15/XXV [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Projekt UF o Rządzie Kr.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

15/XXV [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Projekt UF o Rządzie Kr.

Post autor: Daniel von Witt » 4 lut 2015, 00:37

Wasza Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

Rząd Królewski przedkłada projekt ustawy o Rządzie Królewskim.

PROJEKT
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o Rządzie Królewskim

Art. 1.

Ustawa określa:
(1) zasady powoływania i odwoływania członków Rządu Królewskiego, zwanego w dalszej części „Rządem”, określania ich zadań i kompetencji oraz tryb pracy Rządu;
(2) uprawnienia Premiera Rządu, zwanego w dalszej części „Premierem” w zakresie kierowania pracami Rządu.

Art. 2.
1. Rząd jest organem sprawującym federalną władzę wykonawczą.
2. Rząd składa się z Premiera i ministrów.

Art. 3.
1. Premiera wybiera się na czteromiesięczną kadencję w wyborach bezpośrednich i tajnych.
2. Premier może zrzec się urzędu przed Parlamentem Królewskim.
3. Premier może zostać odwołany z urzędu w głosowaniu powszechnym.
4. Zrzeczenie się urzędu lub odwołanie z urzędu jest równoznaczne z odwołaniem całego Rządu.
5. Przeprowadzenie wyborów Premiera i głosowania nad jego odwołaniem regulują przepisy odrębne.
6. W razie braku Premiera, Król powołuje Premiera Tymczasowego i niezwłocznie zarządza wybory na Premiera.

Art. 4.
1. Ministrów powołuje i odwołuje Premier. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.
2. Akt odwołania ministra może być równocześnie aktem powołania jego następcy. W przeciwnym razie działy administracji federalnej będące w zakresie kompetencji odwoływanego ministra Premier przydziela innym członkom Rządu.
3. Jeśli doszło do odwołania całego Rządu odwołani ministrowie pełnią swoje obowiązki do czasu powołania następców.

Art. 5.
1. Premier może powołać Wicepremiera spośród ministrów.
2. Premier powołuje i odwołuje wiceministra na wniosek ministra.
3. Wicepremier i wiceminister zastępują swoich przełożonych podczas ich nieobecności oraz po uprzednim przekazaniu obowiązków lub po upływie 7 dni nieobecności od ostatniej zarejestrowanej obecności na forum dyskusyjnym Królestwa, a jeżeli dokonanie takiej weryfikacji jest niemożliwe wówczas po upływie 7 dni od przesłania ostatniej wypowiedzi na forum dyskusyjnym Królestwa, odpowiednio Premiera lub ministra.

Art. 6.
1. Minister może kierować jednym lub większą liczbą działów administracji federalnej. Przepis zdania poprzedniego stosuje się również do Premiera.
2. Minister kierujący działem administracji federalnej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji federalnej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. W skład Rządu mogą wchodzić ministrowie nie kierujący żadnym działem administracji federalnej, przy czym nie mogą oni stanowić większości członków Rządu.
4. Działy administracji federalnej powierza ministrom Premier.

Art. 7.
1. Działem administracji federalnej jest zakres spraw powiązanych merytorycznie, należących do właściwości organów federalnych.
2. Tworzy się następujące działy administracji federalnej:
(1) administracja;
(2) budżet;
(3) gospodarka;
(4) informacja;
(5) kultura;
(6) mienie Królestwa;
(7) nauka;
(8) obywatelstwo;
(9) porządek publiczny;
(10) promocja;
(11) sprawiedliwość;
(12) sprawy zagraniczne.

Art. 8.
1. Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi.
2. Dział budżet obejmuje sprawy związane z opracowywaniem i wykonywaniem budżetu Królestwa, a także sprawy związane z finansowaniem działalności sektora publicznego oraz sprawy z zakresu danin publicznych.
3. Dział gospodarka obejmuje sprawy związane z organizacją i wspieraniem rozwoju gospodarki Królestwa, w tym sprawy związane z organizacją wymiany handlowej i walutowej z innymi państwami oraz sprawy związane z świadczeniem pomocy podmiotom gospodarczym ze środków publicznych, a także sprawy związane z pieniądzem narodowym.
4. Dział informacja obejmuje sprawy związane z udzielaniem informacji o funkcjonowaniu organów Królestwa, w tym Króla, z wyłączeniem Parlamentu Królewskiego.
5. Dział kultura obejmuje sprawy związane z rozwojem i ochroną kultury Królestwa oraz propagowaniem aktywności sportowej.
6. Dział mienie Królestwa obejmuje sprawy związane z zarządzaniem własnością Skarbu Królestwa, z wyjątkiem zasobów naturalnych, oraz wykonywaniem innych praw i obowiązków o charakterze prywatnoprawnym, z wyjątkiem zatrudnienia.
7. Dział nauka obejmuje sprawy związane z rozwojem nauki, w tym sprawy związane z prowadzeniem instytucji oświatowych, badawczo-rozwojowych i szkolnictwa wyższego.
8. Dział obywatelstwo obejmuje sprawy związane z ewidencją i aktywizacją mieszkańców Królestwa, a także sprawy polityki społecznej oraz sprawy swobód obywatelskich.
9. Dział porządek publiczny obejmuje sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne.
10. Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią.
11. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
12. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

Art. 9.
1. Minister kierujący określonym działem administracji federalnej w ramach swojej właściwości:
(1) odpowiada za należyte funkcjonowanie podległych organów federalnych;
(2) jest przełożonym funkcjonariuszy zatrudnionych w ministerstwie i podległych organach federalnych;
(3) współpracuje z organami prowincji;
(4) wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Premiera może uszczegółowić zadania i kompetencje poszczególnych członków Rządu.

Art. 10.
1. Premier jest obsługiwany przez Kancelarię Premiera.
2. Ministrowie są obsługiwani przez ministerstwa odpowiadające swym nazwom oficjalnym nazwom ministrów.
3. Strukturę organizacyjną ministerstw mogą określać ministrowie w drodze zarządzeń.
4. Premier i ministrowie mogą powoływać i odwoływać funkcjonariuszy w obsługujących ich instytucjach administracji rządowej.

Art. 11.
1. Rząd pracuje w wyodrębnionej części forum dyskusyjnego Królestwa, zwanej dalej „forum Rządu”.
2. Forum Rządu składa się z niejawnej części sali obrad Rządu i archiwum.
3. Forum Rządu może być rozszerzane o część jawną zgodnie z zarządzeniem Premiera.
4. Czynny i bierny dostęp do forum Rządu posiada Król, członkowie Rządu, ich zastępcy i Marszałek Parlamentu Królewskiego.
5. Czynny i bierny dostęp do jawnej części forum Rządu posiadają mieszkańcy Królestwa.

Art. 12.
1. Premier kieruje pracami Rządu, w szczególności koordynuje współpracę między ministrami i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich działalnością.
2. W ramach kierowania pracami Rządu Premier ustala w szczególności priorytety Rządu oraz szczegółowy plan jego prac.
3. W ramach nadzoru nad działalnością ministrów Premier może w szczególności uchylić akty urzędowe ministra. Nie dotyczy to rozporządzeń federalnych.

Art. 13.
1. W sprawach określonych prawem Królestwa, Rząd podejmuje decyzje w drodze uzgodnień prowadzonych przez Premiera.
2. Jeżeli podjęcie decyzji w drodze uzgodnień okaże się niemożliwe, Rząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie:
(1) zarządza, prowadzi i ogłasza jego wyniki Premier lub wyznaczony przez niego minister;
(2) polega na publikowaniu głosów przez Premiera i ministrów na forum Rządu.
4. Sposób głosowania mogą dookreślać zasady ustanowione przez Premiera.
UZASADNIENIE
Projekt ustawy o Rządzie Królewskim, podobnie jak projekt ustawy o Parlamencie Królewskim, w dużej części przypomina obecne regulacje w tym przedmiocie, dlatego omówione są niżej wyłącznie przepisy proponowane.

Rola Króla w powoływaniu i odwoływaniu członków Rządu Królewskiego zostaje ograniczona do minimum – powoływania i odwoływania Premiera Tymczasowego, co jest przewidziane na sytuacje awaryjne, tj. dymisje, utratę obywatelstwa i odwołania Premierów z urzędu. Przywilej powoływania ministrów zostaje scedowany wprost na Premiera, który już bez pośrednictwa Króla będzie miał prawo powoływać i odwoływać swoich ministrów w dowolnym czasie. Jedynym warunkiem jest obowiązek odwołania ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności. Dodać należy, że mimo braku możliwości uchwalenia wotum nieufności wobec Premiera można uchwalić wotum nieufności wobec ministra, którym może być także Premier. Wówczas jest on zmuszony do odwołania się z stanowiska ministra.

Pojawił się nowy przepis pozwalający wicepremierowi i wiceministrowi zastępować swoich przełożonych po upływie 7 dni od dnia ostatniej zarejestrowanej obecności na forum dyskusyjnym Królestwa. Pozwoli to na sprawniejsze i bardziej odpowiedzialne funkcjonowanie Rządu w razie nagłych nieobecności jego poszczególnych członków.

Wśród istniejących dzisiaj dziesięciu działów administracji federalnej pojawią się kolejne dwa: administracja i porządek publiczny. Wynika to z konieczności zapewnienia wykonywania zadań w przedmiocie funkcjonowania administracji publicznej, forum, nowego podziału terytorialnego, a także porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony miejsc publicznych.

Dodatkowo pojawia się możliwość swobodnego kształtowania forum Rządu przez Premiera. Będzie się ono składać z części niejawnej i części jawnej, gdy Premier uzna to za stosowne. Pozwoli to na możliwie najbardziej optymalne organizowanie pracy Rządu i zapewnianie jego dostępności obywatelom.
(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 23 lut 2015, 12:39

Rząd Królewski wycofuje projekt.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Pavel Svoboda » 27 lut 2015, 13:35

Na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu IP ponownie otwieram wątek.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Premiera prywatnie, Rząd przywraca wniosek ustawodawczy (lub, jak kto woli, wycofuje wycofanie projektu).
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Pavel Svoboda » 27 lut 2015, 13:39

Otwieram debatę i wyznaczam wstępny termin na 6 marca.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 4 mar 2015, 13:02

W związku z brakiem głosów w debacie wnoszę o jej skrócenie.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 12 mar 2015, 12:36

Póki debata jeszcze formalnie trwa chciałbym poddać pod rozwagę inną strukturę działów administracji federalnej, która mocniej odpowiadałaby naszym możliwościom kadrowym i była jednocześnie dość elastyczna co do zawartości danego działu:
1) Administracja (w tym sprawy administracyjne instytucji kultury, nauki i sportu)
2) Promocja (w tym informacja)
3) Rozrywka
4) Sprawiedliwość
5) Sprawy wewnętrzne (w tym budżet, gospodarka, mienie, obywatelstwo, porządek publiczny)
6) Sprawy zagraniczne

Można byłoby się także zastanowić nad opcją taką, że część działów byłaby obligatoryjna, a część dowolna (Premier mógłby ustalić ich nazwy pod swój program i obłożyć nimi swoich ministrów). Wiemy też, że część dzisiejszych działów może wydawać się zbędna, i tak chociażby "kultura" czy "nauka" nie wymagają federalnego sterowania poza wydawaniem aktów normatywnych i administracyjnych - zadania są to niezbyt górnolotne, którymi mógłby się zajmować minister administracji.

Można byłoby wymyślić coś jeszcze, bardziej korelującego z dyskusją o fasonie naszego kraju, gdyby pojawiła się w regulaminowym czasie jakakolwiek dyskusja.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 15:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Marcin Mikołaj » 13 mar 2015, 20:17

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,

Zastanawia Nas cel zapisu art. 3 ust. 3 - w projektach Konstytucji nie było wątku o dowoływaniu Premiera w skutek woli Narodu. Jest to piękny ukłon w stronę obywateli, jednakże mamy podstawową wątpliwość co do takiego zapisu - przede wszystkim uważamy, że wybór Premiera na 4 miesięczną kadencję jest świadomym wyborem obywateli Królestwa, a zatem kadencja powinna trwać nieprzerwanie przez okres oznaczony. Weryfikacja działań Premiera powinna być wyrażana poprzez okresową ocenę przy kolejnych wyborach.

Oddanie w ręce obywateli instrumentów odwołania przeczy, Naszym zdaniem, racjonalności postępowania Narodu, a także rozmywa odpowiedzialność.

Wnosimy do Wysokiej Izby prośbę o pochylenie się nad tym zapisem.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 15 mar 2015, 11:23

Obywatele powołują Premiera i powinni mieć możność jego odwołania przed końcem kadencji - tak, jak miało to miejsce w latach 2011-2015, gdy Król mógł to zrobić np. wtedy, gdy Premier ewakuuje się z kraju bez słowa. Nie jest to objaw nieodpowiedzialności obywateli ani rozmycia odpowiedzialności Premiera - przeciwnie. Ma je zachować i wzmocnić.

Proszę też nie sądzić, że Naród postępuje racjonalnie. Racjonalnie może postępować jednostka - każdy z nas. Naród to zbiorowość, która z racjonalnością nie musi mieć do czynienia.

Wnioskodawca projektu nie zmieni.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 15:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Marcin Mikołaj » 15 mar 2015, 11:45

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,
Panie Premierze,

Wzmocnienie mandatu Premiera do sprawowania rządów poprzez jego bezpośredni wybór miało skutkowac przede wszystkim jego silną władzą w opozycji do władzy królewskiej - tutaj chyba pełna zgoda co do zmiany Konstytucji. Uważamy, że 4 miesiące to nie jest zbyt długi okres aby dodatkowo uruchamiać procedurę odwoływania Premiera w drodze plebiscytu. Odpowiedzialność Narodu za swoje działania powinna być brana z pełnym zakresem możliwych konsekwencji, ergo decydując się na powołanie kogoś na okres 4 miesięcy osoba uzyskująca mandat powinna mieć pewność, że dokona tego co założyła bez obawy na rozliczanie z jej działań przed upływem kadencji.

W zakresie "ulotnienia się" Premiera wystarczającym zaworem bezpieczeństwa jest instytucja Premiera Tymczasowego. Nie dublujmy procedur i zabezpieczeń.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 16 mar 2015, 14:35

Tyle, że Premiera Tymczasowego nie można powołać wtedy, gdy Premier jest, ale jakby go nie było, czyli załóżmy wtedy, gdy Premier formalnie sprawuje swoją funkcję, ale jest nieaktywny, nieobecny czy też nic nie robi. A jak wskazałem - powołać i odwołać takiego Premiera może tylko Naród. Premier Tymczasowy jest na czas między odwołaniem takiego delikwenta a powołaniem kolejnego przez Naród.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 15:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Marcin Mikołaj » 16 mar 2015, 17:46

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,
Panie Premierze,

W takim wypadku należy ustanowić konkretny mechanizm, a nie proste odwołanie bez dookreślenia kiedy można odwołać - jeżeli ma być to w takim kształcie uważamy, że należy zdefiniować nieaktywność Premiera i tylko w takim zakresie prowadzić do jego odwołania w ramach plebiscytu.

Definiowanie "aktywności" sama w sobie może być trudna, aczkolwiek nie jest niemożliwa. Uważamy, że rozwiązanie kwestii aktywności Pierwszego Ministra może być także początkiem dyskusji do definiowania "aktywności mieszkańców", a w konsekwencji przełożyć się na konkretne projekty zmian w ustawach o obywatelstwie.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 17 mar 2015, 10:02

Uważam, że odwoływanie Premiera nie powinno mieć żadnych ograniczeń. Każdy Premier poza nieaktywnym, gdyby usiłowano go odwołać przed końcem kadencji, jest w stanie skutecznie się przed tym obronić, jeśli wywodzi się z obozu rządzącego w Parlamencie (rządzi jego stronnictwo). Wątpię też, czy właśnie z uwagi na racjonalność obywateli ci składaliby wnioski o odwołanie nowowybranego Premiera. Sądzę, że dochodziłoby do tego tylko w wyniku afer, rażących zaniedbań lub gdyby Premier coś przeskrobał.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 27 mar 2015, 16:20

Rząd Królewski składa autopoprawkę do projektu:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o Rządzie Królewskim

Art. 1.

Ustawa określa:
(1) zasady powoływania i odwoływania członków Rządu Królewskiego, zwanego w dalszej części „Rządem”, określania ich zadań i kompetencji oraz tryb pracy Rządu;
(2) uprawnienia Premiera Rządu, zwanego w dalszej części „Premierem” w zakresie kierowania pracami Rządu.

Art. 2.
1. Rząd jest organem sprawującym federalną władzę wykonawczą.
2. Rząd składa się z Premiera i ministrów.

Art. 3.
1. Premiera wybiera się na czteromiesięczną kadencję w wyborach bezpośrednich i tajnych.
2. Premier może zrzec się urzędu przed Parlamentem Królewskim.
3. Premier może zostać odwołany z urzędu w głosowaniu powszechnym.
4. Zrzeczenie się urzędu lub odwołanie z urzędu jest równoznaczne z odwołaniem całego Rządu.
5. Przeprowadzenie wyborów Premiera i głosowania nad jego odwołaniem regulują przepisy odrębne.
6. W razie braku Premiera, Król powołuje Premiera Tymczasowego i niezwłocznie zarządza wybory na Premiera.

Art. 4.
1. Ministrów powołuje i odwołuje Premier. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.
2. Akt odwołania ministra może być równocześnie aktem powołania jego następcy. W przeciwnym razie działy administracji federalnej będące w zakresie kompetencji odwoływanego ministra Premier przydziela innym członkom Rządu.
3. Jeśli doszło do odwołania całego Rządu odwołani ministrowie pełnią swoje obowiązki do czasu powołania następców.

Art. 5.
1. Premier może powołać Wicepremiera spośród ministrów.
2. Premier powołuje i odwołuje wiceministra na wniosek ministra.
3. Wicepremier i wiceminister zastępują swoich przełożonych podczas ich nieobecności oraz po uprzednim przekazaniu obowiązków lub po upływie 7 dni nieobecności od ostatniej zarejestrowanej obecności na forum dyskusyjnym Królestwa, a jeżeli dokonanie takiej weryfikacji jest niemożliwe wówczas po upływie 7 dni od przesłania ostatniej wypowiedzi na forum dyskusyjnym Królestwa, odpowiednio Premiera lub ministra.

Art. 6.
1. Minister może kierować jednym lub większą liczbą działów administracji federalnej. Przepis zdania poprzedniego stosuje się również do Premiera.
2. Minister kierujący działem administracji federalnej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji federalnej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. W skład Rządu mogą wchodzić ministrowie nie kierujący żadnym działem administracji federalnej, przy czym nie mogą oni stanowić większości członków Rządu.
4. Działy administracji federalnej powierza ministrom Premier.

Art. 7.
1. Działem administracji federalnej jest zakres spraw powiązanych merytorycznie, należących do właściwości organów federalnych.
2. Tworzy się następujące działy administracji federalnej:
(1) administracja;
(2) promocja;
(3) rozrywka;
(4) sprawiedliwość;
(5) sprawy wewnętrzne;
(6) sprawy zagraniczne.

Art. 8.
1. Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi.
2. Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa, z wyjątkiem Parlamentu Królewskiego.
3. Dział rozrywka obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, a także sprawy związane z wspieraniem inicjatyw obywatelskich oraz prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć o celach rozrywkowych.
4. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
5. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne.
6. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

Art. 9.
1. Minister kierujący określonym działem administracji federalnej w ramach swojej właściwości:
(1) odpowiada za należyte funkcjonowanie podległych organów federalnych;
(2) jest przełożonym funkcjonariuszy zatrudnionych w ministerstwie i podległych organach federalnych;
(3) współpracuje z organami prowincji;
(4) wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Premiera może uszczegółowić zadania i kompetencje poszczególnych członków Rządu.

Art. 10.
1. Premier jest obsługiwany przez Kancelarię Premiera.
2. Ministrowie są obsługiwani przez ministerstwa odpowiadające swym nazwom oficjalnym nazwom ministrów.
3. Strukturę organizacyjną ministerstw mogą określać ministrowie w drodze zarządzeń.
4. Premier i ministrowie mogą powoływać i odwoływać funkcjonariuszy w obsługujących ich instytucjach administracji rządowej.

Art. 11.
1. Rząd pracuje w wyodrębnionej części forum dyskusyjnego Królestwa, zwanej dalej „forum Rządu”.
2. Forum Rządu składa się z niejawnej części sali obrad Rządu i archiwum.
3. Forum Rządu może być rozszerzane o część jawną zgodnie z zarządzeniem Premiera.
4. Czynny i bierny dostęp do forum Rządu posiada Król, członkowie Rządu, ich zastępcy i Marszałek Parlamentu Królewskiego.
5. Czynny i bierny dostęp do jawnej części forum Rządu posiadają mieszkańcy Królestwa.

Art. 12.
1. Premier kieruje pracami Rządu, w szczególności koordynuje współpracę między ministrami i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich działalnością.
2. W ramach kierowania pracami Rządu Premier ustala w szczególności priorytety Rządu oraz szczegółowy plan jego prac.
3. W ramach nadzoru nad działalnością ministrów Premier może w szczególności uchylić akty urzędowe ministra. Nie dotyczy to rozporządzeń federalnych.

Art. 13.
1. W sprawach określonych prawem Królestwa, Rząd podejmuje decyzje w drodze uzgodnień prowadzonych przez Premiera.
2. Jeżeli podjęcie decyzji w drodze uzgodnień okaże się niemożliwe, Rząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie:
(1) zarządza, prowadzi i ogłasza jego wyniki Premier lub wyznaczony przez niego minister;
(2) polega na publikowaniu głosów przez Premiera i ministrów na forum Rządu.
4. Sposób głosowania mogą dookreślać zasady ustanowione przez Premiera.
Apeluję o zarządzenie głosowania.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 15/XXV [DEBATA] Projekt UF o Rządzie Królewskim

Post autor: Pavel Svoboda » 7 kwie 2015, 13:31

Zamykam debatę. Otwieram głosowanie. Wyznaczam termin na 14 kwietnia.
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o Rządzie Królewskim

Art. 1.
Ustawa określa:
(1) zasady powoływania i odwoływania członków Rządu Królewskiego, zwanego w dalszej części „Rządem”, określania ich zadań i kompetencji oraz tryb pracy Rządu;
(2) uprawnienia Premiera Rządu, zwanego w dalszej części „Premierem” w zakresie kierowania pracami Rządu.

Art. 2.
1. Rząd jest organem sprawującym federalną władzę wykonawczą.
2. Rząd składa się z Premiera i ministrów.

Art. 3.
1. Premiera wybiera się na czteromiesięczną kadencję w wyborach bezpośrednich i tajnych.
2. Premier może zrzec się urzędu przed Parlamentem Królewskim.
3. Premier może zostać odwołany z urzędu w głosowaniu powszechnym.
4. Zrzeczenie się urzędu lub odwołanie z urzędu jest równoznaczne z odwołaniem całego Rządu.
5. Przeprowadzenie wyborów Premiera i głosowania nad jego odwołaniem regulują przepisy odrębne.
6. W razie braku Premiera, Król powołuje Premiera Tymczasowego i niezwłocznie zarządza wybory na Premiera.

Art. 4.
1. Ministrów powołuje i odwołuje Premier. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.
2. Akt odwołania ministra może być równocześnie aktem powołania jego następcy. W przeciwnym razie działy administracji federalnej będące w zakresie kompetencji odwoływanego ministra Premier przydziela innym członkom Rządu.
3. Jeśli doszło do odwołania całego Rządu odwołani ministrowie pełnią swoje obowiązki do czasu powołania następców.

Art. 5.
1. Premier może powołać Wicepremiera spośród ministrów.
2. Premier powołuje i odwołuje wiceministra na wniosek ministra.
3. Wicepremier i wiceminister zastępują swoich przełożonych podczas ich nieobecności oraz po uprzednim przekazaniu obowiązków lub po upływie 7 dni nieobecności od ostatniej zarejestrowanej obecności na forum dyskusyjnym Królestwa, a jeżeli dokonanie takiej weryfikacji jest niemożliwe wówczas po upływie 7 dni od przesłania ostatniej wypowiedzi na forum dyskusyjnym Królestwa, odpowiednio Premiera lub ministra.

Art. 6.
1. Minister może kierować jednym lub większą liczbą działów administracji federalnej. Przepis zdania poprzedniego stosuje się również do Premiera.
2. Minister kierujący działem administracji federalnej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji federalnej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. W skład Rządu mogą wchodzić ministrowie nie kierujący żadnym działem administracji federalnej, przy czym nie mogą oni stanowić większości członków Rządu.
4. Działy administracji federalnej powierza ministrom Premier.

Art. 7.
1. Działem administracji federalnej jest zakres spraw powiązanych merytorycznie, należących do właściwości organów federalnych.
2. Tworzy się następujące działy administracji federalnej:
(1) administracja;
(2) promocja;
(3) rozrywka;
(4) sprawiedliwość;
(5) sprawy wewnętrzne;
(6) sprawy zagraniczne.

Art. 8.
1. Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi.
2. Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa, z wyjątkiem Parlamentu Królewskiego.
3. Dział rozrywka obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, a także sprawy związane z wspieraniem inicjatyw obywatelskich oraz prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć o celach rozrywkowych.
4. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
5. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne.
6. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

Art. 9.
1. Minister kierujący określonym działem administracji federalnej w ramach swojej właściwości:
(1) odpowiada za należyte funkcjonowanie podległych organów federalnych;
(2) jest przełożonym funkcjonariuszy zatrudnionych w ministerstwie i podległych organach federalnych;
(3) współpracuje z organami prowincji;
(4) wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Premiera może uszczegółowić zadania i kompetencje poszczególnych członków Rządu.

Art. 10.
1. Premier jest obsługiwany przez Kancelarię Premiera.
2. Ministrowie są obsługiwani przez ministerstwa odpowiadające swym nazwom oficjalnym nazwom ministrów.
3. Strukturę organizacyjną ministerstw mogą określać ministrowie w drodze zarządzeń.
4. Premier i ministrowie mogą powoływać i odwoływać funkcjonariuszy w obsługujących ich instytucjach administracji rządowej.

Art. 11.
1. Rząd pracuje w wyodrębnionej części forum dyskusyjnego Królestwa, zwanej dalej „forum Rządu”.
2. Forum Rządu składa się z niejawnej części sali obrad Rządu i archiwum.
3. Forum Rządu może być rozszerzane o część jawną zgodnie z zarządzeniem Premiera.
4. Czynny i bierny dostęp do forum Rządu posiada Król, członkowie Rządu, ich zastępcy i Marszałek Parlamentu Królewskiego.
5. Czynny i bierny dostęp do jawnej części forum Rządu posiadają mieszkańcy Królestwa.

Art. 12.
1. Premier kieruje pracami Rządu, w szczególności koordynuje współpracę między ministrami i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich działalnością.
2. W ramach kierowania pracami Rządu Premier ustala w szczególności priorytety Rządu oraz szczegółowy plan jego prac.
3. W ramach nadzoru nad działalnością ministrów Premier może w szczególności uchylić akty urzędowe ministra. Nie dotyczy to rozporządzeń federalnych.

Art. 13.
1. W sprawach określonych prawem Królestwa, Rząd podejmuje decyzje w drodze uzgodnień prowadzonych przez Premiera.
2. Jeżeli podjęcie decyzji w drodze uzgodnień okaże się niemożliwe, Rząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie:
(1) zarządza, prowadzi i ogłasza jego wyniki Premier lub wyznaczony przez niego minister;
(2) polega na publikowaniu głosów przez Premiera i ministrów na forum Rządu.
4. Sposób głosowania mogą dookreślać zasady ustanowione przez Premiera.
FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda -
arcyksiążę Jacques de Brolle -
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1718
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: 15/XXV [GŁOSOWANIE DE 14.4] Projekt UF o Rządzie Królews

Post autor: Edward II » 13 kwie 2015, 15:10

FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda -
arcyksiążę Jacques de Brolle - ZA
  • (-) Jacques de Brolle

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 15/XXV [GŁOSOWANIE DE 14.4] Projekt UF o Rządzie Królews

Post autor: Pavel Svoboda » 14 kwie 2015, 16:42

FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda - ZA
arcyksiążę Jacques de Brolle - ZA
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 15/XXV [GŁOSOWANIE DE 14.4] Projekt UF o Rządzie Królews

Post autor: Pavel Svoboda » 14 kwie 2015, 16:44

Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Izba przyjęła ustawę.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Izby Poselskiej XXV kadencji”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości