Statut Klubu

Strona partii. Prezes: Daniel von Witt.
Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
Kontakt:

Statut Klubu

Post autor: Gaston de Senancour » 22 lip 2016, 20:35

STATUT
KLUBU POLITYCZNEGO ŚW. AUGUSTYNA

z dnia 22 lipca 2016 roku
w wersji jednolitej po zmianach z dnia 23 marca 2017 roku
Art. 1. [Ogólne]
 • 1. Klub Polityczny Świętego Augustyna – zwany dalej Klubem – jest partią polityczną działającą w przestrzeni publicznej Królestwa Dreamlandu. Klub posługuje się skrótem „KPA”.
  2. Klub działa w zgodzie z literą Karty Konstytucyjnej oraz w granicach obowiązującego prawa.
  3. Siedzibą Klubu jest miasto Agendart.
  4. (skreślony)

Art. 2. [Cele]
 • 1. W swej publicznej działalności Klub stawia przed sobą następujące cele:
  (a) promocja tradycyjnych wartości konserwatywnych, wpisanych w doktrynę teologii politycznej św. Augustyna z Hippony, patrona Klubu – poszanowania tradycyjnego ładu społecznego, zaangażowania w życiu publicznym, troski o dobro wspólne, lojalności wobec Korony, krytycyzmu i prawdomówności;
  (b) obrona ustroju monarchicznego, przy zachowaniu parlamentaryzmu w każdych warunkach demograficznych;
  (c) obrona zasady państwa prawa;
  (d) antykomunizm;
  (e) walka o państwo silne, zdyscyplinowane, suwerenne i samowystarczalne kadrowo i agresywne w stosunkach zewnętrznych.
  2. Członkowie Klubu zobowiązani są do realizacji Programu Klubu.

Art. 3. [Członkostwo]
 • 1. Członkiem Klubu może zostać osoba posiadająca obywatelstwo dreamlandzkie, korzystająca z pełni praw publicznych, wyrażająca swoje poparcie dla celów Klubu oraz jej założeń ideowo-programowych, a także nie będąca członkiem innej partii politycznej.
  2. Kandydat wnosi o nabycie członkostwa do Prezesa Klubu.
  3. Prezes Klubu może odmówić nadania członkostwa, jeżeli:
  (a) kandydat sprzeniewierzył się wartościom konserwatywnym, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a Statutu;
  (b) kandydat kiedykolwiek był członkiem partii komunistycznej lub aspirował do członkostwa w takiej partii;
  (c) postawa kandydata budzi wątpliwości co do jego intencji.
  4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  (a) ustania obywatelstwa;
  (b) nabycia członkostwa lub złożenia deklaracji nabycia członkostwa w innej partii politycznej albo złożenia deklaracji założenia innej partii politycznej;
  (c) nabycia członkostwa w organizacji, której cele, idee i programy są sprzeczne ze Statutem Klubu;
  (d) dobrowolnej rezygnacji;
  (e) wykluczenia z Klubu.
  5. Skreślenia z listy członków Klubu dokonuje Prezes z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa oraz za podaniem przyczyny.
  6. Od decyzji Prezesa Klubu w sprawie odmowy nadania członkostwa lub wykluczenia z Klubu przysługuje odwołanie do Kongresu Klubu w ciągu 7 dni od wydania decyzji.

Art. 4. [Władze Klubu]
 • 1. Władzami Klubu są: Prezes i obradujący permanentnie Kongres Klubu.
  2. Bieżącą działalność Klubu koordynuje Prezes Klubu.
  3. Do obowiązków Prezesa Klubu należy:
  (a) przedkładanie harmonogramu bieżących prac Klubu;
  (b) dbanie o przestrzeganie Statutu, jak również dokonywanie jego wiążącej i ostatecznej wykładni;
  (c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
  (d) administrowanie witryną internetową oraz działem Klubu w ramach forum dyskusyjnego Królestwa.
  3. Wybór Prezesa dokonywany jest bezwzględną większością głosów przy kworum liczącym co najmniej 2/3 członków Klubu.
  4. Kongres Klubu:
  (a) określa kierunki działalności Klubu i uchwala program;
  (b) dokonuje wyboru Prezesa Klubu;
  (c) dokonuje wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego;
  (d) dokonuje zmian Statutu Klubu;
  (e) postanawia o likwidacji Klubu.

Art. 5. [Procedowanie]
 • 1. Członkowie Klubu wyrażają swoją wolę poprzez podejmowanie uchwał.
  2. Jeśli nie postanowiono inaczej, uchwały członków Klubu w sprawach programowych podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Klubu.
  3. Wszystkie uchwały członków Klubu podejmowane są w trybie jawnym. Nie dotyczy to uchwały w sprawie wyboru kandydata Klubu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego.

Art. 6. [Przepisy końcowe]
 • 1. Zmiany Statutu dokonywany bezwzględną większością głosów.
  2. W przypadku zawieszenia działalności Klubu opiekę nad jego majątkiem i stroną internetową sprawuje jego ostatni Prezes.
  3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2016 r.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

ODPOWIEDZ

Wróć do „Klub Polityczny św. Augustyna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość