16/XXV [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

16/XXV [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Daniel von Witt » 4 lut 2015, 01:04

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Rząd Królewski przedkłada projekt ustawy Ordynacja wyborcza.

PROJEKT
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

Ordynacja wyborcza

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności i odroczenia wyborów.
2. Ilekroć w ustawie mowa jest o:
(1) wyborach – rozumie się przez to wybory powszechne;
(2) głosowaniu powszechnym – rozumie się przez to głosowanie powszechne nad odwołaniem Premiera z urzędu;
(3) Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Królewski;
(4) Premierze – rozumie się przez to Premiera Rządu Królewskiego;
(5) Komisarzu – rozumie się przez to Komisarza Wyborczego Królestwa.

Rozdział II. Prawa wyborcze

Art. 2.

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Królestwa.
2. Nie mają czynnego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby, które uzyskały obywatelstwo między dniem zarządzenia wyborów lub głosowania powszechnego a dniem ogłoszenia wyników wyborów lub głosowania powszechnego.

Art. 3.
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje temu, komu przysługuje czynne prawo wyborcze. Nie narusza to ograniczeń wynikających z innych przepisów.
2. Nie mają biernego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione tego prawa prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby legitymujące się posiadaniem obywatelstwa państwa spoza Wspólnoty Korony Ebruzów;
(3) Komisarz.

Rozdział III. Komisarz Wyborczy Królestwa

Art. 4.

1. Komisarz jest stałym organem federalnym właściwym w federalnych sprawach wyborczych.
2. Komisarza powołuje i odwołuje Król.
3. Komisarza może odwołać Sąd Królestwa w sytuacji określonej w art. 15 niniejszej ustawy.
4. Król nie może odwołać Komisarza w trakcie procedury wyborczej, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające nawiązanie kontaktu z Komisarzem. Wystąpienie tych okoliczności co do ich rodzaju, natury lub częstotliwości wystąpienia musi być podane w akcie odwołania Komisarza.

Art. 5.
1. Komisarz w zakresie swoich funkcji wyborczych korzysta z sędziowskiej niezawisłości.
2. Komisarz obowiązany jest do zachowania tajemnicy wyborczej.

Art. 6.
1. Odwołanie od decyzji Komisarza przysługuje stronie oraz prokuratorowi w ciągu 3 dni od jej wydania.
2. Komisarz rozpoznaje sprawę ponownie w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania.
3. Jeśli jest to konieczne, Komisarz wstrzymuje procedurę wyborczą do czasu ponownego rozpoznania sprawy.

Rozdział IV. Przeprowadzanie wyborów

Art. 7.

1. Wybory zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu wyborów zawiera:
(1) termin zgłaszania kandydatów, nie krótszy aniżeli 7 dni od dnia następującego po dniu zarządzenia wyborów;
(2) termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli 7 dnia od dnia następującego po dniu ogłoszenia listy kandydatów.

Art. 8.
1. Kandydatów w wyborach zgłasza się w odpowiednim dziale sekcji forum dyskusyjnego „SPRAWY URZĘDOWE”.
2. Komisarz odmawia zarejestrowania kandydata:
(1) jeśli został zgłoszony po upływie wyznaczonego terminu;
(2) jeśli jest nim osoba, która nie posiada biernego prawa wyborczego.
3. Komisarz informuje o przyjęciu bądź odrzuceniu poszczególnych kandydatur najpóźniej w dniu następującym po terminie zgłaszania kandydatów.
4. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów i rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy przez Komisarza, ogłasza on listę kandydatów w wyborach.

Art. 9.
1. Głosowanie przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzenia głosowania, przy czym sposób przeprowadzenia głosowania winien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz, jeżeli jest to technicznie możliwe, automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu numeru NIM.

Art. 10.
Uprawniony do głosowania oddaje głos na jednego z kandydatów lub głos pusty.

Art. 11.
1. Ustalając wyniki wyborów, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych, w tym pustych;
(4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Wyniki wyborów ogłasza Komisarz.

Art. 12.
1. Kadencja wybranego organu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów, jednak nie wcześniej aniżeli dnia następującego po dniu zakończenia kadencji ustępującego organu.
2. Jeśli Komisarz nie ogłosi wyników wyborów najpóźniej w ostatnim dniu kadencji ustępującego organu jego kadencja ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnej kadencji.

Rozdział V. Skargi wyborcze

Art. 13.

1. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów każdy obywatel Królestwa może wnieść do Sądu Prowincji skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów. Prezes Sądu Prowincji ogłasza o wniesieniu skargi.
2. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.

Art. 14.
1. Sąd Prowincji rozpoznaje skargi w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
2. Sąd Prowincji oddala skargi niezasadne.
3. Sąd Prowincji odrzuca skargi wniesione po terminie lub uchybiające wymogom określonym w ust. 2 artykułu poprzedzającego.
4. Do czasu rozpatrzenia skargi nie można rozpocząć kadencji wybranego organu.

Art. 15.
1. W razie stwierdzenia przez Sąd Prowincji zasadności co najmniej jednej skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów, Sąd Królestwa orzeka nieważność wyborów, jeżeli stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, iż mogły istotnie wpłynąć na wynik wyborów; w przeciwnym wypadku Sąd Królestwa orzeka o ważności wyborów mimo stwierdzonych uchybień.
2. Orzekając o nieważności wyborów, Sąd Królestwa może równocześnie orzec o odwołaniu Komisarza.

Art. 16.
1. Jeżeli Sąd Królestwa orzeknie prawomocnie o nieważności wyborów, postępowanie wyborcze powtarza się od początku.
2. W sprawach wyborczych Sąd Królestwa orzeka w pełnym składzie.

Rozdział VI. Przepisy karne

Art. 17.

Kto w okresie trwania głosowania podaje do wiadomości publicznej wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyniku wyborów podlega grzywnie od 20 do 50 stawek dziennych.

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VII. Wybory senatorów

Art. 18.

1. Postanowienie o zarządzeniu wyborów senatorów wydaje i ogłasza się co najmniej 14 dni, jednak nie wcześniej niż 35 dni przed zakończeniem kadencji Parlamentu.
2. Król wydaje i ogłasza postanowienie o skróceniu kadencji Parlamentu i zarządzeniu wyborów, jeśli liczba mandatów urzędujących senatorów i lordów senatorów jest mniejsza niż 3.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. poprzedzającym wydaje i ogłasza się także wtedy, gdy liczba senatorów jest mniejsza niż dwóch oraz gdy:
(1) w wyznaczonym terminie po ogłoszeniu wyników wyborów senatorów lub
(2) w terminie 7 dni od wygaśnięcia mandatu senatora i niemożności objęcia go w trybie przewidzianym art. 13 ust. 3-4 ustawy federalnej z dnia ... 2015 roku o Parlamencie Królewskim,
Król nie dokonał uzupełnienia składu Parlamentu przez powołanie lordów senatorów.

Art. 19.
Kandydaci na senatorów zgłaszają swoje kandydatury Komisarzowi podając w zgłoszeniu nazwę zarejestrowanej w Królestwie partii politycznej, z ramienia której kandydują lub słowa „kandydat niezależny”.

Art. 20.
1. Komisarz stwierdza nieważność wyborów, gdy w wyznaczonym terminie zgłosiło się mniej niż dwóch kandydatów.
2. W sytuacji określonej w ust. poprzedzającym Król odracza wybory na wniosek Komisarza.
3. Postanowienie o odroczeniu wyborów zawiera:
(1) termin odroczenia, nie krótszy niż 2 i nie dłuższy niż 4 miesiące;
(2) elementy postanowienia o zarządzeniu wyborów, o których mowa w art. 7 ust. 2 niniejszej ustawy.
4. Komisarz obwieszcza o terminach określonych w pkt. 2 ustępu poprzedzającego najpóźniej na 14 dni przed początkiem biegu terminu zgłaszania kandydatów na senatorów.

Art. 21.
1. Kandydaci jednej partii politycznej kandydują w ramach listy wyborczej. Kandydat niezależny kandyduje w ramach swojej listy wyborczej.
2. Ustalając wyniki głosowania, Komisarz dzieli ogólną liczbę głosów przypadającą na daną listę wyborczą przez 5. Wynik zaokrągla się do najbliższej liczby naturalnej, która stanowi liczbę mandatów przypadającą na tę listę.
3. Spośród kandydatów danej listy wyborczej mandaty otrzymują kolejno ci, którzy uzyskali najwięcej głosów w ramach listy. Jeśli dwóch kandydatów otrzymało taką samą ilość głosów, a jeden z nich nie może objąć mandatu ze względu na liczbę mandatów przypadającą na daną listę, o tym, komu przypadnie mandat, decyduje termin zgłoszenia do wyborów.

Rozdział VIII. Wybory Premiera

Art. 22.

Postanowienie o zarządzeniu wyborów Premiera wydaje i ogłasza się w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kadencji Parlamentu, zrzeczenia się urzędu przez Premiera lub odwołania Premiera z urzędu.

Art. 23.
1. Kandydatów na Premiera zgłaszają przewodniczący stronnictw parlamentarnych oraz grupa licząca co najmniej 3 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Kandydaci muszą potwierdzić wolę kandydowania w terminie 3 dni od uzyskania zawiadomienia od Komisarza o przyjęciu zgłoszenia.
3. Obywatele dokonujący zgłoszenia muszą złożyć pod nim swoje podpisy w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur.

Art. 24.
1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów Komisarz obwieszcza o terminie przeprowadzenia głosowania uzupełniającego, w którym dokonuje się wyboru pomiędzy kandydatami, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali najwięcej głosów.
2. Termin oddawania głosów w głosowaniu uzupełniającym jest taki sam jak termin oddawania głosów w pierwszym głosowaniu.
3. Głosowanie uzupełniające rozpoczyna się dnia następującego po dniu ogłoszenia wyników pierwszego głosowania.

Rozdział IX. Odwoływanie Premiera

Art. 25.

1. Wniosek o zarządzenie przeprowadzenia głosowania powszechnego może złożyć Parlament lub grupa obywateli licząca 1/4 ogólnej liczby wyborców z ostatnich wyborów Premiera.
2. Wniosek składa się do Króla.
3. Wniosek obywatelski wykłada się w odpowiednim dziale sekcji „SPRAWY URZĘDOWE”, pod którym w terminie 7 dni od jego wniesienia należy zebrać wymaganą liczbę podpisów.
4. Momentem wyłożenia wniosku Parlamentu jest dzień ogłoszenia w miejscu właściwym uchwały w tej sprawie.

Art. 26.
1. Głosowanie powszechne zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu głosowania powszechnego:
(1) powinno zostać wydane i ogłoszone w ciągu 14 dni od skutecznego złożenia wniosku, o którym mowa w art. poprzedzającym;
(2) powinno zostać wydane i ogłoszone nie później niż 3 dni przed terminem oddawania głosów;
(3) zawiera termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli 7 dni.

Art. 27.
1. Głosowanie powszechne przeprowadza Komisarz.
2. W głosowaniu powszechnym można oddawać głosy za lub przeciw odwołaniu Premiera albo głos pusty.
3. Do odwołania Premiera wymagana jest bezwzględna większość głosów.
4. Ustalając wyniki głosowania powszechnego, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych, w tym pustych;
(4) liczbę głosów oddanych za i przeciw odwołaniu Premiera.
5. Wyniki głosowania powszechnego ogłasza Komisarz, stwierdzając w obwieszczeniu o dokonaniu lub niedokonaniu odwołania Premiera.
6. Obywatelowi przysługuje skarga do Sądu Prowincji na poprawność przeprowadzenia głosowania powszechnego. Przepisy Rozdziału V stosuje się odpowiednio.
UZASADNIENIE:
Projekt ustawy Ordynacja wyborcza składa się z dwóch części: ogólnej i szczególnej.

Część ogólna Ordynacji wyborczej porządkuje i skraca przepisy obecnie obowiązującej ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej oraz redaguje je w sposób możliwie najbardziej przejrzysty.

Część ogólna
Dosłownie kosmetyczne zmiany, jakie pojawiają się w tej części to:
(1) odebranie biernego prawa wyborczego obywatelom, którzy posiadają obywatelstwo kraju spoza Wspólnoty Korony Ebruzów – jest to klauzula ochronna przed tym, by obywatele państw trzecich nie mogli piastować mandatu senatorskiego i być Premierem – co ciekawe obywatele państw trzecich będący obywatelami Dreamlandu mogą być lordami senatorami i ministrami – jest to kompromis pozwalający zachować najważniejszą i większościową władzę w rękach rdzennych Dreamlandczyków i względnie unikać bezpośrednich obcych wpływów;
(2) zniesienie ciszy wyborczej w zakresie prowadzenia kampanii wyborczej podczas wyborów – agitacja będzie dozwolona przez cały czas trwania wyborów; zabronione będzie jedynie podawanie wyników sondaży i ankiet badania opinii publicznej podczas trwania głosowania – tak jak dotąd będzie to zagrożone karą grzywny w wysokości od 10.000 D do 25.000 D.

Część szczególna
Tę część tworzą trzy rozdziały regulujące sposób przeprowadzania wyborów senatorów, wyborów Premiera i głosowania powszechnego nad odwołaniem Premiera z urzędu.

Wybory senatorów – w tym rozdziale pojawiają się przepisy wskazujące, że minimalna liczba kandydatów w wyborach musi wynosić 2 osoby. Wynika to z tego, że wybór dwóch osób i powołanie przez Króla maksymalnie dwóch osób pozwoli sformować optymalny, czteroosobowy Parlament Królewski. Wybory mogą być uznane za nieważne, gdy zgłosi się do nich mniej niż dwóch kandydatów. W takim wypadku odracza się je na okres od 2 do 4 miesięcy, w trakcie których przedłużeniu ulega kadencja poprzedniego Parlamentu.

Wybory Premiera – odbywają się po wyborach senatorów. Wynika to z tego, że stronnictwa parlamentarne formują się po wyborach, a to one mają obowiązek zgłaszania kandydatów na premiera, dlatego potrzebny jest odpowiedni czas na przeprowadzenie stosownych akcesów do stronnictw i uzgodnień wewnętrznych. Standardowo więc premier może zostać wybrany w ciągu 2 do 4 tygodni od ogłoszenia wyników wyborów senatorów. Wszystko zależy od liczby kandydatów na Premiera oraz tego, czy jeden z nich uzyska bezwzględną większość. Kryterium pierwsze wynika z faktu, że kandydata na Premiera zgłaszają dwa stronnictwa i mogą zgłaszać grupy obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. Może być ich co najmniej dwóch – gdy będzie ich dwóch jeden z nich zapewne uzyska bezwzględną większość głosów, jednak gdyby było ich więcej ta szansa maleje. Na taką ewentualność przewidziano „drugą turę”, ponieważ Premier musi mieć poparcie większości społeczeństwa.

Odwoływanie Premiera – Premier jest powoływany przez Naród i tylko Naród może go odwołać z urzędu. Odbyć się to musi w głosowaniu powszechnym. Zarządzenie takiego głosowania jest możliwe na wniosek 1/4 ogólnej liczby wyborców z ostatnich wyborów Premiera albo na wniosek Parlamentu. Wnioski takie składane są do Króla. Głosowanie nad odwołaniem Premiera przeprowadza się dość szybko, gdyż w ciągu 14 dni od skutecznego złożenia wniosku o odwołanie. Gdy chodzi o wnioskodawców-obywateli skuteczne złożenie wniosku polega na zebraniu minimalnej wymaganej liczby podpisów w terminie 7 dni od złożenia wniosku, zaś gdy mowa o Parlamencie – gdy Marszałek ogłosi uchwałę w tej sprawie.
(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Daniel von Witt » 23 lut 2015, 12:40

Rząd Królewski wycofuje projekt.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Pavel Svoboda » 27 lut 2015, 13:35

Na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu IP ponownie otwieram wątek.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Premiera prywatnie, Rząd przywraca wniosek ustawodawczy (lub, jak kto woli, wycofuje wycofanie projektu).
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Pavel Svoboda » 27 lut 2015, 13:40

Otwieram debatę i wyznaczam wstępny termin na 6 marca.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Daniel von Witt » 4 mar 2015, 13:02

W związku z brakiem głosów w debacie wnoszę o jej skrócenie.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1718
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Edward II » 11 mar 2015, 17:28

Przypominam o istnieniu tego wątku. I dwóch sąsiednich.

  • (-) Jacques de Brolle

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 15:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Marcin Mikołaj » 13 mar 2015, 20:25

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,

Z uwagi na prowadzone konsultacje w zakresie projektu prawa dotyczącego wymiaru sprawiedliwości proszę o wstrzymanie prac nad powyższym projektem.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Daniel von Witt » 15 mar 2015, 11:25

Marcin I Mikołaj pisze:Z uwagi na prowadzone konsultacje w zakresie projektu prawa dotyczącego wymiaru sprawiedliwości proszę o wstrzymanie prac nad powyższym projektem.
A co to znaczy? Proszę powiedzieć coś więcej, aby warto było zastanawiać się nad wstrzymaniem i tak przedłużającego się procesu legislacyjnego w tym przedmiocie.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 15:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Marcin Mikołaj » 15 mar 2015, 11:55

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,
Panie Premierze,

Prowadzone konsultacje w zakresie zmian wymiaru sprawiedliwości mogę doprowadzić do konieczności aktualizowania wydanego przez Wysoką Izbę projektu ustawy federalnej tuż po jej uchwaleniu.

Projekt dotyczący wymiaru sprawiedliwości zakłada przede wszystkim zminimalizowanie czynnika osobowego w postępowaniu sądowym z uwagi na braki kadrowe. Do tego kroku konieczne jest przeanalizowanie zasadności utrzymywania zarówno sądów krajowych jak i Sądu Prowincji i zastąpienie tych instytucji takim mechanizmem, który nie będzie przeczył zasadzie dwuinstancyjności, a jednocześnie zawęzi konieczność powoływania sędziów do tych sądów. Biorąc powyższe pod uwagę wstrzymanie działań przy projekcie jest konieczne.

(-) Marcin Mikołaj,R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Daniel von Witt » 19 mar 2015, 14:00

Nie ma sensu wstrzymywać prac, bo nawet gdyby Ordynację uchwalono tak jeszcze pozostaje sprawa ustawy wprowadzającej te przepisy w życie. Projekt ustawodawczy złożono i sobie leży. Tak więc cokolwiek wyjdzie przy okazji królewskiej reformy wymiaru sprawiedliwości przypuszczam, że wyprzedzi poselskie działania.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 15:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Marcin Mikołaj » 22 mar 2015, 14:58

Wysoka Izbo,

Złożyliśmy przed chwila projekt DK o wymiarze sprawiedliwości do Premiera Naszego Rządu, aby go skonsultować już ostatecznie. Wstępnie ustalono z Prezesem SK, że możliwa jest reorganizacja Sądu Królestwa i sądów powszechnych.

Idąc tą drogę wnioskujemy o zmianę przepisów odnoszących się do Sądu Prowincji wstawiając w ich miejsce Izbę Niższą Sadu Królestwa.

Ponadto celem usankcjonowania zwyczaju proponujemy zmiane art. 7 ust. 1 :
"1. Wybory zarządza Król w drodze postanowienia. Premier Rządu Królewskiego na co najmniej dwa tygodnie przed zarządzeniem wyborów przedstawia Królowi kalendarz wyborczy."
(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Daniel von Witt » 25 mar 2015, 11:59

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ustosunkowało się do projektu dekretu królewskiego w dniu dzisiejszym zgłaszając kilka zastrzeżeń, które nie dotyczą jednak planowanej formy ustrojowej sądownictwa, dlatego projekt Ordynacji wyborczej zostanie dostosowany do litery projektu dekretu królewskiego w tej materii.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Daniel von Witt » 27 mar 2015, 15:21

Rząd Królewski przedstawia autopoprawkę:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

Ordynacja wyborcza

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności i odroczenia wyborów.
2. Ilekroć w ustawie mowa jest o:
(1) wyborach – rozumie się przez to wybory powszechne;
(2) głosowaniu powszechnym – rozumie się przez to głosowanie powszechne nad odwołaniem Premiera z urzędu;
(3) Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Królewski;
(4) Premierze – rozumie się przez to Premiera Rządu Królewskiego;
(5) Komisarzu – rozumie się przez to Komisarza Wyborczego Królestwa;
(6) Izbie Niższej – rozumie się przez to Izbę Niższą Sądu Królestwa.

Rozdział II. Prawa wyborcze

Art. 2.

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Królestwa.
2. Nie mają czynnego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby, które uzyskały obywatelstwo między dniem zarządzenia wyborów a dniem ogłoszenia wyników wyborów.

Art. 3.
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje temu, komu przysługuje czynne prawo wyborcze. Nie narusza to ograniczeń wynikających z innych przepisów.
2. Nie mają biernego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione tego prawa prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby legitymujące się posiadaniem obywatelstwa państwa spoza Wspólnoty Korony Ebruzów;
(3) Komisarz.

Rozdział III. Komisarz Wyborczy Królestwa

Art. 4.

1. Komisarz jest stałym organem federalnym właściwym w federalnych sprawach wyborczych.
2. Komisarza powołuje i odwołuje Król.
3. Komisarza może odwołać Sąd Królestwa w sytuacji określonej w art. 15 niniejszej ustawy.
4. Nie można odwołać Komisarza w trakcie procedury wyborczej, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające nawiązanie kontaktu z Komisarzem. Wystąpienie tych okoliczności co do ich rodzaju, natury lub częstotliwości wystąpienia musi być podane w akcie odwołania Komisarza.

Art. 5.
1. Komisarz w zakresie swoich funkcji wyborczych korzysta z sędziowskiej niezawisłości.
2. Komisarz obowiązany jest do zachowania tajemnicy wyborczej.

Art. 6.
1. Odwołanie od decyzji Komisarza przysługuje stronie oraz prokuratorowi w ciągu 3 dni od jej wydania.
2. Komisarz rozpoznaje sprawę ponownie w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania.
3. Jeśli jest to konieczne, Komisarz wstrzymuje procedurę wyborczą do czasu ponownego rozpoznania sprawy.

Rozdział IV. Przeprowadzanie wyborów

Art. 7.

1. Wybory zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu wyborów zawiera:
(1) termin zgłaszania kandydatów, nie krótszy aniżeli 7 dni od dnia następującego po dniu zarządzenia wyborów;
(2) termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli 7 dnia od dnia następującego po dniu ogłoszenia listy kandydatów.

Art. 8.
1. Kandydatów w wyborach zgłasza się w odpowiednim dziale sekcji forum dyskusyjnego „SPRAWY URZĘDOWE”.
2. Komisarz odmawia zarejestrowania kandydata:
(1) jeśli został zgłoszony po upływie wyznaczonego terminu;
(2) jeśli jest nim osoba, która nie posiada biernego prawa wyborczego.
3. Komisarz informuje o przyjęciu bądź odrzuceniu poszczególnych kandydatur najpóźniej w dniu następującym po terminie zgłaszania kandydatów.
4. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów i rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy przez Komisarza, ogłasza on listę kandydatów w wyborach.

Art. 9.
1. Głosowanie przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzenia głosowania, przy czym sposób przeprowadzenia głosowania winien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz, jeżeli jest to technicznie możliwe, automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu numeru NIM.

Art. 10.
Uprawniony do głosowania oddaje głos na jednego z kandydatów lub głos pusty.

Art. 11.
1. Ustalając wyniki wyborów, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych, w tym pustych;
(4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Wyniki wyborów ogłasza Komisarz.

Art. 12.
1. Kadencja wybranego organu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów, jednak nie wcześniej aniżeli dnia następującego po dniu zakończenia kadencji ustępującego organu.
2. Jeśli Komisarz nie ogłosi wyników wyborów najpóźniej w ostatnim dniu kadencji ustępującego organu jego kadencja ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnej kadencji.

Rozdział V. Skargi wyborcze

Art. 13.

1. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów każdy obywatel Królestwa może wnieść do Izby Niższej skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów. Prezes Sądu Królestwa ogłasza o wniesieniu skargi.
2. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.

Art. 14.
1. Izba Niższa rozpoznaje skargi w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
2. Izba Niższa oddala skargi niezasadne.
3. Izba Niższa odrzuca skargi wniesione po terminie lub uchybiające wymogom określonym w ust. 2 artykułu poprzedzającego.
4. Do czasu rozpatrzenia skargi nie można rozpocząć kadencji wybranego organu.

Art. 15.
1. W razie stwierdzenia przez Izbę Niższą zasadności co najmniej jednej skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów, Sąd Królestwa orzeka nieważność wyborów, jeżeli stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, iż mogły istotnie wpłynąć na wynik wyborów; w przeciwnym wypadku Sąd Królestwa orzeka o ważności wyborów mimo stwierdzonych uchybień.
2. Orzekając o nieważności wyborów, Sąd Królestwa może równocześnie orzec o odwołaniu Komisarza.

Art. 16.
1. Jeżeli Sąd Królestwa orzeknie prawomocnie o nieważności wyborów, postępowanie wyborcze powtarza się od początku.
2. W sprawach wyborczych Sąd Królestwa orzeka w pełnym składzie.

Rozdział VI. Przepisy karne

Art. 17.

Kto w okresie trwania głosowania podaje do wiadomości publicznej wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyniku wyborów podlega grzywnie od 20 do 50 stawek dziennych.

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VII. Wybory senatorów

Art. 18.

1. Postanowienie o zarządzeniu wyborów senatorów wydaje i ogłasza się co najmniej 14 dni, jednak nie wcześniej niż 35 dni przed zakończeniem kadencji Parlamentu.
2. Na co najmniej 14 dni przed terminem zarządzenia wyborów senatorów Marszałek Parlamentu przedstawia Królowi kalendarz wyborczy.
3. Król wydaje i ogłasza postanowienie o skróceniu kadencji Parlamentu i zarządzeniu wyborów, jeśli liczba mandatów urzędujących senatorów i lordów senatorów jest mniejsza niż 3.

Art. 19.
Kandydaci na senatorów zgłaszają swoje kandydatury Komisarzowi podając w zgłoszeniu nazwę zarejestrowanej w Królestwie partii politycznej, z ramienia której kandydują lub słowa „kandydat niezależny”.

Art. 20.
1. Komisarz stwierdza nieważność wyborów, gdy w wyznaczonym terminie zgłosiło się mniej niż dwóch kandydatów.
2. W sytuacji określonej w ust. poprzedzającym Król odracza wybory na wniosek Komisarza.
3. Postanowienie o odroczeniu wyborów zawiera:
(1) termin odroczenia, nie krótszy niż 2 i nie dłuższy niż 4 miesiące;
(2) elementy postanowienia o zarządzeniu wyborów, o których mowa w art. 7 ust. 2 niniejszej ustawy.
4. Komisarz obwieszcza o terminach określonych w pkt. 2 ustępu poprzedzającego najpóźniej na 14 dni przed początkiem biegu terminu zgłaszania kandydatów na senatorów.

Art. 21.
1. Kandydaci jednej partii politycznej kandydują w ramach listy wyborczej. Kandydat niezależny kandyduje w ramach swojej listy wyborczej.
2. Ustalając wyniki głosowania, Komisarz dzieli ogólną liczbę głosów przypadającą na daną listę wyborczą przez 5. Wynik zaokrągla się do najbliższej liczby naturalnej, która stanowi liczbę mandatów przypadającą na tę listę.
3. Spośród kandydatów danej listy wyborczej mandaty otrzymują kolejno ci, którzy uzyskali najwięcej głosów w ramach listy. Jeśli dwóch kandydatów otrzymało taką samą ilość głosów, a jeden z nich nie może objąć mandatu ze względu na liczbę mandatów przypadającą na daną listę, o tym, komu przypadnie mandat, decyduje termin zgłoszenia do wyborów.

Rozdział VIII. Wybory Premiera

Art. 22.

1. Postanowienie o zarządzeniu wyborów Premiera wydaje i ogłasza się w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kadencji Parlamentu, zrzeczenia się urzędu przez Premiera lub odwołania Premiera z urzędu.
2. Na co najmniej 14 dni przed terminem zarządzenia wyborów Premiera Premier przedstawia Królowi kalendarz wyborczy.

Art. 23.
1. Kandydatów na Premiera zgłaszają przewodniczący stronnictw parlamentarnych oraz grupa licząca co najmniej 3 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Kandydaci muszą potwierdzić wolę kandydowania w terminie 3 dni od uzyskania zawiadomienia od Komisarza o przyjęciu zgłoszenia.
3. Obywatele dokonujący zgłoszenia muszą złożyć pod nim swoje podpisy w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur.

Art. 24.
1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów Komisarz obwieszcza o terminie przeprowadzenia głosowania uzupełniającego, w którym dokonuje się wyboru pomiędzy kandydatami, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali najwięcej głosów.
2. Termin oddawania głosów w głosowaniu uzupełniającym jest taki sam jak termin oddawania głosów w pierwszym głosowaniu.
3. Głosowanie uzupełniające rozpoczyna się dnia następującego po dniu ogłoszenia wyników pierwszego głosowania.

Rozdział IX. Odwoływanie Premiera

Art. 25.

1. Wniosek o zarządzenie przeprowadzenia głosowania powszechnego może złożyć Parlament lub grupa obywateli licząca 1/4 ogólnej liczby wyborców z ostatnich wyborów Premiera.
2. Wniosek składa się do Króla.
3. Wniosek obywatelski wykłada się w odpowiednim dziale sekcji „SPRAWY URZĘDOWE”, pod którym w terminie 7 dni od jego wniesienia należy zebrać wymaganą liczbę podpisów.
4. Momentem wyłożenia wniosku Parlamentu jest dzień ogłoszenia w miejscu właściwym uchwały w tej sprawie.

Art. 26.
1. Głosowanie powszechne zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu głosowania powszechnego:
(1) powinno zostać wydane i ogłoszone w ciągu 14 dni od skutecznego złożenia wniosku, o którym mowa w art. poprzedzającym;
(2) powinno zostać wydane i ogłoszone nie później niż 3 dni przed terminem oddawania głosów;
(3) zawiera termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli 7 dni.

Art. 27.
1. Głosowanie powszechne przeprowadza Komisarz.
2. W głosowaniu powszechnym można oddawać głosy za lub przeciw odwołaniu Premiera albo głos pusty.
3. Do odwołania Premiera wymagana jest bezwzględna większość głosów.
4. Ustalając wyniki głosowania powszechnego, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych, w tym pustych;
(4) liczbę głosów oddanych za i przeciw odwołaniu Premiera.
5. Wyniki głosowania powszechnego ogłasza Komisarz, stwierdzając w obwieszczeniu o dokonaniu lub niedokonaniu odwołania Premiera.
6. Obywatelowi przysługuje skarga do Izby Niższej na poprawność przeprowadzenia głosowania powszechnego. Przepisy Rozdziału V stosuje się odpowiednio.
Królewską propozycję rozdzieliłem na dwie części, tj. w odpowiednim miejscu dotyczącym wyborów senatorów to Marszałek Parlamentu, jako najbardziej „wtajemniczony” w długość kadencji Parlamentu składa Królowi kalendarz wyborczy. W innej zaś części to Premier jako najbardziej „wtajemniczony” w długość swojej kadencji składa Królowi kalendarz wyborczy w wyborach Premiera.

Nic więcej nie powinno już wyskoczyć, dlatego upominam się o zarządzenie głosowania.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 16/XXV [DEBATA] Projekt UF Ordynacja wyborcza

Post autor: Pavel Svoboda » 7 kwie 2015, 13:03

Zamykam debatę. Otwieram głosowanie. Wyznaczam termin na 14 kwietnia.
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

Ordynacja wyborcza

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności i odroczenia wyborów.
2. Ilekroć w ustawie mowa jest o:
(1) wyborach – rozumie się przez to wybory powszechne;
(2) głosowaniu powszechnym – rozumie się przez to głosowanie powszechne nad odwołaniem Premiera z urzędu;
(3) Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Królewski;
(4) Premierze – rozumie się przez to Premiera Rządu Królewskiego;
(5) Komisarzu – rozumie się przez to Komisarza Wyborczego Królestwa;
(6) Izbie Niższej – rozumie się przez to Izbę Niższą Sądu Królestwa.

Rozdział II. Prawa wyborcze

Art. 2.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Królestwa.
2. Nie mają czynnego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby, które uzyskały obywatelstwo między dniem zarządzenia wyborów a dniem ogłoszenia wyników wyborów.

Art. 3.
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje temu, komu przysługuje czynne prawo wyborcze. Nie narusza to ograniczeń wynikających z innych przepisów.
2. Nie mają biernego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione tego prawa prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby legitymujące się posiadaniem obywatelstwa państwa spoza Wspólnoty Korony Ebruzów;
(3) Komisarz.

Rozdział III. Komisarz Wyborczy Królestwa

Art. 4.
1. Komisarz jest stałym organem federalnym właściwym w federalnych sprawach wyborczych.
2. Komisarza powołuje i odwołuje Król.
3. Komisarza może odwołać Sąd Królestwa w sytuacji określonej w art. 15 niniejszej ustawy.
4. Nie można odwołać Komisarza w trakcie procedury wyborczej, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające nawiązanie kontaktu z Komisarzem. Wystąpienie tych okoliczności co do ich rodzaju, natury lub częstotliwości wystąpienia musi być podane w akcie odwołania Komisarza.

Art. 5.
1. Komisarz w zakresie swoich funkcji wyborczych korzysta z sędziowskiej niezawisłości.
2. Komisarz obowiązany jest do zachowania tajemnicy wyborczej.

Art. 6.
1. Odwołanie od decyzji Komisarza przysługuje stronie oraz prokuratorowi w ciągu 3 dni od jej wydania.
2. Komisarz rozpoznaje sprawę ponownie w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania.
3. Jeśli jest to konieczne, Komisarz wstrzymuje procedurę wyborczą do czasu ponownego rozpoznania sprawy.

Rozdział IV. Przeprowadzanie wyborów

Art. 7.
1. Wybory zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu wyborów zawiera:
(1) termin zgłaszania kandydatów, nie krótszy aniżeli 7 dni od dnia następującego po dniu zarządzenia wyborów;
(2) termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli 7 dnia od dnia następującego po dniu ogłoszenia listy kandydatów.

Art. 8.
1. Kandydatów w wyborach zgłasza się w odpowiednim dziale sekcji forum dyskusyjnego „SPRAWY URZĘDOWE”.
2. Komisarz odmawia zarejestrowania kandydata:
(1) jeśli został zgłoszony po upływie wyznaczonego terminu;
(2) jeśli jest nim osoba, która nie posiada biernego prawa wyborczego.
3. Komisarz informuje o przyjęciu bądź odrzuceniu poszczególnych kandydatur najpóźniej w dniu następującym po terminie zgłaszania kandydatów.
4. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów i rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy przez Komisarza, ogłasza on listę kandydatów w wyborach.

Art. 9.
1. Głosowanie przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzenia głosowania, przy czym sposób przeprowadzenia głosowania winien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz, jeżeli jest to technicznie możliwe, automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu numeru NIM.

Art. 10.
Uprawniony do głosowania oddaje głos na jednego z kandydatów lub głos pusty.

Art. 11.
1. Ustalając wyniki wyborów, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych, w tym pustych;
(4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Wyniki wyborów ogłasza Komisarz.

Art. 12.
1. Kadencja wybranego organu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów, jednak nie wcześniej aniżeli dnia następującego po dniu zakończenia kadencji ustępującego organu.
2. Jeśli Komisarz nie ogłosi wyników wyborów najpóźniej w ostatnim dniu kadencji ustępującego organu jego kadencja ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnej kadencji.

Rozdział V. Skargi wyborcze

Art. 13.
1. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów każdy obywatel Królestwa może wnieść do Izby Niższej skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów. Prezes Sądu Królestwa ogłasza o wniesieniu skargi.
2. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.

Art. 14.
1. Izba Niższa rozpoznaje skargi w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
2. Izba Niższa oddala skargi niezasadne.
3. Izba Niższa odrzuca skargi wniesione po terminie lub uchybiające wymogom określonym w ust. 2 artykułu poprzedzającego.
4. Do czasu rozpatrzenia skargi nie można rozpocząć kadencji wybranego organu.

Art. 15.
1. W razie stwierdzenia przez Izbę Niższą zasadności co najmniej jednej skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów, Sąd Królestwa orzeka nieważność wyborów, jeżeli stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, iż mogły istotnie wpłynąć na wynik wyborów; w przeciwnym wypadku Sąd Królestwa orzeka o ważności wyborów mimo stwierdzonych uchybień.
2. Orzekając o nieważności wyborów, Sąd Królestwa może równocześnie orzec o odwołaniu Komisarza.

Art. 16.
1. Jeżeli Sąd Królestwa orzeknie prawomocnie o nieważności wyborów, postępowanie wyborcze powtarza się od początku.
2. W sprawach wyborczych Sąd Królestwa orzeka w pełnym składzie.

Rozdział VI. Przepisy karne

Art. 17.
Kto w okresie trwania głosowania podaje do wiadomości publicznej wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyniku wyborów podlega grzywnie od 20 do 50 stawek dziennych.

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VII. Wybory senatorów

Art. 18.
1. Postanowienie o zarządzeniu wyborów senatorów wydaje i ogłasza się co najmniej 14 dni, jednak nie wcześniej niż 35 dni przed zakończeniem kadencji Parlamentu.
2. Na co najmniej 14 dni przed terminem zarządzenia wyborów senatorów Marszałek Parlamentu przedstawia Królowi kalendarz wyborczy.
3. Król wydaje i ogłasza postanowienie o skróceniu kadencji Parlamentu i zarządzeniu wyborów, jeśli liczba mandatów urzędujących senatorów i lordów senatorów jest mniejsza niż 3.

Art. 19.
Kandydaci na senatorów zgłaszają swoje kandydatury Komisarzowi podając w zgłoszeniu nazwę zarejestrowanej w Królestwie partii politycznej, z ramienia której kandydują lub słowa „kandydat niezależny”.

Art. 20.
1. Komisarz stwierdza nieważność wyborów, gdy w wyznaczonym terminie zgłosiło się mniej niż dwóch kandydatów.
2. W sytuacji określonej w ust. poprzedzającym Król odracza wybory na wniosek Komisarza.
3. Postanowienie o odroczeniu wyborów zawiera:
(1) termin odroczenia, nie krótszy niż 2 i nie dłuższy niż 4 miesiące;
(2) elementy postanowienia o zarządzeniu wyborów, o których mowa w art. 7 ust. 2 niniejszej ustawy.
4. Komisarz obwieszcza o terminach określonych w pkt. 2 ustępu poprzedzającego najpóźniej na 14 dni przed początkiem biegu terminu zgłaszania kandydatów na senatorów.

Art. 21.
1. Kandydaci jednej partii politycznej kandydują w ramach listy wyborczej. Kandydat niezależny kandyduje w ramach swojej listy wyborczej.
2. Ustalając wyniki głosowania, Komisarz dzieli ogólną liczbę głosów przypadającą na daną listę wyborczą przez 5. Wynik zaokrągla się do najbliższej liczby naturalnej, która stanowi liczbę mandatów przypadającą na tę listę.
3. Spośród kandydatów danej listy wyborczej mandaty otrzymują kolejno ci, którzy uzyskali najwięcej głosów w ramach listy. Jeśli dwóch kandydatów otrzymało taką samą ilość głosów, a jeden z nich nie może objąć mandatu ze względu na liczbę mandatów przypadającą na daną listę, o tym, komu przypadnie mandat, decyduje termin zgłoszenia do wyborów.

Rozdział VIII. Wybory Premiera

Art. 22.
1. Postanowienie o zarządzeniu wyborów Premiera wydaje i ogłasza się w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kadencji Parlamentu, zrzeczenia się urzędu przez Premiera lub odwołania Premiera z urzędu.
2. Na co najmniej 14 dni przed terminem zarządzenia wyborów Premiera Premier przedstawia Królowi kalendarz wyborczy.

Art. 23.
1. Kandydatów na Premiera zgłaszają przewodniczący stronnictw parlamentarnych oraz grupa licząca co najmniej 3 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Kandydaci muszą potwierdzić wolę kandydowania w terminie 3 dni od uzyskania zawiadomienia od Komisarza o przyjęciu zgłoszenia.
3. Obywatele dokonujący zgłoszenia muszą złożyć pod nim swoje podpisy w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur.

Art. 24.
1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów Komisarz obwieszcza o terminie przeprowadzenia głosowania uzupełniającego, w którym dokonuje się wyboru pomiędzy kandydatami, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali najwięcej głosów.
2. Termin oddawania głosów w głosowaniu uzupełniającym jest taki sam jak termin oddawania głosów w pierwszym głosowaniu.
3. Głosowanie uzupełniające rozpoczyna się dnia następującego po dniu ogłoszenia wyników pierwszego głosowania.

Rozdział IX. Odwoływanie Premiera

Art. 25.
1. Wniosek o zarządzenie przeprowadzenia głosowania powszechnego może złożyć Parlament lub grupa obywateli licząca 1/4 ogólnej liczby wyborców z ostatnich wyborów Premiera.
2. Wniosek składa się do Króla.
3. Wniosek obywatelski wykłada się w odpowiednim dziale sekcji „SPRAWY URZĘDOWE”, pod którym w terminie 7 dni od jego wniesienia należy zebrać wymaganą liczbę podpisów.
4. Momentem wyłożenia wniosku Parlamentu jest dzień ogłoszenia w miejscu właściwym uchwały w tej sprawie.

Art. 26.
1. Głosowanie powszechne zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu głosowania powszechnego:
(1) powinno zostać wydane i ogłoszone w ciągu 14 dni od skutecznego złożenia wniosku, o którym mowa w art. poprzedzającym;
(2) powinno zostać wydane i ogłoszone nie później niż 3 dni przed terminem oddawania głosów;
(3) zawiera termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli 7 dni.

Art. 27.
1. Głosowanie powszechne przeprowadza Komisarz.
2. W głosowaniu powszechnym można oddawać głosy za lub przeciw odwołaniu Premiera albo głos pusty.
3. Do odwołania Premiera wymagana jest bezwzględna większość głosów.
4. Ustalając wyniki głosowania powszechnego, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych, w tym pustych;
(4) liczbę głosów oddanych za i przeciw odwołaniu Premiera.
5. Wyniki głosowania powszechnego ogłasza Komisarz, stwierdzając w obwieszczeniu o dokonaniu lub niedokonaniu odwołania Premiera.
6. Obywatelowi przysługuje skarga do Izby Niższej na poprawność przeprowadzenia głosowania powszechnego. Przepisy Rozdziału V stosuje się odpowiednio.
FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda –
Jacques arcyksiążę de Brolle –
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1718
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: 16/XXV [GŁOSOWANIE DO 14.4] Projekt UF Ordynacja wyborcz

Post autor: Edward II » 13 kwie 2015, 15:13

FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda -
arcyksiążę Jacques de Brolle - ZA

  • (-) Jacques de Brolle

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 16/XXV [GŁOSOWANIE DO 14.4] Projekt UF Ordynacja wyborcz

Post autor: Pavel Svoboda » 14 kwie 2015, 17:05

FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda - ZA
arcyksiążę Jacques de Brolle - ZA
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 16/XXV [GŁOSOWANIE DO 14.4] Projekt UF Ordynacja wyborcz

Post autor: Pavel Svoboda » 14 kwie 2015, 17:06

Zamykam głosowanie. Izba przyjęła projekt.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Izby Poselskiej XXV kadencji”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości