U | Członkostwo państwa w Unii Niepodległych Państw

Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5731
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

U | Członkostwo państwa w Unii Niepodległych Państw

Post autor: Aleksander »

USTAWA
z dnia 12 grudnia 2020 r.

o członkostwie państwa w Unii Niepodległych Państw

My, Aleksander, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
(1) Ustawa określa sprawy związane z członkostwem Królestwa Dreamlandu w Unii Niepodległych Państw.

(2) Ustawa uzupełnia przepisy Konstytucji i ma równą jej moc.
Artykuł 2.
(1) W zakresie wynikającym z Traktatu o Unii Niepodległych Państw, ratyfikowanego przez Królestwo Dreamlandu dnia 17 listopada 2020 r., kompetencje dreamlandzkiej władzy państwowej przechodzą na Unię Niepodległych Państw.

(2) Ratyfikacja traktatu przewidującego przejście dalszych kompetencji dreamlandzkiej władzy państwowej na Unię Niepodległych Państw wymaga zgody Parlamentu Królestwa, uchwalonej większością co najmniej trzech piątych wszystkich głosów.
Artykuł 3.
Pierwszy Minister wyznacza ministrów wchodzących w skład delegacji Królestwa Dreamlandu do Rady Ministrów Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 4.
(1) Parlament Królestwa wybiera przedstawiciela Królestwa Dreamlandu we Wspólnym Zgromadzeniu Unii Niepodległych Państw.

(2) Pierwszy Minister wyznacza ministra pełniącego funkcję zastępcy przedstawiciela Królestwa Dreamlandu we Wspólnym Zgromadzeniu Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 5.
Król przedstawia Wspólnemu Zgromadzeniu kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Niepodległych Państw oraz reprezentuje Królestwo Dreamlandu w sprawie mianowania Męża Stanu Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 6.
Król, działając w porozumieniu z Kolegium Ministrów, mianuje członków Komitetu Inżynieryjnego Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 7.
(1) Zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 5 ust. 8 oraz art. 8 Konstytucji.

(2) Król zachowuje prawo łaski.
Artykuł 8.
Zawieszeniu ulega obowiązywanie ustawy z dnia 12 kwietnia 2020 r. o wymiarze sprawiedliwości.
Artykuł 9.
W ustawie z dnia 14 września 2020 r. o statucie parlamentu art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 11.
Wybór kandydata na Pierwszego Ministra, marszałka, wicemarszałka oraz przedstawiciela Królestwa Dreamlandu we Wspólnym Zgromadzeniu Unii Niepodległych Państw następuje według przepisów niniejszego rozdziału.”.
Artykuł 10.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Obrazek
***

TEKST JEDNOLITY
KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA DREAMLANDU


z dnia 12 kwietnia 2020 r.
W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym król TomBond założył Królestwo Dreamlandu, pierwsze państwo wirtualne w polskim internecie. Dał przez to także początek szerszemu polskiemu ruchowi mikronacyjnemu. Przez kolejne lata powstawały i upadały kolejne państwa wirtualne. Tymczasem Królestwo zawsze trwało. Prowadzili je przez dzieje królowie z dynastii Ebruzów, zapoczątkowanej przez TomBonda. Nadawały mu życie szeregi obywateli, wnosząc do wspólnej sprawy swoją energię, zapał twórczy i umiejętności. Z czasem nie pozostał nikt spośród tych, którzy pamiętaliby pierwsze dni państwa. A jednak samo Królestwo jest nieśmiertelne.

Dziś, w roku dwa tysiące dwudziestym, obywatele dreamlandzcy gromadzą się w Konstytuancie Królestwa, by dać swojemu państwu nową organizację. Mamy za sobą trudne dni, w których Królestwo spowiły mroki marazmu i zniechęcenia. Jesteśmy zdeterminowani, by wyprowadzić je z ciemności i iść naprzód, ku nowym wyzwaniom i doświadczeniom. Chcemy zwartej i sterownej organizacji państwowej, na miarę naszych obecnych możliwości, ale także przyszłych aspiracji. Intensywnego życia zbiorowego, dającego każdemu swobodę wyrażania siebie i sposobność do doskonalenia się. Zdrowej kultury politycznej, opartej na wzajemnym zaufaniu, współzawodnictwie i zgodnej współpracy w powiększaniu wspólnego dobra.

W tym duchu, jako prawa najwyższe dla państwa, uchwalamy następujące artykuły:
Artykuł 1.
Państwo
(1) Królestwo Dreamlandu jest wirtualnym, demokratycznym państwem.

(2) Państwo jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli dreamlandzkich.

(3) Państwo szanuje wolność człowieka, stwarza każdemu obywatelowi sposobność do zastosowania i rozwoju jego zainteresowań, talentów i umiejętności dla powiększenia wspólnego dobra, a mając na względzie interes publiczny, reguluje, ukierunkowuje i organizuje życie wspólnoty.

(4) Państwo strzeże własnej niepodległości i suwerenności, nienaruszalności własnych granic, porządku konstytucyjnego oraz bezpieczeństwa obywateli. Zapewnia ono porządek publiczny i chroni moralność publiczną.

(5) Państwo uczestniczy w życiu społeczeństwa ogólnomikroświatowego, popierając sprawiedliwy pokój i współpracę między państwami wirtualnymi, otaczając opieką własnych obywateli i strzegąc interesu publicznego oraz przestrzegając swoich zobowiązań międzynarodowych.
Artykuł 2.
Obywatelstwo
(1) Prawem obywatela dreamlandzkiego jest pełne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Ograniczenie tego prawa może nastąpić w drodze albo na podstawie ustawy, ze względu na interes publiczny.

(2) Obywatela dreamlandzkiego obowiązuje wierność państwu. Ma on prawo i obowiązek współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w Parlamencie Królestwa z głosem równym innym obywatelom.

(3) Obywatel dreamlandzki ma prawo dochodzić swojej krzywdy i straty w drodze sądowej. Nie będzie on także skazany za przestępstwo inaczej, niż w drodze sądowej. Zapewnia się sprawiedliwe i publiczne rozpatrzenie jego sprawy w rozsądnym terminie. W postępowaniu karnym zapewnia mu się prawo do obrony, w tym przez swobodnie wybranego obrońcę.

(4) Ulegając odpowiedzialności karnej, obywatel dreamlandzki może być czasowo albo stale pozbawiony praw zapewnionych Konstytucją, z wyłączeniem prawa do sądu.

(5) Ustawa określi możliwość zajmowania niższych stanowisk państwowych i samorządowych przez cudzoziemców. Poza tym sprawowanie władzy publicznej zastrzeżone jest obywatelom dreamlandzkim.

(6) Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo dreamlandzkie poprzez nadanie, co ustawa dookreśli. Utrata obywatelstwa dreamlandzkiego następuje w przypadkach przewidzianych Konstytucją.

(7) Obywatelstwo dreamlandzkie wygasa, gdy obywatel zrzeknie się go, co ustawa dookreśli. Ustawa określi inne przypadki wygaśnięcia obywatelstwa dreamlandzkiego, przy czym może ono następować wyłącznie wskutek długotrwałej nieaktywności w życiu wspólnoty, długotrwałego niezasiadania w Parlamencie Królestwa lub poważnego zaniedbania obowiązków związanych z zasiadaniem w parlamencie.

(8) Król może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie osobie, która jest jednocześnie obywatelem państwa obcego i uchybia obowiązkom obywatelskim względem państwa dreamlandzkiego, co ustawa dookreśli.

(9) Parlament Królestwa może odebrać obywatelstwo dreamlandzkie oznaczonej osobie, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów, co ustawa dookreśli.
Artykuł 3.
Samorząd
(1) Państwo popiera oddolny udział obywateli dreamlandzkich w sprawowaniu władzy publicznej, przekazując odpowiednią część swoich zadań samorządom.

(2) Samorząd wykonuje przekazane mu zadania niezależnie i we własnym imieniu. Jego działalność podlega nadzorowi władzy państwowej co do jej legalności i zgodności z interesem publicznym. Ustawy określą bliższe przesłanki oraz środki państwowego nadzoru nad samorządami.

(3) Ustawa określi zasady i tryb przeprowadzenia zasadniczego podziału terytorialnego państwa oraz ustanowi samorząd miejscowy. Samorząd miejscowy może w szczególności być zorganizowany na zasadzie feudalnej.

(4) Ustawy mogą nadto ustanawiać samorządy innych rodzajów.
Artykuł 4.
Prawo
(1) Prawo jest granicą wolności człowieka i podstawą działania władzy publicznej.

(2) Wobec prawa wszyscy są równi. Nikt nie może być prawnie dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.

(3) Konstytucja jest prawem najwyższym. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.

(4) Stanowienie prawa państwowego następuje w drodze ustaw, dekretów i rozporządzeń, które wydają organy władzy państwowej określone Konstytucją.

(5) Oprócz spraw wymienionych osobno w Konstytucji, w drodze ustawy następuje zmiana Konstytucji oraz określenie odpowiedzialności karnej i ciężarów publicznych. Poza tymi sprawami wszelkie prawa mogą być stanowione zarówno w drodze ustawy, jak i dekretu. W tym zakresie ustawa i dekret są sobie równorzędne.

(6) Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia ustawy albo dekretu, dla ich wykonania. Nie może ono stać w sprzeczności z ustawą ani dekretem.

(7) Autentyczna interpretacja praw stanowionych następuje w trybie przewidzianym dla ich ustanowienia.

(8) Tam, gdzie utrwalił się obowiązujący zwyczaj, zgodny z prawem stanowionym, jest on szanowany przez władzę publiczną i wiąże powszechnie jako prawo zwyczajowe.
Artykuł 5.
Król
(1) Król ma prawo wyznaczenia następcy tronu. Ustawa dookreśli sukcesję królewską.

(2) Parlament Królestwa może złożyć Króla z tronu, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów, oraz wybrać następnie nowego Króla. Ustawa dookreśli tryb złożenia Króla z tronu i wyboru nowego Króla w takim przypadku.

(3) Król uosabia jedność państwa. W nim skupia się całość władzy państwowej. Zapewnia on spoistość wspólnoty obywateli dreamlandzkich.

(4) Król stanowi prawo, wydając ustawy na wniosek Parlamentu Królestwa, dekrety na wniosek albo za zgodą Kolegium Ministrów, a rozporządzenia samodzielnie. Wnioski w tych sprawach rozpatruje w ciągu tygodnia od ich doręczenia. Otrzymany projekt ustawy może odesłać do ponownego rozpatrzenia, a projekt dekretu przesłać parlamentowi do zatwierdzenia.

(5) Z wyłączeniem spraw określonych Konstytucją, ustawami i dekretami, Król prowadzi sprawy publiczne i zapewnia wykonanie prawa państwowego przez Rząd Królewski, który powołuje i rozwiązuje.

(6) Król samodzielnie ustanawia i znosi regencję, przedstawia Parlamentowi Królestwa projekty ustaw, nadaje i odbiera szlachectwo i tytuły arystokratyczne oraz sprawuje zwierzchnictwo dworu królewskiego. Działając na wniosek albo za zgodą Rządu Królewskiego, nadaje i odbiera obywatelstwo dreamlandzkie, reprezentuje państwo na zewnątrz, wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada wymagające ratyfikacji traktaty, przyjmuje poselstwa obce i wysyła poselstwa państwowe, sprawuje najwyższe zwierzchnictwo sił zbrojnych, wydaje rozporządzenia oraz wykonuje inne swoje uprawnienia, przyznane mu ustawami i dekretami. Ustawy i dekrety mogą zastrzegać działanie Króla w niektórych sprawach tylko na wniosek rządu.

(7) Król, działając w porozumieniu z Kolegium Ministrów, wprowadza stany nadzwyczajne. Ustawa określi rodzaje stanów nadzwyczajnych, przesłanki ich wprowadzania oraz szczególne środki, jakie mogą być zarządzone podczas ich obowiązywania. Środki te mogą obejmować w szczególności zawieszenie obowiązywania niektórych przepisów prawa, w tym Konstytucji, oraz zmianę organizacji i trybu działania władzy publicznej.

(8) (zawieszony w obowiązywaniu).
Artykuł 6.
Rząd Królewski
(1) Rząd Królewski składa się z Pierwszego Ministra i innych ministrów.

(2) Wszyscy ministrowie zebrani pod przewodnictwem Pierwszego Ministra stanowią Kolegium Ministrów.

(3) Raz na trzy miesiące, Parlament Królestwa wyznacza kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra. Król rozwiązuje dotychczasowy Rząd Królewski i powołuje nowy rząd na wniosek wyznaczonego kandydata. Król może zażądać od parlamentu wcześniejszego wyznaczenia kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra.

(4) Jeśli Parlament Królestwa nie wyznaczy kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra we właściwym czasie, który dookreśli ustawa, Król rozwiąże dotychczasowy Rząd Królewski i powoła nowy rząd samodzielnie.

(5) Król dokonuje zmian w składzie Rządu Królewskiego na wniosek Pierwszego Ministra. Odwołuje oznaczonego ministra na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony bezwzględną większością oddanych głosów.

(6) Król rozwiązuje Rząd Królewski samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królestwa, uchwalony większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów. Rozwiązawszy rząd, Król powołuje rząd tymczasowy. Ustawa może zastrzec ograniczenie uprawnień rządu tymczasowego.

(7) Rząd Królewski prowadzi wszelkie sprawy publiczne, niezastrzeżone innym organom władzy publicznej, zapewnia wykonanie prawa państwowego i kieruje administracją rządową. Kierunki jego działania określają uchwały Kolegium Ministrów, a także wytyczne Pierwszego Ministra.

(8) Ustawa albo dekret może upoważnić Kolegium Ministrów, określonego ministra albo określonych ministrów we współdziałaniu do wydania rozporządzenia w określonej sprawie.

(9) Ustawa lub dekret określi organizację i tryb działania Rządu Królewskiego, a szczególnie podział jego uprawnień między Kolegium Ministrów i poszczególnymi ministrami.
Artykuł 7.
Parlament Królestwa
(1) Obywatele dreamlandzcy, z wyłączeniem Króla, gromadzą się w Parlamencie Królestwa.

(2) Parlament Królestwa uchwala projekty ustaw, zatwierdza przesłane mu przez Króla projekty dekretów, wyznacza kandydatów na stanowisko Pierwszego Ministra, kontroluje działalność Rządu Królewskiego, rozważa sprawy publiczne oraz ustanawia regencję, jeśli Król opuści państwo na dłuższy czas, nie uczyniwszy tego.

(3) Parlament Królestwa rozpatruje wszystkie sprawy jawnie. O ile Konstytucja albo ustawa nie stanowi inaczej, rozstrzyga on zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały potrzebne jest oddanie głosów przez co najmniej jedną trzecią zasiadających w parlamencie obywateli dreamlandzkich.

(4) Projekt ustawy uchwala się zwykłą większością głosów, a rozpatrywany ponownie większością co najmniej trzech piątych oddanych głosów. Projekt ustawy zmieniającej Konstytucję uchwala się większością co najmniej trzech piątych wszystkich głosów, a rozpatrywany ponownie większością co najmniej dwóch trzecich wszystkich głosów. Projekt dekretu zatwierdza się zwykłą większością głosów.

(5) Parlament Królestwa może zająć stanowisko w każdej sprawie publicznej, o ile nie naruszy przez to niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziowskiej. Stanowisko parlamentu nie wiąże innych organów władzy publicznej.

(6) Obywatel dreamlandzki, zasiadający w Parlamencie Królestwa, może składać zapytania do Króla i Rządu Królewskiego w sprawach z zakresu ich działalności. Ustawa dookreśli to prawo.

(7) Ustawa określi organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa.
Artykuł 8.
(zawieszony w obowiązywaniu).
ZATWIERDZAMY
(-) M2, r.
***

TEKST JEDNOLITY
USTAWA
z dnia 14 września 2020 r.

o statucie parlamentu

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniora Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowimy, co następuje:


Rozdział 1.
Organizacja parlamentu

Artykuł 1.
Ustawa określa organizację i tryb działania Parlamentu Królestwa, zwanego dalej „parlamentem”.
Artykuł 2.
(1) Parlament składa się z obywateli dreamlandzkich wpisanych na listę członków parlamentu.

(2) Wpisanie obywatela na listę członków parlamentu, jak również skreślenie go z niej następuje na żądanie zainteresowanego.

(3) Skreśla się obywatela z listy członków parlamentu, jeśli nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach, chyba że głosowania te zakończyły się w odstępie czasowym nieprzekraczającym dwudziestu czterech godzin.
Artykuł 3.
(1) Marszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „marszałkiem”, reprezentuje parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego prace i przewodniczy jego obradom.

(2) Marszałek w szczególności:
1) prowadzi listę członków parlamentu;

2) przyjmuje i kontroluje przedstawiane parlamentowi wnioski;

3) otwiera i zamyka obrady;

4) zarządza kolejne etapy obrad i decyduje o czasie ich trwania;

5) zarządza miejscem obrad parlamentu;

6) strzeże powagi parlamentu, przestrzegania porządku obrad i spokoju w miejscu obrad parlamentu.
(3) Wicemarszałek Parlamentu Królestwa, zwany dalej „wicemarszałkiem”, zastępuje marszałka:
1) z jego upoważnienia;

2) gdy jest on nieobecny albo bezczynny;

3) gdy jego stanowisko jest nieobsadzone.
Artykuł 4.
(1) Parlament wybiera marszałka ze swojego grona, na trzymiesięczną kadencję. Może go odwołać w toku kadencji, o ile jednocześnie powoła nowego marszałka.

(2) Wybór i powołanie marszałka następują bezwzględną większością głosów.

(3) Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się także do wicemarszałka.
Artykuł 5.
Jeśli marszałek i wicemarszałek będą obaj nieobecni albo bezczynni bądź ich stanowiska będą nieobsadzone, Król, działając na wniosek albo za zgodą Pierwszego Ministra, powierzy jednemu z członków parlamentu obowiązki marszałka.
Rozdział 2.
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 6.
(1) Żaden etap obrad, a podczas głosowań nad poprawkami także żadne z głosowań z osobna, nie może trwać krócej niż czterdzieści osiem godzin.

(2) Głosowanie w toku nie podlega skróceniu, chyba że jego wynik jest przesądzony.
Rozdział 3.
Zwykły tryb obrad

Artykuł 7.
(1) Projekt ustawy przedstawia parlamentowi Król, Rząd Królewski albo członek parlamentu.

(2) Projekt dekretu przedstawia parlamentowi Król.

(3) Projekt uchwały przedstawia parlamentowi członek parlamentu.

(4) Do wniosku załącza się odpowiednie uzasadnienie, a do projektów ustaw i dekretów zakładających zmianę praw stanowionych także teksty jednolite tych praw.
Artykuł 8.
(1) Obrady w sprawie projektu ustawy obejmują dyskusję, głosowania nad poprawkami i głosowanie nad projektem.

(2) Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także do obrad w sprawie projektu uchwały. Jeśli jednak projekt jest pilny lub niebudzący wątpliwości, marszałek może zarządzić pominięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem.

(3) Obrady w sprawie projektu dekretu obejmują dyskusję i głosowanie nad projektem.
Artykuł 9.
(1) Podczas dyskusji nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, wnioskodawca i ci, którzy mogliby przedstawić projekt tego samego rodzaju, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Poprawka zgłoszona przez wnioskodawcę zmienia treść projektu bez potrzeby głosowania, chyba że wnioskodawca zaznaczył, że sobie tego nie życzy.
Artykuł 10.
W głosowaniu członek parlamentu głosuje za, głosuje przeciw albo wstrzymuje się od głosu.
Rozdział 4.
Wybór urzędników

Artykuł 11.
Wybór kandydata na Pierwszego Ministra, marszałka, wicemarszałka oraz przedstawiciela Królestwa Dreamlandu we Wspólnym Zgromadzeniu Unii Niepodległych Państw następuje według przepisów niniejszego rozdziału.
Artykuł 12.
(1) Marszałek otwiera obrady najwcześniej na dwa tygodnie, a najpóźniej na tydzień przed upływem trzech miesięcy od powołania Rządu Królewskiego, wyboru bądź powołania marszałka albo wyboru bądź powołania wicemarszałka.

(2) Marszałek otwiera obrady w innym czasie, jeśli okaże się to konieczne.
Artykuł 13.
(1) Obrady obejmują zgłaszanie kandydatów i głosowanie nad kandydatami.

(2) Kandydaci zgłaszają się osobiście.

(3) W głosowaniu członek parlamentu oddaje głos za jednym z kandydatów albo przeciw im wszystkim.
Artykuł 14.
(1) Wybranym jest kandydat, który w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów.

(2) Jeśli dwóch albo więcej kandydatów uzyskało najwięcej głosów na równi, głosowanie powtarza się z pominięciem pozostałych.

(3) Nie powtarza się dwa razy głosowania między tymi samymi kandydatami. W takim przypadku powtarza się obrady od początku.

(4) Jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, powtarza się obrady od początku.
Artykuł 15.
Jeśli parlament nie wybierze kandydata na stanowisko Pierwszego Ministra w ciągu piętnastu dni od otwarcia obrad w tej sprawie albo od dnia, w którym takie obrady powinny były najpóźniej zostać otwarte, którekolwiek nastąpiło wcześniej, Król samodzielnie powoła Rząd Królewski na podstawie art. 6 ust. 4 Konstytucji.
Rozdział 5.
Prawo zapytania

Artykuł 16.
(1) Członek parlamentu składa zapytanie do Króla albo do Rządu Królewskiego, przewidziane art. 7 ust. 6 Konstytucji, w miejscu obrad parlamentu.

(2) Adresat zapytania obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu tygodnia od złożenia zapytania, w tym miejscu, gdzie złożono zapytanie. Jeśli udzielenie odpowiedzi wymaga dłuższego czasu, adresat zapytania zawiadamia o tym interpelanta i udziela odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zapytania.

(3) W sprawie zapytania przeprowadza się obrady, obejmujące dyskusję nad tym zapytaniem oraz odpowiedzią na nie.
Rozdział 6.
Przepisy porządkowe
Artykuł 17.
(1) Członek parlamentu, który w zakresie uczestnictwa w obradach parlamentu albo w miejscu obrad parlamentu narusza porządek obrad, spokój lub powagę parlamentu, podlega pozbawieniu prawa do wynagrodzenia, pozbawieniu prawa udziału w dyskusjach parlamentu albo zawieszeniu w prawach członka parlamentu.

(2) Pozbawienie prawa do wynagrodzenia dotyczy części albo całości wynagrodzenia przysługującego obłożonemu tym środkiem porządkowym za miesiąc, w którym popełniono przewinienie porządkowe.

(3) Pozbawienie prawa udziału w dyskusjach parlamentu oraz zawieszenie w prawach członka parlamentu stosuje się przez czas określony w dniach, nie dłużej jednak niż przez czternaście dni. Za dzień wykonywania środka porządkowego liczy się dwadzieścia cztery godziny.
Artykuł 18.
(1) Osoby niebędące członkami parlamentu podlegają w miejscu obrad parlamentu zarządzeniom marszałka.

(2) Marszałek może wydalić z miejsca obrad parlamentu osobę, która nie podporządkowuje się jego zarządzeniom.
Artykuł 19.
(1) Marszałek nakłada środki porządkowe i zapewnia ich wykonanie. W przypadku przewinienia porządkowego małej wagi marszałek może poprzestać na upomnieniu sprawcy.

(2) Od zarządzenia marszałka obłożonemu środkiem porządkowym przysługuje odwołanie do parlamentu w ciągu siedemdziesięciu dwóch godzin od wydania zarządzenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania środka porządkowego.

(3) Zarządzenia marszałka w sprawach porządkowych podlegają ogłoszeniu w miejscu obrad parlamentu, zamiast w państwowym publikatorze urzędowym.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
Artykuł 20.
Przepis art. 6 ust. 2 Przepisów wprowadzających Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r. będzie się stosować do projektów ustaw przedstawionych parlamentowi:
1) w ciągu tygodnia od upływu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji;

2) w ciągu tygodnia od upływu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji.
Artykuł 21.
W ustawie z dnia 22 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym po art. 16 dodaje się art. 17 w brzmieniu:
„Art. 17. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyłączeniem art. 11 i 16, nie stosuje się w miejscu obrad Parlamentu Królestwa.”.
Artykuł 22.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(-) M2, r.
(-) Alexander, r.s.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość