Uchwały Kongresu Klubu

Strona partii. Prezes: Daniel von Witt.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Uchwały Kongresu Klubu

Post autor: Daniel von Witt » 2 lut 2017, 10:50

Uchwała Kongresu nr 1/2016 - Zmiana Statutu Klubu
UCHWAŁA KONGRESU
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 14 października 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Klubu Politycznego św. Augustyna

Art. 1.

W Statucie Klubu Politycznego św. Augustyna z dnia 22 lipca 2016 roku dokonuje się następujących zmian:
(1) Wprowadza się następujący tytuł: "Statut Klubu Politycznego św. Augustyna z dnia 22 lipca 2016 roku";
(2) W art. 1 skreśla się ust. 4;
(3) W art. 3 ust. 1 zwrot "obywatelstwo państwa Wspólnoty Korony Ebruzów" zamienia się na zwrot "obywatelstwo dreamlandzkie";
(4) W art. 4 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: "4. Wybór Prezesa dokonywany jest bezwzględną większością głosów przy kworum liczącym co najmniej 2/3 członków Klubu.";
(5) W art. 4 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: "5. Kongres Klubu:
(1) określa kierunki działalności Klubu i uchwala program;
(2) dokonuje wyboru Prezesa Klubu;
(3) dokonuje wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego;
(4) dokonuje zmian Statutu Klubu;
(5) postanawia o likwidacji Klubu.".

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

[x] Gaston de Senancour

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Uchwały Kongresu Klubu

Post autor: Daniel von Witt » 2 lut 2017, 10:55

Uchwała Kongresu nr 2/2016 - Wybór Prezesa Klubu (von Witt)
UCHWAŁA KONGRESU
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Prezesa Politycznego św. Augustyna

Art. 1.
Na stanowisko Prezesa Klubu Politycznego św. Augustyna wybiera się Daniela von Witta.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Uchwały Kongresu Klubu

Post autor: Daniel von Witt » 23 mar 2017, 08:36

Uchwała Kongresu nr 1/2017 - Zmiana Statutu Klubu
UCHWAŁA KONGRESU
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Klubu Politycznego św. Augustyna

Art. 1.
W Statucie Klubu Politycznego św. Augustyna z dnia 22 lipca 2016 roku dokonuje się następujących zmian:
(1) W art. 1 ust. 3 zamienia się słowo "Scholopolis" na słowo "Agendart";
(2) Art. 3 uzyskuje następujące brzmienie: "1. Członkiem Klubu może zostać osoba posiadająca obywatelstwo dreamlandzkie, korzystająca z pełni praw publicznych, wyrażająca swoje poparcie dla celów Klubu oraz jej założeń ideowo-programowych, a także nie będąca członkiem innej partii politycznej.
2. Kandydat wnosi o nabycie członkostwa do Prezesa Klubu.
3. Prezes Klubu może odmówić nadania członkostwa, jeżeli:
(a) kandydat sprzeniewierzył się wartościom konserwatywnym, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a Statutu;
(b) kandydat kiedykolwiek był członkiem partii komunistycznej lub aspirował do członkostwa w takiej partii;
(c) postawa kandydata budzi wątpliwości co do jego intencji.
4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
(a) ustania obywatelstwa;
(b) nabycia członkostwa lub złożenia deklaracji nabycia członkostwa w innej partii politycznej albo złożenia deklaracji założenia innej partii politycznej;
(c) nabycia członkostwa w organizacji, której cele, idee i programy są sprzeczne ze Statutem Klubu;
(d) dobrowolnej rezygnacji;
(f) wykluczenia z Klubu.
5. Skreślenia z listy członków Klubu dokonuje Prezes z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa oraz za podaniem przyczyny.
6. Od decyzji Prezesa Klubu w sprawie odmowy nadania członkostwa lub wykluczenia z Klubu przysługuje odwołanie do Kongresu Klubu w ciągu 7 dni od wydania decyzji.";
(3) W art. 5 ust. 3 skreśla się zwrot " na specjalnie do tego przygotowanej liście mailingowej lub dyskusyjnej";
(4) W art. 5 ust. 3 dodaje się zdanie "Nie dotyczy to uchwały w sprawie wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego.".

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Prezes Klubu Politycznego św. Augustyna
STATUT
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 22 lipca 2016 roku
w wersji jednolitej po zmianach z dnia 23 marca 2017 roku

Art. 1. [Ogólne]
1. Klub Polityczny Świętego Augustyna – zwany dalej Klubem – jest partią polityczną działającą w przestrzeni publicznej Królestwa Dreamlandu. Klub posługuje się skrótem „KPA”.
2. Klub działa w zgodzie z literą Karty Konstytucyjnej oraz w granicach obowiązującego prawa.
3. Siedzibą Klubu jest miasto Agendart.
4. (skreślony)

Art. 2. [Cele]
1. W swej publicznej działalności Klub stawia przed sobą następujące cele:
(a) promocja tradycyjnych wartości konserwatywnych, wpisanych w doktrynę teologii politycznej św. Augustyna z Hippony, patrona Klubu – poszanowania tradycyjnego ładu społecznego, zaangażowania w życiu publicznym, troski o dobro wspólne, lojalności wobec Korony, krytycyzmu i prawdomówności;
(b) obrona ustroju monarchicznego, przy zachowaniu parlamentaryzmu w każdych warunkach demograficznych;
(c) obrona zasady państwa prawa;
(d) antykomunizm;
(e) walka o państwo silne, zdyscyplinowane, suwerenne i samowystarczalne kadrowo i agresywne w stosunkach zewnętrznych.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są do realizacji Programu Klubu.

Art. 3. [Członkostwo]
1. Członkiem Klubu może zostać osoba posiadająca obywatelstwo dreamlandzkie, korzystająca z pełni praw publicznych, wyrażająca swoje poparcie dla celów Klubu oraz jej założeń ideowo-programowych, a także nie będąca członkiem innej partii politycznej.
2. Kandydat wnosi o nabycie członkostwa do Prezesa Klubu.
3. Prezes Klubu może odmówić nadania członkostwa, jeżeli:
(a) kandydat sprzeniewierzył się wartościom konserwatywnym, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a Statutu;
(b) kandydat kiedykolwiek był członkiem partii komunistycznej lub aspirował do członkostwa w takiej partii;
(c) postawa kandydata budzi wątpliwości co do jego intencji.
4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
(a) ustania obywatelstwa;
(b) nabycia członkostwa lub złożenia deklaracji nabycia członkostwa w innej partii politycznej albo złożenia deklaracji założenia innej partii politycznej;
(c) nabycia członkostwa w organizacji, której cele, idee i programy są sprzeczne ze Statutem Klubu;
(d) dobrowolnej rezygnacji;
(f) wykluczenia z Klubu.
5. Skreślenia z listy członków Klubu dokonuje Prezes z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa oraz za podaniem przyczyny.
6. Od decyzji Prezesa Klubu w sprawie odmowy nadania członkostwa lub wykluczenia z Klubu przysługuje odwołanie do Kongresu Klubu w ciągu 7 dni od wydania decyzji.

Art. 4. [Władze Klubu]
1. Władzami Klubu są: Prezes i obradujący permanentnie Kongres Klubu.
2. Bieżącą działalność Klubu koordynuje Prezes Klubu.
3. Do obowiązków Prezesa Klubu należy:
(a) przedkładanie harmonogramu bieżących prac Klubu;
(b) dbanie o przestrzeganie Statutu, jak również dokonywanie jego wiążącej i ostatecznej wykładni;
(c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
(d) administrowanie witryną internetową oraz działem Klubu w ramach forum dyskusyjnego Królestwa.
3. Wybór Prezesa dokonywany jest bezwzględną większością głosów przy kworum liczącym co najmniej 2/3 członków Klubu.
4. Kongres Klubu:
(a) określa kierunki działalności Klubu i uchwala program;
(b) dokonuje wyboru Prezesa Klubu;
(c) dokonuje wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego;
(d) dokonuje zmian Statutu Klubu;
(e) postanawia o likwidacji Klubu.

Art. 5. [Procedowanie]
1. Członkowie Klubu wyrażają swoją wolę poprzez podejmowanie uchwał.
2. Jeśli nie postanowiono inaczej, uchwały członków Klubu w sprawach programowych podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Klubu.
3. Wszystkie uchwały członków Klubu podejmowane są w trybie jawnym. Nie dotyczy to uchwały w sprawie wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego.

Art. 6. [Przepisy końcowe]
1. Zmiany Statutu dokonywany bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku zawieszenia działalności Klubu opiekę nad jego majątkiem i stroną internetową sprawuje jego ostatni Prezes.
3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2016 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Uchwały Kongresu Klubu

Post autor: Daniel von Witt » 10 kwie 2017, 09:02

Uchwała Kongresu nr 2/2017 - Kandydat KPA w wyborach Premiera Rządu Królewskiego
UCHWAŁA KONGRESU
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 10 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru kandydata na Premiera Rządu Królewskiego

Art. 1.
W najbliższych wyborach Premiera Rządu Królewskiego Klub Polityczny św. Augustyna reprezentować będzie Oskar ben Grozny Witt.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Uchwały Kongresu Klubu

Post autor: Daniel von Witt » 2 sie 2017, 07:11

Uchwała Kongresu nr 3/2017 - Kandydat KPA w wyborach Premiera Rządu Królewskiego
UCHWAŁA KONGRESU
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru kandydata na Premiera Rządu Królewskiego

Art. 1.
W najbliższych wyborach Premiera Rządu Królewskiego Klub Polityczny św. Augustyna reprezentować będzie Oskar ben Grozny Witt.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Uchwały Kongresu Klubu

Post autor: Daniel von Witt » 12 mar 2018, 20:11

Uchwała Kongresu nr 1/2018 - Kandydat KPA w wyborach Premiera Rządu Królewskiego
UCHWAŁA KONGRESU
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie wyboru kandydata na Premiera Rządu Królewskiego

Art. 1.
W najbliższych wyborach Premiera Rządu Królewskiego Klub Polityczny św. Augustyna reprezentować będzie Daniel von Witt.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Uchwały Kongresu Klubu

Post autor: Daniel von Witt » 24 mar 2019, 09:47

Uchwała Kongresu nr 1/2019 - Likwidacja Klubu Politycznego św. Augustyna
UCHWAŁA KONGRESU
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 24 marca 2019 roku

w sprawie likwidacji Klubu Politycznego św. Augustyna

Art. 1.
Na podstawie art. 4 ust. 4 pkt. e Statutu Klubu postanawia się o likwidacji partii.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt

Zablokowany

Wróć do „Klub Polityczny św. Augustyna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość