbyt sensowne. Zwłaszcza, że można to rozwiązać prościej.

Ciężko, żeby stosować postępowanie sporne w sytuacji gdy nie ma tu klasycznego cywilistycznego sporu. Niedostatki procedury nie uzasadniają jednakże stosowania rozwiązań zapożyczonych ze specyficznej kondycji umysłowej starożytnych. Zwłaszcza, że sąd nawet przy szczątkowym uregulowaniu materii proceduralnej da sobie radę.
Osobiście mam inne odczucia: jeżeli ktoś podnosi, że przebieg wyborów był dotknięty nieprawidłowościami, to w oczywisty sposób zarazem czyni pewien zarzut organom, które za ten przebieg odpowiadały. Element konfrontacji jest tu dla mnie jak najbardziej obecny i czytelny. W tej kwestii może rozstrzygnąć Izba w głosowaniu poprawkowym.
USTAWA
(projekt)

Prawo wyborczo-referendalne

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres stosowania ustawy, definicje i skróty
Art. 1. 1. Ustawa określa prawa wyborcze i referendalne obywateli dreamlandzkich, zasady i tryb zarządzania, przeprowadzania, ustalania wyników i stwierdzania ważności wyborów ogólnopaństwowych oraz referendów ogólnopaństwowych i krajowych, właściwość organów władzy publicznej w sprawach określonych ustawą oraz organizację federalnego organu wyborczego.
2. Ustawa nie ma zastosowania do wyborów krajowych.

Art. 2. 1. Określenie „wyborca” oznacza tego, któremu w danych wyborach przysługuje prawo głosu.
2. Określenie „uprawniony” oznacza tego, któremu w danym referendum przysługuje prawo głosu.
3. Skrótowe określenia, użyte w niniejszej ustawie, oznaczają odpowiednio:
1) „Premier Rządu” — Premiera Rządu Królewskiego;
2) „tydzień” — tydzień kalendarzowy;
3) „weekend” — następujące kolejno po sobie dni tego samego tygodnia: piątek, sobotę i niedzielę.
Rozdział 2
Organy właściwe w sprawach wyborczych i referendalnych
Art. 3. 1. Król zarządza wybory i referenda ogólnopaństwowe. Nadto bada i stwierdza ważność niezaprotestowanych wyborów i referendów ogólnopaństwowych.
2. W stosunku do referendów krajowych te same funkcje pełni właściwy organ rządu krajowego. Jego właściwość określa prawo krajowe.

Art. 4. 1. Federalny organ wyborczy, zwany dalej „organem wyborczym”, przeprowadza wszelkie wybory i referenda oraz ustala ich wyniki.
2. Organem wyborczym jest Komisarz Wyborczy Królestwa, powoływany i odwoływany przez Króla. Odwołać organ wyborczy w czasie wyborów albo referendum można tylko z ważnej przyczyny.
3. Organ wyborczy jest niezależny i wykonuje swoje kompetencje niezawiśle.

Art. 5. Sąd Królestwa bada i stwierdza ważność zaprotestowanych wyborów i referendów.
Rozdział 3
Głosowania
Art. 6. 1. Organ wyborczy prowadzi serwis internetowy, w którym odbywają się głosowania wyborcze i referendalne, zwany dalej „serwisem wyborczym”.
2. Serwis wyborczy powinien zapewniać udział w głosowaniu wyłącznie osób dysponujących prawem głosu, umożliwiać oddawanie głosów tylko w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz zapewniać tajność oddanych głosów.
3. Tajność oddanych głosów jest nienaruszalna. Dostęp do informacji o nich przysługuje wyłącznie organowi wyborczemu i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania jego ustawowych kompetencji.

Art. 7. 1. Organ wyborczy zawiadamia uprawnionych do głosu o nadchodzących głosowaniach w wyborach i referendach, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem danego głosowania.
2. Zawiadomień dokonuje się e-mailowo na adres zawiadamianego ujawniony w Centralnym Rejestrze Mieszkańców oraz wiadomością prywatną za pośrednictwem państwowego forum dyskusyjnego.
Dział II
Wybory

Rozdział 1
Prawa wyborcze
Art. 8. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, przysługuje prawo głosu w wyborach, o ile nabył obywatelstwo przed ich zarządzeniem.

Art. 9. 1. Wyborcy przysługuje prawo kandydowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i przepisów szczególnych.
2. Prawo kandydowania nie przysługuje organowi wyborczemu ani osobie, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska — w wyborach na to stanowisko.
Rozdział 2
Wybory na stanowisko Premiera Rządu Królewskiego
Art. 10. Prawo kandydowania nie przysługuje obywatelowi państwa obcego, niebędącego członkiem Wspólnoty Korony Ebruzów.

Art. 11. 1. Wybory odbywają się na przestrzeni trzech albo, w przypadku przeprowadzenia drugiego głosowania, czterech tygodni.
2. Pierwszym tygodniem wyborczym jest ten następujący po tygodniu, w którym wybory zarządzono. Dalszymi tygodniami wyborczymi są tygodnie następujące kolejno po pierwszym.

Art. 12. 1. Król zarządza wybory w trzecim ostatnim pełnym tygodniu kadencji, na którą wybrano urzędującego Premiera Rządu. Z ważnej przyczyny można zarządzić wybory w tygodniu bezpośrednio poprzednim albo następnym.
2. W przypadku zrzeczenia się urzędu przez Premiera Rządu albo jego odwołania w referendum, jak również w przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w drugim głosowaniu, odrzucenia w wyborach wszystkich kandydatów albo stwierdzenia nieważności wyborów, Król zarządza wybory niezwłocznie.
3. Akt zarządzenia wyborów zawiera pouczenie o tym, na jakie daty przypadają poszczególne tygodnie wyborcze oraz o przeprowadzanych w tych tygodniach procedurach wyborczych.

Art. 13. 1. Organ wyborczy prowadzi listę kandydatów.
2. Wpisać się na listę kandydatów może obywatel dreamlandzki, dysponujący prawem kandydowania w danych wyborach. Organ wyborczy informuje wpisującego się o ważności wpisu.
3. Lista kandydatów otwiera się z początkiem pierwszego tygodnia wyborczego i zamyka się z jego upływem, chyba że do tego czasu nie wpisały się na nią przynajmniej dwie osoby.
4. Jeśli w pierwszym tygodniu wyborczym na listę kandydatów nie wpisały się przynajmniej dwie osoby, zamyka się ona z upływem dnia wpisania się drugiej osoby albo z upływem środy drugiego tygodnia wyborczego, którekolwiek nastąpi wcześniej.
5. Jeśli zamknięta lista kandydatów jest pusta, kandydata wyznacza Król, w czwartek drugiego tygodnia wyborczego.

Art. 14. 1. Pierwsze głosowanie odbywa się w weekend drugiego tygodnia wyborczego.
2. Jeśli wybory nie zostały rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu, w weekend trzeciego tygodnia wyborczego odbywa się drugie głosowanie.
3. Wyborca oddaje w głosowaniu pojedynczy głos: za oznaczonym kandydatem, przeciw wszystkim kandydatom albo obojętny.
4. Głos oddany niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważny.

Art. 15. 1. Skutek głosowania ustala się następująco:
2. Jeśli na jednego kandydata oddano więcej głosów niż na któregokolwiek innego i więcej niż przeciwko wszystkim kandydatom, kandydat ten został wybrany, a kandydaci pozostali zostali odrzuceni.
3. Jeśli na więcej niż jednego kandydata oddano tyle samo głosów, więcej niż na któregokolwiek spośród pozostałych kandydatów i więcej niż przeciwko wszystkim kandydatom, kandydaci pozostali zostali odrzuceni, a wybory zostały nierozstrzygnięte.
4. Jeśli przeciw wszystkim kandydatom oddano więcej głosów, niż na któregokolwiek kandydata, wszyscy kandydaci zostali odrzuceni.

Art. 16. 1. Niezwłoczenie po zakończeniu głosowania, organ wyborczy zlicza głosy, a następnie ustala i obwieszcza wyniki i skutek głosowania.
2. Obwieszczenie zawiera:
1) liczbę wyborców;
2) liczbę wyborców, którzy wykonali prawo głosu;
3) liczbę głosów oddanych w poszczególnych opcjach;
4) liczbę głosów nieważnych;
5) skutek głosowania;
6) pouczenie o prawie wniesienia protestu wyborczego i treści odpowiednich przepisów ustawy.
Art. 17. 1. Ważność wyborów bada się i stwierdza przed upływem ostatniego tygodnia wyborczego.
2. Nieważność wyborów stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone uchybienia w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustalaniu wyników głosowań mogły mieć wpływ na ich wynik.
3. W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników ostatniego głosowania, wyborcy przysługuje protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sądu Królestwa. Protest skierowany jest przeciwko Królowi i organowi wyborczemu łącznie.
4. Nie bada się ważności wyborów nierozstrzygniętych ani tych, w których odrzucono wszystkich kandydatów.

Art. 18. Urzędowanie wybranego Premiera Rządu rozpoczyna się dnia następującego po dniu stwierdzenia ważności wyborów.
Dział III
Referenda

Rozdział 1
Prawa referendalne
Art. 19. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, przysługuje prawo głosu w referendum ogólnopaństwowym, o ile nabył obywatelstwo przed jego zarządzeniem, oraz prawo inicjatywy w zakresie referendum ogólnopaństwowego.

Art. 20. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, zamieszkałemu na terytorium określonego kraju federacji, przysługuje prawo głosu w referendum krajowym, odbywającym się w tym kraju, o ile nabył obywatelstwo przed jego zarządzeniem, oraz prawo inicjatywy w zakresie takiego referendum.
Rozdział 2
Przedmiot referendum
Art. 21. 1. Referendum ogólnopaństwowe może dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, z wyłączeniem amnestii, budżetu, podatków i kadr rządu federalnego (referendum ogólnopaństwowe zwykłe). Nie może ono naruszać niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziów.
2. Król zarządza referendum ogólnopaństwowe zwykłe samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królewskiego lub pięciu obywateli dysponujących prawem inicjatywy.

Art. 22. 1. Referendum ogólnopaństwowe może dotyczyć odwołania Premiera Rządu (referendum ogólnopaństwowe w sprawie odwołania Premiera Rządu).
2. Król zarządza referendum ogólnopaństwowe w sprawie odwołania Premiera Rządu samodzielnie albo na wniosek trzech obywateli dysponujących prawem inicjatywy.

Art. 23. 1. Referendum krajowe może dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla kraju federacji, z wyłączeniem budżetu i podatków.
2. Właściwy organ rządu krajowego zarządza referendum krajowe na wniosek Króla albo trzech obywateli dysponujących prawem inicjatywy, a jeśli prawo krajowe tak stanowi, także samodzielnie albo na wniosek innego organu rządu krajowego.

Art. 24. Żadne referendum nie może zmierzać do naruszenia niepodległości państwa lub nienaruszalności jego granic, porządku konstytucyjnego państwa lub poszczególnego kraju ani przepisów ustawy lub dekretu.

Art. 25. Referendum w tym samym przedmiocie nie może odbywać się dwukrotnie w ciągu sześciu miesięcy, a w przypadku referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu, dwukrotnie w trakcie tej samej jego kadencji.
Rozdział 3
Ogólna procedura referendalna
Art. 26. 1. Wniosek o zarządzenie referendum wnosi się do organu właściwego do jego zarządzenia.
2. Obywatel dysponujący prawem inicjatywy może złożyć projekt wniosku o zarządzenie referendum w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod urzędowanie organu właściwego. W ciągu następnych 7 dni inni obywatele mogą przyłączyć się do wniosku, który uznaje się za wniesiony w brzmieniu zgodnym z projektem w chwili przyłączenia się wystarczającej liczby obywateli dla jego wniesienia.
3. Wniosek określa przedmiot referendum oraz treść pytań referendalnych i opcji głosowania dla każdego z pytań. Treść pytań ani opcji głosowania nie może zmierzać do narzucenia ani zasugerowania określonego rozstrzygnięcia.

Art. 27. 1. Właściwy organ zarządza referendum niezwłocznie po wniesieniu odpowiedniego wniosku.
2. Może się uprzednio zwrócić do Sądu Królestwa o orzeczenie w sprawie dopuszczalności przedmiotu referendum lub treści pytań referendalnych i opcji głosowania.
3. Głosowanie wyznacza się na weekend jednego z dwóch najbliższych tygodni.
4. Akt zarządzenia referendum określa zgodnie z wnioskiem przedmiot referendum oraz treść poszczególnych pytań referendalnych i opcji głosowania, z dodaniem opcji głosu obojętnego, a także zawiera datę głosowania.

Art. 28. 1. Uprawniony oddaje w głosowaniu pojedynczy głos, wybierając jedną opcję głosowania dla każdego pytania referendalnego.
2. Głos oddany niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważny.

Art. 29. 1. Niezwłoczenie po zakończeniu głosowania, organ wyborczy zlicza głosy, a następnie ustala i obwieszcza wyniki głosowania.
2. Obwieszczenie zawiera:
1) liczbę uprawnionych;
2) liczbę uprawnionych, którzy wykonali prawo głosu;
3) liczbę głosów oddanych w poszczególnych opcjach i dla poszczególnych pytań referendalnych;
4) liczbę głosów nieważnych;
5) pouczenie o prawie wniesienia protestu referendalnego i treści odpowiednich przepisów ustawy.
Art. 30. 1. Ważność referendum bada się i stwierdza w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wyników głosowania.
2. Nieważność wyborów stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone uchybienia w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustalaniu wyników głosowań mogły mieć wpływ na ich wynik.
3. W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników głosowania, uprawnionemu przysługuje protest referendalny przeciwko ważności referendum do Sądu Królestwa. Protest skierowany jest przeciwko organowi zarządzającemu referendum i organowi wyborczemu łącznie.
Dział IV
Przepisy wprowadzające
Art. 31. W ustawie federalnej z dnia 28 października 2016 r. — Kodeks karny wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:
Art. 22a. 1. Kto fałszuje wynik wyborów albo referendum, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
2. Kto przekupuje dysponującego prawem głosu albo w inny sposób, niezgodnie z prawem, wpływa na wynik wyborów albo referendum, podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 albo 2 popełnia go w związku ze sprawowaniem władzy publicznej, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 3 miesięcy.”;
2) w rozdziale X dodaje się art. 47a w brzmieniu:
Art. 47a. Kto narusza tajność głosów oddanych w wyborach albo referendum, podlega karze banicji albo karze ograniczenia wolności.”.
Art. 32. Tracą moc dekret królewski z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza oraz ustawa federalna z dnia 19 stycznia 2018 r. o referendach.

Art. 33. Do wyborów i referendów zarządzonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
[/justify]
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Parlamentu, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Chamberlain
Pierwszy Minister
Posty: 1886
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Chamberlain »

Deklaruję poparcie dla tego projektu. Mam jednak dwie dodatkowe propozycje.

Art. 15, ten poświęcony "skutkowi głosowania", jest nieco mętny. Z tym będą w przyszłości kłopoty, skoro pojawiły się nawet przy dotychczasowej ordynacji. Wolałbym poprzestać na terminach tradycyjnych, osadzonych w prawie wyborczym: większość zwykła, kwalifikowana, bezwzględna.

Nie jestem specjalistą, ale mam również wątpliwości co do terminu "zaprotestowany". Bliższy uchu jest chyba "oprotestowany" i "oprotestować". Ale to detal.

Druga z propozycji dotyczy wprowadzenia do naszego systemu wyborczego mechanizmu konstruktywnego wotum nieufności w odniesieniu do referendum odwoławczego. W skrócie: poza zwykłym głosowaniem w sprawie odwołania premiera warto byłoby wprowadzić możliwość głosowania łączonego - za/przeciw odwołaniu i za/przeciw wyborowi nowego premiera. To prosty mechanizm, który pozwoliłby poważnie skrócić całą procedurą odwoławczą-wyborczą. Przy czteromiesięcznej kadencji referendum odwoławcze i następujące po nim trzy tygodnie później osobne głosowanie w sprawie wyboru premiera pochłaniają mniej więcej sześć do ośmiu tygodni. Jest to średnio ekonomiczne rozwiązanie, potencjalnie zniechęcające dla niezadowolonych wyborców: w obecnych realiach po prostu po przekroczeniu półmetka nieudanej kadencji bardziej opłaca się doczekać do końca. Nie powinno tak być. W ubiegłym roku straciliśmy w ten sposób kilka miesięcy.

W nowym modelu wniosek o referendum zawierałby również nazwisko lub nazwiska kandydatów na nowego szefa rządu. W ciągu jednego weekendu wyborczego wyborca decydowałby, czy (1) odwołać urzędującego szefa rządu i czy (2) powołać od razu nowego, zgłoszonego we wniosku, więc o znanych już personaliach. Natychmiastowe przejęcie steru przez opozycję i zarazem odpowiedzialne wyzwanie rzucone obozowi rządzącemu - szybkie przejęcie pałeczki w sztafecie, bez narażania państwa na pusty przebieg.

Wyborca miałby zatem do wyboru dwie ścieżki: złożyć wniosek w sprawie odwołania i czekać na rozpisanie nowych wyborów lub złożyć wniosek w sprawie łączonej procedury odwoławczo-wyborczej.

Czy Wasza Królewska Mość rozważyłby włączenie takiego przepisu do obecnego projektu?
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Chamberlain
Pierwszy Minister
Posty: 1886
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Chamberlain »

Marszałek nieco złośliwie złożył mandat przed zarządzeniem głosowania, Wicemarszałka nie ma. Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Królewskiego szeregowy deputowany może przejąć uprawnienia Marszałka dopiero po upływie trzeciej doby od chwili zaprzestania przez niego aktywności. Czyli w piątek po południu.

Zarządzić głosowania, póki co, nie możemy. Proponuję zatem do piątku kontynuować debatę, skoro ta nie została formalnie zamknięta.

Czy Jego Królewska Mość ustosunkuje się do mojej wczorajszej wypowiedzi?
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 5047
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,

Nie ukrywam, że planuję zgłaszać poprawki do tego projektu. Co więcej, chciałbym je co prawda zgłosić w większej ilości, ale nie będę miał nic przeciwko głosowaniu ich blokowo. Tym niemniej nie chciałbym, żeby można było je przyjmować na zasadzie "wszystko albo nic".
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2136
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Alfred »

Chamberlain pisze:
Art. 15, ten poświęcony "skutkowi głosowania", jest nieco mętny. Z tym będą w przyszłości kłopoty, skoro pojawiły się nawet przy dotychczasowej ordynacji. Wolałbym poprzestać na terminach tradycyjnych, osadzonych w prawie wyborczym: większość zwykła, kwalifikowana, bezwzględna.
To są terminy odnoszące się do głosowań typu za — przeciw i jako takie nie są „osadzone w prawie wyborczym”. Zasadniczo bowiem kandydat nie musi bowiem uzyskiwać większości głosów, a tylko więcej głosów niż kontrkandydat (wymóg większości, jeśli w ogóle funkcjonuje, dotyczy tylko wyboru w pierwszej turze). Przykładowo istotne dla naszych rozważań przepisy Konstytucji RP mają brzmienie: „Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie” i „Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów”. Także inne państwa posługują się w swoich prawodawstwach podobnymi sformułowaniami.

Niemniej jednak, skoro brzmienie art. 15 wydaje się Deputowanemu niejasne, postarałem się go przeformułować dla większej przejrzystości i zgłaszam autopoprawkę. Wydaje mi się, że zmienione brzmienie jasno wyraża przyjęte rozwiązanie: skutek głosowania zależy od tego, na jaką opcję oddano najwięcej głosów. Jeśli na jednego kandydata: zostaje on wybrany. Jeśli na kilku kandydatów ex aequo: wybory są nierozstrzygnięte, pozostali kandydaci zostają odrzuceni (jeśli więc taki remis ma miejsce w pierwszym głosowaniu, to nie przechodzą oni do drugiego głosowania). Jeśli przeciw wszystkim kandydatom: wybory są rozstrzygnięte poprzez odrzucenie wszystkich kandydatów.
W projekcie ustawy art. 15 otrzymuje brzmienie:
Art. 15. 1. Skutek głosowania ustala się następująco:
2. Jeśli najwięcej głosów otrzymał jeden kandydat, to został on wybrany, a kandydaci pozostali zostali odrzuceni.
3. Jeśli najwięcej głosów otrzymało na równi więcej kandydatów, to wybory są nierozstrzygnięte, a kandydaci pozostali zostali odrzuceni.
4. Jeśli najwięcej głosów oddano przeciwko wszystkim kandydatom, wszyscy kandydaci zostali odrzuceni.
5. Głosów obojętnych nie uwzględnia się.”.
Chamberlain pisze:
Druga z propozycji dotyczy wprowadzenia do naszego systemu wyborczego mechanizmu konstruktywnego wotum nieufności w odniesieniu do referendum odwoławczego. […]
Wprowadzenie takiego mechanizmu działałoby najlepiej, moim zdaniem, w formule zmodyfikowanej procedury wyborczej, gdzie wybiera się między urzędującym premierem a zgłaszanymi w zwykłym trybie kontrkandydatami (bez głosów obojętnych i przeciw wszystkim albo z doliczaniem głosów obojętnych urzędującemu premierowi). Obawiam się, że wymagałoby to dosyć znacznego przemeblowania projektu i wolałbym tego nie robić na ostatniej prostej debaty. Izba mogłaby rozważyć wprowadzenie takiego rozwiązania w formie nowelizacji.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Parlamentu, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 5047
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,

z uwagi na dzisiejszy mecz z AS Monaco proszę o niekończenie debaty przed końcem tygodnia. Postaram się do jutra złożyć odpowiednie poprawki.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Chamberlain
Pierwszy Minister
Posty: 1886
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Chamberlain »

Przejmuję obowiązki Marszałka. W poniedziałek zarządzę głosowanie.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Chamberlain
Pierwszy Minister
Posty: 1886
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Chamberlain »

Alfred pisze:Obawiam się, że wymagałoby to dosyć znacznego przemeblowania projektu i wolałbym tego nie robić na ostatniej prostej debaty. Izba mogłaby rozważyć wprowadzenie takiego rozwiązania w formie nowelizacji.
Nie wymagałoby. Dodatkowa ścieżka odwoławcza to kwestia 1-2 dodatkowych punktów. Błędem jest natomiast upychanie głosowania odwoławczego w części dotyczącej referendów.

Artykuł 15 wygląda jeszcze gorzej niż poprzednio.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Chamberlain
Pierwszy Minister
Posty: 1886
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Chamberlain »

Proszę o zgłaszanie ostatnich poprawek.

Czy deputowany Aluś wyrobi się do jutra? Byłoby szkoda odkładać je do czasu nowelizacji tej ustawy. Jutro ok. 14-15:00 chciałbym zamknąć debatę i zarządzić głosowanie. Miejmy to już za sobą.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 5047
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: الوـس »

Postaram się zgłosić je jeszcze przed godziną 20. Mam nadzieję za godzinę wrócić do domu i odzyskać dostęp do komputera.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 5047
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,

zgodnie z obietnicą składam następujące poprawki.

Poprawka I
W art. 15. ust 1. oraz w art. 16. ust. 2. pkt 5. zamienia się słowo "skutek" na "wynik".
Tak jak podnosiłem wcześniej - nie ma potrzeby ustalania skutku. Skutki mają miejsce z mocy samego prawa, tj. kandydat albo zostanie wybrany na dane stanowisko, albo też nie. Organ nie jest od ustalania skutków, bo te są jasne, ale od ustalania wyników.

Poprawka II
W art. 17. ust. 3. skreśla się ostatnie danie. Ust. 4. otrzymuje nr 5. Dodaje się ust. 4. w brzmieniu: Uczestnikami postępowania są, oprócz skarżących, król oraz organ wyborczy.
W ten sposób unikniemy naginania konstrukcji sporu do potrzeb czysto administracyjnych. Co więcej, przepis ten umożliwia rozpoznanie wszystkich skarg w ramach jednego postępowania. Oczywiście gdybym ja rozpoznawał taki protest to i bez tego przepisu bym to zrobił, bo tego wymaga logika postępowania i ekonomika postępowania. Ale dodanie go pozwoli uciąć spekulacje, jakie niechybnie mogłyby się ze strony Daniela pojawić.

Poprawka III
W całej ustawie słowo "zaprotestowany" oraz jego derywaty zamienia się na słowo "oprotestowany" i odpowiadające mu derywaty.
Jest to, jak już pisałem, kwestia stylistyczna. Padła ona już w debacie i nie ma potrzeby do tego wracać.

Celowo rozbiłem tę kwestie na trzy osobne poprawki gdyż chciałbym by najbardziej sporne kwestie nie rzutowały na przyjęcie tych, co do których może istnieć konsensus na tej sali.

Wnoszę jednocześnie, aby w razie gdyby moje poprawki wywołały ożywioną dyskusję, co jest raczej oczekiwaniem z gatunku fantastyki, debata została przedłużona w miarę potrzeby.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Daniel von Witt »

Dlaczego projektodawca przewiduje, aby nie można było przeprowadzać referendów w sprawie budżetu i podatków, skoro w państwie naszym, którego gospodarka odgrywa rolę marginalną, te sprawy i tak nie mogą być uznane za znaczące? A nawet gdyby były to w jaki sposób np. referendum w sprawie budżetu byłoby jakoś niebezpieczne dla państwa?

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Chamberlain
Pierwszy Minister
Posty: 1886
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 13.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referenda

Post autor: Chamberlain »

Zamykam debatę na czas głosowania zgłoszonych poprawek. Możliwe jest oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się". Głosowanie w sprawie poprawek potrwa cztery dni - do 13.07.
Poprawka nr 1
Treść poprawki pisze:W art. 15. ust 1. oraz w art. 16. ust. 2. pkt 5. zamienia się słowo "skutek" na "wynik".
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:
Poprawka nr 2
Treść poprawki pisze:W art. 17. ust. 3. skreśla się ostatnie danie. Ust. 4. otrzymuje nr 5. Dodaje się ust. 4. w brzmieniu: Uczestnikami postępowania są, oprócz skarżących, król oraz organ wyborczy.
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:
Poprawka nr 3
Treść poprawki pisze:W całej ustawie słowo "zaprotestowany" oraz jego derywatyn zamienia się na słowo "oprotestowany" i odpowiadające mu
derywaty.
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Chamberlain
Pierwszy Minister
Posty: 1886
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 13.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referenda

Post autor: Chamberlain »

Poprawka nr 1
Treść poprawki pisze:W art. 15. ust 1. oraz w art. 16. ust. 2. pkt 5. zamienia się słowo "skutek" na "wynik".
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:
Poprawka nr 2
Treść poprawki pisze:W art. 17. ust. 3. skreśla się ostatnie danie. Ust. 4. otrzymuje nr 5. Dodaje się ust. 4. w brzmieniu: Uczestnikami postępowania są, oprócz skarżących, król oraz organ wyborczy.
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:
Poprawka nr 3
Treść poprawki pisze:W całej ustawie słowo "zaprotestowany" oraz jego derywatyn zamienia się na słowo "oprotestowany" i odpowiadające mu
derywaty.
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 5047
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 13.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referenda

Post autor: الوـس »

Poprawka nr 1
Treść poprawki pisze:W art. 15. ust 1. oraz w art. 16. ust. 2. pkt 5. zamienia się słowo "skutek" na "wynik".
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
Poprawka nr 2
Treść poprawki pisze:W art. 17. ust. 3. skreśla się ostatnie danie. Ust. 4. otrzymuje nr 5. Dodaje się ust. 4. w brzmieniu: Uczestnikami postępowania są, oprócz skarżących, król oraz organ wyborczy.
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
Poprawka nr 3
Treść poprawki pisze:W całej ustawie słowo "zaprotestowany" oraz jego derywatyn zamienia się na słowo "oprotestowany" i odpowiadające mu
derywaty.
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
NIM: 659175
user_herb: t10
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 03.07][XXI/2018] Prawo wyborczo-referendalne

Post autor: Tomasz von Habsburg »

Poprawka nr 1
Treść poprawki pisze:W art. 15. ust 1. oraz w art. 16. ust. 2. pkt 5. zamienia się słowo "skutek" na "wynik".
(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
Poprawka nr 2
Treść poprawki pisze:W art. 17. ust. 3. skreśla się ostatnie danie. Ust. 4. otrzymuje nr 5. Dodaje się ust. 4. w brzmieniu: Uczestnikami postępowania są, oprócz skarżących, król oraz organ wyborczy.
(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
Poprawka nr 3
Treść poprawki pisze:W całej ustawie słowo "zaprotestowany" oraz jego derywatyn zamienia się na słowo "oprotestowany" i odpowiadające mu
derywaty.
(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
(-) Tomasz baron von Habsburg

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość