U — Ustawa - Ordynacja Wyborcza

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

U — Ustawa - Ordynacja Wyborcza

Post autor: Robert II Fryderyk »

Ekorre, 17 marca 2019 r.
My, Robert II Fryderyk, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

USTAWA
z dnia 16 marca 2018 r.

Ordynacja wyborcza
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Art. 1. Wybory Premiera Rządu Królewskiego, zwane dalej „wyborami”, oraz referendum w sprawie jego odwołania, zwane dalej „referendum”, odbywają się według przepisów tej ustawy.

Art. 2. 1. Obywatelowi dreamlandzkiemu przysługuje prawo wybierania, prawo żądania zarządzenia referendum oraz prawo głosu w referendum, chyba że jest prawomocnie pozbawiony praw publicznych.
2. Nie przysługuje w danych wyborach prawo wybierania temu, kto nie miał obywatelstwa dreamlandzkiego jeszcze przed zarządzeniem tych wyborów. Tak samo nie przysługuje w danym referendum prawo głosu temu, kto nie miał obywatelstwa dreamlandzkiego jeszcze przed zarządzeniem tego referendum.
3. Wyborcy przysługuje także prawo kandydowania, chyba że zachodzi co do niego co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) jest obywatelem państwa obcego lub był nim w dniu zarządzenia wyborów;
2) sprawuje urząd Komisarza Wyborczego Królestwa;
3) prawomocnie zakazano mu sprawowania urzędu Premiera Rządu Królewskiego.
4. Raz utracone prawo kandydowania w danych wyborach nie powraca, nawet gdyby ustały przyczyny jego wygaśnięcia.

Art. 3. 1. Do przeprowadzania wyborów i referendów, w tym referendów określonych Ordynacją referendalną, Król powołuje Komisarza Wyborczego Królestwa.
2. Komisarz Wyborczy Królestwa jest niezależny i wykonuje swoje kompetencje niezawiśle.
3. Nie może on być odwołany w okresie od zarządzenia wyborów albo referendum, w tym referendum określonego Ordynacją referendalną, aż do ich zakończenia, chyba że zachodzi ku temu szczególna konieczność.

Art. 4. 1. Wybory, drugie tury wyborów i referenda zarządza i odwołuje Król.
2. W zakresie przeprowadzania wyborów i referendów do Komisarza Wyborczego Królestwa należą wszystkie czynności przewidziane tą ustawą, które nie należą na jej podstawie do właściwości innych organów.

Art. 5. 1. Wybory i referenda, w tym referenda określone Ordynacją referendalną, przeprowadza się w internetowym serwisie wyborczym (serwis wyborczy).
2. Serwis wyborczy powinien zapewniać uwierzytelnienie osób biorących udział w głosowaniu, weryfikować ich prawo głosu, dopuszczać oddawanie tylko głosów ważnych i przechowywać informacje o oddanych głosach w sposób zapewniający możliwość ustalenia wyników głosowania przy zachowaniu tajności każdego głosu z osobna.

Art. 6. 1. Uprawnionych do udziału w wyborach albo referendum, w tym referendum określonym Ordynacją referendalną, przypomina się o głosowaniu przed jego rozpoczęciem.
2. Przypomnienia rozsyła się na 28 do 20 godzin przed rozpoczęciem głosowania, wiadomością prywatną na państwowym forum dyskusyjnym, a w miarę możliwości także wiadomością e-mail na adres zawiadamianego ujawniony w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, bądź też innym dostępnym i spodziewanie skutecznym sposobem.
3. Przypomnienia rozsyła Komisarz Wyborczy Królestwa.
Rozdział 2.
Wybory
Art. 7. 1. Wybory polegają na głosowaniu, w którym wyborca może oddać pojedynczy głos: za jednym z kandydatów, przeciw wszystkim kandydatom albo obojętny.
2. Druga tura wyborów polega na głosowaniu, w którym wyborca może oddać pojedynczy głos: za jednym z kandydatów albo przeciw wszystkim kandydatom.
3. Głos oddany niezgodnie z przepisami tej ustawy jest nieważny.
4. Zarówno wybory, jak i druga tura wyborów odbywają się przez trzy kolejne dni, począwszy od piątku aż do niedzieli.

Art. 8. 1. Wybory w trybie zwyczajnym zarządza się na 25 do 18 dni przed upływem kadencji ustępującego Premiera Rządu Królewskiego.
2. Wybory w trybie nadzwyczajnym zarządza się niezwłocznie po zaistnieniu innej przyczyny, dla której ich przeprowadzenie jest konieczne, w szczególności po:
1) złożeniu rezygnacji przez urzędującego Premiera Rządu Królewskiego;
2) opróżnieniu urzędu Premiera Rządu Królewskiego;
3) obwieszczeniu nierozstrzygnięcia drugiej tury wyborów;
4) stwierdzeniu nieważności wyborów;
5) odwołaniu wyborów albo drugiej tury wyborów.
3. Wybory zarządza się na takie dni, aby rozpoczęły się najpóźniej 20. dnia od zarządzenia wyborów. Przy wyznaczaniu daty wyborów należy dążyć do zapewnienia jak największej liczbie wyborców dogodnej sposobności do udziału w wyborach.
4. Wybory w trybie nadzwyczajnym zarządza się na takie dni, aby rozpoczęły się możliwie najwcześniej, jednak po upływie co najmniej 7 dni od zarządzenia wyborów.

Art. 9. 1. Lista kandydatów otwiera się dzień po zarządzeniu wyborów.
2. Uprawnieni do kandydowania mogą zgłaszać się do wpisu na listę aż do ostatniej niedzieli przed wyborami włącznie. Gdyby z jej upływem na liście nie było przynajmniej dwóch kandydatów, termin ten ulega wydłużeniu o 2 dni.
3. Gdyby termin określony ust. 2 upłynął, a na liście nie było przynajmniej jednego kandydata, w ciągu dwóch dni następujących po jego upływie Król wyznacza pojedynczego kandydata.
4. Kandydata skreśla się z listy, jeśli zrezygnował z kandydowania albo utracił do niego prawo.

Art. 10. 1. Gdyby kandydata skreślono z listy podczas wyborów albo drugiej tury wyborów, głosy oddane za nim uważa się za oddane przeciw wszystkim kandydatom.
2. Wybory albo drugą turę wyborów odwołuje się, gdyby z listy skreślono wszystkich kandydatów, a zgłoszenie się lub wyznaczenie nowych nie było już możliwe.
3. Wybory odwołuje się, gdyby wyznaczenie kandydata w terminie określonym art. 9 ust. 3 okazało się niemożliwe.

Art. 11. 1. Po zakończeniu wyborów ustala i obwieszcza się wyniki głosowania i wyborów.
2. Wyniki głosowania obejmują w szczególności liczbę wyborców, liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnych oraz liczby głosów oddanych w poszczególnych wariantach.
3. Wynik wyborów ustala się następująco, pomijając głosy obojętne: jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, żaden kandydat nie został wybrany; jeśli najwięcej głosów oddano za jednym z kandydatów, został on wybrany; w innym przypadku wybory są nierozstrzygnięte.

Art. 12. 1. Jeśli wybory okazały się nierozstrzygnięte, zarządza się drugą turę wyborów, a przed jej rozpoczęciem skreśla z listy wszystkich kandydatów z wyłączeniem tych, którzy otrzymali na równi najwięcej głosów w pierwszej turze.
2. Drugą turę wyborów zarządza się na takie dni, aby rozpoczęła się możliwie najwcześniej.
Rozdział 3.
Referendum
Art. 13. 1. Referendum polega na głosowaniu, w którym uczestnik może oddać głos za odwołaniem Premiera Rządu Królewskiego i powołaniem na ten urząd zgłoszonego kandydata albo przeciw odwołaniu Premiera Rządu Królewskiego.
2. Głos oddany niezgodnie z przepisami tej ustawy jest nieważny.
3. Referendum odbywa się przez trzy kolejne dni, począwszy od piątku aż do niedzieli.

Art. 14. 1. Wniosek o zarządzenie referendum może złożyć co najmniej trzech uprawnionych zgodnie z art. 2 ust. 1 obywateli dreamlandzkich, a gdyby był to drugi lub dalszy taki wniosek w tej samej kadencji Premiera Rządu Królewskiego, to co najmniej siedmiu takich obywateli.
2. Wniosek wskazuje imiennie kandydata na urząd Premiera Rządu Królewskiego. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Nie jest to potrzebne, jeśli sam jest wnioskodawcą.
3. Pierwszy wnioskodawca przedstawia wniosek w miejscu urzędowania Króla, a następnie dalsi wnioskodawcy zgłaszają w tym samym miejscu swój udział we wniosku. Wniosek podlega odrzuceniu, jeśli po tygodniu od jego przedstawienia brak wymaganej liczby wnioskodawców.
4. Nie można wycofać się z udziału we wniosku. Wniosek może być cofnięty tylko przez wszystkich wnioskodawców działających w porozumieniu, w trybie przewidzianym dla składania wniosku.

Art. 15. Referendum zarządza się na takie dni, aby rozpoczęło się możliwie najwcześniej, jednak po upływie co najmniej 3 dni od jego zarządzenia.

Art. 16. Gdyby wskazany kandydat zrezygnował z kandydowania albo utracił do niego prawo, referendum odwołuje się.

Art. 17. 1. Po zakończeniu referendum ustala i obwieszcza się wyniki głosowania i referendum.
2. Wyniki głosowania obejmują w szczególności liczbę uprawnionych do głosu, liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnych oraz liczby głosów oddanych w poszczególnych wariantach.
3. Wynik referendum ustala się następująco: jeśli więcej niż połowę głosów oddano za odwołaniem Premiera Rządu Królewskiego i powołaniem na ten urząd zgłoszonego kandydata, następuje to właśnie, a w przeciwnym razie Premier Rządu Królewskiego pozostaje na urzędzie.
Rozdział 4.
Skuteczność i ważność wyborów i referendów
Art. 18. Wynik wyborów albo referendum wchodzi w życie dzień po stwierdzeniu ich ważności, a jeśli ich ważność nie podlega badaniu, to wraz z obwieszczeniem ich wyniku.

Art. 19. 1. Badaniu podlega tylko ważność rozstrzygniętych wyborów, w tym drugiej tury wyborów, w których wybrano Premiera Rządu Królewskiego, oraz referendów, w których odwołano Premiera Rządu Królewskiego.
2. Nieważność wyborów albo referendum stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone nieprawidłowości w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustaleniu ich wyników miały wpływ na ich wynik.
3. Sąd Królestwa bada ważność wyborów albo referendum w przypadku wniesienia protestu. Protest przysługuje odpowiednio wyborcy albo uprawnionemu do głosu w referendum w ciągu 48 godzin od obwieszczenia wyników wyborów albo referendum. Postępowanie sądowe jest wolne od opłat, a jego uczestnikami są skarżący, Król i Komisarz Wyborczy Królestwa.
4. Król bada ważność wyborów, jeśli w terminie nie wniesiono żadnych protestów.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
Art. 20. W ustawie z dnia 24 lipca 2018 r. — Prawo wyborczo-referendalne wprowadza się następujące zmiany:
1) tytułowi ustawy nadaje się brzmienie: „ustawa z dnia 24 lipca 2018 r. — Ordynacja referendalna”;
2) art. 1 nadaje się brzmienie:

Art. 1. 1. Ustawa określa prawa referendalne obywateli dreamlandzkich, zasady i tryb zarządzania, przeprowadzania, ustalania wyników i stwierdzania ważności referendów ogólnopaństwowych i krajowych oraz właściwość organów władzy publicznej w sprawach określonych ustawą.
2. Ustawa nie ma zastosowania do referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu, które odbywa się według przepisów Ordynacji wyborczej.”;

3) w art. 2 skreśla się ust. 1 i ust. 3 pkt 1;
4) użyte w art. 3, 5 i 7, w różnych przypadkach, wyrażenie „wybory i referenda”, zastępuje się każdorazowo wyrażeniem „referenda” w odpowiednim przypadku;
5) art. 4 nadaje się brzmienie:

Art. 4. Referenda przeprowadza Komisarz Wyborczy Królestwa, powołany na podstawie Ordynacji wyborczej.”;

6) art. 6 nadaje się brzmienie:

Art. 6. Głosowania referendalne przeprowadza się w serwisie wyborczym, prowadzonym na podstawie Ordynacji wyborczej.”;

7) dział II skreśla się;
8) art. 22 skreśla się;
9) w art. 25 po słowach „w ciągu sześciu miesięcy” skreśla się pozostałą część przepisu, z wyłączeniem końcowej kropki;
10) użyte w art. 29 ust. 1 i 3, w różnych przypadkach, wyrażenie „„organ wyborczy””, zastępuje się każdorazowo wyrażeniem „Komisarz Wyborczy Królestwa” w odpowiednim przypadku.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
Robert II Fryderyk, rex
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Zablokowany

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość