U - o I etapie przesiedlenia na systemy Unii Niepodległych Państw

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2809
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

U - o I etapie przesiedlenia na systemy Unii Niepodległych Państw

Post autor: Maciej II »

USTAWA
z dnia 29 stycznia 2021
o I etapie przesiedlenia na systemy Unii Niepodległych Państw
MY, MACIEJ II,
Regent Dreamlandu i Scholandii,

na wniosek Parlamentu zatwierdzamy co następuje:
Artykuł 1.
Ustawa określa sprawy związane z przeniesieniem części działań publicznych Królestwa Dreamlandu na systemy Unii Niepodległych Państw oraz sprawy związane z wolontaryjnymi przesiedleniami na forum Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 2.
§ 1. W ustawie o państwowym forum dyskusyjnym:

(1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasadniczymi przestrzeniami komunikacji w Królestwie Dreamlandu są państwowe forum dyskusyjne oraz dział Królestwa Dreamlandu na wspólnym forum dyskusyjnym Unii Niepodległych Państw, zwane dalej zbiorczo: „forum”.”

(2) skreśla się art. 9 ust. 1.

(3) w art 10. ust. 1 poprzez „sekcję forum”, rozumie się „sekcję wspólnego forum dyskusyjnego Unii Niepodległych Państw.”

(4) skreśla się art. 10 ust. 2.

(5) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środkami porządkowymi na państwowym forum dyskusyjnym są:

1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) ewaporacja.”

(6) dodaje się art. 13 ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Środkami porządkowymi na forum dyskusyjnym Unii Państw są:

1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) zapomnienie.”

(7) dodaje się art. 13 ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez zapomnianego, w szczególności wszystkie zamieszczone przezeń posty. Zapomnienie można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.”

(8) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Trybunału Sprawiedliwości skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.”

(9) art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Trybunał Sprawiedliwości, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Trybunał Sprawiedliwości, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.”

(10) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej. Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości.”

§ 2. W dekrecie o ogłaszaniu aktów urzędowych:

(1) w art. 4 ust. 1 poprzez „państwowy publikator urzędowy” rozumie się System Publikacji Aktów Urzędowych Unii Niepodległych Państw.

(2) dodaje się art. 4 ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Archiwalne akty urzędowe, tj. wszystkie akty urzędowe uchylone na dzień 1 stycznia 2021, pozostają udostępnione w archiwalnym publikatorze urzędowym. O ich dostępność dba Minister Spraw Wewnętrznych.”

(3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Minister spraw wewnętrznych ustala organizację państwowego publikatora urzędowego i w przypadku, gdy nie dzieje się to automatycznie, prowadzi wykaz państwowych aktów prawodawczych.”

(4) dodaje się art. 7a w następującym brzmieniu:

„Minister spraw wewnętrznych przenosi do państwowego publikatora urzędowego wszystkie akty urzędowe, które na dzień 1 stycznia 2021 nie są uchylone.”

§ 3. W ustawie o statucie parlamentu, poprzez „miejsce obrad parlamentu”, rozumie się odpowiednio wydzielony dział w ramach forum Dreamlandu na wspólnym forum Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 3.
(1) Z pieniędzy budżetu Królestwa Dreamlandu, tworzy się „Państwowy Fundusz Przesiedleńczy” z kapitałem w wysokości 300 000 kr (słownie: trzysta tysięcy kredytów), zwany dalej „PFP”.

(2) Dofinansowani z „PFP”, zwani dalej „Beneficjentami „PFP””, otrzymują jednorazową, bezzwrotną dotację w wysokości 30 000 kr (słownie: trzydzieści tysięcy kredytów).

(3) Beneficjentem „PFP” może być każdy, kto:
a) posiada obywatelstwo dreamlandzkie;
b) posiada lenno w ramach działu forum państwowego „Ziemie Królestwa”.

(4) Każdy, składając bezformowy wniosek o dofinansowanie z „PFP”, w wyznaczonym do tego dziale, jednocześnie zgadza się:
a) na utworzenie nowego działu swojego prywatnego lenna na wspólnym forum Unii Niepodległych Państw;
b) na zamknięcie i zarchiwizowanie dotychczasowego działu swojego prywatnego lenna na forum Królestwa Dreamlandu na czas nieokreślony.

(5) Wnioski rozpatruje Minister Spraw Wewnętrznych.

(6) Wnioski o dofinansowanie z „PFP” składa się do czasu wyczerpania środków z funduszu lub do 1 stycznia 2022 włącznie.
Artykuł 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) M2, r.s.
USTAWA
z dnia 22 lipca 2017 r.

o państwowym forum dyskusyjnym
My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,
ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Zasadniczymi przestrzeniami komunikacji w Królestwie Dreamlandu są państwowe forum dyskusyjne oraz dział Królestwa Dreamlandu na wspólnym forum dyskusyjnym Unii Niepodległych Państw, zwane dalej zbiorczo: „forum”
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie.
Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.
Rozdział 2
Administracja i moderacja forum
Art. 5. 1. Administrację forum stanowią Król oraz administratorzy forum; administratorów forum powołuje i odwołuje Król.
2. Administracja forum sprawuje zarząd nad forum, szczególnie:
1) tworzy i znosi sekcje forum;
2) ustala, w granicach ustawy, którym ludziom przysługuje bierny lub czynny dostęp do poszczególnych sekcji forum.
3. Zadania administracji forum wykonują poszczególni jej członkowie, przy czym administratorzy forum podlegają w tym zakresie wytycznym i poleceniom Króla.

Art. 6. 1. Moderację forum stanowią minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „ministrem spraw wewnętrznych”, oraz moderatorzy forum; moderatorów forum powołuje i odwołuje minister spraw wewnętrznych.
2. Moderatorzy forum w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków podlegają wytycznym i poleceniom ministra spraw wewnętrznych.
Rozdział 3
Struktura forum
Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. (skreślono)
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego
Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. (skreślono)
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są cżłonkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13.1. Środkami porządkowymi na państwowym forum dyskusyjnym są:
1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) ewaporacja.
1a. Środkami porządkowymi na forum dyskusyjnym Unii Państw są:
1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) zapomnienie.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.
4. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez zapomnianego, w szczególności wszystkie zamieszczone przezeń posty. Zapomnienie można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.

Art. 14. 1. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Trybunału Sprawiedliwości skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Trybunał Sprawiedliwości, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Trybunał Sprawiedliwości, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.

Art. 16. Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej. Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości.
Alfred, rex
DEKRET
z dnia 1 maja 2020 r.

o ogłaszaniu aktów urzędowych

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Naszego Rządu stanowimy, co następuje:


Artykuł 1.
(1) Ogłoszeniu według przepisów dekretu podlegają wydawane przez organy władzy publicznej akty prawodawcze, regulacje wewnętrzne i decyzje, zwane dalej łącznie „aktami urzędowymi”.

(2) Określenie „akt prawodawczy” oznacza akt prawodawstwa państwowego albo samorządowego.

(3) Określenie „regulacja wewnętrzna” oznacza akt normatywny stanowiący o samoorganizacji wydającego go organu albo wiążący wyłącznie osoby lub jednostki organizacyjne podległe służbowo wydającemu go organowi.

(4) Określenie „decyzja” oznacza jednostkowe rozstrzygnięcie w określonej sprawie, choćby dotyczące nieoznaczonego kręgu podmiotów. Rozstrzygnięcia w sprawach incydentalnych, podejmowane w toku postępowań przed organami władzy publicznej, nie są decyzjami.
Artykuł 2.
(1) Organ władzy publicznej wydający akt urzędowy ogłasza go niezwłocznie po jego wydaniu.

(2) Jeśli akt urzędowy dochodzi do skutku pod warunkiem zatwierdzenia przez inny organ władzy publicznej, nie ogłasza się go przed jego zatwierdzeniem.

(3) Wieloosobowy organ władzy publicznej ogłasza swoje akty urzędowe przez przewodniczącego.
Artykuł 3.
(1) Do czasu ogłoszenia akt urzędowy nie dochodzi do skutku. Nie stoi to na przeszkodzie, by po ogłoszeniu miał moc wsteczną.

(2) Akt urzędowy nieogłoszony w ciągu siedmiu dni od jego wydania albo zatwierdzenia przez uprawniony organ władzy publicznej, którekolwiek nastąpiło później, uważa się za niebyły.
Artykuł 4.
(1) Akty urzędowe ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym.

(1a) Archiwalne akty urzędowe, tj. wszystkie akty urzędowe uchylone na dzień 1 stycznia 2021, pozostają udostępnione w archiwalnym publikatorze urzędowym. O ich dostępność dba Minister Spraw Wewnętrznych.

(2) Państwowy publikator urzędowy dzieli się na działy, a dalej na sekcje.

(3) W dziale pierwszym ogłasza się państwowe akty prawodawcze i regulacje wewnętrzne, w dziale drugim decyzje organów władzy państwowej, a w działach kolejnych akty urzędowe poszczególnych samorządów.

(4) Dział pierwszy dzieli się na sekcje według rodzajów ogłaszanych w nim aktów, dział drugi według pochodzenia ogłaszanych w nim aktów od poszczególnych organów władzy państwowej, a każdy z działów kolejnych na sekcję aktów aktów prawodawczych i regulacji wewnętrznych oraz sekcję decyzji.
Artykuł 5.
(1) Razem z aktem normatywnym, zmieniającym inne takie akty, ogłasza się teksty jednolite zmienionych aktów.

(2) Błąd w ogłoszonym akcie urzędowym albo tekście jednolitym prostuje organ, który ten akt albo tekst jednolity ogłosił, w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie ogłasza się tak jak przedmiot sprostowania.
Artykuł 6.
(1) Wykaz państwowych aktów prawodawczych obejmuje obowiązujące państwowe akty prawodawcze, z wyłączeniem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty oraz tych, które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(2) Pozycja w wykazie powinna zawierać odsyłacz do aktu prawodawczego oraz jego najnowszego tekstu jednolitego.
Artykuł 7.
Minister spraw wewnętrznych ustala organizację państwowego publikatora urzędowego i w przypadku, gdy nie dzieje się to automatycznie, prowadzi wykaz państwowych aktów prawodawczych.
Artykuł 7a.
Minister spraw wewnętrznych przenosi do państwowego publikatora urzędowego wszystkie akty urzędowe, które na dzień 1 stycznia 2021 nie są uchylone.
Artykuł 8.
Traci moc ustawa z dnia 5 maja 2019 r. o ogłaszaniu aktów urzędowych.
Artykuł 9.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) M2, r.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości