U - o statucie rządu

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2809
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

U - o statucie rządu

Post autor: Maciej II »

USTAWA
z dnia 12 kwietnia 2020 r.

o statucie rządu

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Konstytuanta Królestwa uchwaliła, a My zatwierdziliśmy, co następuje:


Artykuł 1.
Ustawa określa organizację i tryb działania Rządu Królewskiego, zwanego dalej „rządem”.
Artykuł 2.
(1) Rząd działa przez swoje organy.

(2) Organami rządu są: Kolegium Ministrów, Pierwszy Minister i pozostali ministrowie.

(3) Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o „ministrze”, należy przez to rozumieć wyłącznie ministra innego niż Pierwszy Minister, chyba że co innego wynika z treści poszczególnego przepisu.
Artykuł 3.
(1) Kolegium Ministrów:
1) określa kierunki działania rządu;

2) uchwala wnioski i zgody rządu w sprawach wydawania dekretów;

3) uchwala wnioski i zgody rządu w sprawach wprowadzania stanów nadzwyczajnych;

4) uchwala wnioski i zgody rządu w sprawach stosowania niektórych środków nadzorczych wobec samorządów, zgodnie z przepisami o samorządach;

5) uchwala rozporządzenia na podstawie upoważnień udzielonych mu przez ustawy i dekrety;

6) rozstrzyga spory kompetencyjne między Pierwszym Ministrem a ministrami;

7) nadzoruje działalność Pierwszego Ministra.
(2) Każdy minister, nie wyłączając Pierwszego Ministra, może wnieść sprawę na Kolegium Ministrów.

(3) Kolegium Ministrów stanowi przez jednomyślne uzgodnienia.

(4) Jeśli podjęcie jednomyślnych uzgodnień okaże się niemożliwe, przewodniczący zarządzi głosowanie, w którym Kolegium Ministrów stanowi zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Artykuł 4.
(1) Pierwszy Minister:
1) określa kierunki działania rządu, na ile nie określają ich uchwały Kolegium Ministrów;

2) reprezentuje rząd na zewnątrz;

3) przewodniczy Kolegium Ministrów;

4) przedstawia Królowi wnioski w sprawach zmian w składzie rządu;

5) określa, w drodze rozporządzenia, zakresy działania poszczególnych ministrów, w szczególności przypadające im działy spraw rządu;

6) rozstrzyga spory kompetencyjne między ministrami;

7) wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień udzielonych mu przez ustawy i dekrety;

8) prowadzi sprawy rządu, które nie należą do zakresu działania żadnego ministra;

9) zastępuje nieobecnych i bezczynnych ministrów.

10) rozpatruje odwołania od decyzji i czynności ministrów, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów;

11) nadzoruje działalność ministrów.
(2) Rozporządzenie określające zakresy działania poszczególnych ministrów traci moc wraz z rozwiązaniem rządu.
Artykuł 5.
(1) Minister, w swoim zakresie działania, reprezentuje rząd na zewnątrz i wykonuje wszelkie uprawnienia rządu, niezastrzeżone innym jego organom.

(2) Minister wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień udzielonych mu przez ustawy i dekrety.
Artykuł 6.
(1) Wykaz działów spraw rządu określa załącznik.

(2) Odrębne przepisy mogą bliżej określać przynależność poszczególnych spraw rządu do działów.

(3) Ministra, w tym Pierwszego Ministra, prowadzącego określony dział spraw rządu oznacza się nazwą utworzoną przez zestawienie wyrazu „minister” i nazwy tegoż działu w dopełniaczu.
Artykuł 7.
(1) Organ rządu, nadzorujący inny taki organ, może:
1) uchylić każdy akt organu nadzorowanego, nie wyłączając rozporządzenia;

2) udzielić organowi nadzorowanemu wiążących instrukcji co do właściwego załatwienia sprawy;

3) przejąć dla siebie załatwienie sprawy, z wyłączniem wydania rozporządzenia.
(2) Działalność organu nadzorowanego podlega ocenie organu nadzorczego co do legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Artykuł 8.
(1) Obsługę administracyjną i techniczną organów rządu zapewnia Kancelaria Rządu Królewskiego.

(2) Wszyscy ministrowie, nie wyłączając Pierwszego Ministra, mogą powoływać urzędników Kancelarii Rządu Królewskiego, a co do urzędników powołanych przez siebie: odwoływać ich, określać ich zakresy działania oraz udzielać im upoważnień do załatwiania określonych spraw w swoim imieniu.

(3) Pierwszy Minister może odwołać każdego urzędnika Kancelarii Rządu Królewskiego.
Artykuł 9.
Tracą moc:
1) dekret królewski z dnia 10 kwietnia 2019 r. o ustroju Rządu Królewskiego;

2) ustawa z dnia 16 marca 2018 r. — Ordynacja wyborcza;

3) ustawa z dnia 26 maja 2019 r. o prokuraturze.
Artykuł 10.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2020 r.
(-) M2,r
***

ZAŁĄCZNIK

Działy spraw rządu
§ 1. Ustala się następujące działy spraw rządu:
1) gospodarka;

2) imigracja;

3) kultura;

4) policja;

5) propaganda;

6) skarb;

7) sprawy wewnętrzne;

8) sprawy zagraniczne;

9) wojna.
§ 2. Dział „gospodarka” obejmuje sprawy:
1) popierania rozwoju życia gospodarczego wspólnoty;

2) aktywności gospodarczej państwa;

3) zautomatyzowanej symulacji gospodarki.
§ 3. Dział „imigracja” obejmuje sprawy:
1) kształtowania warunków napływu cudzoziemców do państwa;

2) zajmowania stanowisk państwowych i samorządowych przez cudzoziemców;

3) integracji cudzoziemców ze wspólnotą obywatelską;

4) przeprowadzania zasadniczego podziału terytorialnego państwa.
§ 4. Dział „kultura” obejmuje sprawy:
1) opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem państwa i wspólnoty;

2) popierania działalności twórczej, szczególnie artystycznej i naukowej;

3) popierania działalności sportowej.
§ 5. Dział „policja” obejmuje sprawy:
1) ochrony porządku konstytucyjnego i bezpieczeństwa obywateli wobec zagrożeń wewnętrznych;

2) ścigania przestępstw;

3) ochrony porządku publicznego i moralności publicznej;

4) ochrony praworządności;

5) nadzoru nad samorządami.
§ 6. Dział „propaganda” obejmuje sprawy:
1) poinformowania opinii publicznej o działalności władz publicznych, szczególnie Rządu Królewskiego;

2) kształtowania wizerunku państwa;

3) organizacji uroczystości państwowych.
§ 7. Dział „skarb” obejmuje sprawy:
1) zarządu mieniem państwowym;

2) skarbowości państwowej;

3) polityki finansowej i podatkowej państwa;

4) polityki monetarnej państwa.
§ 8. Dział „sprawy wewnętrzne” obejmuje sprawy:
1) organizacji miejsc publicznych zarządzanych przez państwo;

2) państwowych rejestrów i ewidencji.
§ 9. Dział „sprawy zagraniczne” obejmuje sprawy:
1) stosunków państwa z państwami obcymi i organizacjami międzynarodowymi;

2) ochrony interesu publicznego za granicą;

3) opieki nad obywatelami dreamlandzkimi za granicą;

4) kształtowania międzynarodowego wizerunku państwa.
§ 10. Dział „wojna” obejmuje sprawy:
1) organizacji i użycia sił zbrojnych państwa;

2) ochrony niepodległości i suwerenności państwa oraz nienaruszalności jego granic;

3) ochrony porządku konstytucyjnego i bezpieczeństwa obywateli wobec zagrożeń zewnętrznych.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość