[GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE] Baza Prawna

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE] Baza Prawna

Post autor: Daniel von Witt »

Panie Marszałku,
Lordowie,

składam projekt ustawy o Bazie Prawnej.
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2016 roku

o Bazie Prawnej

Art. 1.
 • 1. Baza Prawna, zwana dalej "Bazą", stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych.
  2. Bazę prowadzi minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
  3. Baza może być prowadzona w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie wykonalne szczegóły prowadzenia zautomatyzowanej Bazy określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
  4. Poszczególne akty prawne wprowadza się do Bazy na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
  5. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w Bazie jest identyczny z tekstem oficjalnym.
  6. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie, chyba że działa w złej wierze.
Art. 2.
 • 1. Każdy akt prawny podlega ogłoszeniu w miejscu właściwym.
  2. Miejscem właściwym dla ogłaszania aktów prawnych jest dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu "Ogłoszenia urzędowe". W dziale tym ogłasza się orzeczenia sądowe, akty normatywne, postanowienia w sprawach indywidualnych i akty wewnętrzne organów władzy i instytucji.
  3. Jeżeli federalny organ władzy lub federalna instytucja publiczna, ustanowiona aktem podkonstytucyjnym, z wyjątkiem Komisarza Wyborczego Królestwa, posiada własny dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu to wówczas miejscem właściwym ogłaszania aktów prawnych tego organu lub instytucji jest wyodrębnione miejsce w jej dziale forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.
Art. 3.
 • 1. Każdy akt prawny wymaga do swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
  2. Każdy akt prawny wchodzi w życie najwcześniej w dniu jego ogłoszenia.
Art. 4.
 • 1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
  2. W Dekrecie Królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie skreśla się art. 7.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 3 maja 2015 roku
[tekst jednolity]

o sądownictwie

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

uznając za konieczne wprowadzenie zmian dotyczących funkcjonowania sądownictwa Królestwa Dreamlandu

stanowimy, co następuje :


Rozdział I
Przepisy wstępne

Art. 1.
 • 1. Dekret określa ustrój sądownictwa Królestwa, w tym ustrój i organizację Sądu Królestwa zwanego dalej „Sądem” obowiązki i prawa sędziów, sędziów pokoju i Lordów Senatorów sprawujących mandat sędziowski, a także obowiązki innych podmiotów wobec sądów.
  2. Zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd w ramach jurysdykcji przysługujących innym państwom określają stosowne traktaty międzynarodowe.
Art. 2.
 • 1. Każdy podmiot może występować o ochronę swoich praw przed sąd.
  2. Każdy obywatel może występować również o ochronę interesu publicznego; nie dotyczy to postępowania w sprawach karnych.
  3. Podmiotem w rozumieniu niniejszej ustawy jest:
  (1) osoba fizyczna;
  (2) osoba prawna, w tym Skarb Królestwa lub Prowincja;
  (3) federalny lub krajowy organ władzy publicznej, nieposiadający odrębnej od Skarbu Królestwa albo właściwej Prowincji osobowości prawnej, jeżeli sprawa dotyczy bezpośrednio działalności tego organu;
  (4) inna jednostka organizacyjna, jeżeli sąd uzna w konkretnej sprawie, że jest to konieczne dla zachowania należytego wymiaru sprawiedliwości.
  4. Ilekroć w niniejszym dekrecie jest mowa o żądaniu, oznacza to każdy rodzaj oświadczenia mającego na celu wszczęcie postępowania sądowego lub jego części, stosownie do danego rodzaju postępowania.
Art. 3.
 • 1. Każdy obowiązany jest udzielać sądowi pomocy w zakresie określonym przez sąd, Prezesa Sądu Królestwa lub sędziego przewodniczącego; w szczególności każdy ma obowiązek stanąć przed sądem jako świadek i złożyć zeznania, okazać żądane dokumenty lub inne przedmioty.
  2. Każdy obowiązany jest podporządkować się prawomocnemu orzeczeniu sądu, a także orzeczeniu nieprawomocnemu, jeżeli sąd nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności.
  3. Organy władzy publicznej obowiązane są zapewnić wykonalność orzeczeń sądowych w zakresie wynikającym z zakresu ich właściwości, a w szerszym zakresie jeżeli tak stanowi wykonalne orzeczenie.
Art. 4.
 • 1. Prezes Sądu Królestwa czuwa nad przestrzeganiem sędziowskiej niezawisłości oraz niezależności sądu.
  2. Prezes Sądu Królestwa reprezentuje Sąd Królestwa, sędziów, sędziów pokoju oraz Lordów Senatorów sprawujących mandat sędziowski wobec innych podmiotów.
  3. Prezes Sądu Królestwa sprawuje ogólne kierownictwo nad sądem i odpowiada za należyte jego funkcjonowanie w zakresie, w jakim nie narusza to sędziowskiej niezawisłości.
  4. Prezes Sądu Królestwa wykonuje wszelkie kompetencje kierujących izbami Sądu Królestwa, jeżeli jest to konieczne dla zachowania należytego wymiaru sprawiedliwości.
  5. Król, przed powołaniem Prezesa Sądu Królestwa, zwraca się do sędziów Sądu Królestwa z wnioskiem o wskazanie kandydata na stanowisko Prezesa Sądu Królestwa.
  6. Podczas trwającej co najmniej 7 dni nieobecności Prezesa Sądu Królestwa na forum dyskusyjnym Królestwa, Król ogłasza o czasowym przejęciu jego obowiązków do czasu, aż Prezes Sądu Królestwa wznowi swoją obecność.
Rozdział II
Sąd Królestwa

Art. 5.
 • 1. Sąd Królestwa jest najwyższym organem sądowniczym Królestwa Dreamlandu składającym się z Króla, sędziów, sędziów pokoju oraz Lordów Senatorów sprawujących mandat sędziowski.
  2. Sąd Królestwa orzeka w izbach. Izba Generalna jest właściwa dla spraw rozstrzyganych w pierwszej instancji; Izba Apelacyjna jest właściwa do rozpatrywania spraw w drugiej instancji; Izba Wielka jest właściwa do rozstrzygania spraw wyłącznie zastrzeżonych dla Sądu Królestwa.
  3. Sąd Królestwa podlega wpisowi do ewidencji podmiotów.
  4. Sąd Królestwa urzęduje w Pałacu Sprawiedliwości w Królewskim Mieście Dreamopolis.
Art. 6.
 • 1. Wielka Izba Sądu Królestwa, zwana dalej Wielką Izbą składa się z Prezesa Sadu Królestwa i sędziów Sądu Królestwa. Król zasiada w Wielkiej Izbie Sądu Królestwa jeżeli nie powołano Prezesa Sądu Królestwa.
  2. Wielka Izba rozstrzyga wszelkie sprawy, które nie należą do właściwości Izby Generalnej i Izby Apelacyjnej Sądu Królestwa, innych organów administracji publicznej, a także sprawy związane z badaniem zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu.
  3. Wielka Izba ustala powszechnie obowiązującą interpretację przepisów prawa.
Art. 7.
(Skreślony)

Rozdział III
Sędziowie, sędziowie pokoju i Lordowie Senatorowie

Art. 8.
 • 1. Sędziowie powoływani są przez Króla spośród osób, które ukończyły studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis lub równorzędnego i posiadają potwierdzenie kwalifikacji. Sędzią może zostać powołana także osoba, której uprawnienia realne zostały potwierdzone przez ministra właściwego do spraw sprawiedliwości. Sędzią może zostać powołana również osoba sprawująca funkcję Prokuratora Generalnego Królestwa lub sędziego pokoju przez czas wystarczający do obycia z prawem obowiązującym w Królestwie.
  2. Sędzia zobowiązany jest do złożenia przysięgi, w której daje rękojmię swojej bezstronności o poniższej treści :
  „Ślubuję uroczyście jako Sędzia Sądu Królestwa służyć wiernie Królestwu stojąc na straży Konstytucji, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać bezstronnie według prawa i mego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
  3. Przysięgę należy złożyć w terminie 7 dni od mianowania na urząd.
Art. 9.
 • 1. Sędziowie pokoju powoływani są przez Króla spośród obywateli Królestwa.
  2. Do sędziego pokoju stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2 i 3.
Art. 10.
 • 1. Lord Senator może zostać powołany przez Króla lub Prezesa Sądu Królestwa do orzekania na czas oznaczony lub nieoznaczony.
  2. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania Lord Senator utracił mandat parlamentarny prowadzone postępowanie nie ulega zawieszeniu, a Lordowi Senatorowi przysługują prawa i obowiązki sędziego do czasu zakończenia postępowania sądowego z zastrzeżeniem ust. 4.
  3. O utracie mandatu parlamentarnego powiadamia Prezesa Sądu Królestwa i Króla Marszałek Parlamentu.
  4. Pomimo utraty przez Lorda Senatora mandatu parlamentarnego Prezes Sądu Królestwa może postanowić o dalszym sprawowaniu przez Lorda Senatora mandatu sędziowskiego.
  5. Do Lorda Senatora stosuje się art. 8 ust. 2. Brak złożenia przysięgi nie skutkuje utratą mandatu sędziowskiego. Lord Senator mimo niezłożenia przysięgi zobowiązany jest do jej przestrzegania.
Art. 11.
 • 1. Sędziowie, sędziowie pokoju określeni w niniejszym rozdziale tracą urząd w wypadku niezłożenia przysięgi, objęcia funkcji przewodniczącego ugrupowania politycznego, zrzeczenia się mandatu, utraty obywatelstwa, skazania prawomocnym wyrokiem oraz wykreślenia z rejestru mieszkańców Królestwa Dreamlandu.
  2. O pozbawieniu sędziego, sędziego pokoju i Lorda Senatora urzędu ogłasza Król lub Prezes Sądu Królestwa jeżeli został powołany.
Rozdział IV
Postępowanie sądowe w ogólności

Art. 12.
 • 1. Postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek lub z urzędu o ile przepis szczególny tak stanowi.
  2. W sprawach ściganych z oskarżenia publicznego wszczęcie sprawy może nastąpić jedynie na wniosek uprawnionego organu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
  3. Procedurę pytania prawnego, badania zgodności aktu normatywnego z aktem wyższego rzędu wszczyna wniosek Króla, Marszałka Parlamentu tylko w czasie gdy projekt znajduje się w Parlamencie, Premiera Rządu Królewskiego tylko co do projektów znajdujących się w Parlamencie, sądu rozstrzygającego konkretną sprawę lub grupy co najmniej 5 obywateli.
Art. 13.
 • 1. Poprawnie złożony wniosek powinien zawierać:
  a) oznaczenie wnioskodawcy;
  b) oznaczenie strony przeciwnej;
  c) określenie stanu faktycznego;
  d) wnioskowane rozstrzygnięcie;
  e) potwierdzenia wniesienia opłaty sądowej o ile jest wymagana lub wniosku o zwolnienie z opłaty.
  2. Szczegółowy formularz wniosku o wszczęcie postępowania zawierający inne niż określone w ustępie poprzedzającym pozycje może zostać określony przez Króla lub Prezesa Sądu Królestwa, ze względu na szczególny rodzaj postępowania, do którego dany wniosek ma zastosowanie.
  3. Braki formalne wniosku powinny być uzupełnione w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni.
  4. W razie uzupełnienia braków formalnych w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia.
Art. 14.
 • 1. Król, Prezes Sadu Królestwa lub sędzia delegowany nadaje bieg wnioskowi jeżeli został poprawnie wniesiony, braki formalne zostały uzupełnione, a sprawa należy do właściwości izb Sądu Królestwa.
  2. Nadając wnioskowi bieg wyznacza się skład rozpoznający.
  3. Wniosek należy zwrócić jeżeli:
  a) postępowanie w danej sprawie się toczy lub zostało prawomocnie zamknięte;
  b) brak przesłanek do nadania biegu wnioskowi;
  c) nie uzupełniono w przepisanym terminie braków formalnych;
  d) sprawa nie należy do właściwości żadnej izby Sądu Królestwa.
  4. Wniesioną opłatę sądową należy zwrócić na konto wnioskodawcy w terminie 7 dni od chwili zwrócenia wniosku.
Art. 15.
 • 1. Sąd w I instancji orzeka jednoosobowo, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
  2. Jeżeli charakter sprawy wymaga większego rozeznania Król lub Prezes Sądu Królestwa może wyznaczyć do rozpoznania sprawy skład powiększony.
  3. Sąd w II instancji orzeka jednoosobowo, chyba że Prezes Sądu Królestwa wyznaczy inny skład.
Art. 16.
 • 1. Można skarżyć wyłącznie rozstrzygnięcia naruszające prawa lub interesy skarżącego; nie dotyczy to prokuratora.
  2. Od wyroków zapadłych w Izbie Generalnej przysługuje apelacja do Izby Apelacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, chyba że postępowanie jest jednoinstancyjne.
  3. Uzasadnienie wyroków I instancji sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia można złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroków II instancji sporządza się z urzędu.
  4. Jeżeli jedyny wniosek złożyła osoba, na której niekorzyść zapadło rozstrzygnięcie jej położenie nie może ulec pogorszeniu w wyniku orzeczenia sądu drugiej instancji.
  5. W orzekaniu nie może brać udział sędzia, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
  6. Na postanowienia wydane w I instancji, kończące postępowanie, a także w innych wypadkach prawem przewidzianych, stronom przysługuje zażalenie w ciągu 3 dni od dnia urzędowego ogłoszenia postanowienia; wniesienie zażalenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o uzasadnienie.
  7. Sąd pierwszej instancji, uznając zażalenie za oczywiście zasadne, może nie sporządzając uzasadnienia uchylić zaskarżone postanowienie i stosownie do okoliczności orzec w tym zakresie ponownie; na tak wydane postanowienie zażalenie przysługuje na zasadach ogólnych.
  8. Sąd odwoławczy może na odrębny wniosek skarżącego rozpoznać środek zaskarżenia wniesiony po terminie, jeżeli uzna to za zasadne.
  9. Rozpoznając środek zaskarżenia, sąd odwoławczy może sprostować oczywiste omyłki pisarskie w zaskarżonym orzeczeniu, także z urzędu.
  10. W sprawach dotyczących pytania prawnego, badania zgodności aktów niższego rzędu z aktami wyższego sąd orzeka w składzie pełnym składzie w Wielkiej Izbie.
Art. 17.
 • 1. Narada nad orzeczeniem jest tajna.
  2. Orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że sąd orzeka jednoosobowo.
  3. Orzeczenie podlega ogłoszeniu na forum Królestwa Dreamlandu w dziale ogłoszeń urzędowych oraz publikacji w bazie prawnej prowadzonej przez Sąd Królestwa.
Rozdział V
Obraza sądu

Art. 18.
 • 1. Kto obiektywnie i bez względu na swoje zamiary nie podporządkowuje się orzeczeniu sądu, zarządzeniu Prezesa Sadu Królestwa lub sędziego przewodniczącego, albo swoim zachowaniem narusza powagę sądu, podlega odpowiedzialności porządkowej za obrazę sądu.
  2. Poniesienie odpowiedzialności porządkowej nie wyklucza odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
Art. 19.
 • 1. Sąd nie może orzec o odpowiedzialności za obrazę sądu jeżeli od chwili czynu upłynęły 3 miesiące.
  2. Sąd może zastosować, także łącznie, względem dopuszczającego się obrazy sądu następujące kary porządkowe:
  (1) grzywnę;
  (2) areszt sądowy;
  (3) zawieszenie czynnego prawa dostępu do Forum Sądu Królestwa.
  3. Grzywnę za obrazę sądu wymierza się przez ustalenie stawki za każdy rozpoczęty dzień niepodporządkowania się podmiotu dopuszczającego się obrazy sądu, względnie jego zachowania naruszającego powagę sądu.
  4. Areszt sądowy polega na umieszczeniu dopuszczającego się obrazy sądu pod strażą w zamkniętym pomieszczeniu znajdującym się w gmachu sądu, odpowiednio przystosowanym do tego celu, z jednoczesnym ogłoszeniem przez Prezesa Sądu Królestwa faktu aresztowania danej osoby na forum dyskusyjnym Królestwa oraz w serwisie internetowym danego sądu.
  5. Jeżeli dopuszczającym się obrazy sądu jest podmiot zbiorowy, odpowiedzialność porządkową w postaci aresztu sądowego oraz zawieszenia czynnego prawa dostępu do forum Królestwa stosuje się względem osoby kierującej takim podmiotem, chyba że w ocenie sądu zasadne jest pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej innej osoby wchodzącej w skład tego podmiotu; dopuszczalne jest pociągnięcie do odpowiedzialności równocześnie kilku osób.
  6. Odpowiedzialności porządkowej za obrazę sądu podlega także ten, kto mimo orzeczenia sankcji zawieszenia czynnego prawa dostępu do forum Królestwa, publikuje na forum Królestwa jakiekolwiek informacje pochodzące choćby pośrednio od dopuszczającego się obrazy sądu; nie dotyczy to opublikowania treści przeprosin.
Art. 20.
 • 1. Postanowienie porządkowe podlega uzasadnieniu z urzędu i jest natychmiast wykonalne.
  2. Na postanowienie porządkowe przysługuje zażalenie.
Art. 21.
 • 1. Areszt sądowy oraz pozbawienie czynnego prawa dostępu do forum Królestwa uchyla się, jeżeli dopuszczający się obrazy sądu wykonał nałożone nań obowiązki.
  2. Wymienione w ustępie poprzedzającym kary porządkowe uchyla z urzędu sąd, który je wydał.
  3. Jeżeli sąd wydający postanowienie porządkowe nie uchyla postanowienia mimo wykonania nałożonych obowiązków, każdy może wnieść zażalenie do Sądu Królestwa.
  4. Uchylone ukaranie karą porządkową uznaje się za niebyłe; postanowień porządkowych nie wprowadza się do oficjalnego zbioru aktów prawnych, prowadzonego przez Sąd Królestwa.
  5. O zwolnieniu z aresztu sądowego ogłasza się w sposób przewidziany dla ogłoszenia o aresztowaniu.
Rozdział VI
Koszty sądowe

Art. 22.
 • 1. Koszty postępowania obejmują opłatę sądową, zwaną dalej „opłatą”, wydatki Skarbu Królestwa ponoszone w związku z postępowaniem, jak również celowe wydatki stron związane z uczestniczeniem w postępowaniu sądowym.
  2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o stronie, rozumie się przez to również innego uczestnika postępowania sądowego.
Art. 23.
 • 1. Opłacie podlega:
  (1) pozew;
  (2) akt oskarżenia;
  (3) skarga;
  (4) pytanie prawne, z wyłączeniem kierowanego przez sąd;
  (5) wniosek wszczynający postępowanie nieprocesowe;
  (6) apelacja;
  (7) zażalenie.
  2. Opłatę uiszcza strona wnosząca pismo, na rachunek bankowy sądu właściwego do jego rozpoznania, najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
  3. Pismo od którego nie została uiszczona opłata w należytej wysokości, zwraca się bez wzywania do jej uiszczenia.
  4. Opłata stanowi dochód Skarbu Królestwa, wykorzystywany w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości.
  5. Jeżeli opłatę ma uiścić Skarb Królestwa, pokrywa się ją ze środków pozostających w dyspozycji organu z którego działalnością związane jest postępowanie sądowe.
Art. 24.
Wysokość opłat określa minister właściwy ds. sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Art. 25.
 • 1. Wydatki Skarbu Królestwa obejmują w szczególności:
  (1) wynagrodzenia biegłych z tytułu wydania opinii;
  (2) koszty ogłoszeń prasowych;
  (3) koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
  2. Wydatki ponosi tymczasowo Skarb Królestwa zaś wypłaca je Prezes Sądu Królestwa.
  3. Skarb Królestwa nie może odmówić środków na dokonanie zarządzonej wypłaty.
Art. 26.
 • 1. Strona może zostać zwolniona w całości lub w części z obowiązku uiszczenia opłaty lub wydatków, jeżeli wykaże iż nie posiada majątku ani możliwości zarobkowych wystarczających do jej poniesienia.
  2. Wniosek o zwolnienie z opłaty należy złożyć najpóźniej w piśmie podlegającym opłacie.
  3. Wniosek o zwolnienie z wydatków należy złożyć do zamknięcia przewodu sądowego.
  4. O zwolnieniu orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji; jeżeli sprawa jest w toku, o zwolnieniu orzeka sąd rozpoznający sprawę.
  5. Na odmowę zwolnienia stronie przysługuje zażalenie, które nie podlega opłacie.
  6. Zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty ma charakter tymczasowy i nie oznacza zwolnienia z obowiązku poniesienia kosztów sądowych w przypadku przegrania sprawy w całości lub w części.
Art. 27.
 • 1. Wydatki stron obejmują wszelkie wydatki poniesione przez strony w związku z toczącym się postępowaniem, bezpośrednio w celu dochodzenia swoich praw, jeżeli ich poniesienie było celowe.
  2. Do wydatków strony zalicza się w szczególności wynagrodzenie jednego pełnomocnika, a także obrońcy w sprawach karnych.
Art. 28.
 • 1. Strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić poniesione przez stronę wygrywającą koszty postępowania.
  2. Jeżeli stroną wygrywającą jest federalny lub krajowy organ władzy publicznej, zwrot kosztów zasądza się odpowiednio na rzecz Skarbu Królestwa lub właściwej Prowincji, ze wskazaniem danego organu.
  3. Jeżeli strony uległy wzajemnie co do swoich żądań, koszty postępowania rozdziela się stosunkowo albo według zasad słuszności.
  4. O kosztach postępowania rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.
  5. Jeżeli w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie w danej instancji nie orzeczono o wszystkich kosztach postępowania, sąd orzeka o nich postanowieniem, przy czym o opłacie lub wydatkach Skarbu Królestwa może orzec z urzędu; na postanowienie przysługuje zażalenie.
Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 29.
 • 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi przepisami stosuje się ugruntowane w orzecznictwie zwyczaje.
  2. Sąd może tymczasowo uregulować istniejący stan prawny lub faktyczny, jeżeli jest to zasadne ze względu na konieczność zabezpieczenia porządku publicznego lub ważnego interesu prywatnego, choćby postępowanie sądowe nie zostało jeszcze wszczęte.. Uchyla się przepisy dotyczące ustroju sądownictwa obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy. Tymczasowe uregulowanie prawa lub stanu faktycznego nie może trwać dłużej aniżeli 90 dni licząc od dnia wydania w tym zakresie postanowienia.
Art. 30.
W ustawie federalnej – Ordynacja wyborcza z dnia 18 kwietnia 2015 roku wprowadza się zmianę, która polega na zastąpieniu zastosowanego w odpowiedniej formie gramatycznej określenia „Izba Niższa” na odpowiednio gramatyczne określenie „Izba Generalna”.

Art. 31.
 • 1. Uchyla się ustawę federalną z dnia 10 sierpnia 2008 roku o sądownictwie BPSK nr 3530.
  2. Dekret wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia.
UZASADNIENIE


Ustawa skraca przepisy obowiązujące, uchylając ustawę o ogłaszaniu aktów urzędowych oraz wykreślając przepisy dotyczące ogłoszeń urzędowych zawarte w dekrecie królewskim o sądownictwie. Obowiązek prowadzenia Bazy Prawnej będzie spoczywał na ministrze do spraw sprawiedliwości, nie zaś na sędziach, których często nie ma.
(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Gaston de Senancour »

Wasza Królewska Wysokość,
Lordowie,

zarządzam debatę na złożonym projektem. Debatujemy do 30 kwietnia.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Daniel von Witt »

Panie Marszałku,
Lordowie,

składam autopoprawkę dotyczącą artykułu 2 ust. 3, która będzie brzmieć:

"3. Jeżeli federalny organ władzy lub federalna instytucja publiczna, ustanowiona aktem podkonstytucyjnym, z wyjątkiem Komisarza Wyborczego Królestwa, posiada własny dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu to wówczas miejscem właściwym ogłaszania aktów prawnych tego organu lub instytucji jest wyodrębnione miejsce w jej dziale forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu. Przepis nie dotyczy decyzji administracyjnych podejmowanych przez władze publiczne w wyodrębnionym do tego celu dziale forum dyskusyjnego."

Ostatnie zdanie jest dodane w związku z funkcjonowaniem działu "Wnioski urzędowe".
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2016 roku

o Bazie Prawnej

Art. 1.
 • 1. Baza Prawna, zwana dalej "Bazą", stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych.
  2. Bazę prowadzi minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
  3. Baza może być prowadzona w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie wykonalne szczegóły prowadzenia zautomatyzowanej Bazy określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
  4. Poszczególne akty prawne wprowadza się do Bazy na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
  5. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w Bazie jest identyczny z tekstem oficjalnym.
  6. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie, chyba że działa w złej wierze.
Art. 2.
 • 1. Każdy akt prawny podlega ogłoszeniu w miejscu właściwym.
  2. Miejscem właściwym dla ogłaszania aktów prawnych jest dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu "Ogłoszenia urzędowe". W dziale tym ogłasza się orzeczenia sądowe, akty normatywne, postanowienia w sprawach indywidualnych i akty wewnętrzne organów władzy i instytucji.
  3. Jeżeli federalny organ władzy lub federalna instytucja publiczna, ustanowiona aktem podkonstytucyjnym, z wyjątkiem Komisarza Wyborczego Królestwa, posiada własny dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu to wówczas miejscem właściwym ogłaszania aktów prawnych tego organu lub instytucji jest wyodrębnione miejsce w jej dziale forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu. Przepis nie dotyczy decyzji administracyjnych podejmowanych przez władze publiczne w wyodrębnionym do tego celu dziale forum dyskusyjnego.
Art. 3.
 • 1. Każdy akt prawny wymaga do swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
  2. Każdy akt prawny wchodzi w życie najwcześniej w dniu jego ogłoszenia.
Art. 4.
 • 1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
  2. W Dekrecie Królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie skreśla się art. 7.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,

W związku z faktem, że ustawa o bazie prawnej ma zmieniać także DK o sądownictwie warto rozważyć szersze zmiany w przepisach, wskazane w mojej odpowiedzi odnośnie prac w MS. Skoro zmieniamy DK, warto usunąć, a raczej zastąpić przepisy o możliwości orzekania Lordów Senatorów, na te uprawniające do orzekania Lordów. Stosowną zmianę przedstawię jeszcze dziś.

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,
Panie Premierze,


Sugeruję wprowadzić do DK o sądownictwie poprawkę umożliwiającą Prezesowi SK lub Królowi sprawującemu osobiście władzę sądowniczą powołanie do orzekania Lorda, w miejsce nieistniejących obecnie Lordów Senatorów. Zmiana ma charakter czysto techniczny, albowiem w chwili obecnej mamy możliwość rozszerzenia członków Sądu Królestwa, ale tylko w teorii.

Wnoszę zatem o zmianę art. 4 ust. 2 w następujący sposób:
Art. 4
1. (...)
2. W dekrecie królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie wprowadza się następujące zmiany:
(1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
"1. Dekret określa ustrój sądownictwa Królestwa, w tym ustrój i organizację Sądu Królestwa zwanego dalej „Sądem” obowiązki i prawa sędziów, sędziów pokoju i Lordów powołanych do sprawowania mandatu sędziowskiego, a także obowiązki innych podmiotów wobec sądów.";
(2) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Sąd Królestwa jest najwyższym organem sądowniczym Królestwa Dreamlandu składającym się z Króla, sędziów, sędziów pokoju oraz Lordów powołanych do sprawowania mandatu sędziowskiego. Lordowie orzekają w pierwszej instancji, jednakże gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości Prezes Sądu Królestwa może wezwać Lorda do orzekania w drugiej instancji.;
(3) skreśla się art. 7;
(4) art. 10 otrzymuje brzmienie:
"1. Lord może zostać powołany przez Prezesa Sądu Królestwa do orzekania w konkretnej sprawie.
2. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania Lord utracił mandat parlamentarny prowadzone postępowanie nie ulega zawieszeniu, a Lordowi przysługują prawa i obowiązki sędziego do czasu zakończenia postępowania sądowego.
3. O utracie mandatu parlamentarnego powiadamia Prezesa Sądu Królestwa Marszałek Parlamentu.
4. Do Lorda stosuje się art. 8 ust. 2. Brak złożenia przysięgi nie skutkuje utratą mandatu sędziowskiego. Lord mimo niezłożenia przysięgi zobowiązany jest do jej przestrzegania.";
(5) art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. O pozbawieniu sędziego, sędziego pokoju i Lorda urzędu ogłasza Prezes Sądu Królestwa.";
(6) art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Szczegółowy formularz wniosku o wszczęcie postępowania zawierający inne niż określone w ustępie poprzedzającym pozycje może zostać określony przez Prezesa Sądu Królestwa, ze względu na szczególny rodzaj postępowania, do którego dany wniosek ma zastosowanie.";
(7) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
"1. Prezes Sadu Królestwa lub sędzia delegowany nadaje bieg wnioskowi jeżeli został poprawnie wniesiony, braki formalne zostały uzupełnione, a sprawa należy do właściwości izb Sądu Królestwa.";
(8) art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Jeżeli charakter sprawy wymaga większego rozeznania Prezes Sądu Królestwa może wyznaczyć do rozpoznania sprawy skład powiększony.".
UZASADNIENIE
Zmiana ma przede wszystkim polegać na wprowadzeniu ponownie Lordów do Sadu Królestwa, nie mniej po przemyśleniu obecnych założeń wprowadzone zostały pewne ograniczenia - Lord, jako osoba związana z władzą ustawodawczą może orzekać jedynie w pierwszej instancji, co ma przede wszystkim prowadzić do tego, że rozstrzygnięcia zaskarżone będą rozpoznawane przez sędziów z mianowania (brak doświadczenia Lordów, a także niekoniecznie dobra znajomość prawa będzie mogła być zweryfikowana przez sędziego i w razie konieczności błąd zostanie naprawiony). Jedynie wyjątkowo Prezes SK może powołać Lorda do orzekania w II instancji. Jednocześnie usunięto przepis zezwalający na pozostawienie Lorda w SK po utracie mandatu, albowiem Lord nie jest już powoływany na czas określony lub nieokreślony, a do konkretnej sprawy. Powyższe nie wyklucza wniosku o mianowanie sędzią pokoju.

Z dekretu zniknęły uprawnienia królewskie. W mojej ocenie uprawnienia te są zbędne dlatego, że w chwili kiedy nie ma Prezesa SK faktyczną władzę w sądownictwie posiada Król, a zatem przysługują jemu uprawnienia Prezesa SK, eksponowanie uprawnień królewskich może zatem prowadzić do kolizji, mianowicie kto ma mianować Lorda do orzekania kiedy mamy zarówno Króla jak i Prezesa SK, błąd ten należało zatem wyeliminować.
Wysoka Izbo proszę o poparcie poprawki, która kompleksowo naprawi lukę w dekrecie królewskim o sądownictwie. Jednocześnie wnoszę o przedłużenie debaty na ewentualne wnioski i pytania.

(-) Marcin Mikołaj R.S.

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,

Przedkładam tekst jednolity DK o sądownictwie:
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 3 maja 2015 roku
[tekst jednolity]

o sądownictwie

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

uznając za konieczne wprowadzenie zmian dotyczących funkcjonowania sądownictwa Królestwa Dreamlandu

stanowimy, co następuje :


Rozdział I
Przepisy wstępne

Art. 1.
1. Dekret określa ustrój sądownictwa Królestwa, w tym ustrój i organizację Sądu Królestwa zwanego dalej „Sądem” obowiązki i prawa sędziów, sędziów pokoju i Lordów powołanych do sprawowania mandatu sędziowskiego, a także obowiązki innych podmiotów wobec sądów.
2. Zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd w ramach jurysdykcji przysługujących innym państwom określają stosowne traktaty międzynarodowe.

Art. 2.
1. Każdy podmiot może występować o ochronę swoich praw przed sąd.
2. Każdy obywatel może występować również o ochronę interesu publicznego; nie dotyczy to postępowania w sprawach karnych.
3. Podmiotem w rozumieniu niniejszej ustawy jest:
(1) osoba fizyczna;
(2) osoba prawna, w tym Skarb Królestwa lub Prowincja;
(3) federalny lub krajowy organ władzy publicznej, nieposiadający odrębnej od Skarbu Królestwa albo właściwej Prowincji osobowości prawnej, jeżeli sprawa dotyczy bezpośrednio działalności tego organu;
(4) inna jednostka organizacyjna, jeżeli sąd uzna w konkretnej sprawie, że jest to konieczne dla zachowania należytego wymiaru sprawiedliwości.
4. Ilekroć w niniejszym dekrecie jest mowa o żądaniu, oznacza to każdy rodzaj oświadczenia mającego na celu wszczęcie postępowania sądowego lub jego części, stosownie do danego rodzaju postępowania.

Art. 3.
1. Każdy obowiązany jest udzielać sądowi pomocy w zakresie określonym przez sąd, Prezesa Sądu Królestwa lub sędziego przewodniczącego; w szczególności każdy ma obowiązek stanąć przed sądem jako świadek i złożyć zeznania, okazać żądane dokumenty lub inne przedmioty.
2. Każdy obowiązany jest podporządkować się prawomocnemu orzeczeniu sądu, a także orzeczeniu nieprawomocnemu, jeżeli sąd nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Organy władzy publicznej obowiązane są zapewnić wykonalność orzeczeń sądowych w zakresie wynikającym z zakresu ich właściwości, a w szerszym zakresie jeżeli tak stanowi wykonalne orzeczenie.

Art. 4.
1. Prezes Sądu Królestwa czuwa nad przestrzeganiem sędziowskiej niezawisłości oraz niezależności sądu.
2. Prezes Sądu Królestwa reprezentuje Sąd Królestwa, sędziów, sędziów pokoju oraz Lordów Senatorów sprawujących mandat sędziowski wobec innych podmiotów.
3. Prezes Sądu Królestwa sprawuje ogólne kierownictwo nad sądem i odpowiada za należyte jego funkcjonowanie w zakresie, w jakim nie narusza to sędziowskiej niezawisłości.
4. Prezes Sądu Królestwa wykonuje wszelkie kompetencje kierujących izbami Sądu Królestwa, jeżeli jest to konieczne dla zachowania należytego wymiaru sprawiedliwości.
5. Król, przed powołaniem Prezesa Sądu Królestwa, zwraca się do sędziów Sądu Królestwa z wnioskiem o wskazanie kandydata na stanowisko Prezesa Sądu Królestwa.
6. Podczas trwającej co najmniej 7 dni nieobecności Prezesa Sądu Królestwa na forum dyskusyjnym Królestwa, Król ogłasza o czasowym przejęciu jego obowiązków do czasu, aż Prezes Sądu Królestwa wznowi swoją obecność.

Rozdział II
Sąd Królestwa

Art. 5.
1. Sąd Królestwa jest najwyższym organem sądowniczym Królestwa Dreamlandu składającym się z Króla, sędziów, sędziów pokoju oraz Lordów powołanych do sprawowania mandatu sędziowskiego. Lordowie orzekają w pierwszej instancji, jednakże gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości Prezes Sądu Królestwa może wezwać Lorda do orzekania w drugiej instancji.
2. Sąd Królestwa orzeka w izbach. Izba Generalna jest właściwa dla spraw rozstrzyganych w pierwszej instancji; Izba Apelacyjna jest właściwa do rozpatrywania spraw w drugiej instancji; Izba Wielka jest właściwa do rozstrzygania spraw wyłącznie zastrzeżonych dla Sądu Królestwa.
3. Sąd Królestwa podlega wpisowi do ewidencji podmiotów.
4. Sąd Królestwa urzęduje w Pałacu Sprawiedliwości w Królewskim Mieście Dreamopolis.

Art. 6.
1. Wielka Izba Sądu Królestwa, zwana dalej Wielką Izbą składa się z Prezesa Sadu Królestwa i sędziów Sądu Królestwa. Król zasiada w Wielkiej Izbie Sądu Królestwa jeżeli nie powołano Prezesa Sądu Królestwa.
2. Wielka Izba rozstrzyga wszelkie sprawy, które nie należą do właściwości Izby Generalnej i Izby Apelacyjnej Sądu Królestwa, innych organów administracji publicznej, a także sprawy związane z badaniem zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu.
3. Wielka Izba ustala powszechnie obowiązującą interpretację przepisów prawa.

Art. 7.
(Skreślony)

Rozdział III
Sędziowie, sędziowie pokoju i Lordowie Senatorowie

Art. 8.
1. Sędziowie powoływani są przez Króla spośród osób, które ukończyły studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis lub równorzędnego i posiadają potwierdzenie kwalifikacji. Sędzią może zostać powołana także osoba, której uprawnienia realne zostały potwierdzone przez ministra właściwego do spraw sprawiedliwości. Sędzią może zostać powołana również osoba sprawująca funkcję Prokuratora Generalnego Królestwa lub sędziego pokoju przez czas wystarczający do obycia z prawem obowiązującym w Królestwie.
2. Sędzia zobowiązany jest do złożenia przysięgi, w której daje rękojmię swojej bezstronności o poniższej treści :
„Ślubuję uroczyście jako Sędzia Sądu Królestwa służyć wiernie Królestwu stojąc na straży Konstytucji, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać bezstronnie według prawa i mego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
3. Przysięgę należy złożyć w terminie 7 dni od mianowania na urząd.

Art. 9.
1. Sędziowie pokoju powoływani są przez Króla spośród obywateli Królestwa.
2. Do sędziego pokoju stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2 i 3.

Art. 10.
1. Lord może zostać powołany przez Prezesa Sądu Królestwa do orzekania w konkretnej sprawie.
2. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania Lord utracił mandat parlamentarny prowadzone postępowanie nie ulega zawieszeniu, a Lordowi przysługują prawa i obowiązki sędziego do czasu zakończenia postępowania sądowego.
3. O utracie mandatu parlamentarnego powiadamia Prezesa Sądu Królestwa Marszałek Parlamentu.
4. Do Lorda stosuje się art. 8 ust. 2. Brak złożenia przysięgi nie skutkuje utratą mandatu sędziowskiego. Lord mimo niezłożenia przysięgi zobowiązany jest do jej przestrzegania.

Art. 11.
1. Sędziowie, sędziowie pokoju określeni w niniejszym rozdziale tracą urząd w wypadku niezłożenia przysięgi, objęcia funkcji przewodniczącego ugrupowania politycznego, zrzeczenia się mandatu, utraty obywatelstwa, skazania prawomocnym wyrokiem oraz wykreślenia z rejestru mieszkańców Królestwa Dreamlandu.
2. O pozbawieniu sędziego, sędziego pokoju i Lorda urzędu ogłasza Prezes Sądu Królestwa.

Rozdział IV
Postępowanie sądowe w ogólności

Art. 12.
1. Postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek lub z urzędu o ile przepis szczególny tak stanowi.
2. W sprawach ściganych z oskarżenia publicznego wszczęcie sprawy może nastąpić jedynie na wniosek uprawnionego organu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
3. Procedurę pytania prawnego, badania zgodności aktu normatywnego z aktem wyższego rzędu wszczyna wniosek Króla, Marszałka Parlamentu tylko w czasie gdy projekt znajduje się w Parlamencie, Premiera Rządu Królewskiego tylko co do projektów znajdujących się w Parlamencie, sądu rozstrzygającego konkretną sprawę lub grupy co najmniej 5 obywateli.

Art. 13.
1. Poprawnie złożony wniosek powinien zawierać:
a) oznaczenie wnioskodawcy;
b) oznaczenie strony przeciwnej;
c) określenie stanu faktycznego;
d) wnioskowane rozstrzygnięcie;
e) potwierdzenia wniesienia opłaty sądowej o ile jest wymagana lub wniosku o zwolnienie z opłaty.
2. Szczegółowy formularz wniosku o wszczęcie postępowania zawierający inne niż określone w ustępie poprzedzającym pozycje może zostać określony przez Prezesa Sądu Królestwa, ze względu na szczególny rodzaj postępowania, do którego dany wniosek ma zastosowanie.
3. Braki formalne wniosku powinny być uzupełnione w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni.
4. W razie uzupełnienia braków formalnych w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia.

Art. 14.
1. Prezes Sadu Królestwa lub sędzia delegowany nadaje bieg wnioskowi jeżeli został poprawnie wniesiony, braki formalne zostały uzupełnione, a sprawa należy do właściwości izb Sądu Królestwa.
2. Nadając wnioskowi bieg wyznacza się skład rozpoznający.
3. Wniosek należy zwrócić jeżeli:
a) postępowanie w danej sprawie się toczy lub zostało prawomocnie zamknięte;
b) brak przesłanek do nadania biegu wnioskowi;
c) nie uzupełniono w przepisanym terminie braków formalnych;
d) sprawa nie należy do właściwości żadnej izby Sądu Królestwa.
4. Wniesioną opłatę sądową należy zwrócić na konto wnioskodawcy w terminie 7 dni od chwili zwrócenia wniosku.

Art. 15.
1. Sąd w I instancji orzeka jednoosobowo, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
2. Jeżeli charakter sprawy wymaga większego rozeznania Prezes Sądu Królestwa może wyznaczyć do rozpoznania sprawy skład powiększony.
3. Sąd w II instancji orzeka jednoosobowo, chyba że Prezes Sądu Królestwa wyznaczy inny skład.

Art. 16.
1. Można skarżyć wyłącznie rozstrzygnięcia naruszające prawa lub interesy skarżącego; nie dotyczy to prokuratora.
2. Od wyroków zapadłych w Izbie Generalnej przysługuje apelacja do Izby Apelacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, chyba że postępowanie jest jednoinstancyjne.
3. Uzasadnienie wyroków I instancji sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia można złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroków II instancji sporządza się z urzędu.
4. Jeżeli jedyny wniosek złożyła osoba, na której niekorzyść zapadło rozstrzygnięcie jej położenie nie może ulec pogorszeniu w wyniku orzeczenia sądu drugiej instancji.
5. W orzekaniu nie może brać udział sędzia, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
6. Na postanowienia wydane w I instancji, kończące postępowanie, a także w innych wypadkach prawem przewidzianych, stronom przysługuje zażalenie w ciągu 3 dni od dnia urzędowego ogłoszenia postanowienia; wniesienie zażalenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o uzasadnienie.
7. Sąd pierwszej instancji, uznając zażalenie za oczywiście zasadne, może nie sporządzając uzasadnienia uchylić zaskarżone postanowienie i stosownie do okoliczności orzec w tym zakresie ponownie; na tak wydane postanowienie zażalenie przysługuje na zasadach ogólnych.
8. Sąd odwoławczy może na odrębny wniosek skarżącego rozpoznać środek zaskarżenia wniesiony po terminie, jeżeli uzna to za zasadne.
9. Rozpoznając środek zaskarżenia, sąd odwoławczy może sprostować oczywiste omyłki pisarskie w zaskarżonym orzeczeniu, także z urzędu.
10. W sprawach dotyczących pytania prawnego, badania zgodności aktów niższego rzędu z aktami wyższego sąd orzeka w składzie pełnym składzie w Wielkiej Izbie.

Art. 17.
1. Narada nad orzeczeniem jest tajna.
2. Orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że sąd orzeka jednoosobowo.
3. Orzeczenie podlega ogłoszeniu na forum Królestwa Dreamlandu w dziale ogłoszeń urzędowych oraz publikacji w bazie prawnej prowadzonej przez Sąd Królestwa.

Rozdział V
Obraza sądu

Art. 18.
1. Kto obiektywnie i bez względu na swoje zamiary nie podporządkowuje się orzeczeniu sądu, zarządzeniu Prezesa Sadu Królestwa lub sędziego przewodniczącego, albo swoim zachowaniem narusza powagę sądu, podlega odpowiedzialności porządkowej za obrazę sądu.
2. Poniesienie odpowiedzialności porządkowej nie wyklucza odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

Art. 19.
1. Sąd nie może orzec o odpowiedzialności za obrazę sądu jeżeli od chwili czynu upłynęły 3 miesiące.
2. Sąd może zastosować, także łącznie, względem dopuszczającego się obrazy sądu następujące kary porządkowe:
(1) grzywnę;
(2) areszt sądowy;
(3) zawieszenie czynnego prawa dostępu do Forum Sądu Królestwa.
3. Grzywnę za obrazę sądu wymierza się przez ustalenie stawki za każdy rozpoczęty dzień niepodporządkowania się podmiotu dopuszczającego się obrazy sądu, względnie jego zachowania naruszającego powagę sądu.
4. Areszt sądowy polega na umieszczeniu dopuszczającego się obrazy sądu pod strażą w zamkniętym pomieszczeniu znajdującym się w gmachu sądu, odpowiednio przystosowanym do tego celu, z jednoczesnym ogłoszeniem przez Prezesa Sądu Królestwa faktu aresztowania danej osoby na forum dyskusyjnym Królestwa oraz w serwisie internetowym danego sądu.
5. Jeżeli dopuszczającym się obrazy sądu jest podmiot zbiorowy, odpowiedzialność porządkową w postaci aresztu sądowego oraz zawieszenia czynnego prawa dostępu do forum Królestwa stosuje się względem osoby kierującej takim podmiotem, chyba że w ocenie sądu zasadne jest pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej innej osoby wchodzącej w skład tego podmiotu; dopuszczalne jest pociągnięcie do odpowiedzialności równocześnie kilku osób.
6. Odpowiedzialności porządkowej za obrazę sądu podlega także ten, kto mimo orzeczenia sankcji zawieszenia czynnego prawa dostępu do forum Królestwa, publikuje na forum Królestwa jakiekolwiek informacje pochodzące choćby pośrednio od dopuszczającego się obrazy sądu; nie dotyczy to opublikowania treści przeprosin.

Art. 20.
1. Postanowienie porządkowe podlega uzasadnieniu z urzędu i jest natychmiast wykonalne.
2. Na postanowienie porządkowe przysługuje zażalenie.

Art. 21.
1. Areszt sądowy oraz pozbawienie czynnego prawa dostępu do forum Królestwa uchyla się, jeżeli dopuszczający się obrazy sądu wykonał nałożone nań obowiązki.
2. Wymienione w ustępie poprzedzającym kary porządkowe uchyla z urzędu sąd, który je wydał.
3. Jeżeli sąd wydający postanowienie porządkowe nie uchyla postanowienia mimo wykonania nałożonych obowiązków, każdy może wnieść zażalenie do Sądu Królestwa.
4. Uchylone ukaranie karą porządkową uznaje się za niebyłe; postanowień porządkowych nie wprowadza się do oficjalnego zbioru aktów prawnych, prowadzonego przez Sąd Królestwa.
5. O zwolnieniu z aresztu sądowego ogłasza się w sposób przewidziany dla ogłoszenia o aresztowaniu.

Rozdział VI
Koszty sądowe

Art. 22.
1. Koszty postępowania obejmują opłatę sądową, zwaną dalej „opłatą”, wydatki Skarbu Królestwa ponoszone w związku z postępowaniem, jak również celowe wydatki stron związane z uczestniczeniem w postępowaniu sądowym.
2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o stronie, rozumie się przez to również innego uczestnika postępowania sądowego.

Art. 23.
1. Opłacie podlega:
(1) pozew;
(2) akt oskarżenia;
(3) skarga;
(4) pytanie prawne, z wyłączeniem kierowanego przez sąd;
(5) wniosek wszczynający postępowanie nieprocesowe;
(6) apelacja;
(7) zażalenie.
2. Opłatę uiszcza strona wnosząca pismo, na rachunek bankowy sądu właściwego do jego rozpoznania, najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
3. Pismo od którego nie została uiszczona opłata w należytej wysokości, zwraca się bez wzywania do jej uiszczenia.
4. Opłata stanowi dochód Skarbu Królestwa, wykorzystywany w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości.
5. Jeżeli opłatę ma uiścić Skarb Królestwa, pokrywa się ją ze środków pozostających w dyspozycji organu z którego działalnością związane jest postępowanie sądowe.

Art. 24.
Wysokość opłat określa minister właściwy ds. sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Art. 25.
1. Wydatki Skarbu Królestwa obejmują w szczególności:
(1) wynagrodzenia biegłych z tytułu wydania opinii;
(2) koszty ogłoszeń prasowych;
(3) koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
2. Wydatki ponosi tymczasowo Skarb Królestwa zaś wypłaca je Prezes Sądu Królestwa.
3. Skarb Królestwa nie może odmówić środków na dokonanie zarządzonej wypłaty.

Art. 26.
1. Strona może zostać zwolniona w całości lub w części z obowiązku uiszczenia opłaty lub wydatków, jeżeli wykaże iż nie posiada majątku ani możliwości zarobkowych wystarczających do jej poniesienia.
2. Wniosek o zwolnienie z opłaty należy złożyć najpóźniej w piśmie podlegającym opłacie.
3. Wniosek o zwolnienie z wydatków należy złożyć do zamknięcia przewodu sądowego.
4. O zwolnieniu orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji; jeżeli sprawa jest w toku, o zwolnieniu orzeka sąd rozpoznający sprawę.
5. Na odmowę zwolnienia stronie przysługuje zażalenie, które nie podlega opłacie.
6. Zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty ma charakter tymczasowy i nie oznacza zwolnienia z obowiązku poniesienia kosztów sądowych w przypadku przegrania sprawy w całości lub w części.

Art. 27.
1. Wydatki stron obejmują wszelkie wydatki poniesione przez strony w związku z toczącym się postępowaniem, bezpośrednio w celu dochodzenia swoich praw, jeżeli ich poniesienie było celowe.
2. Do wydatków strony zalicza się w szczególności wynagrodzenie jednego pełnomocnika, a także obrońcy w sprawach karnych.

Art. 28.
1. Strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić poniesione przez stronę wygrywającą koszty postępowania.
2. Jeżeli stroną wygrywającą jest federalny lub krajowy organ władzy publicznej, zwrot kosztów zasądza się odpowiednio na rzecz Skarbu Królestwa lub właściwej Prowincji, ze wskazaniem danego organu.
3. Jeżeli strony uległy wzajemnie co do swoich żądań, koszty postępowania rozdziela się stosunkowo albo według zasad słuszności.
4. O kosztach postępowania rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.
5. Jeżeli w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie w danej instancji nie orzeczono o wszystkich kosztach postępowania, sąd orzeka o nich postanowieniem, przy czym o opłacie lub wydatkach Skarbu Królestwa może orzec z urzędu; na postanowienie przysługuje zażalenie.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 29.
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi przepisami stosuje się ugruntowane w orzecznictwie zwyczaje.
2. Sąd może tymczasowo uregulować istniejący stan prawny lub faktyczny, jeżeli jest to zasadne ze względu na konieczność zabezpieczenia porządku publicznego lub ważnego interesu prywatnego, choćby postępowanie sądowe nie zostało jeszcze wszczęte.. Uchyla się przepisy dotyczące ustroju sądownictwa obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy. Tymczasowe uregulowanie prawa lub stanu faktycznego nie może trwać dłużej aniżeli 90 dni licząc od dnia wydania w tym zakresie postanowienia.

Art. 30.
W ustawie federalnej – Ordynacja wyborcza z dnia 18 kwietnia 2015 roku wprowadza się zmianę, która polega na zastąpieniu zastosowanego w odpowiedniej formie gramatycznej określenia „Izba Niższa” na odpowiednio gramatyczne określenie „Izba Generalna”.

Art. 31.
1. Uchyla się ustawę federalną z dnia 10 sierpnia 2008 roku o sądownictwie BPSK nr 3530.
2. Dekret wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia.


(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,

Po głębszej analizie stanu prawnego Królestwa jestem zmuszony wycofać projekt poprawki.

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Daniel von Witt »

Myślę, że zmiany proponowane przez Waszą Królewską Wysokość powinny być elementem osobnej reformy dotyczącej wyłącznie działania sądownictwa jako takiego. Zmiana proponowana projektem ustawy o Bazie Prawnej ma za zadanie dołożyć obowiązków Rządowi Królewskiemu i sprawić, by dostępność do aktów prawnych w Królestwie była lepsza. Rzeczywistość jaka jest to każdy wie.

(-) Daniel diuk von Witt
Premier Rządu Królewskiego

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Gaston de Senancour »

Marcin Mikołaj pisze: Po głębszej analizie stanu prawnego Królestwa jestem zmuszony wycofać projekt poprawki.
Proszę przedstawić wnioski płynące z tej analizy. O co dokładnie chodzi?
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,

Pojawiły się pewne nieprzewidziane komplikacje, postaram się w przeciągu kilku dni przedstawić kompleksowy projekt zmiany prawa. Wówczas odniosę się pełniej do powstałego problemu - proszę o cierpliwość.

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Gaston de Senancour »

Marcin Mikołaj pisze:Wówczas odniosę się pełniej do powstałego problemu - proszę o cierpliwość.
Wyznaczony termin zakończenia debaty upłynął 30 kwietnia. Przedłużam debatę do niedzieli (8.05), a Przedmówcę proszę o zajęcie końcowego stanowiska.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Marcin Mikołaj »

Panie Marszałku,

Zaszło jakieś nieporozumienie. Zacytowany przez Pana Marszałka fragment mojej wypowiedzi dotyczył odrębnego projektu ustawy zmieniającej DK o sądownictwie, przedłużenie debaty jest zatem bezprzedmiotowe, albowiem w niej nie odniosę się do wycofanego projektu. Propozycja zmian jest konsultowana, na dniach powinien pojawić się projekt ustawy federalnej w tej kwestii.

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Gaston de Senancour »

Wybornie.

Wobec tego od razu przechodzimy do głosowania nad złożonym projektem (po uwzględnieniu autopoprawki lorda Witta, a bez poprawek lorda Marcina Mikołaja. Głosujemy do końca środy 11 maja.
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2016 roku

o Bazie Prawnej

Art. 1.
 • 1. Baza Prawna, zwana dalej "Bazą", stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych.
  2. Bazę prowadzi minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
  3. Baza może być prowadzona w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie wykonalne szczegóły prowadzenia zautomatyzowanej Bazy określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
  4. Poszczególne akty prawne wprowadza się do Bazy na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
  5. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w Bazie jest identyczny z tekstem oficjalnym.
  6. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie, chyba że działa w złej wierze.
Art. 2.
 • 1. Każdy akt prawny podlega ogłoszeniu w miejscu właściwym.
  2. Miejscem właściwym dla ogłaszania aktów prawnych jest dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu "Ogłoszenia urzędowe". W dziale tym ogłasza się orzeczenia sądowe, akty normatywne, postanowienia w sprawach indywidualnych i akty wewnętrzne organów władzy i instytucji.
  3. Jeżeli federalny organ władzy lub federalna instytucja publiczna, ustanowiona aktem podkonstytucyjnym, z wyjątkiem Komisarza Wyborczego Królestwa, posiada własny dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu to wówczas miejscem właściwym ogłaszania aktów prawnych tego organu lub instytucji jest wyodrębnione miejsce w jej dziale forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu. Przepis nie dotyczy decyzji administracyjnych podejmowanych przez władze publiczne w wyodrębnionym do tego celu dziale forum dyskusyjnego.
Art. 3.
 • 1. Każdy akt prawny wymaga do swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
  2. Każdy akt prawny wchodzi w życie najwcześniej w dniu jego ogłoszenia.
Art. 4.
 • 1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
  2. W Dekrecie Królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie skreśla się art. 7.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
(-) Daniel diuk von Witt[/quote]
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Gaston de Senancour »

(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel książę von Witt
(3) sir Angus Kaufman
(4) baron Torkan Ingawaar:
(5) baron Auksencjusz Butodziej
(6) sir Gaston de Senancour ZA
(7) sir Edward von Dern
(8) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(9)Gnaeus von Taliyah
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Angus Kaufman
Posty: 848
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:54
Numer GG: 60315947
NIM: 390155
Lokalizacja: Skytja / Domena Kr
Kontakt:

Re: [DEBATA VII/2016] Baza Prawna

Post autor: Angus Kaufman »

Gaston de Senancour pisze:(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel książę von Witt
(3) sir Angus Kaufman ZA
(4) baron Torkan Ingawaar:
(5) baron Auksencjusz Butodziej
(6) sir Gaston de Senancour ZA
(7) sir Edward von Dern
(8) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(9) Gnaeus von Taliyah
(-) Angus Kaufman / renegat / pornoprankster / zwykły cwel / cichy tytan pracy

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE VII/2016 DO 11 MAJA] Baza Prawna

Post autor: Daniel von Witt »

(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel książę von Witt ZA
(3) sir Angus Kaufman ZA
(4) baron Torkan Ingawaar:
(5) baron Auksencjusz Butodziej
(6) sir Gaston de Senancour ZA
(7) sir Edward von Dern
(8) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(9) Gnaeus von Taliyah
(-) Daniel książę von Witt

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE VII/2016 DO 11 MAJA] Baza Prawna

Post autor: RomanoPorfavor »

(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel książę von Witt ZA
(3) sir Angus Kaufman ZA
(4) baron Torkan Ingawaar:
(5) baron Auksencjusz Butodziej
(6) sir Gaston de Senancour ZA
(7) sir Edward von Dern
(8) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - PRZECIW
(9) Gnaeus von Taliyah
Tytułem wyjaśnienia głosu - przyznam, że nie dostrzegłem tego wcześniej i nie zgłosiłem zastrzeżeń ani poprawek w debacie, więc wina jest moja. Ust. 6 art. 1. ma dla mnie treść niedopuszczalną. Nadmiernie niedopuszczalną aby mógł poprzeć albo nawet wstrzymać się od głosu w tej sprawie. Uwalnianie od odpowiedzialności karnej czy administracyjnej kogoś, kto działając na podstawie aktu prawnego dokona czynów karalnych czy etycznie niewybaczalnych nie przystoi cywilizowanemu państwu i nie zgadza się z moim poczuciem sprawiedliwości społecznej.

Uniewinniacie Towarzysze Norymbergę, toutes proportions gardées.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13174
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE VII/2016 DO 11 MAJA] Baza Prawna

Post autor: Daniel von Witt »

Panie Marszałku,

pozwolę sobie również nagiąć nieco Regulamin i odpowiedzieć Lordowi Radzieckiemu.
PTR pisze:Tytułem wyjaśnienia głosu - przyznam, że nie dostrzegłem tego wcześniej i nie zgłosiłem zastrzeżeń ani poprawek w debacie, więc wina jest moja. Ust. 6 art. 1. ma dla mnie treść niedopuszczalną. Nadmiernie niedopuszczalną aby mógł poprzeć albo nawet wstrzymać się od głosu w tej sprawie. Uwalnianie od odpowiedzialności karnej czy administracyjnej kogoś, kto działając na podstawie aktu prawnego dokona czynów karalnych czy etycznie niewybaczalnych nie przystoi cywilizowanemu państwu i nie zgadza się z moim poczuciem sprawiedliwości społecznej.
W przytoczonym przez Lorda przepisie nie chodzi o uniewinnianie potencjalnych zbrodniarzy, których w Królestwie Dreamlandu nigdy nie było, ale o ochronę obywateli przed lenistwem władzy. Proszę ten ust. 6 traktować w korespondencji z 4 i 5, które mówią, że najpierw dokonuje się publicznego ogłoszenia aktu na forum, a następnie wpisania go do bazy, a tekst ujęty w bazie jest tekstem oficjalnym. Co jednak się dzieje, gdy ktoś nie ogłasza tekstu w bazie, np. nowelizacji kodeksu karnego, który mógłby stanowić, że posiadanie imienia lub nazwiska związanego z środkami antykoncepcyjnymi jest karalne, ale tej nowelizacji nie ma jeszcze w bazie, i Wasza Ekscelencja działając na podstawie bazy, choć łamałby nowe prawo nie podlega odpowiedzialności karnej, gdyż ktoś nie wpisał aktu do bazy (ktoś - Minister Sprawiedliwości).

(-) Daniel książę von Witt

Awatar użytkownika
Edward Ingawaar
Posty: 126
Rejestracja: 15 kwie 2016, 19:09
NIM: 250163
user_herb: e07
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE VII/2016 DO 11 MAJA] Baza Prawna

Post autor: Edward Ingawaar »

(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel książę von Witt ZA
(3) sir Angus Kaufman ZA
(4) baron Torkan Ingawaar:
(5) baron Auksencjusz Butodziej
(6) sir Gaston de Senancour ZA
(7) sir Edward von Dern ZA
(8) Prezerwatyw Tradycja Radziecki - PRZECIW
(9) Gnaeus von Taliyah
(~) sir Edward Lupus Ingawaar-Svoboda y de Ebruz
Prawowity następca Skytyjskiego tronu
Obrazek

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1420
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE VII/2016 DO 11 MAJA] Baza Prawna

Post autor: Torkan Ingawaar »

(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel książę von Witt ZA
(3) sir Angus Kaufman ZA
(4) baron Torkan Ingawaar ZA
(5) baron Auksencjusz Butodziej
(6) sir Gaston de Senancour ZA
(7) sir Edward von Dern
(8) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(9) Gnaeus von Taliyah
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 9 gru 2015, 23:02
Numer GG: 47635658
NIM: 148603
user_herb: a11
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE VII/2016 DO 11 MAJA] Baza Prawna

Post autor: ABW »

(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel książę von Witt ZA
(3) sir Angus Kaufman ZA
(4) baron Torkan Ingawaar ZA
(5) baron Auksencjusz Butodziej ZA
(6) sir Gaston de Senancour ZA
(7) sir Edward von Dern
(8) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(9) Gnaeus von Taliyah
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE VII/2016 DO 11 MAJA] Baza Prawna

Post autor: Gaston de Senancour »

Przypominam o trwającym do północy głosowaniu. Dwóch lordów wciąż nie oddało głosu.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE VII/2016 DO 11 MAJA] Baza Prawna

Post autor: Marcin Mikołaj »

(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj : ZA
(2) Daniel książę von Witt ZA
(3) sir Angus Kaufman ZA
(4) baron Torkan Ingawaar ZA
(5) baron Auksencjusz Butodziej ZA
(6) sir Gaston de Senancour ZA
(7) sir Edward von Dern
(8) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(9) Gnaeus von Taliyah

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE] Baza Prawna

Post autor: Gaston de Senancour »

Zamykam głosowanie. Oddano 8 głosów, w tym jeden "PRZECIW" i 7 "ZA" przyjęciem projektu w postulowanym przez wnioskodawcę kształcie. Jeden z lordów nie wziął udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Parlament Królewski przyjął ustawę.

Tekst ustawy kieruję do Jego Królewskiej Mości.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość