U - o zmianie ustawy o Parlamencie Królewskim

Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu
Posty: 2962
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

U - o zmianie ustawy o Parlamencie Królewskim

Post autor: Maciej II »

USTAWA
z dnia 27 października 2019 roku

o zmianie ustawy o Parlamencie Królewskim

My, Maciej II, Król Dreamlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
W art. 4 Ustawy z 2 kwietnia 2019 r. - Regulamin Parlamentu Królewskiego dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: "W przypadku skreślenia z listy lordów w związku z przyczyną opisaną w art. 9 ust. 1 pkt. 2 niniejszej ustawy, obywatel może ponownie objąć stanowisko lorda dopiero po upływie trzydziestu dni od daty stwierdzenia skreślenia z listy lordów".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Ekorre, 2 kwietnia 2019 r.
USTAWA
z 2 kwietnia 2019 r.
[t.j. z dnia 27 października 2019]

Regulamin Parlamentu Królewskiego
My, Robert II Fryderyk, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,
ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, co następuje:
Dział I
Organizacja parlamentu
Rozdział 1.
Lordowie i marszałkowie
Artykuł 1.
Stanowisko lorda
(1) Parlament Królewski składa się z lordów.

(2) Lord powinien brać udział w głosowaniach, przestrzegać porządku obrad oraz szanować cześć innych lordów i powagę Parlamentu.

(3) Lord ma prawo brać udział we wszystkich etapach obrad, wygłaszać wystąpienia przed Parlamentem, otrzymywać uposażenie, które określają przepisy odrębne, oraz korzystać z urlopu według przepisów Regulaminu.

(4) Lord może zastąpić Marszałka, gdy ten i Wicemarszałkowie pozostają w danej sprawie bezczynni dłużej niż siedemdziesiąt dwie godziny.
Artykuł 2.
Stanowisko marszałka
(1) Marszałek Parlamentu Królewskiego reprezentuje Parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego pracę oraz kieruje jego obradami.

(2) Wykonując swoje zadania, Marszałek działa swobodnie, w granicach przepisów Regulaminu i z zachowaniem praw lordów.

(3) W zakresie organizowania pracy Parlamentu Marszałek między innymi kontroluje prawidłowość przedłożeń, mogąc odmówić otwarcia obrad.

(4) W zakresie kierowania obradami Marszałek między innymi otwiera i zamyka obrady, zarządza poszczególne ich etapy oraz kończy wcześniej poszczególne etapy obrad, jeśli Regulamin to przewiduje.
Artykuł 3.
Stanowisko wicemarszałka
(1) Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego zastępuje Marszałka, gdy Marszałek pozostaje w danej sprawie bezczynny dłużej niż dwadzieścia cztery godziny.

(2) Wicemarszałek zastępuje Marszałka w sprawach dotyczących samego Marszałka.

(3) Wicemarszałek zastępuje Marszałka, gdy stanowisko Marszałka jest puste.

(4) Wicemarszałek zastępuje Marszałka także stale, w zakresie, który określa Marszałek.
Artykuł 4.
Wymagania wobec lordów i marszałków
(1) Obywatel może być lordem dopiero po upływie czternastu dni od daty nabycia obywatelstwa.

(2) Prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, nie może być lordem przed upływem właściwego czasu od wykonania kary albo ustania jej karalności. Czas ten wynosi miesiąc w przypadku występku, a trzy miesiące w przypadku zbrodni.

(3) Marszałek i Wicemarszałkowie muszą sami być lordami.

(4) W przypadku skreślenia z listy lordów w związku z przyczyną opisaną w art. 9 ust. 1 pkt. 2 niniejszej ustawy, obywatel może ponownie objąć stanowisko lorda dopiero po upływie trzydziestu dni od daty stwierdzenia skreślenia z listy lordów.
Artykuł 5.
Powoływanie lordów
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o powoływaniu lordów.

(2) Król wskazuje miejsce, w którym należy składać wnioski o powołanie na stanowisko lorda.

(3) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnoszącego.
Artykuł 6.
Wybieranie i odwoływanie marszałków
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o wybieraniu i odwoływaniu Marszałka i Wicemarszałków.

(2) Parlament może odwołać Marszałka bądź Wicemarszałka, jeśli pozostanie mimo tego przynajmniej jeden spośród Marszałka i Wicemarszałków.

(3) Parlament może powołać Marszałka bądź Wicemarszałka na stanowisko już zajęte.

(4) Król powierza jednemu z lordów pełnienie obowiązków Marszałka, gdy stanowiska tego i Wicemarszałków są puste.
Artykuł 7.
Koniec urzędowania marszałka
(1) Marszałek kończy urzędowanie, gdy zrezygnował ze swojego stanowiska wobec Parlamentu, został odwołany, na jego stanowisko powołano kogo innego albo został skreślony z listy lordów.

(2) To samo stosuje się do Wicemarszałka.
Rozdział 2.
Lista lordów
Artykuł 8.
Wpis na listę
(1) Marszałek wpisuje nowo powołanego lorda na listę lordów.

(2) Ze wpisem na listę lordów lord zaczyna urzędowanie.
Artykuł 9.
Skreślenie z listy
(1) Marszałek skreśla lorda z listy lordów, jeśli:
1) lord zrezygnował ze swojego stanowiska;
2) lord nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach;
3) lord nie może zajmować stanowiska lorda z prawnej przyczyny.
(2) Do dwóch kolejnych głosowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1) wlicza się tylko jedno z głosowań, które skończyły się w odstępach czasowych krótszych niż dwadzieścia cztery godziny;
2) nie wlicza się głosowanie skończone wcześniej;
3) nie wlicza się głosowanie, które przypadło w czasie urlopu lorda;
4) nie wlicza się głosowanie, w którym lord nie mógł wziąć udziału z przyczyn leżących po stronie władzy publicznej.
(3) Ze skreśleniem z listy lordów lord kończy urzędowanie.
Artykuł 10.
Dostępność listy
(1) Marszałek udostępnia ogólnie stale aktualną listę lordów.

(2) Marszałek obwieszcza o wpisie na listę lordów oraz o skreśleniu z listy lordów. Obwieszczenie o skreśleniu z listy lordów powinno zawierać wskazanie przyczyny skreślenia.
Rozdział 3.
Urlopy i dyscyplina
Artykuł 11.
Urlop
(1) Lord nie jest obowiązany brać udziału w głosowaniach, gdy jest na urlopie.

(2) Lord zgłasza urlop Marszałkowi, zanim go rozpocznie. Marszałek wskazuje miejsce, w którym należy zgłaszać urlopy.

(3) Zgłoszenie urlopu powinno określać dokładnie czas jego trwania.

(4) Lord nie może pozostawać na urlopie dłużej niż 30 dni w ciągu dowolnych 90 dni.
Artykuł 12.
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1) Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w art. 1 ust. 3, z wyjątkiem obowiązku brania udziału w głosowaniach, Marszałek może udzielić lordowi nagany.

(2) Jeśli uchybienie jest poważne, Parlament z inicjatywy Marszałka może wymierzyć lordowi karę dyscyplinarną.

(3) Karami dyscyplinarnymi są:
1) pozbawienie prawa do uposażenia za miesiąc, w którym lord dopuścił się uchybienia;
2) pozbawienie ogółu praw lorda, na czas siedmiu albo czternastu dni.
Rozdział 4.
Miejsce obrad
Artykuł 13.
Miejsce obrad
(1) Obrady odbywają się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność Parlamentu.

(2) Odpowiednie osoby przedkładają projekty ustaw i uchwał, dekrety i niezatwierdzone ustawy, wygłaszają wystąpienia oraz składają zapytania do członków Rządu Królewskiego w nowych wątkach w miejscu obrad.

(3) W miejscu obrad znajduje się miejsce do składania wniosków o powołanie na stanowisko lorda, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz miejsce do zgłaszania urlopów, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

(4) W miejscu obrad Marszałek udostępnia listę lordów oraz obwieszcza o jej zmianach.
Artykuł 14.
Uprawnienia marszałka
Wykonując swoje zadania, w miejscu obrad Marszałek może otwierać i zamykać wątki, zmieniać tytuły wątków, wyróżniać wątki spośród innych na dostępne sposoby, dzielić i łączyć wątki oraz przenosić wątki między samym miejscem obrad i jego podsekcjami oraz wykonywać inne, tym podobne czynności.
Dział II
Obrady parlamentu
Rozdział 1.
Rozpatrywanie projektów, dekretów i wet
Oddział 1.
Przedmiot obrad
Artykuł 15.
Przedmiot obrad
Przedmiotem obrad jest projekt ustawy, projekt uchwały, dekret podlegający zatwierdzeniu albo niezatwierdzona ustawa.
Artykuł 16.
Inicjatywa uchwałodawcza
Jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej co do uchwały w danej sprawie, projekt uchwały może przedłożyć Parlamentowi ten, kto mógłby przedłożyć mu projekt ustawy.
Artykuł 17.
Przedłożenie
(1) Do projektu ustawy czy uchwały przedkładający załącza uzasadnienie oraz teksty jednolite ustaw, dekretów, uchwał itp., których zmianę projekt przewiduje.

(2) To samo stosuje się do dekretu.

(3) Do niezatwierdzonej ustawy przedkładający załącza wyjaśnienie niezatwierdzenia, o ile Król dał takie wyjaśnienie.

(4) Jeśli przedkładający uchybił wymaganiom ust. 1–3, Marszałek wzywa go do uzupełnienia załączników w ciągu tygodnia.
Artykuł 18.
Cofnięcie projektu
(1) Przedkładający może cofnąć projekt ustawy czy uchwały, póki nie zarządzono nad nimi głosowania.

(2) W ciągu czterdziestu ośmiu godzin ten, kto mógłby przedłożyć taki sam projekt, może wejść w miejsce przedkładającego.

(3) Jeśli nikt nie wszedł w miejsce przedkładającego, Marszałek zamyka obrady.
Oddział 2.
Porządek obrad
Artykuł 19.
Etapy obrad
(1) Obrady nad projektem ustawy obejmują następujące po sobie kolejno: swobodną dyskusję nad projektem, głosowania nad poprawkami oraz głosowanie nad projektem.

(2) To samo stosuje się do obrad nad projektem uchwały. Marszałek może jednak zarządzić od razu głosowanie nad projektem, pomijając poprzednie etapy obrad.

(3) Obrady nad dekretem obejmują tylko głosowanie nad nim.

(4) To samo stosuje się do obrad nad niezatwierdzoną ustawą.
Artykuł 20.
Dyskusja
(1) Dyskusja nad projektem trwa siedem dni. Marszałek może ustalić inny czas trwania dyskusji, od trzech do czternastu dni.

(2) Marszałek może odroczyć koniec trwającej dyskusji oraz przywrócić skończoną dyskusję, o ile nie zarządził jeszcze dalszego etapu obrad.

(3) Na wniosek jednej trzeciej lordów Marszałek jest obowiązany wydłużyć dyskusję na właściwy ze sposobów, o których mowa w ust. 2, o wskazany we wniosku czas.

(4) Nie można wydłużyć dyskusji ponad 28 dni trwania. Wydłużyć ją ponad 14 dni trwania można tylko na wniosek jednej trzeciej lordów.

(5) Marszałek może skończyć wcześniej dyskusję, jeśli trwała już przynajmniej trzy dni.
Artykuł 21.
Poprawki
(1) Podczas dyskusji lordowie, przedkładający oraz ci, którzy sami mogliby przedłożyć taki sam projekt, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Parlament nie głosuje nad poprawką przedkładającego, chyba że ten zaznaczył, że sobie tego życzy.

(3) Poprawka powinna obejmować dokładnie określone zmiany w tekście projektu albo zniesienie poprawki, nad którą Parlament nie głosuje.
Artykuł 22.
Głosowania
(1) Otwierając głosowanie, Marszałek ogłasza tekst przedmiotu głosowania oraz kartę do głosowania, sporządzoną na podstawie listy lordów.

(2) Jeśli podczas głosowania wpisano nowego lorda na listę lordów albo skreślono z tej listy lorda, który dotąd nie zagłosował, Marszałek ogłasza odpowiednio zmienioną kartę do głosowania.

(3) Lord głosuje za przedmiotem głosowania, przeciwko niemu albo wstrzymuje się od głosu.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej głosowanie, jeśli jego wynik jest przesądzony.
Artykuł 23.
Głosowanie nad poprawką
(1) Parlament głosuje nad poprawkami osobno, ale jednocześnie, z wyjątkiem poprawek, które zależą od innych poprawek. Nad tymi głosuje po ich przyjęciu.

(2) Głosowanie nad poprawką trwa trzy dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do pięciu dni.

(3) Parlament przyjmuje poprawkę zwykłą większością głosów.
Artykuł 24.
Głosowanie zasadnicze
(1) Przed otwarciem głosowania nad projektem ustawy czy uchwały Marszałek opracowuje jego tekst. Wprowadza zmiany dokonane poprawkami oraz w miarę potrzeby przeprowadza korektę tekstu w zakresie poprawności językowej, dobrej redakcji i błędów pisarskich.

(2) Głosowanie nad przedmiotem obrad trwa pięć dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do siedmiu dni.

(3) Nie stosuje się to do głosowania nad dekretem. Trwa ono przez czas określony Kartą Konstytucyjną.
Artykuł 25.
Wyniki głosowania
(1) Marszałek ogłasza wyniki skończonego głosowania.

(2) Wyniki te obejmują: liczbę oddanych głosów w porównaniu z kompletem głosów, liczbę głosów oddanych na poszczególne sposoby, o których mowa w art. 22 ust. 3, oraz podjęte rozstrzygnięcie.
Artykuł 26.
Obróbka uchwalonego aktu
(1) Przed doręczeniem uchwalonej ustawy Królowi, Marszałek:
1) dokonuje potrzebnych uzupełnień w jej tekście, a w szczególności uzupełnia datę dzienną ustawy w jej tytule oraz daty dzienne ustaw uchwalanych jednocześnie, do których ustawa odsyła;
2) w miarę potrzeby poprawia oczywiste błędy językowe, redakcyjne i pisarskie w tekście ustawy.
(2) Przed ogłoszeniem podjętej uchwały Marszałek dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, oraz podpisuje uchwałę.
Rozdział 2.
Wystąpienia i interpelacje
Artykuł 27.
Wystąpienie
(1) Prawo wygłaszania wystąpień mają, oprócz lordów, także Król i członkowie Rządu Królewskiego.

(2) Wystąpienie może dotyczyć każdej sprawy publicznej.

(3) Wystąpienie jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad wystąpieniem i powiązanymi sprawami, wynikłymi podczas dyskusji.
Artykuł 28.
Interpelacja
Zapytanie lorda do członka Rządu Królewskiego jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad zapytaniem oraz, po udzieleniu odpowiedzi, tą właśnie odpowiedzią.
Artykuł 29.
Zamknięcie obrad
Marszałek zamyka obrady po wygaśnięciu dyskusji.
Dział III
Przepisy wprowadzające
Artykuł 30.
Uchylane przepisy
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 12 listopada 2017 r. o Parlamencie Królewskim.

(2) Traci moc dotychczasowy Regulamin Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 31.
Obrady otwarte dotychczas
Obrady otwarte przed wejściem w życie Regulaminu odbywają się według przepisów dotychczasowych.
Artykuł 32.
Wejście regulaminu w życie
Regulamin wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Zablokowany

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość