[GŁOSOWANIA ZAKOŃCZONE]

Strona partii. Prezes: Daniel von Witt.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[GŁOSOWANIA ZAKOŃCZONE]

Post autor: Daniel von Witt » 16 mar 2017, 07:52

Po konsultacjach wewnętrznych zarządzam głosowanie, które potrwa do 23 marca, nad projektem uchwały ws. zmiany Statutu Klubu:
UCHWAŁA KONGRESU
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia ... 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Klubu Politycznego św. Augustyna

Art. 1.
W Statucie Klubu Politycznego św. Augustyna z dnia 22 lipca 2016 roku dokonuje się następujących zmian:
(1) W art. 1 ust. 3 zamienia się słowo "Scholopolis" na słowo "Agendart";
(2) Art. 3 uzyskuje następujące brzmienie: "1. Członkiem Klubu może zostać osoba posiadająca obywatelstwo dreamlandzkie, korzystająca z pełni praw publicznych, wyrażająca swoje poparcie dla celów Klubu oraz jej założeń ideowo-programowych, a także nie będąca członkiem innej partii politycznej.
2. Kandydat wnosi o nabycie członkostwa do Prezesa Klubu.
3. Prezes Klubu może odmówić nadania członkostwa, jeżeli:
(a) kandydat sprzeniewierzył się wartościom konserwatywnym, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a Statutu;
(b) kandydat kiedykolwiek był członkiem partii komunistycznej lub aspirował do członkostwa w takiej partii;
(c) postawa kandydata budzi wątpliwości co do jego intencji.
4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
(a) ustania obywatelstwa;
(b) nabycia członkostwa lub złożenia deklaracji nabycia członkostwa w innej partii politycznej albo złożenia deklaracji założenia innej partii politycznej;
(c) nabycia członkostwa w organizacji, której cele, idee i programy są sprzeczne ze Statutem Klubu;
(d) dobrowolnej rezygnacji;
(f) wykluczenia z Klubu.
5. Skreślenia z listy członków Klubu dokonuje Prezes z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa oraz za podaniem przyczyny.
6. Od decyzji Prezesa Klubu w sprawie odmowy nadania członkostwa lub wykluczenia z Klubu przysługuje odwołanie do Kongresu Klubu w ciągu 7 dni od wydania decyzji.";
(3) W art. 5 ust. 3 skreśla się zwrot " na specjalnie do tego przygotowanej liście mailingowej lub dyskusyjnej";
(4) W art. 5 ust. 3 dodaje się zdanie "Nie dotyczy to uchwały w sprawie wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego.".

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
STATUT
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 22 lipca 2016 roku
w wersji jednolitej po zmianach z dnia ... 2017 roku

Art. 1. [Ogólne]
1. Klub Polityczny Świętego Augustyna – zwany dalej Klubem – jest partią polityczną działającą w przestrzeni publicznej Królestwa Dreamlandu. Klub posługuje się skrótem „KPA”.
2. Klub działa w zgodzie z literą Karty Konstytucyjnej oraz w granicach obowiązującego prawa.
3. Siedzibą Klubu jest miasto Agendart.
4. (skreślony)

Art. 2. [Cele]
1. W swej publicznej działalności Klub stawia przed sobą następujące cele:
(a) promocja tradycyjnych wartości konserwatywnych, wpisanych w doktrynę teologii politycznej św. Augustyna z Hippony, patrona Klubu – poszanowania tradycyjnego ładu społecznego, zaangażowania w życiu publicznym, troski o dobro wspólne, lojalności wobec Korony, krytycyzmu i prawdomówności;
(b) obrona ustroju monarchicznego, przy zachowaniu parlamentaryzmu w każdych warunkach demograficznych;
(c) obrona zasady państwa prawa;
(d) antykomunizm;
(e) walka o państwo silne, zdyscyplinowane, suwerenne i samowystarczalne kadrowo i agresywne w stosunkach zewnętrznych.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są do realizacji Programu Klubu.

Art. 3. [Członkostwo]
1. Członkiem Klubu może zostać osoba posiadająca obywatelstwo dreamlandzkie, korzystająca z pełni praw publicznych, wyrażająca swoje poparcie dla celów Klubu oraz jej założeń ideowo-programowych, a także nie będąca członkiem innej partii politycznej.
2. Kandydat wnosi o nabycie członkostwa do Prezesa Klubu.
3. Prezes Klubu może odmówić nadania członkostwa, jeżeli:
(a) kandydat sprzeniewierzył się wartościom konserwatywnym, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a Statutu;
(b) kandydat kiedykolwiek był członkiem partii komunistycznej lub aspirował do członkostwa w takiej partii;
(c) postawa kandydata budzi wątpliwości co do jego intencji.
4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
(a) ustania obywatelstwa;
(b) nabycia członkostwa lub złożenia deklaracji nabycia członkostwa w innej partii politycznej albo złożenia deklaracji założenia innej partii politycznej;
(c) nabycia członkostwa w organizacji, której cele, idee i programy są sprzeczne ze Statutem Klubu;
(d) dobrowolnej rezygnacji;
(f) wykluczenia z Klubu.
5. Skreślenia z listy członków Klubu dokonuje Prezes z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa oraz za podaniem przyczyny.
6. Od decyzji Prezesa Klubu w sprawie odmowy nadania członkostwa lub wykluczenia z Klubu przysługuje odwołanie do Kongresu Klubu w ciągu 7 dni od wydania decyzji.

Art. 4. [Władze Klubu]
1. Władzami Klubu są: Prezes i obradujący permanentnie Kongres Klubu.
2. Bieżącą działalność Klubu koordynuje Prezes Klubu.
3. Do obowiązków Prezesa Klubu należy:
(a) przedkładanie harmonogramu bieżących prac Klubu;
(b) dbanie o przestrzeganie Statutu, jak również dokonywanie jego wiążącej i ostatecznej wykładni;
(c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
(d) administrowanie witryną internetową oraz działem Klubu w ramach forum dyskusyjnego Królestwa.
3. Wybór Prezesa dokonywany jest bezwzględną większością głosów przy kworum liczącym co najmniej 2/3 członków Klubu.
4. Kongres Klubu:
(a) określa kierunki działalności Klubu i uchwala program;
(b) dokonuje wyboru Prezesa Klubu;
(c) dokonuje wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego;
(d) dokonuje zmian Statutu Klubu;
(e) postanawia o likwidacji Klubu.

Art. 5. [Procedowanie]
1. Członkowie Klubu wyrażają swoją wolę poprzez podejmowanie uchwał.
2. Jeśli nie postanowiono inaczej, uchwały członków Klubu w sprawach programowych podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Klubu.
3. Wszystkie uchwały członków Klubu podejmowane są w trybie jawnym. Nie dotyczy to uchwały w sprawie wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego.

Art. 6. [Przepisy końcowe]
1. Zmiany Statutu dokonywany bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku zawieszenia działalności Klubu opiekę nad jego majątkiem i stroną internetową sprawuje jego ostatni Prezes.
3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2016 r.
(-) Daniel ax. von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIA - aktualne do 23.03] Uchwała ws. zmiany Stat

Post autor: Daniel von Witt » 16 mar 2017, 07:58

KARTA DO GŁOSOWANIA:
[1] Daniel arcyksiążę von Witt - ZA
[2] Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
[3] Markocjusz baron van Koller
[4] Christian baron von Kluck
[5] Otton wicehrabia van der Berg
[6] sir Oskar ben Grozny-Fryssau
[7] David de Korsei
(-) Daniel ax. von Witt

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIA - aktualne do 23.03] Uchwała ws. zmiany Stat

Post autor: Oskar ben Grozny Witt » 16 mar 2017, 18:03

KARTA DO GŁOSOWANIA:
[1] Daniel arcyksiążę von Witt - ZA
[2] Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
[3] Markocjusz baron van Koller
[4] Christian baron von Kluck
[5] Otton wicehrabia van der Berg
[6] sir Oskar ben Grozny Witt - ZA
[7] David de Korsei
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
Posty: 2487
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIA - aktualne do 23.03] Uchwała ws. zmiany Stat

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 16 mar 2017, 23:16

KARTA DO GŁOSOWANIA:
[1] Daniel arcyksiążę von Witt - ZA
[2] Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
[3] Markocjusz baron van Koller
[4] Christian baron von Kluck ZA
[5] Otton wicehrabia van der Berg
[6] sir Oskar ben Grozny Witt - ZA
[7] David de Korsei
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 9 gru 2015, 23:02
Numer GG: 47635658
Herb:
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIA - aktualne do 23.03] Uchwała ws. zmiany Stat

Post autor: ABW » 17 mar 2017, 23:47

KARTA DO GŁOSOWANIA:
[1] Daniel arcyksiążę von Witt - ZA
[2] Auksencjusz markiz Butodziej-Witt - ZA
[3] Markocjusz baron van Koller
[4] Christian baron von Kluck - ZA
[5] Otton wicehrabia van der Berg
[6] sir Oskar ben Grozny Witt - ZA
[7] David de Korsei
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Markocjusz van Koller
Posty: 286
Rejestracja: 24 lip 2016, 14:56
Herb:
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIA - aktualne do 23.03] Uchwała ws. zmiany Stat

Post autor: Markocjusz van Koller » 18 mar 2017, 22:11

KARTA DO GŁOSOWANIA:
[1] Daniel arcyksiążę von Witt - ZA
[2] Auksencjusz markiz Butodziej-Witt - ZA
[3] Markocjusz baron van Koller - ZA
[4] Christian baron von Kluck - ZA
[5] Otton wicehrabia van der Berg
[6] sir Oskar ben Grozny Witt - ZA
[7] David de Korsei
(-) Markocjusz baron van Koller

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIA - aktualne do 23.03] Uchwała ws. zmiany Stat

Post autor: Daniel von Witt » 23 mar 2017, 08:27

Zamykam głosowanie. Wzięło w nim udział 5 członków Kongresu z 7 uprawnionych. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem uchwały ws. zmiany Statutu KPA. Tym samym Kongres przyjął uchwałę.

(-) Daniel ax. von Witt
Prezes Klubu Politycznego św. Augustyna

ODPOWIEDZ

Wróć do „Klub Polityczny św. Augustyna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość