PK - RATYFIKACJA UMOWY (SURMENIA)

Akty prawne o statusie archiwalnym.
Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

PK - RATYFIKACJA UMOWY (SURMENIA)

Post autor: Edward II »

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Ja, Jacques arcyksiążę de Brolle, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z Woli i w Imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzerena Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiam, co następuje:


I. Uznając przedstawioną poniżej Umowę gospodarczą pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Królestwem Surmeńskim, podpisaną przez przedstawicieli Królestwa Dreamlandu, Królestwa Elderlandu i Królestwa Surmeńskiego 28 sierpnia kwietnia 2013 roku, za słuszną i celową, ratyfikuję ją i uznaję za wiążącą.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Jacques arcyksiążę de Brolle
  • Regent Królestwa

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Wysokość
Jacques arcyksiążę de Brolle
Regent Królestwa Dreamlandu
,

Jego Ekscelencja
Simon diuk McMelkor
Lord Strażnik Koronny Elderlandu


oraz

Jej Królewska Wysokość
Markos Viktorjosigos apo Zep
Regent Królestwa Surmeńskiego


zawierają

UMOWĘ GOSPODARCZĄ

Rozdział I. Postanowienia wstępne

Art. 1.

1. Wysokie Układające się Strony zawierają niniejszą umowę dając wyraz pogłębianiu się wzajemnej współpracy gospodarczej oraz celem stworzenia takich ram prawnych szanujących suwerenność każdej Wysokiej Układającej się Strony, które rozwój tej współpracy wspomagać będą.
2. Przez zawarcie niniejszej umowy Wysokie Układające się Strony nie naruszają interesów żadnych Państw trzecich.

Art. 2.
1. Przedstawicielem Wysokiej Układającej się Strony w rozumieniu niniejszej umowy jest Chargé d’affaires mający zupełne pełnomocnictwo do wykonywania postanowień umowy lub ambasador w razie jego umocowania.
2. Jeżeli umowa stanowi o właściwych ministrach bez bliższego określenia, właściwość ocenia się wedle prawa wewnętrznego Wysokiej Układającej się Strony, z uwzględnieniem spraw, którymi ma według umowy zajmować się dany minister. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, iż minister wskazany przez Wysoką Układającą się Stronę jest ministrem właściwym.

Art. 3.
Przez zawarcie niniejszej umowy Wysokie Układające się Strony nie naruszają żadnych dotychczasowych układów je wiążących, a ewentualne interpretacje powinny być dokonywane w odniesieniu do art. 1.

Rozdział II. Wymiana walutowa

Art. 4.
1. Ustala się wymienialność ograniczoną kwotowo dreama dreamlandzkiego (DRE) i eldera elderlandzkiego (ELD), powiązanych kursem sztywnym niezmiennym, zwanymi dalej „walutami Ebruzów” wobec gona surmeńskiego (G).
2. Umowa niniejsza nie reguluje wymienialności walut Ebruzów między sobą a zasady wymienialności tych na gona surmeńskiego.
3. Obrót walutowy pomiędzy Wysokimi Układającymi się Stronami odbywa się w oparciu o kurs centralny, w granicach limitów transakcyjnych oraz za pośrednictwem Banku Rozliczeń Międzynarodowych, zwany dalej „BRM”.

Art. 5.
1. Kurs centralny początkowy ustala się w wysokości 1 DRE/1 ELD = 12,0000 G.
2. Walutami bazowymi są waluty Ebruzów, natomiast walutą kwotowaną gon surmeński.
3. Walutę kwotowaną podaje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. Przeliczanie sum pieniężnych wyrażonych w gonie surmeńskim na waluty Ebruzów odbywa się przez jej podzielenie przez kurs wymiany i zaokrągleniu w dół do pełnej jednostki pieniężnej.
5. Zabronione jest dokonywanie przeliczeń innymi metodami.

Art. 6.
1. Transakcje walutowe na rynku walutowym mogą być dokonywane po kursie centralnym lub innych kursach rynkowych.
2. Rynkowy kurs wymiany, o którym mowa w ust. poprzedzającym musi znajdować się w przedziale +/- 20% kursu centralnego.
3. Transakcje walutowe dokonywane po innych kursach uznaje się za nielegalne.
4. Z chwilą stwierdzenia nielegalności transakcji BRM blokuje środki pieniężne będące przedmiotem transakcji do czasu wyjaśnienia, których domagać się może od uczestnika transakcji wydającego dyspozycję wykonania przelewu międzynarodowego.
5. Po rozwianiu wątpliwości i skorygowaniu kursu wymiany transakcję realizuje się.
6 .Jeśli wątpliwości co do legalności transakcji nie uda się rozwiązać z winy uczestnika, o którym mowa w ust. 4 w ciągu 21 dni od jej wydania, stwierdza się przepadek środków pieniężnych na rzecz Wysokiej Układającej się Strony, w której wydano dyspozycję.

Art. 7.
Ustala się początkowe kwartalne limity dla transakcji, których dyspozycję wydaje:
(1) osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Wysokiej Układającej się Strony, w wysokości 0,025% podaży walut Ebruzów i 0,015% podaży gona surmeńskiego,
(2) przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Wysokiej Układającej się Strony, w wysokości 0,1% podaży walut Ebruzów i 0,05% podaży gona surmeńskiego,
(3) organ władzy publicznej Wysokiej Układającej się Strony, w wysokości 0,2% podaży walut Ebruzów i 0,09% podaży gona surmeńskiego.

Art. 8.
1. Kurs centralny i limity transakcji ustala się w pierwszym miesiącu każdego kwartału roku kalendarzowego począwszy od kwartału następującego po tym, w którym niniejsza umowa wejdzie w życie.
2. Kurs centralny i limity transakcji ustalają ministrowie Wysokich Układających się Stron właściwi do spraw gospodarki, a w razie ich braku przedstawiciele.
3. Algorytm ustalania kursu centralnego określa regulacja wykonawcza wydana przez osoby określone w ust. poprzedzającym. Algorytm tak ustalony nie może być zmieniany przez co najmniej 6 miesięcy.
4. W wyznaczaniu algorytmu kursu centralnego brać pod uwagę należy oddziaływania popytu i podaży na rynku walutowym w ostatnim kwartale oraz dynamikę zmian kontyngentów.

Art. 9.
1. Obieg walutowy organizuje i prowadzi BRM, którego statut określono w Protokole dodatkowym do niniejszej umowy.
2. BRM kierują ministrowie Wysokich Układających się Stron właściwi do spraw gospodarki, a w razie ich braku przedstawiciele.

Art. 10.
1. Wysokie Układające się Strony zasilają BRM kontyngentami, które służą do prowadzenia obrotu walutowego.
2. Wysokości kontyngentów początkowych określi regulacja wykonawcza wydana przez ministrów Wysokich Układających się Stron właściwych do spraw gospodarki, a w razie ich braku przedstawicieli, w ciągu 7 dni od wejścia w życie niniejszej umowy.
3. Wysokości kontyngentów mogą ulegać zwiększeniu, gdy transakcje walutowe spowodowały ich zmniejszenie o 50%.
4. Wysokości kontyngentów muszą ulegać zwiększeniu, gdy transakcje walutowe spowodwały ich zmniejszenie o 70%.
5. Zmniejszenie kontyngentu jest możliwe, gdy jego wysokość sięgnie 300%. BRM wypłaca nadwyżkę Wysokiej Układającej się Stronie, której kontyngent przekroczył tą wysokość.

Rozdział III. Inwestycje strategiczne

Art. 11.
1. Wysokie Układające się Strony podejmują się współpracy w wybranych branżach gospodarki, które uznane zostaną jako priorytetowe dla rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych oraz przyczyniać się będą do wzrostu gospodarczego i dynamizacji obrotów handlowych.
2. Wysokie Układające się Strony mogą angażować się bezpośrednio lub poprzez przedsiębiorstwa z przewagą kapitału publicznego w rozwój branż wymienionych w ust. poprzedzającym a także w przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu:
(1) promocję przedsiębiorczości,
(2) rozwój systemów informatycznych i szeroko pojętej infrastruktury,
(3) budowę i rozbudowę infrastruktury narodowej o znaczeniu i przeznaczeniu ponadnarodowym, w tym głównie sieci komunikacyjnych i przesyłu surowców płynnych,
(4) ochrony środowiska.
3. Wyboru branż, wartości angażu środków inwestycyjnych pochodzenia publicznego oraz ich przeznaczenia na wspólne projekty dokonują ministrowie Wysokich Układających się Stron właściwi do spraw gospodarki, a w przypadku ich braku przedstawiciele, w drodze regulacji wykonawczych.

Art. 12.
1. Wysokie Układające się Strony obligują się wspierać rozwój prywatnej przedsiębiorczości na swoim terenie, czego efektem będzie poprawa konkurencyjności rynków.
2. Dobierane narzędzia ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wysokiej Układającej się Strony powinny zapewniać możliwość równego konkurowania i prezentacji oferty na rynku oraz niwelować potencjalne utrudnienia podczas zakładania oddziałów, filii i przedstawicielstw przedsiębiorstw na terenie pozostałych Wysokich Układających się Stron.
3. Doboru narzędzi o których mowa w ust. poprzedzającym dokonują ministrowie Wysokich Układających się Stron właściwi do spraw gospodarki, a w przypadku ich braku przedstawiciele, w drodze regulacji wykonawczych.

Art. 13.
Wysokie Układające się Strony nie mogą czynić utrudnień przedsiębiorstwom zagranicznym w zamknięciu prowadzenia działalności gospodarczej na swoim terenie, o ile nie naraża to na znaczne straty finansowe i społeczne pozostałej części rynku. Niedopuszczalna jest jednak nacjonalizacja przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Rozdział IV. Postanowienia finansowe i skarbowe

Art. 14.
Wysokie Układające się Strony obowiązują się nie nakładać na przedsiębiorstwa zagraniczne podatków dochodowych, a w przypadku ich wprowadzenia poczynienia rocznej karencji w ich opłacaniu.

Rozdział V. Regulacje wykonawcze

Art. 15.
1. Upoważnionymi do wydawania w imieniu Wysokich Układających się Stron regulacji wykonawczych są ich przedstawiciele.
2. Regulacje wykonawcze jako akty uściślające postanowienia niniejszej umowy, po ich podpisaniu przez przedstawicieli uzyskują moc wiążącą Wysokie Układające się Strony wprost na mocy umowy.
3. Umowa niniejsza wraz z protokołami dodatkowymi, regulacjami wykonawczymi oraz orzecznictwem naczelnych organów sądowych odnoszących się do nich, stanowi kompletny prawny dorobek umowy między Wysokimi Układającymi się Stronami.

Art. 16.
1. Regulacje wykonawcze podlegają ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów normatywnych o randze odpowiadającej tej, jaka według prawa wewnętrznego Wysokiej Układającej się Strony jest konieczna dla ogłaszania praw gwarantowanych jej aktem konstytucyjnym.
2. Jeżeli właściwe prawo wewnętrzne nie stanowi inaczej, regulacje wykonawcze ogłasza przedstawiciel Wysokiej Układającej się Strony.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Art. 17.
Wysokie Układające się Strony będą odbywać spotkania w składzie niezbędnym dla prawidłowego realizowania postanowień niniejszej umowy oraz podejmowania regulacji wykonawczych i przyjmowania protokołów dodatkowych.

Art. 18.
1. Umowa niniejsza jest otwarta do przystąpienia dla Państw Trzecich, które dają należytą rękojmię realizacji jej postanowień.
2. Przystąpienie Państwa Trzeciego wymaga przyjęcia protokołu dodatkowego, określającego zasady wymienialności walut Wysokich Układających się Stron z tym Państwem, zasady przystąpienia a także zasady ratyfikacji protokołu przez Państwo Trzecie.
3. Państwo Trzecie obowiązuje kompletny prawny dorobek umowy także sprzed jego przystąpienia do umowy.
4. Państwo Trzecie po przystąpieniu do umowy staje się jej pełnoprawnym sygnatariuszem występującym w relacjach z wszystkimi Wysokimi Układającymi się Stronami na równych prawach.

Art. 19.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Każda Wysoka Układająca się Strona ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z skutkiem po upływie miesiąca od stosownej notyfikacji.
3. Umowa podlega ratyfikacji zgodnie z prawem wewnętrznym każdej Wysokiej Układającej się Strony.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem następującym po dokonaniu ratyfikacji przez wszystkie Wysokie Układające się Strony.

Umowę zawarto dnia 28 sierpnia 2013 roku w Kaharonei.

W imieniu Królestwa Dreamlandu Chargé d’affaires a.i. Ambasady Królestwa Dreamlandu w Królestwie Surmeńskim
(-) Daniel markiz von Witt

W imieniu Królestwa Elderlandu Chargé d’affaires a.i. Ambasady Królestwa Elderlandu w Królestwie Surmeńskim
(-) Simon diuk McMelkor

W imieniu Królestwa Surmeńskiego Chargé d’affaires a.i. Ambasady Królestwa Surmeńskiego w Królestwach Dreamlandu i Elderlandu
(-) Celestyna Sinalenno
Protokół dodatkowy: Statut Banku Rozliczeń Międzynarodowych

Statut Banku Rozliczeń Międzynarodowych

przyjęty w Kaharonei dnia 28 sierpnia 2013 roku na podstawie umowy gospodarczej zawartej między Królestwem Dreamlandu, Królestwem Elderlandu i Królestwem Surmeńskim

Art. 1. [Postanowienia ogólne]
1. Bank Rozliczeń Międzynarodowych, zwany dalej „BRM” jest międzynarodową instytucją bankową prowadzącą działalność na terytoriach Wysokich Układających się Stron.
2. BRM działa na podstawie Umowy Gospodarczej zawartej dnia 28. sierpnia 2013 roku pomiędzy Królestwem Dreamlandu, Królestwem Elderlandu i Królestwem Surmeńskim, zwaną dalej „Umową”, a także w granicach prawa wewnętrznego każdej Wysokiej Układającej się Strony.
3. BRM podlega wpisom do ewidencji osób prawnych w razie ich obowiązywania i z chwilą ich dokonania nabywa osobowość prawną na obszarze Wysokiej Układającej się Strony nią objętym.
4. Siedzibą BRM jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis.
5. BRM posiada oddziały w Dreamopolis, Hanssi, Kaharonei i Menii.

Art. 2. [Działalność BRM]
1. Przedmiotem działalności BRM jest prowadzenie czynności bankowych w obrocie zagranicznym.
2. BRM wykonuje następujące czynności bankowe:
(1) prowadzi rachunki rezerw walutowych dla każdego sygnatariusza Umowy,
(2) przeprowadza rozliczenia pieniężne w formach ustalonych Umową i niniejszym Statutem w międzynarodowych stosunkach bankowych.
3. BRM przestrzega tajemnicy obrotów. Stany rachunków rezerw walutowych mogą być przedmiotem udzielania informacji przez BRM każdej osobie.
4. BRM jest obowiązany do realizowania postanowień Umowy i regulacji wykonawczych wydanych przez właściwych ministrów lub przedstawicieli.

Art. 3. [Kontyngenty i rachunki rezerw walutowych]
1. BRM przyjmuje kontyngenty jako wkłady na rachunki rezerw walutowych.
2. Każdy oddział BRM rozdziela kontyngent pomiędzy rachunki rezerw walutowych według dyspozycji wydanej przez właściwego ministra lub przedstawiciela.
3. Każdy oddział BRM obowiązany jest do prowadzenia tylu rachunków rezerw walutowych, ile walut znajduje się w obiegu wśród sygnatariuszy Umowy.
4. Opis każdego rachunku rezerwy walutowej powinien mieć konstrukcję „Rezerwa w [nazwa waluty]”.
5. Dopuszczalne jest swobodne przenoszenie środków między rachunkami rezerw walutowych w jednym oddziale BRM jednak z zachowaniem wymogu pozostawienia na rachunku rezerwy walutowej co najmniej 20% jej stanu początkowego z chwili objęcia lub zmiany wysokości kontyngentu.

Art. 4. [Transakcje międzynarodowe]
1. Oddziały BRM przyjmują dyspozycje przelewów międzynarodowych po kursach centralnych lub rynkowych w dopuszczalnym przedziale wahań.
2. Opis dyspozycji przelewu międzynarodowego powinien mieć konstrukcję „DRE/ELD/SUR-[Nazwa odbiorcy]-[Tytuł przelewu]-[Kurs]”, co oznacza kolejno wskazanie kraju, do którego ma trafić przelew oraz nazwy odbiorcy w tym kraju, a ponadto tytuł przelewu oraz kurs po jakim suma przelewu ma być dokonana na rachunek odbiorcy.
3. BRM zapewnia komunikację między oddziałami BRM w poszczególnych krajach w taki sposób, by należycie zapewniać obieg dyspozycji przelewów celem ich realizacji. W tym celu może być wykorzystywany serwis internetowy BRM w razie jego uruchomienia. W przeciwnym wypadku stosuje się komunikację mailową między osobami kierującymi oddziałami BRM.

Art. 5. [Organy BRM]
1. BRM jest kierowany przez Radę Gubernatorów składającą się z ministrów Wysokich Układających się Stron właściwych do spraw gospodarki lub przedstawicieli.
2. Do zadań Rady Gubernatorów należy w szczególności zapewnianie należytego wypełniania postanowień Umowy i sprawne funkcjonowanie BRM.
3. Nadzór nad działalnością członków Rady Gubernatorów sprawują narodowe organy kontroli i nadzoru właściwi dla osób obejmujących stanowiska, jakie piastować mogą członkowie Rady Gubernatorów.

Art. 6. [Majątek BRM]
1. Majątek BRM stanowią prawa rzeczowe, w które wyposażane są oddziały BRM przez poszczególnych sygnatariuszy Umowy, na obszarze których te się znajdują.
2. Majątek powierzony rozporządzalny zgodnie z postanowieniami Umowy, regulacji wykonawczych i niniejszego Statutu stanowią kontyngenty.
3. Oddziały BRM nie mogą nabywać praw i zaciągać zobowiązań niezwiązanych z prowadzoną działalnością BRM.

Art. 7. [Sprawozdawczość finansowa BRM]
1. Z prowadzonej działalności oddziały BRM obowiązane są rozliczać się w formie raportów półrocznych obejmujących co najmniej ukazanie wartości obrotów, ilości przelewów, kierunków tych przelewów, wpływu wykonanych przelewów na rachunki rezerw walutowych, przenoszenia środków między tymi rachunkami oraz wpływu dokonanych transakcji na kursy walutowe.
2. Raporty, o których mowa w ust. poprzedzającym oddziały składają do 31 stycznia i 31 lipca w ramach serwisu internetowego BRM lub korespondencyjnie do siedziby BRM.

Art. 8. [Postanowienia końcowe]
1. Statut niniejszy może być zmieniony w drodze zawarcia aneksu do protokołu.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie wespół z Umową.

Zablokowany

Wróć do „Archiwalne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość