[GŁOSOWANIE do 25.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Sala prowadzenia obrad Parlamentu Królewskiego.
Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

[GŁOSOWANIE do 25.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Wasza Królewska Mość
Panie Marszałku
Wysoka Izbo

W swoim imieniu, a także z racji możliwości prawnych, przedkładam przed Wysoką Izbę propozycję nowelizacji projektu ustawy o obywatelstwie Dreamlandu. Ustawa ta była kilkukrotnie nowelizowana, także jej działanie pokazało ile taki twór prawny może zrobić szkód nie tylko w sferze prawodawczej, ale i społecznej. Należy zaznaczyć że ustawa jako pierwotna naruszyła prawo nabycia obywatelstwa poprzez system, przez co wielu obywateli je utraciło czyli powstał nowotwór prawa jakim było działanie prawa wstecz.
Niedawny przypadek braku Premiera przez co Wnioskodawca nie mógł uzyskać obywatelstwa, a sam Król bez jakiejkolwiek podstawy prawnej stał się Sądem Królestwa. Pytanie czy Króla już mamy traktować jako SK, bo dokonuje wykładni prawa czy może wyznaje zasadę prawo prawem ale sprawiedliwość jest po mojej stronie- sytuacja kolejnego naginania by nie powiedzieć łamania prawa, które sam Król podpisał.

Oczywiścia sam art 4 w ostatnim czasie został zmieniony, co uważam za dobre, jednak to nie jedyna bolączka tejże ustawy. Stało się jasne że biurokracja jaka narosła w tejże ustawie powinna zostać zniesiona do minimum czyli złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa, zaakceptowaniu i złożeniu przysięgi tym samym nadaniu go.

Zaproponowane zmiany nie przekreślają całości pracy ustawodawcy pierwotnej treści ustawy wraz z późniejszymi zmianami, ba nie zmieniają podstawowych zapisów. Zmiany dotyczą:

1 W przypadku nieobecności Premiera decyzję o nadaniu bądź odmowie nadania obywatelstwa podejmie Król, gdyż nie dawna decyzja Króla była sprzeczna z prawem o obywatelstwie w myśl, której Król jest instytucją odwoławczą. Takie pogwałcenie prawa przez Koronę stanowi wprowadzanie anarchii prawnej a co gorsza wykorzystywanie prawa dla swych instytucjonalnych i personalnych celów. Na mocy zaproponowanych zmian tego wówczas Królowi nikt nie zarzuci. Tym samym Król straci prawo instytucji odwoławczej a przejmie je Parlament Królewski. Dlaczego nie SK? Zamysłem propozycji zmian jest by instytucja odwoławcza nie była jednoosobowa, a sam Parlament jest powoływany przez Króla, więc jak mniemam nic nie stoi na przeszkodzie by Wysoka Izba dokonała decyzji, którą sam Wnioskodawca może, choć nie musi wnieść i motywować. Przepisy także jasno określają granice tychże decyzji.

2. I w końcu naprawia decyzje wydane dekretem królewskim o utracie obywatelstwa sprzed ustawy. Nie może być by prawo działało wstecz. Bo w czym gorszy był obywatel sprzed ustawy od tego, który je nabył bądź zachował? Pominięto fakt że wielu to obywatelstwo miało bardzo długo przed wejściem w życie tejże ustawy.

3. Zaproponowałem zmianę co do nieobecności przy urnach wyborczych. Oczywiście to obowiązek obywatelski i trudno z tym dyskutować. Jednak uważam że powinniśmy brać wypadki losowe, które trudno przedłożyć nad bycie w KD. Stąd wychodzę z propozycją by Wysoka Izba i ten punkt ustawy wzięła pod rozwagę ewentualnych zmian.

Dużo było powiedziane wcześniej ale wychodzę z propozycją co nie znaczy by być może nie wprowadzić pomysłów lepszych od tych co były lub tych zaproponowanych. Myślę że się różnimy w poglądach czy wizji Królestwa, ale to w czym się zgadzamy to min formalności i jak najszybsza decyzja nadania takiego obywatelstwa.

Panie Marszałku proszę o wniesienie powyższego projektu pod obrady i dalszego procedowania.

Projekt ustawy nowelizującej
Art. 1.
1) art 3: Wniosek o którym mowa w art. 2. składa się na ręce Premiera Królestwa Dreamlandu, bądź w przypadku Jego braku do Króla Królestwa Dreamlandu . W razie ujawnienia braków formalnych wniosku zwraca go na ręce wnioskodawcy z pouczeniem o stwierdzonych brakach. W razie stwierdzenia, iż wniosek odpowiada warunkom opisanym w art. 2. pkt 1. ustawy, osoba decyzyjna w myśl powyższego zapisu art 3 podejmuje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa także biorąc pod uwagę art 5 niniejszej ustawy.
2) art 4: Po otrzymaniu wniosku Premier, bądź Król Królestwa Dreamlandu ogłasza okres 24 godzin na publiczne zgłoszenie przez obywateli Królestwa Dreamlandu poważnych zastrzeżeń wobec nadania wnioskującemu obywatelstwa. Jeśli takowe się pojawią Premier bądź Król Królestwa Dreamlandu zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą upłynięcia 24 godzin od ostatniej wypowiedzi, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech dni od jej rozpoczęcia.

3) art 5: W razie zarządzenia debaty Premier bądź Król Królestwa Dreamlandu ma prawo zapoznać się z opinią obywateli Dreamlandu spełniających warunek art 4 niniejszej ustawy.

4) art 7: 1. Od decyzji Premiera bądź Króla Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Parlamentu Królestwa Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Marszałka Parlamentu, który zarządza dyskusję.
3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
4. Decyzja wydana przez Parlament Królewski jest ostateczny, a Król jest zobowiązany podporządkować się decyzji Parlamentu, który może uchylić decyzję Króla większością 3/5 głosów.

5) art 8: Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu traci się w wyniku:
c) nieuczestniczenie w wyborach i referendach przeprowadzanych w Królestwie Dreamlandu, o ile nie uczestnictwo zostanie zgłoszone do Komisarza Wyborczego nie później niż 5 dni przed wyborami co stanowi usprawiedliwienie. Takie usprawiedliwienie można zgłosić 2 razy w roku licząc od 01.01-31.12 każdego roku kalendarzowego, co zostaje rejestrowane w miejscu wyznaczonym przez Kimisarza Wyborczego.

6) art 9: 1. Utracę obywatelstwa w przypadku wymienionym w art. 8. lit. a i b stwierdza Premier bądź Król Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji. Od decyzji Premiera oraz Króla Królestwa Dreamlandu przysługuje odwołanie w trybie art. 7.
2. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. c stwierdza Premier bądź Król Królestwa Dreamlandu na wniosek organów administracji rządowej

7) art 12: Obywatele posiadający obywatelstwo w chwili wejścia w życie ustawy zachowują obywatelstwo oraz cofa się utratę obywatelstwa wszystkim, którzy nabyli obywatelstwo w ramach systemu CRM, i utracili obywatelstwo w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.10.2019 roku.
Art. 2.
Powyższe zapisy ustawy o obywatelskie dreamlandzkim obowiązują osoby, które składają wniosek z chwilą wejścia w życie niniejszych zapisów prawa.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
Tekst jednolity ustawy o obywatelstwie

Art. 1.
Ustawa reguluje tryb oraz warunki nabycia oraz utraty obywatelstwa dreamladzkiego.

Art. 2.
1. Obywatelstwo dreamlandzkie nadaje się na wniosek mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko wnoszącego wraz z systemowym identyfikatorem,
b) oświadczenie o posiadanych obywatelstwach państw obcych,
c) zwięzłe uzasadnienie.

Art. 3.
Wniosek o którym mowa w art. 2. składa się na ręce Premiera Królestwa Dreamlandu za pośrednictwem ministra właściwego w sprawach systemów informatycznych, który dokonuje jego wstępnego badania. W razie ujawnienia braków formalnych wniosku zwraca go na ręce wnioskodawcy z pouczeniem o stwierdzonych brakach. W razie stwierdzenia, iż wniosek odpowiada warunkom opisanym w art. 2. pkt 1. ustawy, minister właściwy w sprawach systemów informatycznych bezzwłocznie przekazuje go Premierowi Królestwa Dreamlandu oraz publikuje go w wydzielonym dziale forum.

Art. 4.
Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu ogłasza okres 24 godzin na publiczne zgłoszenie przez obywateli Królestwa Dreamlandu poważnych zastrzeżeń wobec nadania wnioskującemu obywatelstwa. Jeśli takowe się pojawią Premier Królestwa Dreamlandu zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą upłynięcia 24 godzin od ostatniej wypowiedzi, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech dni od jej rozpoczęcia.

Art. 5.
W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią obywateli Królestwa Dreamlandu.

Art. 6.
Nie nadaje się obywatelstwa Królestwa Dreamlandu w sytuacji, gdy nadanie go stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i interesów Królestwa Dreamlandu, lub bezpieczeństwa państw z którymi Królestwo Dreamlandu utrzymuje szczególne stosunki międzynarodowe.

Art. 7.
1. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Króla Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Króla Dreamlandu.
3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
4. Decyzja wydana przez Króla Dreamlandu w drugiej instancji jest ostateczna.

Art. 8.
Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu traci się w wyniku:
a) zrzeczenia się go,
b) publiczne zamanifestowanie woli trwałego opuszczenia Królestwa Dreamlandu, niezależnie od miejsca ogłoszenia takiej deklaracji,
c) nieuczestniczenie w wyborach i referendach przeprowadzanych w Królestwie Dreamlandu,
d) prawomocnego skazania na karę eliminacji lub ponownego skazania na karę banicji w okresie pół roku od poprzedniego skazania na karę banicji trwającą co najmniej miesiąc, pod warunkiem, że skazany odbył co najmniej miesiąc tej kary.

Art. 9.
1. Utracę obywatelstwa w przypadku wymienionym w art. 8. lit. a i b stwierdza Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu przysługuje odwołanie w trybie art. 7.
2. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. c stwierdza minister właściwy w sprawach systemów informatycznych w drodze komunikatu.
3. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. d stwierdza sąd orzekający w sprawie.

Art. 10.
Nie wolno wydalić obywatela dreamlandzkiego, ani wydać go bez jego zgody organom ścigania państw trzecich. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie prowadzenia postępowania karnego przeciwko obywatelowi dreamlandzkiemu przez organy wymiaru sprawiedliwości Królestwa Dreamlandu, o ile stosowna umowa międzynarodowa taką możliwość przewiduje.

Art. 11.
Mieszkaniec, wobec którego wydano decyzję o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego składa przysięgę według roty: Ja, [imię i nazwisko] przysięgam (opcjonalnie: przed obliczem [apostrofa do dowolnego bóstwa, bóstw lub wartości uniwersalnej]), że jako obywatel dreamlandzki, będę lojalny wobec Królestwa Dreamlandu, przestrzegał jego praw i wolności. Będę ze wszystkich swych sił wspierał Królestwo Dreamlandu i czynił wszystko co w mojej mocy na jego pomyślność. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia decyzji. W razie niedopełnienia tego warunku Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego. Odwołanie od decyzji nie przysługuje.

Art. 12.
Obywatele posiadający obywatelstwo w chwili wejścia w życie ustawy zachowują obywatelstwo pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy przysięgi według roty opisanej w artykule poprzedzającym.

Art. 13.
Przepisy art. 8-10, art. 18 pkt 1 i 2 ustawy o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców tracą moc.

Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 10.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

Wysoka Izbo,
Szanowny Lordzie,

przyjmuję projekt pod obrady (mimo oczywistych wad w technice legislacyjnej, które jednak jak wierzę wspólnie w tym gronie poprawimy) i zarządzam dyskusję, która zakończy się wraz z upływem dnia 10 stycznia 2020 roku.

DW:
diuk Aluś de la Ciprofloksja @الوـس
sir Jarosław Wawrzyniak @Jarek Wawrzyniak
sir Antoni Moskwicz @Antoni Moskwicz
markiz Torkan Ingawaar @Torkan Ingawaar
hrabia Stanisław Dmowski @Stanisław Dmowski
sir Erwin von Beckendorff @Erwin von Beckendorff
markiz Fryderyk Orański-Nassau @Fryderyk Orański-Nassau
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1756
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 10.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Stanisław Dmowski »

Już drogą prywatną przekazałem koledze Wawrzyniakowi o moich obiekcjach, które streszczają się głównie do kwestii mnóstwa błędów w projekcie, mam osobistą nadzieję, że to tylko chochliki wkradły się przy okazji sporządzania projektu a nie, że kolega ma problem z poprawną odmianą nazwy kraju...

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 10.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

A dlaczego drogą prywatną kolego lordzie?
Czy nie lepiej wspólnie nad tym pracować? Wówczas nic nie umknie, a ja mógłbym przynajmniej upewnić się co do poprawek stricte redakcyjnych.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5104
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 10.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

pragnę zauważyć, iż zapis jest instytucją prawa spadkowego. Ewentualnie może być jeszcze zapis na sąd polubowny. Po dotarciu do tego miejsca przestałem czytać antycypując jakość tego projektu. Słowa kulegi Dmowskiego zdają się potwierdzać moje obawy.

Pragnę również zaapelować, by kulega Wawrzyniak zostawił pisanie prawa ludziom, którzy mają nie tyle pojęcie o samym pisaniu prawa, gdyż odwołując się do wzorców realnych, ustawodawca przewidział konieczność odbycia aplikacji legislatorskiej do celów tworzenia prawa, ale mają pojęcie o języku polski. Takie najbardziej podstawowe pojęcie, sięgające już nie tyle matury, gdyż to być może postulat zbyt daleko idący, ale chociażby ukończenia obowiązkowego etapu edukacji.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 10.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Wysoka Izbo

Jak napisałem nie jest to projekt, który jest wypracowany a do wypracowania i fakt nie jestem polonistą, więc wszelkie błędy to pikuś, ważniejsza treść. Nawet samo odrzucenie nie zrobi na mnie wrażenia, ale też nikt nie zarzuci mi, jak do tej pory, że nie wnoszę projektów ustaw.

Dziękuję Panu Marszałkowi za przyjęcie projektu pod obrady. Jestem gotów na krytykę ( zdążyłem się na nią uodpornić) i uwagi a zatem na zmiany w tym projekcie.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 10.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

Czy Lord @Jarek Wawrzyniak planuje przedstawić nam zmodyfikowaną (zgodnie z przesłanymi uwagami - bo jak rozumiem takie przesłane były) wersję projektu?

Jeśli tak to w jakim terminie? Jeśli nie to... czy przedłożone przeze mnie ewentualne poprawki techniczne/językowe gotów byłby przyjąć w drodze autopoprawki?
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 10.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Robert II Fryderyk pisze:
9 sty 2020, 20:01
Czy Lord @Jarek Wawrzyniak planuje przedstawić nam zmodyfikowaną (zgodnie z przesłanymi uwagami - bo jak rozumiem takie przesłane były) wersję projektu?

Jeśli tak to w jakim terminie? Jeśli nie to... czy przedłożone przeze mnie ewentualne poprawki techniczne/językowe gotów byłby przyjąć w drodze autopoprawki?
Nie widzę problemu by kolega Marszałek takowe poprawki przedstawił, takowe przyjmę.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

Przedłużam dyskusję do 14.01.2020 r.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5104
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

jakkolwiek wiara w to, że kulega Wawrzyniak sam wycofa ten wniosek jest wiarą z pogranicza głupoty, tak w dalszym ciągu moja wiara w racjonalność ustawodawcy in gremio pozostaje niezachwiana. Wierzę, że projekt ten zostanie odrzucony, zaś druki parlamentarne w tej sprawie otrzymają kategorię B5 i po tym czasie zostaną zrecyklingowane.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2092
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Maciej II »

Wasza Królewska Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

>Poprzednia ustawa cofała prawo
Obywatele posiadający obywatelstwo w chwili wejścia w życie ustawy zachowują obywatelstwo oraz cofa się utratę obywatelstwa wszystkim, którzy nabyli obywatelstwo w ramach systemu CRM, i utracili obywatelstwo w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.10.2019 roku.
>Proceeds to cofać prawo.

Wstrzymałem się z wyrażeniem poglądu co do przedstawionego projektu nowelizacji ustawy w oczekiwaniu na dokonanie przez wnioskującego stosownych poprawek. Uważam, że ta nowelizacja jest nie tylko napisana nie po polsku, ale co gorsza zawiera również propozycje godzące w podstawowe założenia państwa prawa.

Co do prezentowanych postulatów, należy dodać, że są one po części również niekonstytucyjne. Wystarczy przeczytać art. 8 ust. 3 Karty Konstytucyjnej - Król sprawuje wykonawstwo w sprawach obywatelstwa dreamlandzkiego (...) wespół z Premierem Rządu Królewskiego (...).

Powyższy przykład pokazuje, że pisanie nowelek do ustaw to nie jest ta sama liga co wieczne krytykanctwo wszystkich działań. Dodawanie po sobie kolejnych trudno brzmiących słów nie powoduje, że utworzone w ten sposób zdania zaczną nabierać sensu. Legislację trzeba umieć. (tm)
---

Maciej II zu Hergemon à de Ebruz, Rex Dreamlandis

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Ja bym był rad by Król, jeśli mówi o prawie, przedstawił przepis mówiący o dokonaniu przez Koronę wykładni prawa jak to zrobił w przypadku wniosku o obywatelstwo Pana Liama, a może przepis w ustawie gdzie Król w przypadku braku Premiera z instytucji odwoławczej przejmuje funkcje decyzyjne Premiera. O to prosiłem już wcześniej.

Wywody Alusia to rzecz, których nie czytam.

Projekt jaki przedstawiłem jest odpowiedzią na problemy jakie obecną ustawa stanowiła. I generalnie możecie je odrzucić i wysłać do śmieci. Utrudniliście start Wnioskodawcą jako przyszłym obywatelom i nie chcecie im tego ułatwić i to i całe te szambo zwane ustawa o obywatelstwie będę wam przypominał jak długo będę w KD.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

I jeszcze co do uwagi Króla to byłbym wdzięczny, gdyby Król przedstawił proponowany zapis, gdzie wykreśliłem Króla bądź Premiera jako instytucje decyzyjne w sprawie nadania obywatelstwa.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2092
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Maciej II »

Z tego co wiem, zapisów tutaj nie ma, gdyż zapis jest instytucją prawa spadkowego. Natomiast ja nie powiedziałem nic o wykreślaniu Króla bądź Premiera jako instytucji decyzyjnej.
---

Maciej II zu Hergemon à de Ebruz, Rex Dreamlandis

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5104
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: الوـس »

Może to zapis na sąd polubowny?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

Drodzy,

apeluję o wzajemny Szacynek(tm) na Sali Obrad. Szyderę to w kuluarach, a tu jednak na nas patrzą. Szanujmy się i pozwólmy sobie i innym na błędy - dzięki nim zdobywamy wiedzę.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5104
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 14.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

jako człowiek nauki nie szanuję i szanować nigdy nie będę nieuctwa i ludzi, którzy są nieukami. O ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że komuś może brakować wiedzy, bo gdyby wszak każdy rodził się z pełnią wiedzy, to nie potrzebowalibyśmy edukacji, o tyle nie akceptuję i akceptować nie będę postaw prezentowanych przez ni(e)jakiego Wawrzyniaka.

Lord Wawrzyniak nie tylko jest ignorantem, ale wręcz nie ma nawet samoświadomości własnej ignorancji, przez co pozostaje na etapie nieuświadomionej niewiedzy. Brak świadomości braków w edukacji, a także towarzysząca temu buta i arogancja nie pozwalają mu nawet na uczynienie kroku naprzód, bo nie dostrzega takiej potrzeby. Najgorsze w tym wszystkim jest jednakże nie to, że Wawrzyniak jest kretynem, gdyż to jest wcale nierzadkie w mikroświecie, a także szerzej, w społeczeństwie. Problemem są jego urojenia ksobne, poczucie, że zielony stoliczek zasadza się na niego i jego wolności, a wszystko to podlane sosem oszołomskiego wzmożenia, że przecież wszyscy chcą zniszczyć jego ukochany kraj i tylko prezes Kaczyński on może uratować kraj i zawrócić go znad przepaści, nad którą z pewnością popychają go wraże siły.

Podążając za klasykiem. Nie tylko Wawrzyniak musi przebić się przez rozmaite Lalki, Kamizelki i Lordy Jimy, zanim nauczy się odróżniać pierdnięcie od treści. Oprócz tego musi przebić się przez kilka lat intensywnej psychoterapii, zanim nauczy się odróżniać przypadkowe spojrzenia od nieprzychylnych i zanim przestanie żyć świadomością, że oto znajduje się w centrum wydarzeń i wszyscy tylko na niego dybią, podczas gdy wszyscy mają go w sempiternie.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 18.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,
Lordzie Wnioskodawco,

Zarządzam wydłużenie debaty do dnia 18.01.2020 r.

Zgodnie z obietnicą przedkładam również propozycję modyfikacji złożonego wniosku. Wykreśliłem z pierwotnego projektu przepisy, które w sposób oczywisty są niepotrzebne, a resztę poprawiłem. Te, które prowadziły do wprowadzenia osoby JKM do procesu zebrałem w formie jednego przepisu. Proszę kolegę @Jarek Wawrzyniak o analizę i informację czy akceptuje w formie autopoprawki poniższy projekt. Pozostałych Lordów oczywiście proszę o uwagi.
Art. 1.
W Ustawie Federalnej o obywatelstwie z dnia 18 października 2019 roku dokonuje się następujących zmian:
1) w art. 1 dotychczasowy przepis otrzymuje numerację ustępu 1, oraz dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: "Ilekroć w ustawie jest mowa o Premierze Rządu Królewskiego, odnosi się to również do Króla Dreamlandu, który ma prawo działać na mocy niniejszych przepisów jeśli Premier Rządy Królewskiego nie podjął przewidzianych ustawą czynności w terminie 3 dni od złożenia wniosku."

2) art. 7 ust. 1 otzymuje brzmienie: "Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Parlamentu Królestwa Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia."

3) art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Marszałka Parlamentu. Marszałek stosuje procedurę przewidzianą dla postępowania uchwałodawczego."

4) art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie "Decyzja wydana przez Parlament Królewski jest ostateczna."

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Główny Inżynier Królewski
Posty: 143
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 18.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Antoni Moskwicz »

Jarek Wawrzyniak pisze:
6 sty 2020, 17:14
2) art 4: Po otrzymaniu wniosku Premier, bądź Król Królestwa Dreamlandu ogłasza okres 24 godzin na publiczne zgłoszenie przez obywateli Królestwa Dreamlandu poważnych zastrzeżeń wobec nadania wnioskującemu obywatelstwa. Jeśli takowe się pojawią Premier bądź Król Królestwa Dreamlandu zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą upłynięcia 24 godzin od ostatniej wypowiedzi, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech dni od jej rozpoczęcia.
Proponuję wprowadzenie ograniczenia, by debata nie mogła przedłużać się w nieskończoność. Na przykład wstępna długość debaty 3 dni z możliwością przedłużenia przez Premiera lub Króla w przypadku dalszych wątpliwości.
Jarek Wawrzyniak pisze:
6 sty 2020, 17:14
5) art 8: Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu traci się w wyniku:
c) nieuczestniczenie w wyborach i referendach przeprowadzanych w Królestwie Dreamlandu, o ile nie uczestnictwo zostanie zgłoszone do Komisarza Wyborczego nie później niż 5 dni przed wyborami co stanowi usprawiedliwienie. Takie usprawiedliwienie można zgłosić 2 razy w roku licząc od 01.01-31.12 każdego roku kalendarzowego, co zostaje rejestrowane w miejscu wyznaczonym przez Kimisarza Wyborczego.
Usprawiedliwienie 2 razy w roku ogólnie wydaje mnie się być niewystarczające. Proponuję wniosek o usprawiedliwienie przesłany Komisarzowi Wyborczemu min. 5 dni przed wyborami bez limitu, ale z możliwością zgłoszenia nagłej, niespodziewanej nieobecności w dniu wyborów/referendów (uniemożliwiającej oddanie głosu) do 24 godzin po ich zakończeniu (okres do przemyślenia). Oczywiście nie muszę chyba wspominać, że nieobecność musiałaby trwać przez cały czas głosowania oraz uniemożliwić całkowicie oddanie głosu.
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5104
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 18.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

zwracam uwagę, że zaproponowane brzmienie art. 1 ust. 1 projektu kulegi Roberta jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej i jako takie doprowadzi do bałaganu, z uwagi na fakt, iż przeformułowanie tego przepisu w ten sposób doprowadzi do sytuacji, że odwołania do poprzedniego tekstu ustawy nie będą czytelne bez znajomości tego projektu. Wskazuję, że dodanie ustępu 2 jako art. 1a, bądź dopisanie go jako dodatkowego zdania, nie rozstrzygając o walorach merytorycznych tego rozwiązania, byłoby z zasadami techniki prawodawczej zgodne.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 18.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

Dziękuję za ważną uwagę. Całe życie się uczymy.

Autoaktualizacja, ponawiam pytanie do @Jarek Wawrzyniak czy akceptuje przedłożenie w takiej formie:
Art. 1.
W Ustawie Federalnej o obywatelstwie z dnia 18 października 2019 roku dokonuje się następujących zmian:
1) dodaje się artykuł 1a w brzmieniu: "Ilekroć w ustawie jest mowa o Premierze Rządu Królewskiego, odnosi się to również do Króla Dreamlandu, który ma prawo działać na mocy niniejszych przepisów jeśli Premier Rządy Królewskiego nie podjął przewidzianych ustawą czynności w terminie 3 dni od złożenia wniosku."

2) art. 7 ust. 1 otzymuje brzmienie: "Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Parlamentu Królestwa Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia."

3) art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Marszałka Parlamentu. Marszałek stosuje procedurę przewidzianą dla postępowania uchwałodawczego."

4) art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie "Decyzja wydana przez Parlament Królewski jest ostateczna."

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 18.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Wysoka izbo

Przychylam się do wniesionych poprawek kolegi Marszałka, tym samym mają one moje poparcie.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 18.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

Świetnie.

Wobec tego pytanie do Lordów - czy są jeszcze uwagi do projektu?
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Główny Inżynier Królewski
Posty: 143
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 18.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: Antoni Moskwicz »

Wielebny Marszałku,
Wysoka Izbo,

Poza przedstawionymi wcześniej uwagami, nie mam zastrzeżeń co do projektu ustawy.
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 18.01.2020] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie- projekt Lorda PK

Post autor: RIIF »

Antoni Moskwicz pisze:
17 sty 2020, 09:41
Wielebny Marszałku,
Wysoka Izbo,

Poza przedstawionymi wcześniej uwagami, nie mam zastrzeżeń co do projektu ustawy.
Uwagi owe dotyczą projektu, który nie jest już omawiany. Za wszelkie uwagi dziękujemy! A proszę też mi wybaczyć, że przypomnę... Ale przestał Pan być Lordem PK. Za ok. dwa tygodnie można wrócić.
RIIF, r. s.

Zablokowany

Wróć do „Sala Obrad”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość