Strona 1 z 1

Umowy sprzedaży działek

: 31 sie 2016, 13:20
autor: ABW
UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 29 sierpnia 2016 roku w Eskalibur
zawarta pomiędzy:

Miastem Eskalibur, NIFI A64966, reprezentowanym przez Burgrabiego Auksencjusza hrabiego Butodzieja-Witta, zwanym dalej „Sprzedającym”

a

Markocjuszem van Kollerem, NIM 645400, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonych na cele mieszkalne, oznaczonej numerem A9, położonej w mieście Eskalibur przy ulicy Saudadzkiej; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 4.500D (słownie: cztery tysiące pięćset dreamów). Wartość pojedynczej nieruchomości wynosi 5.000D (słownie: pięć tysięcy dreamów).
5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr A64966 w terminie do 29 sierpnia 2016 roku.
6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Kupujący.
7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.


Podpisano:

(-) Auksencjusz hrabia Butodziej-Witt
Burgrabia Eskalibur

(-) Markocjusz van Koller

Re: Umowy sprzedaży działek

: 1 maja 2017, 17:25
autor: ABW
UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia 1 maja 2017 roku w Eskalibur

pomiędzy:
Miastem Eskalibur, NIFI A64966, reprezentowanym przez Burgrabiego Auksencjusza markiza Butodzieja-Witta, zwanym dalej „Sprzedającym”

a

Koncernem Medialnym Mercurius, NIFI B19373, reprezentowanym przez Prezesa Koncernu Medialnego Mercurius Daniela arcyksięcia von Witta, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonej na cele biznesowe, położonej przy ulicy TomBonda I 5 w Eskalibur; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia i kosztu wynajmu tego mienia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 50.000 D (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dreamów), a koszt wynajmu od początku działalności Tygodnika Luindorskiego (tj. od marca 2016 r.). gdzie koszt wynajmu za miesiąc wynosił 1000 D, co daje 13000 D za okres marzec 2016 - kwiecień 2017 r. Cena nabycia i koszt wynajmu wynoszą w sumie 63000 D.
5. Wpłaty ceny nabycia i kosztu wynajmu dokonuje się na rachunek bankowy nr A64966 w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.
6. Sprzedający wystawia Kupującemu Akt Własności po uzyskaniu wpłaty ceny nabycia nieruchomości.
7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

Podpisano:

(-) Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
Burgrabia Eskalibur

(-) Daniel arcyksiążę von Witt
Prezes KM Mercurius

Re: Umowy sprzedaży działek

: 1 maja 2017, 18:12
autor: Daniel von Witt
Informuję, że transakcja została dokonana.

(-) Daniel ax. von Witt
Koncern Medialny Mercurius

Re: Umowy sprzedaży działek

: 7 wrz 2019, 13:44
autor: Jarek Wawrzyniak
UMOWA NADANIA PRAWA WŁASNOŚCI
zawarta dnia 05 WRZESIEŃ 2019 roku w Eskalibur

pomiędzy:
Miastem Eskalibur, NIFI A64966, reprezentowanym przez Burgrabiego Jarosław von Wawrzyniak

a obywatelem Augusto de La Sparasan, NIM 757428 zwanym nabywającym


treści następującej:

1. Nabywający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkalne, położonej w obrębie ulic Saudadzkiej, Luindorskiej i Weblandzkiej w sektorach A1-A8 w Eskalibur; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Nadający oddaje nabywającemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1 na mocy dekretu o uwłaszczeniu powszechnym z dnia 16.10.2015 roku.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje od dnia 05.09.2019 roku.
4. Zawarta umowa może zostać rozwiązana przez Burgrabiego z wniosku nabywcy oraz przez władze miasta bądź Królestwa gdy zajdą szczególne okoliczności.
5.Zarówno Nabywca jak i władze mają prawo zwrócić się do Sądu Królestwa w kwestiach spornych, który to jest jedyną instytucją właściwą do rozstrzygania kwestii prawnych.
6.Niniejsza umowa stanowi akt nabycia własności przez Szanownego Augusto de La Sparasan dając mu pełnię praw korzystania z nabytych ziem w ramach stanowionego prawa Królestwa Dreamlandu, w tym dekretów wydanych przez Księcia Furlandii i Luindoru.

Podpisano:

Jarosław von Wawrzyniak
Burgrabia Eskalibur

oraz nabywający:

Augusto de La Sparasan
Obywatel Księstwa Furlandii i Luindoru