UF – o referendach

Akty prawne o statusie archiwalnym.
Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

UF – o referendach

Post autor: Karolina Aleksandra » 19 sty 2018, 21:41

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:
USTAWA FEDERALNA
z dn. 19 stycznia 2018 r.

o referendach


Rozdział I Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendów, o których mowa w art. 7. Karty Konstytucyjnej.
2. Ilekroć w ustawie mowa o:
a. referendum wiążącym - rozumie się przez to procedurę, w której w głosowaniu bezpośrednim wszyscy uprawnieni do głosowania podejmują decyzję w sprawie przyjęcia projektu bądź projektów aktów prawnych;
b. referendum konsultacyjnym - rozumie się przez to procedurę, w której w głosowaniu bezpośrednim wszyscy uprawnieni do głosowania wyrażają opinię w danej sprawie, odpowiadając na zadane pytanie bądź pytania;
c. referendum ogólnokrajowym - rozumie się przez to referendum, które jest organizowane na terenie całego Królestwa;
d. referendum krajowym - rozumie się przez to referendum, które jest organizowane na terenie co najmniej jednego kraju;
e. uprawnionych do głosowania - rozumie przez to osoby, które w momencie zarządzania referendum pozostawały obywatelami Królestwa i nie zostały pozbawieni praw publicznych wyrokiem sądu a także, w przypadku referendów krajowych, posiadały prawa referendalne zgodnie z prawem danego kraju.

Art. 2.

Nie przeprowadza się referendów w sprawie amnestii.

Rozdział II Referendum ogólnokrajowe

Art. 3.
1. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król:
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek wniesiony przez Parlament Królewski;
c. na wniosek grupy co najmniej sześciorga obywateli;
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1. lit. b. jest przyjmowany przez Parlament w formie uchwały i przekazywany na ręce Króla.

Art. 4.
1. Podpisy pod wnioskiem, o którym mowa w art. 3. ust. 1. lit c., są zbierane w ramach inicjatywy referendalnej, zwanej dalej "inicjatywą".
2. Prawo do rozpoczęcia inicjatywy przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania w referendum będącym przedmiotem inicjatywy. Osoba rozpoczynająca inicjatywę jest uznawana za organizatora inicjatywy.
3. Przez rozpoczęcie inicjatywy rozumie się wyłożenie w miejscu publicznym Królestwa projektu wniosku, o którym mowa w art. 9. Król może w drodze postanowienia określić miejsce przeznaczone do składania wniosków.
4. Obywatele mogą składać podpisy pod inicjatywą w czasie nieprzekraczającym 14 dni od momentu jej rozpoczęcia.
5. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów organizator inicjatywy przekazuje w ciągu 7 dni wniosek o zarządzenie referendum na ręce Króla.
6. W przypadku niezebrania w ciągu 14 dni wystarczającej liczby podpisów pod inicjatywą bądź nieprzekazania jej w terminie inicjatywę uznaje się ją za nieudaną.
7. Ponowną inicjatywę w sprawie, która była przedmiotem nieudanej inicjatywy można rozpocząć nie wcześniej niż 30 dni od momentu zakończenia nieudanej inicjatywy.

Art. 5.
Wiążące referenda ogólnokrajowe są zarządzane wyłącznie w sprawach przewidywanych przez Kartę Konstytucyjną.

Art. 6.
1. Referendum ogólnokrajowe powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3. ust
2. Król może odmówić zarządzenia referendum w sytuacji gdy:
a. Wniosek zawiera braki, w szczególności gdy nie została zachowana procedura bądź nie zostały spełnione warunki określone w art. 3., 4. i 9.
b. W przeciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku odbyło się już referendum w tej lub zbliżonej przedmiotowo sprawie;
c. Sprawa będąca przedmiotem referendum nie spełnia konstytucyjnego warunku szczególnego znaczenia;
d. Dana sprawa nie może być przedmiotem referendum na mocy postanowień konstytucji bądź ustawy.

Rozdział III Referenda krajowe

Art. 7.
1. Referendum krajowe zarządza Król bądź organ wskazany w akcie zasadniczym danego kraju.
2. W sprawach dotyczących więcej niż jednego kraju, dopuszczalne jest zorganizowanie referendum obejmującego dwa lub więcej kraje, na mocy wspólnej bądź jednobrzmiącej decyzji organów właściwych dla danego danym kraju. Regulacje krajowe określone w art. 6. stosuje się odpowiednio dla każdego z krajów.

Art. 8.
1. Kraje mogą w ramach wewnętrznego prawa krajowego regulować funkcjonowanie referendów krajowych na swoim terytorium, w szczególności określać:
a) dopuszczalny zakres przedmiotu referendów;
b) dopuszczalne rodzaje referendów;
c) warunki zarządzenia referendum
d) warunki posiadania prawa udziału w referendach.
2. Kraje mogą zrezygnować z instytucji referendum krajowego na swoim terytorium.
3. W przypadku braku odmiennych regulacji krajowych, przyjmuje się, że referendum krajowe zarządza Król na wniosek grupy co najmniej 3 uprawnionych do głosowania w referendum krajowym. Za uprawnionych do głosowania w referendum krajowym uznaje się uznaje się uprawnionych do głosowania zamieszkałych na terytorium danego kraju. Przepisy art. 6. stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV Zarządzanie referendum

Art. 9.
1. Wniosek o zarządzenie referendum powinien:
a. Określać rodzaj referendum jako krajowy bądź ogólnokrajowy oraz jako wiążący bądź konsultacyjny;
b. W przypadku referendum krajowego – wskazywać kraj, na terytorium którego przeprowadzone ma zostać referendum
c. W przypadku referendum wiążącego – zawierać projekt aktu prawnego, przyjęcia którego dotyczyć będzie głosowania;
d. W przypadku referendum konsultacyjnego – określać pytanie bądź pytania referendalne oraz dostępne warianty odpowiedzi;
2. Pytania i odpowiedzi wspomniane w lit d ust. 1 niniejszego artykułu powinny być sformułowane w sposób możliwie neutralny, prosty i zrozumiały i nie powinny sugerować ani wyróżniać żadnej z odpowiedzi. Liczba pytań w referendum nie powinna przekraczać trzech.

Art. 10.
1. Referendum zarządza się poprzez ogłoszenie postanowienia, w którym określa się datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz elementów wskazanych we wniosku o zarządzenie referendum, o których mowa w art. 9.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. poprzedzającym powinno być ogłoszone co najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia referendum i powinno zostać uzgodnione z Komisarzem Wyborczym Królestwa co do możliwości jego przeprowadzenia w danym terminie.
3. Referendum trwa co najmniej 3 i nie więcej niż 7 dni. Referendum może zostać skrócone, a wyniki ogłoszone wcześniej jeżeli wszyscy uprawnieni oddali swój głos.

Rozdział V Przeprowadzanie referendum

Art.11.
1. Komisarz Wyborczy Królestwa, zwany w dalszej części „Komisarzem”, zapewnia organizację i przeprowadzenie referendum.
2. Królewskie Służby Informatyczne są zobowiązane do współpracy z Komisarzem w zakresie zapewnienia należytych warunków technicznych dla przeprowadzenia referendum.

Art. 12.
1. Komisarz w pierwszym dniu referendum obwieszcza o jego rozpoczęciu oraz podaje adres internetowy do formularza głosowania i załącza do obwieszczenia spis uprawnionych do głosowania wraz z Numerami Identyfikującymi Mieszkańca, zwanymi dalej „NIM”.
2. Do procedury referendalnej art. 4 ust. 3 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku Ordynacja wyborcza, stosuje się odpowiednio.

Art. 13.
1. Referendum przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Odnośnik do formularza głosowania powinien być wyraźnie oznaczony na witrynie głównej:
a. Królestwa - podczas referendum ogólnokrajowego,
b. kraju - podczas referendum krajowego w danym kraju.
3. Głosowanie w referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
4. Elektroniczny formularz głosowania umożliwia głosującym oddanie głosu pustego.

Art. 14.
Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania, przy czym sposób przeprowadzania głosowania powinien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu NIM.

Art. 15.
W czasie trwania referendum nie publikuje się żadnych informacji dotyczących dotychczasowych wyników, za wyjątkiem informacji o dotychczasowej frekwencji. Informacje o frekwencji może publikować Komisarz.

Art. 16.
1. Komisarz dokonuje ogłoszenia wyników referendum wraz z podaniem frekwencji:
a. dla całego Królestwa i – opcjonalnie – dla poszczególnych regionów w przypadku referendum ogólnokrajowego,
b. dla regionu bądź regionów w przypadku referendum lokalnego;

Art. 17.
Każdy uprawniony do głosowania może wnieść skargę na poprawność przeprowadzenia referendum. Przepisy dotyczące skargi na przeprowadzenie wyborów zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 4 kwietnia 2016 roku Ordynacja wyborcza stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI Przepisy końcowe

Art. 18.
Dla wniosków o referendum o których mowa w art. 3. ust. 1. lit. c., pod którymi zbierano podpisy przed wejściem w życie niniejszej ustawy wyznacza się termin 14 dni, liczony od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na spełnienie warunków obecnej ustawy. Postanowienia art. 4. stosuje się odpowiednio.

Art. 19.
1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 20 października 2013 r. z późniejszymi zmianami o referendach.
2. Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra

Zablokowany

Wróć do „Archiwalne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość