[GŁOSOWANIE do 22.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Sala prowadzenia obrad Parlamentu Królewskiego.
Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5102
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

[GŁOSOWANIE do 22.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

Projekt ustawy nowelizującej:
Art. 1.
Ustawa o obywalestwie dreamlandzkim otrzymuje następujące brzmienie:
1) art. 4: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu w miarę potrzeby zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.
2) art. 5: W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Tekst jednolity:
Art. 1.
Ustawa reguluje tryb oraz warunki nabycia oraz utraty obywatelstwa dreamladzkiego.

Art. 2.
1. Obywatelstwo dreamlandzkie nadaje się na wniosek mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko wnoszącego wraz z systemowym identyfikatorem,
b) oświadczenie o posiadanych obywatelstwach państw obcych,
c) zwięzłe uzasadnienie.

Art. 3.
Wniosek o którym mowa w art. 2. składa się na ręce Premiera Królestwa Dreamlandu za pośrednictwem ministra właściwego w sprawach systemów informatycznych, który dokonuje jego wstępnego badania. W razie ujawnienia braków formalnych wniosku zwraca go na ręce wnioskodawcy z pouczeniem o stwierdzonych brakach. W razie stwierdzenia, iż wniosek odpowiada warunkom opisanym w art. 2. pkt 1. ustawy, minister właściwy w sprawach systemów informatycznych bezzwłocznie przekazuje go Premierowi Królestwa Dreamlandu oraz publikuje go w wydzielonym dziale forum.

Art. 4.
Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu w miarę potrzeby zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.

Art. 5.
W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 6.
Nie nadaje się obywatelstwa Królestwa Dreamlandu w sytuacji, gdy nadanie go stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i interesów Królestwa Dreamlandu, lub bezpieczeństwa państw z którymi Królestwo Dreamlandu utrzymuje szczególne stosunki międzynarodowe.

Art. 7.
1. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Króla Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Króla Dreamlandu.
3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
4. Decyzja wydana przez Króla Dreamlandu w drugiej instancji jest ostateczna.

Art. 8.
Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu traci się w wyniku:
a) zrzeczenia się go,
b) publiczne zamanifestowanie woli trwałego opuszczenia Królestwa Dreamlandu, niezależnie od miejsca ogłoszenia takiej deklaracji,
c) nieuczestniczenie w wyborach i referendach przeprowadzanych w Królestwie Dreamlandu,
d) prawomocnego skazania na karę eliminacji lub ponownego skazania na karę banicji w okresie pół roku od poprzedniego skazania na karę banicji trwającą co najmniej miesiąc, pod warunkiem, że skazany odbył co najmniej miesiąc tej kary.

Art. 9.
1. Utracę obywatelstwa w przypadku wymienionym w art. 8. lit. a i b stwierdza Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu przysługuje odwołanie w trybie art. 7.
2. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. c stwierdza minister właściwy w sprawach systemów informatycznych w drodze komunikatu.
3. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. d stwierdza sąd orzekający w sprawie.

Art. 10.
Nie wolno wydalić obywatela dreamlandzkiego, ani wydać go bez jego zgody organom ścigania państw trzecich. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie prowadzenia postępowania karnego przeciwko obywatelowi dreamlandzkiemu przez organy wymiaru sprawiedliwości Królestwa Dreamlandu, o ile stosowna umowa międzynarodowa taką możliwość przewiduje.

Art. 11.
Mieszkaniec, wobec którego wydano decyzję o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego składa przysięgę według roty: Ja, [imię i nazwisko] przysięgam (opcjonalnie: przed obliczem [apostrofa do dowolnego bóstwa, bóstw lub wartości uniwersalnej]), że jako obywatel dreamlandzki, będę lojalny wobec Królestwa Dreamlandu, przestrzegał jego praw i wolności. Będę ze wszystkich swych sił wspierał Królestwo Dreamlandu i czynił wszystko co w mojej mocy na jego pomyślność. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia decyzji. W razie niedopełnienia tego warunku Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego. Odwołanie od decyzji nie przysługuje.

Art. 12.
Obywatele posiadający obywatelstwo w chwili wejścia w życie ustawy zachowują obywatelstwo pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy przysięgi według roty opisanej w artykule poprzedzającym.

Art. 13.
Przepisy art. 8-10, art. 18 pkt 1 i 2 ustawy o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców tracą moc.

Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw potrzebom, które ujawniły się w toku postępowania o nadanie obywatelstwa. Jak się okazuje, instytucja debaty nie jest konieczna w każdym przypadku, jakkolwiek intencją rządu jest zachować możliwość jej przeprowadzenia, gdyby zaszła taka potrzeba. W szczególności widzę tutaj możliwość przeprowadzenia debaty w sytuacji powrotu skruszonego banity, bądź przejścia na naszą stronę kogoś, kto dotychczas zajmował wrogie stanowisko wobec Królestwa Dreamlandu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,
Panie Premierze!

przepraszam za opóźnienie w procedowaniu projektu, mea culpa, zawieruszył się w zamrażarce. Wprowadzam projekt pod obrady i zarządzam 3 dniową dyskusję nad nim. Zachęcam Lordów do sprawnego działania, możemy tu to i owo poprawić.

Pozdrawiam,
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Wasza Królewska Mość
Wysoka Izbo
Szanowny Panie Marszałku, Lordowie

Cią dalszy talk Show pozostaje w wyniku pozostawienia art 4 czyli publicznej debaty nad wnioskiem o nadanie obywatelstwa. Wnoszę o jego wykreślenie. Uważam że wniosek wysłany do Premiera, który w razie odrzucenia może być skierowany do SK jest wystarczającą papierologią. Jak podkreślałem już jakiś czas temu nie jestem przeciwny idei ale formie jego wprowadzanie i realizacji. Nie poparłem poprzednio i nie poprę ustawy, która wprowadza parodię do życia publicznego i niepotrzebne utrudnienia dla potencjalnych wnioskodawców.
Jednak zgodzę się, że obywatelstwo to szacunek do samego Królestwa i jakaś forma nadanie rangi mieszkańcom czy forma przywileju.

Na ten czas wobec przedstawionej formy ustawy jestem PRZECIW, jednak czas pokaże czy rząd oraz Pan Marszałek faktycznie chcą konsensusu czy jednak pokazania własnego ego, Panów i władców Dreamland. Pozostanę dobrej myśli bo z natury jestem optymistą.

Dziękuję i życzę wszystkim miłego odpoczynku i dobrej niedzieli.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Drogi Lodzie.

W projekcie nie ma artykułu 4, ergo Wasz wniosek jest bezprzedmiotowy, jako takiego pozostawiam go więc bez rozpoznania.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Premierze,

informuję, że zgłoszę poprawkę do przełożonego projektu. Ufam, iż będę w stanie przekonać wnioskodawcę do zmiany podejścia. Uważam, że powinniśmy pójść w stronę odwrotną, tzn. umożliwić społeczeństwu wniesienie sprzeciwu/uwag do planowanego nadania obywatelstwa. W moim przekonaniu konstrukcja dająca społeczeństwu 48 godzin na wniesienie uwag, i wówczas dopiero ewentualne zarządzenie dłuższej debaty, usprawni proces. Osoba nie budząca kontrowersji uzyskiwałaby obywatelstwo zatem w ciągu około 2-3 dni od złożenia o nie wniosku. Taka konstrukcja domniemuje, iż wszystko jest w porządku i nie uruchamia automatycznie długiego procesu potakiwan.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
inżynier królewski
Posty: 143
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Antoni Moskwicz »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

Uważam, że wprowadzenie debaty powinno być środkiem używanym wyłącznie w przypadku wątpliwości co do słuszności nadania obywatelstwa lub przy odwołaniu się od odmowy jego nadania. Obecny system, jak pokazała praktyka, znacznie spowalnia procedurę, co z pewnością wzbudza niechęć nowo przybyłych.
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Art. 1.
Ustawa o obywalestwie dreamlandzkim otrzymuje następujące brzmienie:
1) art. 4: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu w miarę potrzeby zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.
2) art. 5: W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Czy nad tym debatujemy? Czy nad tekstem jednolitym? Bo i tutaj i tam dalej pozostaje debata publiczna?. Czyż nie?
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2091
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Maciej II »

Nie. Ta dyskusja została już raz przeprowadzona.
---

Maciej II zu Hergemon à de Ebruz, Rex Dreamlandis

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
obywatel
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Jarek Wawrzyniak pisze:
10 lis 2019, 13:28
Art. 1.
Ustawa o obywalestwie dreamlandzkim otrzymuje następujące brzmienie:
1) art. 4: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu w miarę potrzeby zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.
2) art. 5: W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Czy nad tym debatujemy? Czy nad tekstem jednolitym? Bo i tutaj i tam dalej pozostaje debata publiczna?. Czyż nie?
"W miarę potrzeby". Czyli w momencie kiedy przyszedłby taki Karbiak i powiedział że chce obywatelstwo, lub taki Sparasan z tym samym zamiarem. W takim wypadku dyskusja byłaby potrzebna. Jednak kiedy nie ma powodu by dyskutować nad nadaniem obywatelstwa, to raczej dyskusji nie doświadczymy.

Osobiście uważam, że obywatelstwo Dreamlandzkie powinno być odbierane w momencie, w którym obywatel KD otrzyma obywatelstwo innego państwa, być może zgłoszę to jako poprawkę.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Akurat co do Karbiaka się zgodzę, ale to przypadki nader rzadkie. Ale czy Karbiak ma być powodem by talk-show urządzać kosztem potencjalnych nowych obywateli? Nie fajnie.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
obywatel
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Jarek Wawrzyniak pisze:
10 lis 2019, 21:45
Akurat co do Karbiaka się zgodzę, ale to przypadki nader rzadkie. Ale czy Karbiak ma być powodem by talk-show urządzać kosztem potencjalnych nowych obywateli? Nie fajnie.
Czy pozbyto się zapisu, że debata będzie urządzana za każdym razem? Nie.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Jestem ogólnie przeciwny debacie nad wnioskiem o obywatelstwo. Są urzędnicy, biorą D, więc też i odpowiedzialność. Tyle w tym temacie.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5102
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: الوـس »

Jarek Wawrzyniak pisze:
11 lis 2019, 21:26
Są urzędnicy, biorą D, więc też i odpowiedzialność.
Nie bądź śmieszny. Sugestia, że ktokolwiek pracuje dla Dreamlandu by otrzymać wirtualną walutę, która pozbawiona jest jakiejkolwiek wartości, są śmieszne. Mam już dosyć twoich żenujących porównań świata wirtualnego do realnego. Zwłaszcza, że porównania te oparte są o pewien zestaw poglądów wspólny dla przedstawicieli klasy niższej, która aspiruje do bycia klasą średnią. Dodać trzeba, że dość nieudolnie. Nie masz pojęcia zarówno o pracy mikronacyjnych urzędników, jak i urzędników realnych. Jesteś tak upierdliwym i uciążliwym człowiekiem, a do tego pełnym jadu i złej wiary, że gdybyś był moim realnym znajomym, to przestałbym ci podawać rękę.

Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia, to zamilcz.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Panie Premierze,

Mimo wszystko znajdujemy się w świątyni dyskusji. Każdy ma prawo prezentować swoje poglądy, jakie by one nie byly. Wierzę, że można było zwrócić uwagę lordowi w inny sposób. Apeluję o szacunek wzajemny i poszanowanie tego miejsca.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5102
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

do świątyni zasadniczo nie wpuszcza się ludzi, którzy dokonują jej profanacji, zaś tych, którzy już to uczynili należy wyprosić. Sugestie jakobym "brał za coś D", podczas gdy żadnych "D" od dawna nie otrzymuję są po prostu obrzydliwe! Poświęcam swój prywatny czas na Dreamland, a w zamian za to spotykam się z atakiem. To nie jest krytyka, bo tę bardzo sobie cenię, ale obrzydliwy atak oparty o sugestię, iż otrzymuję z poświęcania swojego prywatnego czasu, jakiekolwiek profity.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Wszyscy D otrzymujemy, jako Lordowie, natomiast faktycznie, jako minister też robię za frola.

Niemniej - proszę jedynie by w tej izbie trzymać poziom, choć kapkę wyższy niż rynsztok.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 5102
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: الوـس »

Robert II Fryderyk pisze:
12 lis 2019, 13:32
Wszyscy D otrzymujemy, jako Lordowie, natomiast faktycznie, jako minister też robię za frola.
Akurat FROL by się nam przydał. Chociaż być może dla kulegi Wawrzyniaka, jeżeli wierzyć jego własnym oświadczeniom, jest za późno.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
obywatel
Posty: 1756
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Stanisław Dmowski »

Swoją drogą ja tak bym chętnie ukarał lorda Wawrzyniaka za parlamentarne warcholstwo tylko niestety w naszym regulaminie brakuje katalogu kar i sytuacji, które byłyby sankcjonowane. Do tego z tego co zauważyłem zniknął już dawno temu zapis uściślający obowiązek odpowiedzi na interpelację i ramy czasowe tejże odpowiedzi.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Tak, również zauważyłem braki w naszym regulaminie. Proponuję by we własnym gronie prezydium wypracowało i przedłożyło nowelizację, która pewne oczywiste braki uzupełni.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 469
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Nie sądziłem że waluta wirtualna tak bardzo poruszy Premiera, ale cieszy mnie że waluta Dreamlandu ma taką moc. Nie było moim zamiarem obrażać, choć moje wyjaśnienie i tak nie mają znaczenia, a jedynie zwrócić uwagę na pełnienie urzędu z równoległym braniem odpowiedzialności za wprowadzane pomysły. I jest to oczywista oczywistość w każdej mikronacji. Czy nawiązuję do reala? To twierdzenie tylko Premiera, ale można i takie tematy wrzucać by nie zabrać się za to co jest realnym problemem KD tj. brak nowych mieszkańców i ciągła śpiewka Wawrzyniak, Wawrzyniak i tak bez końca. Swego czasu Pan Wicemarszałek Dmowski twierdził że nie biorę udziału w debacie, więc wzięłem i dalej narzeka. I tak bez końca. Nie chcecie, nie uwzględniające moich uwag, ba nawet zamilknę tylko nie stękajcie że nie zabieram głosu, tylko głosuję.

Co do podania ręki Premierowi, uff dobrze że się nie znamy, oj wierz mi.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Ostatni raz proszę. Bez wycieczek osobistych.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
obywatel
Posty: 1756
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Stanisław Dmowski »

Jarek Wawrzyniak pisze:
12 lis 2019, 19:57
Swego czasu Pan Wicemarszałek Dmowski twierdził że nie biorę udziału w debacie, więc wzięłem i dalej narzeka.
Dobrze, że wzięłęś. :)

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2091
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Maciej II »

Jarek Wawrzyniak pisze:
12 lis 2019, 19:57
Nie sądziłem że waluta wirtualna tak bardzo poruszy Premiera, ale cieszy mnie że waluta Dreamlandu ma taką moc. Nie było moim zamiarem obrażać, choć moje wyjaśnienie i tak nie mają znaczenia, a jedynie zwrócić uwagę na pełnienie urzędu z równoległym braniem odpowiedzialności za wprowadzane pomysły. I jest to oczywista oczywistość w każdej mikronacji. Czy nawiązuję do reala? To twierdzenie tylko Premiera, ale można i takie tematy wrzucać by nie zabrać się za to co jest realnym problemem KD tj. brak nowych mieszkańców i ciągła śpiewka Wawrzyniak, Wawrzyniak i tak bez końca. Swego czasu Pan Wicemarszałek Dmowski twierdził że nie biorę udziału w debacie, więc wzięłem i dalej narzeka. I tak bez końca. Nie chcecie, nie uwzględniające moich uwag, ba nawet zamilknę tylko nie stękajcie że nie zabieram głosu, tylko głosuję.

Co do podania ręki Premierowi, uff dobrze że się nie znamy, oj wierz mi.
Wasza Ekscelencjo Wawrzyniak,

Nie wydaje mi się, żeby nawiązywanie do brania odpowiedzialności za wprowadzone pomysły, miało w przypadku naszego Premiera jakiekolwiek zastosowanie, wszakże JE Hrabia Odwilży wypełnia wzorcowo wszystkie obowiązki związane z ustawą o obywatelstwie.
Jeżeli ma Pan jakiś tajemniczy sposób na pozyskanie nowych mieszkańców to proszę skorzystać ze swoich uprawnień i rozwiązać ten problem (najlepiej jakimś kontrprojektem).

Tu się z Panem zgodzę, dobrze, że nie znacie się z JE Hrabią Odwilży, bo nie wiem i mam poważne wątpliwości czy wyszlibyście cało ze spotkania.
---

Maciej II zu Hergemon à de Ebruz, Rex Dreamlandis

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Premierze,
Wysoka Izbo,

zgodnie z zapowiedzią chciałbym Wysokiej Izbie zaproponować nieco inne podejście do zgłoszonej nowelizacji. To, że jest ona niezbędna pokazały dwa procesy nadawania ostatnich obywatelstw. Zatem proponuję następujące zmiany:

1. w projekcie przedłożonym przez Premiera, art. 1, ust. 1 uzyskuje brzmienie: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu ogłasza okres 48 godzin na publiczne zgłoszenie przez mieszkańców poważnych zastrzeżeń wobec nadania wnioskującemu obywatelstwa.
2. w projekcie przedłożonym przez Premiera, art. 1, ust. 2 uzyskuje brzmienie: Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z zastrzeżeniami mieszkańców Królestwa Dreamlandu.


Jednocześnie proponuję zawieszenie obowiązywania całej ustawy, do czasu zmiany na stronie głównej WWW Królestwa, która ujednolici informacje dotyczące procesu nadawania obywatelstwa i zatrze ślady starego systemu. Wobec czego w projekcie przedłożonym przez Premiera proponuję by art. 3 uzyskał następujące brzmienie:
Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Z chwilą wejścia ustawy w życie obowiązywanie ustawy z dnia 18 października 2019 roku o obywatelstwie dreamlandzkim zawiesza się na okres 14 dni.
RIIF, r. s.

Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1750
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Proszę Wicemarszałka o przejęcie prowadzenia obrad, mnie trochę real. @Stanisław Dmowski
RIIF, r. s.

Zablokowany

Wróć do „Sala Obrad”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość