[GŁOSOWANIE 8/I ZAKOŃCZONE] UF o obronie Królestwa

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE 8/I ZAKOŃCZONE] UF o obronie Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

wnoszę projekt ustawodawczy: UF o obronie Królestwa.

PROJEKT USTAWY:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... sierpnia 2015 roku

o obronie Królestwa

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Obroną Królestwa zajmuje się Armia Królewska.
2. Armia Królewska stanowiąc siły aktywne jest wspierana w wykonywaniu swojego zadania przez Królewskie Służby Informatyczne i Rezerwę.

Art. 2.
1. Zwierzchnikiem Armii Królewskiej jest Król.
2. Król postanawia o użyciu Armii Królewskiej poza granicami Królestwa z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu Królewskiego, w tym w celach wojennych.

Art. 3.
1. Stan wojny ogłasza Król wskutek:
(1) otrzymania aktu wypowiedzenia wojny przez państwo trzecie, także państwu sojuszniczemu, jeśli wymaga tego traktat sojuszniczy lub przekazania aktu wypowiedzenia wojny państwu trzeciemu;
(2) bezpośredniej agresji państwa trzeciego bez aktu wypowiedzenia wojny na terytorium, infrastrukturę informatyczną, interesy lub obywateli Królestwa bądź sojusznika, co wymaga jednakże potwierdzenia z jednoznacznym wykazaniem agresywnego działania państwa napastniczego.
2. W imieniu Królestwa wojnę państwu trzeciemu wypowiedzieć może Król.
3. Ogłaszając stan wojny Król:
(1) w przypadku napaści – wskazuje państwo agresora lub państwa agresorów;
(2) może powołać Radę Wojenną spośród szlachty i arystokracji Królestwa.
4. Stan wojny kończy ratyfikacja układu pokojowego lub całkowity upadek wrogiego państwa lub wrogich państw.

Rozdział II. Powszechny obowiązek obrony

Art. 4.
1. Każdy obywatel posiadający tytuł honorowy i nieprzebywający na urlopie zobowiązany jest do wypełniania powszechnego obowiązku obrony Królestwa w sytuacjach i zakresie określonym niniejszą ustawą.
2. W ciągu 14 dni od włączenia w poczet szlachty i arystokracji obywatel, o ile nie służy już w Armii Królewskiej, wzywany jest przez właściwe jej organy do dokonania wyboru specjalizacji wojskowej, po czym przenoszony jest do Rezerwy z najniższym stopniem wojskowym.
3. Specjalizację wojskową wybiera się spośród następujących:
(1) obrona terytorialna;
(2) bezpieczeństwo informatyczne;
(3) walka informacyjna;
(4) sabotaż i dywersja.
4. Zakres specjalizacji wojskowych określa zarządzenie Marszałka Armii Królewskiej, zwanego dalej „Marszałkiem”.

Rozdział III. Armia Królewska

Art. 5.

1. Armię Królewską tworzą siły i służby, których rodzaje i strukturę określa zarządzenie Marszałka.
2. Gwardia Królewska jest rodzajem sił zbrojnych bezpośrednio podlegającym Królowi, którego dowódcą jest Marszałek Dworu Królewskiego. Jej nadrzędnym celem jest zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony Królowi i innym konstytucyjnym organom władzy, a także dyplomatom państw trzecich i Domenie Królewskiej.

Art. 6.
1. Zarządzanie strukturami organizacyjnymi Armii Królewskiej, w tym tworzenie Sztabu Głównego leży w kompetencjach Marszałka.
2. Tworzenie wszelkich instalacji wojskowych na terenie krajów federacji odbywa się za zgodą Króla.

Art. 7.
1. Marszałka powołuje i odwołuje Król.
2. W chwili powołania Marszałka Król nadaje mu stopień wojskowy marszałka, jeśli powoływany Marszałek pełnił wcześniej czynną służbę wojskową. W przeciwnym razie Król nadaje mu stopień wojskowy równy najwyższemu posiadanemu przez dowolnego żołnierza pozostającego w służbie czynnej.
3. Marszałek wydaje:
(1) zarządzenia w sprawach dotyczących upoważnień wynikających z niniejszej ustawy lub w sprawach generalnego funkcjonowania Armii Królewskiej;
(2) decyzje w indywidualnych sprawach jednostek wojskowych i rozstrzygnięć spraw wnoszonych na drodze służbowej przez żołnierzy;
(3) postanowienia w sprawach indywidualnych.
4. Król ma prawo uchylić lub zmienić każde zarządzenie lub decyzję wydaną przez Marszałka.

Art. 8.
1. W sprawach wojskowych Marszałek oraz odpowiednio niżsi stopniem wojskowi, wydają podległym żołnierzom rozkazy, stanowiące bezwzględny nakaz wykonania określonych czynności.
2. Niewykonanie rozkazu podlega karaniu w ramach dyscypliny wojskowej, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności ponoszonej na odrębnych zasadach, chyba że jego wykonanie w sposób oczywisty prowadziłoby do popełnienia przestępstwa przeciwko Królestwu.

Art. 9.
Dowódców sił i służb powołuje i odwołuje Król na wniosek Marszałka.

Art. 10.
1. System stopni wojskowych i awansów ustala Marszałek.
2. Stopnie wojskowe nadaje Marszałek w imieniu Króla, z wyjątkiem stopni wojskowych w korpusie generałów i admirałów, które nadaje Król z własnej inicjatywy lub na wniosek Marszałka.

Art. 11.
1. Uposażenie wojskowe przysługuje żołnierzom służby czynnej.
2. Uposażenie wojskowe Marszałka wynosi 8.000 D.
3. Uposażenie wojskowe żołnierza ustala się w ten sposób, że uposażenie wojskowe Marszałka dzieli się przez liczbę stopni wojskowych i mnoży przez numer stopnia wojskowego tego żołnierza. Do tak ustalonego uposażenia przysługuje dodatek funkcyjny, gdy żołnierz piastuje urząd wojskowy lub stanowisko dowódcze, w wysokości 10%, ale łącznie z uposażeniem podstawowym nie może przekroczyć wysokości uposażenia Marszałka.

Art. 12.
1. Tajemnica wojskowa obowiązuje wszystkich żołnierzy oraz cywilów, którzy w ramach wykonywanych czynności służbowych mieli dostęp do informacji nią objętych.
2. Wykaz informacji objętych tajemnicą wojskową publikuje na stronie internetowej Marszałek.

Rozdział IV. Rezerwa i mobilizacja

Art. 13.

1. Rezerwa stanowi siły rezerwowe Armii Królewskiej, które mogą być użyte po mobilizacji celem wsparcia działań sił regularnych.
2. Rezerwa dzieli się na następujące typy:
(1) Rezerwa Generalna – obejmuje żołnierzy rezerwy aktywnych na forum publicznym Królestwa w okresie ostatnich 14 dni;
(2) Rezerwa Indywidualna – obejmuje żołnierzy rezerwy obecnych w życiu Królestwa, z którymi jest bieżący kontakt, acz nieaktywnych na forum publicznym w okresie ostatnich 14 dni;
(3) Pospolite ruszenie – obejmuje wszystkich żołnierzy rezerwy niezaliczających się do dwóch poprzednich typów.

Art. 14.
1. Mobilizację przeprowadza się w chwili zagrożenia bezpieczeństwa Królestwa lub w czasie stanu wojny.
2. Istnieją trzy stopnie mobilizacji:
(1) Mobilizacja częściowa – obejmuje żołnierzy Rezerwy Generalnej; może być przeprowadzana w czasie zagrożenia bezpieczeństwa Królestwa;
(2) Pełna mobilizacja – obejmuje żołnierzy Rezerwy Generalnej i Rezerwy Indywidualnej; może być przeprowadzona w czasie stanu wojny;
(3) Totalna mobilizacja – obejmuje całą Rezerwę; może być przeprowadzona w czasie stanu wojny.
3. Mobilizację ogłasza Król w formie postanowienia z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu Królewskiego.
4. Mobilizację przeprowadza Marszałek na zasadach określonych jego zarządzeniem.

Art. 15.
1. Dezercja żołnierza Armii Królewskiej lub Rezerwy ma miejsce, gdy podczas wykonywania zleconego mu zadania lub działania przerywa on jego wykonywanie lub opuszcza swoje stanowisko bojowe bez uprzedniego uzyskania na to zgody swojego dowódcy lub Marszałka, narażając tym samym powodzenie danej operacji lub wywołując zagrożenie dla innych żołnierzy i ich misji wykonujących powiązane lub zależne zadania lub działania.
2. Dezerterem zostaje uznany przez swojego dowódcę żołnierz, z którym utracono kontakt i nie można go nawiązać w ciągu 3 lub 7 dni od jego utraty. Krótszy termin stosuje się pod warunkiem, że żołnierz przebywa w życiu publicznym Mikroświata, przez co domniemywać można, iż świadomie unika kontaktu.

Rozdział V. Przepisy karne

Art. 16.

1. Kto będąc żołnierzem Rezerwy wezwanym przez Marszałka do stawienia się w Armii Królewskiej wskutek mobilizacji celem wypełniania powszechnego obowiązku obrony uchyla się od jego wypełnienia podlega karze grzywny.
2. Kto dezerteruje podlega karze banicji albo karze eliminacji.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

Art. 17.

Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY:
W ostatnim czasie została uchylona Ustawa Federalna z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa (tj. BPSK nr 3161) pozbawiając Armię Królewską prawnych podstaw działania. Dodatkowo kwestie obrony Królestwa nie były należycie w tej ustawie uwypuklone. Był to mankament także poprzednich ustaw dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Skupiano się w tych aktach na organizacji struktur sił bezpieczeństwa i obrony, które często nie wiedziały w jaki sposób i przy użyciu jakich środków to bezpieczeństwo i obronę zapewniać. Projekt poniższy stara się chociaż częściowo wyjść naprzeciw tym wyzwaniom.

Jego założenia są następujące:
 • 1. Armia stworzona jest do walki, acz w czasie pokoju zapewniać ma dodatkową rozrywkę, podnosić prestiż państwa i w pewnym sensie także odstraszać.
  2. Wojna między państwami ma na ogół charakter totalny, gdyż angażuje większość aktywnych obywateli po obu stronach, stąd Armia powinna dysponować należycie zorganizowanymi rezerwami, mobilizowanymi w razie potrzeby.
  3. Obywatel-szlachcic Królestwa stosując się do kodeksu honorowego szlachty i arystokracji Królestwa ma obowiązek bronić Królestwa i Korony, stąd cała szlachta i arystokracja Królestwa zostaną objęte powszechnym obowiązkiem obrony.
  4. Zdolności obronne Królestwa powinny mieć wymiar praktyczny i obejmować takie pola działań, które zapewniałyby należytą obronę terytorium państwa, jego infrastruktury, mieszkańcom i władzy.
Głównie na tych podstawach powstał powyższy projekt ustawy, który podzielono na sześć rozdziałów.

Rozdział I omawia kwestie istniejące w poprzedniej ustawie. Na szczególne podkreślenie zasługują przepisy mówiące, że to Król jako zwierzchnik sił zbrojnych może ogłaszać stan wojny, wypowiadać wojnę innym państwom (czego wcześniej nie mieliśmy w naszym porządku prawnym) oraz powoływać Radę Wojenną złożoną z dobranych przez niego szlachciców i arystokratów.

Rozdział II wprowadza instytucję powszechnego obowiązku obrony (POO). POO objęci będą tylko osoby posiadające tytuły honorowe, gdyż są bardziej lojalne i oddane od osób nienobilitowanych. Każdy objęty POO będzie wchodził w skład Armii Królewskiej (służba czynna, siły regularne) albo Rezerwy. Jedyny kontakt z wojskiem, jaki będzie miała osoba nobilitowana, która nie chce w wojsku służyć to będzie moment dokonania wyboru specjalizacji wojskowej po nobilitacji. Specjalizacja wojskowa stanowi obszar działania rezerwisty, gdy zostanie on zmobilizowany i wysłany do walki. Przykładowo obrona terytorialna to specjalizacja polegająca na prowadzeniu wojny narracyjnej, ponieważ dotyczącej terytorium, które ma charakter fikcyjny. Specjalizacje dają więc rezerwistom swobodę wyboru metod walki, które najbardziej im odpowiadają.

Rozdział III reguluje dobrze znane kwestie działania Armii Królewskiej. Różnice, jakie pojawiają się w odniesieniu do byłej ustawy o obronie to:
 • 1. Skurczenie liczby przepisów do minimum.
  2. Struktury Armii mogą być bardziej elastyczne i nie muszą obejmować rodzajów sił zbrojnych istniejących dotychczas. Struktury te tworzy Marszałek Armii Królewskiej (MAK).
  3. Dowódcą Gwardii Królewskiej jest Marszałek Dworu Królewskiego, a nie osobny dowódca Gwardii, którego i tak nigdy nie powołano.
  4. Dowódców sił i służb w ramach Armii powołuje Król na wniosek MAK, a nie sam MAK.
  5. Stopnie wojskowe nadaje MAK z wyjątkiem stopni generalskich i admiralskich, które nadaje Król na jego wniosek.
  6. Żołd żołnierza służby czynnej wylicza się według wzoru:
  Ż = n/m * 8000 + 0,1(n/m * 8000)
  gdzie:
  -> Ż – żołd,
  -> n – numer stopnia wojskowego żołnierza
  -> m – liczba stopni wojskowych
  7. Zniesiono przepisy o szkolnictwie wojskowym jako niepotrzebne.
Rozdział IV porusza kwestie Rezerwy i mobilizacji, które są powiązane z POO. Rezerwistów podzielono na trzy typy, w zależności od ich aktywności publicznej, która jest jedynym kryterium warunkującym to, kto w jakiej kolejności będzie mobilizowany. Stopnie mobilizacji oddają bowiem typy rezerwistów. A o tym, który stopień mobilizacji przeprowadzić decyduje Król, który ją ogłasza. Wówczas MAK wykonuje jego postanowienie rozsyłając zawiadomienia i prowadząc cały tok mobilizacji. Pojawiają się ponadto przepisy określające dezercję, gdyż w kolejnym (V) rozdziale pojawiają się przepisy karne dotyczące właśnie uchylania się od POO podczas mobilizacji, za co grozić ma kara grzywny oraz za dezercję, za co grozić ma banicja lub eliminacja.
(-) Daniel markiz von Witt
Awatar użytkownika
Albon
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

[DEBATA] Projekt UF o obronie Królestwa

Post autor: Albon »

Senatorowie!

Otwieram debatę nad powyższym wnioskiem. Debata potrwa do 05-08-2015.

Albon z Cintry
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA] 05-08-2015 Projekt UF o obronie Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

W związku z brakiem głosów w debacie wnoszę o jej skrócenie i zarządzenie głosowania.

(-) Daniel markiz von Witt
Awatar użytkownika
Albon
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [DEBATA] 05-08-2015 Projekt UF o obronie Królestwa

Post autor: Albon »

Senatorowie!

W związku z wnioskiem o skrócenie debaty ogłaszam głosowanie nad projektem. Głosowanie potrwa do 09-08-2015.

Albon

NIM Imię i nazwisko
853567 Albon
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 09-08-2015 Projekt UF o obronie Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Formularz głosowania:

NIM Imię i nazwisko
853567 Albon
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt ZA

(-) Daniel markiz von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 09-08-2015 Projekt UF o obronie Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam głosowanie. W głosowaniu wziął udział 1 senator. Oddano 1 głos "ZA". Nikt nie był "PRZECIW", nikt nie "WSTRZYMAŁ SIĘ" od głosu.

Stwierdzam, że Parlament Królewski przyjął Ustawę Federalną o obronie Królestwa.

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego
Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości