[GŁOSOWANIE do 15.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Sala prowadzenia obrad Parlamentu Królewskiego.
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5731
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

[GŁOSOWANIE do 15.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Aleksander »

Wielebny Marszałku,

składam na wasze ręce rządowy projekt ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez JKM.
USTAWA
z dnia xx października 2019 roku

o obywatelstwie dreamlandzkim

My, Maciej II, Król Dreamlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
Ustawa reguluje tryb oraz warunki nabycia oraz utraty obywatelstwa dreamladzkiego.

Art. 2.
1. Obywatelstwo dreamlandzkie nadaje się na wniosek mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko wnoszącego wraz z systemowym identyfikatorem,
b) oświadczenie o posiadanych obywatelstwach państw obcych,
c) zwięzłe uzasadnienie.

Art. 3.
Wniosek o którym mowa w art. 2. składa się na ręce Premiera Królestwa Dreamlandu za pośrednictwem ministra właściwego w sprawach systemów informatycznych, który dokonuje jego wstępnego badania. W razie ujawnienia braków formalnych wniosku zwraca go na ręce wnioskodawcy z pouczeniem o stwierdzonych brakach. W razie stwierdzenia, iż wniosek odpowiada warunkom opisanym w art. 2. pkt 1. ustawy, minister właściwy w sprawach systemów informatycznych bezzwłocznie przekazuje go Premierowi Królestwa Dreamlandu oraz publikuje go w wydzielonym dziale forum.

Art. 4.
Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu zarządza publiczną debatę. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.

Art. 5.
Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 6.
Nie nadaje się obywatelstwa Królestwa Dreamlandu w sytuacji, gdy nadanie go stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i interesów Królestwa Dreamlandu, lub bezpieczeństwa państw z którymi Królestwo Dreamlandu utrzymuje szczególne stosunki międzynarodowe.

Art. 7.
1. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Króla Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Króla Dreamlandu.
3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
4. Decyzja wydana przez Króla Dreamlandu w drugiej instancji jest ostateczna.

Art. 8.
Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu traci się w wyniku:
a) zrzeczenia się go,
b) publiczne zamanifestowanie woli trwałego opuszczenia Królestwa Dreamlandu, niezależnie od miejsca ogłoszenia takiej deklaracji,
c) nieuczestniczenie w wyborach i referendach przeprowadzanych w Królestwie Dreamlandu,
d) prawomocnego skazania na karę eliminacji lub ponownego skazania na karę banicji w okresie pół roku od poprzedniego skazania na karę banicji trwającą co najmniej miesiąc, pod warunkiem, że skazany odbył co najmniej miesiąc tej kary.

Art. 9.
1. Utracę obywatelstwa w przypadku wymienionym w art. 8. lit. a i b stwierdza Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu przysługuje odwołanie w trybie art. 7.
2. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. c stwierdza minister właściwy w sprawach systemów informatycznych w drodze komunikatu.
3. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. d stwierdza sąd orzekający w sprawie.

Art. 10.
Nie wolno wydalić obywatela dreamlandzkiego, ani wydać go bez jego zgody organom ścigania państw trzecich. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie prowadzenia postępowania karnego przeciwko obywatelowi dreamlandzkiemu przez organy wymiaru sprawiedliwości Królestwa Dreamlandu, o ile stosowna umowa międzynarodowa taką możliwość przewiduje.

Art. 11.
Mieszkaniec, wobec którego wydano decyzję o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego składa przysięgę według roty: Ja, [imię i nazwisko] przysięgam (opcjonalnie: przed obliczem [apostrofa do dowolnego bóstwa, bóstw lub wartości uniwersalnej]), że jako obywatel dreamlandzki, będę lojalny wobec Królestwa Dreamlandu, przestrzegał jego praw i wolności. Będę ze wszystkich swych sił wspierał Królestwo Dreamlandu i czynił wszystko co w mojej mocy na jego pomyślność. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia decyzji. W razie niedopełnienia tego warunku Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego. Odwołanie od decyzji nie przysługuje.

Art. 12.
Obywatele posiadający obywatelstwo w chwili wejścia w życie ustawy zachowują obywatelstwo pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy przysięgi według roty opisanej w artykule poprzedzającym.

Art. 13.
Przepisy art. 8-10, art. 18 pkt 1 i 2 ustawy o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców tracą moc.

Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
USTAWA
z dnia 20 grudnia 2016 roku
[t.j. z dnia xx 2019 r.]

o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Ustawa normuje:
1) tryb i warunki nabycia oraz utraty obywatelstwa;
2) treść prawa stałego pobytu, tryb i warunki jego nabycia oraz utraty;
3) zasady korzystania z urlopu;
4) tryb i przesłanki stwierdzenia zaprzestania aktywności;
5) funkcjonowanie Centralnego Rejestru Mieszkańców, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 2. 1. Określenie „przebywający” określa osobę, która przebywa na terytorium Królestwa Dreamlandu, a w szczególności jest użytkownikiem forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.
2. Określenie „stały rezydent” oznacza mającego prawo stałego pobytu.
3. Określenie „mieszkaniec” oznacza:
1) obywatela;
2) stałego rezydenta.

DZIAŁ II
OBYWATELSTWO I PRAWO STAŁEGO POBYTU

Rozdział 1
Prawa i obowiązki niebędącego mieszkańcem

Art. 3. Przebywający, który nie jest mieszkańcem, ma prawa i obowiązki stałego rezydenta, z zastrzeżeniem:
1) prawa i możności sprawowania funkcji publicznych;
2) możności korzystania z systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu, jak również praw, możności i obowiązków, których wykonywanie odbywa się koniecznie za jego pośrednictwem, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rozdział 2
Prawo stałego pobytu

Art. 4. Stały rezydent ma prawa i obowiązki obywatela, z zastrzeżeniem:
1) prawa i możności sprawowania urzędów państwowych;
2) praw wyborczych i obowiązku wyborczego;
3) obowiązku i możności głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Art. 5. Przebywający, który nie jest mieszkańcem, może nabyć prawo stałego pobytu przez wyrażenie takiej woli.

Art. 6. Obywatel nabywa prawo stałego pobytu, gdy zrzekł się obywatelstwa.

Art. 7. Stały rezydent traci prawo stałego pobytu, gdy:
1) nabył obywatelstwo;
2) zaprzestał aktywności;
3) został prawomocnie skazany na karę eliminacji.

Rozdział 3
Obywatelstwo

Art. 8.
uchylony

Art. 8a.
uchylony

Art. 9.
uchylony

Art. 10.
uchylony

DZIAŁ III
URLOP I ZAPRZESTANIE AKTYWNOŚCI

Rozdział 1
Urlop

Art. 11. Mieszkaniec może skorzystać z urlopu.

Art. 12. 1. Urlop trwa do czasu, gdy mieszkaniec zakończył go albo opublikował wypowiedź na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu, jednak nie dłużej niż 2 miesiące.
2. Mieszkaniec nie może rozpocząć urlopu, jeżeli od dnia zakończenia jego porzedniego urlopu nie upłynęła liczba dni co najmniej równa połowie liczby dni, przez które trwał poprzedni urlop.

Art. 13. 1. Mieszkańca będącego w trakcie urlopu uważa się za nieobecnego w Królestwie Dreamlandu.
2. Obywatel będący w trakcie urlopu nie głosuje w wyborach ani referendach ogólnokrajowych.

Rozdział 2
Zaprzestanie aktywności

Art. 14. Mieszkaniec może zaprzestać aktywności.

Art. 15. 1. Przyjmuje się, że mieszkaniec zaprzestał aktywności, gdy upłynęły 3 miesiące od dnia, kiedy po raz ostatni zalogował się do systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu albo na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
2. Bieg terminu z ust. 1 ulega zawieszeniu na czas urlopu mieszkańca.
3. Zaprzestanie aktywności stwierdza Minister Ksiąg i Rejestrów.

Art. 16. 1. Byłego mieszkańca, który zaprzestał aktywności, Król na jego żądanie przywraca do aktywności.
2. Przywrócony do aktywności nabywa na powrót utracone wskutek zaprzestania aktywności obywatelstwo albo prawo stałego pobytu.
3. Żądanie przywrócenia do aktywności wyraża się w miejscu i w formie określonej przez Króla.

DZIAŁ IV
CENTRALNY REJESTR MIESZKAŃCÓW

Art. 17. 1. Minister Ksiąg i Rejestrów prowadzi spis mieszkańców i byłych mieszkańców, zwanych dalej łącznie „osobami rejestrowanymi”, pod nazwą „Centralny Rejestr Mieszkańców”, zwany dalej „rejestrem”.
2. Rejestr jest częścią systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu.

Art. 18. Wyłącznie za pośrednictwem rejestru można ważnie wyrazić wolę:
1) uchylony
2) uchylony
3) rozpoczęcia albo zakończenia urlopu;
4) zaprzestania aktywności.

Art. 19. 1. Kto nie jest osobą rejestrowaną, może wpisać się do rejestru, jednocześnie oświadczając wolę nabycia obywatelstwa albo prawa stałego pobytu.
2. Kto wpisał się do rejestru, choć był osobą rejestrowaną jako były mieszkaniec, zawiadamia o tym Króla. Na takie zawiadomienie Król łączy albo poleca Królewskim Służbom Informatycznym połączyć wcześniejszy wpis osoby rejestrowanej w rejestrze z wpisem nowo utworzonym.

Art. 20. 1. Minister Ksiąg i Rejestrów w porozumieniu z Szefem Królewskich Służb Informatycznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji o osobach rejestrowanych przechowywanych w rejestrze oraz:
a) zakres, w jakim informacje te może odczytywać i modyfikować osoba rejestrowana, której dotyczą,
b) zakres, w jakim informacje te są udostępniane publicznie;
2) warunki i sposób wpisania się do rejestru.
2. Osoba rejestrowana powinna móc odczytywać informacje jej dotyczące, a przechowywane w rejestrze, w jak najszerszym zakresie. Dopuszczalne są wyłącznie ograniczenia potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu.
3. Informacje przechowywane w rejestrze powinny być udostępniane publicznie w możliwie szerokim zakresie, a przy tym z poszanowaniem prywatności osób rejestrowanych i z zachowaniem bezpieczeństwa systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu.
4. Nie można ustanowić takich warunków wpisania się do rejestru, które nie są niezbędne ze względu na charakter państwa wirtualnego.

Art. 21. 1. Król, Królewskie Służby Informatyczne i Minister Ksiąg i Rejestrów administrują rejestrem, w szczególności — w zakresie swojej właściwości — mogą odczytywać i modyfikować przechowywane w nim informacje.
2. Wasal królewski administruje rejestrem w części obejmującej mieszkańców baliwatu, nad którym sprawuje władzę. Lord Gubernator Domeny Królewskiej administruje rejestrem w części obejmującej mieszkańców Domeny Królewskiej.
3. Organy państwowe — w zakresie swojej właściwości — mogą żądać od Króla, Królewskich Służb Informatycznych albo Ministra Ksiąg i Rejestrów odczytania lub modyfikacji informacji przechowywanych w rejestrze. Tegoż samego mogą żądać organy baliwatów i Domeny Królewskiej odpowiednio od właściwego wasala królewskiego i od Lorda Gubernatora Domeny Królewskiej.

DZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 22. Traci moc ustawa federalna z dnia 17 sierpnia 2016 r. o obywatelstwie i stałym pobycie.

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Edward II, r.
UZASADNIENIE

Niniejszy projekt ostatecznie zrywa z koncepcją obywatelstwa jako czegoś, czym można sobie rzucić z fochem i co można odzyskać zaraz na drugi dzień. Podnosi prestiż, pozwala na udział czynnika społecznego oraz przenosi ciężar decyzyjny na ośrodek pochodzący z demokratycznych wyborów. Jednocześnie powyższy projekt porządkuje w pewien sposób kwestie związane z listą obywateli weryfikując ją ponownie i stanowi spełnienie obietnicy wyborczej premiera.
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1887
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Panie Premierze,
Wysoka Izbo,

przyjmuję projekt pod obrady i zarządzam 5 dniową dyskusję nad nim. Potrwa ona do 9 października włącznie. Zachęcam do aktywnego udziału wszystkich Lordów.

Z poważaniem,
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD, KCO
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1783
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Stanisław Dmowski »

Jak można wywnioskować, gdy ustawa wejdzie w życie, wnioski o obywatelstwo będzie składało się na tej samej zasadzie jak w reszcie mikronacji tj. poprzez wniosek do kompetentnych organów wydających. Nasuwają się pytania:

Co zatem wnioskodawca planuje zrobić z CRM? Zaorać po całości?
Dlaczego z ustawy zniknął przepis upoważniający władze do wykreślania z listy obywatelskiej w przypadku braku odzewu po rejestracji (przepis ten umożliwiał urealnienie listy pod względem aktywności)?
Jaki jest cel wprowadzenia przysięgi obywatelskiej?
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1887
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Stanisław Dmowski pisze: 4 paź 2019, 14:16 Dlaczego z ustawy zniknął przepis upoważniający władze do wykreślania z listy obywatelskiej w przypadku braku odzewu po rejestracji (przepis ten umożliwiał urealnienie listy pod względem aktywności)?
Ponieważ Rząd stoi na stanowisku, iż możliwie prędko należy wyrugować z naszego prawodawstwa wszelkie postalfredowskie potworki prawne.
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD, KCO
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5731
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Aleksander »

Stanisław Dmowski pisze: 4 paź 2019, 14:16Co zatem wnioskodawca planuje zrobić z CRM? Zaorać po całości?
CRM zostaje, przynajmniej do czasu wdrożenia nowej bazy i migrowania danych tamże. Jakkolwiek, rząd obecnie nie planuje likwidacji CRM w dającej się przewidzieć przyszłości.
Stanisław Dmowski pisze: 4 paź 2019, 14:16Dlaczego z ustawy zniknął przepis upoważniający władze do wykreślania z listy obywatelskiej w przypadku braku odzewu po rejestracji (przepis ten umożliwiał urealnienie listy pod względem aktywności)?
Ponieważ aby teraz nabyć obywatelstwo konieczne będzie złożenie wniosku. A złożenie wniosku polegać będzie na napisaniu go w odpowiednim dziale forum. Ergo, jeżeli ktoś nie złoży tego wniosku (nie napisze go na forum), to i tak nie uzyska obywatelstwa. Nie będzie zatem potrzeby regularnego przeglądu listy obywateli, celem wykreślenia tych, którzy nic nie napisali. W praktyce efekt będzie ten sam, a rządowi odpada uciążliwa i mało zachęcająca praca nad bazami danych.
Stanisław Dmowski pisze: 4 paź 2019, 14:16Jaki jest cel wprowadzenia przysięgi obywatelskiej?
W ten sposób, wprowadzając dosyć prostą ścieżkę jego uzyskania i wprowadzając przepisy zobowiązujące do złożenia przysięgi podnosimy jego prestiż. Obywatelstwo nie jest już czymś, co po prostu nam się należy. Obywatelstwo to teraz oprócz praw, także obowiązki.
(-) Alexander, r.s.
Joahim-von-R
Posty: 45
Rejestracja: 14 lip 2019, 14:03
NIM: 516370
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Joahim-von-R »

No, w końcu coś o obywatelstwie! Popieram.
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1783
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Stanisław Dmowski »

Joahim-von-R pisze: 4 paź 2019, 15:57 No, w końcu coś o obywatelstwie! Popieram.
Czekam na to piękne rozdwojenie, gdy będziecie musieli przysięgać na lojalność Królestwu a jednocześnie bez mrugnięcia okiem wspierać Sarmację...
Joahim-von-R
Posty: 45
Rejestracja: 14 lip 2019, 14:03
NIM: 516370
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Joahim-von-R »

Póki nie ma wojny o Awarrę czy cuś, to jeszcze spoko. Ale jak będzie, to proszę się nie martwić. Jakoś zniosę banicję. Z Dreamlandu.
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1887
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Joahim-von-R pisze: 4 paź 2019, 22:31 Póki nie ma wojny o Awarrę czy cuś, to jeszcze spoko. Ale jak będzie, to proszę się nie martwić. Jakoś zniosę banicję. Z Dreamlandu.
To jest ten moment, kiedy powinien Pan rozważyć dobrowolne zrzeczenie się obywatelstwa KD.
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD, KCO
Joahim-von-R
Posty: 45
Rejestracja: 14 lip 2019, 14:03
NIM: 516370
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Joahim-von-R »

Ym... bo? Wojna w planach?
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2809
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Maciej II »

Uważamy, że ta ustawa jest ważna i potrzebna dreamlandzkiemu społeczeństwu. Uderza ona jedynie w tych, którzy nadużywają dreamlandzkiej gościnności i otwartości. Status obywatela dreamlandzkiego powinien nieść ze sobą uczucie pewnego dwustronnego obowiązku, państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa. Przyjęcie obywatelstwa dreamlandzkiego powinno być poważną i świadomą decyzją, a nie zaznaczeniem odpowiedniego pola w formularzu. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do praktyk stosowanych w innych państwach, nie ma w rządowej propozycji niczego zbędnego. Ustawa zapewnia maksymalnie utylitarne rozwiązanie kwestii wydania obywatelstwa, gdzie decyzja podejmowana jest z baczeniem na ogół obywateli dreamlandzkich, a nie jednostkowym widzimisię urzędnika, w taki sposób by był to proces maksymalnie przyjemny i prosty, bez zbędnych udziwnień. Dodatkowo, sprawiedliwość decyzji jest gwarantowana przez dwuinstancyjność procesu.
Wreszcie, ustawa reguluje kwestie odpowiedzialności za poszczególne etapy procesu i znaczącą wagę tegoż przekłada na demokratycznie wybieralne władze, co jest, jak mniemamy, miłym dodatkiem do portfela możliwości rządzenia rządu.

TL;DR: W pełni popieramy proponowane zmiany.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5731
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Aleksander »

Robert II Fryderyk pisze: 4 paź 2019, 23:02
Joahim-von-R pisze: 4 paź 2019, 22:31 Póki nie ma wojny o Awarrę czy cuś, to jeszcze spoko. Ale jak będzie, to proszę się nie martwić. Jakoś zniosę banicję. Z Dreamlandu.
To jest ten moment, kiedy powinien Pan rozważyć dobrowolne zrzeczenie się obywatelstwa KD.
Przypomniały mi się czasy, gdy aby zostać obywatelem sarmackim nie wolno było posiadać obywatelstwa innego kraju. Nie tylko tego, które Sarmacja uznawała, ale jakiegokolwiek.
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Główny Inżynier Królewski
Posty: 344
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, Prefektura Małej Furii
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Antoni Moskwicz »

Ustawa wydaje mnie się być całkiem na miejscu. Obywatelstwo to nie byle co.
baron Antoni Moskwicz van der Pohl rodu Argentfører
Prefekt Małej Furii

por. Sił Powietrznych Armii Królewskiej, Korpus Wojskowej Służby Dyplomatycznej

Obrazek
Awatar użytkownika
Filip von Sarm
Posty: 38
Rejestracja: 7 sie 2019, 10:51
NIM: 175232
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Filip von Sarm »

Również tak sądzę.
Filip von Sarm, z Bożej łaski, Isprawnik na Choriv, Lord Parlamentu Królewskiego
Obrazek
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1783
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 9.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Stanisław Dmowski »

Filip von Sarm pisze: 7 paź 2019, 15:27 Również tak sądzę.
Kolejny... Jak tam kandydowanie na prezydenta Bialenii?
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1887
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 15.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

w związku z upływem czasu debaty zarządzam głosowanie nad przedłożonym projektem.

Karta do głosowania:
JKW Robert II Fryderyk:
hrabia de la Ciprofloksja:
pan Trastamanta:
pan Wawrzyniak:
pan von Sarm:
pan Antoni Moskwicz:
pan Joahim von Ribertrop:
markiz Torkan Ingawaar
baron Stanisław Dmowski
Projekt:
USTAWA
z dnia xx października 2019 roku

o obywatelstwie dreamlandzkim

My, Maciej II, Król Dreamlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
Ustawa reguluje tryb oraz warunki nabycia oraz utraty obywatelstwa dreamladzkiego.

Art. 2.
1. Obywatelstwo dreamlandzkie nadaje się na wniosek mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko wnoszącego wraz z systemowym identyfikatorem,
b) oświadczenie o posiadanych obywatelstwach państw obcych,
c) zwięzłe uzasadnienie.

Art. 3.
Wniosek o którym mowa w art. 2. składa się na ręce Premiera Królestwa Dreamlandu za pośrednictwem ministra właściwego w sprawach systemów informatycznych, który dokonuje jego wstępnego badania. W razie ujawnienia braków formalnych wniosku zwraca go na ręce wnioskodawcy z pouczeniem o stwierdzonych brakach. W razie stwierdzenia, iż wniosek odpowiada warunkom opisanym w art. 2. pkt 1. ustawy, minister właściwy w sprawach systemów informatycznych bezzwłocznie przekazuje go Premierowi Królestwa Dreamlandu oraz publikuje go w wydzielonym dziale forum.

Art. 4.
Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu zarządza publiczną debatę. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.

Art. 5.
Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 6.
Nie nadaje się obywatelstwa Królestwa Dreamlandu w sytuacji, gdy nadanie go stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i interesów Królestwa Dreamlandu, lub bezpieczeństwa państw z którymi Królestwo Dreamlandu utrzymuje szczególne stosunki międzynarodowe.

Art. 7.
1. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Króla Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Króla Dreamlandu.
3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
4. Decyzja wydana przez Króla Dreamlandu w drugiej instancji jest ostateczna.

Art. 8.
Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu traci się w wyniku:
a) zrzeczenia się go,
b) publiczne zamanifestowanie woli trwałego opuszczenia Królestwa Dreamlandu, niezależnie od miejsca ogłoszenia takiej deklaracji,
c) nieuczestniczenie w wyborach i referendach przeprowadzanych w Królestwie Dreamlandu,
d) prawomocnego skazania na karę eliminacji lub ponownego skazania na karę banicji w okresie pół roku od poprzedniego skazania na karę banicji trwającą co najmniej miesiąc, pod warunkiem, że skazany odbył co najmniej miesiąc tej kary.

Art. 9.
1. Utracę obywatelstwa w przypadku wymienionym w art. 8. lit. a i b stwierdza Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu przysługuje odwołanie w trybie art. 7.
2. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. c stwierdza minister właściwy w sprawach systemów informatycznych w drodze komunikatu.
3. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. d stwierdza sąd orzekający w sprawie.

Art. 10.
Nie wolno wydalić obywatela dreamlandzkiego, ani wydać go bez jego zgody organom ścigania państw trzecich. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie prowadzenia postępowania karnego przeciwko obywatelowi dreamlandzkiemu przez organy wymiaru sprawiedliwości Królestwa Dreamlandu, o ile stosowna umowa międzynarodowa taką możliwość przewiduje.

Art. 11.
Mieszkaniec, wobec którego wydano decyzję o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego składa przysięgę według roty: Ja, [imię i nazwisko] przysięgam (opcjonalnie: przed obliczem [apostrofa do dowolnego bóstwa, bóstw lub wartości uniwersalnej]), że jako obywatel dreamlandzki, będę lojalny wobec Królestwa Dreamlandu, przestrzegał jego praw i wolności. Będę ze wszystkich swych sił wspierał Królestwo Dreamlandu i czynił wszystko co w mojej mocy na jego pomyślność. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia decyzji. W razie niedopełnienia tego warunku Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego. Odwołanie od decyzji nie przysługuje.

Art. 12.
Obywatele posiadający obywatelstwo w chwili wejścia w życie ustawy zachowują obywatelstwo pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy przysięgi według roty opisanej w artykule poprzedzającym.

Art. 13.
Przepisy art. 8-10, art. 18 pkt 1 i 2 ustawy o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców tracą moc.

Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Z wyrazami szacunku,
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD, KCO
Joahim-von-R
Posty: 45
Rejestracja: 14 lip 2019, 14:03
NIM: 516370
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 15.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Joahim-von-R »

JKW Robert II Fryderyk:
hrabia de la Ciprofloksja:
pan Trastamanta:
pan Wawrzyniak:
pan von Sarm:
pan Antoni Moskwicz:
pan Joahim von Ribertrop: za
markiz Torkan Ingawaar
baron Stanisław Dmowski
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1887
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
Herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 15.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: RIIF »

Również za.
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD, KCO
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5731
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 15.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Aleksander »

JKW Robert II Fryderyk: ZA
hrabia de la Ciprofloksja: ZA
pan Trastamanta:
pan Wawrzyniak:
pan von Sarm:
pan Antoni Moskwicz:
pan Joahim von Ribertrop: ZA
markiz Torkan Ingawaar
baron Stanisław Dmowski
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
Posty: 487
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 15.10.2019] Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

JKW Robert II Fryderyk: ZA
hrabia de la Ciprofloksja: ZA
pan Trastamanta:
pan Wawrzyniak: PRZECIW
pan von Sarm:
pan Antoni Moskwicz:
pan Joahim von Ribertrop: ZA
markiz Torkan Ingawaar
baron Stanisław Dmowski
Jarosław von Wawrzyniak>>
Zablokowany

Wróć do „Sala Obrad”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość