DX - ZMIANA STATUTU KSIĄŻĘCEJ SZKOŁY RYCERSKIEJ

Dziennik ogłoszeń urzędowych. Wszystkie akty dostępne też w bazie prawnej Unii.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
deputowany
Posty: 12977
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

DX - ZMIANA STATUTU KSIĄŻĘCEJ SZKOŁY RYCERSKIEJ

Post autor: Daniel von Witt » 11 lip 2018, 16:40

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 11 lipca 2018 roku

o zmianie Statutu Książęcej Szkoły Rycerskiej

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, mając na względzie pomyślność i dobro Księstwa jak i Jego mieszkańców oraz rozwój krajowej oświaty,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
W Dekrecie Książęcym z dnia 25 marca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami o Książęcej Szkole Rycerskiej dokonuje się zmiany polegającej na nadaniu Książęcej Szkole Rycerskiej nowego Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego dekretu i który wprowadza się do dekretu zmienianego.

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru


Załącznik
STATUT
KSIĄŻĘCEJ SZKOŁY RYCERSKIEJ

z dnia 11. lipca 2018 roku
nadany Dekretem Książęcym z dnia 11. lipca 2018 roku

Książęce Miasto Buuren

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Książęca Szkoła Rycerska, zwana dalej „Szkołą”, jest instytucją oświaty.
2. Oficjalnym skrótem nazwy używanym przez Szkołę jest „KSR”.
3. Siedzibą Szkoły jest Książęce Miasto Buuren.
4. Szkoła prowadzi działalność na terenie Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej "Księstwem".
5. Szkoła jest częścią dreamlandzkiego systemu edukacji.

§ 2.
Symbolami Szkoły są godło, sztandar i pieczęcie. Ich wzory ustala Pisarz Nadworny za zgodą Księcia lub Książę osobiście.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3.

1. Szkoła kształci i wychowuje w celu wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, w oparciu o jego zainteresowania i zgodnie z programem nauczania.
2. Szkoła w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu w Księstwie Furlandii i Luindoru, Królestwie Dreamlandu i mikronacjach w ogóle, a ponadto w rozwoju pożądanej ścieżki kariery.

ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY

§ 4.

1. Organem zarządzającym Szkoły jest Pisarz Nadworny powoływany i odwoływany przez Księcia, a jeżeli nie jest on powołany – wówczas Książę.
2. Pisarz Nadworny kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do zadań Pisarza Nadwornego należy w szczególności:
(1) kierowanie działalnością edukacyjną Szkoły;
(2) sprawowanie opieki nad uczniami;
(3) organizowanie administracyjnej obsługi Szkoły;
(4) prowadzenie serwisu internetowego Szkoły;
(5) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły;
(6) sprawowanie nadzoru nad treściami nauczania udostępnianymi przez Mentorów;
(7) zatrudnianie i zwalnianie Mentorów.
4. Pisarz Nadworny podejmuje decyzje w formie postanowień.

§ 5.
1. Organem programowym Szkoły jest Rada Mentorów.
2. Rada Mentorów składa się z Mentorów, Pisarza Nadwornego i Księcia.
3. Mentorem zostaje osoba zatrudniona w Szkole do przygotowywania i realizowania kursów i poszczególnych lekcji.
4. Zadaniem Mentora jest czuwanie nad jakością kształcenia w przedmiocie kursu, którym się opiekuje.
5. Rada Mentorów w szczególności ustala program nauczania oraz załatwia wszelkie inne sprawy związane z nauczaniem.
6. Rada Mentorów podejmuje decyzje w drodze konsultacji, a w razie prośby dowolnego członka wówczas w drodze głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Księcia.
7. Rada Mentorów decyzje wydaje w formie kapitularzy.

§ 6.
1. Zasady wynagradzania Pisarza Nadwornego i Mentorów reguluje prawo krajowe Księstwa.
2. Nadzór nad Szkołą prowadzi Książę.

ROZDZIAŁ IV. FINANSE

§ 7.

1. Szkoła jest własnością Księstwa.
2. Działalność Szkoły finansuje Dwór Księcia.
3. Środki finansowe na działalność Szkoły mogą pochodzić również z innych źródeł dochodów krajowych i zagranicznych.
4. Majątek Szkoły tworzą aktywa przekazane przez Księstwo oraz pochodzące z działalności finansowej Szkoły.
5. Działalność finansowa Szkoły jest jawna.

ROZDZIAŁ V. NAUKA

§ 8.

1. Czas trwania nauki w Szkole odbywa się wedle indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do możliwości ucznia.
2. Nauka prowadzona jest według programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Mentorów, w porozumieniu z wybranym przez ucznia Mentorem lub Pisarzem Nadwornym.
3. Nauka w Szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia Szkoły po zapoznaniu się z wszystkimi treściami nauczania według danej podstawy programowej oraz dokonaniu oceny tych treści, oceny Mentora, który je przygotował oraz oceny Mentora lub Pisarza Nadwornego, który ucznia prowadził podczas nauki.
4. Rada Mentorów zatwierdza przyznanie świadectwa ukończenia Szkoły. Absolwent otrzymuje dyplom. Absolwent otrzymuje również stypendium, jeżeli Mentor lub Pisarz Nadworny prowadzący ucznia tak postanowi na podstawie zainteresowania ucznia nauką oraz ukończeniu nauki w czasie krótszym niż 7 dni. Stypendium płatne jest z środków Szkoły.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1. Zmiany Statutu i rozwiązania Szkoły może dokonać Książę.
2. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
deputowany
Posty: 12977
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: DX - ZMIANA STATUTU KSIĄŻĘCEJ SZKOŁY RYCERSKIEJ

Post autor: Daniel von Witt » 11 lip 2018, 16:43

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 25 marca 2014 roku
[t.j. z dnia 11 lipca 2018 roku]

o Książęcej Szkole Rycerskiej.

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Ustanawia się Książęcą Szkołę Rycerską jako instytucję oświaty.
2. Książęcej Szkole Rycerskiej nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszego dekretu.

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa


Załącznik
STATUT
KSIĄŻĘCEJ SZKOŁY RYCERSKIEJ

z dnia 11. lipca 2018 roku
nadany Dekretem Książęcym z dnia 11. lipca 2018 roku

Książęce Miasto Buuren

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Książęca Szkoła Rycerska, zwana dalej „Szkołą”, jest instytucją oświaty.
2. Oficjalnym skrótem nazwy używanym przez Szkołę jest „KSR”.
3. Siedzibą Szkoły jest Książęce Miasto Buuren.
4. Szkoła prowadzi działalność na terenie Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej "Księstwem".
5. Szkoła jest częścią dreamlandzkiego systemu edukacji.

§ 2.
Symbolami Szkoły są godło, sztandar i pieczęcie. Ich wzory ustala Pisarz Nadworny za zgodą Księcia lub Książę osobiście.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3.

1. Szkoła kształci i wychowuje w celu wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, w oparciu o jego zainteresowania i zgodnie z programem nauczania.
2. Szkoła w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu w Księstwie Furlandii i Luindoru, Królestwie Dreamlandu i mikronacjach w ogóle, a ponadto w rozwoju pożądanej ścieżki kariery.

ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY

§ 4.

1. Organem zarządzającym Szkoły jest Pisarz Nadworny powoływany i odwoływany przez Księcia, a jeżeli nie jest on powołany – wówczas Książę.
2. Pisarz Nadworny kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do zadań Pisarza Nadwornego należy w szczególności:
(1) kierowanie działalnością edukacyjną Szkoły;
(2) sprawowanie opieki nad uczniami;
(3) organizowanie administracyjnej obsługi Szkoły;
(4) prowadzenie serwisu internetowego Szkoły;
(5) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły;
(6) sprawowanie nadzoru nad treściami nauczania udostępnianymi przez Mentorów;
(7) zatrudnianie i zwalnianie Mentorów.
4. Pisarz Nadworny podejmuje decyzje w formie postanowień.

§ 5.
1. Organem programowym Szkoły jest Rada Mentorów.
2. Rada Mentorów składa się z Mentorów, Pisarza Nadwornego i Księcia.
3. Mentorem zostaje osoba zatrudniona w Szkole do przygotowywania i realizowania kursów i poszczególnych lekcji.
4. Zadaniem Mentora jest czuwanie nad jakością kształcenia w przedmiocie kursu, którym się opiekuje.
5. Rada Mentorów w szczególności ustala program nauczania oraz załatwia wszelkie inne sprawy związane z nauczaniem.
6. Rada Mentorów podejmuje decyzje w drodze konsultacji, a w razie prośby dowolnego członka wówczas w drodze głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Księcia.
7. Rada Mentorów decyzje wydaje w formie kapitularzy.

§ 6.
1. Zasady wynagradzania Pisarza Nadwornego i Mentorów reguluje prawo krajowe Księstwa.
2. Nadzór nad Szkołą prowadzi Książę.

ROZDZIAŁ IV. FINANSE

§ 7.

1. Szkoła jest własnością Księstwa.
2. Działalność Szkoły finansuje Dwór Księcia.
3. Środki finansowe na działalność Szkoły mogą pochodzić również z innych źródeł dochodów krajowych i zagranicznych.
4. Majątek Szkoły tworzą aktywa przekazane przez Księstwo oraz pochodzące z działalności finansowej Szkoły.
5. Działalność finansowa Szkoły jest jawna.

ROZDZIAŁ V. NAUKA

§ 8.

1. Czas trwania nauki w Szkole odbywa się wedle indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do możliwości ucznia.
2. Nauka prowadzona jest według programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Mentorów, w porozumieniu z wybranym przez ucznia Mentorem lub Pisarzem Nadwornym.
3. Nauka w Szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia Szkoły po zapoznaniu się z wszystkimi treściami nauczania według danej podstawy programowej oraz dokonaniu oceny tych treści, oceny Mentora, który je przygotował oraz oceny Mentora lub Pisarza Nadwornego, który ucznia prowadził podczas nauki.
4. Rada Mentorów zatwierdza przyznanie świadectwa ukończenia Szkoły. Absolwent otrzymuje dyplom. Absolwent otrzymuje również stypendium, jeżeli Mentor lub Pisarz Nadworny prowadzący ucznia tak postanowi na podstawie zainteresowania ucznia nauką oraz ukończeniu nauki w czasie krótszym niż 7 dni. Stypendium płatne jest z środków Szkoły.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1. Zmiany Statutu i rozwiązania Szkoły może dokonać Książę.
2. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ogłoszenia urzędowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości