[GŁOSOWANIE do 30.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Sala prowadzenia obrad Parlamentu Królewskiego.
Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1767
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

[GŁOSOWANIE do 30.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Maciej II »

Wasza Królewska Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

Przedstawiam mój projekt nowelizacji ustawy o Armii Królestwa, który zmienia dotychczasowo przyjęty model w którym to rząd miał jako pierwszy interesować się sprawami Armii. Model, który praktycznie od 6 lat nie działa, a ustawa wprowadzona już prawie 2 lata temu, utwardzając taki model, niczego w tej gestii nie zmieniła. Przezwyciężenie braku kadry oraz zainteresowania ze strony władzy federalnej wymaga zmian w zasadach gry. Armia może być całkiem ciekawym polem do narracji, przyciągającym przede wszystkim nowych mikronautów, jako możliwość zasmakowania pewnego rodzaju życia.
Z tego powodu proponuję, aby pełnię władzy nad tym nieurodzajnym poletkiem tymczasowo przekazać Koronie, do czasu znalezienia i/lub wychowania odpowiedniej osoby na stanowisko Marszałka.
Ustawa federalna
z dnia ... roku
o zmianie ustawy o Armii Królestwa
1. Art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Armii Królewskiej z dnia 16 lutego 2018 roku, zwanej dalej "ustawą" przyjmuje brzmienie: "federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez głównodowodzącego Armią Królewską, których celem jest wspomaganie głównodowodzącego Armią Królewską w wykonywaniu jego zadań;"
2. Art. 2 ust. 1 ustawy przyjmuje brzmienie: "Armia Królewska służy do ochrony niepodległości Królestwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych."
3. Art. 2 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej;"
4. W art. 3 ustawy dodaje się ust. 4 "Król tymczasowo, do czasu powołania Marszałka Armii Królewskiej, wykonuje obowiązki głównodowodzącego Armią Królewską."
5. Art. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Marszałek Armii Królewskiej, w drodze powołania, zostaje głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi."
6. Dodaje się art. 4a. w brzmieniu: "1. Głównodowodzący Armią Królewską w czasie pokoju:
(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;
(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
2. Głównodowodzący Armią Królewską na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:
(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.
3. Głównodowodzący Armią Królewską wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:
(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.
5. Wykonując swoje zadania Głównodowodzący Armią Królewską wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy."

7. Art. 5. ust. 3 ustawy przyjmuje brzmienie: "Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny."
8. Art. 5 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Głównodowodzącego Armią Królewską."

9. Art. 5 ust. 5 ustawy przyjmuje brzmienie: "Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Głównodowodzącego Armią Królewską."

10. Art. 5 ust. 6 ustawy przyjmuje brzmienie: "Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Głównodowodzącego Armią Królewską."
11. Art. 6 ust. 2 ustawy przyjmuje brzmienie: "Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów."
13. Art. 6 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Głównodowodzącego Armią Królewską."
14. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Tekst ujednolicony pisze:
USTAWA
z dnia 16 lutego 2018 roku
[t.j. z dnia ... roku]

o Armii Królewskiej


Art. 1 [Postanowienia Ogólne]
1. Ustawa określa zasady funkcjonowania Armii Królewskiej oraz prawa i obowiązki krajów i obywateli w zakresie tworzenia i działalności formacji zbrojnych.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
(1) siłach zbrojnych krajów rozumie się przez to wszystkie formacje zbrojne pozostające pod dowództwem danego kraju;
(2) federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez głównodowodzącego Armią Królewską, których celem jest wspomaganie głównodowodzącego Armią Królewską w wykonywaniu jego zadań;
(3) państwowych instalacjach, obiektach, jednostkach wojskowych i cywilnych rozumie się przez to stworzone przez Królestwo Dreamlandu, reprezentujące je lub realizujące zadania powierzone przez upoważnione organy Królestwa, siły i środki poza granicami Królestwa;
(4) formacji zbrojnej rozumie się przez to jednostkę organizacyjną o charakterze wojskowym lub paramilitarnym zdolną do samodzielnego działania.

Art. 2. [Główne zadania i skład Armii Królewskiej]
1. Armia Królewska służy do ochrony niepodległości Królestwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych.
2. Armia Królewska składa się z federalnej służby wojskowej i sił zbrojnych krajów.

Art. 3. [Król]
1. Zwierzchnikiem Armii Królewskiej jest Król.
2. Wykonując zwierzchnictwo nad Armią Królewską Król:
(1) postanawia o użyciu Armii Królewskiej, w tym w celach wojennych, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu Królewskiego;
(2) ogłasza stan wojny w następstwie wypowiedzenia wojny państwu trzeciemu albo otrzymania aktu wypowiedzenia wojny od państwa trzeciego bądź agresji zbrojnej państwa trzeciego na terytorium Królestwa lub jego państwowe instalacje, obiekty lub jednostki wojskowe i cywilne znajdujące się poza granicami Królestwa;
(3) ogłasza stan pokoju w następstwie zawarcia pokoju z państwem trzecim;
(4) powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej;
(5) wydaje rozkazy Marszałkowi Armii Królewskiej.
3. Wykonując zwierzchnictwo nad krajami Król odbiera przysięgę od głównodowodzącego siłami zbrojnymi kraju.
4. Król tymczasowo, do czasu powołania Marszałka Armii Królewskiej, wykonuje obowiązki głównodowodzącego Armią Królewską.

Art. 4. [Marszałek Armii Królewskiej]
Marszałek Armii Królewskiej, w drodze powołania, zostaje głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi.

Art. 4a. [Głównodowodzący Armią Królewską]
1. Głównodowodzący Armią Królewską w czasie pokoju:
(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;
(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
2. Głównodowodzący Armią Królewską na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:
(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.
3. Głównodowodzący Armią Królewską wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:
(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.
5. Wykonując swoje zadania Głównodowodzący Armią Królewską wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy.

Art. 5. [Siły zbrojne krajów]
1. Kraje mają prawo tworzyć własne siły zbrojne.
2. Kraje mogą nadawać prawo oraz określać zasady tworzenia i funkcjonowania formacji zbrojnych na swoim terytorium przez inne jednostki podziału terytorialnego i obywateli.
3. Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny.
4. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Głównodowodzącego Armią Królewską.
5. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Głównodowodzącego Armią Królewską.
6. Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Głównodowodzącego Armią Królewską.

Art. 6. [Prywatne formacje zbrojne]
1. Jeżeli jest to w danym kraju dozwolone, obywatele mogą tworzyć i zrzeszać się w prywatnych formacjach zbrojnych.
2. Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów.
3. Prywatne formacje zbrojne przemieszczają się poza granicami Królestwa na własną odpowiedzialność.
4. Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Głównodowodzącego Armią Królewską.

Art. 7. [Przepisy karne]
1. Kto dowodząc formacją zbrojną nie stosuje się do rozkazów, podlega karze ograniczenia wolności. Sąd może orzec również zakaz prowadzenia działalności wojskowej lub paramilitarnej na okres od 3 do 6 miesięcy.
2. Kto dowodząc formacją zbrojną podejmuje działania zbrojne na terytorium Królestwa przeciw innym formacjom zbrojnym lub w celu przejęcia władzy, podlega karze ograniczenia wolności albo karze banicji.
3. Tej samej karze podlega, kto dowodząc formacją zbrojną samowolnie podejmuje działania zbrojne przeciw formacjom zbrojnym mieszkańców innych państw wirtualnych albo przeciw innym państwom wirtualnym. Sąd orzeka również o przepadku przedmiotów, których użyto do samowolnego podjęcia działań zbrojnych.

Art. 8. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [Wniosek] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Robert II Fryderyk »

Wicemarszałka proszę o zastąpienie mnie w zakresie zarządzenia debaty i procedowania tej ustawy.
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Robert II Fryderyk »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

przyjmuję projekt i na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Królewskiego zarządzam 5-dniową dyskusję nad złożonym projektem ustawy. W razie potrzeby zachęcam do złożenia wniosku o wydłużenie tejże.
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Filip von Sarm
Posty: 38
Rejestracja: 7 sie 2019, 10:51
NIM: 175232
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Filip von Sarm »

Nie mam nic do powiedzenia, bardzo fajnie przygotowane, a sama ustawa na pewno nam pomoże.
Filip von Sarm, z Bożej łaski, Isprawnik na Choriv, Lord Parlamentu Królewskiego
Obrazek

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Robert II Fryderyk »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

po zapoznaniu się z projektem, i nade wszystko z uzasadnieniem, mogę jedynie takiej zmianie przyklasnąć. Jestem wielce rad, iż Jego Królewska Mość chce zająć się reformowaniem naszych sił zbrojnych i upatruję w tym ogromny potencjał. Dlatego też, w imieniu Komitetu Wyborczego Ja Sam, nie wnoszę żadnych uwag, i zapowiadam, iż oddam głos za przyjęciem projektu.
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Wasza Królewska Mość
Wysoka Izbo

Moje pytania:
1. W ustawie jest zapis o możliwości tworzenia armi w danych prowincjach Królestwa. Kto jest ośrodkiem decyzyjnym i wykonawczym tych armi?

2. Do czego mają sprowadzać się zapisy karne tej ustawy?

3. Czy zapisy karne ustawy są kompatybilne z innymi aktami prawnymi Królestwa?

4. Kto i w jakim zakresie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej i w jakim zakresie Sąd rozpoznaje sprawę?

Dziękuję z góry WKM za rozwijanie moich wątpliwości poprzez odpowiedzi na pytania.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1767
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Maciej II »

Wasza Ekscelencjo Wawrzyniak,

Moja nowelizacja nie zmieniła w.w. przepisów (!) w ustawie o Armii Królestwa. W.w. przepisy obowiązują w obecnym prawodawstwie Dreamlandu od 2018 roku.

1. Nie rozumiem pytania, armie w prowincjach Królestwa są tworzone na bazie prawa prowincji, a nie prawa federalnego. Prawo federalne jedynie to umożliwia.

2. Czy mógłby Wasza Ekscelencja rozwinąć pytania od 2. do 4., bo obawiam się, że nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć w przedstawionej mi formie.

Joahim-von-R
Posty: 32
Rejestracja: 14 lip 2019, 14:03
NIM: 516370
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Joahim-von-R »

Projekt jest bardzo dobrym pomysłem. Popieram tą ustawę i na obecnym etapie nie mam pytań.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Wasza Królewska Mość

Nie bardzo wobec tego rozumiem po co ta nowelizacjia skoro ów ustawa obowiązuje. Przepraszam ale nie byłem w 2018 lordem i być może ten stan rzeczy utrudnia mi rozumowanie samego celu noweli.

Co do 2-4 pytania dotyczy stricte zapisów karnych. Chodzi mi o fakt czy są one faktycznie potrzebne a jeśli tak to jaki jest ich cel i czy posiadają równorzędne zapisy w innych aktach prawnych?
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1767
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Maciej II »

Wasza Ekscelencjo Wawrzyniak,

Opisałem cele przyświecające mojej nowelizacji ustawy w uzasadnieniu, lista zmian to jest to co obecnie procedujemy.


Pomimo, że powyższe pytania nie mają żadnego związku z moim projektem, postaram się na nie odpowiedzieć najlepiej jak potrafię.

Tak są one faktycznie potrzebne. Ich celem jest zabezpieczenie żywotnego interesu społeczeństwa przed niesubordynacją podwładnych i/lub próbami obalenia demokratycznego porządku Królestwa Dreamlandu. Nie rozumiem pytania o równorzędne zapisy w innych aktach prawnych.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Wasza Królewska Mość

Nie chcę się rozwodzić nad tematem prawnym, choć mógłbym objaśnić to na przykładzie życia zawodowego, które wymusza na mnie sztywne stosowania prawa. Ale jak to powiedział jeden z kolegów WKM cyt "Wawrzyniak jest zerem" - to jak rozumiem są ściślejsze umysły by wyjaśnić tę kwestię prawną.

Niemniej dziękuję za odpowiedzi i poświęcony czas i będę PRZECIW powyższej propozycji.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1767
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Maciej II »

Wasza Ekscelencjo Wawrzyniak,

Pan nie rozumie jak odbywają się prace parlamentu, w którym Pan zasiada i co gorsza pobiera za to pensję. Stąd też pytania zupełnie nie na temat.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Wasza Królewska Mość

Co w mojej dyskusji jest takiego co świadczy o moim nierozumieniu debaty? Dość ciekawa wypowiedź Króla, który raczej oczekiwałby debaty a nie jednozdaniowego TAK. Arogancka wypowiedź Króla w stosunku do lorda Parlamentu nie świadczy o wzajemnym poszanowaniu a raczej pokazie własnego ego, ale nic powodzenia.

P. S. Proszę wydać dekret nauki debaty parlamentarnej, bo jak rozumiem demokracja w Parlamencie nie obowiązuje tj jak chociażby wypowiedź czy zadanie pytania.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1767
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Maciej II »

Wasza Ekscelencjo Wawrzyniak,

Oczekujemy debaty na temat, debaty merytorycznej o zmianach, które planujemy wprowadzić, a nie o przepisach, których nie zmienialiśmy.
Zwróciłem Panu dwa razy uwagę, że pytania, które Pan zadaje nie są przedmiotem dzisiejszej debaty. Równie dobrze może mnie Pan zapytać jaka dzisiaj pogoda w Ekorre - dziękuję, dobra i co zjadłem dziś rano na śniadanie - makowca, polecam. Ale nie wnosi to niczego do przedstawionego projektu. Żadna moja odpowiedź nie była arogancka, ta jest dla odmiany cyniczna. Nie interesuje mnie obrażanie lorda Parlamentu, a zwrócenie uwagi, że jego pytanie odbiega od tematu.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Robert II Fryderyk »

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Lordy Wawrzyniak,

również odnoszę wrażenie, że nie rozumiecie istoty prac parlamentu, co więcej, nie znacie jego regulaminu. Ubolewam nad tym. Bowiem miast do projektu przedłożonego przez Króla odnosicie się do tekstu ujednoliconego ustawy, który zawiera już modyfikacje przez nowelę naniesione. Dlaczego pojawia się w ogóle tekst ujednolicony, i dlaczego zawiera proponowane zmiany? Ano dlatego, że tego wymaga prawo królestwa.

Odnoszę wrażenie, że w emocjach, zupełnie tu teraz zbędnych, odniósł się Lord nie do meritum, a do podsumowania. Wierzę jednak, że jest czas na to by spokojnie przeczytać złożony przez Króla wniosek jeszcze raz. Dla Kolegi wygody wrzucam poniżej sam projekt JKM, bez ujednoliconej ustawy. Proszę się mu przyjrzeć. Na koniec mam do Lorda @Jarek Wawrzyniak pytanie - dlaczego jest Lord przeciwko proponowanej ustawie?

Ustawa, nad którą dyskutujemy:
Ustawa federalna
z dnia ... roku
o zmianie ustawy o Armii Królestwa
1. Art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Armii Królewskiej z dnia 16 lutego 2018 roku, zwanej dalej "ustawą" przyjmuje brzmienie: "federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez głównodowodzącego Armią Królewską, których celem jest wspomaganie głównodowodzącego Armią Królewską w wykonywaniu jego zadań;"
2. Art. 2 ust. 1 ustawy przyjmuje brzmienie: "Armia Królewska służy do ochrony niepodległości Królestwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych."
3. Art. 2 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej;"
4. W art. 3 ustawy dodaje się ust. 4 "Król tymczasowo, do czasu powołania Marszałka Armii Królewskiej, wykonuje obowiązki głównodowodzącego Armią Królewską."
5. Art. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Marszałek Armii Królewskiej, w drodze powołania, zostaje głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi."
6. Dodaje się art. 4a. w brzmieniu: "1. Głównodowodzący Armią Królewską w czasie pokoju:
(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;
(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
2. Głównodowodzący Armią Królewską na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:
(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.
3. Głównodowodzący Armią Królewską wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:
(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.
5. Wykonując swoje zadania Głównodowodzący Armią Królewską wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy."

7. Art. 5. ust. 3 ustawy przyjmuje brzmienie: "Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny."
8. Art. 5 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Głównodowodzącego Armią Królewską."

9. Art. 5 ust. 5 ustawy przyjmuje brzmienie: "Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Głównodowodzącego Armią Królewską."

10. Art. 5 ust. 6 ustawy przyjmuje brzmienie: "Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Głównodowodzącego Armią Królewską."
11. Art. 6 ust. 2 ustawy przyjmuje brzmienie: "Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów."
13. Art. 6 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Głównodowodzącego Armią Królewską."
14. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Panie Marszałku

To po co wrzucacie tekst ujednolicony ustawy, jak nad nim nie debatujemy? Wystarczy wstawić tekst nad którym debatujemy z informacją jakiego aktu prawnego dotyczy.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Robert II Fryderyk »

Jarek Wawrzyniak pisze:
20 wrz 2019, 17:35
Panie Marszałku

To po co wrzucacie tekst ujednolicony ustawy, jak nad nim nie debatujemy? Wystarczy wstawić tekst nad którym debatujemy z informacją jakiego aktu prawnego dotyczy.
Ośmiesza się Pan. Naprawdę. Powiedziałem to już wyżej, ale powtórzę, wrzucamy bo wymaga tego prawo Królestwa. Jeśli jest Pan lordem Parlamentu to wypadałoby poświęcić krótką chwilę by zapoznać się z regulaminem Parlamentu Królewskiego. Nie dziwiłby się Pan wówczas. Nadto - nie odpowiedział Lord na moje pytanie.
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Robert II Fryderyk pisze:
20 wrz 2019, 17:41
Jarek Wawrzyniak pisze:
20 wrz 2019, 17:35
Panie Marszałku

To po co wrzucacie tekst ujednolicony ustawy, jak nad nim nie debatujemy? Wystarczy wstawić tekst nad którym debatujemy z informacją jakiego aktu prawnego dotyczy.
Ośmiesza się Pan. Naprawdę. Powiedziałem to już wyżej, ale powtórzę, wrzucamy bo wymaga tego prawo Królestwa. Jeśli jest Pan lordem Parlamentu to wypadałoby poświęcić krótką chwilę by zapoznać się z regulaminem Parlamentu Królewskiego. Nie dziwiłby się Pan wówczas. Nadto - nie odpowiedział Lord na moje pytanie.
Dobrze zmieniam zdanie, ustawa super, jestem ZA a nawet PRZECIW.

Tym samym proszę o niewypłacanie za miesiąc październik wynagrodzenia jako zadośćuczynienie Królowi i Tobie Fryderyk za zwrócenie uwagi. Moja skrucha, uwaga przyjęta.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
obywatel
Posty: 100
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
Numer GG: 24755681
NIM: 812386
Lokalizacja: Mons Reale, królestwo Scholandii
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Antoni Moskwicz »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

Nie widzę żadnych uchybień bądź błędów wymagających natychmiastowej korekty w niniejszym projekcie ustawy. Ale zastanawia mnie jedna kwestia - jakie działania są przewidziane przez "użycie Armii Królewskiej z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rządu Królewskiego"?

Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4835
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: الوـس »

Wasza Królewska Mość,
Wielebny Marszałku,
Wysoka Izbo,

będę łaskaw przemilczeć dotychczasowy przebieg debaty. Osobiście pragnę przyłączyć się do pytania kulegi Kamitsuruyoshi.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1767
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Maciej II »

Wysoka Izbo,

Poprzez "użycie Armii Królewskiej z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rządu Królewskiego" rozumie się użycie wszelkich sił i środków, mające na celu wypełnienie głównych celów Armii Królewskiej, opisanych w artykule 2, ustęp 1: "Armia Królewska służy do ochrony niepodległości Królestwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych", ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej, polityki zagranicznej i wewnętrznej Rządu, obowiązującego prawa federalnego, międzynarodowego oraz zwyczajowego i potrzeb oraz próśb sojuszników.

Działania te nie zostały umieszczone w zamkniętym katalogu, gdyż uważamy, że obecne zagrożenia wymagają często podejmowania decyzji niestandardowych, tak jak miało to miejsce w przypadku odbicia JE Dmowskiego z Suderlandu przez dreamlandzkich komandosów z Sekcji Operacji Specjalnych.
Nie ograniczając się prawnie, jesteśmy w stanie najlepiej wypełnić zadania, które będą przed nami stawiane i tym samym lepiej wypełniać cele i obowiązki wynikające z ustawy.

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
obywatel
Posty: 100
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
Numer GG: 24755681
NIM: 812386
Lokalizacja: Mons Reale, królestwo Scholandii
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 24.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Antoni Moskwicz »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

Dziękuję za wyjaśnienie tego. Nie udało mi dopatrzeć się dalszych sprzeczności bądź kwestii wymagających omówienia.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Robert II Fryderyk »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

w związku z zakończeniem debaty nad zgłoszonym projektem zarządzam 5-dniowe głosowanie, które potrwa do końca dnia 30.09.2019 r. Głosujemy ZA, PRZECIW, lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.

Głosujemy nad przyjęciem następującego projektu ustawy:
Ustawa federalna
z dnia ... roku
o zmianie ustawy o Armii Królestwa
1. Art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Armii Królewskiej z dnia 16 lutego 2018 roku, zwanej dalej "ustawą" przyjmuje brzmienie: "federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez głównodowodzącego Armią Królewską, których celem jest wspomaganie głównodowodzącego Armią Królewską w wykonywaniu jego zadań;"
2. Art. 2 ust. 1 ustawy przyjmuje brzmienie: "Armia Królewska służy do ochrony niepodległości Królestwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych."
3. Art. 2 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej;"
4. W art. 3 ustawy dodaje się ust. 4 "Król tymczasowo, do czasu powołania Marszałka Armii Królewskiej, wykonuje obowiązki głównodowodzącego Armią Królewską."
5. Art. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Marszałek Armii Królewskiej, w drodze powołania, zostaje głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi."
6. Dodaje się art. 4a. w brzmieniu: "1. Głównodowodzący Armią Królewską w czasie pokoju:
(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;
(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
2. Głównodowodzący Armią Królewską na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:
(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.
3. Głównodowodzący Armią Królewską wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:
(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.
5. Wykonując swoje zadania Głównodowodzący Armią Królewską wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy."

7. Art. 5. ust. 3 ustawy przyjmuje brzmienie: "Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny."
8. Art. 5 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Głównodowodzącego Armią Królewską."

9. Art. 5 ust. 5 ustawy przyjmuje brzmienie: "Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:
(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Głównodowodzącego Armią Królewską;
(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Głównodowodzącego Armią Królewską."

10. Art. 5 ust. 6 ustawy przyjmuje brzmienie: "Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Głównodowodzącego Armią Królewską."
11. Art. 6 ust. 2 ustawy przyjmuje brzmienie: "Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Głównodowodzącego Armią Królewską podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów."
13. Art. 6 ust. 4 ustawy przyjmuje brzmienie: "Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Głównodowodzącego Armią Królewską."
14. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Karta do głosowania:
JKW Robert II Fryderyk:
hrabia de la Ciprofloksja:
pan Trastamanta:
pan Wawrzyniak:
pan von Witt:
pan von Sarm:
pan Daisuke Kamitsuruyoshi:
pan Joahim von Ribertrop:
Zachęcam do sprawnego oddawania głosów.
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Robert II Fryderyk »

JKW Robert II Fryderyk: ZA
hrabia de la Ciprofloksja:
pan Trastamanta:
pan Wawrzyniak:
pan von Witt:
pan von Sarm:
pan Daisuke Kamitsuruyoshi:
pan Joahim von Ribertrop:
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 30.09.2019] UF o zmianie ustawy o Armii Królestwa

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

JKW Robert II Fryderyk: ZA
hrabia de la Ciprofloksja:
pan Trastamanta:
pan Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Witt:
pan von Sarm:
pan Daisuke Kamitsuruyoshi:
pan Joahim von Ribertrop:
Jarosław von Wawrzyniak>>

Zablokowany

Wróć do „Sala Obrad”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość