[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4829
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

niniejszym pismem składam do Laski Wielebnego Marszałka projekt ustawy o prokuraturze.
Art. 1.
Prokurator stoi na straży praworządności w Królestwie Dreamlandu, czuwa nad ściganiem przestępstw, jest oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach oraz jest moderatorem całego forum, z zastrzeżeniem działów Parlamentu Królewskiego oraz Sądu Królestwa.

Art. 2.
1. Prokurator powoływany jest na czas nieokreślony i odwoływany jest bezwzględną większością głosów przez Parlament Królewski.
2. Powołany prokurator, przed rozpoczęciem urzędowania składa ślubowanie wg roty: "Ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki prokuratora wypełniać będę sumiennie, nie nadużyję swoich uprawnień do celów prywatnych oraz postawą swoją nie przyniosę uszczerbku swej służbie".

Art. 3.
1. Na wniosek prokuratora, jeżeli uzasadnione jest to wymiarem jego zadań, Marszałek Parlamentu Królewskiego może, w drodze postanowienia, powoływać zastępców.
2. Zastępcę odwołuje prokurator w drodze postanowienia.
3. Prokurator w drodze zarządzenia określa zakres zadań zastępcy.

Art. 4.
1. Nie może pełnić służby prokuratora sędzia lub członek rządu.
2. Nie może pełnić służby prokuratora ten, kto nie spełnia warunków bycia powołanym jako lord Parlamentu Królewskiego.

Art. 5.
W razie zaprzestania spełniania przez prokuratora wymogów wyszczególnionych w art. 4., bądź rezygnacji, Marszałek Parlamentu Królewskiego w drodze komunikatu stwierdza opróżnienie urzędu prokuratora wraz z podaniem przyczyny opróżnienia urzędu.

Art. 6.
W razie opróżnienia urzędu prokuratora do czasu powołania jego następcy obowiązki pełni Marszałek Parlamentu Królewskiego, lub upoważniony przez niego w drodze zarządzenia Wicemarszałek.

Art. 7.
Niezależnie od przepisu art. 1. prokurator może przedsiębrać czynności moderatorskie także w wymienionych w przepisie działach, również w przypadku czynów nie stanowiących przestępstwa w rozumieniu prawa Królestwa Dreamlandu, jeżeli czyni to zadość wymaganiom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, bądź służy to ochronie realnego wizerunku osoby trzeciej. O takim działaniu prokurator zawiadamia niezwłocznie Marszałka Parlamentu Królewskiego.

Art. 8.
1. W ustawie z dn. 24 lipca 2017 r. Państwowe forum dyskusyjne uchyla się art. 6.
2. W ustawie z dn. 28 października 2017 r. o wprowadzeniu Kodeksu karnego uchyla się art. 4 pkt 2.
3. W dekrecie królewskim z dn. 10 kwietnia 2019 r. o ustroju Rządu Królewskiego uchyla się art. 5. pkt 1.

Art. 9.
Do czasu powołania pierwszego prokuratora, jego obowiązki wykonuje Premier Rządu Królestwa.

Art. 10.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
Teksty jednolite nowelizowanych ustaw:

Ustawa o forum:
USTAWA
z dnia 24 lipca 2017 r.
[t.j. z dnia ... 2019 r.]

o państwowym forum dyskusyjnym

My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zasadniczą przestrzenią komunikacji w Królestwie Dreamlandu jest państwowe forum dyskusyjne, zwane dalej „forum”.
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie.

Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.

Rozdział 2
Administracja i moderacja forum

Art. 5. 1. Administrację forum stanowią Król oraz administratorzy forum; administratorów forum powołuje i odwołuje Król.
2. Administracja forum sprawuje zarząd nad forum, szczególnie:
1) tworzy i znosi sekcje forum;
2) ustala, w granicach ustawy, którym ludziom przysługuje bierny lub czynny dostęp do poszczególnych sekcji forum.
3. Zadania administracji forum wykonują poszczególni jej członkowie, przy czym administratorzy forum podlegają w tym zakresie wytycznym i poleceniom Króla.

Art. 6.
(uchylony)

Rozdział 3
Struktura forum

Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. Sekcja forum przeznaczona pod użytkowanie jej przez Królestwo Elderlandu, zgodnie z Traktatem o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawartym dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze, nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.

Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego

Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie i sędziowie pokoju.
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są cżłonkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13. 1. Środkami porządkowymi są:
1) nadzór;
2) usunięcie z forum;
3) ewaporacja.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.
4. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez ewaporowanego, szczególnie jego konto i wszystkie zamieszczone przezeń posty. Ewaporację można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.

Art. 14. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.
Ustawa wprowadzająca Kodeks karny:
USTAWA
z dnia 28 października 2016 r.
[t.j. z dnia ... 2019 r.]

o wprowadzeniu Kodeksu karnego

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
Ustawa niniejsza określa datę i tryb wejścia w życie Kodeksu karnego, zwanego dalej „Kodeksem”, zasady postępowania karnego oraz przepisy przejściowe.

Art. 2.
Kodeks wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2016 roku.

Art. 3.
1. Organy prowadzące postępowanie karne winny mieć na celu takie jego ukształtowanie, aby:
1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
3) uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego;
4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

Art. 4.
1. Organy prowadzące postępowanie karne obowiązane są badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Oskarżonym jest ten, przeciwko komu wniesiono do sądu akt oskarżenia; z uprawnień oskarżonego w odpowiednim zakresie korzysta w postępowaniu przygotowawczym podejrzany.

Art. 5.
1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.
2. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

Art. 6.
Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

Art. 7.
Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Art. 8.
1. Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu.
2. Z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

Art. 9.
Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie, należy do oskarżyciela.

Art. 10.
1. Domniemanego sprawcę czynu zabronionego oskarża o jego popełnienie oskarżyciel publiczny, a jeśli tego odmówił, może go oskarżać pokrzywdzony — oskarżyciel prywatny.
2. Oskarżenie wyraża się w akcie oskarżenia. Akt oskarżenia jest skargą wszczynającą postępowanie przed Sądem Królestwa.
3. Akt oskarżenia można cofnąć tylko za zgodą Sądu Królestwa.

Art. 11.
1. (uchylony).
2. Wszystkie instytucje państwowe, terytorialne i społeczne są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne.

Art. 12.
1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa;
3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
5) nastąpiło przedawnienie karalności;
6) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;
7) sprawca nie podlega orzecznictwu sądów karnych Królestwa;
8) brak skargi uprawnionego oskarżyciela;
9) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
2. Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów.
Dekret o Rządzie:
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
[t.j. z dnia ... 2019 r.]

o ustroju Rządu Królewskiego
MY, ROBERT II FRYDERYK,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wychodząc na przeciw konieczności dokonania zmian w zakresie obsługi informatycznej Kraju Naszego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów Królestwa oraz większą koordynację działań organów odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną z organami państwa i obywatelami

stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
Dekret określa organizację i tryb pracy Rządu Królewskiego.
Artykuł 2.
Rząd Królewski składa się z Premiera Rządu Królewskiego oraz ministrów.
Artykuł 3.
Premier Rządu Królewskiego przewodniczy obradom Rządu Królewskiego, powołuje i odwołuje ministrów, udziela im wytycznych, koordynuje ich działalność, wykonuje funkcje ministrów przewidzianych dekretem, których stanowiska pozostają nieobsadzone oraz zastępuje nieobecnych ministrów.
Artykuł 4.
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza finansami publicznymi oraz mieniem publicznym niepowierzonym innym ministrom, kieruje aktywnością rządu federalnego w życiu gospodarczym państwa oraz prowadzi wszelkie rejestry przewidziane prawem.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwy jest we wszelkich sprawach przewidzianych do właściwości Ministra Ksiąg i Rejestrów.
Artykuł 5.
1. (uchylony)
2. Minister Bezpieczeństwa Publicznego właściwy jest we wszelkich sprawach przewidzianych do właściwości Ministra Policji.
Artykuł 6.
Minister Spraw Zagranicznych koordynuje i prowadzi politykę zagraniczną państwa w zakresie należącym do Rządu Królewskiego, w szczególności reprezentuje Rząd Królestwa w Komitecie Spraw Zagranicznych, a także zapewnia obsługę dyplomatów państw trzecich.
Artykuł 7.
Minister Kultury i Sztuki sprawuje opiekę nad działalnością kulturalną, naukową, sportową i podobną, prowadzoną przez obywateli dreamlandzkich lub na terytorium państwa dreamlandzkiego oraz zapewnia należyte przeprowadzenie świąt i uroczystości państwowych.
Artykuł 8.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej dba o publiczny wizerunek państwa, a w szczególności Rządu Królewskiego, zapewnia należyte poinformowanie opinii publicznej o działalności Rządu, sprawuje opiekę nad nowymi mieszkańcami Dreamlandu.
Artykuł 9.
Poszczególni członkowie rządu wykonują także inne zadania, jeśli prawo tak stanowi.
Artykuł 10.
1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań działają samodzielnie.
2. Ministrowie są związani wytycznymi, udzielonymi im przez Premiera Rządu.
Artykuł 11.
1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań mogą podejmować wszelkie działania niewładcze bez szczególnego, prawnego upoważnienia.
2. Jednakże dla rozporządzenia mieniem publicznym albo zaciągnięcia długu publicznego potrzebują upoważnienia Rządu Królewskiego, określającego przedmiot rozporządzenia albo wysokość długu.
Artykuł 12.
1. Działalność ministrów podlega nadzorowi Premiera Rządu, zaś działalność jego samego podlega nadzorowi Rządu Królewskiego.
2. Od rozstrzygnięcia nadzorczego Premiera Rządu zainteresowanemu ministrowi służy odwołanie do Rządu Królewskiego.
Artykuł 13.
1. W przypadkach przewidzianych prawem, Rząd działa kolegialnie.
2. Rząd rozstrzyga jednomyślnie albo, na zarządzenie przewodniczącego, w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Z wyjątkiem spraw z art. 12 ust. 2, Rząd nie rozstrzyga wbrew woli Premiera Rządu.
Artykuł 14.
1. Urzędem pomocniczym Rządu Królestwa jest Urząd Rady Ministrów.
2. Urząd Rady Ministrów zapewnia obsługę Premiera Rządu Królewskiego oraz ministrów.
3. Premier Rządu Królewskiego określa organizację Urzędu Rady Ministrów.
4. Premier Rządu Królewskiego może powoływać ministerstwa do obsługi określonych ministrów, przekształcać je i rozwiązywać, określać ich organizację.
Artykuł 15.
1. Premier Rządu Królewskiego powołuje i odwołuje urzędników Urzędu Rady Ministrów.
2. Ministrowie powołują i odwołują urzędników ministerstw zapewniających ich obsługę.
Artykuł 16.
Członek rządu może upoważnić urzędnika urzędu zapewniającego jego obsługę do wykonywania określonych czynności w jego imieniu.
Artykuł 17.
Traci moc dekret z dnia 17 sierpnia 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego.
Artykuł 18.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Uzasadnienie:
Niniejsza ustawa jest odpowiedzią na palący problem jakim jest swoiste zespolenie osobowe stanowiska rządowego oraz związanego z wymiarem sprawiedliwości. Jak dowiodła praktyka zespolenie takie ani nie przynosi pozytywnych rezultatów w zakresie szybkiego i sprawnego, a co najważniejsze, trafnego reagowania, ani też nie uniknęło licznych zarzutów, o upolitycznienie tejże instytucji.

Rozdzielenie funkcji oskarżyciela od funkcji rządowych pozwoli także na ustabilizowanie pozycji oskarżyciela publicznego. Dotychczasowy model, w którym to minister rządu nim jest powodował, że oprócz oczywistej podległości oskarżyciela wobec instytucji o charakterze nacechowanym polityką, nieaktywność premiera i odnośnego ministra powodowała, że postępowanie przygotowawcze stawało w miejscu.

Jednocześnie muszę się odnieść do treści art. 9. Jest to w zasadzie usankcjonowanie stanu obecnego. Pozwoli nam to uniknąć problemów sporów o właściwość w okresie pomiędzy wejściem w życie ustawy a wyborem nowego prokuratora.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

Otwieram obrady nad projektem ustawy o prokuraturze, przedłożonym przez Premiera Rządu Królewskiego. Zarządzam dyskusję nad projektem i ustalam czas jej trwania na pięć dni.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 5 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

zważywszy na niską żywotność Państwa w ogóle, jaką dostrzegamy w ostatnich dniach, trudno się spodziewać, że nad tym projektem zostanie przeprowadzona autentyczna debata. Zamierzam jednak oddać głos przeciwko projektowi ustawy i chciałbym w tym miejscu zarejestrować swoje motywy.

Polityka karna i moderacyjna jest w naszych warunkach zagadnieniem ściśle politycznym. Biorąc pod uwagę, że od dawna rząd nie pełni funkcji czynnika organizującego społeczeństwo wokół celów politycznych, częściowo z powodu zaniechań kolejnych gabinetów, a częściowo ze względu na wzrost postaw indywidualistycznych — jest to być może jedyny obszar, na którym władza wykonawcza może w jakiś sposób kształtować społeczną rzeczywistość. Rząd nie powinien ograniczać się do zarządzania rejestrami państwowymi i przelewania wynagrodzeń. To pewna recepta na uwiąd życia politycznego i dalsze pomniejszenie atrakcyjności najwyższych urzędów państwowych.

Ponadto moim zdaniem wątpliwe jest, czy Karta Konstytucyjna dopuszcza ustanawianie niezależnych organów w sferze wykonawstwa, niepodległych Królowi ani Rządowi Królewskiemu. Art. 13 ust. 1 tejże stanowi bowiem: Rząd Królewski sprawuje wykonawstwo prawa federalnego w zakresie, w jakim nie jest ono zastrzeżone Królowi albo powierzone rządom krajowym. O ile byłbym skłonny uznać dopuszczalność współdziałania szefa rządu i parlamentu w powoływaniu prokuratora (prefekta policji?), to przeniesienie tego uprawnienia w całości na Izbę uważam za przekroczenie konstytucyjnych ram organizacji Państwa. Tym bardziej problematyczna jest dla mnie instytucja zastępstwa prokuratora przez Marszałka Parlamentu Królewskiego. Marszałek jest powołany do organizowania pracy Parlamentu Królewskiego; niczego więcej.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 5 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Ja odniosę się co do projektu jutro rano, stąd proszę o ten czas. Wymienię uwagi i poprawki do projektu ustawy o prokuraturze.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 5 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Art. 1.
Prokurator stoi na straży praworządności w Królestwie Dreamlandu, czuwa nad ściganiem przestępstw, jest oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach oraz jest moderatorem całego forum, z zastrzeżeniem działów Parlamentu Królewskiego oraz Sądu Królestwa.

PROPOZYCJA
Art. 1.
Prokurator jest zobowiązany do reagowania w przypadku przekraczania norm prawnych o których mowa w aktach
prawnych
, czuwa nad ściganiem przestępstw, jest oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach oraz jest moderatorem całego forum, z zastrzeżeniem działów Parlamentu Królewskiego oraz Sądu Królestwa.

Proponowałbym nie kopiować reala w kwestii praworządności bo o ile każdy może definiować na swój sposób, o tyle kwestie terminologii prawnej nie są domeną wszystkich osób.
Art. 2.
1. Prokurator powoływany jest na czas nieokreślony i odwoływany jest bezwzględną większością głosów przez Parlament Królewski.
2. Powołany prokurator, przed rozpoczęciem urzędowania składa ślubowanie wg roty: "Ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki prokuratora wypełniać będę sumiennie, nie nadużyję swoich uprawnień do celów prywatnych oraz postawą swoją nie przyniosę uszczerbku swej służbie".

PROPOZYCJA
Art. 2.
1. Prokurator powoływany jest na czas kadencji Parlamentu Królewskiego
i odwoływany jest bezwzględną większością głosów przez Parlament Królewski.
3. Powołanie Prokuratora, o którym mowa w art 2 ust 1 niniejszej ustawy liczy się nie później niż 7 dni po ukonstytuowaniu się nowego rządu, przy czym powołanie nowego Prokuratora oznacza opróżnienie urzędu przez dotychczas urzędującego.
4. Kandydat na urząd Prokuratora może być zgłaszany przez urząd JKW, Marszałka Parlamentu, Premiera lub grupę Lordów w liczbie min 4 Lordów.

Art. 3.
1. Na wniosek prokuratora, jeżeli uzasadnione jest to wymiarem jego zadań, Marszałek Parlamentu Królewskiego może, w drodze postanowienia, powoływać zastępców.
2. Zastępcę powołuje i odwołuje prokurator w drodze postanowienia.
3. Prokurator w drodze zarządzenia określa zakres zadań zastępcy.

Art. 4.
1. Nie może pełnić służby prokuratora sędzia lub członek rządu.
2. Nie może pełnić służby prokuratora ten, kto nie spełnia warunków bycia powołanym jako lord Parlamentu Królewskiego.

Art. 5.
W razie zaprzestania spełniania przez prokuratora wymogów wyszczególnionych w art. 4., bądź rezygnacji, Marszałek Parlamentu Królewskiego w drodze komunikatu stwierdza opróżnienie urzędu prokuratora wraz z podaniem przyczyny opróżnienia urzędu.

Art. 6.
W razie opróżnienia urzędu prokuratora do czasu powołania jego następcy obowiązki pełni zastępca Prokuratora lub w przypadku Jego braku osoba powołana przez Premiera na okres nie dłuższy niż 14 dni.

Art. 7.
Niezależnie od przepisu art. 1. prokurator może przedsiębrać czynności moderatorskie także w wymienionych w przepisie działach, również w przypadku czynów nie stanowiących przestępstwa w rozumieniu prawa Królestwa Dreamlandu, jeżeli czyni to zadość wymaganiom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, bądź służy to ochronie realnego wizerunku osoby trzeciej. O takim działaniu prokurator zawiadamia niezwłocznie Marszałka Parlamentu Królewskiego.

Art. 8.
1. W ustawie z dn. 24 lipca 2017 r. Państwowe forum dyskusyjne uchyla się art. 6.
2. W ustawie z dn. 28 października 2017 r. o wprowadzeniu Kodeksu karnego uchyla się art. 4 pkt 2.
3. W dekrecie królewskim z dn. 10 kwietnia 2019 r. o ustroju Rządu Królewskiego uchyla się art. 5. pkt 1.

Art. 9.
Do czasu powołania pierwszego prokuratora, jego obowiązki wykonuje Premier Rządu Królestwa.

Art. 10.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 5 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Co do dekretu o rządzie uwag nie mam. Natomiast proszę wyodrębnić nad czym debatujemy oraz mamy głosować bo bałagan w tym wątku straszny.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4829
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 5 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

dziękuję za te skąpe głosy zainteresowania. Pozwolę sobie zatem odnieść się do uwag Wielebnego.
Alfred pisze:
5 maja 2019, 11:55
Polityka karna i moderacyjna jest w naszych warunkach zagadnieniem ściśle politycznym.
I właśnie to zamierza projekt ten zmienić. Dotychczasowy stan rzeczy nie sprzyjał sprawnemu i profesjonalnemu załatwianiu spraw związanych z postępowaniem karnym. By daleko nie szukać, starczy wskazać, że jedno z postępowań przygotowawczych na podstawie donosu z dn. 25 kwietnia 2018 r. zostało wszczęte dopiero 24 maja 2018 r., a zatem po blisko miesiącu zaś swój finał znalazło dopiero 28 marca 2019 r. To jest blisko rok. Ciężko mówić o szybkiej i trafnej reakcji organów postępowania w sytuacji, gdy samo rozpoznanie wniosku obywatela trwa prawie miesiąc, zaś dalsze rozpoznanie sprawy ponad 10 miesięcy.
Alfred pisze:
5 maja 2019, 11:55
Biorąc pod uwagę, że od dawna rząd nie pełni funkcji czynnika organizującego społeczeństwo wokół celów politycznych, częściowo z powodu zaniechań kolejnych gabinetów, a częściowo ze względu na wzrost postaw indywidualistycznych — jest to być może jedyny obszar, na którym władza wykonawcza może w jakiś sposób kształtować społeczną rzeczywistość. Rząd nie powinien ograniczać się do zarządzania rejestrami państwowymi i przelewania wynagrodzeń. To pewna recepta na uwiąd życia politycznego i dalsze pomniejszenie atrakcyjności najwyższych urzędów państwowych.
Problemem nie jest wzrost postaw indywidualistycznych. Problemem jest krótka ławka w naszym kraju. Model, który został przeze mnie zaproponowany, z bardzo dobrym skutkiem istnieje od wielu lat w Sarmacji. Życie polityczne nie cierpi tam na uwiąd. Możliwe są zatem dwa wnioski. Albo to ten model sprzyja rozwojowi życia politycznego i społecznego, albo pozostaje nań całkowicie bez wpływu. Ja przychylam się do drugiego stanowiska.
Alfred pisze:
5 maja 2019, 11:55
O ile byłbym skłonny uznać dopuszczalność współdziałania szefa rządu i parlamentu w powoływaniu prokuratora (prefekta policji?), to przeniesienie tego uprawnienia w całości na Izbę uważam za przekroczenie konstytucyjnych ram organizacji Państwa. Tym bardziej problematyczna jest dla mnie instytucja zastępstwa prokuratora przez Marszałka Parlamentu Królewskiego. Marszałek jest powołany do organizowania pracy Parlamentu Królewskiego; niczego więcej.[/justify]
Proponuję w tej sprawie zgłosić stosowną poprawkę, zamiast głosować za utylizacją całego projektu. Zmiana w tej materii jest konieczna.

Gwoli wyjaśnienia pragnę również zauważyć, że szukając miejsca w naszym systemie dla prokuratora opierałem się o ustrój Najwyższej Izby Kontroli w Polsce, przynajmniej w zakresie jej stosunków z innymi organami państwa. W Polsce NIK podlega właśnie Sejmowi. Dzięki temu, że w naszych warunkach Parlament Królewski jest reprezentacją wszystkich aktywnych politycznie obywateli, zyskujemy dodatkowe zabezpieczenie. Dużo trudniej jest sterować prokuraturą, która podlega pod Parlament, niż w sytuacji gdybym w stosunku do oskarżyciela publicznego miał być przełożonym służbowym.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 5 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

Przywracam skończoną dyskusję i ustalam dodatkowy czas jej trwania na 3 dni od zakończenia.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Daniel von Witt »

W czasie, gdy trzeba zadbać o pobudzenie aktywności, demografie, sprawną administrację i wiele innych rzeczy Wy nie macie się czym zająć tylko duperelami.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4829
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: الوـس »

Kulego,

chętnie się dowiem jakie obszary w administracji rządowej wymagają uzdrowienia.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

الوـس pisze:
7 maja 2019, 10:22
Kulego,

chętnie się dowiem jakie obszary w administracji rządowej wymagają uzdrowienia.
Np. urząd Premiera rządu królewskiego zwane Hergemonem bis vel Sarmacja
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1751
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Maciej II »

Jarek Wawrzyniak pisze:
7 maja 2019, 10:56
Np. urząd Premiera rządu królewskiego zwane Hergemonem bis vel Sarmacja
Czymże się ta Hegemonia objawia?

Mi się ustawa podoba. Pełne odpolitycznienie prokuratury z pewnością korzystnie wpłynie na jej pracę.
Czy w związku z tym ujrzymy skok aktywności? Nie sondzem. Ale czy istnieje jakiś przepis na tworzenie skoków aktywności?

Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4829
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: الوـس »

Χέλμουτ Πολ pisze:
7 maja 2019, 12:50
Czymże się ta Hegemonia objawia?

Mi się ustawa podoba. Pełne odpolitycznienie prokuratury z pewnością korzystnie wpłynie na jej pracę.
Czy w związku z tym ujrzymy skok aktywności? Nie sondzem. Ale czy istnieje jakiś przepis na tworzenie skoków aktywności?
Np. mógłbym jako MinBezPubl wszcząć postępowanie przygotowawcze przeciwko Danielowi von Wittowi i go aresztować na 3 miesiące. Aktywność mielibyśmy jak w banku.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Hergemonia objawia się niekompetencją, analfabetyzmem prawnym i autyzmem mikronacyjnym ns tle szerszych horyzontów v-świata.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Co do ustawy nie ma wyglądu Shreka ale co do przedstawionej jestem PRZECIW. Swoje uwagi i poprawki przedstawiłem.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

Zarządzam głosowanie nad poprawkami lorda Wawrzyniaka. Ogłaszam poniżej tekst poprawek oraz kartę do głosowania.
1) art. 1 projektu otrzymuje brzmienie:

Art. 1.
Prokurator jest zobowiązany do reagowania w przypadku przekraczania norm prawnych o których mowa w aktach
prawnych, czuwa nad ściganiem przestępstw, jest oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach oraz jest moderatorem całego forum, z zastrzeżeniem działów Parlamentu Królewskiego oraz Sądu Królestwa.

2) art. 2 projektu otrzymuje brzmienie:

Art. 2.
1. Prokurator powoływany jest na czas kadencji Parlamentu Królewskiego i odwoływany jest bezwzględną większością głosów przez Parlament Królewski.
3. Powołanie Prokuratora, o którym mowa w art 2 ust 1 niniejszej ustawy liczy się nie później niż 7 dni po ukonstytuowaniu się nowego rządu, przy czym powołanie nowego Prokuratora oznacza opróżnienie urzędu przez dotychczas urzędującego.
4. Kandydat na urząd Prokuratora może być zgłaszany przez urząd JKW, Marszałka Parlamentu, Premiera lub grupę Lordów w liczbie min 4 Lordów.

3) art. 6 projektu otrzymuje brzmienie:

Art. 6.
W razie opróżnienia urzędu prokuratora do czasu powołania jego następcy obowiązki pełni zastępca Prokuratora lub w przypadku Jego braku osoba powołana przez Premiera na okres nie dłuższy niż 14 dni.
król-senior Alfred: 1) …; 2) …; 3) …
markiz Orański-Nassau: 1) …; 2) …; 3) …
markiz Oxlade-Chamberlain: 1) …; 2) …; 3) …
baron de la Ciprofloksja: 1) …; 2) …; 3) …
sir Gilead: 1) …; 2) …; 3) …
sir Pohl: 1) …; 2) …; 3) …
pan Wawrzyniak: 1) …; 2) …; 3) …
pan von Witt: 1) …; 2) …; 3) …
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4829
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

od kiedy Parlament jest ciałem o charakterze kadencyjnym? Co wnioskodawca rozumie przez kadencje Parlamentu?

W kwestii formalnej: 3x NIE.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

Widzę tu potencjał na wytworzenie kolejnego dreamlandzkiego idiomu. Przykładowo: Kiedy rząd zaktualizuje bazę prawną? W następnej kadencji parlamentu.

Ale tak poza tym to wzywam do zachowania porządku obrad. Już po dyskusji, teraz głosujemy.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4829
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,
Alfred pisze:
13 maja 2019, 16:39
Kiedy rząd zaktualizuje bazę prawną? W następnej kadencji parlamentu.
Baza prawna zakończyła swój byt jako instytucja prawa ustrojowego w Dreamlandzie. Notabene stało się tak w wyniku uchwalenia ustawy zgłoszonej przez Wielebnego Marszałka.
Alfred pisze:
13 maja 2019, 16:39
Ale tak poza tym to wzywam do zachowania porządku obrad. Już po dyskusji, teraz głosujemy.
Toteż zagłosowałem, ale dla porządku:
król-senior Alfred: 1) …; 2) …; 3) …
markiz Orański-Nassau: 1) …; 2) …; 3) …
markiz Oxlade-Chamberlain: 1) …; 2) …; 3) …
baron de la Ciprofloksja: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
sir Gilead: 1) …; 2) …; 3) …
sir Pohl: 1) …; 2) …; 3) …
pan Wawrzyniak: 1) …; 2) …; 3) …
pan von Witt: 1) …; 2) …; 3) …
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

król-senior Alfred: 1) …; 2) …; 3) …
markiz Orański-Nassau: 1) …; 2) …; 3) …
markiz Oxlade-Chamberlain: 1) …; 2) …; 3) …
baron de la Ciprofloksja: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
sir Gilead: 1) …; 2) …; 3) …
sir Pohl: 1) …; 2) …; 3) …
pan Wawrzyniak: 1) ZA; 2) ZA; 3) ZA
pan von Witt: 1) …; 2) …; 3) …
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

król-senior Alfred: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
markiz Orański-Nassau: 1) …; 2) …; 3) …
markiz Oxlade-Chamberlain: 1) …; 2) …; 3) …
baron de la Ciprofloksja: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
sir Gilead: 1) …; 2) …; 3) …
sir Pohl: 1) …; 2) …; 3) …
pan Wawrzyniak: 1) ZA; 2) ZA; 3) ZA
pan von Witt: 1) …; 2) …; 3) …
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2652
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

król-senior Alfred: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
markiz Orański-Nassau: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
markiz Oxlade-Chamberlain: 1) …; 2) …; 3) …
baron de la Ciprofloksja: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
sir Gilead: 1) …; 2) …; 3) …
sir Pohl: 1) …; 2) …; 3) …
pan Wawrzyniak: 1) ZA; 2) ZA; 3) ZA
pan von Witt: 1) …; 2) …; 3) …
Słowem w kierunku wnioskodawcy: Pierwsza poprawka zmienia jedynie brzmienie artykułu na mniej profesjonalne, a nadal nic nie dookreśla, więc jest bez sensu.
Druga podobnież jest bez sensu, zważywszy już wypunktowaną nie kadencyjność parlamentu w naszym systemie.
Trzecia poprawka nawet i ma sens, i w odrobinę innej formie może nawet bym poparł, ale jeśli odpolityczniamy Prokuraturę to nominowanie zastępcy przez Premiera jest absurdalne. Marszałek jako reprezentant aktywnych politycznie obywateli-tak. Król też byłby opcją. No ale nie Premier. Ode mnie w związku z powyższym 3xNIE.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1751
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Maciej II »

król-senior Alfred: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
markiz Orański-Nassau: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
markiz Oxlade-Chamberlain: 1) …; 2) …; 3) …
baron de la Ciprofloksja: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
sir Gilead: 1) …; 2) …; 3) …
sir Pohl: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW
pan Wawrzyniak: 1) ZA; 2) ZA; 3) ZA
pan von Witt: 1) …; 2) …; 3) …

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

Kończę wcześniej głosowania nad poprawkami lorda Wawrzyniaka w związku z przesądzeniem ich wyników. Zagłosowało pięciu spośród ośmiu lordów, w tym jeden za wszystkimi poprawkami, a czterech przeciwko wszystkim poprawkom. Stwierdzam, że Parlament Królewski nie przyjął poprawek.

Zarządzam głosowanie nad projektem ustawy o prokuraturze, przedłożonym przez Premiera Rządu Królewskiego. Ogłaszam poniżej opracowany tekst projektu oraz kartę do głosowania.
USTAWA
z dnia …

o prokuraturze
Artykuł 1.
Prokurator stoi na straży praworządności w Królestwie Dreamlandu, czuwa nad ściganiem przestępstw, jest oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach oraz jest moderatorem całego forum, z zastrzeżeniem działów Parlamentu Królewskiego oraz Sądu Królestwa.
Artykuł 2.
(1) Prokurator powoływany jest na czas nieokreślony i odwoływany jest bezwzględną większością głosów przez Parlament Królewski.
(2) Powołany prokurator, przed rozpoczęciem urzędowania składa ślubowanie wg roty: "Ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki prokuratora wypełniać będę sumiennie, nie nadużyję swoich uprawnień do celów prywatnych oraz postawą swoją nie przyniosę uszczerbku swej służbie".
Artykuł 3.
(1) Na wniosek prokuratora, jeżeli uzasadnione jest to wymiarem jego zadań, Marszałek Parlamentu Królewskiego może, w drodze postanowienia, powoływać zastępców.
(2) Zastępcę odwołuje prokurator w drodze postanowienia.
(3) Prokurator w drodze zarządzenia określa zakres zadań zastępcy.
Artykuł 4.
(1) Nie może pełnić służby prokuratora sędzia lub członek rządu.
(2) Nie może pełnić służby prokuratora ten, kto nie spełnia warunków bycia powołanym jako lord Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 5.
W razie zaprzestania spełniania przez prokuratora wymogów wyszczególnionych w art. 4., bądź rezygnacji, Marszałek Parlamentu Królewskiego w drodze komunikatu stwierdza opróżnienie urzędu prokuratora wraz z podaniem przyczyny opróżnienia urzędu.
Artykuł 6.
W razie opróżnienia urzędu prokuratora do czasu powołania jego następcy obowiązki pełni Marszałek Parlamentu Królewskiego, lub upoważniony przez niego w drodze zarządzenia Wicemarszałek.
Artykuł 7.
Niezależnie od przepisu art. 1. prokurator może przedsiębrać czynności moderatorskie także w wymienionych w przepisie działach, również w przypadku czynów nie stanowiących przestępstwa w rozumieniu prawa Królestwa Dreamlandu, jeżeli czyni to zadość wymaganiom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, bądź służy to ochronie realnego wizerunku osoby trzeciej. O takim działaniu prokurator zawiadamia niezwłocznie Marszałka Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 8.
(1) W ustawie z 24 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjne uchyla się art. 6.
(2) W ustawie z 28 października 2017 r. o wprowadzeniu Kodeksu karnego uchyla się art. 4 pkt 2.
(3) W dekrecie królewskim z 10 kwietnia 2019 r. o ustroju Rządu Królewskiego uchyla się art. 5. pkt 1.
Artykuł 9.
Do czasu powołania pierwszego prokuratora, jego obowiązki wykonuje Premier Rządu Królestwa.
Artykuł 10.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Gilead:
sir Pohl:
pan Wawrzyniak:
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

الوـس pisze:
13 maja 2019, 17:03
Baza prawna zakończyła swój byt jako instytucja prawa ustrojowego w Dreamlandzie. Notabene stało się tak w wyniku uchwalenia ustawy zgłoszonej przez Wielebnego Marszałka.
Stąd właśnie wiemy, Panie Premierze, że rząd już jej nie zaktualizuje.

Do rzeczy:
król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Gilead:
sir Pohl:
pan Wawrzyniak:
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości