[PORADNIK] Skarga rewizyjna

Ogłoszenia i sprawy niezwiązane z wymiarem sprawiedliwości.
Robert I, RS.
sędzia
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
Herb:
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

[PORADNIK] Skarga rewizyjna

Post autor: Robert I, RS. » 18 mar 2018, 12:16

Stronie niezadowolonej z wydanego wyroku w sprawie przysługuje prawo wniesienia skargi rewizyjnej.

Czym jest skarga rewizyjna?
Skarga rewizyjna jest zwyczajnym środkiem odwoławczym od wyroków sądu wydanych po rozpoznaniu sprawy w I instancji. Skarga rewizyjna sprawia, że wyrok sądu I instancji nie staje się prawomocny, a sąd odwoławczy zbada poprawność przeprowadzonego postępowania oraz prawidłowość wydanego wyroku pod względem formalnym i merytorycznym.

Kto może wnieść skargę rewizyjną?
Skarżący lub strona broniąca się, przeciwko której toczyło się postępowanie w I instancji.

Jakie wymogi formalne powinna spełniać skarga rewizyjna?
Minimalne wymogi formalne określa ustawa federalna o postępowaniu sądowym, tj. oznaczenie skarżącego, oznaczenie zaskarżonego wyroku oraz wskazanie zarzutów stawianych wyrokowi.
Przykładowa skarga rewizyjna:
SĄD KRÓLESTWA
Pałac Sprawiedliwości, Dreamopolis
Skarżący:
imię i nazwisko/nazwa
NIM


Zaskarżony wyrok: sygnatura z dnia ...
SKARGA REWIZYJNA
od wyroku Sądu Królestwa z dnia ..., sygn. ...
Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:
  • - np. naruszenie art. ... ustawy ... w związku z niedopuszczalnym oddaleniem powództwa,
    - brak orzeczenia o wniosku dowodowym z dnia ...
    - pominięcie dowodu z zeznań świadka/dokumentów ... polegające na ... itp.
W związku z powyższym wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie kwoty .../skazanie oskarżonego na karę .../itp.
UZASADNIENIE
W tym miejscu należy wskazać uzasadnienie zarzutów oraz wyjaśnić, dlaczego, zdaniem skarżącego, wydany wyrok w I instancji nie odpowiada prawu, jest sprzeczny z materiałem dowodowym. Można również złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dalszych dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Przykładowy wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie nowych dowodów:
Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów na okoliczności wskazane w uzasadnieniu skargi rewizyjnej:
- np. zeznanie świadka: ....
- post na forum ... (link)
- treść wiadomości prywatnej ...

Oświadczam, że w dniu .... została przelana na konto Sądu Królestwa kwota .... D tytułem opłaty od skargi.
ewentualnie
W związku z tym, iż ... wnoszę o zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

podpis
Ile wynosi opłata i kiedy przysługuje zwolnienie od kosztów?
Aktualne opłaty sądowe wynoszą:
1) od skargi wszczynającej postępowanie — 3000 D;
2) od skargi rewizyjnej — 2000 D;
3) od zażalenia — 1000 D.

Sąd postanowi o zwolnieniu od kosztów sądowych na wniosek skarżącego, który wykaże, że nie posiada majątku ani możliwości zarobkowych wystarczających na pokrycie stosownej opłaty. Należy podkreślić, że zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych przyznane przed sądem I instancji nie rozciąga się na postępowanie rewizyjne, dlatego strona również powinna złożyć stosowny wniosek o zwolenienie od ponoszenia kosztów, należycie go uzasadniając.

Przepisy szczególne mogą również przewidywać, że dane pismo nie będzie w ogóle podlegało opłacie sądowej. Przykładem może tutaj być skarga na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, o której mowa w art. 14 ustawy federalnej o państwowym forum dyskusyjnym. Niepodleganie opłacie w takim przypadku rozciąga się również na postępowanie rewizyjne.

Wniosłem skargę rewizyjną, co dalej?
Prezes Sądu Królestwa zbada wniesioną skargę rewizyjną pod względem formalnym oraz dochowania terminu do jej wniesienia. W przypadku braków formalnych wezwie skarżącego do uzupełnienia skargi rewizyjnej, zakreślając odpowiedni termin. Natomiast skarga rewizyjna złożona po terminie zostanie odrzucona, jako niedopuszczalna.

Jeżeli skarga rewizyjna odpowiada przepisom prawa, zostanie przekazana do rozpoznania przez nowy skład orzekający. Postępowanie odwoławcze polega na zbadaniu przez sąd odwoławczy zasadności podniesionych zarzutów oraz, z urzędu, zbada, czy nie doszło do innych uchybień.

Jakie może być rozstrzygnięcie sądu odwoławczego?
Sąd może wyrok zmienić, jeżeli uzna zasadność postawionych zarzutów.

W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że wyrok został wydany przez niewłaściwy skład sądu lub strona była pozbawiona możliwości obrony swoich praw, wydaje wyrok unieważniający wyrok I instancji i przekazuje sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Sąd może również uchylić zaskarżony wyrok i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę. Umorzenie postępowania następuje wtedy, gdy uprawniony cofnął skargę albo wydanie wyroku w sprawie stało się zbędne bądź niedopuszczalne, natomiast odrzucenie skargi następuje wtedy, gdy:
1) skarga wszczynająca postępowanie została wniesiona przez podmiot do tego nieuprawniony albo przeciwko podmiotowi, przeciw któremu wniesienie jej nie było dopuszczalne;
2) sprawa między tymi samymi stronami i w tym samym przedmiocie jest już przedmiotem postępowania przed Sądem lub została przez Sąd rozstrzygnięta;
3) rozstrzygnięcie sprawy nie należy do kompetencji Sądu.

Jeżeli wyrok odpowiada prawu, postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo i sąd odwoławczy nie dopatrzył się okoliczności powodujących konieczność umorzenia postępowania lub odrzucenia skargi, wydaje wyrok oddalający skargę rewizyjną.

Wyrok sądu odwoławczego jest prawomocny z chwilą jego ogłoszenia i nie przysługuje od niego środek odwoławczy, chyba że sąd ten unieważnił wyrok sądu I instancji i rozstrzygnął sprawę na nowo.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Biuro obsługi interesantów”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość