[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XIII/2018] UPK - Zm. Regulaminu PK

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XIII/2018] UPK - Zm. Regulaminu PK

Post autor: RomanoPorfavor »

Towarzysze,

Poniżej przedstawiam projekt zmiany Regulaminu Parlamentu Królewskiego. Uzasadnienie projektu znajduje się na samym końcu, po jego treści i treści jednolitej zmienianej Uchwały.
UPK o zmianie Regulaminu PK
z dn. xx.xx.2018

Art. 1.
W treści Regulaminu Parlamentu Królewskiego wprowadza się następujące zmiany:

a) W całej treści Regulaminu słowa "lord" i pochodne zastępuje się słowami "deputowany" i pochodnymi.

b) ust. 3 art. 1 otrzymuje brzmienie: "Gdy w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” rozumie się przez to Ustawę Federalną z dnia 20 listopada 2017 roku o Parlamencie Królewskim.". W całej treści regulaminu, tam gdzie odwołuje się on do Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim zmienia się dane odwołanie na odwołanie do odpowiadających przepisów Ustawy Federalnej z dnia 20 listopada 2017 roku o Parlamencie Królewskim.

c) ust. 2 art. 3 otrzymuje brzmienie: "Wicemarszałek może wykonywać obowiązki Marszałka o których mowa w art. 7 ust. 4; art. 8 ust. 2, 4, 6; art. 10 ust. 2, 6, 8, 9; art. 14, art. 15, art. 16 oraz art. 17 równolegle do Marszałka."

d) Artykuł 16. Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"Art. 16. [Mandat parlamentarny] 1. Mandat parlamentarny nabywa się z chwilą powołania deputowanego przez Króla. 2. Mandat parlamentarny traci się z chwilą skreślenia deputowanego z listy parlamentarzystów w trybie przewidzianym Ustawą. 3. Marszałek skreśla deputowanego z listy parlamentarzystów w sytuacji nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. W liczbie tej nie uwzględnia się więcej niż jednego głosowania, jeżeli przeprowadzane były w tym samym czasie, a także głosowań skróconych decyzją Marszałka, a także głosowań, w trakcie których deputowany był objęty środkiem dyscyplinarnym pozbawienia prawa wypowiedzi w dziale Parlamentu."

e) Artykuł 17 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"Art. 17. [Odpowiedzialność dyscyplinarna] 1. Deputowany może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z zakłócanie przebiegu obrad Parlamentu. 2. Za zakłócanie przebiegu obrad uznaje się: a) Rażące i uporczywe niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności spamowanie forum Parlamentu wiadomościami niedającymi się zakwalifikować do żadnej z kategorii określonych art. 6 niniejszego Regulaminu, b) Obraźliwe bądź wulgarne zwracanie się do innych osób na forum Parlamentu. 3. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej Marszałek może: a) upomnieć deputowanego; b) postanowić o ograniczeniu bądź pozbawieniu uposażenia w danym miesiącu; c) pozbawić deputowanego prawa do wypowiedzi na forum Parlamentu na czas nie przekraczający 48 godzin. 4. W sytuacji zachowania odpowiadającego warunkom wskazanym w ust. 2 Marszałek może zastosować środki wskazane w lit. a i c ust. 3 w stosunku do osoby nie będącej deputowanym. 5. Decyzje dyscyplinarne wskazane w lit. b) i c) ust. 3 są ogłaszane w drodze informacji Marszałka. Działania wskazane w lit. a) jest stosowane w wątku, w którym deputowany zakłócił przebieg obrad. 6. Nie można usunąć wypowiedzi deputowanego z Parlamentu. W przypadku umieszczenia w wypowiedzi treści obraźliwych, wulgarnych i/lub drastycznych Marszałek może usunąć je z wypowiedzi deputowanego."

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
TREŚĆ JEDNOLITA

REGULAMIN PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
przyjęty Uchwałą Parlamentu Królewskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w wersji jednolitej na podstawie zmian z: dnia 13 października 2016 roku, z dnia 13 grudnia 2016 roku i 2 stycznia 2017 roku

Rozdział I.
Postanowienia wstępne.

Art. 1. [Kompetencje Parlamentu] 1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej „Parlamentem”, wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Kartą Konstytucyjną, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.
3. Gdy w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” rozumie się przez to Ustawę Federalną z dnia 20 listopada 2017 roku o Parlamencie Królewskim.

Art. 2. [Miejsce obrad]
Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.

Art. 3. [Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego] 1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej „Marszałkiem”, lub Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej „Wicemarszałkiem”.
2. Wicemarszałek może wykonywać obowiązki Marszałka o których mowa w art. 7 ust. 4; art. 8 ust. 2, 4, 6; art. 10 ust. 2, 6, 8, 9; art. 14, art. 15, art. 16 oraz art. 17 równolegle do Marszałka.
3. Wicemarszałek wykonuje wszystkie obowiązki Marszałka wymienione w Regulaminie i Ustawie gdy:
a) Marszałek przekazał mu całość kompetencji;
b) w okresie zapowiedzianego publicznie urlopu Marszałka;
c) w przypadku nie podjęcia działania przez Marszałka w ciągu 24 godzin od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania.
4. Wicemarszałek wykonuje obowiązki o których mowa w poprzednich ustępach w porozumieniu z Marszałkiem i nie może zmieniać podjętych przez niego postanowień.

Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi.
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z deputowanych może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu we właściwym wątku lub w osobnym wątku, jeśli Marszałek przekazuje czasowo wszystkie swoje obowiązki Wicemarszałkowi.
4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu mowa jest o „Marszałku” rozumie się przez to również Wicemarszałka lub, z wyjątkiem art. 11, dowolnego deputowanego uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.

Rozdział III.
Obrady Parlamentu.

Art. 5. [Uchwały i ustawy]
Parlament podejmuje uchwały i ustawy w drodze głosowań. Do podjęcia uchwał lub ustaw wymagana jest zwykła większość głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.

Art. 6. [Wiadomości w sali obrad Parlamentu]
Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
(1) wnioski,
(2) debaty,
(3) głosowania,
(4) informacje Marszałka,
(5) wystąpienia.

Art. 7. [Wnioski]
1. Wnioski składają osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu.
2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie „[WNIOSEK]”.
3. Wnioski są adresowane do Marszałka.
4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w porządku według daty zgłoszenia.
5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem dotyczącym wyboru osoby na funkcję obsadzaną przez parlament bądź wyrażenia zgody na jej powołanie.

Art. 8. [Debaty]
1. Debaty otwiera Marszałek.
2. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie „[DEBATA]” oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i tematem debaty. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
3. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
4. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
5. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
6. Debata trwa 7 dni, chyba, że Marszałek wskaże inny termin jej zakończenia. Nie może ona trwać jednak krócej niż 3 dni.
7. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
8. Na wniosek jednego z deputowanych Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni lub wydłużyć debatę o maksymalnie 7 dni.
9. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia debaty, Marszałek może wydłużyć jej trwanie za zgodą co najmniej 1/3 członków parlamentu.

Art. 9. [Poprawki]
1. W ramach debaty deputowani mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w projekcie.
3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w projekcie.
4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po zakończeniu debaty. Marszałek może zarządzić kontynuowanie debaty po przegłosowaniu poprawki, która w dużym stopniu ingeruje w treść i/lub istotę pierwotnego projektu.
6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do projektu bez głosowania.
7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod głosowanie.

Art. 10. [Głosowania]
1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie „[DEBATA]” na „[GŁOSOWANIE – DO X]”, gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki. Treści jednolitej projektu nie trzeba umieszczać jeżeli projekt nie był poddawany zmianom, bądź jednolita treść projektu znajduje się w jednej z wcześniejszych wiadomości.
3a. Otwierając głosowanie Marszałek publikuje listę uprawnionych do głosowania członków parlamentu w formie karty do głosowania. Deputowani, którzy objęli mandat po opublikowaniu listy nie mają prawa do oddania głosu w danym głosowaniu. Głos oddany w głosowaniu przez deputowanego, który utracił mandat po jego oddaniu jest traktowany jako ważny, jednak utrata mandatu pozbawia prawa do oddania głosu w trwającym głosowaniu, nawet jeżeli deputowany znajduje się na liście uprawnionych do głosowania.
4. W ramach otwartego głosowania deputowani przesyłają swoje głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 4 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy deputowani oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów oraz wynik głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w temacie na „[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]”, odwiesza wątek i zamyka go.
10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów dopuszcza się głosowanie alternatywne – wówczas deputowani głosują za jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.
11. Głosowanie, o którym mowa w przepisach poprzedzających może zostać przeprowadzone przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych, w takim wypadku Marszałek otwierając wątek w myśl ust. 2 w treści postu zamieszcza link do panelu głosowania oraz link wskazujący aktualny stan przebiegu głosowania. Ustęp 7 i 9 stosuje się.

Art. 11. [Informacje Marszałka]
1. Informacje Marszałka ogłasza Marszałek.
2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie oznaczenie „[INFORMACJA]”.

Art. 12. [Wystąpienia]
1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.

Art. 13. [Dyskusje niebędące debatami]
1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie traktuje się jako debaty.
2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.

Art. 14. [Archiwum Parlamentu Królewskiego]
1. Po upływie przynajmniej 3 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą, głosowaniem, informacjami lub wystąpieniami Marszałek przenosi go do archiwum obrad Parlamentu.
2. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili odwieszenia.
3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego, informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.

Art. 15. [Uprawnienia szczególne Marszałka]
1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego głosowania.

Rozdział IV.
Deputowani

Art. 16. [Mandat parlamentarny]
1. Mandat parlamentarny nabywa się z chwilą powołania deputowanego przez Króla.
2. Mandat parlamentarny traci się z chwilą skreślenia deputowanego z listy parlamentarzystów w trybie przewidzianym Ustawą.
3. Marszałek skreśla deputowanego z listy parlamentarzystów w sytuacji nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. W liczbie tej nie uwzględnia się więcej niż jednego głosowania, jeżeli przeprowadzane były w tym samym czasie, a także głosowań skróconych decyzją Marszałka, a także głosowań, w trakcie których deputowany był objęty środkiem dyscyplinarnym pozbawienia prawa wypowiedzi w dziale Parlamentu.

rt. 17. [Odpowiedzialność dyscyplinarna]
1. Deputowany może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z zakłócanie przebiegu obrad Parlamentu.
2. Za zakłócanie przebiegu obrad uznaje się:
a) Rażące i uporczywe niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności spamowanie forum Parlamentu wiadomościami niedającymi się zakwalifikować do żadnej z kategorii określonych art. 6 niniejszego Regulaminu,
b) Obraźliwe bądź wulgarne zwracanie się do innych osób na forum Parlamentu.
3. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej Marszałek może:
a) upomnieć deputowanego;
b) postanowić o ograniczeniu bądź pozbawieniu uposażenia w danym miesiącu;
c) pozbawić deputowanego prawa do wypowiedzi na forum Parlamentu na czas nie przekraczający 48 godzin.
4. W sytuacji zachowania odpowiadającego warunkom wskazanym w ust. 2 Marszałek może zastosować środki wskazane w lit. a i c ust. 3 w stosunku do osoby nie będącej deputowanym.
5. Decyzje dyscyplinarne wskazane w lit. b) i c) ust. 3 są ogłaszane w drodze informacji Marszałka. Działania wskazane w lit. a) jest stosowane w wątku, w którym deputowany zakłócił przebieg obrad.
6. Nie można usunąć wypowiedzi deputowanego z Parlamentu. W przypadku umieszczenia w wypowiedzi treści obraźliwych, wulgarnych i/lub drastycznych Marszałek może usunąć je z wypowiedzi deputowanego.
UZASADNIENIE PROJEKTU

Towarzysze, niniejszy projekt składa się z kilku zmian technicznych (dostosowanie Regulaminu do obecnej ustawy o Parlamencie Królewskim) i nielicznych zmian merytorycznych, na których się skupię w uzasadnieniu.

Zmiany merytoryczne dotyczą wyłącznie kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odstąpiłem od dotychczasowego nazewnictwa (urąganie sprawowanemu mandatowi), bo uważam je za niekonkretne. Doprecyzowałem w ramach Regulaminu:

- ile maksymalnie trwać może pozbawienie głosu deputowanego;
- że Marszałek może zarówno odebrać jak i obniżyć wynagrodzenie deputowanego;
- że Marszałek ma informować o stosowaniu środków dyscyplinarnych i jak ma to robić;
- że nie można usunąć wypowiedzi Deputowanego, ale można ją edytować jeżeli zawiera treści obraźliww/wulgarnw/drastyczne;
- że wybrane środki dyscyplinarne można można zastosować do biorących udział w obradach Parlamentu nie-deputowanych;
- że pozbawiony głosu w Parlamencie deputowany nie może zostać usunięty za niegłosowanie;
- że Wicemarszałek może równolegle stosować środki dyscyplinarne;
Zachęcam do udziału w debacie.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Projekt UPK o zmianie Regulaminu PK

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Ekscelencjo,

przyjmuję projekt pod obrady. Debata nad nim potrwa do 4 maja.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu PK

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały. Głosowanie potrwa maksymalnie do 12 maja.
Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van den Spraak:
(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Daniel von Witt »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van den Spraak:
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
NIM: 423923
user_herb: o03
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Oskar ben Grozny Witt »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van den Spraak:
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1745
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Chamberlain »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van den Spraak:
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van den Spraak:

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1413
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Torkan Ingawaar »

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van den Spraak:
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
obywatel
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Erwin von Beckendorff »

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff: ZA
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van den Spraak:
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej

Awatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
Posty: 194
Rejestracja: 13 sty 2018, 00:45
Numer GG: 65292111
NIM:
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Ruprecht van den Spraak »

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff: ZA
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van den Spraak: PRZECIW

Marcel von Chacha
Posty: 245
Rejestracja: 11 sty 2018, 23:24
NIM:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Marcel von Chacha »

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff: ZA
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha: PRZECIW
(14) Ruprecht van den Spraak: PRZECIW

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: WSTRZYMUJE SIĘ
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff: ZA
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha: PRZECIW
(14) Ruprecht van den Spraak: PRZECIW
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
NIM: 659175
user_herb: t10
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Tomasz von Habsburg »

(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: WSTRZYMUJE SIĘ
(3) Daniel von Witt: ZA
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff: ZA
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt: ZA
(13) Marcel von Chacha: PRZECIW
(14) Ruprecht van den Spraak: PRZECIW
(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 12.05][XIII/2018] UPK - Zmiana Regulaminu

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam glosowanie. Spośród 14 zobowiązanych do wzięcia w nim udziału, z swojego obowiązku wywiązało się 10 deputowanych. Oddano 6 głosów za, 3 głosy przeciw i 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Parlament Królewski uchwalił zmianę regulaminu.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości