[DEBATA ZAKOŃCZONA][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[DEBATA ZAKOŃCZONA][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

Wysoka Izbo,

w imieniu Klubu Politycznego św. Augustyna składam projekt ustawy o porządku publicznym.
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2018 roku

o porządku publicznym

Art. 1. [Postanowienia ogólne]
1. Ustawa określa zasady utrzymywania porządku publicznego w Królestwie Dreamlandu.
2. Ilekroć w ustawie mowa o:
(1) forum - rozumie się przez to państwowe forum dyskusyjne, na którym stosuje się przepisy niniejszej ustawy;
(2) ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
(3) wykroczeniu - rozumie się przez to czyn zabroniony, zagrożony karą porządkową na podstawie przepisów niniejszej ustawy;

Art. 2. [Skład służb porządkowych]
Służby porządkowe tworzą:
(1) Strażnik - moderujący działy "Forum Nowych Mieszkańców", "Forum główne" i "Archiwum Królestwa" wraz z ich poddziałami, poza poddziałami partii politycznych i miejscem dokonywania ogłoszeń urzędowych;
(2) osoby stojące na czele krajów Królestwa - moderujące działy właściwych krajów Królestwa;
(3) kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących organy władzy i administracji - moderujący działy kierowanych jednostek.

Art. 3. [Strażnik]
1. Strażnikiem może być niekarany obywatel Królestwa. Może być nim także obywatel Królestwa, który co najmniej 6 miesięcy przed ubieganiem się o ten urząd, odbył karę wymierzoną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
2. Strażnika wybiera się na czteromiesięczną kadencję w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
3. Kandydat na Strażnika przedstawia listę wykroczeń naruszających porządek publiczny oraz przewidywane za nie kary, które będą przez niego egzekwowane podczas jego kadencji, gdyby został wybrany.
4. W dniu ogłoszenia wyników wyborów Strażnika i stwierdzeniu ich ważności, minister w formie rozporządzenia zatwierdza listę wykroczeń i przewidziane za nie kary, o których mowa w ust. poprzedzającym. Rozporządzenie obowiązuje do dnia zakończenia kadencji Strażnika.
5. Strażnik przestaje pełnić urząd w dniu:
(1) rezygnacji złożonej publicznie;
(2) utraty obywatelstwa;
(3) zakończenia kadencji.
6. W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1 i 2 ust. poprzedzającego, do czasu przeprowadzenia wyborów Strażnika, jego obowiązki pełni minister.

Art. 4. [Wybory Strażnika]
1. Do wyborów Strażnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 1-11 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku Ordynacja wyborcza, z uwzględnieniem przepisów tego artykułu.
2. Jeżeli do wyborów Strażnika nie staje żaden kandydat, Komisarz zamiast listy kandydatów ogłasza obwieszczenie o nieważności wyborów i odracza je na cztery miesiące.
3. Jeżeli do wyborów Strażnika staje jeden kandydat, formularz do głosowania ma umożliwiać oddawanie głosu za tym kandydatem, przeciw temu kandydatowi oraz głosu pustego.
4. Strażnikiem zostaje kandydat, który w głosowaniu uzyskał bezwzględną większość głosów.

Art. 5. [Uprawnienia porządkowe]
1. Służby porządkowe zapewniają ład i przejrzystość treści publikowanych na forum, mogąc wykonywać wszystkie operacje na wątkach i postach, z wyjątkiem:
(1) usuwania wątków i postów, chyba, że te zawierają reklamy treści niemikronacyjnych lub się powtarzają obok siebie o tej samej treści;
(2) ingerowania w treść wypowiedzi, chyba, że chodzi o edycję treści o charakterze ogłoszenia organu władzy i administracji lub instrukcję, formularz lub wzór.
2. Służby porządkowe, wykonując czynności o których mowa w ust. poprzedzającym, każdorazowo podają w miejscu ich dokonywania (wątku lub dziale) o ich przeprowadzeniu.
3. Służby porządkowe zapewniają bezpieczeństwo publiczne i chronią osoby przed agresją innych osób, stosując kary porządkowe:
(1) upomnienia, polegającego na upomnieniu danej osoby w miejscu, w którym doszło do naruszenia porządku publicznego;
(2) nagany, polegającej na wystosowaniu nagany wobec danej osoby w miejscu, w którym doszło do naruszenia porządku publicznego;
(3) separacji, polegającej na zakazie uczestniczenia przez wskazane osoby w dyskusjach w tych samych wątkach przez określony czas, jednak nie dłużej niż 14 dni, pod rygorem każdorazowego rozdzielania treści tych osób oraz zastosowania kary dodatkowej ograniczenia dostępu do działu pozostającego pod jurysdykcją danego członka służb porządkowych;
(4) ograniczenia czynnego prawa dostępu do działu, polegającej na nałożeniu bana na dostęp do działu pozostającego pod jurysdykcją danego członka służb porządkowych na okres od 7 do 21 dni.
4. Kary porządkowe powinny być stosowane w ustalonej w ust. poprzedzającym kolejności.
5. W przypadku recydywistów, na których nałożono w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dowolną karę porządkową spośród tych, o których mowa w pkt. 3 i 4 ust. 3 tego artykułu, nie udziela im się upomnienia ani nagany, od razu przyznając karę separacji albo ograniczenia czynnego prawa dostępu do działu, w wymiarze dwa razy wyższym niż uprzednio.
6. Bieg kary ograniczenia czynnego prawa dostępu do działu rozpoczyna się od chwili nałożenia bana przez administrację forum, o co do administracji wnoszą służby porządkowe.
7. Służby porządkowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 wymierzając kary porządkowe:
(1) o których mowa w pkt. 1 i 2 ust. 3 tego artykułu, podają je do wiadomości publicznej w miejscu, w którym doszło do wykroczenia, wymieniając osobę popełniającą wykroczenie oraz wypowiedzi stanowiące wykroczenie;
(2) o których mowa w pkt. 3 i 4 ust. 3 tego artykułu, dokonują ogłoszenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej w miejscu właściwym do ogłaszania aktów urzędowych, podając osobę(y) popełniającą(e) wykroczenie oraz wypowiedzi stanowiące wykroczenie.
8. Służby porządkowe, o których mowa w art. 2 ust. 3 wymierzając kary porządkowe podają je do wiadomości publicznej w miejscu, w którym doszło do wykroczenia, wymieniając osobę(y) popełniającą(e) wykroczenie oraz wypowiedzi stanowiące wykroczenie.
9. Każdemu, wobec kogo zastosowano karę porządkową, przysługuje odwołanie do Króla, które można wnieść w terminie 3 dni od wymierzenia kary porządkowej. Król rozpatruje odwołanie niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Postanowienie królewskie wydane w sprawie odwołania podtrzymuje decyzję członka służb porządkowych lub ją znosi.

Art. 6. [Wykroczenia]
1. Wykroczeniem nie może być czyn, za który dopuszcza się karanie na podstawie kodeksu karnego.
2. Lista wykroczeń musi określać, jakie konkretne czyny mają być zagrożone karami porządkowymi, o których mowa w art. 5 ust. 3.
3. Listę wykroczeń i kary porządkowe za nie przewidziane, a określone niniejszą ustawą, określają:
(1) rozporządzenie ministra, o którym mowa w art. 3 ust. 4;
(1) krajowe akty normatywne, jeżeli mają je stosować służby porządkowe, o których mowa w art. 2 ust. 2;
(2) wewnętrzne przepisy porządkowe, jeżeli mają je stosować służby porządkowe, o których mowa w art. 2 ust. 3.
4. Brak aktu prawnego określającego listę wykroczeń i kar porządkowych oznacza, że w działach podlegających danym służbom porządkowym nie egzekwuje się kar za żadne wykroczenia.
5. Służby porządkowe mogą egzekwować kary wyłącznie za te wykroczenia, które są określone właściwymi aktami prawnymi.

Art. 7. [Przepisy karne]
Kto należąc do służb porządkowych wymierza kary porządkowe: w innych działach niż jest do tego uprawniony; inne niż przewidziane stosownymi aktami prawnymi; pomimo braku stosownych aktów prawnych; podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy niż 1 miesiąc albo karze banicji.

Art. 8 [Przepisy końcowe]
1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 24 lipca 2017 roku o państwowym forum dyskusyjnym.
2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Wysoka Izbo,

projekt ustawy przedłożony Izbie stanowi wyraz wywiązania się z obietnicy danej jeszcze przed zarządzeniem wyborów Premiera, a która dotyczyła przedstawienia nowych przepisów prawnych regulujących kwestie utrzymywania porządku publicznego oraz wypełniające postulat uchylenia szkodliwej i destrukcyjnej ustawy o forum, która tworzy kastę administratorów i moderatorów znajdujących się ponad prawem.

Projekt przygotowany przez Klub Polityczny św. Augustyna w zasadzie upaństwawia (urealnia) nasze służby porządkowe. Nie ma bowiem w ustawie mowy ani o administratorach (a co najwyżej o administracji, choć ustawa nie porusza tej kwestii, zupełnie innej od kwestii porządkowych) ani o moderatorach. Administratorzy i moderatorzy to funkcje systemowe, które mają być przyznawane urzędnikom państwowym lub należeć do nich z mocy samego prawa. Nie mają to być jednak samodzielne stanowiska, gdyż należy traktować forum jako miejsca publiczne państwa wirtualnego, na których porządek jest strzeżony, tak jak w realu, przez samych obywateli (tak byłoby najlepiej), a ewentualnie przez policję, która ma ujmować sprawców drobnych wykroczeń.

Ustawa wprowadza pojęcie wykroczenia, które jest bardzo chłonne. Powiedziane jest, że wykroczeniem może być czyn zabroniony na mocy właściwych przepisów, ale nie może być to czyn, za który karze kodeks karny. Unikniemy w ten sposób ryzyka podwójnego karania za to samo działanie, tak jak ma to miejsce obecnie. Ustawa o forum stanowi np., że nie wolno obrażać Króla, choć za to samo karze kodeks karny. Niestety, nasi królowie, administratorzy i moderatorzy przyzwyczaili nas do tego, że Sąd Królestwa to na tyle egzotyczna władza, że szkoda się do niej wybierać, dlatego zamiast postępowania sadowego reklamują nam notorycznie moderację czy ewaporację. Ustawa o porządku publicznym ma to zmienić, wprowadzając zasadę tzw. elastycznego moderowania.

Elastyczne moderowanie polega na tym, że Strażnik, każdy federalny organ władzy mający swoje działy publiczne i każdy kraj Królestwa, będą mieć prawo określać listę wykroczeń i kar za nie, jakie będą stosować w swoich działach. Nie będą mieć przy tym pełnej swobody, ponieważ ustawa określa możliwe kary (i tylko je będzie można stosować) oraz ogranicza tworzenie wykroczeń do listy takich czynów, które nie są przestępstwami (czynami karanymi kodeksem karnym). Co więcej: wprowadzona zostaje dowolność w zakresie wprowadzania przepisów porządkowych. Oznacza to, że władze państwowe, federalne i krajowe, samodzielnie będą decydować o tym, czy w ogóle na ich terenie będą stosowane jakieś przepisy karne na podstawie tej ustawy. Wprowadzi to dodatkowy element konkurencji między np. prowincjami, które będą walczyć o obywateli bardziej surowym czy bardziej liberalnym prawem o wykroczeniach. Podobnie w federacji - mogą istnieć organy państwowe, w których będzie bezwzględny rygor, oraz takie, w których dopuszczona będzie większa swoboda. O wszystkim decydować będą same władze. Nie będą jednak mogły wychodzić poza przepisy ustawy.

Wyjątkowym urzędem ma być Strażnik, czyli obecny moderator główny, którym jest z urzędu minister ds. wewnętrznych. Rola ministra ds. wewnętrznych w ustawie o porządku publicznym będzie ograniczona i będzie polegała na tym, że taki minister jedynie zatwierdzi rozporządzeniem kary za określone wykroczenia, które wymyślił zwyciężający w wyborach kandydat na Strażnika. Ten zaś, jak napisałem, stając do wyborów, będzie musiał jasno powiedzieć, za co konkretnie chce wymierzać kary porządkowe. Jeśli zostanie strażnikiem - będzie musiał stosować się do własnych ustaleń. Za nic innego nie będzie mógł karać, a jeśli to zrobi - może być sam ukarany. Takie podejście sprawia, że to Suweren samodzielnie będzie wybierał sobie aplitycznego Strażnika, który obieca Suwerenowi, za co będzie karał. Innymi słowy - ludzie sami wybiorą sobie szeryfa. To podejście nie dość, że sprawiedliwe, to na dodatek demokratyczne. Jest jednak pewne obostrzenie, wentyl bezpieczeństwa: kandydat na Strażnika musi uzyskać w wyborach bezwzględną większość głosów, aby zwyciężyć. Gdy mu się to nie uda, nawet jeśli będzie jedynym kandydatem, Strażnika nie będzie i przez 4 miesiące (tyle ma wynosić jego kadencja) federalna przestrzeń publiczna będzie wolna od moderacji.

Zachęcam deputowanych do dyskusji nad projektem i do żywej debaty.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

Przyjmuję projekt pod obrady. Debata potrwa do 23 marca.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: [DEBATA do 23.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: RomanoPorfavor »

Towarzysze,

Powyższy projekt ustawy można określić jedynie jako projekt ustawy o "nieporządku publicznym". Towarzysz Witt chce pozbawić Królestwo Dreamlandu narzędzi reagowania na to, co się na Forum dzieje. Jest to o tyle absurdalne, że ten sam Daniel von Witt, jest pierwszy w kolejce do krytyki o upadku obyczajów, do mówienia o "szambie na forum". Dziś z kolei występuje w obronie skrzywdzonych moderacją, proponując system, skazujący Królestwo, w sytuacji istniejącego podziału społeczeństwa na obozy polityczne, na ciągły brak urzędów publicznych zajmujących się spokojem publicznym.

Tow. Witt chce się wykazać skrajną nieodpowiedzialnością - zapominając w swojej "realofobii", że mimo działania osobnego, jesteśmy w sposób nieunikniony zawieszeni w realnym świecie - i ponosimy realną odpowiedzialność za to, co się na naszym Forum dzieje. W tym konkretnym przypadku - taką odpowiedzialność ponosi Królowa, jako wynajmująca serwer. Nie mając możliwości kontroli nad tym, co się na Forum znajduje - będzie na łasce Witta i jemu podobnych narażając się na realną odpowiedzialność prawną dla ich beztroski i poczucia "hulaj dusza piekła nie ma". Tylko po to, aby mogli głosić swoje transfobiczne i homofobiczne poglądy, organizować nagonki na mieszkańćów i obywateli, czy przyklaskiwali wypowiedziom antysemickim.

Jednocześnie, tow. Witt, narzekając co i rusz na wszechwładność władzy, jednocześnie chce uchylić szereg istniejących regulacji dotyczących Forum - i nie zaproponować nic w zamian. Cała kwestia administracji forum zniknie z prawodawstwa w przypadku przyjęcia tej ustawy. Witt proponuje pustkę - dając osobom, które będa miały uprawnienia administratorskie de facto wolną rękę.

Niezależnie od tego, czy w opinii poszczególnych osób ostatnie miesiące były okresem słusznym bądź niesłusznym pod względem zakresu i surowości moderacji - rozwiązaniem nie jest likwidacja obecnego systemu i zastąpienie go plebiscytem popularności moderatora, w którym wygra ten, który obieca bezkarność swoim zwolennikom, a represje przeciwnikom. Apeluję do wszystkich Parlamentarzystów o nie przyjmowanie tego poronionego projektu.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 23.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Ekscelencjo Premierze,
PTR pisze:
Powyższy projekt ustawy można określić jedynie jako projekt ustawy o "nieporządku publicznym". Towarzysz Witt chce pozbawić Królestwo Dreamlandu narzędzi reagowania na to, co się na Forum dzieje. Jest to o tyle absurdalne, że ten sam Daniel von Witt, jest pierwszy w kolejce do krytyki o upadku obyczajów, do mówienia o "szambie na forum". Dziś z kolei występuje w obronie skrzywdzonych moderacją, proponując system, skazujący Królestwo, w sytuacji istniejącego podziału społeczeństwa na obozy polityczne, na ciągły brak urzędów publicznych zajmujących się spokojem publicznym.
na forum, które jest przestrzenią państwa wirtualnego wyposażonego w różne instrumenty dbania o porządek, ściganie przestępców i wymiar sprawiedliwości, spotykają się różni ludzie: jedni są szambiarzami, inni trollami, a inni optimusami. Co kto lubi i co kto woli. Wszyscy tak samo ponoszą odpowiedzialność za to co mówią i robią, jednak jest karygodnym, aby odbierało im się prawo do sprawiedliwego sądu, w to miejsce tworząc aparat terroru motywowany dziwnymi ideami. Dotyczy to zarówno komunistów jak i organizujących się właśnie republikanów. I jedni i drudzy zamiast sędziowskiego młotka wolą używać moderacyjnego młota, kierując się własnym smakiem i wyczuciem, co mówić wolno, a czego nie wolno. Natomiast na forum nie dzieją się jakieś dantejskie sceny, aby wprowadzać tutaj państwo policyjne. Ja rozumiem, że najlepiej by było, aby w Królestwie mieszkały same Prezerwatywy - wtedy moderacja byłaby wg Pana zbędna, no ale jednak taka socjalistyczna utopia nigdy nie zaistnieje. Ludzie są różni i trzeba to sobie wbić do łbów.
PTR pisze:
Tow. Witt chce się wykazać skrajną nieodpowiedzialnością - zapominając w swojej "realofobii", że mimo działania osobnego, jesteśmy w sposób nieunikniony zawieszeni w realnym świecie - i ponosimy realną odpowiedzialność za to, co się na naszym Forum dzieje. W tym konkretnym przypadku - taką odpowiedzialność ponosi Królowa, jako wynajmująca serwer. Nie mając możliwości kontroli nad tym, co się na Forum znajduje - będzie na łasce Witta i jemu podobnych narażając się na realną odpowiedzialność prawną dla ich beztroski i poczucia "hulaj dusza piekła nie ma". Tylko po to, aby mogli głosić swoje transfobiczne i homofobiczne poglądy, organizować nagonki na mieszkańćów i obywateli, czy przyklaskiwali wypowiedziom antysemickim.
Bo Pan jako realofil doniesie na Królową do jakiegoś ośrodka monitorowania zachowań jakichś tam, że tu mogą być wypisywane krytyczne słowa wobec jakichś tam ludzi? Jeżeli Pan jeszcze tego nie uczynił to nalegam, proszę użyć młota moderacyjnego na samym sobie. To nie facebook! Niech Pan się opamięta.
PTR pisze:
Jednocześnie, tow. Witt, narzekając co i rusz na wszechwładność władzy, jednocześnie chce uchylić szereg istniejących regulacji dotyczących Forum - i nie zaproponować nic w zamian. Cała kwestia administracji forum zniknie z prawodawstwa w przypadku przyjęcia tej ustawy. Witt proponuje pustkę - dając osobom, które będa miały uprawnienia administratorskie de facto wolną rękę.
Administracja bez przepisów o administracji nie wie co ma robić, żeby utrzymać forum przy życiu i je zabezpieczyć? Ach, zapomniałem, że Pan wtedy straci stanowisko. Ale spokojnie, może nie potrwa to długo?
PTR pisze:
Niezależnie od tego, czy w opinii poszczególnych osób ostatnie miesiące były okresem słusznym bądź niesłusznym pod względem zakresu i surowości moderacji - rozwiązaniem nie jest likwidacja obecnego systemu i zastąpienie go plebiscytem popularności moderatora, w którym wygra ten, który obieca bezkarność swoim zwolennikom, a represje przeciwnikom. Apeluję do wszystkich Parlamentarzystów o nie przyjmowanie tego poronionego projektu.
Niech Pan nie zapomina, że zawsze będzie Pan mógł schować się w Scholandii i wprowadzić tam przepisy karzące za heteroseksualizm, zdrowy rozsądek itp. :) Ale poważnie, niech Pan nie robi z deputowanych idiotów. Dotychczas żaden parlamentarzysta, żaden kandydat na Premiera, nie obiecywał, że jeśli przeprowadzi taki czy inny projekt ustawy czy jeśli wygra wybory to skarze swoich przeciwników na stos. Nie wiedziałem, że będzie Pan na tyle głupi, żeby wyciągać tego typu "argumenty". Ludzie nie są tak głupi jak się Panu wydaje.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Otton van der Berg
Posty: 1029
Rejestracja: 22 gru 2012, 14:02
NIM: 108161
user_herb: o02
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA do 23.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Otton van der Berg »

Osobiście jestem za większa prostotą i przejrzystością prawa. Wprowadzanie strażników mi nie odpowiada bo to kolejna funkcja dla osób które nie wiadomo kim jeszcze są.
Art. 3 (...)
3. Kandydat na Strażnika przedstawia listę wykroczeń naruszających porządek publiczny oraz przewidywane za nie kary, które będą przez niego egzekwowane podczas jego kadencji, gdyby został wybrany.
co jeśli pojawi się więcej niż jeden kandydat i wszyscy będą karać za słowo ogólnie przyjęte za normalne i nieobraźliwe? Samoustalanie sobie co wolno a co nie, jest plebiscytem.
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII

ObrazekObrazek

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: [DEBATA do 23.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: RomanoPorfavor »

Daniel von Witt pisze: Ludzie są różni i trzeba to sobie wbić do łbów.
To właśnie próbuje zrobić dzbanom w rodzaju Towarzysza, młotem - jeżeli inne metody nie skutkują. Wbić elementarny szacunek dla innych osób. Póki co zaskutkowało - liczba wypowiedzi homofobicznych i transfobicznych, tudzież antysemickich ewidentnie spadła. Kto by pomyślał, że rozwiązania prawne mogą działać w sposób, do którego zostały stworzone... Oczywiście, nie wątpię, że znajdzie się trochę prymitywów, które jak tylko nie będą czuć tego - jak Towarzysz ujął - młota nad sobą, to zaraz podniosą głowy.
Bo Pan jako realofil doniesie na Królową do jakiegoś ośrodka monitorowania zachowań jakichś tam, że tu mogą być wypisywane krytyczne słowa wobec jakichś tam ludzi? Jeżeli Pan jeszcze tego nie uczynił to nalegam, proszę użyć młota moderacyjnego na samym sobie. To nie facebook! Niech Pan się opamięta.
Proponuję nie zapominać brać leków. Potem pisze Towarzysz takie rzeczy, i cóż, trochę wstyd.

Być może Towarzysz żyje w świecie, w którym nie musi ponosić odpowiedzialności za to co pisze i robi. Gratuluję. Niestety, w tym wypadku Towarzysza działania mogą mieć konsekwencje dla innych. Oczywiście - szanse na to, że ktoś z powodu mikronacji pójdzie do sądu są niewielkie, choć zdarzają się różni pieniacze. Ale pamiętajmy, że wystarczy odpowiednio napisana skarga do dostawcy serwera, a mogą zdjąć serwis z przyczyn regulaminowych. To samo może dotyczyć kwestii związanych z danymi osobowymi - RODO wprowadzi sporo ułatwień obywatelom w dochodzeniu swoich praw.
Administracja bez przepisów o administracji nie wie co ma robić, żeby utrzymać forum przy życiu i je zabezpieczyć? Ach, zapomniałem, że Pan wtedy straci stanowisko. Ale spokojnie, może nie potrwa to długo?
Towarzyszu, trochę powagi. Oczywiście możemy oderwać administrację forum od regulacji prawnych. Ale na co by wtedy Towarzysz narzekał? I kto by Towarzyszowi otwierał i zamykał kolejne działy? Wolny rynek?
Niech Pan nie zapomina, że zawsze będzie Pan mógł schować się w Scholandii i wprowadzić tam przepisy karzące za heteroseksualizm, zdrowy rozsądek itp. :)
Och, nie wątpię, że dla Towarzysza najwygodniejszym byłoby zapędzić osoby, które nie pasują do Towarzysza wizji "czystej rasy dreamlandczyków" do rezerwatów. Niestety, póki co zakaz dyskryminacji obowiązuje wszędzie. Proponuję się dostosować, zamiast próbować zawracać kijem rzekę.
Ale poważnie, niech Pan nie robi z deputowanych idiotów. Dotychczas żaden parlamentarzysta, żaden kandydat na Premiera, nie obiecywał, że jeśli przeprowadzi taki czy inny projekt ustawy czy jeśli wygra wybory to skarze swoich przeciwników na stos.
... dlatego właśnie stworzył Towarzysz projekt, w którym tego dokładnie będą dotyczyły wybory - kto da większości więcej swobody do prześladowania mniejszości. Brawo.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 23.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

PTR pisze:
To właśnie próbuje zrobić dzbanom w rodzaju Towarzysza, młotem - jeżeli inne metody nie skutkują. Wbić elementarny szacunek dla innych osób. Póki co zaskutkowało - liczba wypowiedzi homofobicznych i transfobicznych, tudzież antysemickich ewidentnie spadła. Kto by pomyślał, że rozwiązania prawne mogą działać w sposób, do którego zostały stworzone... Oczywiście, nie wątpię, że znajdzie się trochę prymitywów, które jak tylko nie będą czuć tego - jak Towarzysz ujął - młota nad sobą, to zaraz podniosą głowy.
Tylko Pan szacowne pedalstwo uważa za święte krowy, wyrządzając im więcej krzywdy niż przynosząc pożytku, i nie rozumie Pan czym jest wolność słowa, wolność głoszenia swoich poglądów - jeżeli ludzie czują się urażeni takimi, a nie innymi zwrotami od tego są sądy, by te osoby ewentualnie chronić, a nie klika pedałów, która otoczy ich kordonem bezpieczeństwa lejąc resztę za słowa, które ta klika uważa za godzące w dobra swoich świętych krów.
PTR pisze:
Proponuję nie zapominać brać leków. Potem pisze Towarzysz takie rzeczy, i cóż, trochę wstyd.
Tradycyjnie już bezwartościowa część Pańskiej wypowiedzi.
PTR pisze:
Być może Towarzysz żyje w świecie, w którym nie musi ponosić odpowiedzialności za to co pisze i robi. Gratuluję. Niestety, w tym wypadku Towarzysza działania mogą mieć konsekwencje dla innych. Oczywiście - szanse na to, że ktoś z powodu mikronacji pójdzie do sądu są niewielkie, choć zdarzają się różni pieniacze. Ale pamiętajmy, że wystarczy odpowiednio napisana skarga do dostawcy serwera, a mogą zdjąć serwis z przyczyn regulaminowych. To samo może dotyczyć kwestii związanych z danymi osobowymi - RODO wprowadzi sporo ułatwień obywatelom w dochodzeniu swoich praw.
I wystarczy, że do pisania donosów i skarg zabiorą się osoby Pańskiego pokroju, czyszczące świat z ludzi, którzy nie mają prawa głosu, i w tym przypadku - niszczące mikronacje metodami realnymi.
PTR pisze:
Towarzyszu, trochę powagi. Oczywiście możemy oderwać administrację forum od regulacji prawnych. Ale na co by wtedy Towarzysz narzekał? I kto by Towarzyszowi otwierał i zamykał kolejne działy? Wolny rynek?
Jest Pan tępy. Dawniej robił to Król i nie potrzebował do tego żadnych regulacji :)
PTR pisze:
Och, nie wątpię, że dla Towarzysza najwygodniejszym byłoby zapędzić osoby, które nie pasują do Towarzysza wizji "czystej rasy dreamlandczyków" do rezerwatów. Niestety, póki co zakaz dyskryminacji obowiązuje wszędzie. Proponuję się dostosować, zamiast próbować zawracać kijem rzekę.
Stawiam przed Panem lustro.
PTR pisze:
... dlatego właśnie stworzył Towarzysz projekt, w którym tego dokładnie będą dotyczyły wybory - kto da większości więcej swobody do prześladowania mniejszości. Brawo.
Obecnie to Pan ustala, czy należy karać ludzi za antysemityzm (od kiedy w Dreamlandzie jest antysemityzm? :D), transfobię, homofobię, arachnofobię czy amaksofobię (nie ważne jaką fobię), a nikt o to Pana nie prosił. Nikt Panu nie pozwolił, aby Pan wedle własnego widzimisię karał ludzi na forum jeszcze zanim znajdzie się choćby jeden faktyczny poszkodowany słowami danej osoby. Gdyby Pan opowiadał takie bzdury (np. "będę karał za krytykę gejów!") w trakcie kampanii w wyborach na Strażnika to nigdy by Pan nim nie został. A Pan został Premierem i MSWiA, i jest nim Pan mimo wyrażenia wotum nieufności za stosowane praktyki moderacyjne, i raczy Pan mówić tu, że są to praktyki słuszne, choć rząd się Panu przez to rozleciał, a Pan stracił stołek moderatora, choć nie chce z niego zejść. Jak już pisałem: ludzie nie są tacy głupi jak Pan sobie to wymyślił. Nikt więc nie wybrałby takiego poronionego kandydata jak Pan na Strażnika. Na Premiera się udało i wielu pożałowało takiego wyboru.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Otton van der Berg
Posty: 1029
Rejestracja: 22 gru 2012, 14:02
NIM: 108161
user_herb: o02
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA do 23.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Otton van der Berg »

Daniel von Witt pisze: (...)Tylko Pan szacowne pedalstwo(...)
(...)a nie klika pedałów(...)
(...)Jest Pan tępy. (...)

(-) Daniel von Witt[/justify]
Zawsze myślałem że to z Wandejskiej strony zobaczę takie porównania a nie od Dreamlandczyka.
Jeszcze kilka lat temu Dreamland inaczej wygladal w oczach cudzoziemca i takie porównania zdarzały się bardzo rzadko.
Nieważne że nie pałasz sympatią do PTR można użyć konstruktywnej krytyki by wyrazić swoje zdanie.
Może po prostu Danielu przestań udawać Dreamlandczyka.

Wysłane z mojej cegły przy użyciu Tapatalka
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII

ObrazekObrazek

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 23.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

Proszę przeanalizować całe moje wypowiedzi i poprzedzające je wypowiedzi Pana Premiera, a wówczas może zrozumie Pan sens użycia takich, a nie innych, celowo jaskrawych sformułowań.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 23.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

Do projektu przygotowywane są autopoprawki, dlatego debata zostaje przedłużona do 25 marca.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2149
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA do 25.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Alfred »

Wnoszę o przedłużenie debaty do 31 marca włącznie. Izba nie powinna głosować nad projektem zmienionym w ostatniej chwili, pozbawiona możności debaty i refleksji. Przy okazji, dysponując teraz większymi możliwościami czasowymi, będę chciał przedstawić swoje uwagi do projektu.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Parlamentu, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 25.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

Na wniosek przedłużam debatę do 31 marca.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2149
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

Rząd Królewski z całą stanowczością apeluje o odrzucenie projektu.

Uzasadniając takie stanowisko, w pierwszej kolejności należy podnieść, że ustawa w kształcie zaproponowanym przez wnioskodawcę jest niekonstytucyjna. Karta Konstytucyjna wyraźnie bowiem stanowi, że wykonawstwo prawa federalnego dzieli się pomiędzy Rząd Królewski, Króla i rządy krajowe (art. 10 ust. 1, art. 8 ust. 3 i art. 2 ust. 9). Dodatkowe organy rządu federalnego mogą być powoływane do wykonywania określonych zadań publicznych, o ile podlegają one kierownictwu gabinetu albo monarchy. Ustanowienie urzędu Strażnika, przewidziane ustawą, narusza zatem nakreślone przez ustawę zasadniczą ramy ustroju egzekutywy.

Co więcej, niesłuszna jest sama koncepcja powołania specjalnej władzy do ochrony porządku publicznego i zarządzania przestrzenią publiczną. Komunikacja międzyludzka stanowi samą tkankę naszej wyobrażonej rzeczywistości. Porządkowanie i kształtowanie jej jest najistotniejszym z zadań publicznych; rząd, któremu odebrano tę kompetencję, staje się wydmuszką. Polityka państwowa w tej dziedzinie powinna, oczywiście, odpowiadać na demokratycznie wyrażone potrzeby wspólnoty. Jednak przy tym powinna też stanowić jedynie element całościowej wizji państwa i społeczeństwa, a taką może zaproponować tylko rząd, do którego należy całość wykonawstwa.

Potencjalne problemy konstytucyjne stwarza też rozwiązanie, w myśl którego listę wykroczeń ustala się w drodze rozporządzenia albo „wewnętrznych przepisów porządkowych”. Ograniczenie konstytucyjnie gwarantowanych wolności i praw, w tym szczególnie wolności wypowiedzi, może bowiem nastąpić tylko w ustawie albo w prawie krajowym.

Wreszcie należy zwrócić uwagę na pewne rozwiązania szczegółowe. Mimo że deklarowaną intencją projektodawcy jest liberalizacja reżimu moderacyjnego, nałożenie przewidzianej ustawą kary ograniczenia czynnego prawa dostępu do działu, której minimalny wymiar wynosi 7 dni, w odniesieniu np. do działu „Polityka i społeczeństwo” może być poważniejszą dolegliwością, aniżeli powszechnie krytykowany nadzór. Ten bowiem co do zasady nie pozbawia obłożonego nim możliwości wypowiadania się, a jedynie poddaje jego wypowiedzi prewencyjnej kontroli z punktu widzenia legalności. Inaczej środek przewidziany przedłożeniem.

Natomiast zupełnie absurdalna jest kontrukcja kary separacji. Niejasne jest, czy ma ona mniej więcej odpowiadać zakazowi zbliżania się, czy też być stosowana, gdy dwie lub więcej osób wdało się w „słowną bójkę” i każda z nich dopuściła się pewnych naruszeń porządkowych. Tak czy inaczej stwarza ona osobie odseparowanej możliwość „zaklepania” wątku i wyłączenia pozostałych odseparowanych z potencjalnie ważkiej dyskusji; szczególnie gdyby separacja miała spełniać funkcję zakazu zbliżania się, osobie teoretycznie chronionej mógłby w ten sposób zostać nieuzasadnienie zablokowany dostęp do rozmowy o sprawach publicznych. Należy zauważyć, że w dreamlandzkiej kulturze dyskusji wątki nierzadko ciągną się długo, po drodze zmieniając swoje przeznaczenie; najlepszym przykładem wątek „Partia Liberalna”. Wypada też podnieść, że dostrzeżenie naruszeń zakazów wynikających z separacji wymaga od moderatora znacznie dalej posuniętej czujności, niż to ma miejsce w przypadku innych naruszeń.

Mając na uwadze wszystko powyższe, apeluję do członków Izby o oddawanie głosów PRZECIW.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Parlamentu, Prezes Partii Republikańskiej

Marcel von Chacha
Posty: 245
Rejestracja: 11 sty 2018, 23:24
NIM:

Re: [DEBATA do 31.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Marcel von Chacha »

Uważam zabieg zastępowania nazewnictwa nieco bardziej wysublimowanym nazewnictwem za mechanizm destrukcyjny dla całego aparatu państwa jako takiego w myśl zasady, że bardzo wiele musi się zmienić, aby wszystko zostało po staremu.

Dlatego nie będę popierał kosmetologii prawniczej, kiedy główny algorytm legislacyjny w akcie prawnym pozostaje i, co gorsza, będzie uruchamiany przez osoby, które są niestabilne emocjonalnie i umysłowo, więc wnoszę o odebranie prawa uchwalania prawa całemu RZĄDOWI oraz osobie, która taki wniosek wniosła.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

Dziękuję Waszej Królewskiej Wysokości za przedstawienie rozlicznych uwag do projektu, w tym dających do myślenia uwag o konstytucyjności w zakresie możliwości ograniczania praw i wolności obywatelskich w inny sposób niż ustawowy. Z uwagi na to oraz na niemożność szybkiego i zgrabnego poprawienia projektu pod tym kątem przez mniejszą ilość czasu, jakim na razie dysponuję, wycofuję projekt.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13177
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.03][IX/2018] UF - Porządek publiczny

Post autor: Daniel von Witt »

Ze względu na wycofanie projektu zamykam debatę.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości