Dobry start w Mikronacjach - zasady i wnisoki

Lenno barona Antoniego Moskwicza.
Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Główny Inżynier Królewski
Posty: 169
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Dobry start w Mikronacjach - zasady i wnisoki

Post autor: Antoni Moskwicz »

Szanowni,
Publikuję wstępne informacje dot. "Dobrego startu w Mikronacjach". Zapraszam do zapoznania się z zasadami oraz wzorem wniosku - w chwili obecnej oświadczam również, że na dzień 04.01.2021 wnioski nie są przyjmowane. Uruchomienie programu zostanie ogłoszone tutaj.
ZASADY UDZIAŁU w programie "Dobry start w Mikronacjach"
wersja 1/01.2021
ROZDZIAŁ 1. - Postanowienia ogólne
1. Program "Dobry start w Mikronacjach" (zwany dalej "Programem") obowiązuje na terenie Baronii Argentfører w miejscowościach na jej terenie.
2. Program ma na celu ułatwienie uzyskania miejsca zamieszkania w Królestwie Dreamlandu nowym obywatelom oraz zachęcenie do brania udziału w życiu Królestwa Dreamlandu.
3. Program zostaje uruchomiony z chwilą ogłoszenia uruchomienia przez włodarza ziemskiego, gonfaloniera, burgrabiego bądź innego rządcę danej jednostki administracyjnej lub miejscowości.
4. Program zostaje zamknięty z chwilą ogłoszenia zamknięcia przez włodarza ziemskiego, gonfaloniera, burgrabiego bądź innego rządcę danej jednostki administracyjnej lub miejscowości (dalej: "rządcę").
ROZDZIAŁ 2. - Wymagania
1. Uprawnioną osobą do udziału w Programie jest osoba, która posiada obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nie dłużej niż sześć miesięcy, nie posiada ani nie współposiada: nieruchomości mieszkalnej, nieruchomości mieszkalno-komercyjnej, działki budowlanej; na terenie Królestwa Dreamlandu.
2. Zezwala się na udział osoby z kartą stałego pobytu bądź prawem stałego pobytu na innych zasadach przewidzianych prawem z wyjątkiem praw dyplomatycznych pod warunkiem rozpoczęcia procesu nabywania obywatelstwa Królestwa Dreamlandu. Wtedy wykonanie decyzji o przydzieleniu domu lub mieszkania zostaje wstrzymane do czasu uzyskania obywatelstwa przez biorącego udział.
2a. W przypadku odrzucenia wniosku o obywatelstwo i podtrzymania decyzji odmownej w przypadku odwołania bądź niezłożenia odwołania w ustalonym przez prawo terminie wniosek o udział w programie zostaje odrzucony.
2b. Jeśli wnioskodawca jeszcze nie uzyskał obywatelstwa i nie ma innych przeciwwskazań do wydania decyzji, zostaje wydane warunkowe rozpatrzenie wniosku.
3. Osoby o statusie uchodźcy bądź azylanci mogą uczestniczyć w programie za pisemną zgodą organu administracyjnego decydującego o azylu.
4. Wniosek o udział w Programie może zostać złożony tylko dwa razy.
ROZDZIAŁ 3. - Procedura rozpatrzenia wniosku
1. Wzór wniosku jest dostępny w urzędach miast i urzędach jednostek administracyjnych, w których Program obowiązuje oraz na stronie internetowej wskazanych urzędów.
2. Wnioskodawca składa wniosek w urzędzie odpowiednim dla jednostki administracyjnej, w której wnioskuje o przydzielenie mieszkania lub domu. Złożenie wniosku w nieodpowiedniej jednostce administracyjnej może uniemożliwić przetwarzanie wniosku bądź je znacząco wydłużyć.
3. Po sprawdzeniu dokumentu tożsamości i złożeniu wniosku urzędnik przyjmujący wniosek wystawia zaświadczenie o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia. Jest ono podstawą do odebrania tytułu prawnego do nieruchomości, dokumentów związanych z nieruchomością i wszelkich środków dostępowych do lokalu (m.in. klucze do drzwi, bramy, garażu itp.)
4. Przewidywany czas od przyjęcia wniosku do wydania decyzji to dwa tygodnie. Czas ten może ulec zmianie, a o każdym jego wydłużeniu wnioskodawca jest powiadomiony poprzez wiadomość na forum bądź inny ustalony kanał komunikacji.
5. Powiadomienie o wydłużeniu czasu rozpatrywania wniosku może zostać ogłoszone w ogłoszeniach urzędowych danej jednostki administracyjnej lub miejscowości.
6. W przypadku, gdy nie jest możliwe przydzielenie nieruchomości o podanej we wniosku specyfikacji, urząd daje propozycję przyjęcia innej o możliwie zbliżonej specyfikacji.
7. Jeśli nie ma dostępnych nieruchomości z opcją przeznaczenia komercyjnego we wskazanym zakresie, urząd proponuje inną nieruchomość o specyfikacji możliwie zbliżonej do tej z wniosku bez opcji przeznaczenia komercyjnego lub z opcją przeznaczenia komercyjnego w innym zakresie.
8. W przypadku zgubienia potwierdzenia przyjęcia wniosku można okazać dokument tożsamości okazany przy składaniu wniosku.
9. Po uzyskaniu warunkowego zatwierdzenia wniosku i uzyskaniu obywatelstwa, aby uzyskać tytuł prawny do nieruchomości i środki dostępowe, należy przedstawić dokument potwierdzający uzyskanie obywatelstwa.
10. Warunkowe zatwierdzenie wniosku ważne jest przez trzy tygodnie od daty wydania.
ROZDZIAŁ 4. - Odwołania
1. W przypadku decyzji odmownej przysługuje prawo do odwołania się od niej. Prawo do odwołania przysługuje tylko jeden raz na wniosek.
2. Okres odwołania obowiązuje przez tydzień od wydania decyzji odmownej.
3. Odwołać się można od decyzji pozytywnej w przypadku przyznania nieruchomości w innym mieście niż wskazane we wniosku bądź nieruchomości uniemożliwiającej zamieszkanie lub użycie komercyjne, jeśli wniosek to uwzględniał.
4. Termin przetwarzania odwołania wynosi jeden tydzień.
ROZDZIAŁ 5. - Tytuł prawny do nieruchomości
1. Nieruchomość przyznawana w Programie:
a) nie jest obciążona hipoteką
b) przed przyznaniem jest wyłączną własnością jednostki administracyjnej bądź miejscowości
c) w chwili przyznania jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego uwzględniającym użytek o który zawnioskowano lub nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego
Do czego rządca się zobowiązuje.
2. Nabywający nieruchomość zobowiązuje się do:
a) zamieszkiwania w danej nieruchomości przez minimum 6 miesięcy w roku przez okres trzech lat od przydzielenia
b) zameldowania stałego na terenie przydzielonej nieruchomości
c) wykorzystywania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem i planem zagospodarowania przestrzennego
d) uiszczania odpowiednich opłat w wyznaczonym terminie na rzecz odpowiednich podmiotów, m.in. dostawców mediów
3. W chwili przyznania nieruchomość zostaje przekazana w użytkowanie nabywcy. Tytuł własności pozostaje u władz miasta bądź jednostki administracyjnej.
4. Nieruchomość może zostać odebrana nabywcy jeśli:
a) nie uiszcza stosownych opłat z nią związanych
b) utracił obywatelstwo Królestwa Dreamlandu
c) podejmuje się jej sprzedaży
d) wykorzystuje nieruchomość niezgodnie z przeznaczeniem, w tym do działalności przestępczej
e) nabywca nie jest zameldowany na stałe pod adresem przydzielonej nieruchomości
f) nabywca nie zamieszkuje pod adresem przydzielonej nieruchomości
g) Rada Miasta bądź Rada danej jednostki administracyjnej zadecyduje o odebraniu nieruchomości na podstawie podejrzeń o działanie na szkodę miasta bądź jednostki administracyjnej
5. Nieruchomość, aby przeszła na własność nabywcy, musi zostać wykupiona. Ofertę kupna nieruchomości uzyskać można po dziesięciu latach od nabycia nieruchomości poprzez Program.
ROZDZIAŁ 6. - Postanowienia końcowe
1. Niniejsze zasady zyskują ważność w chwili ogłoszenia pierwszego uruchomienia Programu.
2. Ważność niniejszych zasad jest zawieszona, z wyjątkiem rozdziału 5, w chwili wstrzymania programu.
3. Zasady te mogą zmienić się w każdym momencie po uruchomieniu Programu, a nowe zasady zostają wprowadzone po jednym tygodniu od ogłoszenia.
Wzór wniosku
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
NIM:
WNIOSEK
O przyznanie mieszkania lub domu w ramach programu "Dobry start w Mikronacjach"
Uprzejmie proszę o przyznanie mieszkania/domu* w ramach programu "Dobry start w Mikronacjach" w miejscowości: [__________]

[ ] Zamierzam założyć własną małą lub mikrodziałalność gospodarczą na przydzielonym miejscu zamieszkania**
Specjalność: (zaznaczyć znakiem X TYLKO, gdy zaznaczone jest pole dot. działalności gospodarczej)
[ ] Rolnictwo (gospodarstwo rolne)
[ ] Działalność przemysłowa - przemysł lekki, przemysł spożywczy
[ ] Handel
[ ] Wynajem pokojów, agroturystyka
[ ] Bankowość, telekomunikacja, usługi prawnicze, usługi tłumacza przysięgłego
[ ] Medycyna, stomatologia
[ ] Inne (wpisać właściwe): [__________]

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że**:
[ ] Nie jestem posiadaczem ani współposiadaczem żadnych nieruchomości mieszkalnych ani mieszkalno-biznesowych na terenie Królestwa Dreamlandu
[ ] Nie mam stałego zameldowania w żadnej z miejscowości Królestwa Dreamlandu
[ ] Posiadam obywatelstwo Królestwa Dreamlandu
[ ] Jestem w trakcie nabywania obywatelstwa Królestwa Dreamlandu
[ ] Posiadam kartę stałego pobytu na terenie Królestwa Dreamlandu bądź prawo stałego pobytu na innych zasadach (nie dotyczy dokumentów dyplomatycznych)

POUCZENIE: Składanie fałszywych oświadczeń bądź podanie nieprawidłowych danych może doprowadzić do negatywnego rozpatrzenia wniosku, a w przypadku uporczywego ich składania może wykluczyć z udziału w programie "Dobry start w Mikronacjach".

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez władze wpisanej miejscowości lub jednostki administracyjnej nadrzędnej tej miejscowości na potrzeby rozpatrzenia wniosku. Jednocześnie oświadczam, że dane w niniejszym wniosku są prawidłowe. W przypadku zmiany danych w trakcie przetwarzania wniosku zobowiązuję się do poinformowania Urzędu natychmiast po zatwierdzeniu ich zmiany.

PODPIS: _______________


* - niepotrzebne skreślić
** - zaznaczyć właściwe znakiem X
Na tę chwilę zapraszam serdecznie do komentowania.
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører
ODPOWIEDZ

Wróć do „Miasto Førerstad”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość