[ZATWIERDZONO] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Każdy obywatel może współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w parlamencie.
Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1877
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

[ZATWIERDZONO] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Maciej II »

Wasza Ekscelencjo Marszałku,

Przekazuję pod obrady parlamentu projekt dekretu rządowego wraz z jego uzasadnieniem, który nie został przeze mnie kontrasygnowany z powodu zbyt dużej ingerencji w prawo dreamlandzkie bez konsultacji z suwerenem.
Poprzez projekt dekretu rząd chce przeprowadzić szeroki przegląd obowiązującego prawodawstwa. Obowiązujące przepisy dreamlandzkiego prawa zawierają omyłki legislacyjne, wymagają dostosowania do ram ustroju państwa nakreślonych nową Konstytucją, a w części są przebrzmiałe czy nawet niepotrzebne od początku. Do do niektórych dziedzin potrzebne będzie wydanie szerszych nowelizacji albo wprowadzenie nowych, całościowych regulacji. Przedmiotowy projekt obejmuje natomiast drobne poprawki do poszczególnych aktów prawodawczych, jak również zakłada uchylenie kilku ustaw.

Pierwszym ze zmienianych praw jest statut parlamentu. W części regulującej przedstawianie wniosków parlamentowi znalazła się omyłkowa wzmianka o „dekrecie”, zamiast o „projekcie dekretu”. Pod rządami Karty Konstytucyjnej królewskie dekrety podlegały zatwierdzeniu przez parlament. Obecnie, zamiast tego, są wydawane na wniosek albo za zgodą Kolegium Ministrów. Natomiast w przypadku wydawania dekretu w tym pierwszym trybie, Król może odesłać przedstawiony mu rządowy projekt dekretu do zatwierdzenia przez Parlament Królestwa. W tym przypadku, jeśli monarcha negatywnie ocenia propozycję legislacyjną gabinetu, o sprawie może się wypowiedzieć wspólnota obywatelska, na której opiera się mandat rządu.

Zmiana dekretu o infrastrukturze państwowej przystosowuje tenże do modelu stosunków w obrębie władzy wykonawczej, jaki zakłada nowa Konstytucja. Zatem odtąd Główny Inżynier Królewski, jako kierownik urzędu państwowego, ma być powoływany i odwoływany przez Króla na wniosek albo za zgodą rządu, reprezentowanego przez premiera. Ustrój państwa zakłada bowiem koncentrację władzy wykonawczej w ośrodku rządowym oraz podporządkowanie mu wszelkich niższych urzędów państwowych. Zarazem jednak specjalistyczny charakter działalności Królewskiego Kolegium Inżynieryjnego uzasadnia utrzymanie go jako centralnego urzędu państwowego, podległego rządowi, ale niepowiązanego z nim politycznie, niejako na zasadzie służby cywilnej. Wydaje się, że powoływanie kierowników takich urzędów jest sprawą na tyle doniosłą, że uzasadnione jest zaangażowanie w tę procedurę głowy państwa. Natomiast premier jest w tym wypadku najlepszym reprezentantem rządu i czynnikiem decyzyjnym.

Ustawa o państwowym forum dyskusyjnym będzie w ogóle wymagała całościowego przeformułowania. Ze względu na wrażliwość materii, wykluczone jest jednak zerwanie ciągłości obowiązywania regulacji prawnej w jej obrębie. Toteż projekt ogranicza się jedynie do zmian organizacyjnych, wdrażających postanowienia Konstytucji oraz ustawy o statucie rządu. Kierownictwo moderacji forum przechodzi zatem z ministra spraw wewnętrznych na ministra policji, który zgodnie ze statutem rządu jest właściwy w sprawach ochrony porządku publicznego. Natomiast minister spraw wewnętrznych, któremu powierzono sprawy organizacji miejsc publicznych, dołącza do grona administratorów forum.

Pierwszą z uchylanych ustaw jest ustawa o instytucjach. Jej konstrukcja może budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia sztuki prawniczej. Szczególnym kuriozum jest ustawowe uregulowanie „instytucji nieformalnej”. Również zasadność tworzenia osób prawnych w warunkach wirtualnego państwa nie jest oczywista. Przede wszystkim zaś: ustawa dawno wyszła z faktycznego użycia, a Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw zawalają przede wszystkim wpisy sprzed wielu lat. Trzeba będzie zacząć od nowa, uzgodnić wspólnie zasady udziału jednostek organizacyjnych w obrocie gospodarczym i stworzyć nowy, czysty rejestr.

Zasady wsparcia finansowego dla nowych obywateli zostaną opracowane na nowo, wraz z całościowym programem promocji osadnictwa. Rząd chciałby odstąpić w tym względzie od wprowadzania ścisłej regulacji ustawowej. Minister imigracji mógłby udzielać wsparcia finansowego na podstawie ogólnego upoważnienia do wydatkowania środków publicznych, w ramach realizacji swoich zadań resortowych.

Ustawa o finansach publicznych jest całościowo związana z nieaktualnym kształtem ustrojowym państwa. Mało sensowne wydaje się odrębne wypłacanie wynagrodzeń na dworze, w rządzie i administracji, w parlamencie oraz w sądownictwie, skoro ostatecznie to rząd musi przyznać dotacje na wypłatę tychże wynagrodzeń. Ostatecznie przepisy ustawy okazują się nie tylko mało sensowne, ale także niemożliwe do zastosowania w związku z reorganizacja aparatu państwowego. Rząd przedstawi projekt nowej ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o fladze Królestwa jest o tyle „ciekawa”, że reguluje tylko jeden — ale przecież nie jedyny — wśród symboli państwowych. Biorąc pod uwagę, że życie wspólnoty toczy się przede wszystkim na forum, w praktyce znacznie częściej widujemy się z herbem państwowym, aniżeli z flagą. W tej sytuacji widoczne są dwa możliwe rozwiązania: albo określić ustawą także inne symbole państwowe, albo nie regulować ich w ogóle. Rząd opowiada się za drugim wariantem. Jak widać właśnie na przykładzie herbu, nie ma przeszkód, aby symbole państwowe były określane przez prawo zwyczajowe (co do ich ogólnej treści) oraz praktykę organów władzy publicznej (co do konkretnego wzoru graficznego).
DEKRET
z dnia ...

o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Naszego Rządu stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
W dekrecie z dnia 14 kwietnia 2020 r. o statucie parlamentu w art. 7 w ust. 2 wyraz „dekret” zastępuje się wyrazami „projekt dekretu”.
Artykuł 2.
W dekrecie z dnia 30 marca 2020 r. o infrastrukturze państwowej w art. 4 w ust. 2 wyrazy „za zgodą Premiera Rządu Królewskiego” zastępuje się wyrazami „na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra”.
Artykuł 3.
W ustawie z dnia 22 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym art. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„Art. 5. 1. Administracja forum sprawuje ogólny zarząd nad forum, a szczególnie tworzy i znosi sekcje forum oraz określa bierny i czynny dostęp do nich.
2. Administrację forum stanowią: Król, Pierwszy Minister, minister spraw wewnętrznych, Główny Inżynier Królewski i inni, właściwi inżynierowie królewscy oraz administratorzy forum, powoływani i odwoływani przez ministra spraw wewnętrznych.
3. Król wykonuje czynności administracji forum na wniosek albo za zgodą ministra spraw wewnętrznych.
4. Administratorzy forum, powołani przez ministra spraw wewnętrznych, podlegają jego wytycznym i poleceniom.

Art. 6. 1. Moderacja forum zapewnia ochronę porządku publicznego na forum w granicach przepisów ustawy.
2. Moderację forum stanowią minister policji oraz moderatorzy forum. Minister policji powołuje i odwołuje moderatorów forum.
3. Moderatorzy forum, powołani przez ministra policji, podlegają jego wytycznym i poleceniom.”.
Artykuł 4.
Traci moc ustawa federalna z dnia 21 października 2016 r. o instytucjach.
Artykuł 5.
Traci moc ustawa federalna z dnia 3 października 2016 r. o Funduszu Startowym.
Artykuł 6.
Traci moc ustawa federalna z dnia 21 lipca 2016 r. o finansach publicznych.
Artykuł 7.
Traci moc ustawa federalna z dnia 20 sierpnia 2015 r. o fladze Królestwa.
Artykuł 8.
Dekret wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(podpis)
***

TEKST JEDNOLITY
DEKRET
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

o statucie parlamentu

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

stanowimy, co następuje:


Rozdział 1.
Organizacja parlamentu

Artykuł 1.
Dekret określa organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa, zwanego dalej „parlamentem”.
Artykuł 2.
(1) Parlament składa się z obywateli dreamlandzkich wpisanych na listę członków parlamentu.

(2) Wpisanie obywatela na listę członków parlamentu, jak również skreślenie go z niej następuje na żądanie zainteresowanego.

(3) Skreśla się obywatela z listy członków parlamentu, jeśli nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach, chyba że głosowania te zakończyły się w odstępie czasowym nieprzekraczającym dwudziestu czterech godzin.
Artykuł 3.
(1) Marszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „marszałkiem”, reprezentuje parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego prace i przewodniczy jego obradom.

(2) Marszałek w szczególności:
1) prowadzi listę członków parlamentu;

2) przyjmuje i kontroluje przedstawiane parlamentowi wnioski;

3) otwiera i zamyka obrady;

4) zarządza kolejne etapy obrad i decyduje o czasie ich trwania;

5) zarządza miejscem obrad parlamentu.
(3) Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „wicemarszałkiem”, zastępuje marszałka:
1) z jego upoważnienia;

2) gdy jest on nieobecny albo bezczynny;

3) gdy jego stanowisko jest nieobsadzone.
Artykuł 4.
(1) Parlament wybiera marszałka ze swojego grona, na trzymiesięczną kadencję. Może go odwołać w toku kadencji, o ile jednocześnie powoła nowego marszałka.

(2) Wybór i powołanie marszałka następują bezwzględną większością głosów.

(3) Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się także do wicemarszałka.
Artykuł 5.
Jeśli marszałek i wicemarszałek będą obaj nieobecni albo bezczynni bądź ich stanowiska będą nieobsadzone, Król, działając na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra, powierzy jednemu z członków parlamentu obowiązki marszałka.
Rozdział 2.
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 6.
(1) Żaden etap obrad, a podczas głosowań nad poprawkami także żadne z głosowań z osobna, nie może trwać krócej niż czterdzieści osiem godzin.

(2) Głosowanie w toku nie podlega skróceniu, chyba że jego wynik jest przesądzony.
Rozdział 3.
Zwykły tryb obrad

Artykuł 7.
(1) Projekt ustawy przedstawia parlamentowi Król, Rząd Królewski albo członek parlamentu.

(2) Projekt dekretu przedstawia parlamentowi Król.

(3) Projekt uchwały przedstawia parlamentowi członek parlamentu.

(4) Do wniosku załącza się odpowiednie uzasadnienie, a do projektów ustaw i dekretów zakładających zmianę praw stanowionych także teksty jednolite tych praw.
Artykuł 8.
(1) Obrady w sprawie projektu ustawy obejmują dyskusję, głosowania nad poprawkami i głosowanie nad projektem.

(2) Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także do obrad w sprawie projektu uchwały. Jeśli jednak projekt jest pilny lub niebudzący wątpliwości, marszałek może zarządzić pominięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem.

(3) Obrady w sprawie projektu dekretu obejmują dyskusję i głosowanie nad projektem.
Artykuł 9.
(1) Podczas dyskusji nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, wnioskodawca i ci, którzy mogliby przedstawić projekt tego samego rodzaju, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Poprawka zgłoszona przez wnioskodawcę zmienia treść projektu bez potrzeby głosowania, chyba że wnioskodawca zaznaczył, że sobie tego nie życzy.
Artykuł 10.
W głosowaniu członek parlamentu głosuje za, głosuje przeciw albo wstrzymuje się od głosu.
Rozdział 4.
Wybór urzędników

Artykuł 11.
Wybór kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra, wyznaczanego przez parlament, marszałka oraz wicemarszałka następuje według przepisów niniejszego rozdziału.
Artykuł 12.
(1) Marszałek otwiera obrady najwcześniej na dwa tygodnie, a najpóźniej na tydzień przed upływem trzech miesięcy od powołania Rządu Królewskiego, wyboru bądź powołania marszałka albo wyboru bądź powołania wicemarszałka.

(2) Marszałek otwiera obrady w innym czasie, jeśli okaże się to konieczne.
Artykuł 13.
(1) Obrady obejmują zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad kandydatami.

(2) Kandydaci zgłaszają się osobiście.

(3) W głosowaniu członek parlamentu oddaje głos za jednym z kandydatów albo przeciw im wszystkim.
Artykuł 14.
(1) Wybranym jest kandydat, który w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów.

(2) Jeśli dwóch albo więcej kandydatów uzyskało najwięcej głosów na równi, głosowanie powtarza się z pominięciem pozostałych.

(3) Nie powtarza się dwa razy głosowania między tymi samymi kandydatami. W takim przypadku powtarza się obrady od początku.

(4) Jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, powtarza się obrady od początku.
Artykuł 15.
Jeśli parlament nie wybierze kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra w ciągu piętnastu dni od otwarcia obrad w tej sprawie albo od dnia, w którym takie obrady powinny były najpóźniej zostać otwarte, którekolwiek nastąpiło wcześniej, Król samodzielnie powoła Rząd Królewski na podstawie art. 6 ust. 4 Konstytucji.
Rozdział 5.
Prawo zapytania

Artykuł 16.
(1) Członek parlamentu składa zapytanie do Króla albo do Rządu Królewskiego, przewidziane art. 7 ust. 6 Konstytucji, za pośrednictwem marszałka.

(2) Adresat zapytania obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu tygodnia od doręczenia zapytania, za pośrednictwem marszałka. Jeśli udzielenie odpowiedzi wymaga dłuższego czasu, zawiadamia o tym marszałka i udziela odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zapytania.

(3) Marszałek przedstawia parlamentowi treść zapytania i udzielonej odpowiedzi albo treść zapytania i informację o nieudzieleniu odpowiedzi w terminie.

(4) W sprawie zapytania, na które udzielono odpowiedzi przeprowadza się obrady, obejmujące dyskusję nad tym zapytaniem oraz odpowiedzią na nie.
Rozdział 6.
Przepisy końcowe

Artykuł 17.
(1) Wraz z wejściem dekretu w życie, dotychczasowy Marszałek Królewski obejmuje stanowisko marszałka.

(2) Marszałek niezwłocznie wpisze na listę członków parlamentu tych obywateli dreamlandzkich, którzy wzięli udział w przynajmniej jednym z głosowań Konstytuanty Królestwa.
Artykuł 18.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi w ciągu tygodnia od upływu trzech, a następnie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 19.
Traci moc ustawa z dnia 2 kwietnia 2019 r. — Regulamin Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 20.
Dekret utraci moc wraz z wejściem w życie ustawy określającej organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa.
Artykuł 21.
Dekret wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.
(-) M2, r.
***

TEKST JEDNOLITY
DEKRET
z dnia 30 marca 2020 r.

o infrastrukturze państwowej

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

stanowimy, co następuje:


Artykuł 1.
Infrastrukturę państwową stanowią wszelkie środki w dyspozycji państwa, na których może się opierać działanie serwisów internetowych lub innych usług świadczonych przez internet, oraz takież serwisy i usługi, zarządzane przez państwo.
Artykuł 2.
(1) Komitet Rozwoju Państwa wyznacza kierunki rozwoju infrastruktury państwowej, w szczególności należących do niej serwisów internetowych lub innych usług świadczonych przez internet.

(2) Komitet stanowi przez jednomyślne uzgodnienia.

(3) W skład komitetu wchodzą: Król, Premier Rządu Królewskiego i Główny Inżynier Królewski.
Artykuł 3.
(1) Królewskie Kolegium Inżynieryjne rozwija infrastrukturę państwową, zachowuje ją w sprawności technicznej, zabezpiecza ją przez nadużyciami oraz aktywnie przeciwdziała nadużyciom w stosunku do niej.

(2) W zakresie niezastrzeżonym innym organom władzy publicznej, kolegium zarządza infrastrukturą państwową, zapewniając jej należyte wykorzystanie.

(3) Kolegium składa się z Głównego Inżyniera Królewskiego i pozostałych inżynierów królewskich.
Artykuł 4.
(1) Główny Inżynier Królewski kieruje Królewskim Kolegium Inżynieryjnym, a w szczególności:
1) reprezentuje kolegium na zewnątrz i może upoważniać do tego pozostałych inżynierów królewskich;

2) powołuje i odwołuje pozostałych inżynierów królewskich oraz sprawuje zwierzchnictwo nad nimi;

3) może, w drodze zarządzeń, określać organizację kolegium i kierunki jego działania.
(2) Głównego Inżyniera Królewskiego powołuje i odwołuje Król, na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra.
Artykuł 5.
(1) Samorządom i organizacjom społecznym, na wniosek ich właściwych organów, oraz obywatelom dreamlandzkim, na ich wniosek, mogą być udostępniane środki należące do infrastruktury państwowej w celu urządzenia społecznie pożytecznych serwisów internetowych lub innych usług świadczonych przez internet.

(2) Środki udostępnia się na wniosek zainteresowanego, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że udostępnienie ich wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem infrastruktury państwowej w stosunku do uzyskanych korzyści, lub że byłyby one wykorzystane niezgodnie z interesem publicznym, w szczególności w innym celu, niż przewidziany dekretem.
Artykuł 6.
(1) Na wniosek zainteresowanego, Główny Inżynier Królewski udostępnia mu środki należące do infrastruktury państwowej zgodnie z wnioskiem albo umotywowaną decyzją odmawia ich udostępnienia. Decyzja o udostępnieniu środków określa wymiar udostępnionych środków oraz ich przeznaczenie.

(2) Jeśli udostępnione środki są wykorzystywane z nadmiernym obciążeniem infrastruktury państwowej w stosunku do uzyskiwanych korzyści, niezgodnie z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z interesem publicznym, Główny Inżynier Królewski umotywowaną decyzją uchyla decyzję o udostępnieniu środków.
Artykuł 7.
(1) Państwom obcym, na podstawie traktatów, mogą być udostępniane środki należące do infrastruktury państwowej.

(2) Wymiar udostępnionych środków oraz ich przeznaczenie określa traktat zawarty z poszczególnym państwem obcym.
Artykuł 8.
Traci moc dekret królewski z dnia 6 kwietnia 2019 r. o infrastrukturze informatycznej.
Artykuł 9.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) M2,r.
***
TEKST JEDNOLITY
USTAWA
z dnia 22 lipca 2017 r.

o państwowym forum dyskusyjnym
My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,
ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Zasadniczą przestrzenią komunikacji w Królestwie Dreamlandu jest państwowe forum dyskusyjne, zwane dalej „forum”.
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie;
7) rozpowszechniać realnych danych osobowych oraz realnego wizerunku osób, które sobie tego nie życzą.
Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.
Rozdział 2
Administracja i moderacja forum
Art. 5. 1. Administracja forum sprawuje ogólny zarząd nad forum, a szczególnie tworzy i znosi sekcje forum oraz określa bierny i czynny dostęp do nich.
2. Administrację forum stanowią: Król, Pierwszy Minister, minister spraw wewnętrznych, Główny Inżynier Królewski i inni, właściwi inżynierowie królewscy oraz administratorzy forum, powoływani i odwoływani przez ministra spraw wewnętrznych.
3. Król wykonuje czynności administracji forum na wniosek albo za zgodą ministra spraw wewnętrznych.
4. Administratorzy forum, powołani przez ministra spraw wewnętrznych, podlegają jego wytycznym i poleceniom.

Art. 6. 1. Moderacja forum zapewnia ochronę porządku publicznego na forum w granicach przepisów ustawy.
2. Moderację forum stanowią minister policji oraz moderatorzy forum. Minister policji powołuje i odwołuje moderatorów forum.
3. Moderatorzy forum, powołani przez ministra policji, podlegają jego wytycznym i poleceniom.
Rozdział 3
Struktura forum
Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. Sekcja forum przeznaczona pod użytkowanie jej przez Królestwo Elderlandu, zgodnie z Traktatem o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawartym dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze, nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego
Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie i sędziowie pokoju.
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są cżłonkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13. 1. Środkami porządkowymi są:
1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) ewaporacja.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
2b. Areszt nakłada się na użytkowników uporczywie i wielokrotnie łamiących przepisy niniejszej ustawy mimo zastosowania innych środków porządkowych, na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 7 dni. Użytkownik, wobec którego zastosowany został środek porządkowy w postaci aresztu nie ma możliwości zamieszczania postów na forum. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego pełniona przez użytkownika funkcja publiczna lub inne przepisy prawa, użytkownik może opublikować post, po uprzedniej akceptacji jego treści przez moderatora.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.
4. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez ewaporowanego, szczególnie jego konto i wszystkie zamieszczone przezeń posty. Ewaporację można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.

Art. 14. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.

Art. 16. Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej. Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do Sądu Królestwa
Alfred, rex
[/justify]

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4911
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PARLAMENT] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: الوـس »

Przyjmuję pod obrady i zarządzam dyskusję, która potrwa do dn. 8 maja 2020 r.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2652
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 8 V 2020] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Szanowni Państwo,

Generalnie zgadzam się na zaproponowane zmiany. Mam jednak jedną obiekcję, która jest czysta prywatą. Otóż w Sądzie ciągle wisi moja sprawa odnośnie problemu, jakim jest niemożność wycofania środków z Banku von Witta, ale w sumie mogłoby się to odnieść do wszystkich inwestycji, w których wziąłem udział, a które zupełnie nie działały i kiszą się tam pieniądze. Sądu pośpieszać nie chcę, ale jeśli likwidować rejestr, a więc i rejestrować na nowo przedsiębiorstwa itd. to chciałbym, aby Rząd objął stanowisko w sprawie tego co się stanie z finansami spółek, które zostaną rozwiązane. Wolałbym naturalnie, aby nie przejął moich pieniędzy Skarb Państwa, bo JXW DvW nie egzekwował tego co powinny robić instytucje takie jak DAO Bank czy ta spóła kartograficzna, której nazwy nie pamiętam.

Pozdrawiam.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2053
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 8 V 2020] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Alfred »

Panie Markizie,

może najlepiej byłoby przypomnieć się ze swoją sprawą Jego Królewskiej Mości? Przejął on obecnie osobiste sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, a więc nie powinno być przeszkód, aby Pańskie żądanie zostało rozpatrzone.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1877
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 8 V 2020] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Maciej II »

Chętnie rozpatrzyłbym sprawę (o ile zresztą jest tam cokolwiek do rozpatrywania), gdyby jedynie gmach mojego sądu nie został zmieciony z powierzchni ziemi. :)

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2053
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 8 V 2020] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Alfred »

Gmach nie został zmieciony z powierzchni ziemi. Odpowiednie służby z czułością go zabezpieczyły i zapieczętowały. Wszak sąd został rozwiązany jeszcze pod koniec marca. Co do miejsca pod działalność sądowniczą Korony, zakładałem, że mogłaby się odbywać w ramach ogólnego działu wniosków urzędowych, ale jeśli WKM wolałby, aby wymiar sprawiedliwości wyraźnie oddzielić od administracji poprzez osobny dział, nie mam nic naprzeciwko i zastosuję się do takiego życzenia.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2242
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 8 V 2020] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Miś »

Drodzy obywatele dreamlandzcy wpisani na listę członków parlamentu,

Zarządzam głosowanie nad projektem dekretu. Termin głosowania upływa z dniem 28 maja 2020.

Karta do głosowania:

Kod: Zaznacz cały

hrabia Stanisław Dmowski: 
król-senior Alfred de Ebruz: 
baron Mischa Baxter: 
pan Konrad J. Arped-Friedman: 
markiz Fryderyk Orański-Nassau: 
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2053
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 8 V 2020] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Alfred »

hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Mischa Baxter:
pan Konrad J. Arped-Friedman:
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2242
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 8 V 2020] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Miś »

hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Mischa Baxter: ZA
pan Konrad J. Arped-Friedman:
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
KJAF
obywatel
Posty: 116
Rejestracja: 7 lis 2016, 21:01
NIM: 264793
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 28.05] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: KJAF »

hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Mischa Baxter: ZA
pan Konrad J. Arped-Friedman: ZA
markiz Fryderyk Orański-Nassau:

Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2242
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 28.05] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Miś »

W związku z poszerzeniem grona obywateli dreamlandzkich wpisanych na listę członków parlamentu, niniejszym aktualizuję kartę do głosowania.

Kod: Zaznacz cały

hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Mischa Baxter: ZA
pan Konrad J. Arped-Friedman: ZA
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
Konstantin Wolframovich: 
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Konstantin Wolframovich
obywatel
Posty: 101
Rejestracja: 12 lis 2018, 06:36
NIM: 689878
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 28.05] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Konstantin Wolframovich »

2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
Lekceważenie kogoś, czegoś, leży w czyjejś, osobistej i totalnie prywatnej sferze. Ten podpunkt to jedyna rzecz, która (nie w całości) nie ma mojego poparcia.
/-/ por. Konstantin Wolframovich

Awatar użytkownika
Konstantin Wolframovich
obywatel
Posty: 101
Rejestracja: 12 lis 2018, 06:36
NIM: 689878
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 28.05] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Konstantin Wolframovich »

hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Mischa Baxter: ZA
pan Konrad J. Arped-Friedman: ZA
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
Konstantin Wolframovich: ZA
/-/ por. Konstantin Wolframovich

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
obywatel
Posty: 1729
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 28.05] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Stanisław Dmowski »

hrabia Stanisław Dmowski: WSTRZYMUJĘ SIĘ
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Mischa Baxter: ZA
pan Konrad J. Arped-Friedman: ZA
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
Konstantin Wolframovich: ZA

Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2242
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 28.05] D - o o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów

Post autor: Miś »

Podsumowanie głosowania w dn. 25-28.05.2020
nad zatwierdzeniem projektu dekretu o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów
zawartego w druku nr 84447
  1. Głosowało – 5,
  2. Nie głosowało – 1,
  3. Za – 4,
  4. Przeciw – 0,
  5. Wstrzymało się – 1.
Niniejszym stwierdzam, że Parlament Królestwa, na podstawie art. 5. ust. 4. oraz art. 7. ust. 2. i 4. Konstytucji Królestwa Dreamlandu z dn. 12 kwietnia 2020 r., zatwierdził dekret o zmianie i uchyleniu niektórych przepisów.
marszałek Miś
Mischa Baxter
Czerwony Baron

ODPOWIEDZ

Wróć do „Parlament Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości