[WYCOFANO] Ustawa o ustroju terytorialnym

Każdy obywatel może współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w parlamencie.
Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2089
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

[WYCOFANO] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Alfred »

Drodzy Współobywatele,

przedstawiam rządowy projekt regulacji ustroju terytorialnego, odpowiadający postanowieniom kwietniowej Konstytucji, jak również oczekiwaniom społecznym w zakresie oparcia rozwoju na modelu lennym. W zgodzie z nowoczesnymi wzorcami dreamlandzkiego prawodawstwa, przedłożenie jest zwięzłe i treściwe. Realizuje ideę jednego szczebla władzy miejscowej, pozostawiając jednak prowincje w celu grupowania ziem o podobnym charakterze, jak również dostarczania potencjalnym opiekunom ziem pewnej rudymentarnej infrastruktury narracyjnej. Zakłada rozdzielenie zarządu państwowego i (samorządnego) zarządu lennego nad ziemiami, przy czym w założeniu sprawowanie kadencyjnego stanowiska namiestnika jest drogą do uzyskania ziemi w lenno. Projekt chroni prawa lennika także w razie czasowego opuszczenia Królestwa albo odbywania kary kryminalnej. Zawiera także narzędzia skutecznego nadzoru nad zarządem miejscowym.

Szersze rozwinięcie założeń leżących u podstaw projektu zostało przedstawione wcześniej w ramach konsultacji.
USTAWA
z dnia ...

o ustroju terytorialnym

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowimy, co następuje:


Artykuł 1.
(1) Terytorium państwa dzieli się na prowincje.

(2) Obszar prowincji dzieli się na ziemie.

(3) Obszar królewskich miast stołecznych: Ekorre i Dreamopolis, jako stolic państwa, jest wyłączony spod tego podziału i tworzy domenę królewską.
Artykuł 2.
(1) Kolegium Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podział terytorium państwa na prowincje, jak również nazwę i ogólne wytyczne narracyjne każdej z prowincji.

(2) Minister imigracji określi, w drodze rozporządzenia, podział obszarów poszczególnych prowincji na ziemie.

(3) Obszar ziemi pod zarządem lennym nie podlega uszczupleniu bez zgody lennika królewskiego.
Artykuł 3.
Ziemia ma osobowość prawną.
Artykuł 4.
(1) Ziemia podlega zarządowi miejscowemu, państwowemu albo lennemu.

(2) Zarząd miejscowy obejmuje prowadzenie wszelkich spraw publicznych z zakresu rozwoju kulturowego i narracyjnego ziemi, jak również wyłączne prawo zakładania osad i formowania miejscowych oddziałów Gwardii Królestwa. Odrębne ustawy mogą przekazywać inne sprawy zarządowi miejscowemu.

(3) Zarząd miejscowy obejmuje ponadto działanie w imieniu ziemi jako osoby prawnej, stanowienie prawa w sprawach należących do zarządu miejscowego i w granicach prawa państwowego, jak również powoływanie i odwoływanie urzędników miejscowych oraz określanie ich zakresu zadań. Urzędnicy miejscowi działają w imieniu organu zarządu miejscowego.
Artykuł 5.
(1) Organ zarządu miejscowego ustala nazwę ziemi.

(2) Nazwa ziemi może zawierać określenie:

1) „ziemia” — w każdym przypadku;

2) „baronia” — w przypadku ziemi pod zarządem lennym, gdy lennik królewski nosi co najmniej tytuł barona;

3) „hrabstwo” — w przypadku ziemi pod zarządem lennym, gdy lennik królewski nosi co najmniej tytuł wicehrabiego;

4) „marchia” — w przypadku ziemi pod zarządem lennym, gdy lennik królewski nosi co najmniej tytuł markiza;

5) „księstwo” — w przypadku ziemi pod zarządem lennym, gdy lennik królewski nosi co najmniej tytuł księcia.
Artykuł 6.
(1) Zarząd państwowy sprawuje namiestnik królewski. Namiestnika powołuje i odwołuje minister imigracji. Urzędowanie namiestnika trwa trzy miesiące od dnia powołania.

(2) W braku namiestnika królewskiego zarząd państwowy może wykonywać minister imigracji.

(3) Zarząd lenny sprawuje lennik królewski. Nadanie lenne przyznaje szlachcicowi Król, na wniosek ministra imigracji. Stosunek lenny wygasa tylko w przypadkach przewidzianych ustawą.
Artykuł 7.
(1) Stosunek lenny wygasa, gdy lennik królewski zrzeknie się nadania lennego.

(2) Na wniosek ministra imigracji Król rozwiązuje stosunek lenny, jeśli upłynął przynajmniej rok od wygaśnięcia obywatelstwa lennika królewskiego. Z ważnej przyczyny rozwiązanie stosunku lennego może nastąpić już po upływie pół roku.

(3) Stosunek lenny wygasa, gdy lennik królewski utraci szlachectwo albo zostanie mu odebrane obywatelstwo dreamlandzkie, jak również gdy zostanie prawomocnie pozbawiony praw publicznych albo skazany na karę eliminacji.

(4) Lennik królewski niebędący obywatelem dreamlandzkim albo odbywający karę pozbawienia czy ograniczenia wolności nie może wykonywać swoich praw, choćby przez urzędników miejscowych.
Artykuł 8.
(1) Organ zarządu miejscowego podlega nadzorowi państwowemu.

(2) Namiestników królewskich nadzoruje minister imigracji, a lenników królewskich Kolegium Ministrów.

(3) Organ nadzorczy może uchylać nieprawne lub niezgodne z interesem publicznym czynności organu zarządu miejscowego, jak również zobowiązywać go do podjęcia czynności wymaganych prawem.

(4) Jeśli w działalności organu zarządu miejscowego występują długotrwale nieprawidłowości, polegające na naruszaniu prawa lub interesu publicznego, organ nadzorczy może zarządzić uprzednią kontrolę wszelkich czynności organu zarządu miejscowego.

(5) Jeśli lennik królewski rażąco lub uporczywie narusza prawo lub interes publiczny, na wniosek organu nadzorczego Król rozwiązuje stosunek lenny.
Artykuł 9.
(1) Lennikowi królewskiemu przysługuje skarga na czynność nadzoru państwowego, podjętą wobec niego.

(2) Skargę wnosi się przed sąd w ciągu siedmiu dni od dnia podjęcia skarżonej czynności.

(3) Czynności nadzoru państwowego, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5, nie wywołują skutku względem lennika królewskiego przed upływem terminu ich zaskarżenia albo rozpatrzeniem skargi, stosownie do okoliczności.
Artykuł 10.
Do domeny królewskiej stosuje się odpowiednio przepisy o ziemiach, przy czym zarząd miejscowy sprawuje Król albo określony odrębnymi przepisami organ dworu królewskiego.
Artykuł 11.
Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.
(podpis)
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2260
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Miś »

Drodzy obywatele dreamlandzcy wpisani na listę członków parlamentu,

Przyjmuję wniosek pod obrady i zarządzam dyskusję nad projektem zawartym w druku nr 84954. Dyskusja potrwa od chwili obecnej aż do dnia 5 lipca 2020 włącznie.
marszałek Miś
Mischa "Miś" wicehrabia Baxter
Der Preimminister von Königreich Traumland
formerly known as Czerwony Baron

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4963
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: الوـس »

Tyranie i Despoto,
Wielebny Marszałku,
Wasza Miłomściwość Premierze,

dwa szybkie pytania. Co z sytuacją dotychczasowych lenników? Projekt o tym nie wspomina, a przez wzgląd na szczególną elegancję warsztatową wypadałoby, aby jednak wspominał. Po drugie, czy już wiadomo z jaką ziemią ma być pożeniona Odwilż, bo zakładam, że nie będzie prowincji jednoziemnej?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4963
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

składam wniosek formalny o przedłużenie debaty, albowiem wnioskodawca od trzech dni nie daje znaku życia, a zostały postawione dwa pytania, na które w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi. Nawet zakładając, iż odpowiedź padnie jutro, to być może zajdzie potrzeba dalszego debatowania.

W razie gdyby jednak Wielebny Marszałek do mojego wniosku się nie przychylił, albo wnioskodawca zaniechał odpowiedzi, to zapowiadam głosowanie przeciw projektowi.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2260
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Miś »

Jeżeli do 5.07 włącznie nie będzie odpowiedzi na pytania włączając prawo pytającego do riposty to zarządzę przedłużenie debaty.
Mischa "Miś" wicehrabia Baxter
Der Preimminister von Königreich Traumland
formerly known as Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1910
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Maciej II »

Naszym zdaniem przedstawiony projekt jest komedią lennego systemu terytorialnego. Z jednej strony samorząd tworzony przez rząd, z drugiej strony targanie systemu lennego, tradycyjnie wchodzącego w skład wyłącznych kompetencji Korony. Albo w tę - albo we wtę. Nie poniewierajmy lenn, stosunku lennego i szlachectwa, jeżeli chcemy tworzyć system na miarę republikańskiego. Może następnym krokiem Jego Królewskiej Wysokości Premiera powinno być nadawanie szlachectwa za punkty, posty albo inne rwanie rzodkwi, w myśl dalszego psucia wizerunku Dreamlandu - Królestwa i umacnianiu władzy Ministra Imigracji?

Ponadto, dawanie Rządowi możliwości gmerania na różne sposoby przy lennie poprzez dość mgliście opisane "długotrwałe nieprawidłowości, polegające na naruszaniu prawa lub interesu publicznego", uważam za pogwałcenie tradycyjnej dość zresztą, wolności szlacheckiej, która ograniczona była najwyżej kodeksem honorowym.

Korona przedstawi własny projekt ustawy o ustroju lennym, jednoznacznie bardziej liberalny, z pewnością mniej biurokratyczny. Ponadto zachęcamy szanownych lordów do głosowania PRZECIW tej, wyraźnie szkodliwej, ustawie.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2260
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 5.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Miś »

Przedłużam dyskusję do 12.07.2020.
Mischa "Miś" wicehrabia Baxter
Der Preimminister von Königreich Traumland
formerly known as Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2089
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Alfred »

Maciej II pisze:
4 lip 2020, 19:48
Z jednej strony samorząd tworzony przez rząd, z drugiej strony targanie systemu lennego, tradycyjnie wchodzącego w skład wyłącznych kompetencji Korony. Albo w tę - albo we wtę. Nie poniewierajmy lenn, stosunku lennego i szlachectwa, jeżeli chcemy tworzyć system na miarę republikańskiego.
Nieznana jest mi taka tradycja. Instytucja lenna rozpowszechniła się w Dreamlandzie około 2014 r. i wówczas nadań lennych dokonywali namiestnicy koronni, nie król. Dopiero karta konstytucyjna z 2016 r. przewidziała nadawanie ziem lennych przez króla, ale wydaje mi się, że wciąż korzystał on z tej możliwości rzadziej niż naczelnicy krajów.

Przede wszystkim jednak nie rządzi u nas tradycja, lecz prawo, a to nie zalicza nadań lennych do prerogatyw królewskich. Związanie działania monarchy sankcją rządową należy do istoty nowoczesnej monarchii konstytucyjnej. Monarcha brytyjski nadaje szlachectwo za radą premiera; nie spotkałem się z opinią, jakoby stanowiło to „sponiewieranie” tej instytucji.
Maciej II pisze:
4 lip 2020, 19:48
Ponadto, dawanie Rządowi możliwości gmerania na różne sposoby przy lennie poprzez dość mgliście opisane "długotrwałe nieprawidłowości, polegające na naruszaniu prawa lub interesu publicznego", uważam za pogwałcenie tradycyjnej dość zresztą, wolności szlacheckiej, która ograniczona była najwyżej kodeksem honorowym.
Byłbym rad dowiedzieć się, czym jest ta tradycyjna wolność szlachecka i skąd można ją wywieść. Co do meritum, przesłanki nadzoru są określone na podobnym poziomie ogólności, co w przypadku realowego samorządu terytorialnego. Uważam to za wystarczające, zwłaszcza że zagwarantowana jest sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych.
الوـس pisze:
1 lip 2020, 18:22
z sytuacją dotychczasowych lenników? Projekt o tym nie wspomina, a przez wzgląd na szczególną elegancję warsztatową wypadałoby, aby jednak wspominał.
Racja, postaram się, by odpowiedni przepis znalazł się w projekcie.
الوـس pisze:
1 lip 2020, 18:22
Po drugie, czy już wiadomo z jaką ziemią ma być pożeniona Odwilż, bo zakładam, że nie będzie prowincji jednoziemnej?
Kwestie podziału na prowincje nadal rozważam. Sądzę, że jest to wartościowy system z punktu widzenia rozwoju i zdolności zagospodarowania energii nowych obywateli. Pierwotnie przedstawiłem propozycję trzech prowincji: odpowiadającej zachodniej Europie, odpowiadającej Dalekiemu Wschodowi oraz grupującej projekty niemieszczące się w tym podziale. W takiej konfiguracji Odwilż, jako pastisz realowej Polski, najlepiej wpisywałaby się w tę Trzecią Prowincję. Jednakże nie jestem pewien, czy wyodrębnianie prowincji na wszelkie, powiedzmy, osobliwości i projekty o mniej lub bardziej satyrycznym charakterze jest słuszne. Być może sensowniejsza byłaby po prostu prowincja wschodnioeuropejska, która w takim wypadku byłaby chyba właściwym miejscem dla Odwilży.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4963
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: الوـس »

Alfred pisze:
6 lip 2020, 16:01
الوـس pisze:
1 lip 2020, 18:22
z sytuacją dotychczasowych lenników? Projekt o tym nie wspomina, a przez wzgląd na szczególną elegancję warsztatową wypadałoby, aby jednak wspominał.
Racja, postaram się, by odpowiedni przepis znalazł się w projekcie.
Jô mdzã rôd.
Alfred pisze:
6 lip 2020, 16:01
الوـس pisze:
1 lip 2020, 18:22
Po drugie, czy już wiadomo z jaką ziemią ma być pożeniona Odwilż, bo zakładam, że nie będzie prowincji jednoziemnej?
Kwestie podziału na prowincje nadal rozważam. Sądzę, że jest to wartościowy system z punktu widzenia rozwoju i zdolności zagospodarowania energii nowych obywateli. Pierwotnie przedstawiłem propozycję trzech prowincji: odpowiadającej zachodniej Europie, odpowiadającej Dalekiemu Wschodowi oraz grupującej projekty niemieszczące się w tym podziale.
W takim razie chciałbym zapytać, które ziemie, z tych istniejących obecnie, znajdą się w zachodniej Europie, a jakie w Dalekim Wschodzie i jakie w tzw. wielkiej reszcie.
Alfred pisze:
6 lip 2020, 16:01
W takiej konfiguracji Odwilż, jako pastisz realowej Polski, najlepiej wpisywałaby się w tę Trzecią Prowincję. Jednakże nie jestem pewien, czy wyodrębnianie prowincji na wszelkie, powiedzmy, osobliwości i projekty o mniej lub bardziej satyrycznym charakterze jest słuszne. Być może sensowniejsza byłaby po prostu prowincja wschodnioeuropejska, która w takim wypadku byłaby chyba właściwym miejscem dla Odwilży.
Czuję pewien absmak, iż Odwilż jest określania li tylko przez pryzmat pastiszu, gdyż w istocie łączy ona w sobie wiele wątków, także i tych niepolskich. Skoro jednak padł pomysł stworzenia prowincji wschodnioeuropejskiej, to aktualnym pozostaje pytanie, które ziemie dołączą do Odwilży w ramach takiej prowincji?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1910
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Maciej II »

Alfred pisze:
6 lip 2020, 16:01
Nieznana jest mi taka tradycja. Instytucja lenna rozpowszechniła się w Dreamlandzie około 2014 r. i wówczas nadań lennych dokonywali namiestnicy koronni, nie król. Dopiero karta konstytucyjna z 2016 r. przewidziała nadawanie ziem lennych przez króla, ale wydaje mi się, że wciąż korzystał on z tej możliwości rzadziej niż naczelnicy krajów.

Przede wszystkim jednak nie rządzi u nas tradycja, lecz prawo, a to nie zalicza nadań lennych do prerogatyw królewskich. Związanie działania monarchy sankcją rządową należy do istoty nowoczesnej monarchii konstytucyjnej. Monarcha brytyjski nadaje szlachectwo za radą premiera; nie spotkałem się z opinią, jakoby stanowiło to „sponiewieranie” tej instytucji.

Byłbym rad dowiedzieć się, czym jest ta tradycyjna wolność szlachecka i skąd można ją wywieść. Co do meritum, przesłanki nadzoru są określone na podobnym poziomie ogólności, co w przypadku realowego samorządu terytorialnego. Uważam to za wystarczające, zwłaszcza że zagwarantowana jest sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych.
Wasza Królewska Wysokość Premier raczy chrzanić, nie wiem w jakiej wersji absurdyzmu? oświeconego Premier zmusza Królową do podpisania Kontraktu Lennego, a że byłby to całkiem interesujący absurd, to proszę o sos.

Co do zasady - to tradycję nadawania ziemi przez Króla mamy od 1998 roku. Nadawanie ziemi przez rząd się do tej pory nie zdarzyło, a zwłaszcza w formie tutaj wspaniale zbiurokratyzowanej.

Nie wiem na jakiej podstawie rząd ma mieć jakiekolwiek prawo do kontroli tego, co dzieje się z prywatnymi włościami głównego zainteresowanego? Mieliśmy Witta - któremu nikt nigdy nie wsadzał kija w szprychy z mocy ustawy. Mieliśmy wiele różnych: mniej lub bardziej oryginalnych lenn i wszystkie funkcjonowały u nas głównie dlatego, że nikt - poza lennikiem - nie miał prawa tam się wtrącać bez pomocy sądu.

Premier oderwał się od rzeczywistości i stworzył bubel prawny, który nie tylko nie zachęci ale i utwierdzi sytuację, gdzie aktywnych lenn nie ma. Mam choć promyk nadziei, że zdaniem Premiera, obietnica dozoru rządowego, który można przecież kontrolować poprzez sprawy w sądzie będzie sprzyjała temu rozwojowi, wszakże jaki inny cel mógłby przyświecać tej ustawie?

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2089
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Alfred »

Maciej II pisze:
6 lip 2020, 22:26
Wasza Królewska Wysokość Premier raczy chrzanić, nie wiem w jakiej wersji absurdyzmu? oświeconego Premier zmusza Królową do podpisania Kontraktu Lennego, a że byłby to całkiem interesujący absurd, to proszę o sos.
Pisałem wprost i wyraźnie o szlachectwie, nie o nadaniach lennych. Proszę czytać uważnie i nie chrzanić.
Maciej II pisze:
6 lip 2020, 22:26
Co do zasady - to tradycję nadawania ziemi przez Króla mamy od 1998 roku. Nadawanie ziemi przez rząd się do tej pory nie zdarzyło, a zwłaszcza w formie tutaj wspaniale zbiurokratyzowanej.
Nie mamy takiej tradycji. Namiestnicy koronni byli urzędnikami, a nie lennikami.
Maciej II pisze:
6 lip 2020, 22:26
Nie wiem na jakiej podstawie rząd ma mieć jakiekolwiek prawo do kontroli tego, co dzieje się z prywatnymi włościami głównego zainteresowanego? Mieliśmy Witta - któremu nikt nigdy nie wsadzał kija w szprychy z mocy ustawy. Mieliśmy wiele różnych: mniej lub bardziej oryginalnych lenn i wszystkie funkcjonowały u nas głównie dlatego, że nikt - poza lennikiem - nie miał prawa tam się wtrącać bez pomocy sądu.
Na takiej podstawie, że prawa lennika to nie własność rodzinnego ogródka działkowego, działki z domem mieszkalnym czy nawet pokaźnego latyfundium, tylko władza nad znaczną częścią terytorium państwa. Lennik królewski to nie samowładny kacyk.

Przywołanie Witta jako pozytywnego przykładu tzw. wolności szlacheckiej trudno mi nawet skomentować — powiem tyle, że trzy miesiące temu Wasza Królewska Mość zdawał się widzieć te kwestie zupełnie inaczej, a zaszła zmiana stanowiska jest dla mnie niezrozumiała. Cóż, ja już niedługo wysiadam, życzę powodzenia w umacnianiu wolności.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1910
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Maciej II »

Alfred pisze:
7 lip 2020, 23:13
Pisałem wprost i wyraźnie o szlachectwie, nie o nadaniach lennych. Proszę czytać uważnie i nie chrzanić.
No to Wasza Królewska Wysokość podał tragiczne porównanie, jako, że lenno i nadawanie szlachectwa to są dwie, odległe rzeczy.
Alfred pisze:
7 lip 2020, 23:13
Nie mamy takiej tradycji. Namiestnicy koronni byli urzędnikami, a nie lennikami.
Zasadniczo byli przede wszystkim lennikami, podległymi Królowi. Bycie urzędnikiem wynikało natomiast, w pierwszej kolejności, z bycia lennikiem.
Alfred pisze:
7 lip 2020, 23:13
Na takiej podstawie, że prawa lennika to nie własność rodzinnego ogródka działkowego, działki z domem mieszkalnym czy nawet pokaźnego latyfundium, tylko władza nad znaczną częścią terytorium państwa. Lennik królewski to nie samowładny kacyk.

Przywołanie Witta jako pozytywnego przykładu tzw. wolności szlacheckiej trudno mi nawet skomentować — powiem tyle, że trzy miesiące temu Wasza Królewska Mość zdawał się widzieć te kwestie zupełnie inaczej, a zaszła zmiana stanowiska jest dla mnie niezrozumiała. Cóż, ja już niedługo wysiadam, życzę powodzenia w umacnianiu wolności.[/justify]
Tak długo jak lennik zajmuje się narracją - a taki jest przede wszystkim cel lenn - to jest to jego ogródek działkowy, mieszkanie w centrum i dacza za miastem. Proszę mi przypomnieć ile razy w historii Dreamlandu, ktoś komuś ingerował w narrację i jak to się dla niego kończyło.
No cóż, przywołanie przykładu Witta jest genialne - bo to właśnie Witt tworzył u nas aktywne lenna, które były powodem do napiętych dyskusji zarówno w obozie władzy, jak i między suwerenem, w dodatku - lenna cieszące się niesłabnącym powodzeniem za jego kadencji - natomiast teraz borykamy się z napisaniem 3 postów na krzyż dziennie. Nie, nigdy nie demonizowałem Witta za to, co robił u nas w lennach. Toteż obawiam się, że trzy miesiące temu musiał się Wasza Królewska Wysokość w tej kwestii pomylić.
W zasadzie to odnoszę wrażenie, że JKW wysiadł jeszcze gdzieś na początku kwietnia, niemniej doceniam szczere postawienie sprawy.

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4963
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: الوـس »

Tyranie i Despoto,
Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

ubolewam, iż JKW @Alfred pozostawił moje dalsze pytania bez odpowiedzi.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4963
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: الوـس »

Wësoczi Jizbo,

kò projektodôwac nié bëł pasowni òdpòwiadac na mòje wątplëwòsca, baro proszã cobë wielebni marszôłk przëdłudżił cząd debate ò jesz czile dniów.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2260
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Miś »

Jeżeli do 12.07 włącznie nie będzie odpowiedzi na pytania włączając prawo pytającego do riposty to zarządzę przedłużenie debaty.
Mischa "Miś" wicehrabia Baxter
Der Preimminister von Königreich Traumland
formerly known as Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Alfred
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2089
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA DO 12.07] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,

projekt wycofuję. Niedawny sondaż opinii publicznej, jak i reakcje na przedłożony projekt wskazują, że społeczeństwo oczekuje innego ukształtowania ustroju lennego. Ufam, że oczekiwania te spełni zapowiedziany projekt Jego Królewskiej Mości.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Prezes Partii Republikańskiej, Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2260
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [WYCOFANO] Ustawa o ustroju terytorialnym

Post autor: Miś »

Drodzy obywatele dreamlandzcy wpisani na listę członków parlamentu,

zamykam obrady nad projektem zawartym w druku nr 84954 z powodu wycofania projektu przez wnioskodawcę.
marszałek Miś
Mischa "Miś" wicehrabia Baxter
Der Preimminister von Königreich Traumland
formerly known as Czerwony Baron

ODPOWIEDZ

Wróć do „Parlament Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości