U - o obywatelstwie dreamlandzkim

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2809
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

U - o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Maciej II »

USTAWA
z dnia 3 czerwca 2020

o obywatelstwie dreamlandzkim

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

Artykuł 1.
Ustawa określa nabycie i utratę obywatelstwa dreamlandzkiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
Artykuł 2.
Określenie „cudzoziemiec” oznacza każdego, kto nie jest obywatelem.
Rozdział 2.
Nabycie obywatelstwa
Artykuł 3.
(1) Obywatelstwo może być nadane cudzoziemcowi na jego wniosek.

(2) Nie nadaje się obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, jeśli stwarzałoby to zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, interesu publicznego lub spoistości wspólnoty obywatelskiej.

(3) Nie nadaje się obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, jeśli jego dotychczasowa działalność nie pozwala na ocenę jego przydatności do wejścia w skład wspólnoty obywatelskiej.
Artykuł 4.
(1) Cudzoziemiec przedkłada wniosek o nadanie mu obywatelstwa ministrowi imigracji.

(2) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, żądanie nadania mu obywatelstwa oraz zwięzłe uzasadnienie tego żądania. Minister imigracji pozostawia bez rozpatrzenia wniosek, który nie odpowiada tym wymogom.
Artykuł 5.
(1) Minister imigracji wyznacza odpowiedni czas, nie krótszy niż dwadzieścia cztery godziny, na dyskusję nad wnioskiem o nadanie obywatelstwa i zgłaszanie zastrzeżeń wobec niego.

(2) Jeśli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, minister imigracji wyznaczy odpowiedni czas, nie krótszy niż czterdzieści osiem godzin, na dalszą dyskusję nad wnioskiem.

(3) Tylko obywatele mogą zgłaszać zastrzeżenia wobec wniosku.
Artykuł 6.
Minister imigracji może podjąć odpowiednie czynności sprawdzające dla ustalenia, czy nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi byłoby pożądane.
Artykuł 7.
(1) Po upływie czasu na dyskusję nad wnioskiem, w ciągu czterdziestu ośmiu godzin, minister imigracji przedkłada Królowi wniosek o nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi albo umotywowaną decyzją odmawia przedłożenia takiego wniosku.

(2) Od decyzji ministra imigracji, odmawiającej przedłożenia Królowi wniosku o nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, przysługuje temu odwołanie do Pierwszego Ministra.

(3) Jeśli ministrem imigracji jest sam Pierwszy Minister, zamiast odwołania zainteresowanemu cudzoziemcowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(4) Wniesione odwołanie bądź wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatruje się w ciągu czterdziestu ośmiu godzin.
Artykuł 8.
(1) Na wniosek ministra imigracji, Król nadaje obywatelstwo zainteresowanemu cudzoziemcowi i zobowiązuje go do złożenia przysięgi obywatelskiej.

(2) Nadanie obywatelstwa jest skuteczne od czasu złożenia przysięgi obywatelskiej przez nowego obywatela. Przysięga obywatelska złożona po upływie tygodnia od nadania obywatelstwa jest nieważna.

(3) Przysięgę obywatelską składa się wobec Króla, według następującej roty:
„Ja, NN, przysięgam: dochować wierności Królestwu Dreamlandu, jego Konstytucji i prawom; bronić ich przed wszelkimi zagrożeniami, z zewnątrz i wewnątrz; uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw publicznych zgodnie ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą; służyć wspólnemu dobru wedle swoich sił i umiejętności.”.
(4) Przysięgę obywatelską można złożyć z dodatkiem formuł religijnych bądź odwołujących się do wartości wyznawanych przez obywatela.
Rozdział 3.
Utrata obywatelstwa

Artykuł 9.
(1) Obywatelstwo wygasa, gdy obywatel zrzeknie się go.

(2) Publiczne wyrażenie woli opuszczenia państwa na stałe albo na czas nieokreślony uważa się za zrzeczenie się obywatelstwa, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia.
Artykuł 10.
Obywatelstwo wygasa po upływie trzydziestu dni od opublikowania przez obywatela ostatniej wypowiedzi na państwowym forum dyskusyjnym.
Artykuł 11.
Obywatelstwo Króla ani króla seniora nie wygasa z innej przyczyny, niż wskutek zrzeczenia się go.
Artykuł 12.
Wygaśnięcie obywatelstwa stwierdza minister imigracji w drodze decyzji, wskazując przyczynę wygaśnięcia.
Artykuł 13.
Jeśli obywatel dreamlandzki, będący także obywatelem państwa obcego, uchybia obowiązkowi wierności państwu lub sprzeniewierza się przysiędze obywatelskiej, na wniosek albo za zgodą ministra spraw zagranicznych Król może odebrać temu obywatelowi jego obywatelstwo.
Artykuł 14.
(1) Parlament Królestwa może odebrać obywatelstwo oznaczonej osobie, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów.

(2) Projekt uchwały w tej sprawie może być poddany pod głosowanie najwcześniej po upływie tygodnia od przedstawienia go parlamentowi.

(3) Uchwała w tej sprawie może być podjęta najwcześniej po upływie trzech miesięcy od poprzedniego przypadku odebrania obywatelstwa w tym samym trybie.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe

Artykuł 15.
Minister imigracji prowadzi rejestr obywateli.
Artykuł 16.
Z dniem wejścia w życie ustawy królowie seniorzy niebędący obywatelami nabywają obywatelstwo z mocy samego prawa, bez potrzeby składania przysięgi obywatelskiej.
Artykuł 17.
Traci moc ustawa federalna z dnia 18 października 2019 r. o obywatelstwie dreamlandzkim.
Artykuł 18.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2020 r.

(-) Maciej II, r.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość