Uchwalono: Ustawa o statucie parlamentu

Każdy obywatel może współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w parlamencie.
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1424
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Torkan Ingawaar »

Aluś de la Ciprofloksja: ZA
William Chamberlain-Schlesinger: ZA
Stanisław Dmowski:
JKW Robert II Fryderyk: ZA
Mischa Baxter: ZA
JKW Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar: ZA
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
obywatel
Posty: 1756
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Stanisław Dmowski »

Aluś de la Ciprofloksja: ZA
William Chamberlain-Schlesinger: ZA
Stanisław Dmowski: ZA
JKW Robert II Fryderyk: ZA
Mischa Baxter: ZA
JKW Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar: ZA

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2178
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Głosowanie nad poprawką księcia de la Ciprofloksja dobiegło końca dziś w południe. Spośród ośmiu uprawnionych głosy oddali wszyscy, w tym siedmiu ZA, jeden PRZECIW. W związku z tym stwierdzam, że Parlament Królestwa przyjął wniesioną poprawkę. Przedstawiam ostateczny tekst projektu, uwzględniający autopoprawki, przyjętą poprawkę oraz korektę marszałkowską, a także tekst jednolity ustawy zmienianej (ustawa o państwowym forum dyskusyjnym):

USTAWA
(projekt)

o statucie parlamentu

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniora Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowimy, co następuje:


Rozdział 1.
Organizacja parlamentu

Artykuł 1.
Ustawa określa organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa, zwanego dalej „parlamentem”.
Artykuł 2.
(1) Parlament składa się z obywateli dreamlandzkich wpisanych na listę członków parlamentu.

(2) Wpisanie obywatela na listę członków parlamentu, jak również skreślenie go z niej następuje na żądanie zainteresowanego.

(3) Skreśla się obywatela z listy członków parlamentu, jeśli nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach, chyba że głosowania te zakończyły się w odstępie czasowym nieprzekraczającym dwudziestu czterech godzin.
Artykuł 3.
(1) Marszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „marszałkiem”, reprezentuje parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego prace i przewodniczy jego obradom.

(2) Marszałek w szczególności:
1) prowadzi listę członków parlamentu;

2) przyjmuje i kontroluje przedstawiane parlamentowi wnioski;

3) otwiera i zamyka obrady;

4) zarządza kolejne etapy obrad i decyduje o czasie ich trwania;

5) zarządza miejscem obrad parlamentu;

6) strzeże powagi parlamentu, przestrzegania porządku obrad i spokoju w miejscu obrad parlamentu.
(3) Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „wicemarszałkiem”, zastępuje marszałka:
1) z jego upoważnienia;

2) gdy jest on nieobecny albo bezczynny;

3) gdy jego stanowisko jest nieobsadzone.
Artykuł 4.
(1) Parlament wybiera marszałka ze swojego grona, na trzymiesięczną kadencję. Może go odwołać w toku kadencji, o ile jednocześnie powoła nowego marszałka.

(2) Wybór i powołanie marszałka następują bezwzględną większością głosów.

(3) Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się także do wicemarszałka.
Artykuł 5.
Jeśli marszałek i wicemarszałek będą obaj nieobecni albo bezczynni bądź ich stanowiska będą nieobsadzone, Król, działając na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra, powierzy jednemu z członków parlamentu obowiązki marszałka.
Rozdział 2.
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 6.
(1) Żaden etap obrad, a podczas głosowań nad poprawkami także żadne z głosowań z osobna, nie może trwać krócej niż czterdzieści osiem godzin.

(2) Głosowanie w toku nie podlega skróceniu, chyba że jego wynik jest przesądzony.
Rozdział 3.
Zwykły tryb obrad

Artykuł 7.
(1) Projekt ustawy przedstawia parlamentowi Król, Rząd Królewski albo członek parlamentu.

(2) Projekt dekretu przedstawia parlamentowi Król.

(3) Projekt uchwały przedstawia parlamentowi członek parlamentu.

(4) Do wniosku załącza się odpowiednie uzasadnienie, a do projektów ustaw i dekretów zakładających zmianę praw stanowionych także teksty jednolite tych praw.
Artykuł 8.
(1) Obrady w sprawie projektu ustawy obejmują dyskusję, głosowania nad poprawkami i głosowanie nad projektem.

(2) Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także do obrad w sprawie projektu uchwały. Jeśli jednak projekt jest pilny lub niebudzący wątpliwości, marszałek może zarządzić pominięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem.

(3) Obrady w sprawie projektu dekretu obejmują dyskusję i głosowanie nad projektem.
Artykuł 9.
(1) Podczas dyskusji nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, wnioskodawca i ci, którzy mogliby przedstawić projekt tego samego rodzaju, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Poprawka zgłoszona przez wnioskodawcę zmienia treść projektu bez potrzeby głosowania, chyba że wnioskodawca zaznaczył, że sobie tego nie życzy.
Artykuł 10.
W głosowaniu członek parlamentu głosuje za, głosuje przeciw albo wstrzymuje się od głosu.
Rozdział 4.
Wybór urzędników

Artykuł 11.
Wybór kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra, wyznaczanego przez parlament, marszałka oraz wicemarszałka następuje według przepisów niniejszego rozdziału.
Artykuł 12.
(1) Marszałek otwiera obrady najwcześniej na dwa tygodnie, a najpóźniej na tydzień przed upływem trzech miesięcy od powołania Rządu Królewskiego, wyboru bądź powołania marszałka albo wyboru bądź powołania wicemarszałka.

(2) Marszałek otwiera obrady w innym czasie, jeśli okaże się to konieczne.
Artykuł 13.
(1) Obrady obejmują zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad kandydatami.

(2) Kandydaci zgłaszają się osobiście.

(3) W głosowaniu członek parlamentu oddaje głos za jednym z kandydatów albo przeciw im wszystkim.
Artykuł 14.
(1) Wybranym jest kandydat, który w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów.

(2) Jeśli dwóch albo więcej kandydatów uzyskało najwięcej głosów na równi, głosowanie powtarza się z pominięciem pozostałych.

(3) Nie powtarza się dwa razy głosowania między tymi samymi kandydatami. W takim przypadku powtarza się obrady od początku.

(4) Jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, powtarza się obrady od początku.
Artykuł 15.
Jeśli parlament nie wybierze kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra w ciągu piętnastu dni od otwarcia obrad w tej sprawie albo od dnia, w którym takie obrady powinny były najpóźniej zostać otwarte, którekolwiek nastąpiło wcześniej, Król samodzielnie powoła Rząd Królewski na podstawie art. 6 ust. 4 Konstytucji.
Rozdział 5.
Prawo zapytania

Artykuł 16.
(1) Członek parlamentu składa zapytanie do Króla albo do Rządu Królewskiego, przewidziane art. 7 ust. 6 Konstytucji, w miejscu obrad parlamentu.

(2) Adresat zapytania obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu tygodnia od złożenia zapytania, w tym miejscu, gdzie złożono zapytanie. Jeśli udzielenie odpowiedzi wymaga dłuższego czasu, adresat zapytania zawiadamia o tym interpelanta i udziela odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zapytania.

(3) W sprawie zapytania przeprowadza się obrady, obejmujące dyskusję nad tym zapytaniem oraz odpowiedzią na nie.
Rozdział 6.
Przepisy porządkowe
Artykuł 17.
(1) Członek parlamentu, który w zakresie uczestnictwa w obradach parlamentu albo w miejscu obrad parlamentu narusza porządek obrad, spokój lub powagę parlamentu, podlega pozbawieniu prawa do wynagrodzenia, pozbawieniu prawa udziału w dyskusjach parlamentu albo zawieszeniu w prawach członka parlamentu.

(2) Pozbawienie prawa do wynagrodzenia dotyczy części albo całości wynagrodzenia przysługującego obłożonemu tym środkiem porządkowym za miesiąc, w którym popełniono przewinienie porządkowe.

(3) Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu stosuje się przez czas określony w dniach, nie dłużej jednak niż przez czternaście dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się dwadzieścia cztery godziny.
Artykuł 18.
(1) Osoby niebędące członkami parlamentu podlegają w miejscu obrad parlamentu zarządzeniom marszałka.

(2) Marszałek może wydalić z miejsca obrad parlamentu osobę, która nie podporządkowuje się jego zarządzeniom.
Artykuł 19.
(1) Marszałek nakłada środki porządkowe i zapewnia ich wykonanie. W przypadku przewinienia porządkowego małej wagi marszałek może poprzestać na upomnieniu sprawcy.

(2) Od zarządzenia marszałka obłożonemu środkiem porządkowym przysługuje odwołanie do parlamentu w ciągu siedemdziesięciu dwóch godzin od wydania zarządzenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania środka porządkowego.

(3) Zarządzenia marszałka w sprawach porządkowych podlegają ogłoszeniu w miejscu obrad parlamentu, zamiast w państwowym publikatorze urzędowym.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
Artykuł 20.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi:
1) w ciągu tygodnia od upływu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji;

2) w ciągu tygodnia od upływu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 21.
W ustawie z dnia 22 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym po art. 16 dodaje się art. 17 w brzmieniu:
„Art. 17. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyłączeniem art. 11 i 16, nie stosuje się w miejscu obrad Parlamentu Królestwa.”.
Artykuł 22.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(miejsce na podpis JKM)
***
TEKST JEDNOLITY
USTAWA
z dnia 22 lipca 2017 r.

o państwowym forum dyskusyjnym
My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,
ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Zasadniczą przestrzenią komunikacji w Królestwie Dreamlandu jest państwowe forum dyskusyjne, zwane dalej „forum”.
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie;
7) rozpowszechniać realnych danych osobowych oraz realnego wizerunku osób, które sobie tego nie życzą.
Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.
Rozdział 2
Administracja i moderacja forum
Art. 5. 1. Administracja forum sprawuje ogólny zarząd nad forum, a szczególnie tworzy i znosi sekcje forum oraz określa bierny i czynny dostęp do nich.
2. Administrację forum stanowią: Król, Pierwszy Minister, minister spraw wewnętrznych, Główny Inżynier Królewski i inni, właściwi inżynierowie królewscy oraz administratorzy forum, powoływani i odwoływani przez ministra spraw wewnętrznych.
3. Król wykonuje czynności administracji forum na wniosek albo za zgodą ministra spraw wewnętrznych.
4. Administratorzy forum, powołani przez ministra spraw wewnętrznych, podlegają jego wytycznym i poleceniom.

Art. 6. 1. Moderacja forum zapewnia ochronę porządku publicznego na forum w granicach przepisów ustawy.
2. Moderację forum stanowią minister policji oraz moderatorzy forum. Minister policji powołuje i odwołuje moderatorów forum.
3. Moderatorzy forum, powołani przez ministra policji, podlegają jego wytycznym i poleceniom.
Rozdział 3
Struktura forum
Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. Sekcja forum przeznaczona pod użytkowanie jej przez Królestwo Elderlandu, zgodnie z Traktatem o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawartym dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze, nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego
Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie i sędziowie pokoju.
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są cżłonkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13. 1. Środkami porządkowymi są:
1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) ewaporacja.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
2b. Areszt nakłada się na użytkowników uporczywie i wielokrotnie łamiących przepisy niniejszej ustawy mimo zastosowania innych środków porządkowych, na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 7 dni. Użytkownik, wobec którego zastosowany został środek porządkowy w postaci aresztu nie ma możliwości zamieszczania postów na forum. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego pełniona przez użytkownika funkcja publiczna lub inne przepisy prawa, użytkownik może opublikować post, po uprzedniej akceptacji jego treści przez moderatora.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.
4. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez ewaporowanego, szczególnie jego konto i wszystkie zamieszczone przezeń posty. Ewaporację można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.

Art. 14. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.

Art. 16. Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej. Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do Sądu Królestwa

Art. 17. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyłączeniem art. 11 i 16, nie stosuje się w miejscu obrad Parlamentu Królestwa.
Alfred, rex

Zarządzam głosowanie nad powyższym projektem do godziny osiemnastej w piątek 11 września. Można głosować ZA albo PRZECIW tudzież WSTRZYMAĆ SIĘ od głosu. Karta do głosowania poniżej.

książę Aluś de la Ciprofloksja:
diuk William Chamberlain-Schlesinger:
hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Robert II Fryderyk:
pan Mischa Baxter:
król-senior Alfred de Ebruz:
baron Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: RIIF »

książę Aluś de la Ciprofloksja:
diuk William Chamberlain-Schlesinger:
hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Robert II Fryderyk: ZA
pan Mischa Baxter:
król-senior Alfred de Ebruz:
baron Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar:
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2178
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

książę Aluś de la Ciprofloksja:
diuk William Chamberlain-Schlesinger:
hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Robert II Fryderyk: ZA
pan Mischa Baxter:
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
inżynier królewski
Posty: 143
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Antoni Moskwicz »

książę Aluś de la Ciprofloksja:
diuk William Chamberlain-Schlesinger:
hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Robert II Fryderyk: ZA
pan Mischa Baxter:
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Antoni Moskwicz: ZA
markiz Torkan Ingawaar:
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2387
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Miś »

książę Aluś de la Ciprofloksja:
diuk William Chamberlain-Schlesinger:
hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Robert II Fryderyk: ZA
pan Mischa Baxter: ZA
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Antoni Moskwicz: ZA
markiz Torkan Ingawaar:
Obrazek

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5102
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: الوـس »

książę Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW tudzież WSTRZYMUJĘ SIĘ
diuk William Chamberlain-Schlesinger:
hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Robert II Fryderyk: ZA
pan Mischa Baxter: ZA
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Antoni Moskwicz: ZA
markiz Torkan Ingawaar:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2178
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Przyzywam na salę obrad panów: @Torkan Ingawaar, @Chamberlain i @Stanisław Dmowski. Czas jest do jutra do godziny osiemnastej.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1424
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Torkan Ingawaar »

książę Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW tudzież WSTRZYMUJĘ SIĘ
diuk William Chamberlain-Schlesinger:
hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Robert II Fryderyk: ZA
pan Mischa Baxter: ZA
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Antoni Moskwicz: ZA
markiz Torkan Ingawaar: ZA
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1918
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Chamberlain »

książę Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW tudzież WSTRZYMUJĘ SIĘ
diuk William Chamberlain-Schlesinger: ZA
hrabia Stanisław Dmowski:
król-senior Robert II Fryderyk: ZA
pan Mischa Baxter: ZA
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Antoni Moskwicz: ZA
markiz Torkan Ingawaar: ZA
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
obywatel
Posty: 1756
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Stanisław Dmowski »

książę Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW tudzież WSTRZYMUJĘ SIĘ
diuk William Chamberlain-Schlesinger: ZA
hrabia Stanisław Dmowski: ZA
król-senior Robert II Fryderyk: ZA
pan Mischa Baxter: ZA
król-senior Alfred de Ebruz: ZA
baron Antoni Moskwicz: ZA
markiz Torkan Ingawaar: ZA

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2178
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Głosowanie dobiegło końca przedwczoraj o osiemnastej. Spośród ośmiu uprawnionych wzięło udział siedmiu (jeden oddał głos po terminie), w tym sześciu oddało głosy za przedłożeniem, jeden oddał głos nieważny. Stwierdzam, że Parlament Królestwa uchwalił projekt ustawy o statucie parlamentu. Doręczam go Jego Królewskiej Mości.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5102
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: الوـس »

Alfred pisze:
13 wrz 2020, 19:34
jeden oddał głos nieważny.
Protestuję. Oddałem głos, który był przewidziany w ogłoszeniu Wielebnego Marszałka, tj. PRZECIW tudzież WSTRZYMUJĘ SIĘ.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2387
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Miś »

Przyłączam się do protestu Wielebnego Wicemarszałka. Oddany przez Towarzysza Księcia głos był głosem ważnym. Posiłkując się znanym tudzież lubianym w Internecie argumentum ad dictionarium należy wskazać na definicję tudzież przypomnieć znaczenie słowa "tudzież": spójnik, który w zdaniach współrzędnie złożonych znaczy tyle co: a także, i, oraz [1]. Niniejszym żądam ponownego przeliczenia głosów.
---
[1] https://sjp.pl/tudzie%C5%BC [data ostatniego dostępu: 14.09.2020]
Obrazek

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2178
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Sposób wzięcia udziału w głosowaniu określa statut parlamentu (dekret). Protesty oddalam. Proszę iść się wyzłośliwiać gdzie indziej.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2387
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Miś »

Wielebny Marszałek przyznał się zatem do tego, że zarządził głosowanie w trybie nieprzewidzianym przez statut parlamentu. Por. "W głosowaniu członek parlamentu głosuje za, głosuje przeciw albo wstrzymuje się od głosu" [1] oraz "Można głosować ZA albo PRZECIW tudzież WSTRZYMAĆ SIĘ od głosu" [2]. W związku z powyższym żądam ponownego głosowania.
---
[1] viewtopic.php?f=682&t=11461 [data ostatniego dostępu: 14.09.2020]
[2] viewtopic.php?p=85845#p85845 [data ostatniego dostępu: 14.09.2020]
Obrazek

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
inżynier królewski
Posty: 143
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Antoni Moskwicz »

Proponuję, by do następnego głosowania wprowadzić jasną listę wyrażeń, które są jedynymi uznawanymi za ważne przy oddawaniu głosu - na przykład:
  • ZA
  • PRZECIW
  • WSTRZYMUJĘ SIĘ
Jednakże jest to tylko moja propozycja.
Co do obecnego - również wnoszę o jego powtórzenie i podanie opcji wyboru w sposób, który podkreśli możliwość wybrania wyłącznie jednej z trzech opcji.
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: RIIF »

Jako, że głosy osób, które wniosły protest, jakiekolwiek by one nie były, nic nowego nie wniosą, no wyniku nie zmienią, apeluję o to by zamknąć ten punkt programu i lecieć dalej, z koksem. Strasznie trąci nudą i myszką. Jednocześnie proszę by w przyszłości Marszałek nie wydziwiał z opcjami do głosowania bo trochę śmiesznie, trochę strasznie.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2178
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Szanowni Koledzy, w swoim zarządzeniu chciałem wskazać, że dostępnymi sposobami wzięcia udziału jest oddanie głosu (za albo przeciw), a także wstrzymanie się od głosu. Sproblematyzowane przez niektórych Kolegów „tudzież” (inaczej: „a także”) miało tutaj wskazywać jedynie, że wstrzymanie się od głosu jest czynnością innego rodzaju, niż oddanie takiego czy innego głosu, stoi niejako z boku względem dwóch wymienionych wcześniej sposobów udziału w głosowaniu. Jednoczesne oddanie głosu i wstrzymanie się od głosu obciążone jest logiczną sprzecznością, trzeba zatem specjalnie interpretować zarządzenie w sposób nieżyczliwy, aby wyczytać z niego taką właśnie sugestię.

Zarazem trudno mi uwierzyć, że w istocie aktualny wicemarszałek i były marszałek parlamentu w istocie zostali zmyleni przez niejasną treść zarządzenia i zapomnieli o treści obowiązujących przepisów. Problem jest zgoła innego rodzaju. Jeśli ci panowie osiągają satysfakcję z wyzłośliwiania się nad czyimś domniemanym błędem językowym, niechaj czynią to do woli, nie będziemy jednak z tego powodu powtarzać głosowania, tym bardziej, że rzekome „nieprawidłowości” pozostały bez wpływu na podjęte rozstrzygnięcie.

Przy podejmowaniu kolejnych zarządzeń tego rodzaju zadbam o użycie maksymalnie precyzyjnego języka.

Zgodnie z przysługującym mi prawem do zarządzania miejscem obrad parlamentu, zamykam wątek. Projekt ustawy został uchwalony i przedstawiony Jego Królewskiej Mości, a dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości