Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Powszechne zgromadzenie obywatelskie, powołane do uchwalenia nowej konstytucji państwa, a także pełniące funkcje parlamentu.
Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA DREAMLANDU


z dnia ...
Artykuł 1.
Wspólnota i państwo
(1) Królestwo Dreamlandu jest wirtualnym, demokratycznym państwem.

(2) Państwo jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli dreamlandzkich.

(3) Państwo szanuje wolność człowieka, stwarza każdemu obywatelowi sposobność do zastosowania i rozwoju jego zainteresowań, talentów i umiejętności dla powiększenia wspólnego dobra, a mając na względzie interes publiczny, reguluje, ukierunkowuje i organizuje życie wspólnoty.

(4) Państwo strzeże własnej niepodległości i suwerenności, nienaruszalności własnych granic, porządku konstytucyjnego oraz bezpieczeństwa obywateli. Zapewnia ono porządek publiczny i chroni moralność publiczną.

(5) Państwo uczestniczy w życiu społeczeństwa ogólnomikroświatowego, popierając sprawiedliwy pokój i współpracę między państwami wirtualnymi, otaczając opieką własnych obywateli i strzegąc interesu publicznego oraz przestrzegając swoich zobowiązań międzynarodowych.
Artykuł 2.
Obywatele
(1) Prawem obywatela dreamlandzkiego jest pełne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Może on być pozbawiony tego prawa albo ograniczony w jego wykonywaniu wyłącznie w drodze bądź na podstawie ustawy.

(2) Obywatela dreamlandzkiego obowiązuje wierność państwu. Ma on prawo i obowiązek współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w Parlamencie Królestwa z głosem równym innym obywatelom. Może być pozbawiony tego prawa wyłącznie ulegając odpowiedzialności karnej, w drodze wyroku sądowego.

(3) Obywatel dreamlandzki ma prawo zajmować stanowiska państwowe i samorządowe, z zastrzeżeniem odrębnych, prawnych wymogów ku temu. Ustawa określi możliwość zajmowania niższych stanowisk państwowych i samorządowych przez cudzoziemców.

(4) Obywatelstwo dreamlandzkie nadaje Król, co ustawa dookreśli. Wobec niego można się obywatelstwa dreamlandzkiego zrzec.

(5) Ustawa określi wygaśnięcie obywatelstwa dreamlandzkiego, przy czym może ono następować wyłącznie wskutek długotrwałej nieaktywności w życiu wspólnoty, długotrwałego niezasiadania w Parlamencie Królestwa lub poważnego zaniedbania obowiązków związanych z zasiadaniem w parlamencie.

(6) Król może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie osobie, która jest jednocześnie obywatelem państwa obcego i uchybia obowiązkom obywatelskim względem państwa dreamlandzkiego, co ustawa dookreśli.

(7) Parlament Królestwa może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie oznaczonej osobie, co ustawa dookreśli, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów.

(8) Pozbawienie lub ograniczenie praw publicznych obywatela dreamlandzkiego może nastąpić ogólnie, w drodze ustawy, wobec osób będących jednocześnie obywatelami państw obcych, oraz jednostkowo, w drodze wyroku sądowego i na podstawie ustawy, w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko państwu lub przestępstwa z nadużyciem władzy publicznej.
Artykuł 3.
Samorządy
(1) Państwo popiera oddolny udział obywateli dreamlandzkich w sprawowaniu władzy publicznej, przekazując odpowiednią część swoich zadań samorządom.

(2) Samorząd wykonuje przekazane mu zadania niezależnie i we własnym imieniu. Jego działalność podlega nadzorowi władzy państwowej co do jej legalności i zgodności z interesem publicznym. Ustawy określą bliższe przesłanki oraz środki państwowego nadzoru nad samorządami.

(3) Ustawa określi zasady i tryb przeprowadzenia zasadniczego podziału terytorialnego państwa oraz ustanowi samorząd miejscowy. Samorząd miejscowy może w szczególności być zorganizowany na zasadzie feudalnej.

(4) Ustawy mogą nadto ustanawiać samorządy innych rodzajów.
Artykuł 4.
Prawo
(1) Prawo jest granicą wolności człowieka i podstawą działania władzy publicznej.

(2) Wobec prawa wszyscy są równi. Nikt nie może być prawnie dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.

(3) Konstytucja jest prawem najwyższym. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.

(4) Stanowienie prawa państwowego następuje w drodze ustaw, dekretów i rozporządzeń, które wydają organy władzy państwowej określone Konstytucją.

(5) Oprócz spraw wymienionych osobno w Konstytucji, w drodze ustawy następuje zmiana Konstytucji oraz określenie odpowiedzialności karnej i ciężarów publicznych. Poza tymi sprawami wszelkie prawa mogą być stanowione zarówno w drodze ustawy, jak i dekretu. W tym zakresie ustawa i dekret są sobie równorzędne.

(6) Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia ustawy albo dekretu, dla ich wykonania. Nie może ono stać w sprzeczności z ustawą ani dekretem.

(7) Tam, gdzie utrwalił się jako obowiązujący zwyczaj, zgodny z prawem stanowionym, jest on szanowany przez władzę publiczną i wiąże powszechnie jako prawo zwyczajowe.
Artykuł 5.
Król
(1) Król ma prawo wyznaczenia następcy tronu. Ustawa dookreśli sukcesję królewską.

(2) Parlament Królestwa może złożyć Króla z tronu, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów, oraz wybrać następnie nowego Króla. Ustawa dookreśli tryb złożenia Króla z tronu i wyboru nowego Króla w takim przypadku.

(3) Król uosabia jedność państwa. W nim skupia się całość władzy państwowej. Zapewnia on spoistość wspólnoty obywateli dreamlandzkich.

(4) Król stanowi prawo, wydając ustawy na wniosek Parlamentu Królestwa, dekrety na wniosek albo za zgodą Kolegium Ministrów, a rozporządzenia samodzielnie. Wnioski w tych sprawach rozpatruje ciągu tygodnia od ich doręczenia. Otrzymany projekt ustawy może odesłać do ponownego rozpatrzenia, a projekt dekretu przesłać parlamentowi do zatwierdzenia.

(5) Z wyjątkiem spraw określonych Konstytucją, Król prowadzi sprawy publiczne i zapewnia wykonanie prawa państwowego przez Rząd Królewski, który powołuje i rozwiązuje.

(6) Król samodzielnie nadaje i odbiera szlachectwo i tytuły arystokratyczne oraz sprawuje zwierzchnictwo dworu królewskiego. Działając na wniosek albo za zgodą Rządu Królewskiego, nadaje i odbiera obywatelstwo dreamlandzkie, reprezentuje państwo na zewnątrz, wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada wymagające ratyfikacji traktaty, przyjmuje poselstwa obce i wysyła poselstwa państwowe, sprawuje najwyższe zwierzchnictwo sił zbrojnych, dysponuje państwową infrastrukturą informatyczną, przyznaje i odbiera pozostałe zaszczyty państwowe i wykonuje inne, przyznane mu prawem uprawnienia. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, rząd działa w tych sprawach przez Pierwszego Ministra.

(7) Król, działając w porozumieniu z Kolegium Ministrów, wprowadza stany nadzwyczajne. Ustawa określi rodzaje stanów nadzywczajnych, przyczyny ich wprowadzania oraz szczególne środki, jakie mogą być zarządzone podczas ich obowiązywania. Środki te mogą obejmować w szczególności zawieszenie obowiązywania niektórych przepisów prawa, w tym Konstytucji, oraz zmianę organizacji i trybu działania władzy publicznej.

(8) Król jest źródłem sprawiedliwości, którą sprawuje osobiście albo przez Sąd Królewski. Za swoje czyny z czasu panowania nie podlega żadnej odpowiedzialności prawnej, a za inne nie może być do niej pociągany w czasie panowania. Przysługuje mu prawo łaski.
Artykuł 6.
Rząd Królewski
(1) Rząd Królewski składa się z Pierwszego Ministra i innych ministrów.

(2) Wszyscy ministrowie zebrani pod przewodnictwem Pierwszego Ministra stanowią Kolegium Ministrów.

(3) Raz na trzy miesiące, Parlament Królestwa wyznacza kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra. Król rozwiązuje dotychczasowy Rząd Królewski i powołuje nowy rząd na wniosek wyznaczonego kandydata. Król może zażądać od parlamentu wcześniejszego wyznaczenia kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra.

(4) Jeśli Parlament Królestwa nie wyznaczy kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra we właściwym czasie, który dookreśli ustawa, Król rozwiąże dotychczasowy Rząd Królewski i powoła nowy rząd samodzielnie.

(5) Król dokonuje zmian w składzie Rządu Królewskiego na wniosek Pierwszego Ministra. Odwołuje oznaczonego ministra na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony bezwzględną większością oddanych głosów.

(6) Król rozwiązuje Rząd Królewski samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów. Rozwiązawszy rząd, Król powołuje rząd tymczasowy. Ustawa może określić ograniczenie uprawnień rządu tymczasowego.

(7) Rząd Królewski prowadzi wszelkie sprawy publiczne, niezastrzeżone innym organom władzy publicznej, oraz zapewnia wykonanie prawa państwowego, także posługując się do tego administracją rządową. Kierunki jego działania określają uchwały Kolegium Ministrów, a także wytyczne Pierwszego Ministra.

(8) Ustawa albo dekret może upoważnić Kolegium Ministrów, określonego ministra albo określonych ministrów we współdziałaniu do wydania rozporządzenia w określonej sprawie.

(9) Ustawa lub dekret określi organizację i tryb działania Rządu Królewskiego, a szczególnie podział jego uprawnień między Kolegium Ministrów i poszczególnymi ministrami.
Artykuł 7.
Parlament Królestwa
(1) Obywatele dreamlandzcy gromadzą się w Parlamencie Królestwa.

(2) Parlament Królestwa uchwala projekty ustaw, zatwierdza przesłane mu przez Króla projekty dekretów, wyznacza kandydatów na stanowisko Pierwszego Ministra, kontroluje działalność Rządu Królewskiego oraz rozważa sprawy publiczne.

(3) Parlament Królestwa rozpatruje wszystkie sprawy jawnie. O ile Konstytucja nie stanowi inaczej, rozstrzyga on zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej zasiadających w nim obywateli.

(4) Rozpatrywany ponownie projekt ustawy uchwala się większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów. Rozpatrywany po raz pierwszy projekt ustawy zmieniającej Konstytucję uchwala się większością co najmniej trzech piątych wszystkich głosów, a rozpatrywany ponownie większością co najmniej dwóch trzecich wszystkich głosów.

(5) Parlament Królestwa może zająć stanowisko w każdej sprawie publicznej, o ile nie naruszy przez to niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziowskiej. Stanowisko parlamentu nie wiąże innych organów władzy publicznej.

(6) Obywatel dreamlandzki, zasiadający w Parlamencie Królestwa, może składać zapytania do Króla i Rządu Królewskiego w sprawach z zakresu ich działalności. Ustawa dookreśli to prawo.

(7) Ustawa określi organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa.
Artykuł 8.
Sąd Królewski
(1) Ustawa może ustanowić Sąd Królewski. Wówczas określi ona organizację sądu i tryb postępowania sądowego.

(2) Sąd Królewski składa się z sędziów, powoływanych i odwoływanych przez Króla. Za zgodą Parlamentu Królestwa, także sam Król może zasiąść w sądzie. Uchwalona zgoda obowiązuje przez trzy miesiące i może być w każdym czasie cofnięta.

(3) Sąd Królewski, a w jego braku Król, sprawuje wymiar sprawiedliwości, obejmujący także kontrolę działalności organów władzy publicznej co do jej legalności.

(4) Sąd Królewski jest niezależny, a jego sędziowie niezawiśli. Przy orzekaniu podlegają oni wyłącznie Konstytucji i prawu.
***

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
KONSTYTUCJĘ KRÓLESTWA DREAMLANDU


z dnia ...
Artykuł 1.
Konstytucja Królestwa Dreamlandu z dnia ..., zwana dalej „nową konstytucją”, wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszych przepisów.
Artykuł 2.
Traci moc Karta Konstytucyjna z dnia 9 lutego 2016 r., zwana dalej „starą konstytucją”.
Artykuł 3.
Zachowują moc ustawy i dekrety obowiązujące zgodnie ze starą konstytucją, na ile nie są sprzeczne z nową konstytucją.
Artykuł 4.
(1) Traci moc ustawa z dnia 18 października 2019 r. o obywatelstwie dreamlandzkim.

(2) Traci moc ustawa z dnia 24 lipca 2018 r. — Ordynacja referendalna.
Artykuł 5.
(1) Do czasu wejścia w życie ustawy o sukcesji królewskiej, sprawy te określa dekret królewski z dnia 2 sierpnia 2019 r. o sukcesji królewskiej.

(2) Na ten czas dekret ów uzyskuje moc ustawy.

(3) W dekrecie z dnia 6 marca 2018 r. o regencji art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Regencja może w pierwszym rzędzie być ustanowiona przez panującego Króla (regencja przedstawicielska).
2. Regencja może także być ustanowiona przez ustępującego Króla, rozpocząć się z mocy prawa albo być ustanowiona przez Parlament Królewski, na podstawie art. 6 dekretu królewskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. o sukcesji królewskiej (regencja samoistna).
3. Ustanowienie regencji następuje jednocześnie z powołaniem Regenta albo Rady Regencyjnej.”.
Artykuł 6.
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 22 stycznia 2017 r. o Sądzie Królestwa.

(2) Traci moc ustawa federalna z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym.
Artykuł 7.
(1) Po upływie trzech, a następnie sześciu miesięcy od wejścia w życie nowej konstytucji, Parlament Królestwa rozważy potrzebę uchwalenia zmian w tejże.

(2) Przedstawione wówczas projekty ustaw o zmianie nowej konstytucji będą uchwalone bezwzględną większością oddanych głosów. Jeśli Król odeśle je do ponownego rozpatrzenia, będą uchwalone ponownie na zasadach ogólnych.

(3) Tryb zmiany nowej konstytucji na podstawie przepisów niniejszego artykułu dookreśli ustawa.
Artykuł 8.
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Drodzy Współobywatele, przedstawiam Wam swój projekt ustrojowy.

Niejako wzorem autorów pozostałych projektów konstytucji, także i ja chciałbym w dalszym toku omówić szczegółowo poszczególne artykuły mojego przedłożenia. Jak sądzę, będzie to przystępniejsze od ściany testu, a także umożliwi prowadzenie bardziej uporządkowanej dyskusji. Postaram się, aby komentarze do kolejnych artykułów ukazywały się codziennie. Natomiast dziś chciałbym nakreślić tylko ogólne założenia mojego projektu.

Projekt jest krótki. Pracując nad nim, przyjąłem założenie regulowania na poziomie konstytucyjnym tylko tych kwestii, które muszą się tam znaleźć. Jego przepisy wielokrotnie odsyłają określenie szczegółów ustrojowych do ustaw. Przy czym ustawom przypada nie tylko dookreślenie technicznych szczegółów, ale także współkształtowanie w pewnym zakresie samych ram ustroju państwa. W rezultacie dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb rzeczywistości i poglądów większości ma stać się łatwiejsze. Z drugiej strony konstytucja zawierająca w sobie tylko samo jądro organizacji państwa, poddająca się ustawowemu i interpretacyjnemu dookreślaniu, może stanowić trwały i niezmienny fundament ustrojowy, co sprzyja budowaniu poszanowania dla prawa, a także swoistego mitu państwowego spajającego wspólnotę. Wreszcie: zwięzła konstytucja, zajmująca jedynie 60% objętości obowiązującej Karty Konstytucyjnej, będzie w oczywisty sposób przyjaźniejsza w odbiorze. To także ma sprzyjać wykształcaniu się bardziej świadomego ducha obywatelskiego.

Mimo swojej zwięzłości projekt nadaje państwu ramy nie tylko organizacyjne, ale także aksjologiczne. Karta Konstytucyjna właściwie milczy o celach państwa i zasadach przyświecających działalności jego organów, regulując tylko formę, ale nie treść rządzenia. Odpowiedzią na ten brak jest pierwszy artykuł mojego projektu, wytyczający kierunki działania władzy publicznej. Bliżej przedstawię je, omawiając odrębnie ten artykuł. W tym miejscu chciałbym wskazać szczególnie na jedną kwestię. Już pierwsze zdanie projektu określa Królestwo Dreamlandu jako państwo wirtualne, nawiązując tym samym do tradycji dreamlandzkiego dorobku konstytucyjnego od 2002 roku, przerwaną jednak przez Kartę Konstytucyjną. Nie jest to tylko proste stwierdzenie faktu. Państwo wirtualne, choć powstało, by naśladować państwo realne, ze swojej istoty ma od niego całkowicie odmienny charakter. Jest związkiem osób, a nie organizacją terytorialną. Nie ma charakteru przymusowego i nie służy zapewnieniu obywatelom węziej czy szerzej rozumianego indywidualnego bezpieczeństwa, lecz zrzesza ich dla zapewnienia im rozrywki, a w swoich lepszych wersjach także i możliwości doskonalenia się w szerokim gronie innych osób. Te różnice sprawiają, że instynktownie przenoszone na jego płaszczyznę poglądy polityczne z realnego świata nierzadko okazują się nieadekwatne dla sprostania jego wyzwaniom i potrzebom. Konstrukcja ustrojowa zaproponowana w projekcie opiera się na świadomości specyfiki państwa wirtualnego.

Przedłożenie dokonuje szeregu znaczących przesunięć kompetencji w obrębie aparatu państwowego. Nie należy jednak mówić w tym kontekście o wzmacnianiu jednych organów władzy publicznej kosztem drugich. Zasadniczym celem jest wydzielenie każdemu organowi pewnego zakresu działania, w którym ma on być obdarzony jak najwyższą sprawczością. Chcę zerwania z instytucjonalną paranoją i systemem wzajemnego paraliżowania się, które definiują stosunki ustrojowe na gruncie Karty Konstytucyjnej. Organizację państwa należy oprzeć w większej mierze na wzajemnym zaufaniu i dobrych obyczajach politycznych. Kryzysowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, może być do tego najlepszym asumptem. W tak wąskim i — mimo wszystko — zdeterminowanym gronie możemy wreszcie uwierzyć w swoje dobre chęci. Szczególnym czynnikiem zaufania projekt czyni zaś Króla, powierzając mu dbałość o spoistość wspólnoty obywatelskiej i krzewienie wysokiej kultury politycznej.

Żywię przekonanie, że państwo wirtualne istnieje dzięki bieżącej aktywności jego obywateli. Dziedzictwo jest rzeczą piękną, czasem inspirującą, ale bez krążenia krwi w organizmie tu i teraz niebawem nadawałoby się tylko na muzeum. Z tej konstatacji wypływa z kolei idea, że państwo stanowi w każdym czasie własność wszystkich, którzy je budują. Nie jednostki, dynastii czy elity. Projekt zakłada więc ideał świadomego i aktywnego obywatelstwa, jednoznacznie przesądzając, że ma ono stanowić pewien elitarny przywilej, a nie status uzyskiwany od kliknięcia w systemie informatycznym. Celem jest świadome budowanie autentycznej wspólnoty, spoistej, pluralistycznej, ale przy tym zdolnej do zgodnego współdziałania i realizowania wspólnych projektów. To wymaga jednak przeprowadzania pewnego wstępnego doboru kandydatów na obywateli. W tym celu projekt konstytucji przewiduje możliwość powierzania niższych stanowisk państwowych i samorządowych cudzoziemcom, pozwalając na ich sprawdzenie przed przyłączeniem do wspólnoty. Gdy ktoś już staje się obywatelem, przysługuje mu prawo pełnego uczestnictwa w życiu zbiorowym i współdecydowania o sprawach publicznych na zasadzie równości. Odebranie obywatelstwa jest możliwe jedynie w związku z różnymi postaciami nieaktywności, naruszeniem obowiązków obywatelskich przez multipaszportowca albo wdrożeniem procedury ostracyzmu, która jest jednak rozwiązaniem przewidzianym tylko na ekstremalne przypadki i obwarowana koniecznością uzyskania wyjątkowo wysokiej kwalifikowanej większości.

W warunkach państwa wirtualnego wspólnota jest jednak dynamicznie zmienna co do składu osobowego, kierunku politycznego, a przede wszystkim poziomu aktywności. Łatwo rozmywa się w jej gronie odpowiedzialność za sprawy publiczne. Pobudzenie jej do działania następuje w praktyce dzięki wysiłkowi zdeterminowanej jednostki czy grupy, stanowiącej polityczną awangardę państwa. Projekt konstytucji zmierza do stworzenia tej awangardzie jak najszerszych możliwości działania. Niech ona podrywa swoich zwolenników do działania, niech wytrąca przeciwników ze stanu zadowolenia, mobilizuje do oporu i kontrreakcji. Na płaszczyźnie ustrojowej oznacza to złożenie w ręce rządu nie tylko ogółu wykonawstwa, ale także możliwości stanowienia prawa, przez które także wyraża się wszak politykę państwową. Rząd pochodzi z wyboru wspólnoty, ale raz wybrany, ma być dość trudny do utrącenia. Wszystko po to, aby zapewnić mu niezależność od bieżących fluktuacji w łonie wspólnoty oraz zdolność całościowego realizowania spójnego programu, zamiast indywidualnego negocjowania każdego z jego punktów czy uciekania się do grożenia odejściem. Nad działaniem rządu czuwa Król, nie bierze on jednak odpowiedzialności za każde jego posunięcie z osobna. Jako strażnik spoistości wspólnoty obywatelskiej dba, aby awangarda nie przekroczyła granicy między zdecydowanym działaniem i mobilizowaniem swoich przeciwników do oporu a eliminacją ich z życia publicznego i petryfikacją stosunków politycznych. Rozlicza ją także z faktycznej skuteczności w korzystaniu ze stojących przed nią szerokich możliwości oddziaływania na życie zbiorowe. W razie kryzysowej sytuacji jest zdolny wysadzić zły rząd z siodeł.

Projekt zmierza do restauracji państwowego decorum i monarchicznej narracji. Przewiduje wykonywanie licznych czynności o symbolicznie istotnym znaczeniu przez króla, chociaż działajacego w warunkach związania stanowiskiem rządowym. Wyróżnia jako prerogatywę królewską prowadzenie polityki noblitacyjnej, która powinna być narzędziem promowania dobrych obyczajów politycznych. Otwiera także drogę do ustanowienia samorządu szlacheckiego, który mógłby stać się platformą dla oddolnego kształtowania zdrowego etosu obywatelskiego.

Tyle co do ogólnych idei. Szczegóły wkrótce.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Nakładam czapkę marszałka i otwieram obrady Konstytuanty Królestwa w przedmiocie projektu nowej konstytucji państwa, przedstawionego przez króla-seniora Alfreda.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1604
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Maciej II »

Wasza Królewska Wysokość Marszałku,

Takie pytania wstępne, w oparciu o ostatnie wydarzenia:
Czy w przypadku gdy zachodzi okoliczność wyszczególniona w art. 8 ust. 3 war. 2 projektu, to czy obowiązują przepisy Art. 8 ust. 2 zd. 3?

(-) M2, r.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Wasza Królewska Mość,

na zasadzie art. 8 projektu konstytucji Parlament Królewski udziela Królowi zgody na zasiadanie w Sądzie Królewskim. Jeśli sąd nie istnieje instytucjonalnie, organem sprawującym władzę sądowniczą nie jest sąd, lecz sam Król. Nie zależy on w tym względzie od zgody parlamentu. Gdyby parlament chciał go odsunąć od sądzenia, musi uchwalić ustawę ustanawiającą Sąd Królewski i nie wyrazić zgody, by Król w nim zasiadł.

Nie ma więc możliwości, aby nie było organu sprawującego wymiar sprawiedliwości. Możliwy jest pusty sąd, ale swoboda powoływania sędziów przez Króla powinna temu dość skutecznie zapobiegać.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1604
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Maciej II »

Z przemyśleń moich nocno-wieczornych, osobiście podoba mi się modułowość i otwartość projektu na dość istotne zmiany państwa aktami prawnymi niższego rzędu, jest to z pewnością in plus i wymaga rozważenia w przypadku pisania innych propozycji.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2630
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Wasza Królewska Wysokość,
Szanowni Współobywatele,
Bardzo podoba mi się projekt. Jeśli chodzi jednak o moje obiekcje, to znajdzie się para.
Po pierwsze, czy w tym kształcie konstytucji rezygnujemy z tradycji wyboru monarchy przez królów-seniorów czy to po protu ma ewentualnie/docelowo podlegać dekretowi o sukcesji?
Po drugie, dlaczego odpowiedzialny obywatel to ten, który lubi działać w polityce i zmusza się każdą jednostkę do działania w tym obrębie? Dotychczas owszem, większość korzystała ze swojego prawa, bowiem nie chciała być wykluczona i rozumiem chęć nadania obywatelstwu istotnego znaczenia, bo przynajmniej większość z nas pamięta przykłady rzucania obywatelstwem i zgłaszania się po nie kilka dni później, co jest absolutnie niedopuszczalne, ale nie widzę powodu dla którego ktoś związany wyłącznie z Dreamlandem, ale ograniczający się do działalności kulturalnej, oświatowej czy samorządowej, musi działać politycznie by móc się tytułować obywatelem. Nie popieram tego rozwiązania, nawet jeśli rozumiem motywy.

Trzecia rzecz to już mniej zasadnicza kwestia.
(...)Przewiduje wykonywanie licznych czynności o symbolicznie istotnym znaczeniu.(...)
Może coś ze mną nie tak, ale w moim rozumieniu albo znaczenie jest istotne, albo symboliczne. Raczy WKM wyjaśnić to sformułowanie?
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Panie Markizie!

1. Projekt konstytucji stanowi, że Król ma prawo wyznaczenia następcy tronu. Przede wszystkim zostaje więc zachowane uprawnienie ustępującego monarchy do dysponowania tronem. Nie może ono podlegać jakimkolwiek zastrzeżeniom. Dookreślenie sukcesji królewskiej, a więc także wyznaczenie jej rezerwowego trybu na przypadek, gdyby Król nie wyznaczył następcy, jest na zasadzie projektu materią ustawową. Nic nie stoi na przeszkodzie utrzymaniu tradycji wyboru nowego monarchy przez królów-seniorów i jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Na marginesie chciałbym jednak zauważyć, że obecnie zostało ono zniesione dekretem o sukcesji wydanym przez Roberta Fryderyka.

2. W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, że art. 2 ust. 5 projektu konstytucji przekazuje uregulowanie wygaśnięcia obywatelstwa dreamlandzkiego w całości do ustawy. Wymienione w nim przesłanki tegoż wygaśnięcia nie muszą znaleźć się w ustawie, lecz są jedynymi, które mogą się w niej znaleźć. Przepis pełni więc rolę czysto gwarancyjną. Na poziomie ustawowym można przyjąć, że utrata obywatelstwa będzie następowała jedynie z powodu ogólnej nieaktywności.

Przy tym projekt jest jednak częścią pewnego pakietu ustrojowego, obejmującego także projekty ustaw, który zakłada obywatelski obowiązek uczestnictwa w Parlamencie Królestwa. Jak wskazałem w uzasadnieniu założeń projektu, dostrzegam i rozumiem, że przeciętne zaangażowanie członków wspólnoty w sprawy publiczne nie jest najwyższe. Tego rodzaju kwestie nie każdego muszą interesować. Dlatego też projekt znacznie zwiększył możliwości samodzielnego działania rządu. Parlament może się zdecydować na zajęcie bardziej aktywnej roli (nieograniczony zakres przedmiotowy ustawy, instytucja rezolucji parlamentu), jednak domyślnie przypadają mu tylko sprawy węzłowe, o podstawowym znaczeniu ustrojowym. Jestem przekonany, że w warunkach państwa wirtualnego, będącego właściwie dobrowolnym stowarzyszeniem, pojęcie obywatelstwa wymaga minimum zaangażowania w rozstrzyganie o tych kwestiach. Nie da się pogodzić deklarowanej przynależności do państwa z całkowitym niezainteresowaniem jego sprawami.

3. Jeśli przyjmiemy czysto pragmatyczny punkt widzenia, jest rzeczą obojętną, czy np. obywatelstwo będzie nadawał minister, czy Król na wniosek ministra. Nie zmienia się bowiem ośrodek decyzyjności. Uważam jednak, że względy symboliczne nie są wcale nieistotne. Chciałbym, żebyśmy nie kierowali się tylko czystą logiką biurokratycznej sprawności, lecz mieli także wzgląd na państwowe decorum.

Na koniec: dziękuję za słowa uznania i liczę na poparcie Markiza dla projektu. :)
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

W drodze autopoprawki zmieniam treść zasadniczego projektu. Przepisy wprowadzające pozostają niezmienione. Zmiany są głównie redakcyjne. Poza tym dodałem preambułę, wprowadziłem możliwość zastrzeżenia tylko jednego trybu (wniosku albo zgody) współdziałania Króla z rządem co do niektórych jego kompetencji oraz zmieniłem sposób decydowania przez parlament, czy Król będzie mógł zasiąść w Sądzie Królewskim.
KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA DREAMLANDU


z dnia ...
W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym król TomBond założył Królestwo Dreamlandu, pierwsze państwo wirtualne w polskim internecie. Dał przez to także początek szerszemu polskiemu ruchowi mikronacyjnemu. Przez kolejne lata powstawały i upadały kolejne państwa wirtualne. Tymczasem Królestwo zawsze trwało. Prowadzili je przez dzieje królowie z dynastii Ebruzów, zapoczątkowanej przez TomBonda. Nadawały mu życie szeregi obywateli, wnosząc do wspólnej sprawy swoją energię, zapał twórczy i umiejętności. Z czasem nie pozostał nikt spośród tych, którzy pamiętaliby pierwsze dni państwa. A jednak samo Królestwo jest nieśmiertelne.

Dziś, w roku dwa tysiące dwudziestym, obywatele dreamlandzcy gromadzą się w Konstytuancie Królestwa, by dać swojemu państwu nową organizację. Mamy za sobą trudne dni, w których Królestwo spowiły mroki marazmu i zniechęcenia. Jesteśmy zdeterminowani, by wyprowadzić je z ciemności i iść naprzód, ku nowym wyzwaniom i doświadczeniom. Chcemy zwartej i sterownej organizacji państwowej, na miarę naszych obecnych możliwości, ale także przyszłych aspiracji. Intensywnego życia zbiorowego, dającego każdemu swobodę wyrażania siebie i sposobność do doskonalenia się. Zdrowej kultury politycznej, opartej na wzajemnym zaufaniu, współzawodnictwie i zgodnej współpracy w powiększaniu wspólnego dobra.

W tym duchu, jako prawa najwyższe dla państwa, uchwalamy następujące artykuły:
Artykuł 1.
Państwo
(1) Królestwo Dreamlandu jest wirtualnym, demokratycznym państwem.

(2) Państwo jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli dreamlandzkich.

(3) Państwo szanuje wolność człowieka, stwarza każdemu obywatelowi sposobność do zastosowania i rozwoju jego zainteresowań, talentów i umiejętności dla powiększenia wspólnego dobra, a mając na względzie interes publiczny, reguluje, ukierunkowuje i organizuje życie wspólnoty.

(4) Państwo strzeże własnej niepodległości i suwerenności, nienaruszalności własnych granic, porządku konstytucyjnego oraz bezpieczeństwa obywateli. Zapewnia ono porządek publiczny i chroni moralność publiczną.

(5) Państwo uczestniczy w życiu społeczeństwa ogólnomikroświatowego, popierając sprawiedliwy pokój i współpracę między państwami wirtualnymi, otaczając opieką własnych obywateli i strzegąc interesu publicznego oraz przestrzegając swoich zobowiązań międzynarodowych.
Artykuł 2.
Obywatele
(1) Prawem obywatela dreamlandzkiego jest pełne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Może on być pozbawiony tego prawa albo ograniczony w jego wykonywaniu wyłącznie w drodze bądź na podstawie ustawy.

(2) Obywatela dreamlandzkiego obowiązuje wierność państwu. Ma on prawo i obowiązek współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w Parlamencie Królestwa z głosem równym innym obywatelom. Może być pozbawiony tego prawa wyłącznie ulegając odpowiedzialności karnej, w drodze wyroku sądowego.

(3) Obywatel dreamlandzki ma prawo ubiegać się o stanowiska państwowe i samorządowe. Ustawa określi możliwość zajmowania niższych stanowisk państwowych i samorządowych przez cudzoziemców.

(4) Obywatelstwo dreamlandzkie nadaje Król, co ustawa dookreśli. Wobec niego można się obywatelstwa dreamlandzkiego zrzec.

(5) Ustawa określi wygaśnięcie obywatelstwa dreamlandzkiego, przy czym może ono następować wyłącznie wskutek długotrwałej nieaktywności w życiu wspólnoty, długotrwałego niezasiadania w Parlamencie Królestwa lub poważnego zaniedbania obowiązków związanych z zasiadaniem w parlamencie.

(6) Król może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie osobie, która jest jednocześnie obywatelem państwa obcego i uchybia obowiązkom obywatelskim względem państwa dreamlandzkiego, co ustawa dookreśli.

(7) Parlament Królestwa może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie oznaczonej osobie, co ustawa dookreśli, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów.

(8) Pozbawienie lub ograniczenie praw publicznych obywatela dreamlandzkiego może nastąpić ogólnie, w drodze ustawy, wobec osób będących jednocześnie obywatelami państw obcych, oraz jednostkowo, w drodze wyroku sądowego i na podstawie ustawy, w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko państwu lub przestępstwa z nadużyciem władzy publicznej.
Artykuł 3.
Samorządy
(1) Państwo popiera oddolny udział obywateli dreamlandzkich w sprawowaniu władzy publicznej, przekazując odpowiednią część swoich zadań samorządom.

(2) Samorząd wykonuje przekazane mu zadania niezależnie i we własnym imieniu. Jego działalność podlega nadzorowi władzy państwowej co do jej legalności i zgodności z interesem publicznym. Ustawy określą bliższe przesłanki oraz środki państwowego nadzoru nad samorządami.

(3) Ustawa określi zasady i tryb przeprowadzenia zasadniczego podziału terytorialnego państwa oraz ustanowi samorząd miejscowy. Samorząd miejscowy może w szczególności być zorganizowany na zasadzie feudalnej.

(4) Ustawy mogą nadto ustanawiać samorządy innych rodzajów.
Artykuł 4.
Prawo
(1) Prawo jest granicą wolności człowieka i podstawą działania władzy publicznej.

(2) Wobec prawa wszyscy są równi. Nikt nie może być prawnie dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.

(3) Konstytucja jest prawem najwyższym. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.

(4) Stanowienie prawa państwowego następuje w drodze ustaw, dekretów i rozporządzeń, które wydają organy władzy państwowej określone Konstytucją.

(5) Oprócz spraw wymienionych osobno w Konstytucji, w drodze ustawy następuje zmiana Konstytucji oraz określenie odpowiedzialności karnej i ciężarów publicznych. Poza tymi sprawami wszelkie prawa mogą być stanowione zarówno w drodze ustawy, jak i dekretu. W tym zakresie ustawa i dekret są sobie równorzędne.

(6) Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia ustawy albo dekretu, dla ich wykonania. Nie może ono stać w sprzeczności z ustawą ani dekretem.

(7) Tam, gdzie utrwalił się jako obowiązujący zwyczaj, zgodny z prawem stanowionym, jest on szanowany przez władzę publiczną i wiąże powszechnie jako prawo zwyczajowe.
Artykuł 5.
Król
(1) Król ma prawo wyznaczenia następcy tronu. Ustawa dookreśli sukcesję królewską.

(2) Parlament Królestwa może złożyć Króla z tronu, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów, oraz wybrać następnie nowego Króla, stanowiąc bezwzględną większością głosów. Ustawa dookreśli tryb złożenia Króla z tronu i wyboru nowego Króla w takim przypadku.

(3) Król uosabia jedność państwa i wspólnoty. W nim skupia się całość władzy państwowej. Zapewnia on spoistość wspólnoty obywateli dreamlandzkich.

(4) Król stanowi prawo, wydając ustawy na wniosek Parlamentu Królestwa, dekrety na wniosek albo za zgodą Kolegium Ministrów, a rozporządzenia samodzielnie. Wnioski w tych sprawach rozpatruje ciągu tygodnia od ich doręczenia. Otrzymany projekt ustawy może odesłać do ponownego rozpatrzenia, a projekt dekretu przesłać parlamentowi do zatwierdzenia.

(5) Z wyjątkiem spraw określonych Konstytucją, Król prowadzi sprawy publiczne i zapewnia wykonanie prawa państwowego przez Rząd Królewski, który powołuje i rozwiązuje.

(6) Król samodzielnie nadaje i odbiera szlachectwo i tytuły arystokratyczne oraz sprawuje zwierzchnictwo dworu królewskiego. Działając na wniosek albo za zgodą Rządu Królewskiego, nadaje i odbiera obywatelstwo dreamlandzkie, reprezentuje państwo na zewnątrz, wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada wymagające ratyfikacji traktaty, przyjmuje poselstwa obce i wysyła poselstwa państwowe, sprawuje najwyższe zwierzchnictwo sił zbrojnych, przyznaje i odbiera pozostałe zaszczyty państwowe i wykonuje inne, przyznane mu prawem uprawnienia. Ustawa może zastrzec działanie Króla w określonych sprawach tylko na wniosek albo tylko za zgodą rządu.

(7) Król, działając w porozumieniu z Kolegium Ministrów, wprowadza stany nadzwyczajne. Ustawa określi rodzaje stanów nadzwyczajnych, przesłanki ich wprowadzania oraz szczególne środki, jakie mogą być zarządzone podczas ich obowiązywania. Środki te mogą obejmować w szczególności zawieszenie obowiązywania niektórych przepisów prawa, w tym Konstytucji, oraz zmianę organizacji i trybu działania władzy publicznej.

(8) Król jest źródłem sprawiedliwości, którą sprawuje osobiście albo przez Sąd Królewski. Za swoje czyny z czasu panowania nie podlega żadnej odpowiedzialności prawnej, a za inne nie może być do niej pociągany w czasie panowania. Przysługuje mu prawo łaski.
Artykuł 6.
Rząd Królewski
(1) Rząd Królewski składa się z Pierwszego Ministra i innych ministrów.

(2) Wszyscy ministrowie zebrani pod przewodnictwem Pierwszego Ministra stanowią Kolegium Ministrów.

(3) Raz na trzy miesiące, Parlament Królestwa wyznacza kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra. Król rozwiązuje dotychczasowy Rząd Królewski i powołuje nowy rząd na wniosek wyznaczonego kandydata. Król może zażądać od parlamentu wcześniejszego wyznaczenia kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra.

(4) Jeśli Parlament Królestwa nie wyznaczy kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra we właściwym czasie, który dookreśli ustawa, Król rozwiąże dotychczasowy Rząd Królewski i powoła nowy rząd samodzielnie.

(5) Król dokonuje zmian w składzie Rządu Królewskiego na wniosek Pierwszego Ministra. Odwołuje oznaczonego ministra na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony bezwzględną większością oddanych głosów.

(6) Król rozwiązuje Rząd Królewski samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów. Rozwiązawszy rząd, Król powołuje rząd tymczasowy. Ustawa może zastrzec ograniczenie uprawnień rządu tymczasowego.

(7) Rząd Królewski prowadzi wszelkie sprawy publiczne, niezastrzeżone innym organom władzy publicznej, oraz zapewnia wykonanie prawa państwowego, także posługując się do tego administracją rządową. Kierunki jego działania określają uchwały Kolegium Ministrów, a także wytyczne Pierwszego Ministra.

(8) Ustawa albo dekret może upoważnić Kolegium Ministrów, określonego ministra albo określonych ministrów we współdziałaniu do wydania rozporządzenia w określonej sprawie.

(9) Ustawa lub dekret określi organizację i tryb działania Rządu Królewskiego, a szczególnie podział jego uprawnień między Kolegium Ministrów i poszczególnymi ministrami.
Artykuł 7.
Parlament Królestwa
(1) Obywatele dreamlandzcy, z wyłączeniem Króla, gromadzą się w Parlamencie Królestwa.

(2) Parlament Królestwa uchwala projekty ustaw, zatwierdza przesłane mu przez Króla projekty dekretów, wyznacza kandydatów na stanowisko Pierwszego Ministra, kontroluje działalność Rządu Królewskiego oraz rozważa sprawy publiczne.

(3) Parlament Królestwa rozpatruje wszystkie sprawy jawnie. O ile Konstytucja nie stanowi inaczej, rozstrzyga on zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej zasiadających w nim obywateli.

(4) Rozpatrywany ponownie projekt ustawy uchwala się większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów. Rozpatrywany po raz pierwszy projekt ustawy zmieniającej Konstytucję uchwala się większością co najmniej trzech piątych wszystkich głosów, a rozpatrywany ponownie większością co najmniej dwóch trzecich wszystkich głosów.

(5) Parlament Królestwa może zająć stanowisko w każdej sprawie publicznej, o ile nie naruszy przez to niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziowskiej. Stanowisko parlamentu nie wiąże innych organów władzy publicznej.

(6) Obywatel dreamlandzki, zasiadający w Parlamencie Królestwa, może składać zapytania do Króla i Rządu Królewskiego w sprawach z zakresu ich działalności. Ustawa dookreśli to prawo.

(7) Ustawa określi organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa.
Artykuł 8.
Sąd Królewski
(1) Ustawa może ustanowić Sąd Królewski. Wówczas określi ona organizację Sądu Królewskiego i tryb postępowania sądowego.

(2) Sąd Królewski składa się z sędziów, powoływanych i odwoływanych przez Króla. Jeśli ustawa o organizacji Sądu Królewskiego tak stanowi, także sam Król może zasiąść w sądzie.

(3) Sąd Królewski, a w jego braku Król, sprawuje wymiar sprawiedliwości, obejmujący także kontrolę działalności organów władzy publicznej co do jej legalności.

(4) Sąd Królewski jest niezależny, a jego sędziowie niezawiśli. Przy orzekaniu podlegają oni wyłącznie Konstytucji i prawu.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 1658
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Stanisław Dmowski »

Rozpocznę swoją serię pytań, jako że jest to pierwszy projekt przedstawiony w pełni:

1.
Alfred pisze:
30 mar 2020, 18:18
(2) Sąd Królewski składa się z sędziów, powoływanych i odwoływanych przez Króla. Jeśli ustawa o organizacji Sądu Królewskiego tak stanowi, także sam Król może zasiąść w sądzie.
W pierwotnej wersji Pańskiego projektu to PK decydował o dojściu króla w skład SK, zgodę udzielał bodajże na 3 miesiące i mógł ją w każdej chwili cofnąć. Skąd ta zmiana?

2.
Alfred pisze:
30 mar 2020, 18:18
(6) Król rozwiązuje Rząd Królewski samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królestwa,
W jakich sytuacjach król mógłby rozwiązać RK samodzielnie? Bo to, że mógłby to zrobić na wniosek PK to oczywistość, jakie są przesłanki samodzielnego odwołania?
Alfred pisze:
30 mar 2020, 18:18
reprezentuje państwo na zewnątrz, wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada wymagające ratyfikacji traktaty, przyjmuje poselstwa obce i wysyła poselstwa państwowe,
Wedle pańskiej wizji konstytucji, kto sprawuje kierownictwo polityki zagranicznej i wyznacza linię dyplomacji kraju? Król czy rząd?
Alfred pisze:
30 mar 2020, 18:18
długotrwałej nieaktywności w życiu wspólnoty, długotrwałego niezasiadania w Parlamencie Królestwa lub poważnego zaniedbania obowiązków związanych z zasiadaniem w parlamencie.
Nie zapoznałem się jeszcze z Pańskim projektem ustawy o obywatelstwie. Czy zostały w nim zawarte te przesłanki powodujące utratę obywatelstwa?

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Stanisław Dmowski pisze:
30 mar 2020, 20:07
W pierwotnej wersji Pańskiego projektu to PK decydował o dojściu króla w skład SK, zgodę udzielał bodajże na 3 miesiące i mógł ją w każdej chwili cofnąć. Skąd ta zmiana?
Po autopoprawce niewiele się zmienia. Uznałem pierwotnie zaproponowane rozwiązanie za wyraz nadmiernej podejrzliwości wobec Króla. Było ono także niezbyt eleganckie, rozbijając polityczną decyzję o ustroju sądownictwa na dwa akty (ustawa o organizacji sądu oraz uchwała w sprawie zasiadania Króla w sądzie). Wciąż parlament będzie decydował o tym, czy wolno Królowi zasiąść w sądzie, jednak zostanie to ujęte całościowo w ustawie. Ustawa może być zmieniona w każdym czasie. Zakładam, że oczywiście Król zrezygnuje z wykonywania prawa weta w takim przypadku.
Stanisław Dmowski pisze:
30 mar 2020, 20:07
W jakich sytuacjach król mógłby rozwiązać RK samodzielnie? Bo to, że mógłby to zrobić na wniosek PK to oczywistość, jakie są przesłanki samodzielnego odwołania?
Nie ma ku temu prawnych przesłanek. Rozwiązanie rządu zależy tylko od woli królewskiej. Politycznie natomiast jest zasadne, jeśli dalsze trwanie rządu istotnie godziłoby w dobro państwa. W uzasadnieniu projektu wymieniłem dwie sytuacje: gdy nadmiernie agresywna polityka rządu powoduje wytracanie obywateli oraz gdy rząd nie wywiązuje się ze swoich funkcji. Nie jest to w żadnym razie wymienienie wyczerpujące.

W szczególności należy wskazać, że gdyby Król miał być przez wniosek rządowy zmuszony do działania na szkodę państwa, także wtedy może sięgnąć po omawiany instrument.
Stanisław Dmowski pisze:
30 mar 2020, 20:07
Wedle pańskiej wizji konstytucji, kto sprawuje kierownictwo polityki zagranicznej i wyznacza linię dyplomacji kraju? Król czy rząd?
W ostateczności przeważać będzie stanowisko rządowe. Wymienione przez Pana kompetencje Króla są bowiem związane wnioskiem rządowym (albo zgodą rządową, której gabinet nie musi dawać). Zasadniczo jednak opowiadam się za utrzymaniem Komitetu Spraw Zagranicznych i oddziaływaniem Króla na rząd w sprawach polityki zagranicznej mocą swojego autorytetu.
Stanisław Dmowski pisze:
30 mar 2020, 20:07
Nie zapoznałem się jeszcze z Pańskim projektem ustawy o obywatelstwie. Czy zostały w nim zawarte te przesłanki powodujące utratę obywatelstwa?
Każda z nich została zawarta w moim projekcie.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 1658
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Stanisław Dmowski »

Alfred pisze:
30 mar 2020, 21:57
Nie ma ku temu prawnych przesłanek. Rozwiązanie rządu zależy tylko od woli królewskiej. Politycznie natomiast jest zasadne, jeśli dalsze trwanie rządu istotnie godziłoby w dobro państwa. W uzasadnieniu projektu wymieniłem dwie sytuacje: gdy nadmiernie agresywna polityka rządu powoduje wytracanie obywateli oraz gdy rząd nie wywiązuje się ze swoich funkcji. Nie jest to w żadnym razie wymienienie wyczerpujące.

W szczególności należy wskazać, że gdyby Król miał być przez wniosek rządowy zmuszony do działania na szkodę państwa, także wtedy może sięgnąć po omawiany instrument.
Właściwie to jest tylko Pańska interpretacja, że to narzędzie mogłoby być zastosowane tylko i wyłącznie w przypadku istotnego godzenia rządu w dobro państwa. Inavczej jednak mógłby je zinterpretować król, dla którego ta właśnie kompetencja jest dużym atutem we wpływaniu na rząd i swoistym "szantażu". Jest to moim zdaniem jedna z pięt achillesowych tego projektu, który zbyt dużo przekazuje w ręce króla. Miało dojść do istotnego wzmocnienia władzy wykonawczej skupionej w Pałacu Rady, jednakże ta analiza co innego wskazuje...
Alfred pisze:
30 mar 2020, 21:57
Po autopoprawce niewiele się zmienia. Uznałem pierwotnie zaproponowane rozwiązanie za wyraz nadmiernej podejrzliwości wobec Króla. Było ono także niezbyt eleganckie, rozbijając polityczną decyzję o ustroju sądownictwa na dwa akty (ustawa o organizacji sądu oraz uchwała w sprawie zasiadania Króla w sądzie). Wciąż parlament będzie decydował o tym, czy wolno Królowi zasiąść w sądzie, jednak zostanie to ujęte całościowo w ustawie. Ustawa może być zmieniona w każdym czasie. Zakładam, że oczywiście Król zrezygnuje z wykonywania prawa weta w takim przypadku.
No tak, ale uregulowanie tego w formie konstytucyjnej z pewnością dawało większą pewność prawa, trudniejszy tryb zmiany tej regulacji. Ustawę można przecież uchylić ot tak. Myślę, że ta poprzednia wersja przepisu nie była formą nadmiernej podejrzliwości a wyznaczenia pewnych ram, w jakich to król mógłby działać w sądzie. I tak to jest już nowość, że król może wejść w skład judykatywy.
Alfred pisze:
30 mar 2020, 21:57
Każda z nich została zawarta w moim projekcie.
Musiałbym to dziś przeczytać, ale trochę wydaje mi się, że taki model czyszczenia listy obywatelskiej na podstawie nieuczestniczenia w pracach parlamentarnych jest nazbyt moim zdaniem rygorystyczny. Obecna ustawa, która obowiązuje wydaje mi się lepiej normować te kwestie...
Alfred pisze:
30 mar 2020, 21:57
Zasadniczo jednak opowiadam się za utrzymaniem Komitetu Spraw Zagranicznych
Przydałoby się na powrót uchwalić ustawę o dyplomacji, wszak KSZ to obecnie raczej normowane zwyczajem zbiegowisko decyzyjne, które jednak wcześniej było uregulowane ustawowo.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Stanisław Dmowski pisze:
31 mar 2020, 12:38
Właściwie to jest tylko Pańska interpretacja, że to narzędzie mogłoby być zastosowane tylko i wyłącznie w przypadku istotnego godzenia rządu w dobro państwa. Inavczej jednak mógłby je zinterpretować król, dla którego ta właśnie kompetencja jest dużym atutem we wpływaniu na rząd i swoistym "szantażu". Jest to moim zdaniem jedna z pięt achillesowych tego projektu, który zbyt dużo przekazuje w ręce króla. Miało dojść do istotnego wzmocnienia władzy wykonawczej skupionej w Pałacu Rady, jednakże ta analiza co innego wskazuje...
Nie ma tutaj żadnego pola do interpretacji. Król dysponuje swobodą w rozwiązywaniu rządu. Na płaszczyźnie prawnej taka jego czynność jest zawsze uprawniona.

Odrębną kwestią jest polityczna celowość takiego posunięcia. Skuteczniej niż jakikolwiek przepis konstytucyjny będzie chronić rząd przed Królem jego rzetelna aktywność. Usunięty gabinet trzeba przecież jeszcze kimś zastąpić. Wierzę w rozsądek i powściągliwość obecnego i przyszłych monarchów, gwarantowane także przez elitarny system sukcesji. Zaś w najgorszym przypadku niesłusznie rozwiązany rząd będzie mógł liczyć, że na miejsce przywróci go parlament.
Stanisław Dmowski pisze:
31 mar 2020, 12:38
No tak, ale uregulowanie tego w formie konstytucyjnej z pewnością dawało większą pewność prawa, trudniejszy tryb zmiany tej regulacji. Ustawę można przecież uchylić ot tak. Myślę, że ta poprzednia wersja przepisu nie była formą nadmiernej podejrzliwości a wyznaczenia pewnych ram, w jakich to król mógłby działać w sądzie. I tak to jest już nowość, że król może wejść w skład judykatywy.
Nie rozumiem. Przecież dalej wszystko jest uregulowane w formie konstytucyjnej. Ustawa określa, czy ma działać Sąd Królewski i czy może w nim zasiadać Król. Materia ta jest objęta wyłącznością ustawy, więc postanowień w tym względzie nie da się zmienić dekretem z pominięciem parlamentu. Inicjatywa znajduje się całkowicie po stronie wspólnoty. Po prostu nie trzeba odnawiać Królowi mandatu sądowniczego co każde trzy miesiące.

Wejście Króla w skład judykatywy nie jest żadną nowością. W latach 2002–2015 Król dysponował prerogatywą najwyższej władzy sądowniczej, pozwalającą mu objąć przewodnictwo Sądu Królestwa albo przejąć całą jurysdykcję tegoż. Było to uprawnienie konstytucyjne i niepodlegające żadnemu ustawowemu ograniczeniu.
Stanisław Dmowski pisze:
31 mar 2020, 12:38
Musiałbym to dziś przeczytać [...]
Zapewne byłoby to korzystne.
Stanisław Dmowski pisze:
31 mar 2020, 12:38
[...] ale trochę wydaje mi się, że taki model czyszczenia listy obywatelskiej na podstawie nieuczestniczenia w pracach parlamentarnych jest nazbyt moim zdaniem rygorystyczny.
Wyłożyłem już swoje stanowisko w tej materii, dlatego zaniecham rozwlekłego powtarzania się. Minimum zainteresowania sprawami publicznymi to konieczny element obywatelstwa. Projektowany parlament nie jest izbą zawodowych polityków, tylko zgromadzeniem ludowym decydującym o naprawdę węzłowych kwestiach. Przedstawiony projekt ustawy dopuszcza znaczny wymiar urlopu.
Stanisław Dmowski pisze:
31 mar 2020, 12:38
Przydałoby się na powrót uchwalić ustawę o dyplomacji [...]
Ze swojej strony nie życzyłbym sobie wcale powrotu do tej nadmiernie sztywnej, legislacyjnie fatalnej regulacji próbującej ściśle unormować procesy, które na całym świecie pozostawia się tylko w swobodnych ramach konstytucji — nie bez powodu. Prowadzenie dyplomacji to nie wydawanie pozwoleń na budowę.
Stanisław Dmowski pisze:
31 mar 2020, 12:38
[...] KSZ to obecnie raczej normowane zwyczajem zbiegowisko decyzyjne, które jednak wcześniej było uregulowane ustawowo.
Panie Premierze, wydaje mi się poważnym nadużyciem użycie słowa „zbiegowisko” w kontekście gremium istniejącego niezmiennie od pierwszego panowania Artura Piotra w 2004 r., które od tamtego czasu zawsze skutecznie spełniało swoje funkcje. Jest to jedna z najtrwalszych instytucji dreamlandzkiego prawa konstytucyjnego i zasługuje na poszanowanie nawet nie pomimo, ale także ze względu na swój charakter zwyczaju uświęconego dawnością.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

W projekcie Konstytucji Królestwa Dreamlandu wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„(4) Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo dreamlandzkie poprzez nadanie, co ustawa dookreśli. Utrata obywatelstwa dreamlandzkiego następuje w przypadkach przewidzianych Konstytucją.

(5) Obywatelstwo dreamlandzkie wygasa, gdy obywatel zrzeknie się go, co ustawa dookreśli. Ustawa określi inne przypadki wygaśnięcia obywatelstwa dreamlandzkiego, przy czym może ono następować wyłącznie wskutek długotrwałej nieaktywności w życiu wspólnoty, długotrwałego niezasiadania w Parlamencie Królestwa lub poważnego zaniedbania obowiązków związanych z zasiadaniem w parlamencie.”;
2) w art. 4:
a) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„(7) Autentyczna interpretacja praw stanowionych następuje w trybie przewidzianym dla ich ustanowienia.”,
b) dotychczasowy ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„(8) Tam, gdzie utrwalił się obowiązujący zwyczaj, zgodny z prawem stanowionym, jest on szanowany przez władzę publiczną i wiąże powszechnie jako prawo zwyczajowe.”;
3) w art. 5 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„(5) Z wyłączeniem spraw określonych Konstytucją, ustawami i dekretami, Król prowadzi sprawy publiczne i zapewnia wykonanie prawa państwowego przez Rząd Królewski, który powołuje i rozwiązuje.

(6) Król samodzielnie nadaje i odbiera szlachectwo i tytuły arystokratyczne oraz sprawuje zwierzchnictwo dworu królewskiego. Działając na wniosek albo za zgodą Rządu Królewskiego, nadaje i odbiera obywatelstwo dreamlandzkie, reprezentuje państwo na zewnątrz, wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada wymagające ratyfikacji traktaty, przyjmuje poselstwa obce i wysyła poselstwa państwowe, sprawuje najwyższe zwierzchnictwo sił zbrojnych, wydaje rozporządzenia oraz wykonuje inne swoje uprawnienia, przyznane mu ustawami i dekretami. Ustawy i dekrety mogą zastrzegać działanie Króla w niektórych sprawach tylko na wniosek rządu.”;
4) w art. 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„(7) Rząd Królewski prowadzi wszelkie sprawy publiczne, niezastrzeżone innym organom władzy publicznej, zapewnia wykonanie prawa państwowego i kieruje administracją rządową. Kierunki jego działania określają uchwały Kolegium Ministrów, a także wytyczne Pierwszego Ministra.”.
Kolejna runda autopoprawek. Uzasadnienie poniżej.

1. Celem zmiany jest przede wszystkim wykluczenie możliwości obejścia konstytucyjnej regulacji w przedmiocie utraty obywatelstwa dreamlandzkiego. Dotychczas projekt przewidywał zrzeczenie się obywatelstwa wobec Króla, nie precyzując skutków takiego zrzeczenia, wygaśnięcie obywatelstwa oparte na przesłankach ustawowych, z określeniem zamkniętego katalogu dopuszczalnych przesłanek, oraz odebranie obywatelstwa: przez Króla (ust. 6) i Parlament Królestwa (ust. 7). Powyższe przypadki nie stnowiły jednak expressis verbis zamkniętego katalogu przypadków utraty obywatelstwa.

Ustęp czwarty artykułu drugiego, dotychczas określający zasadniczą rolę Króla w zakresie spraw obywatelstwa, zamiast tego będzie określać ogólnie sposób nabycia i utraty obywatelstwa. Tak jak dotychczas, jedynym sposobem nabycia obywatelstwa jest nadanie. Przepis nie informuje już, że należy to do Króla; wynika to jednak z art. 5 ust. 6 projektu. Utrata obywatelstwa ma natomiast następować tylko w przypadkach przewidzianych konstytucją.

Nowe zdanie, dodane na początku ustępu piątego, przesądza, że zrzeczenie się obywatelstwa samo w sobie powoduje jego wygaśnięcie. Rezygnuje się z wymogu dokonywania zrzeczenia przed Królem, pozostawiając dookreślenie szczegółów ustawie. Mimo symbolicznych walorów wcześniejszego rozwiązania, mogłoby ono okazywać się niepraktyczne, szczególnie w perspektywie modernizacji systemów informatycznych — bardzo możliwe, że najsensowniejsze będzie przyjęcie składania oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa w systemie informatycznym.

2. Do artykułu czwartego projektu, traktującego o prawie, dodaje się krótki ustęp o interpretacji autentycznej prawa stanowionego. Zainspirowałem się w tej kwestii art. 2 par. 1 kodeksu zakonu maltańskiego. Konstytucje rzadko kiedy wspominają o możliwości interpretacji autentycznej, która pozostaje raczej milcząco uznawanym tworem nauki prawoznawstwa. (Wyjątkiem jest konstytucja grecka). Z pewnych powodów uznałem jednak za pożądane zamieszczenie takiego przepisu w treści dreamlandzkiej konstytucji.

W przeszłości funkcjonowała w Królestwie Dreamlandu wykładnia legalna praw stanowionych, dokonywana przez Sąd Królestwa. Instytucja ta nie była zbyt szeroko stosowana. Za to wielkie powodzenie zyskała w Księstwie Sarmacji. Sprawując tam urząd sędziowski, nabrałem przekonania o szkodliwości tej metody interpretowania prawa w warunkach państwa wirtualnego. Nader często organy władzy publicznej, postawione przed koniecznością głębszego zastanowienia się nad sensem prawa, zrzucały z siebie ten ciężar, kierując odpowiednie pytanie do Trybunału Koronnego — powodując zamrożenie sprawy na długi czas. W samym trybunale zaś sprawy o ustalenie wiążącej wykładni prawa dawały asumpt do znacznego aktywizmu sędziowskiego. Ustalana wykładnia okazywała się raczej funkcją poglądów składów orzekających, aniżeli zgodnego ze sztuką rozważenia wątpliwych przepisów. Często było to zresztą po myśli administracji, która pragnęła zatwierdzenia własnej polityki przez rzekomo obiektywny i ściśle prawniczy trybunał.

Oddanie interpretacji ustaw (bo o nie przede wszystkim chodzi) w ręce parlamentu poskutkuje usprawnieniem procesu wykładni w trudnych przypadkach oraz ujawni jego właściwy, polityczny charakter. Co więcej, w obliczu tradycyjnych problemów z zapewnieniem kadr judykatywie nie musi wcale prowadzić do mniej fachowych wyników, niż sądowa wykładnia legalna.

Zmiana ostatniego ustępu artykułu czwartego ma charakter czysto redakcyjny.

3. Zauważyłem materialną sprzeczność pomiędzy dwoma ustępami artykułu piątego. O ile bowiem ustęp piąty zakładał, że akty rządowe Króla będą wynikać tylko z konstytucji, to ustęp szósty dopuszczał już rozszerzenie kompetencji królewskich w drodze aktów normatywnych stojących poniżej konstytucji, z tym, że obejmując je reżimem związania wnioskiem albo zgodą rządu. Rozważałem powrót do zamkniętego katalogu kompetencji królewskich, jednak doszedłem do wniosku, że prowadziłoby to do nadmiernego rozrostu konstytucyjnego wyliczenia uprawnień Króla, a jednocześnie nie dawałoby gwarancji wyczerpującej regulacji (tzn. że nie ujawniłyby się sprawy, które sensownie byłoby oddać Królowi ze względów symbolicznych). Dlatego też przyjąłem, że katalog aktów rządowych Króla będzie mógł ulegać rozszerzaniu.

Projekt stanowił dotychczas, że w reżimie związania wnioskiem albo zgodą rządu Król między innymi „wykonuje inne, przyznane mu prawem uprawnienia”. Moją intencją było, aby dotyczyło to jedynie aktów rządowych Króla wykreowanych przez regulacje poniżej szczebla konstytucyjnego. Zorientowałem się jednak, że przepis ten mógłby być rozumiany jako obejmujący tym reżimem wszystkie kompetencje Króla, z wyłączeniem wymienionych w art. 5 ust. 6 zd. 1. Przeformułowałem więc przepis tak, aby wprost stwierdzał rozciągnięcie tego reżimu jedynie na kompetencje rządowe Króla niewynikające z Konstytucji, a wykreowane przez ustawy i dekrety.

Zaliczyłem także wydawanie rozporządzeń do aktów objętych ww. reżimem. Nieuwzględnienie ich w tym katalogu było oczywistym niedopatrzeniem.

4. Zmiana ma charakter redakcyjny.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2630
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

WKW,

Dziękuję za rozjaśnienie wątpliwości. W takim razie wszystko w porządku.
Alfred pisze:
31 mar 2020, 14:25
Stanisław Dmowski pisze:
31 mar 2020, 12:38
Musiałbym to dziś przeczytać [...]
Zapewne byłoby to korzystne.
Dziękuję, bardzo mnie WKW rozbawił jak na nocną porę, w której piszę.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Zgodnie z ustaleniami co do wymiaru sprawiedliwości w wątku sąsiednim zgłaszam autopoprawkę:
W projekcie Konstytucji Królestwa Dreamlandu wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„(8) Król jest źródłem sprawiedliwości, którą sprawuje osobiście oraz przez sędziów i asesorów. Za swoje czyny z czasu panowania nie podlega żadnej odpowiedzialności prawnej, a za inne nie może być do niej pociągany w czasie panowania. Przysługuje mu prawo łaski.”;
2) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 8.
Wymiar sprawiedliwości
(1) Wymiar sprawiedliwości sprawuje Król, chyba że ustawa powoła do tego Sąd Królewski.

(2) Sprawując osobiście wymiar sprawiedliwości, do rozpatrzenia zawisłej przed nim sprawy Król może powołać asesora. Może go następnie w każdym czasie odwołać.

(3) Sąd Królewski składa się z sędziów, których Król powołuje i odwołuje. Jeśli ustawa tak stanowi, Król może sam zasiąść w sądzie.

(4) Król zasiadający w Sądzie Królestwa przewodniczy mu. W innym przypadku Król powołuje spośród sędziów prezesa sądu. Może go następnie w każdym czasie odwołać.

(5) Wymiar sprawiedliwości obejmuje także kontrolę działalności organów władzy publicznej co do jej legalności.

(6) Ustawa określi tryb sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Króla i asesorów albo organizację Sądu Królewskiego i tryb postępowania sądowego, zależnie od tego, czy Sąd Królewski będzie powołany.”.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Ponadto zgłaszam autopoprawkę uzupełniającą katalog prerogatyw królewskich o ustanawianie i znoszenie regencji oraz przewidującą rezerwowy tryb ustanowienia regencji.
W projekcie Konstytucji Królestwa Dreamlandu wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 6 zd. 1 otrzymuje brzmienie:
„Król samodzielnie ustanawia i znosi regencję, nadaje i odbiera szlachectwo i tytuły arystokratyczne oraz sprawuje zwierzchnictwo dworu królewskiego.”;
2) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„(2) Parlament Królestwa uchwala projekty ustaw, zatwierdza przesłane mu przez Króla projekty dekretów, wyznacza kandydatów na stanowisko Pierwszego Ministra, kontroluje działalność Rządu Królewskiego, rozważa sprawy publiczne oraz ustanawia regencję, jeśli Król opuści państwo na dłuższy czas, nie uczyniwszy tego.”
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Pełen, ujednolicony tekst projektu:
KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA DREAMLANDU


z dnia ...
W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym król TomBond założył Królestwo Dreamlandu, pierwsze państwo wirtualne w polskim internecie. Dał przez to także początek szerszemu polskiemu ruchowi mikronacyjnemu. Przez kolejne lata powstawały i upadały kolejne państwa wirtualne. Tymczasem Królestwo zawsze trwało. Prowadzili je przez dzieje królowie z dynastii Ebruzów, zapoczątkowanej przez TomBonda. Nadawały mu życie szeregi obywateli, wnosząc do wspólnej sprawy swoją energię, zapał twórczy i umiejętności. Z czasem nie pozostał nikt spośród tych, którzy pamiętaliby pierwsze dni państwa. A jednak samo Królestwo jest nieśmiertelne.

Dziś, w roku dwa tysiące dwudziestym, obywatele dreamlandzcy gromadzą się w Konstytuancie Królestwa, by dać swojemu państwu nową organizację. Mamy za sobą trudne dni, w których Królestwo spowiły mroki marazmu i zniechęcenia. Jesteśmy zdeterminowani, by wyprowadzić je z ciemności i iść naprzód, ku nowym wyzwaniom i doświadczeniom. Chcemy zwartej i sterownej organizacji państwowej, na miarę naszych obecnych możliwości, ale także przyszłych aspiracji. Intensywnego życia zbiorowego, dającego każdemu swobodę wyrażania siebie i sposobność do doskonalenia się. Zdrowej kultury politycznej, opartej na wzajemnym zaufaniu, współzawodnictwie i zgodnej współpracy w powiększaniu wspólnego dobra.

W tym duchu, jako prawa najwyższe dla państwa, uchwalamy następujące artykuły:
Artykuł 1.
Państwo
(1) Królestwo Dreamlandu jest wirtualnym, demokratycznym państwem.

(2) Państwo jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli dreamlandzkich.

(3) Państwo szanuje wolność człowieka, stwarza każdemu obywatelowi sposobność do zastosowania i rozwoju jego zainteresowań, talentów i umiejętności dla powiększenia wspólnego dobra, a mając na względzie interes publiczny, reguluje, ukierunkowuje i organizuje życie wspólnoty.

(4) Państwo strzeże własnej niepodległości i suwerenności, nienaruszalności własnych granic, porządku konstytucyjnego oraz bezpieczeństwa obywateli. Zapewnia ono porządek publiczny i chroni moralność publiczną.

(5) Państwo uczestniczy w życiu społeczeństwa ogólnomikroświatowego, popierając sprawiedliwy pokój i współpracę między państwami wirtualnymi, otaczając opieką własnych obywateli i strzegąc interesu publicznego oraz przestrzegając swoich zobowiązań międzynarodowych.
Artykuł 2.
Obywatele
(1) Prawem obywatela dreamlandzkiego jest pełne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Może on być pozbawiony tego prawa albo ograniczony w jego wykonywaniu wyłącznie w drodze bądź na podstawie ustawy.

(2) Obywatela dreamlandzkiego obowiązuje wierność państwu. Ma on prawo i obowiązek współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w Parlamencie Królestwa z głosem równym innym obywatelom. Może być pozbawiony tego prawa wyłącznie ulegając odpowiedzialności karnej, w drodze wyroku sądowego.

(3) Obywatel dreamlandzki ma prawo ubiegać się o stanowiska państwowe i samorządowe. Ustawa określi możliwość zajmowania niższych stanowisk państwowych i samorządowych przez cudzoziemców.

(4) Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo dreamlandzkie poprzez nadanie, co ustawa dookreśli. Utrata obywatelstwa dreamlandzkiego następuje w przypadkach przewidzianych Konstytucją.

(5) Obywatelstwo dreamlandzkie wygasa, gdy obywatel zrzeknie się go, co ustawa dookreśli. Ustawa określi inne przypadki wygaśnięcia obywatelstwa dreamlandzkiego, przy czym może ono następować wyłącznie wskutek długotrwałej nieaktywności w życiu wspólnoty, długotrwałego niezasiadania w Parlamencie Królestwa lub poważnego zaniedbania obowiązków związanych z zasiadaniem w parlamencie.

(6) Król może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie osobie, która jest jednocześnie obywatelem państwa obcego i uchybia obowiązkom obywatelskim względem państwa dreamlandzkiego, co ustawa dookreśli.

(7) Parlament Królestwa może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie oznaczonej osobie, co ustawa dookreśli, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów.

(8) Pozbawienie lub ograniczenie praw publicznych obywatela dreamlandzkiego może nastąpić ogólnie, w drodze ustawy, wobec osób będących jednocześnie obywatelami państw obcych, oraz jednostkowo, w drodze wyroku sądowego i na podstawie ustawy, w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko państwu lub przestępstwa z nadużyciem władzy publicznej.
Artykuł 3.
Samorządy
(1) Państwo popiera oddolny udział obywateli dreamlandzkich w sprawowaniu władzy publicznej, przekazując odpowiednią część swoich zadań samorządom.

(2) Samorząd wykonuje przekazane mu zadania niezależnie i we własnym imieniu. Jego działalność podlega nadzorowi władzy państwowej co do jej legalności i zgodności z interesem publicznym. Ustawy określą bliższe przesłanki oraz środki państwowego nadzoru nad samorządami.

(3) Ustawa określi zasady i tryb przeprowadzenia zasadniczego podziału terytorialnego państwa oraz ustanowi samorząd miejscowy. Samorząd miejscowy może w szczególności być zorganizowany na zasadzie feudalnej.

(4) Ustawy mogą nadto ustanawiać samorządy innych rodzajów.
Artykuł 4.
Prawo
(1) Prawo jest granicą wolności człowieka i podstawą działania władzy publicznej.

(2) Wobec prawa wszyscy są równi. Nikt nie może być prawnie dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.

(3) Konstytucja jest prawem najwyższym. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.

(4) Stanowienie prawa państwowego następuje w drodze ustaw, dekretów i rozporządzeń, które wydają organy władzy państwowej określone Konstytucją.

(5) Oprócz spraw wymienionych osobno w Konstytucji, w drodze ustawy następuje zmiana Konstytucji oraz określenie odpowiedzialności karnej i ciężarów publicznych. Poza tymi sprawami wszelkie prawa mogą być stanowione zarówno w drodze ustawy, jak i dekretu. W tym zakresie ustawa i dekret są sobie równorzędne.

(6) Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia ustawy albo dekretu, dla ich wykonania. Nie może ono stać w sprzeczności z ustawą ani dekretem.

(7) Autentyczna interpretacja praw stanowionych następuje w trybie przewidzianym dla ich ustanowienia.

(8) Tam, gdzie utrwalił się obowiązujący zwyczaj, zgodny z prawem stanowionym, jest on szanowany przez władzę publiczną i wiąże powszechnie jako prawo zwyczajowe.
Artykuł 5.
Król
(1) Król ma prawo wyznaczenia następcy tronu. Ustawa dookreśli sukcesję królewską.

(2) Parlament Królestwa może złożyć Króla z tronu, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów, oraz wybrać następnie nowego Króla, stanowiąc bezwzględną większością głosów. Ustawa dookreśli tryb złożenia Króla z tronu i wyboru nowego Króla w takim przypadku.

(3) Król uosabia jedność państwa i wspólnoty. W nim skupia się całość władzy państwowej. Zapewnia on spoistość wspólnoty obywateli dreamlandzkich.

(4) Król stanowi prawo, wydając ustawy na wniosek Parlamentu Królestwa, dekrety na wniosek albo za zgodą Kolegium Ministrów, a rozporządzenia samodzielnie. Wnioski w tych sprawach rozpatruje ciągu tygodnia od ich doręczenia. Otrzymany projekt ustawy może odesłać do ponownego rozpatrzenia, a projekt dekretu przesłać parlamentowi do zatwierdzenia.

(5) Z wyłączeniem spraw określonych Konstytucją, ustawami i dekretami, Król prowadzi sprawy publiczne i zapewnia wykonanie prawa państwowego przez Rząd Królewski, który powołuje i rozwiązuje.

(6) Król samodzielnie ustanawia i znosi regencję, nadaje i odbiera szlachectwo i tytuły arystokratyczne oraz sprawuje zwierzchnictwo dworu królewskiego. Działając na wniosek albo za zgodą Rządu Królewskiego, nadaje i odbiera obywatelstwo dreamlandzkie, reprezentuje państwo na zewnątrz, wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada wymagające ratyfikacji traktaty, przyjmuje poselstwa obce i wysyła poselstwa państwowe, sprawuje najwyższe zwierzchnictwo sił zbrojnych, wydaje rozporządzenia oraz wykonuje inne swoje uprawnienia, przyznane mu ustawami i dekretami. Ustawy i dekrety mogą zastrzegać działanie Króla w niektórych sprawach tylko na wniosek rządu.

(7) Król, działając w porozumieniu z Kolegium Ministrów, wprowadza stany nadzwyczajne. Ustawa określi rodzaje stanów nadzwyczajnych, przesłanki ich wprowadzania oraz szczególne środki, jakie mogą być zarządzone podczas ich obowiązywania. Środki te mogą obejmować w szczególności zawieszenie obowiązywania niektórych przepisów prawa, w tym Konstytucji, oraz zmianę organizacji i trybu działania władzy publicznej.

(8) Król jest źródłem sprawiedliwości, którą sprawuje osobiście oraz przez sędziów i asesorów. Za swoje czyny z czasu panowania nie podlega żadnej odpowiedzialności prawnej, a za inne nie może być do niej pociągany w czasie panowania. Przysługuje mu prawo łaski.
Artykuł 6.
Rząd Królewski
(1) Rząd Królewski składa się z Pierwszego Ministra i innych ministrów.

(2) Wszyscy ministrowie zebrani pod przewodnictwem Pierwszego Ministra stanowią Kolegium Ministrów.

(3) Raz na trzy miesiące, Parlament Królestwa wyznacza kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra. Król rozwiązuje dotychczasowy Rząd Królewski i powołuje nowy rząd na wniosek wyznaczonego kandydata. Król może zażądać od parlamentu wcześniejszego wyznaczenia kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra.

(4) Jeśli Parlament Królestwa nie wyznaczy kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra we właściwym czasie, który dookreśli ustawa, Król rozwiąże dotychczasowy Rząd Królewski i powoła nowy rząd samodzielnie.

(5) Król dokonuje zmian w składzie Rządu Królewskiego na wniosek Pierwszego Ministra. Odwołuje oznaczonego ministra na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony bezwzględną większością oddanych głosów.

(6) Król rozwiązuje Rząd Królewski samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów. Rozwiązawszy rząd, Król powołuje rząd tymczasowy. Ustawa może zastrzec ograniczenie uprawnień rządu tymczasowego.

(7) Rząd Królewski prowadzi wszelkie sprawy publiczne, niezastrzeżone innym organom władzy publicznej, zapewnia wykonanie prawa państwowego i kieruje administracją rządową. Kierunki jego działania określają uchwały Kolegium Ministrów, a także wytyczne Pierwszego Ministra.

(8) Ustawa albo dekret może upoważnić Kolegium Ministrów, określonego ministra albo określonych ministrów we współdziałaniu do wydania rozporządzenia w określonej sprawie.

(9) Ustawa lub dekret określi organizację i tryb działania Rządu Królewskiego, a szczególnie podział jego uprawnień między Kolegium Ministrów i poszczególnymi ministrami.
Artykuł 7.
Parlament Królestwa
(1) Obywatele dreamlandzcy, z wyłączeniem Króla, gromadzą się w Parlamencie Królestwa.

(2) Parlament Królestwa uchwala projekty ustaw, zatwierdza przesłane mu przez Króla projekty dekretów, wyznacza kandydatów na stanowisko Pierwszego Ministra, kontroluje działalność Rządu Królewskiego, rozważa sprawy publiczne oraz ustanawia regencję, jeśli Król opuści państwo na dłuższy czas, nie uczyniwszy tego.

(3) Parlament Królestwa rozpatruje wszystkie sprawy jawnie. O ile Konstytucja nie stanowi inaczej, rozstrzyga on zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej zasiadających w nim obywateli.

(4) Rozpatrywany ponownie projekt ustawy uchwala się większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów. Rozpatrywany po raz pierwszy projekt ustawy zmieniającej Konstytucję uchwala się większością co najmniej trzech piątych wszystkich głosów, a rozpatrywany ponownie większością co najmniej dwóch trzecich wszystkich głosów.

(5) Parlament Królestwa może zająć stanowisko w każdej sprawie publicznej, o ile nie naruszy przez to niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziowskiej. Stanowisko parlamentu nie wiąże innych organów władzy publicznej.

(6) Obywatel dreamlandzki, zasiadający w Parlamencie Królestwa, może składać zapytania do Króla i Rządu Królewskiego w sprawach z zakresu ich działalności. Ustawa dookreśli to prawo.

(7) Ustawa określi organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa.
Artykuł 8.
Wymiar sprawiedliwości
(1) Wymiar sprawiedliwości sprawuje Król, chyba że ustawa powoła do tego Sąd Królewski.

(2) Sprawując osobiście wymiar sprawiedliwości, do rozpatrzenia zawisłej przed nim sprawy Król może powołać asesora. Może go następnie w każdym czasie odwołać.

(3) Sąd Królewski składa się z sędziów, których Król powołuje i odwołuje. Jeśli ustawa tak stanowi, Król może sam zasiąść w sądzie.

(4) Król zasiadający w Sądzie Królestwa przewodniczy mu. W innym przypadku Król powołuje spośród sędziów prezesa sądu. Może go następnie w każdym czasie odwołać.

(5) Wymiar sprawiedliwości obejmuje także kontrolę działalności organów władzy publicznej co do jej legalności.

(6) Ustawa określi tryb sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Króla i asesorów albo organizację Sądu Królewskiego i tryb postępowania sądowego, zależnie od tego, czy Sąd Królewski będzie powołany.
***

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
KONSTYTUCJĘ KRÓLESTWA DREAMLANDU


z dnia ...
Artykuł 1.
Konstytucja Królestwa Dreamlandu z dnia ..., zwana dalej „nową konstytucją”, wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszych przepisów.
Artykuł 2.
Traci moc Karta Konstytucyjna z dnia 9 lutego 2016 r., zwana dalej „starą konstytucją”.
Artykuł 3.
Zachowują moc ustawy i dekrety obowiązujące zgodnie ze starą konstytucją, na ile nie są sprzeczne z nową konstytucją.
Artykuł 4.
(1) Traci moc ustawa z dnia 18 października 2019 r. o obywatelstwie dreamlandzkim.

(2) Traci moc ustawa z dnia 24 lipca 2018 r. — Ordynacja referendalna.
Artykuł 5.
(1) Do czasu wejścia w życie ustawy o sukcesji królewskiej, sprawy te określa dekret królewski z dnia 2 sierpnia 2019 r. o sukcesji królewskiej.

(2) Na ten czas dekret ów uzyskuje moc ustawy.

(3) W dekrecie z dnia 6 marca 2018 r. o regencji art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Regencja może w pierwszym rzędzie być ustanowiona przez panującego Króla (regencja przedstawicielska).
2. Regencja może także być ustanowiona przez ustępującego Króla, rozpocząć się z mocy prawa albo być ustanowiona przez Parlament Królewski, na podstawie art. 6 dekretu królewskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. o sukcesji królewskiej (regencja samoistna).
3. Ustanowienie regencji następuje jednocześnie z powołaniem Regenta albo Rady Regencyjnej.”.
Artykuł 6.
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 22 stycznia 2017 r. o Sądzie Królestwa.

(2) Traci moc ustawa federalna z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym.
Artykuł 7.
(1) Po upływie trzech, a następnie sześciu miesięcy od wejścia w życie nowej konstytucji, Parlament Królestwa rozważy potrzebę uchwalenia zmian w tejże.

(2) Przedstawione wówczas projekty ustaw o zmianie nowej konstytucji będą uchwalone bezwzględną większością oddanych głosów. Jeśli Król odeśle je do ponownego rozpatrzenia, będą uchwalone ponownie na zasadach ogólnych.

(3) Tryb zmiany nowej konstytucji na podstawie przepisów niniejszego artykułu dookreśli ustawa.
Artykuł 8.
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Dworu
Posty: 4739
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: الوـس »

Korzystając z okazji chciałbym zapytać, dlaczego podział tekstu na jednostki redakcyjne jest tak koszmarny.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Post autor: Alfred »

Ponieważ Aluś mnie podpuścił:
KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA DREAMLANDU


z dnia ...
W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym król TomBond założył Królestwo Dreamlandu, pierwsze państwo wirtualne w polskim internecie. Dał przez to także początek szerszemu polskiemu ruchowi mikronacyjnemu. Przez kolejne lata powstawały i upadały kolejne państwa wirtualne. Tymczasem Królestwo zawsze trwało. Prowadzili je przez dzieje królowie z dynastii Ebruzów, zapoczątkowanej przez TomBonda. Nadawały mu życie szeregi obywateli, wnosząc do wspólnej sprawy swoją energię, zapał twórczy i umiejętności. Z czasem nie pozostał nikt spośród tych, którzy pamiętaliby pierwsze dni państwa. A jednak samo Królestwo jest nieśmiertelne.

Dziś, w roku dwa tysiące dwudziestym, obywatele dreamlandzcy gromadzą się w Konstytuancie Królestwa, by dać swojemu państwu nową organizację. Mamy za sobą trudne dni, w których Królestwo spowiły mroki marazmu i zniechęcenia. Jesteśmy zdeterminowani, by wyprowadzić je z ciemności i iść naprzód, ku nowym wyzwaniom i doświadczeniom. Chcemy zwartej i sterownej organizacji państwowej, na miarę naszych obecnych możliwości, ale także przyszłych aspiracji. Intensywnego życia zbiorowego, dającego każdemu swobodę wyrażania siebie i sposobność do doskonalenia się. Zdrowej kultury politycznej, opartej na wzajemnym zaufaniu, współzawodnictwie i zgodnej współpracy w powiększaniu wspólnego dobra.

W tym duchu, jako prawa najwyższe dla państwa, uchwalamy następujące artykuły:
Tytuł I
Zasady ogólne

Rozdział 1.
Państwo

Artykuł 1.
Natura państwa
(1) Królestwo Dreamlandu jest wirtualnym, demokratycznym państwem.

(2) Państwo jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli dreamlandzkich.
Artykuł 2.
Cele działania państwa
(1) Państwo szanuje wolność człowieka, stwarza każdemu obywatelowi sposobność do zastosowania i rozwoju jego zainteresowań, talentów i umiejętności dla powiększenia wspólnego dobra, a mając na względzie interes publiczny, reguluje, ukierunkowuje i organizuje życie wspólnoty.

(2) Państwo strzeże własnej niepodległości i suwerenności, nienaruszalności własnych granic, porządku konstytucyjnego oraz bezpieczeństwa obywateli. Zapewnia ono porządek publiczny i chroni moralność publiczną.

(3) Państwo uczestniczy w życiu społeczeństwa ogólnomikroświatowego, popierając sprawiedliwy pokój i współpracę między państwami wirtualnymi, otaczając opieką własnych obywateli i strzegąc interesu publicznego oraz przestrzegając swoich zobowiązań międzynarodowych.
Rozdział 2.
Obywatelstwo dreamlandzkie

Artykuł 3.
Prawa i obowiązki obywatela
(1) Prawem obywatela dreamlandzkiego jest pełne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Może on być pozbawiony tego prawa albo ograniczony w jego wykonywaniu wyłącznie w drodze bądź na podstawie ustawy.

(2) Obywatela dreamlandzkiego obowiązuje wierność państwu. Ma on prawo i obowiązek współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w Parlamencie Królestwa z głosem równym innym obywatelom. Może być pozbawiony tego prawa wyłącznie ulegając odpowiedzialności karnej, w drodze wyroku sądowego.

(3) Obywatel dreamlandzki ma prawo ubiegać się o stanowiska państwowe i samorządowe. Ustawa określi możliwość zajmowania niższych stanowisk państwowych i samorządowych przez cudzoziemców.
Artykuł 4.
Nabycie i utrata obywatelstwa
(1) Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo dreamlandzkie poprzez nadanie, co ustawa dookreśli.

(2) Utrata obywatelstwa dreamlandzkiego następuje w przypadkach przewidzianych Konstytucją.
Artykuł 5.
Wygaśnięcie obywatelstwa
(1) Obywatelstwo dreamlandzkie wygasa, gdy obywatel zrzeknie się go, co ustawa dookreśli.

(2) Ustawa określi inne przypadki wygaśnięcia obywatelstwa dreamlandzkiego, przy czym może ono następować wyłącznie wskutek:
1) długotrwałej nieaktywności w życiu wspólnoty;

2) długotrwałego niezasiadania w Parlamencie Królestwa;

3) poważnego zaniedbania obowiązków związanych z zasiadaniem w parlamencie.
Artykuł 6.
Odebranie obywatelstwa
(1) Król może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie osobie, która jest jednocześnie obywatelem państwa obcego i uchybia obowiązkom obywatelskim względem państwa dreamlandzkiego, co ustawa dookreśli.

(2) Parlament Królestwa może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie oznaczonej osobie, co ustawa dookreśli, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów.
Artykuł 7.
Ograniczenie praw publicznych
Pozbawienie lub ograniczenie praw publicznych obywatela dreamlandzkiego może nastąpić ogólnie, w drodze ustawy, wobec osób będących jednocześnie obywatelami państw obcych, oraz jednostkowo, w drodze wyroku sądowego i na podstawie ustawy, w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko państwu lub przestępstwa z nadużyciem władzy publicznej.
Rozdział 3.
Samorządy

Artykuł 8.
Natura samorządu
(1) Państwo popiera oddolny udział obywateli dreamlandzkich w sprawowaniu władzy publicznej, przekazując odpowiednią część swoich zadań samorządom. Samorząd wykonuje przekazane mu zadania niezależnie i we własnym imieniu.

(2) Działalność samorządu podlega nadzorowi władzy państwowej co do jej legalności i zgodności z interesem publicznym. Ustawy określą bliższe przesłanki oraz środki państwowego nadzoru nad samorządami.
Artykuł 9.
Ustanowienie samorządu
(1) Ustawa określi zasady i tryb przeprowadzenia zasadniczego podziału terytorialnego państwa oraz ustanowi samorząd miejscowy. Samorząd miejscowy może w szczególności być zorganizowany na zasadzie feudalnej.

(2) Ustawy mogą nadto ustanawiać samorządy innych rodzajów.
Rozdział 4.
Prawo
Artykuł 10.
Związanie prawem
Prawo jest granicą wolności człowieka i podstawą działania władzy publicznej.
Artykuł 11.
Zasada równości
(1) Wobec prawa wszyscy są równi.

(2) Nikt nie może być prawnie dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.
Artykuł 12.
Konstytucja
(1) Konstytucja jest prawem najwyższym.

(2) Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.
Artykuł 13.
Stanowienie prawa państwowego
(1) Stanowienie prawa państwowego następuje w drodze ustaw, dekretów i rozporządzeń, które wydają organy władzy państwowej określone Konstytucją.

(2) Oprócz spraw wymienionych osobno w Konstytucji, w drodze ustawy następuje zmiana Konstytucji oraz określenie odpowiedzialności karnej i ciężarów publicznych.

(3) Poza sprawami zastrzeżonymi ustawie, wszelkie prawa mogą być stanowione zarówno w drodze ustawy, jak i dekretu. W tym zakresie ustawa i dekret są sobie równorzędne.

(4) Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia ustawy albo dekretu, dla ich wykonania. Nie może ono stać w sprzeczności z ustawą ani dekretem.
Artykuł 14.
Interpretacja autentyczna
Autentyczna interpretacja praw stanowionych następuje w trybie przewidzianym dla ich ustanowienia.
Artykuł 15.
Prawo zwyczajowe
Tam, gdzie utrwalił się obowiązujący zwyczaj, zgodny z prawem stanowionym, jest on szanowany przez władzę publiczną i wiąże powszechnie jako prawo zwyczajowe.
Tytuł II
Organizacja państwowa

Rozdział 1.
Król

Artykuł 16.
Natura króla
(1) Król uosabia jedność państwa.

(2) W nim skupia się całość władzy państwowej.

(3) Zapewnia on spoistość wspólnoty obywateli dreamlandzkich.
Artykuł 17.
Akty prawodawcze króla
(1) Król stanowi prawo, wydając ustawy na wniosek Parlamentu Królestwa, dekrety na wniosek albo za zgodą Kolegium Ministrów, a rozporządzenia samodzielnie.

(2) Wnioski parlamentu i rządu w tych sprawach rozpatruje w ciągu tygodnia od ich doręczenia.

(3) Otrzymany projekt ustawy może odesłać do ponownego rozpatrzenia, a projekt dekretu przesłać parlamentowi do zatwierdzenia.
Artykuł 18.
Akty rządowe króla
(1) Z wyłączeniem spraw określonych Konstytucją, ustawami i dekretami, Król prowadzi sprawy publiczne i zapewnia wykonanie prawa państwowego przez Rząd Królewski, który powołuje i rozwiązuje.

(2) Król samodzielnie ustanawia i znosi regencję, nadaje i odbiera szlachectwo i tytuły arystokratyczne oraz sprawuje zwierzchnictwo dworu królewskiego.

(3) Działając na wniosek albo za zgodą Rządu Królewskiego, Król:
1) nadaje i odbiera obywatelstwo dreamlandzkie;

2) reprezentuje państwo na zewnątrz;

3) wypowiada wojnę i zawiera pokój;

4) ratyfikuje i wypowiada wymagające ratyfikacji traktaty;

5) przyjmuje poselstwa obce i wysyła poselstwa państwowe;

6) sprawuje najwyższe zwierzchnictwo sił zbrojnych;

7) wydaje rozporządzenia;

8) wykonuje inne swoje uprawnienia, przyznane mu ustawami i dekretami;
— przy czym ustawy i dekrety mogą zastrzegać działanie Króla w niektórych sprawach tylko na wniosek rządu.
Artykuł 19.
Stany nadzwyczajne
(1) Król, działając w porozumieniu z Kolegium Ministrów, wprowadza stany nadzwyczajne.

(2) Ustawa określi rodzaje stanów nadzwyczajnych, przesłanki ich wprowadzania oraz szczególne środki, jakie mogą być zarządzone podczas ich obowiązywania.

(3) Środki te mogą obejmować w szczególności zawieszenie obowiązywania niektórych przepisów prawa, w tym Konstytucji, oraz zmianę organizacji i trybu działania władzy publicznej.
Artykuł 20.
Król źródłem sprawiedliwości
(1) Król jest źródłem sprawiedliwości, którą sprawuje osobiście oraz przez sędziów i asesorów.

(2) Za swoje czyny z czasu panowania Król nie podlega żadnej odpowiedzialności prawnej, a za inne nie może być do niej pociągany w czasie panowania.

(3) Królowi przysługuje prawo łaski.
Artykuł 21.
Sukcesja królewska
(1) Król ma prawo wyznaczenia następcy tronu.

(2) Ustawa dookreśli sukcesję królewską.
Artykuł 22.
Złożenie króla z tronu
(1) Parlament Królestwa może złożyć Króla z tronu, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów.

(2) Parlament Królestwa wybiera następnie nowego Króla.

(3) Ustawa dookreśli tryb złożenia Króla z tronu i wyboru nowego Króla w takim przypadku.
Rozdział 2.
Rząd Królewski

Artykuł 23.
Zakres działania rządu
(1) Rząd Królewski prowadzi wszelkie sprawy publiczne, niezastrzeżone innym organom władzy publicznej, zapewnia wykonanie prawa państwowego i kieruje administracją rządową.

(2) Kierunki jego działania określają uchwały Kolegium Ministrów, a także wytyczne Pierwszego Ministra.
Artykuł 24.
Rozporządzenia rządowe
Ustawa albo dekret może upoważnić Kolegium Ministrów, określonego ministra albo określonych ministrów we współdziałaniu do wydania rozporządzenia w określonej sprawie.
Artykuł 25.
Skład i organy rządu
(1) Rząd Królewski składa się z Pierwszego Ministra i innych ministrów.

(2) Wszyscy ministrowie zebrani pod przewodnictwem Pierwszego Ministra stanowią Kolegium Ministrów.
Artykuł 26.
Powołanie rządu
(1) Raz na trzy miesiące, Parlament Królestwa wyznacza kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra.

(2) Król może zażądać od parlamentu wcześniejszego wyznaczenia kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra.

(3) Król rozwiązuje dotychczasowy Rząd Królewski i powołuje nowy rząd na wniosek wyznaczonego kandydata.

(4) Jeśli Parlament Królestwa nie wyznaczy kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra we właściwym czasie, który dookreśli ustawa, Król rozwiąże dotychczasowy Rząd Królewski i powoła nowy rząd samodzielnie.
Artykuł 27.
Zmiana składu rządu
(1) Król dokonuje zmian w składzie Rządu Królewskiego na wniosek Pierwszego Ministra.

(2) Król odwołuje oznaczonego ministra na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony bezwzględną większością oddanych głosów.
Artykuł 28.
Rozwiązanie rządu
(1) Król rozwiązuje Rząd Królewski samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów.

(2) Rozwiązawszy rząd, Król powołuje rząd tymczasowy.

(3) Ustawa może zastrzec ograniczenie uprawnień rządu tymczasowego.
Artykuł 29.
Statut rządu
Ustawa lub dekret określi organizację i tryb działania Rządu Królewskiego, a szczególnie podział jego uprawnień między Kolegium Ministrów i poszczególnymi ministrami.
Rozdział 3.
Parlament Królestwa
Artykuł 30.
Zakres działania parlamentu
(1) Parlament Królestwa uchwala projekty ustaw, zatwierdza przesłane mu przez Króla projekty dekretów, wyznacza kandydatów na stanowisko Pierwszego Ministra, kontroluje działalność Rządu Królewskiego, rozważa sprawy publiczne oraz ustanawia regencję, jeśli Król opuści państwo na dłuższy czas, nie uczyniwszy tego.

(2) Parlament Królestwa może zająć stanowisko w każdej sprawie publicznej, o ile nie naruszy przez to niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziowskiej. Stanowisko parlamentu nie wiąże innych organów władzy publicznej.
Artykuł 31.
Prawo zapytania
Obywatel dreamlandzki, zasiadający w Parlamencie Królestwa, może składać zapytania do Króla i Rządu Królewskiego w sprawach z zakresu ich działalności. Ustawa dookreśli to prawo.
Artykuł 32.
Skład parlamentu
Obywatele dreamlandzcy, z wyłączeniem Króla, gromadzą się w Parlamencie Królestwa.
Artykuł 33.
Tryb działania parlamentu
(1) Parlament Królestwa rozpatruje wszystkie sprawy jawnie.

(2) O ile Konstytucja nie stanowi inaczej, rozstrzyga on zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej zasiadających w nim obywateli.

(3) Rozpatrywany ponownie projekt ustawy uchwala się większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów.

(4) Rozpatrywany po raz pierwszy projekt ustawy zmieniającej Konstytucję uchwala się większością co najmniej trzech piątych wszystkich głosów, a rozpatrywany ponownie większością co najmniej dwóch trzecich wszystkich głosów.
Artykuł 34.
Statut parlamentu
Ustawa określi organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa.
Rozdział 4.
Wymiar sprawiedliwości
Artykuł 35.
Zakres wymiaru sprawiedliwości
Wymiar sprawiedliwości obejmuje także kontrolę działalności organów władzy publicznej co do jej legalności.
Artykuł 36.
Królewski wymiar sprawiedliwości
(1) Wymiar sprawiedliwości sprawuje Król, chyba że ustawa powoła do tego Sąd Królewski.

(2) Sprawując osobiście wymiar sprawiedliwości, do rozpatrzenia zawisłej przed nim sprawy Król może powołać asesora. Może go następnie w każdym czasie odwołać.
Artykuł 37.
Sądowy wymiar sprawiedliwości
(1) Sąd Królewski składa się z sędziów, których Król powołuje i odwołuje.

(2) Jeśli ustawa tak stanowi, Król może sam zasiąść w sądzie.

(3) Król zasiadający w Sądzie Królestwa przewodniczy mu. W innym przypadku Król powołuje spośród sędziów prezesa sądu. Może go następnie w każdym czasie odwołać.
Artykuł 38.
Ustawa o wymiarze sprawiedliwości
Ustawa określi tryb sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Króla i asesorów albo organizację Sądu Królewskiego i tryb postępowania sądowego, zależnie od tego, czy Sąd Królewski będzie powołany.
Tytuł III
Przepisy wprowadzające
Artykuł 39.
Uchylenie dawnej konstytucji
Traci moc Karta Konstytucyjna z dnia 9 lutego 2016 r., zwana dalej „dawną konstytucją”.
Artykuł 40.
Zachowanie mocy praw
Zachowują moc ustawy i dekrety obowiązujące zgodnie z dawną konstytucją, na ile nie są sprzeczne z nową konstytucją.
Artykuł 41.
Uchylenie praw dotyczących obywatelstwa
(1) Traci moc ustawa z dnia 18 października 2019 r. o obywatelstwie dreamlandzkim.

(2) Traci moc ustawa z dnia 24 lipca 2018 r. — Ordynacja referendalna.
Artykuł 42.
Sprawy sukcesji królewskiej i regencji
(1) Do czasu wejścia w życie ustawy o sukcesji królewskiej, sprawy te określa dekret królewski z dnia 2 sierpnia 2019 r. o sukcesji królewskiej.

(2) Na ten czas dekret ów uzyskuje moc ustawy.

(3) W dekrecie z dnia 6 marca 2018 r. o regencji art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Regencja może w pierwszym rzędzie być ustanowiona przez panującego Króla (regencja przedstawicielska).
2. Regencja może także być ustanowiona przez ustępującego Króla, rozpocząć się z mocy prawa albo być ustanowiona przez Parlament Królewski, na podstawie art. 6 dekretu królewskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. o sukcesji królewskiej (regencja samoistna).
3. Ustanowienie regencji następuje jednocześnie z powołaniem Regenta albo Rady Regencyjnej.”.
Artykuł 43.
Uchylenie praw dotyczących wymiaru sprawiedliwości
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 22 stycznia 2017 r. o Sądzie Królestwa.

(2) Traci moc ustawa federalna z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym.
Artykuł 44.
Weryfikacja nowej konstytucji
(1) Po upływie trzech, a następnie sześciu miesięcy od wejścia w życie nowej konstytucji, Parlament Królestwa rozważy potrzebę uchwalenia zmian w tejże.

(2) Przedstawione wówczas projekty ustaw o zmianie nowej konstytucji będą uchwalone bezwzględną większością oddanych głosów. Jeśli Król odeśle je do ponownego rozpatrzenia, będą uchwalone ponownie na zasadach ogólnych.

(3) Tryb zmiany nowej konstytucji na podstawie przepisów niniejszego artykułu dookreśli ustawa.
Artykuł 45.
Wejście w życie nowej konstytucji
Nowa konstytucja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Póki co proszę nie traktować tego jako autopoprawki. Zachęcam natomiast do wyrażenia swoich opinii, jaka forma nowej konstytucji byłaby wygodniejsza.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

ODPOWIEDZ

Wróć do „Konstytuanta Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości