[GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Sala prowadzenia obrad Parlamentu Królewskiego.
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

[GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

w imieniu klubu parlamentarnego NEP KD mam przyjemność przedłożyć Wysokiej Izbie projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie. Poprzednie próba nowelizacji tej ustawy nie powiodła się, między innymi dlatego, że pojawiła się rozbieżność głosów między mną, a moim klubowym kolegą. Dziś ten błąd naprawiamy i przedstawiamy uzgodniony projekt łączący najlepsze cechy obu wówczas przedłożonych propozycji.

Nie ulega wątpliwościom, że ustawa o obywatelstwie wymaga nowelizacji. Dotychczasowa praktyka pokazała, że istnieje zagrożenie zbytniego przeciągania dyskusji, tym bardziej, że w obecnym porządku prawnym jest ona obligatoryjna. Przedkładany Wysokiej Izbie projekt to zmienia. Po pierwsze debatę zarządza się jedynie wtedy kiedy w przeciągu 24 godzin od złożenia wniosku o obywatelstwo inny obywatel podniesie istotne zastrzeżenia dotyczące nadania takowego. Jeśli taka debata zostanie wówczas zarządzona to w precyzyjny sposób jest określony czas jej trwania, a Premier zostaje zobligowany wziąć głosy biorących w niej udział pod rozwagę. Jeśli zastrzeżenie się nie pojawi, to po 24 godzinach od wpłynięcia od Premiera wniosku ten może nadać obywatelstwo i cały proces się zamyka.

Taka konstrukcja nowelizacji zapewnia dwie rzeczy - z jednej strony wychodzi na przeciw oczekiwaniom części obywateli dotyczących likwidacji debaty, z drugiej strony zaś zapewnia możliwość jej przeprowadzenia jeśli będzie trzeba. Kompromis - czyli coś co musimy dziś zapewnić naszym obywatelom. Kompromis - bo NEP KD jest ugrupowaniem poważnym i odpowiedzialnym, mającym konkretne propozycje na konkretne problemy.

Wysoka Izbo, wnoszę o przyjęcie przedłożonego projektu.

Projekt ustawy nowelizującej:
Art. 1.
Ustawa o obywalestwie dreamlandzkim otrzymuje następujące brzmienie:
1) art. 4: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu ogłasza okres 24 godzin na publiczne zgłoszenie przez obywateli Królestwa Dreamlandu poważnych zastrzeżeń wobec nadania wnioskującemu obywatelstwa. Jeśli takowe się pojawią Premier Królestwa Dreamlandu zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą upłynięcia 24 godzin od ostatniej wypowiedzi, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech dni od jej rozpoczęcia.
2) art. 5: W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią obywateli Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Tekst jednolity ustawy o obywatelstwie:
Art. 1.
Ustawa reguluje tryb oraz warunki nabycia oraz utraty obywatelstwa dreamladzkiego.

Art. 2.
1. Obywatelstwo dreamlandzkie nadaje się na wniosek mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko wnoszącego wraz z systemowym identyfikatorem,
b) oświadczenie o posiadanych obywatelstwach państw obcych,
c) zwięzłe uzasadnienie.

Art. 3.
Wniosek o którym mowa w art. 2. składa się na ręce Premiera Królestwa Dreamlandu za pośrednictwem ministra właściwego w sprawach systemów informatycznych, który dokonuje jego wstępnego badania. W razie ujawnienia braków formalnych wniosku zwraca go na ręce wnioskodawcy z pouczeniem o stwierdzonych brakach. W razie stwierdzenia, iż wniosek odpowiada warunkom opisanym w art. 2. pkt 1. ustawy, minister właściwy w sprawach systemów informatycznych bezzwłocznie przekazuje go Premierowi Królestwa Dreamlandu oraz publikuje go w wydzielonym dziale forum.

Art. 4.
Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu ogłasza okres 24 godzin na publiczne zgłoszenie przez obywateli Królestwa Dreamlandu poważnych zastrzeżeń wobec nadania wnioskującemu obywatelstwa. Jeśli takowe się pojawią Premier Królestwa Dreamlandu zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą upłynięcia 24 godzin od ostatniej wypowiedzi, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech dni od jej rozpoczęcia.

Art. 5.
W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią obywateli Królestwa Dreamlandu.

Art. 6.
Nie nadaje się obywatelstwa Królestwa Dreamlandu w sytuacji, gdy nadanie go stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i interesów Królestwa Dreamlandu, lub bezpieczeństwa państw z którymi Królestwo Dreamlandu utrzymuje szczególne stosunki międzynarodowe.

Art. 7.
1. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Króla Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Króla Dreamlandu.
3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
4. Decyzja wydana przez Króla Dreamlandu w drugiej instancji jest ostateczna.

Art. 8.
Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu traci się w wyniku:
a) zrzeczenia się go,
b) publiczne zamanifestowanie woli trwałego opuszczenia Królestwa Dreamlandu, niezależnie od miejsca ogłoszenia takiej deklaracji,
c) nieuczestniczenie w wyborach i referendach przeprowadzanych w Królestwie Dreamlandu,
d) prawomocnego skazania na karę eliminacji lub ponownego skazania na karę banicji w okresie pół roku od poprzedniego skazania na karę banicji trwającą co najmniej miesiąc, pod warunkiem, że skazany odbył co najmniej miesiąc tej kary.

Art. 9.
1. Utracę obywatelstwa w przypadku wymienionym w art. 8. lit. a i b stwierdza Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu przysługuje odwołanie w trybie art. 7.
2. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. c stwierdza minister właściwy w sprawach systemów informatycznych w drodze komunikatu.
3. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. d stwierdza sąd orzekający w sprawie.

Art. 10.
Nie wolno wydalić obywatela dreamlandzkiego, ani wydać go bez jego zgody organom ścigania państw trzecich. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie prowadzenia postępowania karnego przeciwko obywatelowi dreamlandzkiemu przez organy wymiaru sprawiedliwości Królestwa Dreamlandu, o ile stosowna umowa międzynarodowa taką możliwość przewiduje.

Art. 11.
Mieszkaniec, wobec którego wydano decyzję o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego składa przysięgę według roty: Ja, [imię i nazwisko] przysięgam (opcjonalnie: przed obliczem [apostrofa do dowolnego bóstwa, bóstw lub wartości uniwersalnej]), że jako obywatel dreamlandzki, będę lojalny wobec Królestwa Dreamlandu, przestrzegał jego praw i wolności. Będę ze wszystkich swych sił wspierał Królestwo Dreamlandu i czynił wszystko co w mojej mocy na jego pomyślność. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia decyzji. W razie niedopełnienia tego warunku Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego. Odwołanie od decyzji nie przysługuje.

Art. 12.
Obywatele posiadający obywatelstwo w chwili wejścia w życie ustawy zachowują obywatelstwo pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy przysięgi według roty opisanej w artykule poprzedzającym.

Art. 13.
Przepisy art. 8-10, art. 18 pkt 1 i 2 ustawy o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców tracą moc.

Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

przyjmuję projekt i zarządzam nad nim dyskusję. Dyskusja potrwa do końca dnia 25.12.2019 r. Zapraszam lordów do udziału w obradach.
Zapraszam:
hrabia Aluś de la Ciprofloksja @الوـس
pan Jarosław Wawrzyniak @Jarek Wawrzyniak
pan Antoni Moskwicz @Antoni Moskwicz
markiz Torkan Ingawaar @Torkan Ingawaar
baron Stanisław Dmowski @Stanisław Dmowski
pan Erwin von Beckendorff @Erwin von Beckendorff
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Panie Marszałku
Wysoka Izbo

Pytanie do Wnioskodawcy: czyli jak rozumiem mieszkaniec składa wniosek i debaty nie ma, jednakże zostaje zarządzana gdyby zgłoszono poważne zastrzeżenia. Czy tak mam rozumieć zmianę tego art 4?

Jeśli tak- jak rozumieć termin " poważne zastrzeżenia"?
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
obywatel
Posty: 1757
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: Stanisław Dmowski »

Pomyślimy, zastanowimy się nad tym projektem. Brzmi on dosyć dobrze...

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: RIIF »

Jarek Wawrzyniak pisze:
21 gru 2019, 17:45
Pytanie do Wnioskodawcy: czyli jak rozumiem mieszkaniec składa wniosek i debaty nie ma, jednakże zostaje zarządzana gdyby zgłoszono poważne zastrzeżenia. Czy tak mam rozumieć zmianę tego art 4?


Dokładnie tak.
Jeśli tak- jak rozumieć termin " poważne zastrzeżenia"?
Np. jako dowód na to, że osoba ta przybywa do KD w celach niezgodnych obywatelstwa, albo że jest to osoba, która podszywa się pod inną, albo co gorsza jest to banita kryjący się pod aliasem, itd. Oczywiście zastrzeżenie "bo go nie lubię" nie jest poważnym.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Dziękuję za odpowiedź

Z mojej strony jest poparcie dla tej zmiany. Ubolewam że dzięki Wam ten cyrk musieliśmy oglądać. Ta ustawa zrobiła wiele krzywd i zaproponowana zmiana to mały ułamek zła tej ustawy a nie kompromis. Dobrze że zrozumieliście błąd kosztem krzywdy jakiej wyrządziliście Dreamlandczykom i to jest i będzie Wam przypisane.

Będę ZA proponowaną zmianą.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5108
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

z pewnym niesmakiem muszę sięgnąć po książkę skarg i zażaleń. Niesmak jest tym większy, iż nie jest to pierwszy raz. Abstrahując od promowania obcych dreamlandzkiej kulturze dziwnych obyczajów muszę zauważyć, że Stefan (mój kozioł - takie zwierzątko domowe) znowu po wizycie w Sali Obrad przyniósł do domu pchły. To absolutnie niedopuszczalne!
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: RIIF »

الوـس pisze:
21 gru 2019, 21:34
Wielebny Marszałku,

z pewnym niesmakiem muszę sięgnąć po książkę skarg i zażaleń. Niesmak jest tym większy, iż nie jest to pierwszy raz. Abstrahując od promowania obcych dreamlandzkiej kulturze dziwnych obyczajów muszę zauważyć, że Stefan (mój kozioł - takie zwierzątko domowe) znowu po wizycie w Sali Obrad przyniósł do domu pchły. To absolutnie niedopuszczalne!
Drogi kolego,

obiecuję, że w przerwie obrad przeprowadzimy stosowną eksterminację, inseminację, i inne takie. A teraz, skoro i Króla prosiłem, to i Was poproszę, ad rem...
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5108
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

potwierdzam, iż jest to projekt wypracowany w kuluarach, a mianowicie kulega Robert II Fryderyk wymyślał siedząc przy biurku w naszej partyjnej kanciapie, a ja leżałem na kanapie i jadłem słone precelki i popijałem colą ze szklanej butelki. W związku z czym zamierzam poprzeć ten projekt i do tego samego zachęcam wszystkich kulegów lordów.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 25.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: RIIF »

Wysoka Izbo,

w związku z faktem, że pod projektem de facto debata się nie toczy ogłaszam, że wraz z upłynięciem 72 godziny od zarządzenia dyskusji zamierzam skrócić debatę i przejść do głosowania.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią skracam dyskusję i zarządzam glosowanie. Potrwa ono do 30.12.2019 r. Głosujemy za, przeciw lub wstrzymując się od głosu.

Karta do głosowania:
hrabia Aluś de la Ciprofloksja @الوـس:
JKW Robert II Fryderyk @Robert II Fryderyk:
pan Jarosław Wawrzyniak @Jarek Wawrzyniak:
pan Antoni Moskwicz @Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar @Torkan Ingawaar:
baron Stanisław Dmowski @Stanisław Dmowski:
pan Erwin von Beckendorff @Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau @Fryderyk Orański-Nassau:
Projekt:
Art. 1.
Ustawa o obywalestwie dreamlandzkim otrzymuje następujące brzmienie:
1) art. 4: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu ogłasza okres 24 godzin na publiczne zgłoszenie przez obywateli Królestwa Dreamlandu poważnych zastrzeżeń wobec nadania wnioskującemu obywatelstwa. Jeśli takowe się pojawią Premier Królestwa Dreamlandu zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą upłynięcia 24 godzin od ostatniej wypowiedzi, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech dni od jej rozpoczęcia.
2) art. 5: W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią obywateli Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: RIIF »

hrabia Aluś de la Ciprofloksja:
JKW Robert II Fryderyk: Za
pan Jarosław Wawrzyniak:
pan Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar:
baron Stanisław Dmowski:
pan Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5108
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: الوـس »

hrabia Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: Za
pan Jarosław Wawrzyniak:
pan Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar:
baron Stanisław Dmowski:
pan Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
obywatel
Posty: 1757
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: Stanisław Dmowski »

hrabia Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: Za
pan Jarosław Wawrzyniak:
pan Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar:
baron Stanisław Dmowski: Za
pan Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau:

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

hrabia Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: Za
pan Jarosław Wawrzyniak: ZA
pan Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar:
baron Stanisław Dmowski: Za
pan Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau:
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

hrabia Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: Za
pan Jarosław Wawrzyniak: ZA
pan Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar:
baron Stanisław Dmowski: Za
pan Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1425
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: Torkan Ingawaar »

hrabia Aluś de la Ciprofloksja: ZA
JKW Robert II Fryderyk: Za
pan Jarosław Wawrzyniak: ZA
pan Antoni Moskwicz:
markiz Torkan Ingawaar: ZA
baron Stanisław Dmowski: Za
pan Erwin von Beckendorff:
markiz Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1751
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.12.2019] Nowelizacja ustawy o obywatelstwie

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

W związku z oddaniem głosów przez większość lordów, i w związku z uzyskaniem większości, która już się nie zmieni, skracam glosowanie.

Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 6 z 8 uprawnionych lordow. Lordowi jednogłośnie przyjęli przedłożony projekt ustawy. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Dziękuję za udział w głosowaniu i przekazuję ustawę do podpisu Jego Królewskiej Mości.
RIIF, r. s.

Zablokowany

Wróć do „Sala Obrad”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość