U - ustawa o edukacji

Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5706
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

U - ustawa o edukacji

Post autor: Aleksander »

USTAWA
z dnia 15 listopada 2020 r.

o edukacji

My, Aleksander, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Parlamentu Królestwa stanowimy, co następuje:
Art. 1.
Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z działalnością instytucji oświaty oraz zasady przyznawania stopni i tytułów naukowych i zawodowych.

Art. 2.
 1. Instytucje oświaty mogą być prowadzone przez:
  1. Koronę,
  2. samorząd terytorialny,
  3. osoby prywatne.
 2. Instytucje oświaty muszą prowadzić działalność na podstawie statutu. Statut nadaje instytucji oświaty jej organ założycielski, chyba, że jej statut stanowi inaczej. Statut określa:
  1. nazwę i siedzibę instytucji,
  2. sposób jej finansowania,
  3. organy zarządzające instytucji,
  4. zasady pobierania i ukończenia nauki w instytucji.
Art. 3.
Wyróżnia się dwa rodzaje instytucji oświaty:
 1. Szkoły ogólnokształcące,
 2. Szkoły wyższe.
Art. 4.
 1. Prowadzenie rejestru instytucji oświaty o uprawnieniach do uznawania wykształcenia oraz nadawania tytułów zawodowych, stopni naukowych i tytułów naukowych jest zadaniem ministra właściwego dla spraw oświaty.
 2. O wpisie, odmowie wpisu lub wykreśleniu wpisu z rejestru król lub upoważniony przez niego urzędnik decyduje wespół z ministrem właściwym dla spraw oświaty w drodze postanowienia.
 3. W przypadku odmowy wpisu lub wykreśleniu wpisu z rejestru postanowienie zawiera uzasadnienie.
 4. Korona może za aprobatą ministra właściwe dla spraw oświaty wykreślić instytucję z rejestru w przypadku trwałego zaprzestania prowadzenia działalności lub takiego obniżenia poziomu nauczania, które nie daje rękojmi prawidłowości.
 5. Od decyzji Korony przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 6. Po ponownym rozpoznaniu sprawy dalszy wniosek w trybie ust. 5 nie przysługuje.
Art. 5.
 1. Tytułem zawodowym jest tytuł magistra.
 2. Stopniem naukowym jest stopień doktora.
 3. Tytułem naukowym jest tytuł profesora.
Art. 6.
 1. Wykształcenie średnie nadaje się po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej zakończonej egzaminem. Wykształcenie średnie nie jest konieczne do podjęcia studiów wyższych.
 2. Tytuł zawodowy magistra nadaje się po ukończeniu studiów magisterskich zakończonych egzaminem lub po skutecznej obronie pracy magisterskiej.
 3. Oceny pracy dokonują wspólnie oraz przeprowadzają obronę pracy: rektor danej uczelni wyższej lub osoba przez niego wyznaczona oraz promotor wskazany przez autora pracy. Za zgodą rektora i promotora możliwe jest poszerzenie składu komisji. Każdy z oceniających i przeprowadzających obronę pracy musi posiadać stopień naukowy doktora lub tytuł naukowy profesora.
 4. Stopień naukowy doktora nadaje się po ukończeniu przewodu doktorskiego i skutecznej obronie pracy doktorskiej lub w uznaniu wybitnej wiedzy kandydata, uprawniającej go do nauczania.
 5. Oceny pracy dokonują wspólnie oraz przeprowadzają obronę pracy: rektor danej uczelni wyższej lub osoba przez niego wyznaczona oraz promotor wskazany przez autora pracy. Za zgodą rektora i promotora możliwe jest poszerzenie składu komisji. Każdy z oceniających i przeprowadzających obronę pracy musi posiadać stopień naukowy doktora lub tytuł naukowy profesora, w tym co najmniej jeden z uczestników tytuł naukowy profesora.
 6. Tytuł naukowy profesora nadaje się po udokumentowaniu przez kandydata wybitnej wiedzy w danej dziedzinie, uprawniającej go do nauczania, w szczególności po przedstawieniu opublikowanych już prac naukowych jego autorstwa.
 7. Tytuły i stopnie zawodowe i naukowe uzyskane przez mieszkańców Królestwa poza jego granicami mogą być uznawane przez Królestwo na podstawie stosownej umowy, zawartej między Królestwem, a państwem, na terenie którego został uzyskany dany tytuł/stopień. Umowa taka określa zasady konwersji tytułów przyznawanych w danym państwie.
 8. W uznaniu zasług uczelnie wyższe mogą nadawać tytuł „doktora honoris causa” jako tytuł honorowy.
Art. 7.
 1. Tytuł zawodowy magistra nadaje uczelnia wyższa przeprowadzająca obronę pracy magisterskiej.
 2. Stopień naukowy doktora nadaje uczelnia wyższa przeprowadzająca obronę pracy doktorskiej.
 3. O nadaniu tytułu lub stopnia określonego w ustępach poprzedzających obwieszcza rektor uczelni nadającej tytuł/stopień.
 4. Tytuł naukowy profesora nadaje Korona na zaakceptowany wcześniej przez ministra właściwego dla spraw oświaty wniosek rektora dowolnej uczelni wyższej.
Art. 8.
Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Obrazek
(-) Alexander, r.s.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość