Protest

Miejsce właściwe do wnoszenia skarg wszczynających postępowania sądowe.
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1634
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Protest

Post autor: Torkan Ingawaar »

SĄD KRÓLESTWA
Pałac Sprawiedliwości, Dreamopolis
Torkan Ingawaar
NIM 156339
PROTEST
przeciwko ważności referendum ws. odwołania Premiera Królestwa Dreamlandu.

Na zasadzie art. 19 ust. 3 Ordynacji wyborczej wnoszę protest przeciwko ważności referendum ws. odwołania Premiera Królestwa Dreamlandu mającego miejsce w dniach 3 stycznia - 5 stycznia 2020 r., zarzucając przebiegowi wyborów kolejno:
1. naruszenie art. 13 ust. 1 Ordynacji wyborczej, a to poprzez dopuszczenie wariantu głosowania nieznanego ustawie, tj. poprzez dopuszczenie możliwości oddania głosu obojętnego,
2. naruszenie art. 2 ust. 1 Ordynacji wyborczej w zw. z art. 1 ust. 2 Karty konstytucyjnej, a to poprzez utrudnienie obywatelowi Jarosławowi von Wawrzyniakowi możliwość oddania ważnego głosu,

na podstawie tak sformułowanych zarzutów wnoszę o uznanie przeprowadzonego referendum za nieważne.
UZASADNIENIE
Na gruncie przywoływanych wyżej przepisów nie ulega wątpliwości, iż wybory zostały przeprowadzone w sposób wadliwy. Wskazuję, iż na gruncie art. 13 ust. 1 Ordynacji wyborczej referendum polega na głosowaniu, w którym uczestnik może oddać głos za odwołaniem Premiera Rządu Królewskiego i powołaniem na ten urząd zgłoszonego kandydata albo przeciw odwołaniu Premiera Rządu Królewskiego. Przeciwnie do uregulowań art. 7 ust. 1 ww. ustawy nie jest zatem możliwe oddanie głosu obojętnego, jakkolwiek zostało to umożliwione i przewidziane w ramach karty do głosowania dostępnej w lokalach wyborczych w całym Królestwie Dreamlandu.

Wskazuję, iż same wybory na gruncie przywoływanych w petitum skargi zostały zarządzone w sposób prawidłowy. Odnosząc się do wydanego przez JKM Macieja II postanowienia z dn. 30 grudnia 2019 r. wskazać należy, iż postanowienie to nie przewidywało możliwości oddania głosu obojętnego. Z niezrozumiałych jednakże dla skarżącego przyczyn Królewski Komisarz Wyborczy umożliwił oddanie głosu obojętnego, a tym samym w istotny sposób naruszył przepisy postępowania w tym zakresie.

Należy przy tym zauważyć, iż podczas ustalania ostatecznych wyników referendum wskazano, iż jedna z osób uprawnionych do głosowania oddała głos obojętny. W przedmiotowym stanie faktycznym nie ulega zatem żadnej wątpliwości, iż naruszenie to nie tylko miało miejsce, ale i w rażący sposób wpłynęło na sam przebieg głosowania i wynik wyborów.

Na osobną uwagę zasługuje naruszenie prawa do głosowania jednego z wyborców, obywatela Jarosława von Wawrzyniaka, poprzez wskazane wyżej utrudnienie możliwości oddania głosu. Wskazać należy, iż jest to jedyne znane dreamlandzkiej opinii publicznej, tj. wyartykułowane publicznie na forum, naruszenie prawa do oddania głosu. Nie może zniknąć z horyzontu fakt, iż frekwencja w ww. referendum pozostawała na niskim poziomie, jakkolwiek na dużo wyższym niż w przypadku sąsiedniego państwa, w którym miał miejsce podobny plebiscyt.

To symptomatyczne, iż po reformie systemu przyznawania obywatelstwa, która już sama w sobie dała asumpt do weryfikacji aktywności, a także po niedawnych wyborach na Premiera Królestwa Dreamlandu frekwencja należała do jednej z niższych. Budzić to może uzasadnione przypuszczenia, iż ww. frekwencja była wynikiem nie tyle faktycznego braku chęci oddania głosu, bądź braku takiej potrzeby, ale mogła wiązać się z problemami natury technicznej, podobnych tym opisanym wyżej. Z uwagi jednakże na brak odpowiedniej przebojowości i pewnej siły przebicia uwagi te nie dotarły do opinii publicznej w Królestwie Dreamlandu, co nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć, iż nie miały one miejsca.

Należy przy tym jednocześnie zaznaczyć, iż jakkolwiek nawet w sytuacji gdyby takie trudności miały nie mieć miejsca, w co skarżący osobiście powątpiewa, tak naruszenie praw już jednego obywatela świadczy o niestarannym, nieprofesjonalnym i nierzetelnym przygotowaniu wyborów przez właściwy organ, co ostatecznie zmaterializowało się w nieokreślonej dokładnie, jakkolwiek poświadczonej, liczbie trudności związanych z oddaniem głosu, co stanowi naruszenie podstawowych, tj. konstytucyjnych, praw i wolności obywatela.

W związku z powyższym godzi się wnieść jak na wstępie.

Z wyrazami szacunku,
Torkan Ingawaar
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5624
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Protest

Post autor: Aleksander »

Przekazuję do referatu SSK de la Ciprofloksja.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5624
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Protest

Post autor: Aleksander »

Dreamopolis, 21 stycznia 2020 r.
W Y R O K
W IMIENIU KRÓLESTWA DREAMLANDU
Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: SSK Aluś de la Ciprofloksja

po rozpoznaniu na posiedzeniu protestu Torkana Ingawaara przeciwko ważności referendum ws. odwołania Premiera Królestwa Dreamlandu, orzeka jak następuje:

I. Stwierdza ważność referendum.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
UZASADNIENIE
Skarżący wniósł do tut. sądu protest przeciwko ważności referendum ws. odwołania Premiera Królestwa Dreamlandu podnosząc, iż doszło do naruszenia art. 13 ust. 1 Ordynacji wyborczej, poprzez dopuszczenie wariantu głosowania nieznanego ustawie, tj. poprzez dopuszczenie możliwości oddania głosu obojętnego, oraz naruszenie art. 2 ust. 1 Ordynacji wyborczej w zw. z art. 1 ust. 2 Karty konstytucyjnej, poprzez utrudnienie obywatelowi Jarosławowi von Wawrzyniakowi możliwość oddania ważnego głosu.

Sąd zważył jak następuje:

Protest nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do postanowień ww. ustawy sąd bada ważność wyboru w przypadku wniesienia protestu przeciwko ważności referendum. Wskazać należy, iż w niniejszej sprawie skarżący wniósł protest w terminie, w związku z czym podlega on rozpoznaniu przez sąd.

Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 2 Ordynacji wyborczej nieważność wyborów albo referendum stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone nieprawidłowości w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustaleniu ich wyników miały wpływ na ich wynik. Wskazać należy zatem, iż nie każda nieprawidłowość związana z zarządzeniem, przeprowadzeniem lub ustaleniem wyników referendum skutkować będzie stwierdzeniem ich nieważności, a jedynie taka, która miała wpływ na ich wynik. A contrario nieprawidłowość nie mająca wpływu na wynik nie będzie mogła być podstawą stwierdzenia nieważności referendum.

Skarżący w proteście podniósł dwa zarzuty przeciwko ważności wyborów. Po pierwsze wskazał, iż z powodu błędnego zarządzenia referendum doszło do umożliwienia oddania głosu w wariancie nieznanym ustawą. Jakkolwiek zarzut ten jest słuszny, tak mając na uwadze wynik referendum nie jest możliwe stwierdzenie, iż umożliwienie oddania głosu obojętnego miało wpływ na wynik referendum. W tym miejscu sąd przeprowadził eksperyment myślowy celem udzielenia odpowiedzi, czy zaliczenie tego głosu na jakikolwiek inny głos, bądź nieuwzględnienie go w ogóle w ogólnych wynikach referendum miałoby wpływ na wynik wyborów. Z uwagi na uzyskanie odpowiedzi przeczącej, pierwszy z zarzutów skarżącego, jakkolwiek prawdziwy, tak na gruncie art. 19 ust. 2 Ordynacji wyborczej jest zarzutem chybionym.

Odnosząc się do drugiego zarzutu wskazać należy, iż gdyby przyjąć sytuację opisaną przez skarżącego jako prawdziwą, tak można byłoby mówić o nieprawidłowości w przeprowadzeniu referendum, która skutkowałaby jego nieważnością. Podkreślić jednakże należy, iż skarżący w żaden sposób nie udowodnił tej okoliczności. Odnosząc się do doświadczenia życiowego sądu oraz wiedzy, iż w mikronacjach udzielają się osoby bardziej asertywne i aktywne, niż w pozostałych kontekstach społecznych, wskazać należy, iż nie wydaje się być prawdopodobnym, by osoba pozbawiona możliwości oddania głosu faktycznie nie zagłosowała i nie poczyniła w związku z tym żadnego protestu. Nie może znikać z pola widzenia fakt, iż sytuacja taka wystąpiła, jakkolwiek została ona rozwiązana w sposób, który umożliwił, co prawda nie bez problemów, ważne i skuteczne oddanie głosu. Z tych też przyczyn zarzut ten również okazał się być zarzutem chybionym.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
A. de la Ciprofloksja
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
ODPOWIEDZ

Wróć do „Dziennik podawczy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości