[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XVII/2018] U rządowe,wyłącz. z głos.

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XVII/2018] U rządowe,wyłącz. z głos.

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoka Izbo,

składam projekt ustawy federalnej o zmianie Ustawy Federalnej z dnia 12 listopada 2017 roku o Parlamencie Królewskim.

PROJEKT USTAWY
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2018 roku

o zmianie Ustawy Federalnej z dnia 12 listopada 2017 roku o Parlamencie Królewskim

Art. 1.
W Ustawie Federalnej z dnia 12 listopada 2017 roku o Parlamencie Królewskim wprowadza się następujące zmiany:
(1) dodaje się art. 8a o następującym brzmieniu:
 • "Art. 8a. [Procedowanie i przyjmowanie ustaw rządowych]
  1. Jeżeli Parlamentowi projekt ustawy przedłożył Premier Rządu Królewskiego lub minister, wówczas Parlament nie może do tego projektu wnosić poprawek. Poprawki do projektu ustawy mogą być wnoszone wyłącznie przez projektodawcę.
  2. Przepisu ust. poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli złożono projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną."
(2) dodaje się art. 8b o następującym brzmieniu:
 • "Art. 8b. [Wyłączanie deputowanego z głosowania nad projektem uchwały]
  1. Marszałek Parlamentu Królewskiego wyłącza z głosowania nad projektem uchwały deputowanego, który jest jednocześnie członkiem Rządu Królewskiego, jeżeli głosowanie dotyczy:
  (1) wyrażenia wotum nieufności wobec któregokolwiek ministra;
  (2) postawienia któregokolwiek członka Rządu Królewskiego w stan oskarżenia przed sądem z art. 16 Karty Konstytucyjnej.
  2. Przed rozpoczęciem głosowania, o którym mowa w ust. poprzedzającym, Marszałek podaje listę deputowanych wyłączonych z udziału w nim."
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
TEKST JEDNOLITY AKTU ZMIENIANEGO
USTAWA FEDERALNA
z dnia 12 listopada 2017 roku
[ogłoszona 20 listopada 2017 roku]
[tekst jednolity z dnia ... 2018 roku]

o Parlamencie Królewskim

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Art. 1. [Postanowienia ogólne]
1. Parlament Królewski stanowi reprezentację woli politycznej obywateli.
2. Parlament Królewski jest niekadencyjnym organem władzy ustawodawczej.

Art. 2. [Sala obrad Parlamentu]
1. Parlament obraduje na forum dyskusyjnym Królestwa w wyodrębnionym dziale, zwanym dalej salą obrad Parlamentu.
2. Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje wszystkim obywatelom Królestwa Dreamlandu. Prawo udziału w głosowaniu zastrzeżone jest dla deputowanych.

Art. 3. [Marszałek i Wicemarszałkowie Parlamentu]
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybrany przez Parlament z swojego grona.
2. Parlament może wybrać z swego grona Wicemarszałka lub Wicemarszałków.
3. Regulamin uchwalony przez Parlament może określać tryb tymczasowego przejęcia obowiązków Marszałka przez deputowanych.

Art. 4. [Nabywanie i utrata mandatu parlamentarnego]
1. Parlament składa się z deputowanych powoływanych przez Króla.
2. Deputowanym może zostać obywatel Królestwa, który wyrazi taką wolę w miejscu wyznaczonym przez Króla w sali obrad Parlamentu.
3. Nie może zostać deputowanym obywatel, który:
(1) dysponuje obywatelstwem krócej niż 14 dni;
(2) w przeszłości został skazany przez Sąd za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, i odbył karę co najmniej 6 miesięcy przed dniem ubiegania się o włączenie do Parlamentu;
(3) w przeciągu ostatnich 3 miesięcy został dwukrotnie skreślony z listy członków parlamentu.
4. Deputowany jest skreślany z listy deputowanych w sytuacji:
(1) zrzeczenia się członkostwa w Parlamencie;
(2) utraty obywatelstwa Królestwa;
(3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o skazaniu deputowanego za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;
(4) innej sytuacji przewidzianej prawem.
5. Skreślenie z listy deputowanych ogłasza – wraz z wyłożeniem przyczyny – Marszałek.
6. Marszałek prowadzi aktualną listę deputowanych w sali obrad Parlamentu.

Art. 5. [Obowiązki deputowanego]
1. Deputowany ma obowiązek udziału w obradach Parlamentu pod rygorem skreślenia z listy deputowanych w przypadku nieuzasadnionej absencji w dwóch kolejnych głosowaniach. Jeżeli w danym dniu zostaje zakończone więcej niż jedno głosowanie wówczas do absencji deputowanego, który nie wziął udziału w żadnym z nich liczy się te głosowania jako jedno głosowanie. Do absencji deputowanego nie zalicza się głosowań z okresu czasowego pozbawienia czynnego dostępu do sali obrad Parlamentu oraz głosowania w trybie pilnym nad zatwierdzeniem dekretu.
2. W przypadku zakłócania prac Parlamentu Marszałek wymierzyć deputowanemu karę dyscyplinarną. Rodzaje kar i zakres ich stosowania określa Regulamin uchwalony przez Parlament.

Art. 6. [Inicjatywa ustawodawcza]
1. Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) deputowanemu;
(3) Premierowi Rządu Królewskiego;
(4) ministrowi w zakresie swojej właściwości.
2. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną mogą złożyć podmioty wymienione w pkt. 1-3 ust. poprzedzającego.
3. Projekt ustawy w sprawie organizacji i funkcjonowania Parlamentu może złożyć deputowany.

Art. 7. [Projekt ustawodawczy]
1. Prawidłowo złożony projekt ustawodawczy składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających przepisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ustępie poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 14 dni.

Art. 8. [Procedowanie i przyjmowanie uchwał i ustaw]
1. Parlament debatuje nad projektem ustawy i projektem uchwały.
2. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości. Projekt ustawy lub uchwały zostaje przyjęty zwykłą większością głosów jeżeli suma głosów „ZA” jest większa od głosów „PRZECIW”, głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ” nie dolicza się do głosów „PRZECIW”.
3. Parlament podejmuje ustawy konstytucyjne w głosowaniu kwalifikowaną większością 2/3 głosów całkowitej liczby deputowanych. Projekt ustawy konstytucyjnej zostaje przyjęty, jeżeli suma głosów „ZA” jest równa lub większa od 2/3 głosów całkowitej liczby deputowanych.
4. Uchwaloną ustawę Marszałek przekazuje Królowi.
5. Uchwaloną uchwałę Marszałek ogłasza publicznie.

Art. 8a. [Procedowanie i przyjmowanie ustaw rządowych]
1. Jeżeli Parlamentowi projekt ustawy przedłożył Premier Rządu Królewskiego lub minister, wówczas Parlament nie może do tego projektu wnosić poprawek. Poprawki do projektu ustawy mogą być wnoszone wyłącznie przez projektodawcę.
2. Przepisu ust. poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli złożono projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną.

Art. 8b. [Wyłączanie deputowanego z głosowania nad projektem uchwały]
1. Marszałek Parlamentu Królewskiego wyłącza z głosowania nad projektem uchwały deputowanego, który jest jednocześnie członkiem Rządu Królewskiego, jeżeli głosowanie dotyczy:
(1) wyrażenia wotum nieufności wobec któregokolwiek ministra;
(2) postawienia któregokolwiek członka Rządu Królewskiego w stan oskarżenia przed sądem z art. 16 Karty Konstytucyjnej.
2. Przed rozpoczęciem głosowania, o którym mowa w ust. poprzedzającym, Marszałek podaje listę deputowanych wyłączonych z udziału w nim.

Art. 9. [Odrzucanie królewskiego weta]
1. Król ma prawo zawetować każdą ustawę za wyjątkiem ustawy konstytucyjnej i ustawy w sprawie organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego.
2. Król, wetując uchwaloną ustawę, zwraca ją Parlamentowi w sali obrad Parlamentu.
3. Marszałek Parlamentu przedkłada zawetowaną ustawę Parlamentowi, przeprowadzając powtórne głosowanie.
4. Parlament podejmuje zwróconą przez Króla ustawę w głosowaniu kwalifikowaną większością 3/5 głosów całkowitej liczby deputowanych. Ustawa zostaje powtórnie przegłosowana, jeżeli suma głosów „ZA” jest równa lub większa od 3/5 głosów całkowitej liczby deputowanych.
5. Powtórnie uchwaloną ustawę Marszałek przekazuje Królowi.

Art. 10. [Procedura zatwierdzania dekretu]
1. Król, wydając dekret w sprawach innych niż sukcesja królewska, regencja, zaszczyty państwowe, organizacja i funkcjonowanie dworu królewskiego, przedkłada go w sali obrad Parlamentu do zatwierdzenia przez Parlament. Marszałek przeprowadza debatę jak nad projektem ustawy, jednak bez prawa do składania poprawek. Król może dokonywać autopoprawek w przedłożonym dekrecie.
2. Król, przedkładając dekret Parlamentowi, może zażądać jego pilnego zatwierdzenia. W trybie tym Marszałek nie przeprowadza debaty, bezzwłocznie ogłasza głosowanie nad zatwierdzeniem dekretu, które to głosowanie trwa nie dłużej niż 48 godzin.
3. Parlament głosuje nad dekretem, zatwierdzając go zwykłą większością głosów. Dekret zostaje zatwierdzony, jeżeli suma głosów „ZA” jest większa od głosów „PRZECIW”, głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ” nie dolicza się do głosów „PRZECIW”.
4. Zatwierdzony dekret Marszałek przekazuje Królowi.

Art. 11. [Regulamin Parlamentu]
1. Szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Parlamentu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, w tym zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej deputowanych, określa Regulamin uchwalony przez Parlament.
2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin Parlamentu i utrwalone zwyczaje.

Art. 12. [Postanowienia końcowe]
1. Uchyla się Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.
2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 • (-) Karolina Aleksandra, r.
UZASADNIENIE
Projekt ustawy dotyka dwóch ważnych kwestii. Po pierwsze zakłada wprowadzenie pojęcia ustaw rządowych, które Parlament Królewski ma traktować w szczególny sposób. Po drugie rozwiązuje problem wypaczania wyników głosowania w sprawie pociągania członków Rządu Królewskiego do odpowiedzialności.

W trakcie ostatniej kampanii wyborczej mówiłem, że Rząd Królewski powinien dysponować przywilejem nietykalności swych projektów ustaw, które kieruje do Parlamentu. Polegać miałoby to na tym, że projekt ustawy złożony przez Premiera lub ministra nie może być obiektem przeróbek dokonywanych przez parlamentarzystów, gdyż w ten sposób projekt taki, będący owocem polityki konkretnej ekipy rządzącej, traci swojego ducha i niekoniecznie musi wyrażać politykę Gabinetu, gdyby był poddawany poprawkom. Takie podejście do ustaw rządowych wynika również z chęci zwiększenia odpowiedzialności Rządu za wytwory swojej pracy oraz z tego, że projekty ustaw rządowych, w odróżnieniu od projektów ustaw parlamentarnych, przechodzą wstępny etap oceny i doprecyzowania na etapie prac w Rządzie. Późniejsze sugestie, jakie mogą być do tych projektów zgłaszane na forum Parlamentu, nie powinny mieć charakteru poprawek, a rad, z których Rząd mógłby korzystać, ale nie byłby do tego zmuszony.

Druga poprawka do ustawy o Parlamencie Królewskim dotyczy głosowań nad wotum nieufności wobec ministra oraz głosowań nad postawieniem członka Rządu Królewskiego w stan oskarżenia przed sąd. Łączenie mandatu deputowanego z funkcją rządową, co często ma u nas miejsce, sprawia, że w aktualnych warunkach postawienie osoby rządzącej przed sądem za jej działania pozaprawne jest w praktyce niemożliwe, gdyż kilkuosobowy rząd (lub ekipa rządząca) będzie w stanie zablokować każdą taką uchwałę, która byłaby podejmowana w ich własnej sprawie. Podobnie jest z wotum nieufności. Uważam, że nie należy być sędzią we własnej sprawie, dlatego weryfikację słuszności wotum nieufności/aktu oskarżenia powinno pozostawić się tylko deputowanym niebędącym członkami Rządu. Gdyby zostawić bowiem obecne przepisy niezmienionymi, to tak, jakby dopuszczać, by sędzia Sądu Królestwa rozstrzygał o własnej winie. Wprowadzenie tej zmiany wpłynie również na to, że członkowie Rządu Królewskiego będą czuć realną odpowiedzialność za to, co robią, przez co to, co robią, będą robić w większym poszanowaniu prawa, a z tym, jak wiemy, jest problem.
(-) Daniel von Witt[/justify]

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] UF - zm. UF o PK: ustawy rządowe, głosowania

Post autor: Daniel von Witt »

Przyjmuję projekt pod obrady i wyznaczam czas na debatę do 6 czerwca.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 06.06][XVII/2018] Ustawy rządowe, wyłącz. z g

Post autor: Daniel von Witt »

Na podstawie art. 8 ust. 8 Regulaminu Parlamentu Królewskiego wnoszę o skrócenie debaty.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 06.06][XVII/2018] Ustawy rządowe, wyłącz. z g

Post autor: Daniel von Witt »

W związku z brakiem głosów w debacie i na wniosek, debata zostaje skrócona i zakończona. Rozpoczynamy głosowanie nad projektem ustawy, które potrwa do 9 czerwca.
Karta do głosowania pisze:
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Erwin von Beckendorff:
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak:
(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Daniel von Witt »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Erwin von Beckendorff:
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak:
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
NIM: 659175
user_herb: t10
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Tomasz von Habsburg »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Erwin von Beckendorff:
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak:
(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Erwin von Beckendorff:
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak:

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1661
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Chamberlain »

Pierwsza poprawka pozbawia parlamentarzystów możliwości zgłaszania poprawek do projektów rządowych (a takich jest zdecydowana większość). Druga wyłącza parlamentarzystów-członków z rządu z głosowań w sprawie wotum nieufności. Przy modelu parlamentu otwartego dla wszystkich obywateli oraz przy tradycyjnej przewadze posłów opozycji i niezrzeszonych nad zasiadającymi w PK ministrami, oznacza to wyrok polityczny na każdy gabinet.
Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(5) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Erwin von Beckendorff:
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak:
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
Posty: 194
Rejestracja: 13 sty 2018, 00:45
Numer GG: 65292111
NIM:
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Ruprecht van den Spraak »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(5) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Erwin von Beckendorff:
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak: PRZECIW

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1413
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Torkan Ingawaar »

(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(5) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(6) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(7) Erwin von Beckendorff:
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak: PRZECIW
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
obywatel
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(5) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Erwin von Beckendorff: PRZECIW
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak: PRZECIW
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(5) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Erwin von Beckendorff: PRZECIW
(8) Oskar ben Grozny Witt:
(9) Marcel von Chacha:
(10) Ruprecht van der Spraak: PRZECIW
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 09.06][XVII/2018] U rządowe, wyłącz. z gł

Post autor: Daniel von Witt »

W związku z przesądzeniem wyniku głosowania, skracam je i zamykam. Z 10 zobowiązanych wzięło w nim dotychczas udział 8 deputowanych. Oddano: 3 głosy za, 5 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Parlament Królewski odrzucił ustawę.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości