Uchwalono: Ustawa o statucie parlamentu

Każdy obywatel może współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w parlamencie.
Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Uchwalono: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Drodzy Współobywatele,

przedstawiam projekt ustawy o statucie parlamentu. Projekt jest w znakomitej większości powtórzeniem obowiązującego dekretu o statucie parlamentu. Sens uchwalenia nowego aktu normatywnego jest taki, że do czasu uchwalenia ustawy regulującej organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa, rząd może te kwestie określać dekretem. W ciągu trzech miesięcy obowiązywania obecnego statutu parlamentu jego przepisy nie wzbudzały większych kontrowersji ani narzekań. Osobiście uważam je za udane; są zwięzłe i elastyczne, zapewniają niezbędne minimum regulacji. Rozszerzyłem je tylko o zagadnienia porządkowe, które dotychczas pominięto całkowitym milczeniem.

Zapraszam do dyskusji.
USTAWA
(projekt)

o statucie parlamentu

JA, ALUŚ DE LA CIPROFLOKSJA,
regent Królestwa Dreamlandu,

w imię

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI MACIEJA II,
króla Dreamlandu i Scholandii,

pana ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniora Furlandii i Luindoru, zwierzchnika Skytji,
seniora Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródła sprawiedliwości, zwierzchnika sił zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowię, co następuje:


Rozdział 1.
Organizacja parlamentu

Artykuł 1.
Ustawa określa organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa, zwanego dalej „parlamentem”.
Artykuł 2.
(1) Parlament składa się z obywateli dreamlandzkich wpisanych na listę członków parlamentu.

(2) Wpisanie obywatela na listę członków parlamentu, jak również skreślenie go z niej następuje na żądanie zainteresowanego.

(3) Skreśla się obywatela z listy członków parlamentu, jeśli nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach, chyba że głosowania te zakończyły się w odstępie czasowym nieprzekraczającym dwudziestu czterech godzin.
Artykuł 3.
(1) Marszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „marszałkiem”, reprezentuje parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego prace i przewodniczy jego obradom.

(2) Marszałek w szczególności:
1) prowadzi listę członków parlamentu;

2) przyjmuje i kontroluje przedstawiane parlamentowi wnioski;

3) otwiera i zamyka obrady;

4) zarządza kolejne etapy obrad i decyduje o czasie ich trwania;

5) zarządza miejscem obrad parlamentu;

6) strzeże powagi parlamentu, przestrzegania porządku obrad i spokoju w miejscu obrad parlamentu.
(3) Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „wicemarszałkiem”, zastępuje marszałka:
1) z jego upoważnienia;

2) gdy jest on nieobecny albo bezczynny;

3) gdy jego stanowisko jest nieobsadzone.
Artykuł 4.
(1) Parlament wybiera marszałka ze swojego grona, na trzymiesięczną kadencję. Może go odwołać w toku kadencji, o ile jednocześnie powoła nowego marszałka.

(2) Wybór i powołanie marszałka następują bezwzględną większością głosów.

(3) Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się także do wicemarszałka.
Artykuł 5.
Jeśli marszałek i wicemarszałek będą obaj nieobecni albo bezczynni bądź ich stanowiska będą nieobsadzone, Król, działając na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra, powierzy jednemu z członków parlamentu obowiązki marszałka.
Rozdział 2.
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 6.
(1) Żaden etap obrad, a podczas głosowań nad poprawkami także żadne z głosowań z osobna, nie może trwać krócej niż czterdzieści osiem godzin.

(2) Głosowanie w toku nie podlega skróceniu, chyba że jego wynik jest przesądzony.
Rozdział 3.
Zwykły tryb obrad

Artykuł 7.
(1) Projekt ustawy przedstawia parlamentowi Król, Rząd Królewski albo członek parlamentu.

(2) Projekt dekretu przedstawia parlamentowi Król.

(3) Projekt uchwały przedstawia parlamentowi członek parlamentu.

(4) Do wniosku załącza się odpowiednie uzasadnienie, a do projektów ustaw i dekretów zakładających zmianę praw stanowionych także teksty jednolite tych praw.
Artykuł 8.
(1) Obrady w sprawie projektu ustawy obejmują dyskusję, głosowania nad poprawkami i głosowanie nad projektem.

(2) Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także do obrad w sprawie projektu uchwały. Jeśli jednak projekt jest pilny lub niebudzący wątpliwości, marszałek może zarządzić pominięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem.

(3) Obrady w sprawie projektu dekretu obejmują dyskusję i głosowanie nad projektem.
Artykuł 9.
(1) Podczas dyskusji nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, wnioskodawca i ci, którzy mogliby przedstawić projekt tego samego rodzaju, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Poprawka zgłoszona przez wnioskodawcę zmienia treść projektu bez potrzeby głosowania, chyba że wnioskodawca zaznaczył, że sobie tego nie życzy.
Artykuł 10.
W głosowaniu członek parlamentu głosuje za, głosuje przeciw albo wstrzymuje się od głosu.
Rozdział 4.
Wybór urzędników

Artykuł 11.
Wybór kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra, wyznaczanego przez parlament, marszałka oraz wicemarszałka następuje według przepisów niniejszego rozdziału.
Artykuł 12.
(1) Marszałek otwiera obrady najwcześniej na dwa tygodnie, a najpóźniej na tydzień przed upływem trzech miesięcy od powołania Rządu Królewskiego, wyboru bądź powołania marszałka albo wyboru bądź powołania wicemarszałka.

(2) Marszałek otwiera obrady w innym czasie, jeśli okaże się to konieczne.
Artykuł 13.
(1) Obrady obejmują zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad kandydatami.

(2) Kandydaci zgłaszają się osobiście.

(3) W głosowaniu członek parlamentu oddaje głos za jednym z kandydatów albo przeciw im wszystkim.
Artykuł 14.
(1) Wybranym jest kandydat, który w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów.

(2) Jeśli dwóch albo więcej kandydatów uzyskało najwięcej głosów na równi, głosowanie powtarza się z pominięciem pozostałych.

(3) Nie powtarza się dwa razy głosowania między tymi samymi kandydatami. W takim przypadku powtarza się obrady od początku.

(4) Jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, powtarza się obrady od początku.
Artykuł 15.
Jeśli parlament nie wybierze kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra w ciągu piętnastu dni od otwarcia obrad w tej sprawie albo od dnia, w którym takie obrady powinny były najpóźniej zostać otwarte, którekolwiek nastąpiło wcześniej, Król samodzielnie powoła Rząd Królewski na podstawie art. 6 ust. 4 Konstytucji.
Rozdział 5.
Prawo zapytania

Artykuł 16.
(1) Członek parlamentu składa zapytanie do Króla albo do Rządu Królewskiego, przewidziane art. 7 ust. 6 Konstytucji, za pośrednictwem marszałka.

(2) Adresat zapytania obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu tygodnia od doręczenia zapytania, za pośrednictwem marszałka. Jeśli udzielenie odpowiedzi wymaga dłuższego czasu, zawiadamia o tym marszałka i udziela odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zapytania.

(3) Marszałek przedstawia parlamentowi treść zapytania i udzielonej odpowiedzi albo treść zapytania i informację o nieudzieleniu odpowiedzi w terminie.

(4) W sprawie zapytania, na które udzielono odpowiedzi przeprowadza się obrady, obejmujące dyskusję nad tym zapytaniem oraz odpowiedzią na nie.
Rozdział 6.
Przepisy porządkowe
Artykuł 17.
(1) Członek parlamentu, który w zakresie uczestnictwa w obradach parlamentu albo w miejscu obrad parlamentu narusza porządek obrad, spokój lub powagę parlamentu, podlega pozbawieniu prawa do wynagrodzenia, pozbawieniu prawa udziału w dyskusjach parlamentu albo zawieszeniu w prawach członka parlamentu.

(2) Pozbawienie prawa do wynagrodzenia dotyczy części albo całości wynagrodzenia przysługującego obłożonemu tym środkiem porządkowym za miesiąc, w którym popełniono przewinienie porządkowe.

(3) Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu orzeka się na czas określony, od 7 do 21 dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się 24 godziny.

(4) Marszałek nakłada środki porządkowe i zapewnia ich wykonanie. Od zarządzenia marszałka obłożonemu środkiem porządkowym przysługuje odwołanie do parlamentu w ciągu 72 godzin od wydania zarządzenia.
Artykuł 18.
(1) Osoby niebędące członkami parlamentu podlegają w miejscu obrad parlamentu zarządzeniom marszałka.

(2) Marszałek może wydalić z miejsca obrad parlamentu osobę, która nie podporządkowuje się jego zarządzeniom.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
Artykuł 19.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi:
1) w ciągu tygodnia od upływu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji;

2) w ciągu tygodnia od upływu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 20.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Wniosek: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Zarządzam dyskusję do godziny 18:00 w kolejną niedzielę (9 sierpnia).
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2377
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Miś »

Do przepisów porządkowych wrzuciłbym upomnienie jako pierwszy środek stosowany przy naruszeniu statutu parlamentu. Poza tym 21 dni to za długi czas jak na dreamlandzkie realia i skróciłbym go do 7.
Obrazek

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Składam autopoprawkę zmieniającą brzmienie rozdziałów 6 i 7:
Rozdział 6.
Przepisy porządkowe
Artykuł 17.
(1) Członek parlamentu, który w zakresie uczestnictwa w obradach parlamentu albo w miejscu obrad parlamentu narusza porządek obrad, spokój lub powagę parlamentu, podlega pozbawieniu prawa do wynagrodzenia, pozbawieniu prawa udziału w dyskusjach parlamentu albo zawieszeniu w prawach członka parlamentu.

(2) Pozbawienie prawa do wynagrodzenia dotyczy części albo całości wynagrodzenia przysługującego obłożonemu tym środkiem porządkowym za miesiąc, w którym popełniono przewinienie porządkowe.

(3) Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu orzeka się na czas określony, od 7 do 14 dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się 24 godziny.
Artykuł 18.
(1) Osoby niebędące członkami parlamentu podlegają w miejscu obrad parlamentu zarządzeniom marszałka.

(2) Marszałek może wydalić z miejsca obrad parlamentu osobę, która nie podporządkowuje się jego zarządzeniom.
Artykuł 19.
(1) Marszałek nakłada środki porządkowe i zapewnia ich wykonanie. Od zarządzenia marszałka obłożonemu środkiem porządkowym przysługuje odwołanie do parlamentu w ciągu 72 godzin od wydania zarządzenia.

(2) W przypadku przewinienia porządkowego małej wagi marszałek może poprzestać na upomnieniu sprawcy.

(3) Zarządzenia marszałka w sprawach porządkowych podlegają ogłoszeniu w miejscu obrad parlamentu, zamiast w państwowym publikatorze urzędowym.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe
Artykuł 20.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi:
1) w ciągu tygodnia od upływu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji;

2) w ciągu tygodnia od upływu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 21.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Słowo wyjaśnienia: 7 dni to, moim zdaniem, minimalny czas odsunięcia od dyskusji/zawieszenia, jaki może stanowić skuteczną sankcję. Skróciłem jednak okres maksymalny do 14 dni, w zgodzie z rozwiązaniami z ustawy o forum. Przewidziałem także możliwość upomnienia. Wreszcie dodałem przepis przewidujący ogłaszanie zarządzeń porządkowych w miejscu obrad, co powinno zwiększyć ich czytelność.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

chciałbym po pierwsze zapytać, kto orzeka o karach porządkowych i dlaczego akurat orzeka? Kary porządkowe zasadniczo są kwestiami wpadkowymi, nie dotyczącymi merytorycznie problemu, więc właściwszą formą byłoby "nakładanie w drodze postanowienia", niż "orzekanie".

Po wtóre minimalny termin 7 dni wydaje mi się być nadmiernym. Pozostawiłbym do uznania marszałka dolną granicę, poprzestając jedynie na zakreśleniu górnej. Inna sprawa, że sama konstrukcja środków porządkowych wynika z ustawy o forum, więc propozycja stanowi swoiste superfluum.

Wreszcie, czy odwołanie do parlamentu jest środkiem suspensywnym, czy też nie? Byłoby dobrze i tę kwestię rozstrzygnąć w ustawie.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 9.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Przedłużam dyskusję do piętnastej w czwartek. Do uwag księcia de la Ciprofloksja odniosę się jutro.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1913
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: Dyskusja do 13.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Chamberlain »

Żyjesz, Papo?
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 13.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Przywracam dyskusję i przedłużam ją do końca niedzieli.

Jednocześnie zgłaszam kolejną autopoprawkę:
Rozdział 6.
Przepisy porządkowe
Artykuł 17.
(1) Członek parlamentu, który w zakresie uczestnictwa w obradach parlamentu albo w miejscu obrad parlamentu narusza porządek obrad, spokój lub powagę parlamentu, podlega pozbawieniu prawa do wynagrodzenia, pozbawieniu prawa udziału w dyskusjach parlamentu albo zawieszeniu w prawach członka parlamentu.

(2) Pozbawienie prawa do wynagrodzenia dotyczy części albo całości wynagrodzenia przysługującego obłożonemu tym środkiem porządkowym za miesiąc, w którym popełniono przewinienie porządkowe.

(3) Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu trwa przez czas określony, od 7 do 14 dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się 24 godziny.
Artykuł 18.
(1) Osoby niebędące członkami parlamentu podlegają w miejscu obrad parlamentu zarządzeniom marszałka.

(2) Marszałek może wydalić z miejsca obrad parlamentu osobę, która nie podporządkowuje się jego zarządzeniom.
Artykuł 19.
(1) Marszałek nakłada środki porządkowe i zapewnia ich wykonanie. W przypadku przewinienia porządkowego małej wagi marszałek może poprzestać na upomnieniu sprawcy.

(2) Od zarządzenia marszałka obłożonemu środkiem porządkowym przysługuje odwołanie do parlamentu w ciągu 72 godzin od wydania zarządzenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania środka porządkowego.

(3) Zarządzenia marszałka w sprawach porządkowych podlegają ogłoszeniu w miejscu obrad parlamentu, zamiast w państwowym publikatorze urzędowym.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
Artykuł 20.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi:
1) w ciągu tygodnia od upływu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji;

2) w ciągu tygodnia od upływu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 21.
W ustawie z dnia 22 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym po art. 16 dodaje się art. 17 w brzmieniu:
„Art. 17. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyłączeniem art. 11 i 16, nie stosuje się w miejscu obrad Parlamentu Królestwa.”.
Artykuł 22.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1) Uwzględniłem uwagę techniczną co do „orzekania”.

2) Rozstrzygnąłem wątpliwość co do suspensywnego charakteru odwołania od zarządzenia porządkowego marszałka w ten sposób, że nie ma ono takiego charakteru. W szczególności środki porządkowe polegające na odsunięciu w takim czy innym zakresie od prac parlamentarnych powinny odnosić skutek zwłaszcza co do obrad, w trakcie których popełniono przewinienie. Zawieszający wykonanie zarządzenia charakter odwołania przekreślałby taką możliwość.

3) Wyłączyłem stosowanie w miejscu obrad parlamentu przepisów o środkach porządkowych z ustawy o forum. Statut parlamentu według mojego projektu ma stanowić zupełnie autonomiczną regulację. Oznacza to w szczególności, że marszałek nie będzie mógł nałożyć ograniczeń w korzystaniu z całego forum. Zarazem jednak uzyska znacznie szersze kompetencje kształtowania sytuacji gości parlamentu.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 16.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

w dalszym ciągu jestem zdania, iż dolna granica kary pozbawienia prawa do udziału w dyskusji jest nonsensowna. O ile górna granica pełni funkcję gwarancyjną dla lorda, o tyle dolna nie pozwala właściwie dozować kary, tj. wedle potrzeb. Ogranicza to możliwości marszałka i niejako wiąże mu ręce. Można wszakże wyobrazić sobie sytuację, gdy kara upomnienia jest zbyt pobłażliwa, zaś kara 7 dni nadmiernie surowa. W takiej sytuacji trzeba albo poprzestać na karze upomnienia, albo od razu zaordynować aż tydzień pozbawienia prawa do wypowiedzi.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1913
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: Dyskusja do 16.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Chamberlain »

Szanowni,

wobec zrzeczenie się obywatelstwa przez Wnioskodawcę stajemy wobec pytania: co dalej z projektem? Przechodzimy do głosowania czy przenosimy do zamrażarki?
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: Dyskusja do 16.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: RIIF »

Wielmożny Marszałku,
Wysoka Izbo,

projekt powinniśmy procedować dalej.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1913
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: Dyskusja do 16.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Chamberlain »

A zatem po raz ostatni przedłużam debatę o dwa dni - do 27.08. Czas na ostateczne konkluzje i propozycje. Potem przejdziemy do głosowania.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 27.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

składam niniejszym dwie poprawki.

Poprawka nr 1, w przedmiocie preambuły polega na zastąpieniu słów "w imię" "działając z upoważnienia". Nie jest to moim zdaniem bynajmniej kwestia tylko estetyczna, ale kwestia dotycząca fundamentalnych zagadnień ustrojowych. Jestem zdania, że Korona jest instytucją abstrakcyjną, tj. niezwiązaną z konkretną osobą, dlatego też nie działam w imię konkretnego króla, ale z jego upoważnienia.

Poprawka nr 2, w przedmiocie ustalenia brzmienia art. 17 nawias 3, który przybiera brzmienie Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu stosuje się przez się na czas określony w dniach, nie dłużej jednak niż 14 dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się 24 godziny.

Moim zdaniem bardziej elastycznie należy podejść do kar i zastrzec dolną granice jako określoną na jeden dzień.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: Dyskusja do 27.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: RIIF »

Wysoka Izbo, zapoznałem się z projektem i dyskusją. Nie wnoszę swoich uwag ni poprawek. Co do poparcia lub jego braku do poprawek lorda de la Ciprofloksji zdecyduję przed samym oddaniem głosu.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 27.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

z uwagi na zakończenie okresu regencji wycofuję swoją pierwszą poprawkę a w zamian za nią składam poprawkę polegającą na zmianie preambuły na poniższą:
MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowimy, co następuje:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 27.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Ze swojej strony chciałbym zaapelować, aby marszałek dostosował aryngę do okoliczności we własnym zakresie. Zwyczaj parlamentarny dopuszcza drobne ingerencje marszałka w tekst projektu, które nie niosą za sobą zmian merytorycznych (np. wpisanie daty ustawy „głównej” do ustawy wprowadzającej). Konstytucja pozwala organom państwa działać w oparciu o prawo zwyczajowe.

Co do poprawki księcia de la Ciprofloksja uważam, że dolegliwość środka porządkowego wykonywanego przez jeden dzień będzie faktycznie zerowa. W niejednej debacie zdarzają się dłuższe okresy milczenia. Odsunięcie od debat tudzież zawieszenie w prawach członka parlamentu powinno faktycznie skutkować przynajmniej odsunięciem sprawcy od jednych obrad w całości. Dostosowując zatem art. 17 ust. 3 projektu do przepisów wyznaczających minimalną długość obrad (każdy etap przynajmniej 48 godzin), zastępuję w tymże wyrazy „od 7 do 14 dni” wyrazami „od 5 do 14 dni”.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 27.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

W drodze autopoprawki zmieniam art. 16 projektu:
Artykuł 16.
(1) Członek parlamentu składa zapytanie do Króla albo do Rządu Królewskiego, przewidziane art. 7 ust. 6 Konstytucji, w miejscu obrad parlamentu.

(2) Adresat zapytania obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu tygodnia od złożenia zapytania, w tym miejscu, gdzie złożono zapytanie. Jeśli udzielenie odpowiedzi wymaga dłuższego czasu, adresat zapytania zawiadamia o tym interpelanta i udziela odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zapytania.

(3) W sprawie zapytania przeprowadza się obrady, obejmujące dyskusję nad tym zapytaniem oraz odpowiedzią na nie.
Składanie zapytań za pośrednictwem marszałka wyraźnie nie przyjęło się, praktycznie zapytania składane są w miejscu obrad, a ich przekazanie adresatowi ma wymiar czysto symboliczny. Wypada zatem tę praktykę usankcjonować.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 27.08: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Przywracam trwanie debaty — w zakresie, w jakim toczyła się dalej faktycznie. Pozwolę sobie uznać za bezprzedmiotową poprawkę co do formuły promulgacyjnej, którą przystosuję samodzielnie, jest to oczywista korekta. Zarządzam głosowanie nad poprawką wniesioną przez księcia de la Ciprofloksja, które potrwa do południa (12:00) w najbliższy wtorek (8 września). Tekst poprawki i karta do głosowania poniżej.
Poprawka nr 2, w przedmiocie ustalenia brzmienia art. 17 nawias 3, który przybiera brzmienie: Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu stosuje się przez się na czas określony w dniach, nie dłużej jednak niż 14 dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się 24 godziny.
Aluś de la Ciprofloksja:
William Chamberlain-Schlesinger:
Stanisław Dmowski:
JKW Robert II Fryderyk:
Mischa Baxter:
JKW Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2377
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Miś »

Aluś de la Ciprofloksja:
William Chamberlain-Schlesinger:
Stanisław Dmowski:
JKW Robert II Fryderyk:
Mischa Baxter: ZA
JKW Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
Obrazek

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: RIIF »

Aluś de la Ciprofloksja:
William Chamberlain-Schlesinger:
Stanisław Dmowski:
JKW Robert II Fryderyk: ZA
Mischa Baxter: ZA
JKW Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Aluś de la Ciprofloksja:
William Chamberlain-Schlesinger:
Stanisław Dmowski:
JKW Robert II Fryderyk: ZA
Mischa Baxter: ZA
JKW Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5098
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: الوـس »

Aluś de la Ciprofloksja: ZA
William Chamberlain-Schlesinger:
Stanisław Dmowski:
JKW Robert II Fryderyk: ZA
Mischa Baxter: ZA
JKW Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1913
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Chamberlain »

Aluś de la Ciprofloksja: ZA
William Chamberlain-Schlesinger: ZA
Stanisław Dmowski:
JKW Robert II Fryderyk: ZA
Mischa Baxter: ZA
JKW Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2172
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Alfred »

Przyzywam na salę obrad panów: @Stanisław Dmowski, @Antoni Moskwicz, @Torkan Ingawaar.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
inżynier królewski
Posty: 143
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: Poprawki do 8.09: Ustawa o statucie parlamentu

Post autor: Antoni Moskwicz »

Aluś de la Ciprofloksja: ZA
William Chamberlain-Schlesinger: ZA
Stanisław Dmowski:
JKW Robert II Fryderyk: ZA
Mischa Baxter: ZA
JKW Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar:
Ze swojej strony nie mam uwag dotyczących tej ustawy, przynajmniej na tę chwilę, a co do tej poprawki - zdanie wyrażone zostało w głosowaniu.
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość