17/XXV [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] P UF o wprowadzeniu ustaw

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

17/XXV [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] P UF o wprowadzeniu ustaw

Post autor: Daniel von Witt » 28 lut 2015, 16:27

Wasza Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

Rząd Królewski wnosi projekt ustawy federalnej wprowadzającej i uchylającej różne akty prawne.

PROJEKT:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o wprowadzeniu ustawy o Parlamencie Królewskim i innych ustaw oraz zmianie i uchyleniu innych aktów ustawowych

Art. 1.
1. Ustawa określa datę i tryb wejścia w życie ustaw wprowadzanych oraz przepisy zmieniające, uchylające i przejściowe.
2. Ustawami wprowadzanymi są:
(1) Ustawa Federalna z dnia ... 2015 roku o Rządzie Królewskim, zwana dalej „ustawą rządową”;
(2) Ustawa Federalna z dnia ... 2015 roku o Parlamencie Królewskim;
(3) Ustawa Federalna z dnia ... 2015 roku Ordynacja wyborcza;
(4) Ustawa Federalna z dnia 23 stycznia 2015 roku o serwerze i infrastrukturze informatycznej Królestwa.

Art. 2.
Ustawy wprowadzane wchodzą w życie z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.
1. Izba Poselska ulega rozwiązaniu z w dniu ogłoszenia wyników wyborów seantorów.
2. Pierwsze wybory parlamentarne zarządza się w ciągu 7 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Kadencja posłów Izby Poselskiej trwa do dnia ogłoszenia wyników wyborów senatorów.

Art. 4.
1. Wyodrębnione dla Izby Poselskiej i Rady Królestwa części forum dyskusyjnego Królestwa podlegają zamknięciu i archiwizacji.
2. Zarejestrowani użytkownicy forum dyskusyjnego zachowują prawo biernego dostępu do archiwów wymienionych w ust. poprzedzającym.

Art. 5.
1. Rząd Królewski urzędujący w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy urzęduje do dnia ogłoszenia wyników wyborów Premiera.
2. Premier Rządu Królewskiego urzędujący w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy może zrzec się urzędu przed Królem. Wówczas stosuje się art. 3 ust. 6 ustawy rządowej.

Art. 6.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy funkcjonariusze zachowują swoje stanowiska, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy Premier Rządu Królewskiego niezwłocznie wnosi o przydzielenie działów administracji federalnej wcześniej nieistniejących a utworzonych ustawą rządową nowemu albo urzędującemu ministrowi lub ministrom.

Art. 7.
W Ustawie Federalnej z dnia 20 października 2013 roku o referendach w art. 2a ust. 1 zwrot „Wnioski urzędowe” zamienia się na zwrot „SPRAWY URZĘDOWE”.

Art. 8.
Uchyla się:
(1) Dekret Królewski z dnia 10 sierpnia 2014 roku o Królewskich Służbach Informatycznych
(2) Dekret Królewski z dnia 23 października 2004 roku o wprowadzeniu systemu bankowego
(3) Dekret Królewski z dnia 8 sierpnia 2004 roku o Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw;
(4) Dekret Królewski z dnia 8 lipca 2004 roku o Centralnym Rejestrze Mieszkańców;
(5) Ustawę Federalną z dnia 16 marca 2014 roku o Radzie Królestwa;
(6) Ustawę Federalną z dnia 4 grudnia 2013 roku o Centralnym Rejestrze Geodezyjnym;
(7) Ustawę Federalną z dnia 26 listopada 2013 roku o edukacji;
(8) Ustawę Federalną z dnia 24 maja 2012 roku o inicjatywie ustawodawczej;
(9) Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2011 roku o forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu;
(10) Ustawę Federalną z dnia 13 czerwca 2009 roku o Parlamencie Królewskim;
(11) Ustawę Federalną z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej;
(12) Ustawę Federalną z dnia 20 października 2007 roku o czacie Królestwa Dreamlandu;
(13) Ustawę Federalną z dnia 12 czerwca 2007 roku o udostępnianiu miejsca na serwerze Królestwa;
(14) Ustawę Federalną z dnia 26 listopada 2002 roku o Rządzie Królewskim

Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie w siódmym dniu od ogłoszenia.
UZASADNIENIE PROJEKTU:
Projekt ustawy określa przepisy przejściowe i wprowadza Ustawę Federalną z dnia 23 stycznia 2015 roku o serwerze i infrastrukturze informatycznej oraz projekty ustaw wniesionych do Izby, rozpatrywane w debatach o sygnaturach 14/XXV, 15/XXV i 16/XXV. Projekt znosi również szereg aktów prawnych, których część miała być wykreślona z systemu prawnego przez projekt tzw. „pierwszej ustawy nuklearnej”.
Zwracam się jednocześnie z wnioskiem o synchronizację tej debaty z debatami nt. aktów prawnych, które mają być wprowadzone niniejszym projektem.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Daniel von Witt » 28 lut 2015, 16:30

Uzupełnienie wniosku o tekst jednolity ustawy zmienianej:
USTAWA FEDERALNA
z dnia 20 października 2013 roku

o referendach

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Posłów w Izbie Poselskiej zgromadzonych stanowimy, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendów, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 13, art. 14, art. 19 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 Konstytucji.
2. Ilekroć ustawa mówi o:
(1) referendum rozumie się przez nie procedurę, w której decyzję w przedstawionej sprawie podejmują w głosowaniu bezpośrednim wszyscy uprawnieni do głosowania,
(2) referendum ogólnonarodowym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie całego Królestwa,
(3) referendum lokalnym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie co najmniej jednej Prowincji Królestwa,
(4) uprawnionych do głosowania rozumie przez nich tych, którym zgodnie z przepisami odrębnymi przysługiwałoby czynne prawo wyborcze w wyborach do Izby Poselskiej i którzy zamieszkują na obszarze objętym referendum.

Art. 2.
Nie przeprowadza się referendum w sprawie uchwalenia budżetu, podatków lub amnestii.

Art. 2a.
1. Wyłożenie obywatelskiego wniosku o zarządzenie referendum zwany dalej „projektem referendalnym”, odbywa się w odpowiednim dziale w sekcji ‘Sprawy urzędowe’ na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
2. Organem przyjmującym projekt jest Marszałek Dworu Królewskiego.
3. O przyjęciu projektu referendalnego informuje w temacie inicjującym organ określony w ustępie poprzedzającym zakreślając termin na złożenie podpisów pod projektem referendalnym przez obywateli Królestwa Dreamlandu.
4. Projekt referendalny, który w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni nie uzyska wymaganej liczby podpisów zwraca się inicjatorowi, w przeciwnym wypadku przedstawia się go Królowi. Temat inicjujący podlega zamknięciu.
5. Projekt referendalny złożony przed upływem 30 dni od zwrotu co do zasady dotykający tych samych kwestii co projekt referendalny poprzednio nieuzyskujący poparcia można pozostawić bez nadawania dalszego biegu w szczególności gdy jest składany przez ten sam podmiot.
(Art. 2a dodany na mocy DK o wnioskach urzędowych z dnia 17 marca 2014)

Rozdział II
Referendum ogólnonarodowe

Art. 3.
1. Referendum ogólnonarodowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Izbę Poselską, Radę Królestwa lub grupę co najmniej 3 obywateli.
2. Premier Rządu Królewskiego zarządza referendum ogólnonarodowe w sprawie losu Korony w razie skazania osoby noszącej Koronę Królestwa przez Sąd Królestwa wskutek oskarżenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Konstytucji.
3. Referendum ogólnonarodowe może być zarządzone w sprawie przyjęcia zmian Konstytucji. Zmiany Konstytucji uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż połowa wyborców biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
4. Zmiany przepisów Rozdziału I, Rozdziału II, Rozdziału V oraz Rozdziału X Konstytucji uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż trzy piąte wyborców biorących udział w głosowaniu, pod warunkiem, że w referendum ogólnonarodowym wzięło udział więcej niż jedna trzecia ogólnej liczby obywateli uprawnionych do głosowania.

Art. 4.
Referendum ogólnonarodowe powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 art. poprzedzającego, lub uprawomocnienia się wyroku skazującego, o którym mowa w ust. 2 art. poprzedzającego.

Rozdział III
Referendum lokalne

Art. 5.
1. Referendum lokalne przeprowadzane na terenie jednej Prowincji zarządza Namiestnik Koronny z własnej inicjatywy lub na wniosek jej obywateli w liczbie i sprawach, które określać może krajowy akt normatywny.
2. Referendum lokalne przeprowadzane na terenie dwóch lub trzech Prowincji zarządza Król na wniosek Namiestników Koronnych lub co najmniej po dwóch obywateli z każdej Prowincji.

Art. 6.
Referendum lokalne powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. poprzedzającym.

Rozdział IV
Zarządzanie referendum

Art. 7.
Wniosek o zarządzenie referendum powinien określać przedmiot, który ma zostać poddany pod głosowanie poprzez wskazanie pytania referendalnego albo pytań referendalnych lub proponowanych wariantów rozwiązań.

Art. 8.
1. Referendum zarządza się poprzez ogłoszenie postanowienia właściwego organu, w którym określa się datę rozpoczęcia i zakończenia referendum oraz elementów wskazanych we wniosku o zarządzenie referendum, o których mowa w art. poprzedzającym.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. poprzedzającym powinno być ogłoszone co najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia referendum.
3. Referendum trwa co najmniej 7 dni.

Rozdział V
Przeprowadzanie referendum

Art. 9.
1. Komisarz Wyborczy Królestwa, zwany w dalszej części „Komisarzem”, zapewnia organizację i przeprowadzenie referendum.
2. Królewskie Służby Informatyczne są zobowiązane do współpracy z Komisarzem w zakresie zapewnienia należytych warunków technicznych dla przeprowadzenia referendum.

Art. 10.
1. Komisarz w pierwszym dniu referendum obwieszcza o jego rozpoczęciu oraz podaje adres internetowy do formularza głosowania i załącza do obwieszczenia spis uprawnionych do głosowania wraz z Numerami Identyfikującymi Mieszkańca, zwanymi dalej „NIM”.
2. Jeśli do stwierdzenia ważności referendum niezbędna jest określona frekwencja, Komisarz publikuje również informacje o minimalnej ilości głosujących wymaganych do stwierdzenia ważności referendum.
3. Do procedury referendalnej art. 8 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku z późniejszymi zmianami Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej, stosuje się odpowiednio.

Art. 11.
1. Referendum przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Odnośnik do formularza głosowania powinien być wyraźnie oznaczony na witrynie głównej:
(1) Królestwa podczas referendum ogólnonarodowego,
(2) każdej Prowincji podczas referendum lokalnego.
3. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
4. Elektroniczny formularz głosowania umożliwia głosującym oddanie głosu pustego.

Art. 12.
Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania, przy czym sposób przeprowadzania głosowania powinien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu NIM.

Art. 13.
1. W czasie trwania referendum nie publikuje się żadnych informacji dotyczących dotychczasowych wyników ani frekwencji, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 2.
2. Komisarz publikuje informacje na temat dotychczasowej frekwencji w dniu poprzedzającym ostatni dzień trwania referendum, jeśli dla ważności referendum niezbędna jest określona frekwencja, a Komisarz został do tego wyraźnie upoważniony w postanowieniu o zarządzeniu referendum.

Art. 14.
1. Komisarz dokonuje ogłoszenia wyników referendum wraz z podaniem frekwencji:
(1) dla całego Królestwa w przypadku referendum ogólnonarodowego,
(2) dla Prowincji w przypadku referendum lokalnego.
2. Jeśli do ważności referendum była niezbędna określona frekwencja, Komisarz obwieszcza także o ważności lub nieważności przeprowadzonego referendum.

Art. 15.
Każdy uprawniony do głosowania może wnieść skargę na poprawność przeprowadzenia referendum. Przepisy dotyczące skargi na przeprowadzenie wyborów do Izby Poselskiej stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Przepisy karne

Art. 16.
Kto w okresie od dnia poprzedzającego rozpoczęcie głosowania w referendum aż do jego zakończenia publicznie prowadzi kampanię w związku z sprawą poddaną pod referendum – podlega karze grzywny w wysokości od 20 do 50 stawek dziennych.

Art. 17.
Kto w okresie od rozpoczęcia głosowania w referendum aż do jego zakończenia podaje do wiadomości publicznej wyniki badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań głosujących w referendum i przewidywanych wyników referendum lub wyniki sondaży przeprowadzanych w dniu głosowania – podlega karze grzywny w wysokości od 50 do 70 stawek dziennych.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 18.
W Ustawie Federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku z późniejszymi zmianami Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej nadaje się następujące brzmienie art. 7: „Komisarz Wyborczy Królestwa, zwany dalej „Komisarzem”, jest stałym organem federalnym właściwym w federalnych sprawach wyborczych oraz wszystkich referendach nie przekazanych innym organom.”.

Art. 19.
1. Uchyla się Dekret Królewski z dnia 28 marca 2008 roku z późniejszymi zmianami o referendum ogólnonarodowym.
2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Daniel von Witt » 3 mar 2015, 12:51

Wasza Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

w powyższym projekcie ustawodawczym Rząd Królewski wnosi autopoprawkę obejmującą projekt proponowanej ustawy i projekty aktów jednolitych zmienianych projektem ustawy. Uzasadnienie projektu ustawodawczego pozostaje bez zmian, a na wszelkie pytania i zastrzeżenia odpowiem w trakcie debaty.

PROJEKT (autopoprawka)
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o wprowadzeniu ustawy o Parlamencie Królewskim i innych ustaw oraz zmianie i uchyleniu innych aktów ustawowych

Art. 1.
1. Ustawa określa datę i tryb wejścia w życie ustaw wprowadzanych oraz przepisy zmieniające, uchylające i przejściowe.
2. Ustawami wprowadzanymi są:
(1) Ustawa Federalna z dnia ... 2015 roku o Rządzie Królewskim, zwana dalej „ustawą rządową”;
(2) Ustawa Federalna z dnia ... 2015 roku o Parlamencie Królewskim;
(3) Ustawa Federalna z dnia ... 2015 roku Ordynacja wyborcza;
(4) Ustawa Federalna z dnia 23 stycznia 2015 roku o serwerze i infrastrukturze informatycznej Królestwa.

Art. 2.
Ustawy wprowadzane wchodzą w życie z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.
1. Izba Poselska ulega rozwiązaniu w dniu ogłoszenia wyników wyborów senatorów.
2. Pierwsze wybory parlamentarne zarządza się w ciągu 7 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Kadencja posłów Izby Poselskiej trwa do dnia ogłoszenia wyników wyborów senatorów.
4. Wynagrodzenie posłów Izby Poselskiej za miesiąc, w którym kończą kadencję jest wypłacane w dniu zakończenia kadencji.

Art. 4.
1. Wyodrębnione dla Izby Poselskiej i Rady Królestwa części forum dyskusyjnego Królestwa podlegają zamknięciu i archiwizacji.
2. Zarejestrowani użytkownicy forum dyskusyjnego zachowują prawo biernego dostępu części forum, o których mowa w ust. poprzedzającym.

Art. 5.
1. Rząd Królewski urzędujący w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy urzęduje do dnia ogłoszenia wyników wyborów Premiera.
2. Premier Rządu Królewskiego urzędujący w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy może zrzec się urzędu przed Królem. Wówczas stosuje się art. 3 ust. 6 ustawy rządowej.

Art. 6.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy funkcjonariusze zachowują swoje stanowiska, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy Premier Rządu Królewskiego niezwłocznie wnosi o przydzielenie działów administracji federalnej wcześniej nieistniejących a utworzonych ustawą rządową nowemu albo urzędującemu ministrowi lub ministrom.

Art. 7.
1. Postępowania przed federalnymi instytucjami publicznymi wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu ich wszczęcia.
2. Sekcja forum dyskusyjnego „Wnioski urzędowe” zostaje zamieniona na sekcję „Sprawy urzędowe”.

Art. 8.
W Ustawie Federalnej z dnia 20 października 2013 roku o referendach:
(1) art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendów, o których mowa w art. 10, art. 11 i art. 31 ust. 1 Konstytucji.”;
(2) art. 1 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „(4) uprawnionych do głosowania rozumie przez nich tych, którym zgodnie z przepisami odrębnymi przysługiwałoby czynne prawo wyborcze w wyborach powszechnych i którzy zamieszkują na obszarze objętym referendum”;
(3) art. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Art. 2. Nie przeprowadza się referendum w sprawie amnestii.”;
(4) w art. 2a ust. 1 zwrot „Wnioski urzędowe” zamienia się na zwrot „Sprawy urzędowe”;
(5) art. 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Referendum ogólnonarodowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Parlament Królewski lub grupę co najmniej 3 obywateli.”;
(6) art. 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Referendum ogólnonarodowe może być zarządzone w sprawie przyjęcia zmian Konstytucji. Zmiany Konstytucji uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż połowa wyborców biorących udział w głosowaniu.”;
(7) art. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Art. 4. Referendum ogólnonarodowe powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 art. poprzedzającego.”;
(8) art. 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Referendum lokalne przeprowadzane na terenie jednej lub kilku Prowincji zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek jej obywateli w liczbie co najmniej dwóch.”;
(9) art. 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Referendum zarządza się poprzez ogłoszenie postanowienia, w którym określa się datę rozpoczęcia i zakończenia referendum oraz elementów wskazanych we wniosku o zarządzenie referendum, o których mowa w art. poprzedzającym.”;
(10) art. 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Do procedury referendalnej art. 4 ust. 4 Ustawy Federalnej z dnia ... 2015 roku Ordynacja wyborcza, stosuje się odpowiednio.”;
(11) art. 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. W czasie trwania referendum nie publikuje się żadnych informacji dotyczących dotychczasowych wyników. Można publikować informacje dotyczące dotychczasowej frekwencji.”;
(12) w art. 15 zamienia się sformułowanie „do Izby Poselskiej” na słowo „powszechnych”;
(13) skreśla się art. 3 ust. 2 i ust. 4, art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 16 i art. 18.

Art. 9.
W Dekrecie Królewskim z dnia 17 marca 2014 roku o wnioskach urzędowych:
(1) w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 3 sformułowanie „Wnioski urzędowe” zamienia się na sformułowanie „Sprawy urzędowe”;
(2) art. 2. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Federalny minister właściwy do spraw administracji określa w drodze rozporządzenia strukturę sekcji, o której mowa w ust. poprzedzającym, uwzględniając zgłaszane potrzeby federalnych organów władzy i administracji.”;
(3) art. 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Organ administracji publicznej obowiązany do rozpatrzenia wniosku przedstawia we właściwym dziale wzór wniosku, chyba, że wzór wniosku nie jest potrzebny do należytego złożenia pisma.”;
(4) skreśla się art. 2 ust. 3-4.

Art. 10.
W Ustawie Federalnej z dnia 19 czerwca 2007 roku o funkcjonariuszach Królestwa:
(1) każdą sumę pieniężną wyrażoną w dreamach ukazuje się w kwocie uzyskanej z pomnożenia się przez 100;
(2) art. 4 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: „5. Artykułu niniejszego nie stosuje się do parlamentarzystów.”;
(3) art. 6 uzyskuje następujące brzmienie: „Art. 6.
1. Wynagrodzenie parlamentarzysty wynosi 8.000 D miesięcznie.
2. Marszałkowi Parlamentu Królewskiego przysługuje dodatek w wysokości 1/10 wynagrodzenia parlamentarzysty.”.

Art. 11.
W Ustawie Federalnej z dnia 17 marca 2011 roku o obywatelstwie i stałym pobycie:
(1) w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 skreśla się zwrot „Właściwy Namiestnik Koronny lub”;
(2) w art. 7 ust. 4 słowo „weryfikujący” zamienia się na słowo „Minister”;
(3) w art. 12a ust. 1 zwrot „minister właściwy ds. obywatelstwa” zamienia się na słowo „Minister”;
(4) w art. 12a ust. 2 zwrot „Wnioski urzędowe” zamienia się na zwrot „Sprawy urzędowe”;
(5) w art. 12a ust. 3 skreśla się zwrot „o którym mowa w ustępie 1”;
(6) w art. 31 i 32 zwrot „Namiestnik Koronny” zamienia się na słowo „Minister”;
(7) w art. 32 zwrot „Namiestnika Koronnego” zamienia się na słowo „Ministra”;
(8) skreśla się art. 2 ust. 3,

Art. 12.
Uchyla się:
(1) Dekret Królewski z dnia 10 sierpnia 2014 roku o Królewskich Służbach Informatycznych;
(2) Dekret Królewski z dnia 23 października 2004 roku o wprowadzeniu systemu bankowego;
(3) Dekret Królewski z dnia 8 sierpnia 2004 roku o Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw;
(4) Dekret Królewski z dnia 8 lipca 2004 roku o Centralnym Rejestrze Mieszkańców;
(5) Ustawę Federalną z dnia 16 marca 2014 roku o Radzie Królestwa;
(6) Ustawę Federalną z dnia 4 grudnia 2013 roku o Centralnym Rejestrze Geodezyjnym;
(7) Ustawę Federalną z dnia 26 listopada 2013 roku o edukacji;
(8) Ustawę Federalną z dnia 24 maja 2012 roku o inicjatywie ustawodawczej;
(9) Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2011 roku o forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu;
(10) Ustawę Federalną z dnia 13 czerwca 2009 roku o Parlamencie Królewskim;
(11) Ustawę Federalną z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej;
(12) Ustawę Federalną z dnia 20 października 2007 roku o czacie Królestwa Dreamlandu;
(13) Ustawę Federalną z dnia 12 czerwca 2007 roku o udostępnianiu miejsca na serwerze Królestwa;
(14) Ustawę Federalną z dnia 26 listopada 2002 roku o Rządzie Królewskim.

Art. 13.
Ustawa wchodzi w życie w siódmym dniu od ogłoszenia.
AKT JEDNOLITY zmieniany przepisami art. 8 projektu ustawy:
USTAWA FEDERALNA
z dnia 20 października 2013 roku

o referendach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendów, o których mowa w art. 10, art. 11 i art. 31 ust. 1 Konstytucji.
2. Ilekroć ustawa mówi o:
(1) referendum rozumie się przez nie procedurę, w której decyzję w przedstawionej sprawie podejmują w głosowaniu bezpośrednim wszyscy uprawnieni do głosowania,
(2) referendum ogólnonarodowym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie całego Królestwa,
(3) referendum lokalnym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie co najmniej jednej Prowincji Królestwa,
(4) uprawnionych do głosowania rozumie przez nich tych, którym zgodnie z przepisami odrębnymi przysługiwałoby czynne prawo wyborcze w wyborach powszechnych i którzy zamieszkują na obszarze objętym referendum.

Art. 2.
Nie przeprowadza się referendum w sprawie amnestii.

Art. 2a.
1. Wyłożenie obywatelskiego wniosku o zarządzenie referendum zwany dalej „projektem referendalnym”, odbywa się w odpowiednim dziale w sekcji ‘Sprawy urzędowe’ na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
2. Organem przyjmującym projekt jest Marszałek Dworu Królewskiego.
3. O przyjęciu projektu referendalnego informuje w temacie inicjującym organ określony w ustępie poprzedzającym zakreślając termin na złożenie podpisów pod projektem referendalnym przez obywateli Królestwa Dreamlandu.
4. Projekt referendalny, który w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni nie uzyska wymaganej liczby podpisów zwraca się inicjatorowi, w przeciwnym wypadku przedstawia się go Królowi. Temat inicjujący podlega zamknięciu.
5. Projekt referendalny złożony przed upływem 30 dni od zwrotu co do zasady dotykający tych samych kwestii co projekt referendalny poprzednio nieuzyskujący poparcia można pozostawić bez nadawania dalszego biegu w szczególności gdy jest składany przez ten sam podmiot.
(Art. 2a dodany na mocy DK o wnioskach urzędowych z dnia 17 marca 2014)

Rozdział II
Referendum ogólnonarodowe

Art. 3.
1. Referendum ogólnonarodowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Parlament Królewski lub grupę co najmniej 3 obywateli.
2. (Skreślony)
3. Referendum ogólnonarodowe może być zarządzone w sprawie przyjęcia zmian Konstytucji. Zmiany Konstytucji uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż połowa wyborców biorących udział w głosowaniu.
4. (Skreślony)

Art. 4.
Referendum ogólnonarodowe powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 art. poprzedzającego.

Rozdział III
Referendum lokalne

Art. 5.
1. Referendum lokalne przeprowadzane na terenie jednej lub kilku Prowincji zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek jej obywateli w liczbie co najmniej dwóch.
2. (Skreślony)

Art. 6.
Referendum lokalne powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. poprzedzającym.

Rozdział IV
Zarządzanie referendum

Art. 7.
Wniosek o zarządzenie referendum powinien określać przedmiot, który ma zostać poddany pod głosowanie poprzez wskazanie pytania referendalnego albo pytań referendalnych lub proponowanych wariantów rozwiązań.

Art. 8.
1. Referendum zarządza się poprzez ogłoszenie postanowienia, w którym określa się datę rozpoczęcia i zakończenia referendum oraz elementów wskazanych we wniosku o zarządzenie referendum, o których mowa w art. poprzedzającym.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. poprzedzającym powinno być ogłoszone co najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia referendum.
3. Referendum trwa co najmniej 7 dni.

Rozdział V
Przeprowadzanie referendum

Art. 9.
1. Komisarz Wyborczy Królestwa, zwany w dalszej części „Komisarzem”, zapewnia organizację i przeprowadzenie referendum.
2. Królewskie Służby Informatyczne są zobowiązane do współpracy z Komisarzem w zakresie zapewnienia należytych warunków technicznych dla przeprowadzenia referendum.

Art. 10.
1. Komisarz w pierwszym dniu referendum obwieszcza o jego rozpoczęciu oraz podaje adres internetowy do formularza głosowania i załącza do obwieszczenia spis uprawnionych do głosowania wraz z Numerami Identyfikującymi Mieszkańca, zwanymi dalej „NIM”.
2. (Skreślony)
3. Do procedury referendalnej art. 4 ust. 4 Ustawy Federalnej z dnia ... 2015 roku Ordynacja wyborcza, stosuje się odpowiednio.

Art. 11.
1. Referendum przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Odnośnik do formularza głosowania powinien być wyraźnie oznaczony na witrynie głównej:
(1) Królestwa podczas referendum ogólnonarodowego,
(2) każdej Prowincji podczas referendum lokalnego.
3. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
4. Elektroniczny formularz głosowania umożliwia głosującym oddanie głosu pustego.

Art. 12.
Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania, przy czym sposób przeprowadzania głosowania powinien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu NIM.

Art. 13.
1. W czasie trwania referendum nie publikuje się żadnych informacji dotyczących dotychczasowych wyników. Można publikować informacje dotyczące dotychczasowej frekwencji.
2. (Skreślony)

Art. 14.
1. Komisarz dokonuje ogłoszenia wyników referendum wraz z podaniem frekwencji:
(1) dla całego Królestwa w przypadku referendum ogólnonarodowego,
(2) dla Prowincji w przypadku referendum lokalnego.
2. (Skreślony)

Art. 15.
Każdy uprawniony do głosowania może wnieść skargę na poprawność przeprowadzenia referendum. Przepisy dotyczące skargi na przeprowadzenie wyborów powszechnych stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Przepisy karne

Art. 16.
(Skreślony)

Art. 17.
Kto w okresie od rozpoczęcia głosowania w referendum aż do jego zakończenia podaje do wiadomości publicznej wyniki badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań głosujących w referendum i przewidywanych wyników referendum lub wyniki sondaży przeprowadzanych w dniu głosowania – podlega karze grzywny w wysokości od 50 do 70 stawek dziennych.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 18.
(Skreślony)

Art. 19.
1. Uchyla się Dekret Królewski z dnia 28 marca 2008 roku z późniejszymi zmianami o referendum ogólnonarodowym.
2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
AKT JEDNOLITY zmieniany przepisami art. 9 projektu ustawy:
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 17 marca 2014 roku

o wnioskach urzędowych

stanowimy, co następuje:

Art. 1.
1. Wnioski urzędowe, zwane dalej „wnioskami”, podlegają złożeniu w miejscach właściwych.
2. Wnioskami urzędowymi są pisma kierowane przed osoby fizyczne i prawne na podstawie odrębnych przepisów do organów administracji federalnej w celu ich rozpatrzenia przez uprawniony organ.

Art. 2.
1. Miejscem właściwym dla składania wniosków są odpowiednie działy zamieszczone na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu w sekcji ‚Sprawy urzędowe’.
2. Federalny minister właściwy do spraw administracji określa w drodze rozporządzenia strukturę sekcji, o której mowa w ust. poprzedzającym, uwzględniając zgłaszane potrzeby federalnych organów władzy i administracji.
3. (Skreślony)
4. (Skreślony)
Art. 3.
1. Organ administracji publicznej obowiązany do rozpatrzenia wniosku przedstawia we właściwym dziale wzór wniosku, chyba, że wzór wniosku nie jest potrzebny do należytego złożenia pisma.
2. Wniosek należycie złożony powinien w szczególności zawierać:
(1) oznaczenie wnioskodawcy, w szczególności jego imię i nazwisko, numer NIM oraz adres e-mail;
(2) oznaczenie organu, do którego kierowany jest wniosek;
(3) podstawę prawną wniosku oraz żądanie (treść wniosku);
(4) potwierdzenie złożenia opłaty, o ile jest regulowana odrębnymi przepisami;
(5) podpis wnioskodawcy.
Organ administracji publicznej może we wniosku wyznaczyć inne obligatoryjne lub fakultatywne pola, o ile nie narusza to przepisów odrębnych.
3. Wnioskodawcę należy wezwać do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni. W wypadku nieuzupełnienia braków wniosek pozostawić bez rozpoznania i przekazać do archiwum wniosków z odpowiednią adnotacją.
4. Do czasu określenia wzoru wniosku, o którym mowa w ustępie 1, wniosek zawierający dane zawarte w ustępie poprzedzającym, a także nie naruszający przepisów odrębnych uważa się za poprawnie złożony.
5. Terminy rozpatrzenia wniosków składanych za pośrednictwem odpowiedniego działu na forum Królestwa Dreamlandu regulują odrębne przepisy.
6. Nie uchybiając terminom wskazanym w przepisach odrębnych, każdy wniosek powinien być rozpatrzony bez nieuzasadnionej zwłoki.

Art. 4.
1. Moderacja przysługuje poszczególnym kierownikom organów administracji federalnej, którzy są uprawnieni do rozpatrywania składanych wniosków.
2. Moderujący organ jest uprawniony w szczególności do:
(1) przyjmowania wniosku;
(2) przeprowadzenia postępowania w temacie inicjującym;
(3) usuwania wątków zbędnych dla postępowania;
(4) utrzymywania porządku.
3. Uprawnienia organów administracji publicznej w działach sekcji ‚Sprawy urzędowe’ nie wyłączają ogólnych uprawnień administracji forum.

Art. 5.
1. W ustawie federalnej o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku wraz z póź. zm. dodaje się art. 12a o następującej treści :
„Art. 12a.
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska rozpatruje z uwzględnieniem odpowiednich przepisów minister właściwy ds. obywatelstwa.
2. Miejscem właściwym do złożenia wniosku jest odpowiedni dział w sekcji ‚Wnioski urzędowe’ na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
3. Minister, o którym mowa w ustępie 1, rozpatrując wniosek wzywa obywateli Królestwa Dreamlandu do złożenia oświadczeń w sprawie w temacie inicjującym postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska. Termin złożenia oświadczeń w sprawie nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Na decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska służy w terminie 3 dni zażalenie do Sądu Prowincji. Zażalenie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Złożenie zażalenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia.
5. Organ administracji publicznej, uznając zażalenie za oczywiście zasadne, może nie sporządzając uzasadnienia uchylić zaskarżoną decyzję i stosownie do okoliczności podjąć w tym zakresie ponownie decyzję; w przeciwnym wypadku w terminie 3 dni sporządza uzasadnienie i przesyła złożone zażalenie wraz z uzasadnieniem do Sądu Prowincji.
6. Na decyzję wydaną w warunkach ustępu poprzedzającego zdanie pierwsze przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych.
7. Rozpoczęte postępowania w sprawie o zmianę imienia lub nazwiska toczą się na podstawie dotychczasowych przepisów. Wnioski nieskierowane do postępowania Sąd przekazuje do odpowiedniego działu w celu rozpoznania przez właściwy organ administracji publicznej.”
2.W ustawie federalnej Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 13 czerwca 2009 roku wraz z póź. zm. ustanawia się treść art. 20 w następującym brzmieniu:
„Art. 20.
1. Miejscem właściwym do składania wniosków ze zgłoszeniem swoje kandydatury na posła jest odpowiedni dział w sekcji ‘Wnioski urzędowe’ na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
2. Kandydaci na posłów zgłaszają swoje kandydatury Komisarzowi załączając do zgłoszenia nazwę zarejestrowanej w Królestwie partii politycznej, z ramienia której kandydują lub słowa „kandydat niezależny”.
3. Komisarz odmawia w drodze decyzji zarejestrowania osoby jako kandydata, jeśli został zgłoszony po upływie terminu, jak również osoby, która nie posiada biernego prawa wyborczego, albo co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jej kandydatura stałaby w sprzeczności z art. 8 Konstytucji Królestwa.
4. Komisarz informuje w temacie inicjującym zgłoszenie o przyjęciu bądź odrzuceniu poszczególnych kandydatur najpóźniej w dniu następującym po terminie zgłaszania kandydatów.”
3. W ustawie federalnej o inicjatywie ustawodawczej z dnia 25 maja 2012 roku dodaje się art. 2a o treści :
„Art. 2a.
1. Wyłożenie obywatelskiego projektu ustawy federalnej, zwany dalej „projektem”, odbywa się w odpowiednim dziale w sekcji ‘Wnioski urzędowe’ na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
2. Organem przyjmującym projekt jest Marszałek Izby Poselskiej, a w wypadku określonym w artykule 26 Konstytucji Przewodniczący Rady Królestwa.
3. O przyjęciu projektu informuje w temacie inicjującym organ określony w ustępie poprzedzającym zakreślając termin na złożenie podpisów pod projektem przez obywateli Królestwa Dreamlandu.
4. Projekt, który w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni nie uzyska wymaganej liczby podpisów zwraca się inicjatorowi, w przeciwnym wypadku przedstawia się go stosownie do przepisów poprzedzających. Temat inicjujący podlega zamknięciu.
5. Projekt złożony przed upływem 30 dni od zwrotu co do zasady dotykający tych samych kwestii co projekt poprzednio nieuzyskujący poparcia można pozostawić bez nadawania dalszego biegu w szczególności gdy jest składany przez ten sam podmiot.”
4. W ustawie federalnej o referendach z dnia 20 października 2013 roku dodaje się art. 2a o treści:
„Art. 2a.
1. Wyłożenie obywatelskiego wniosku o zarządzenie referendum zwany dalej „projektem referendalnym”, odbywa się w odpowiednim dziale w sekcji ‘Wnioski urzędowe’ na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
2. Organem przyjmującym projekt jest Marszałek Dworu Królewskiego.
3. O przyjęciu projektu referendalnego informuje w temacie inicjującym organ określony w ustępie poprzedzającym zakreślając termin na złożenie podpisów pod projektem referendalnym przez obywateli Królestwa Dreamlandu.
4. Projekt referendalny, który w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni nie uzyska wymaganej liczby podpisów zwraca się inicjatorowi, w przeciwnym wypadku przedstawia się go Królowi. Temat inicjujący podlega zamknięciu.
5. Projekt referendalny złożony przed upływem 30 dni od zwrotu co do zasady dotykający tych samych kwestii co projekt referendalny poprzednio nieuzyskujący poparcia można pozostawić bez nadawania dalszego biegu w szczególności gdy jest składany przez ten sam podmiot.”

Art. 6.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
AKT JEDNOLITY zmieniany art. 10 projektu ustawy:
USTAWA FEDERALNA
z dnia 19 czerwca 2007 roku

o funkcjonariuszach Królestwa.

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia wstępne

Art. 1.
1. Ustawa niniejsza określa zasady ustanawiania, powoływania i odwoływania funkcjonariuszy Królestwa, zasady ich wynagradzania, a także podstawowe zasady pełnienia obowiązków.
2. Zasady ustanawiania, powoływania i odwoływania stosuje się, o ile odrębne przepisy nie przewidują szczególnych procedur w tym zakresie.
3. Funkcjonariuszem Królestwa, zwanym dalej „funkcjonariuszem”, jest osoba piastująca stanowisko, z którym związane jest sprawowanie określonego władztwa publicznego w ramach Królestwa, nie będąca Królem ani Następcą Tronu.
4. Urzędnikiem Królestwa, zwanym dalej „urzędnikiem”, jest funkcjonariusz piastujący stanowisko ustanowione aktem podkonstytucyjnym.
5. Uprawnionym nazywamy osobę fizyczną będącą sędzią lub funkcjonariuszem Królestwa, uprawnioną do otrzymania zaległego wynagrodzenia.

Art. 2.
1. Każdy funkcjonariusz obowiązany jest działać dla dobra Królestwa i jego obywateli.
2. W ramach swoich kompetencji funkcjonariusz obowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem prawa.

Art. 3.
1. Ustanowienie urzędnika może nastąpić w ustawie federalnej, dekrecie lub postanowieniu królewskim.
2. Ministrowie federalni powołują i odwołują urzędników określonych w odrębnych przepisach.
3. Ustanowienie nowego funkcjonariusza może nastąpić, jeżeli jest to zasadne ze względu na potrzeby Królestwa.
4. Powołując konkretne osoby na stanowiska funkcjonariuszy, uprawniony organ kieruje się obiektywną przydatnością danej osoby do pełnienia określonych funkcji; jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, uprawniony organ ogłasza urzędowo o przyjmowaniu kandydatur, podając wymogi dotyczące kandydatów oraz wysokość wynagrodzenia.
5. Odwołując funkcjonariusza, uprawniony organ bada w szczególności, czy działalność danego funkcjonariusza odpowiadała prawu i zasadnym interesom Królestwa oraz jego obywateli.

Art. 4.
1. Król jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy.
2. Organ powołujący jest przełożonym funkcjonariuszy, których powołuje.
3. Organ przełożony jest uprawniony do wydawania podległym funkcjonariuszom:
(1) poleceń, mających na celu określenie sposobu załatwienia konkretnej sprawy;
(2) zarządzeń, mających na celu ustalenie lub ujednolicenie praktyki załatwiania spraw określonego rodzaju.
4. Polecenia oraz zarządzenia nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa i nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli Królestwa.
5. Artykułu niniejszego nie stosuje się do parlamentarzystów.

Art. 4a.
1. Każdy funkcjonariusz i urzędnik Królestwa ma prawo czasowo przekazać swoje uprawnienia i obowiązki wskazanej osobie. Przekazaniu mogą podlegać wszystkie lub wybrane uprawnienia i obowiązki, wynikające z pełnienia danej funkcji lub urzędu. Informacja o przekazaniu podlega ogłoszeniu.
2. Przekazanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, trwa do chwili ogłoszenia informacji o powrocie do obowiązków, nie dłużej jednak, niż 2 miesiące.

ROZDZIAŁ 2
Wysokość wynagrodzeń

Art. 5.
1. Funkcjonariuszom przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez organ powołujący i urzędowo ogłoszonej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu, w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca.
3. Wypłacanie wynagrodzeń może następować w sposób zautomatyzowany.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest ze Skarbu Królestwa.
5. Jeżeli funkcjonariusz został powołany lub odwołany w trakcie miesiąca, należne wynagrodzenie oblicza się w ten sposób, że miesięczną wartość wynagrodzenia dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni w danym miesiącu, w trakcie których pozostawał na stanowisku.

Art. 6.
1. Wynagrodzenie parlamentarzysty wynosi 8.000 D miesięcznie.
2. Marszałkowi Parlamentu Królewskiego przysługuje dodatek w wysokości 1/10 wynagrodzenia parlamentarzysty.

Art. 7.
1. Wynagrodzenie ministra federalnego wynosi 8.000 D miesięcznie.
2. Wynagrodzenie wiceministra federalnego wynosi 6.000 D miesięcznie.
3. Premierowi Rządu Królewskiego przysługuje dodatek w wysokości 1/10 wynagrodzenia ministra federalnego.

Art. 8.
1. Sędziemu Sądu Królestwa przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10.000 D miesięcznie.
2. Prezesowi Sądu Królestwa przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 1/10 wynagrodzenia Sędziego Sądu Królestwa.
3. Sędziemu Sądu Prowincji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10.000 D miesięcznie.
4. Prezesowi Sądu Prowincji przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 1/10 wynagrodzenia Sędziego Sądu Prowincji.
5. Sędziemu Sądu Krajowego przysługuje wynagrodzenie nie niższe aniżeli 5.000 D miesięcznie.
6. Dodatek funkcyjny Prezesa Sądu Krajowego stanowi 1/10 wynagrodzenia sędziego Sądu Krajowego.

Art. 9.
1. Prokuratorowi Generalnemu Królestwa Dreamlandu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6.000 D miesięcznie.
2. Federalnemu Prokuratorowi Królestwa Dreamlandu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5.000 D miesięcznie.
3. Wynagrodzenie Prokuratora Krajowego nie może być niższe aniżeli 4.000 D miesięcznie.

Art. 10.
Najniższe wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi 2.000 D.

Art. 11.
Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski może dookreślić zasady wynagradzania urzędników.

ROZDZIAŁ 3
Roszczenia

Art. 12.
1. Rozpatrując spór dotyczący odwołania funkcjonariusza, sąd bada wyłącznie legalność odwołania.
2. Jeżeli odwołanie było sprzeczne z prawem, sąd orzeka o nieważności odwołania i zasądza na rzecz funkcjonariusza odszkodowanie w wysokości niewypłaconego wynagrodzenia, powiększonego o 1/10; odszkodowanie wypłaca się ze Skarbu Królestwa, w pierwszej kolejności ze środków oddanych do dyspozycji organowi, który dopuścił się naruszenia prawa.

Art. 13.
1. Zaległe wynagrodzenie wypłacane jest na wniosek uprawnionego.
2. Wniosek winien zawierać:
(1) kopię aktu z którego wynika wybór, powołanie lub mianowanie na stanowisko, w związku z zajmowaniem którego powstała zaległość w wypłacie wynagrodzenia;
(2) wyliczenie łącznej sumy zaległości, z podaniem okresów za które nie wypłacono wynagrodzenia;
(3) oznaczenie rachunku bankowego uprawnionego w Centralnym Banku Dreamlandu.
3. Wniosek składa się Premierowi.

Art. 14.
1. Jeżeli załączenie kopii, o której mowa w art. 13 ust. 2 (1), jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, uprawniony może załączyć zamiast kopii oświadczenie swojego bezpośredniego przełożonego z okresu, w związku z którym podnosi roszczenie, potwierdzające fakt zajmowania danego stanowiska.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, winno zawierać nadto określenie wysokości wynagrodzenia we wskazanym we wniosku okresie, chyba że jest to niemożliwe albo znacząco utrudnione.

Art. 15.
1. Premier rozpoznaje wniosek w ciągu 7 dni.
2. W razie wątpliwości, Premier może zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
3. Okresu oczekiwania na żądane dane nie wlicza się do terminu określonego w ust. 1.

Art. 16.
1. Po rozstrzygnięciu wątpliwości, Premier wydaje decyzję o uwzględnieniu albo oddaleniu wniosku.
2. Decyzja o uwzględnieniu wniosku określa:
(1) osobę uprawnionego;
(2) stanowisko, w związku z zajmowaniem którego powstała zaległość w wypłacie wynagrodzenia;
(3) okresy, za które nie wypłacono wynagrodzenia;
(4) kwotę zaległego wynagrodzenia.
3. Jeżeli w toku postępowania nie udało się ustalić wysokości stawki wynagrodzenia, Premier w decyzji o uwzględnieniu wniosku ustala jej wysokość, mając na względzie zasady wynagradzania sędziów i funkcjonariuszy Królestwa obowiązujące w dniu poprzedzającym dzień wydania decyzji.
4. Decyzja o uwzględnieniu wniosku stanowi podstawę dokonania wypłaty przez Skarb Królestwa.

Art. 17.
1. Na decyzję o oddaleniu wniosku przysługuje skarga do Króla.
2. Skarga wymaga uzasadnienia.
3. Skargę składa się za pośrednictwem Premiera, który przekazuje Królowi skargę wraz z
dotychczas zebranymi materiałami w sprawie.

Art. 18.
Każdy uprawniony może złożyć Premierowi oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia o zaległe wynagrodzenie.

Art. 18a.
Roszczenia o wypłatę zaległego wynagrodzenia wobec Skarbu Królestwa wygasają po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji ministra właściwego do spraw budżetu o rozpoczętej procedurze wypłat zaległych wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 4
Postanowienia końcowe

Art. 19.
1. W Ustawie Federalnej o Izbie Poselskiej z dnia 14 września 2002 roku [jt. z 3 lipca 2006 roku] w art. 27 zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie: „Posłowi przysługuje wynagrodzenie określone w odrębnej ustawie.”.
2. W Ustawie Federalnej o Sądzie Królestwa z dnia 28 października 2003 roku [j.t. z 12 grudnia 2005 roku]:
(1) W art. 16 zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie: „Sędziemu przysługuje wynagrodzenie określone w odrębnej ustawie.”.
(2) W art. 16 dodaje się ust. 6 i nadaje się mu brzmienie: „Sędzia nie może jednocześnie pełnić funkcji w Prokuraturze Królestwa.”.
(3) W art. 19 skresla się ust. 2.
(4) W art. 20 skreśla się ust. 2.
3. W Ustawie Federalnej o Prokuraturze z dnia 9 października 2002 roku [j.t. z 22 grudnia 2005 roku]:
(1) W art. 13 zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie: „Wynagrodzenie Prokuratora Generalnego określa odrębna ustawa.”.
(2) W art. 13 zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie: „Wynagrodzenie Prokuratorów Prowincji określa odrębna ustawa.”.
4. W Dekrecie Królewskim o assesorach sądowych z dnia 28 grudnia 2004 roku:
(1) w art. 6 zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie: „Assesorowi przysługuje wynagrodzenie określone w odrębnej ustawie.”.
(2) W art. 6 skreśla się ust. 3.

Art. 20.
1. Z chwilą wejścia ustawy moc prawną traci
(1) Rozporządzenie Federalne Rządu Królewskiego z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia 10.10.2014 UF o funkcjonariuszach Królestwa [j.t.]
(2) Dekret Królewski z dnia 31 marca 2004 roku o wypłacie zaległych wynagrodzeń;
(3) Ustawa Federalna z dnia 31 października 2002 roku [j.t. z 8 września 2005 r.] o funkcjonariuszach Królestwa.

Art. 21.
1. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2. Funkcjonariusze urzędujący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują swoje stanowiska.
3. Wynagrodzenia określone niniejszą ustawą wypłaca się od pierwszego miesiąca rozpoczynającego się po jej wejściu w życie.
AKT JEDNOLITY zmieniany art. 11 projektu ustawy:
USTAWA FEDERALNA
z dnia 17 marca 2011 roku

o obywatelstwie i stałym pobycie.

Rozdział I. Przepisy ogólne.

Art. 1.
Niniejsza ustawa reguluje zagadnienia związane z obywatelstwem, prawem stałego pobytu, działalnością Centralnego Rejestru Mieszkańców, weryfikacją aktywności oraz procedurą stwierdzenia ustania osoby.

Art. 2.
Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
(1) obywatelstwie – rozumie się przez to przynależność państwową jednostki łączącą się z uprawnieniami i obowiązkami określonymi przez prawo Królestwa Dreamlandu;
(2) Rejestrze – rozumie się przez to Centralny Rejestr Mieszkańców;
(3) (Skreślony);
(4) Ministrze – rozumie się przez to federalnego ministra właściwego do spraw obywatelstwa.

Rozdział II. Centralny Rejestr Mieszkańców.

Art. 3.
1. Rejestr obejmuje dane obywateli Królestwa Dreamlandu oraz osób posiadających prawo stałego pobytu.
2. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym.
3. Bieżącą administracją Rejestru zajmuje się Minister.

Art. 4.
1. Wpisu do Rejestru dokonuje się na wniosek zainteresowanego składany za pośrednictwem formularza elektronicznego.
2. Prawidłowe złożenie wniosku wymaga potwierdzenia poprzez skorzystanie przez wnioskodawcę z łącza przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu; niepotwierdzenie w terminie 3 dni od złożenia wniosku powoduje uznanie wniosku za niezłożony.
3. Z chwilą potwierdzenia wniosku przez wnioskodawcę, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, system informatyczny automatycznie dokonuje wpisu do Rejestru, co jest równoznaczne z nadaniem obywatelstwa.
(art. 4 ust. 3 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 5.
Wniosek o wpis do Rejestru:
(1) wypełniony nieprawidłowo;
(2) wniesiony przez wnioskodawcę zarejestrowanego już w Rejestrze lub uprzednio prawomocnie skazanego na karę eliminacji lub karę banicji, której termin jeszcze nie upłynął;
(3) nie spełniający innych kryteriów wymienionych w przepisach odrębnych - może być uznany za bezskuteczny.

Art. 6.
Minister właściwy do spraw obywatelstwa w drodze rozporządzenia federalnego określi wymogi formalne, jakie musi spełniać prawidłowo złożony wniosek o wpis do Rejestru.

Art. 7.
1. Minister może zweryfikować wpis dokonany w Rejestrze w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia wniosku o wpis w sposób wskazany w art. 4 ust. 2.
2. Jeśli wpis jest niezgodny z prawem, weryfikujący informuje osobę o niezgodności i o obowiązku doprowadzenia danych do stanu zgodnego z prawem w terminie 7 dni.
3. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu o 7 dni.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Minister uznaje wniosek o wpis do Rejestru za bezskuteczny.
5. Jeżeli osoba, której wniosek o wpis do Rejestru został uznany za bezskuteczny, nabyła po złożeniu wniosku mienie, stosuje się odpowiednio przepisy o spadku.
(art. 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)
(art. 7 ust. 5 dodany dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 8.
1. Po upływie terminu określonego w ust. 1 artykułu poprzedzającego Minister, powziąwszy informację o niezgodności z prawem wniosku o wpis do Rejestru, kieruje powództwo o ustalenie bezskuteczności tego wniosku do sądu właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Sąd odrzuca pozew złożony po upływie okresu dłuższego niż 2 miesiące od dnia rejestracji.
2. W przypadku niezgodności wpisu z art. 5 (2) powództwo o ustalenie bezskuteczności wniosku może również złożyć o każdym czasie prokurator, w szczególności równocześnie z aktem oskarżenia.
3. Sąd, orzekając w sprawie z oskarżenia o czyn zabroniony opisany w art. 28 Kodeksu karnego, może z urzędu orzec o bezskuteczności wniosku o wpis w stosunku do niektórych skazanych.
(art. 8 ust. 3 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 9.
Domniemuje się, że pismo przesłane na adres poczty elektronicznej ujawniony w Rejestrze doręczono właściwie.
(art. 9 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 10.
Król posiada pełne prawa administracyjne w Rejestrze oraz nadaje i odbiera nadane uprawnienia innym osobom.

Art. 11.
1. Każdy zarejestrowany w Rejestrze posiada unikalny, sześciocyfrowy Numer Identyfikacyjny Mieszkańca, tożsamy w ramach wszelkich urzędowych rejestrów i systemów prowadzonych przez Królestwo Dreamlandu.
2. Ilekroć odrębne przepisy odwołują się do “NIM” lub “numeru NIM”, rozumie się przez to numer określony w ustępie poprzedzającym.

Art. 12.
1. Nazwisko obywatela podlega częściowej ochronie prawnej.
2. Obywatel może przyjąć nazwisko noszone wcześniej przez innego obywatela lub innych obywateli, o ile nie narusza przez to interesów lub reputacji tego obywatela lub obywateli.
3. Jeśli stwierdzono niedopełnienie warunków opisanych w ustępie poprzedzającym, Sąd może nakazać obywatelowi zmianę nazwiska.
4. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, jeśli obywatel odmówi zmiany nazwiska, Sąd może zarządzić cofnięcie ostatniej edycji nazwiska w Rejestrze; jeśli taka zmiana jest niemożliwa lub nie byłaby wystarczająca dla ochrony interesów i reputacji poszkodowanego lub poszkodowanych, Sąd może zastosować karę eliminacji.
5. W przypadku, gdy obywatel nie posiada nazwiska, ustępy 1-4 stosuje się do imienia obywatela.
(art. 12 ust. 5 dodany dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 12a.
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska rozpatruje z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Minister.
2. Miejscem właściwym do złożenia wniosku jest odpowiedni dział w sekcji ‚Sprawy urzędowe’ na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
3. Minister rozpatrując wniosek wzywa obywateli Królestwa Dreamlandu do złożenia oświadczeń w sprawie w temacie inicjującym postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska. Termin złożenia oświadczeń w sprawie nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Na decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska służy w terminie 3 dni zażalenie do Sądu Prowincji. Zażalenie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Złożenie zażalenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia.
5. Organ administracji publicznej, uznając zażalenie za oczywiście zasadne, może nie sporządzając uzasadnienia uchylić zaskarżoną decyzję i stosownie do okoliczności podjąć w tym zakresie ponownie decyzję; w przeciwnym wypadku w terminie 3 dni sporządza uzasadnienie i przesyła złożone zażalenie wraz z uzasadnieniem do Sądu Prowincji.
6. Na decyzję wydaną w warunkach ustępu poprzedzającego zdanie pierwsze przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych.
7. Rozpoczęte postępowania w sprawie o zmianę imienia lub nazwiska toczą się na podstawie dotychczasowych przepisów. Wnioski nieskierowane do postępowania Sąd przekazuje do odpowiedniego działu w celu rozpoznania przez właściwy organ administracji publicznej.
(Art. 12a dodany na mocy dekretu królewskiego o wnioskach urzędowych)

Art. 13.
Osoba może zmienić wskazanie prowincji zamieszkania o każdym czasie po upływie terminu na weryfikację wpisu, o której mowa w art. 7.
(art. 13 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 14.
1. Obywatel może udać się na urlop, dokonując odpowiedniej czynności w Rejestrze; oznacza to nieobecność obywatela w Królestwie Dreamlandu.
2. Na urlopie przebywać można przez okres do 2 miesięcy; po upływie tego terminu urlop kończy się automatycznie, informując o tym obywatela.
3. Informacja o przebywaniu na urlopie podlega ujawnieniu w Rejestrze.
(art. 14 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 15.
W ramach Rejestru zapisuje się inne dane niezbędne dla potrzeb administracyjnych; dane te udostępniane są jedynie administratorom Rejestru oraz innym osobom uprawnionym według przepisów odrębnych.

Art. 16.
1. Osoby zarejestrowane w Rejestrze mogą korzystać z informacji Centralnego Rejestru Mieszkańców, zwanej dalej “informacją Rejestru”.
2. Korzystanie z informacji Rejestru odbywa się na zasadach określonych przez Ministra w drodze rozporządzenia federalnego, który określi w szczególności formę oraz miejsce udostępniania informacji Rejestru, a także zakres udostępnianych informacji.
3. Korzystanie z informacji Rejestru jest bezpłatne.

Art. 17.
Przepisy art. 3-16 stosuje się odpowiednio do prawa stałego pobytu oraz osób posiadających status prawa stałego pobytu.

Art. 18.
1. Król oraz Królewskie Służby Informatyczne uprawnieni są do rejestrowania i wykreślania w systemach informatycznych wpisów testowych, służących do kontroli sposobu funkcjonowania tych systemów. Wpisy testowe mogą być udostępniane innym osobom i organom, według potrzeb.
2. Wpis testowy umieszcza się w Rejestrze umieszczając w polu nazwisko słowo „Test”. Organy uprawnione obowiązane są dbać, by wpisy testowe rejestrować wyłącznie w miarę potrzeb i wykreślać z Rejestru usuwać niezwłocznie po zakończeniu czynności do wykonania których zostały zarejestrowane.
3. Wpis testowy nie jest osobą i nie korzysta z praw ani nie podlega ochronie wynikającej z Konstytucji oraz innych praw Królestwa.

Rozdział III. Obywatelstwo.

Art. 19.
Obywatelstwo przyznaje się w imieniu Króla.

Art. 20.
Przyznanie obywatelstwa Królestwa Dreamlandu powoduje przyznanie obywatelstwa prowincji zamieszkania.

Art. 21.
1. Obywatelstwa pozbawia się osobę ustałą albo skazaną prawomocnym wyrokiem sądu na karę eliminacji.
2. Nie można pozbawić obywatelstwa Króla, króla seniora oraz sędziego.
3. Każdy obywatel ma prawo zrzec się obywatelstwa, dokonując odpowiedniej czynności w Rejestrze.
4. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zrzekający się nabywa prawo stałego pobytu.
5. Każdy wpisany do Rejestru ma prawo wypisać się z niego za pośrednictwem elektronicznego formularza.
(art. 21 ust. 3 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Rozdział IV. Prawo stałego pobytu.

Art. 22.
1. Prawo stałego pobytu jest statusem osoby zapisanej w rejestrach informatycznych Królestwa, nie posiadającej statusu obywatela.
2. Każda osoba posiadająca prawo stałego pobytu ma prawo przyjąć obywatelstwo Królestwa, dokonując odpowiedniej czynności w Rejestrze.
(art. 22 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 23.
Do osoby posiadającej prawo stałego pobytu stosuje się przepisy dotyczące obywatela, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa pełnienia funkcji publicznych.

Art. 24.
Osoba posiadająca prawo stałego pobytu uprawniona jest w szczególności do posiadania rachunku bankowego i rozporządzania swoim majątkiem.

Rozdział V. Weryfikacja aktywności i niedopełnienie obowiązku rejestrowego.

Art. 25.
Stwierdzenie ustania osoby jest podstawą do jej usunięcia ze wszelkich list urzędowych i forów Królestwa Dreamlandu oraz złożenia z piastowanych funkcji.

Art. 26.
1. Każdy obywatel obowiązany jest każdorazowo zalogować się do Rejestru w ciągu 30 dni od ostatniego logowania.
2. Jeśli w okresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obywatel przebywał na urlopie, okres ten ulega przedłużeniu do 14-tego dnia od chwili zakończenia urlopu.
3. Niedopełnienie obowiązku logowania skutkuje automatycznym skierowaniem na listę deportacyjną przez Rejestr.
4. Z obowiązku logowania zwolnieni są królowie seniorzy.
(art. 26 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 27.
Obywatel, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, ma obowiązek oddania głosu w wyborach powszechnych, chyba że w czasie wyborów przebywa na urlopie.
(art. 27 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 28.
1. W razie niedopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 26, Rejestr wysyła osobie wezwanie do dopełnienia obowiązku w terminie 14 dni pod rygorem skierowania na listę deportacyjną.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu system kieruje osobę na listę deportacyjną.

Art. 29.
W razie niedopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 27, Rejestr kieruje osobę na listę deportacyjną.

Rozdział VI. Lista deportacyjna i wykreślenie z Rejestru.

Art. 30.
1. Na listę deportacyjną kierowane są z list prowadzonych dla Prowincji i Domeny Królewskiej osoby uznane za ustałe.
2. Na listę deportacyjną kierowane są również osoby uchybiające obowiązkom wskazanym w niniejszej ustawie lub w innych okolicznościach wskazanych w przepisach odrębnych, w tym przez prawo krajowe.
3. O skierowaniu na listę deportacyjną osobę powiadamia się niezwłocznie, pouczając o prawie do wniesienia zażalenia.

Art. 31.
1. Osoba może wnieść zażalenie na skierowanie jej na listę deportacyjną do Ministra.
2. Minister rozpoznaje zażalenie. W razie pozytywnego rozpatrzenia sprawy Minister cofa skierowanie na listę deportacyjną.

Art. 32.
Osoba pozostająca na liście deportacyjnej może wnioskować do Ministra każdej z prowincji o nadanie obywatelstwa tej prowincji. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Minister nadaje obywatelstwo prowincji, cofając skierowanie na listę deportacyjną.
(art. 32 w brzmieniu ustalonym dekretem królewskim: BPSK Nr 2067, wejście w życie 30 marca 2011 r.)

Art. 33.
1. Niewniesienie zażalenia w terminie 14 dni od skierowania na listę deportacyjną powoduje wykreślenie osoby z Rejestru.
2. Wykreślenie osoby z Rejestru następuje również na podstawie uznania wniosku o wpis za bezskuteczny albo wypisania się z Rejestru albo na podstawie uprawomocnienia się wyroku skazującego na karę banicji lub na karę eliminacji.

Art. 34.
1. Król postanowieniem królewskim może w szczególnych przypadkach przywrócić do Rejestru osobę z niego wykreśloną.
2. Przywrócenia dokonuje się na podstawie danych i informacji dotyczących w szczególności jej personaliów i danych dotyczących posiadanego majątku zachowanych w archiwum Rejestru oraz pozostałych rejestrów i informatycznych baz danych Królestwa.
3. Przywrócenia nie stosuje się do osoby wykreślonej w okolicznościach wskazanych w ust. 2 artykułu poprzedzającego z wyłączeniem samodzielnego wypisania się z Rejestru.
(ust.3 art. 34 otrzymał brzmienie w wyniku nowelizacji z dnia 5 stycznia 2014 roku)

Rozdział VII. Spadek.

(Rozdział VII ustawy skreślony z dniem 04.10 2013 r. na mocy art. 13 ust. 1 ustawy o postępowaniu spadkowym, BPSK Nr 3828)

Art. 35.
(Skreślony)

Art. 36.
(Skreślony)
(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Daniel von Witt » 31 mar 2015, 14:31

Miesiąc od złożenia i nic. "Piękny" widok Marszałku, ale może już ruszycie swoimi wielmożnymi paluszkami, poklikacie i nadacie projektowi normalny bieg?

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 17/XXV [DEBATA] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Pavel Svoboda » 7 kwie 2015, 13:48

Otwieram debatę, wyznaczam termin na 14 kwietnia.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 17/XXV [DEBATA] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Daniel von Witt » 27 kwie 2015, 08:48

Przypominam o tym izdebskim zaginiątku. Pchnijcie do przodu ostatkiem sił! :)

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 17/XXV [DEBATA] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Pavel Svoboda » 27 kwie 2015, 11:14

Przepraszam. Zupełnie zapomniałem, że mamy jeszcze jedna debatę.

Wnoszę poprawkę:

POPRAWKA 1

1. W projekcie ustawy skreśla się artykuły 7, 8, 9, 10, 11, 12

2. Nazwę projektu zmienia się na "o wprowadzeniu ustawy o Parlamencie Królewskim i innych ustaw".

3. Art. 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie "2. Zarejestrowani użytkownicy forum dyskusyjnego zachowują prawo biernego dostępu do części forum, o których mowa w ust. poprzedzającym."

UZASADNIENIE

1. Łączenie przepisów normatywnych i zmieniających inne ustawy w jednym akcie jest niekonstytucyjne.
2. Uporządkowanie przepisów innych niż niezbędne dla wybrania nowego parlamentu powinno być zadaniem nowego parlamentu.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 17/XXV [DEBATA] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Pavel Svoboda » 27 kwie 2015, 11:16

Zamykam debatę.

Otwieram głosowanie nad Poprawką Nr 1. Wyznaczam termin na 4 maja.
POPRAWKA 1

1. W projekcie ustawy skreśla się artykuły 7, 8, 9, 10, 11, 12

2. Nazwę projektu zmienia się na "o wprowadzeniu ustawy o Parlamencie Królewskim i innych ustaw".

3. Art. 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie "2. Zarejestrowani użytkownicy forum dyskusyjnego zachowują prawo biernego dostępu do części forum, o których mowa w ust. poprzedzającym."

FORMULARZ GŁOSOWANIE
król senior Pavel Svoboda:
arcyksiążę Jacques de Brolle:
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 17/XXV [DEBATA] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Pavel Svoboda » 27 kwie 2015, 11:18

FORMULARZ GŁOSOWANIE
król senior Pavel Svoboda: ZA
arcyksiążę Jacques de Brolle:
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1718
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: 17/XXV [DEBATA] Projekt UF o wprowadzeniu in. ustaw

Post autor: Edward II » 4 maja 2015, 09:57

FORMULARZ GŁOSOWANIA

król senior Pavel Svoboda: ZA
arcyksiążę Jacques de Brolle: ZA

  • (-) Jacques de Brolle

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 17/XXV [GŁOSOWANIE DO 4.5] Projekt UF o wpr. in. ustaw

Post autor: Pavel Svoboda » 4 maja 2015, 13:50

Zamykam głosowanie. Izba przyjęła poprawkę.

Otwieram głosowanie nad ostatecznym projektem. Wyznaczam termin na 11 maja.
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o wprowadzeniu ustawy o Parlamencie Królewskim i innych ustaw

Art. 1.
1. Ustawa określa datę i tryb wejścia w życie ustaw wprowadzanych oraz przepisy zmieniające, uchylające i przejściowe.
2. Ustawami wprowadzanymi są:
(1) Ustawa Federalna z dnia 18 kwietnia 2015 roku o Rządzie Królewskim, zwana dalej „ustawą rządową”;
(2) Ustawa Federalna z dnia 18 kwietnia 2015 roku o Parlamencie Królewskim;
(3) Ustawa Federalna z dnia 18 kwietnia 2015 roku Ordynacja wyborcza;
(4) Ustawa Federalna z dnia 23 stycznia 2015 roku o serwerze i infrastrukturze informatycznej Królestwa.

Art. 2.
Ustawy wprowadzane wchodzą w życie z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.
1. Izba Poselska ulega rozwiązaniu w dniu ogłoszenia wyników wyborów senatorów.
2. Pierwsze wybory parlamentarne zarządza się w ciągu 7 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Kadencja posłów Izby Poselskiej trwa do dnia ogłoszenia wyników wyborów senatorów.
4. Wynagrodzenie posłów Izby Poselskiej za miesiąc, w którym kończą kadencję jest wypłacane w dniu zakończenia kadencji.

Art. 4.
1. Wyodrębnione dla Izby Poselskiej i Rady Królestwa części forum dyskusyjnego Królestwa podlegają zamknięciu i archiwizacji.
2. Zarejestrowani użytkownicy forum dyskusyjnego zachowują prawo biernego dostępu do części forum, o których mowa w ust. poprzedzającym.

Art. 5.
1. Rząd Królewski urzędujący w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy urzęduje do dnia ogłoszenia wyników wyborów Premiera.
2. Premier Rządu Królewskiego urzędujący w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy może zrzec się urzędu przed Królem. Wówczas stosuje się art. 3 ust. 6 ustawy rządowej.

Art. 6.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy funkcjonariusze zachowują swoje stanowiska, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy Premier Rządu Królewskiego niezwłocznie wnosi o przydzielenie działów administracji federalnej wcześniej nieistniejących a utworzonych ustawą rządową nowemu albo urzędującemu ministrowi lub ministrom.

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie w siódmym dniu od ogłoszenia.

FORMULARZ GŁOSOWANIE
król senior Pavel Svoboda:
arcyksiążę Jacques de Brolle:
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 17/XXV [GŁOSOWANIE DO 4.5] Projekt UF o wpr. in. ustaw

Post autor: Pavel Svoboda » 5 maja 2015, 16:07

FORMULARZ GŁOSOWANIE
król senior Pavel Svoboda: ZA
arcyksiążę Jacques de Brolle:
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1718
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: 17/XXV [GŁOSOWANIE DO 4.5] Projekt UF o wpr. in. ustaw

Post autor: Edward II » 5 maja 2015, 16:45

FORMULARZ GŁOSOWANIA

król senior Pavel Svoboda: ZA
arcyksiążę Jacques de Brolle: ZA
  • (-) Jacques de Brolle

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 17/XXV [GŁOSOWANIE DO 11.5] Projekt UF o wprowadzeniu us

Post autor: Pavel Svoboda » 7 maja 2015, 13:19

Zamykam głosowanie. Izba przyjęła projekt.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum Izby Poselskiej XXV kadencji”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości