TRWA RENOWACJA FORUM DREAMLANDU — zgodnie z podjętymi przez najwyższe krajowe czynniki sprawcze decyzją rozpoczęła się renowacja dreamlandzkiego forum. W pierwszej kolejności dokonane zostały zmiany w strukturze forum głównego i forum dla mieszkańców. Konsolidacji uległo kilka działów, kilka zmieniło swoją nazwę. Uporządkowane zostały kwestie związane z bazą prawną (choć sama baza wciąż potrzebuje dużego nakładu pracy) jak i prasą działającą obecnie i ongi w Królestwie. Zmianom uległo również forum poświęcone zagranicy, jak i wstępnie usunięto kilka niepotrzebnych grup uprawnień. Kolejne działania zakładają dalsze porządki w kwestii uprawnień, zmiany na forach samorządów, uporządkowanie i ukształtowanie docelowej struktury, a na samym końcu migrację forum na nowy silnik. Wszelkie uwagi prosimy kierować na Discordzie oznaczając JKW Roberta II Fryderyka.

[DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Sala prowadzenia obrad Parlamentu Królewskiego.
Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4283
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

[DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: الوـس » 7 lis 2019, 18:33

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

Projekt ustawy nowelizującej:
Art. 1.
Ustawa o obywalestwie dreamlandzkim otrzymuje następujące brzmienie:
1) art. 4: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu w miarę potrzeby zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.
2) art. 5: W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Tekst jednolity:
Art. 1.
Ustawa reguluje tryb oraz warunki nabycia oraz utraty obywatelstwa dreamladzkiego.

Art. 2.
1. Obywatelstwo dreamlandzkie nadaje się na wniosek mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko wnoszącego wraz z systemowym identyfikatorem,
b) oświadczenie o posiadanych obywatelstwach państw obcych,
c) zwięzłe uzasadnienie.

Art. 3.
Wniosek o którym mowa w art. 2. składa się na ręce Premiera Królestwa Dreamlandu za pośrednictwem ministra właściwego w sprawach systemów informatycznych, który dokonuje jego wstępnego badania. W razie ujawnienia braków formalnych wniosku zwraca go na ręce wnioskodawcy z pouczeniem o stwierdzonych brakach. W razie stwierdzenia, iż wniosek odpowiada warunkom opisanym w art. 2. pkt 1. ustawy, minister właściwy w sprawach systemów informatycznych bezzwłocznie przekazuje go Premierowi Królestwa Dreamlandu oraz publikuje go w wydzielonym dziale forum.

Art. 4.
Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu w miarę potrzeby zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.

Art. 5.
W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 6.
Nie nadaje się obywatelstwa Królestwa Dreamlandu w sytuacji, gdy nadanie go stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i interesów Królestwa Dreamlandu, lub bezpieczeństwa państw z którymi Królestwo Dreamlandu utrzymuje szczególne stosunki międzynarodowe.

Art. 7.
1. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu w przedmiocie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Króla Dreamlandu w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Króla Dreamlandu.
3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
4. Decyzja wydana przez Króla Dreamlandu w drugiej instancji jest ostateczna.

Art. 8.
Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu traci się w wyniku:
a) zrzeczenia się go,
b) publiczne zamanifestowanie woli trwałego opuszczenia Królestwa Dreamlandu, niezależnie od miejsca ogłoszenia takiej deklaracji,
c) nieuczestniczenie w wyborach i referendach przeprowadzanych w Królestwie Dreamlandu,
d) prawomocnego skazania na karę eliminacji lub ponownego skazania na karę banicji w okresie pół roku od poprzedniego skazania na karę banicji trwającą co najmniej miesiąc, pod warunkiem, że skazany odbył co najmniej miesiąc tej kary.

Art. 9.
1. Utracę obywatelstwa w przypadku wymienionym w art. 8. lit. a i b stwierdza Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji. Od decyzji Premiera Królestwa Dreamlandu przysługuje odwołanie w trybie art. 7.
2. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. c stwierdza minister właściwy w sprawach systemów informatycznych w drodze komunikatu.
3. Utratę obywatelstwa w warunkach opisanych w art. 8. lit. d stwierdza sąd orzekający w sprawie.

Art. 10.
Nie wolno wydalić obywatela dreamlandzkiego, ani wydać go bez jego zgody organom ścigania państw trzecich. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie prowadzenia postępowania karnego przeciwko obywatelowi dreamlandzkiemu przez organy wymiaru sprawiedliwości Królestwa Dreamlandu, o ile stosowna umowa międzynarodowa taką możliwość przewiduje.

Art. 11.
Mieszkaniec, wobec którego wydano decyzję o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego składa przysięgę według roty: Ja, [imię i nazwisko] przysięgam (opcjonalnie: przed obliczem [apostrofa do dowolnego bóstwa, bóstw lub wartości uniwersalnej]), że jako obywatel dreamlandzki, będę lojalny wobec Królestwa Dreamlandu, przestrzegał jego praw i wolności. Będę ze wszystkich swych sił wspierał Królestwo Dreamlandu i czynił wszystko co w mojej mocy na jego pomyślność. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia decyzji. W razie niedopełnienia tego warunku Premier Królestwa Dreamlandu w drodze decyzji stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu obywatelstwa dreamlandzkiego. Odwołanie od decyzji nie przysługuje.

Art. 12.
Obywatele posiadający obywatelstwo w chwili wejścia w życie ustawy zachowują obywatelstwo pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy przysięgi według roty opisanej w artykule poprzedzającym.

Art. 13.
Przepisy art. 8-10, art. 18 pkt 1 i 2 ustawy o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców tracą moc.

Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw potrzebom, które ujawniły się w toku postępowania o nadanie obywatelstwa. Jak się okazuje, instytucja debaty nie jest konieczna w każdym przypadku, jakkolwiek intencją rządu jest zachować możliwość jej przeprowadzenia, gdyby zaszła taka potrzeba. W szczególności widzę tutaj możliwość przeprowadzenia debaty w sytuacji powrotu skruszonego banity, bądź przejścia na naszą stronę kogoś, kto dotychczas zajmował wrogie stanowisko wobec Królestwa Dreamlandu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1278
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Robert II Fryderyk » 10 lis 2019, 09:01

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,
Panie Premierze!

przepraszam za opóźnienie w procedowaniu projektu, mea culpa, zawieruszył się w zamrażarce. Wprowadzam projekt pod obrady i zarządzam 3 dniową dyskusję nad nim. Zachęcam Lordów do sprawnego działania, możemy tu to i owo poprawić.

Pozdrawiam,
Robert II Fryderyk, r. s.

Jarek Wawrzyniak
lord
Posty: 294
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak » 10 lis 2019, 12:36

Wasza Królewska Mość
Wysoka Izbo
Szanowny Panie Marszałku, Lordowie

Cią dalszy talk Show pozostaje w wyniku pozostawienia art 4 czyli publicznej debaty nad wnioskiem o nadanie obywatelstwa. Wnoszę o jego wykreślenie. Uważam że wniosek wysłany do Premiera, który w razie odrzucenia może być skierowany do SK jest wystarczającą papierologią. Jak podkreślałem już jakiś czas temu nie jestem przeciwny idei ale formie jego wprowadzanie i realizacji. Nie poparłem poprzednio i nie poprę ustawy, która wprowadza parodię do życia publicznego i niepotrzebne utrudnienia dla potencjalnych wnioskodawców.
Jednak zgodzę się, że obywatelstwo to szacunek do samego Królestwa i jakaś forma nadanie rangi mieszkańcom czy forma przywileju.

Na ten czas wobec przedstawionej formy ustawy jestem PRZECIW, jednak czas pokaże czy rząd oraz Pan Marszałek faktycznie chcą konsensusu czy jednak pokazania własnego ego, Panów i władców Dreamland. Pozostanę dobrej myśli bo z natury jestem optymistą.

Dziękuję i życzę wszystkim miłego odpoczynku i dobrej niedzieli.
Jarosław von Wawrzyniak>>
Lord Parlamentu Królestwa>>
Burgrabia Eskalibur

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1278
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Robert II Fryderyk » 10 lis 2019, 12:53

Drogi Lodzie.

W projekcie nie ma artykułu 4, ergo Wasz wniosek jest bezprzedmiotowy, jako takiego pozostawiam go więc bez rozpoznania.
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1278
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Robert II Fryderyk » 10 lis 2019, 12:59

Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Premierze,

informuję, że zgłoszę poprawkę do przełożonego projektu. Ufam, iż będę w stanie przekonać wnioskodawcę do zmiany podejścia. Uważam, że powinniśmy pójść w stronę odwrotną, tzn. umożliwić społeczeństwu wniesienie sprzeciwu/uwag do planowanego nadania obywatelstwa. W moim przekonaniu konstrukcja dająca społeczeństwu 48 godzin na wniesienie uwag, i wówczas dopiero ewentualne zarządzenie dłuższej debaty, usprawni proces. Osoba nie budząca kontrowersji uzyskiwałaby obywatelstwo zatem w ciągu około 2-3 dni od złożenia o nie wniosku. Taka konstrukcja domniemuje, iż wszystko jest w porządku i nie uruchamia automatycznie długiego procesu potakiwan.
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
lord
Posty: 81
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
Numer GG: 24755681
Lokalizacja: Mons Reale, królestwo Scholandii
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Antoni Moskwicz » 10 lis 2019, 13:16

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

Uważam, że wprowadzenie debaty powinno być środkiem używanym wyłącznie w przypadku wątpliwości co do słuszności nadania obywatelstwa lub przy odwołaniu się od odmowy jego nadania. Obecny system, jak pokazała praktyka, znacznie spowalnia procedurę, co z pewnością wzbudza niechęć nowo przybyłych.

Jarek Wawrzyniak
lord
Posty: 294
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak » 10 lis 2019, 13:28

Art. 1.
Ustawa o obywalestwie dreamlandzkim otrzymuje następujące brzmienie:
1) art. 4: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu w miarę potrzeby zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.
2) art. 5: W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Czy nad tym debatujemy? Czy nad tekstem jednolitym? Bo i tutaj i tam dalej pozostaje debata publiczna?. Czyż nie?
Jarosław von Wawrzyniak>>
Lord Parlamentu Królestwa>>
Burgrabia Eskalibur

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 974
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Maciej II » 10 lis 2019, 14:31

Nie. Ta dyskusja została już raz przeprowadzona.

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
lord
Posty: 173
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Erwin von Beckendorff » 10 lis 2019, 15:07

Jarek Wawrzyniak pisze:
10 lis 2019, 13:28
Art. 1.
Ustawa o obywalestwie dreamlandzkim otrzymuje następujące brzmienie:
1) art. 4: Po otrzymaniu wniosku Premier Królestwa Dreamlandu w miarę potrzeby zarządza publiczną debatę nad wnioskiem. Debata kończy się z chwilą zakończenia pojawiania się wypowiedzi mieszkańców, nie wcześniej niż po upływie trzech dni.
2) art. 5: W razie zarządzenia debaty Premier Królestwa Dreamlandu wydaje decyzję o nadaniu, bądź odmowie nadania obywatelstwa dreamlandzkiego po zapoznaniu się z opinią mieszkańców Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Do wszczętych a niezakończonych w trakcie wejścia w życie postępowań o nadanie obywatelstwa stosuje się przepisy nowe.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Czy nad tym debatujemy? Czy nad tekstem jednolitym? Bo i tutaj i tam dalej pozostaje debata publiczna?. Czyż nie?
"W miarę potrzeby". Czyli w momencie kiedy przyszedłby taki Karbiak i powiedział że chce obywatelstwo, lub taki Sparasan z tym samym zamiarem. W takim wypadku dyskusja byłaby potrzebna. Jednak kiedy nie ma powodu by dyskutować nad nadaniem obywatelstwa, to raczej dyskusji nie doświadczymy.

Osobiście uważam, że obywatelstwo Dreamlandzkie powinno być odbierane w momencie, w którym obywatel KD otrzyma obywatelstwo innego państwa, być może zgłoszę to jako poprawkę.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej

Jarek Wawrzyniak
lord
Posty: 294
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak » 10 lis 2019, 21:45

Akurat co do Karbiaka się zgodzę, ale to przypadki nader rzadkie. Ale czy Karbiak ma być powodem by talk-show urządzać kosztem potencjalnych nowych obywateli? Nie fajnie.
Jarosław von Wawrzyniak>>
Lord Parlamentu Królestwa>>
Burgrabia Eskalibur

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
lord
Posty: 173
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Erwin von Beckendorff » 10 lis 2019, 22:13

Jarek Wawrzyniak pisze:
10 lis 2019, 21:45
Akurat co do Karbiaka się zgodzę, ale to przypadki nader rzadkie. Ale czy Karbiak ma być powodem by talk-show urządzać kosztem potencjalnych nowych obywateli? Nie fajnie.
Czy pozbyto się zapisu, że debata będzie urządzana za każdym razem? Nie.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej

Jarek Wawrzyniak
lord
Posty: 294
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [DYSKUSJA do 13.11.2019] Ustawa o zmianie ustawy obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak » wczoraj, 21:26

Jestem ogólnie przeciwny debacie nad wnioskiem o obywatelstwo. Są urzędnicy, biorą D, więc też i odpowiedzialność. Tyle w tym temacie.
Jarosław von Wawrzyniak>>
Lord Parlamentu Królestwa>>
Burgrabia Eskalibur

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sala Obrad”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości