Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Każdy obywatel może współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w parlamencie.
Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2089
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Drodzy Współobywatele,

przedstawiam projekt ustawy o statucie parlamentu. Projekt jest w znakomitej większości powtórzeniem obowiązującego dekretu o statucie parlamentu. Sens uchwalenia nowego aktu normatywnego jest taki, że do czasu uchwalenia ustawy regulującej organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa, rząd może te kwestie określać dekretem. W ciągu trzech miesięcy obowiązywania obecnego statutu parlamentu jego przepisy nie wzbudzały większych kontrowersji ani narzekań. Osobiście uważam je za udane; są zwięzłe i elastyczne, zapewniają niezbędne minimum regulacji. Rozszerzyłem je tylko o zagadnienia porządkowe, które dotychczas pominięto całkowitym milczeniem.

Zapraszam do dyskusji.
USTAWA
(projekt)

o statucie parlamentu

JA, ALUŚ DE LA CIPROFLOKSJA,
regent Królestwa Dreamlandu,

w imię

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI MACIEJA II,
króla Dreamlandu i Scholandii,

pana ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniora Furlandii i Luindoru, zwierzchnika Skytji,
seniora Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródła sprawiedliwości, zwierzchnika sił zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowię, co następuje:


Rozdział 1.
Organizacja parlamentu

Artykuł 1.
Ustawa określa organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa, zwanego dalej „parlamentem”.
Artykuł 2.
(1) Parlament składa się z obywateli dreamlandzkich wpisanych na listę członków parlamentu.

(2) Wpisanie obywatela na listę członków parlamentu, jak również skreślenie go z niej następuje na żądanie zainteresowanego.

(3) Skreśla się obywatela z listy członków parlamentu, jeśli nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach, chyba że głosowania te zakończyły się w odstępie czasowym nieprzekraczającym dwudziestu czterech godzin.
Artykuł 3.
(1) Marszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „marszałkiem”, reprezentuje parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego prace i przewodniczy jego obradom.

(2) Marszałek w szczególności:
1) prowadzi listę członków parlamentu;

2) przyjmuje i kontroluje przedstawiane parlamentowi wnioski;

3) otwiera i zamyka obrady;

4) zarządza kolejne etapy obrad i decyduje o czasie ich trwania;

5) zarządza miejscem obrad parlamentu;

6) strzeże powagi parlamentu, przestrzegania porządku obrad i spokoju w miejscu obrad parlamentu.
(3) Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „wicemarszałkiem”, zastępuje marszałka:
1) z jego upoważnienia;

2) gdy jest on nieobecny albo bezczynny;

3) gdy jego stanowisko jest nieobsadzone.
Artykuł 4.
(1) Parlament wybiera marszałka ze swojego grona, na trzymiesięczną kadencję. Może go odwołać w toku kadencji, o ile jednocześnie powoła nowego marszałka.

(2) Wybór i powołanie marszałka następują bezwzględną większością głosów.

(3) Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się także do wicemarszałka.
Artykuł 5.
Jeśli marszałek i wicemarszałek będą obaj nieobecni albo bezczynni bądź ich stanowiska będą nieobsadzone, Król, działając na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra, powierzy jednemu z członków parlamentu obowiązki marszałka.
Rozdział 2.
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 6.
(1) Żaden etap obrad, a podczas głosowań nad poprawkami także żadne z głosowań z osobna, nie może trwać krócej niż czterdzieści osiem godzin.

(2) Głosowanie w toku nie podlega skróceniu, chyba że jego wynik jest przesądzony.
Rozdział 3.
Zwykły tryb obrad

Artykuł 7.
(1) Projekt ustawy przedstawia parlamentowi Król, Rząd Królewski albo członek parlamentu.

(2) Projekt dekretu przedstawia parlamentowi Król.

(3) Projekt uchwały przedstawia parlamentowi członek parlamentu.

(4) Do wniosku załącza się odpowiednie uzasadnienie, a do projektów ustaw i dekretów zakładających zmianę praw stanowionych także teksty jednolite tych praw.
Artykuł 8.
(1) Obrady w sprawie projektu ustawy obejmują dyskusję, głosowania nad poprawkami i głosowanie nad projektem.

(2) Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także do obrad w sprawie projektu uchwały. Jeśli jednak projekt jest pilny lub niebudzący wątpliwości, marszałek może zarządzić pominięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem.

(3) Obrady w sprawie projektu dekretu obejmują dyskusję i głosowanie nad projektem.
Artykuł 9.
(1) Podczas dyskusji nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, wnioskodawca i ci, którzy mogliby przedstawić projekt tego samego rodzaju, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Poprawka zgłoszona przez wnioskodawcę zmienia treść projektu bez potrzeby głosowania, chyba że wnioskodawca zaznaczył, że sobie tego nie życzy.
Artykuł 10.
W głosowaniu członek parlamentu głosuje za, głosuje przeciw albo wstrzymuje się od głosu.
Rozdział 4.
Wybór urzędników

Artykuł 11.
Wybór kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra, wyznaczanego przez parlament, marszałka oraz wicemarszałka następuje według przepisów niniejszego rozdziału.
Artykuł 12.
(1) Marszałek otwiera obrady najwcześniej na dwa tygodnie, a najpóźniej na tydzień przed upływem trzech miesięcy od powołania Rządu Królewskiego, wyboru bądź powołania marszałka albo wyboru bądź powołania wicemarszałka.

(2) Marszałek otwiera obrady w innym czasie, jeśli okaże się to konieczne.
Artykuł 13.
(1) Obrady obejmują zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad kandydatami.

(2) Kandydaci zgłaszają się osobiście.

(3) W głosowaniu członek parlamentu oddaje głos za jednym z kandydatów albo przeciw im wszystkim.
Artykuł 14.
(1) Wybranym jest kandydat, który w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów.

(2) Jeśli dwóch albo więcej kandydatów uzyskało najwięcej głosów na równi, głosowanie powtarza się z pominięciem pozostałych.

(3) Nie powtarza się dwa razy głosowania między tymi samymi kandydatami. W takim przypadku powtarza się obrady od początku.

(4) Jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, powtarza się obrady od początku.
Artykuł 15.
Jeśli parlament nie wybierze kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra w ciągu piętnastu dni od otwarcia obrad w tej sprawie albo od dnia, w którym takie obrady powinny były najpóźniej zostać otwarte, którekolwiek nastąpiło wcześniej, Król samodzielnie powoła Rząd Królewski na podstawie art. 6 ust. 4 Konstytucji.
Rozdział 5.
Prawo zapytania

Artykuł 16.
(1) Członek parlamentu składa zapytanie do Króla albo do Rządu Królewskiego, przewidziane art. 7 ust. 6 Konstytucji, za pośrednictwem marszałka.

(2) Adresat zapytania obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu tygodnia od doręczenia zapytania, za pośrednictwem marszałka. Jeśli udzielenie odpowiedzi wymaga dłuższego czasu, zawiadamia o tym marszałka i udziela odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zapytania.

(3) Marszałek przedstawia parlamentowi treść zapytania i udzielonej odpowiedzi albo treść zapytania i informację o nieudzieleniu odpowiedzi w terminie.

(4) W sprawie zapytania, na które udzielono odpowiedzi przeprowadza się obrady, obejmujące dyskusję nad tym zapytaniem oraz odpowiedzią na nie.
Rozdział 6.
Przepisy porządkowe
Artykuł 17.
(1) Członek parlamentu, który w zakresie uczestnictwa w obradach parlamentu albo w miejscu obrad parlamentu narusza porządek obrad, spokój lub powagę parlamentu, podlega pozbawieniu prawa do wynagrodzenia, pozbawieniu prawa udziału w dyskusjach parlamentu albo zawieszeniu w prawach członka parlamentu.

(2) Pozbawienie prawa do wynagrodzenia dotyczy części albo całości wynagrodzenia przysługującego obłożonemu tym środkiem porządkowym za miesiąc, w którym popełniono przewinienie porządkowe.

(3) Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu orzeka się na czas określony, od 7 do 21 dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się 24 godziny.

(4) Marszałek nakłada środki porządkowe i zapewnia ich wykonanie. Od zarządzenia marszałka obłożonemu środkiem porządkowym przysługuje odwołanie do parlamentu w ciągu 72 godzin od wydania zarządzenia.
Artykuł 18.
(1) Osoby niebędące członkami parlamentu podlegają w miejscu obrad parlamentu zarządzeniom marszałka.

(2) Marszałek może wydalić z miejsca obrad parlamentu osobę, która nie podporządkowuje się jego zarządzeniom.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
Artykuł 19.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi:
1) w ciągu tygodnia od upływu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji;

2) w ciągu tygodnia od upływu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 20.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2089
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Wniosek: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Zarządzam dyskusję do godziny 18:00 w kolejną niedzielę (9 sierpnia).
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2260
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Miś »

Do przepisów porządkowych wrzuciłbym upomnienie jako pierwszy środek stosowany przy naruszeniu statutu parlamentu. Poza tym 21 dni to za długi czas jak na dreamlandzkie realia i skróciłbym go do 7.
Mischa "Miś" wicehrabia Baxter
Der Preimminister von Königreich Traumland
formerly known as Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2089
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Składam autopoprawkę zmieniającą brzmienie rozdziałów 6 i 7:
Rozdział 6.
Przepisy porządkowe
Artykuł 17.
(1) Członek parlamentu, który w zakresie uczestnictwa w obradach parlamentu albo w miejscu obrad parlamentu narusza porządek obrad, spokój lub powagę parlamentu, podlega pozbawieniu prawa do wynagrodzenia, pozbawieniu prawa udziału w dyskusjach parlamentu albo zawieszeniu w prawach członka parlamentu.

(2) Pozbawienie prawa do wynagrodzenia dotyczy części albo całości wynagrodzenia przysługującego obłożonemu tym środkiem porządkowym za miesiąc, w którym popełniono przewinienie porządkowe.

(3) Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu orzeka się na czas określony, od 7 do 14 dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się 24 godziny.
Artykuł 18.
(1) Osoby niebędące członkami parlamentu podlegają w miejscu obrad parlamentu zarządzeniom marszałka.

(2) Marszałek może wydalić z miejsca obrad parlamentu osobę, która nie podporządkowuje się jego zarządzeniom.
Artykuł 19.
(1) Marszałek nakłada środki porządkowe i zapewnia ich wykonanie. Od zarządzenia marszałka obłożonemu środkiem porządkowym przysługuje odwołanie do parlamentu w ciągu 72 godzin od wydania zarządzenia.

(2) W przypadku przewinienia porządkowego małej wagi marszałek może poprzestać na upomnieniu sprawcy.

(3) Zarządzenia marszałka w sprawach porządkowych podlegają ogłoszeniu w miejscu obrad parlamentu, zamiast w państwowym publikatorze urzędowym.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe
Artykuł 20.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi:
1) w ciągu tygodnia od upływu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji;

2) w ciągu tygodnia od upływu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 21.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Słowo wyjaśnienia: 7 dni to, moim zdaniem, minimalny czas odsunięcia od dyskusji/zawieszenia, jaki może stanowić skuteczną sankcję. Skróciłem jednak okres maksymalny do 14 dni, w zgodzie z rozwiązaniami z ustawy o forum. Przewidziałem także możliwość upomnienia. Wreszcie dodałem przepis przewidujący ogłaszanie zarządzeń porządkowych w miejscu obrad, co powinno zwiększyć ich czytelność.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4961
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

chciałbym po pierwsze zapytać, kto orzeka o karach porządkowych i dlaczego akurat orzeka? Kary porządkowe zasadniczo są kwestiami wpadkowymi, nie dotyczącymi merytorycznie problemu, więc właściwszą formą byłoby "nakładanie w drodze postanowienia", niż "orzekanie".

Po wtóre minimalny termin 7 dni wydaje mi się być nadmiernym. Pozostawiłbym do uznania marszałka dolną granicę, poprzestając jedynie na zakreśleniu górnej. Inna sprawa, że sama konstrukcja środków porządkowych wynika z ustawy o forum, więc propozycja stanowi swoiste superfluum.

Wreszcie, czy odwołanie do parlamentu jest środkiem suspensywnym, czy też nie? Byłoby dobrze i tę kwestię rozstrzygnąć w ustawie.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Parlament Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości