Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
minister
Posty: 1718
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Stanisław Dmowski »

Drodzy słuchacze,

niniejszą pracę przygotowałem po przypływie chęci i zapoznaniu się ze stworzonym przez LISM systemie rozliczania aktywności państw. Zacznijmy od prawdy najbardziej znanej nam wszystkim, państwa tworzą ludzie i to oni odpowiadają istotnie za charakter danego państwa. Nie da się jednak ukryć, że patrząc na słupki, kreski i liczby można w jakiś sposób dostrzegać tendencje rozwojowe, wielkość oraz siłę państwa. Praca będzie próbą klasyfikacji poszczególnych państw w oparciu o dane uzyskane za marzec 2020, podziału ich wedle wyznaczonych przeze mnie kryteriów.


Kryterium liczebności użytkowników. Państwa liczne i nieliczne.

Ranking rejestruje wszystkich użytkowników danego państwa, którzy napisali minimum jeden post w skali miesiąca. I tak przoduje Sarmacja (74 użytkowników), dalej plasuje się Federacja Nordacka (48, z pewnym zastrzeżeniem), Leocja (34), Rotria oraz Dreamland (odpowiednio 28 i 27 użytkowników). Na końcu stawki znajduje się Wandystan oraz Magnifikat (po ok. 11 użytkowników). W przypadku FN warto odnotować pewne zastrzeżenie, które pozwala nam inaczej spojrzeć na tą wysoką liczbę, otoż +/- 20 użytkowników tego forum, którzy razem wytworzyli ok. 20 postów są korespondentami tamtejszej telewizji, zarejestrowani na forum w ramach projektu szkolnego.


Kryterium aktywności obywatelskiej i ich udziału w życiu kraju. Państwa obywatelskie i imigranckie.

Jest to kryterium, które pozwoli nam w jakiś sposób zweryfikować powyższe ustalenia, jednak nie w oparciu o analizę liczebności stanu obywatelskiego, ale jego aktywności w formie procentowej. Za państwo obywateli będę uznawał kraj, którego co najmniej 3/4 aktywności pochodzi właśnie od obywateli. I tak najwyższe wskaźniki notuje Wandystan (93%, pozwoliłem sobie nie wliczyć skryptu integracyjnego do obywateli), Państwo Suderlandzkie (88%), Dreamland (83%). W tym przedziale z pewnością mieszczą się także: Księstwo Sarmacji, Federacja Nordacka, także nieuwzględniona w rankingu Bialenia. Państwami imigranckimi są Leocja (64% aktywności państwa pochodzi od obywateli), co do którego można sądzić, że wynik związany jest z świeżością państwa, wyposażeniem w nowoczesne osprzętowanie, które przyciąga imigrantów m.in. z Sarmacji, przyglądających się i angażujących co jakiś czas w bieżące dyskusje, oraz Magnifikat z wynikiem 49%.

Pod względem tejże aktywności nie zbadano Rotrii z jednego oczywistego względu, prawo rotryjskie nie uznaje instytucji obywatelstwa. Gdybyśmy jednak wzięli pod uwagę, że obywatelstwo jest pewnym statusem jednostki przewidującym określone prawa, ale i obowiązki, w przypadku PKR taką przepustką do działalności w tymże państwie będzie nominacja kapłańska. I tak aktywność duchowieństwa stanowi 95% aktywności Rotrii.


Kryterium aktywności ogólnej. Państwa bardzo aktywne, średnio aktywne i mało aktywne.

Wiele osób zawsze oceniając stan danego państwa, lubiło rzucić okiem na rankingi tworzone przez JE Daniela von Witta, po jednym takim przeglądzie mogło już ocenić, że jednemu państwu w danym miesiącu dobrze się wiedzie a inne natomiast przez większą część miesiąca pogrążone jest w mrokach ciemności i ciszy. Z racji różnych wartości wyznaczyłem tutaj wyjątkowo dwa progi, państwem bardzo aktywnym będzie to, które w przeciągu miesiąca osiągnie wynik minimum 1000 postów. Państwem średnio aktywnym będzie to, które będzie osiągać przynajmniej 400 postów. Państwami mało aktywnymi będą pozostałe państwa. Oczywiście mogą tutaj być zastrzeżenia co do określenia wartości tych progów, jeszcze dwa lata temu za aktywne państwo uznawałbym to, które wyprodukowało co najmniej 1500/2000 postów. Z racji jednak powolnego zamierania mikroświata, poprzeczkę należy obniżyć.

I tak (korzystając ze statystyk z marca 2020, miesiąca wiosennego, sprzyjającego dyskusji, także z racji powszechnej kwarantanny) najwyższe wyniki wedle aktywności osiąga Sarmacja (1405 postów), dalej Dreamland (1085 postów), za nim Federacja Nordacka (1080 postów). Z pewnością do tej grupy dołączyłaby Bialenia osiągając z pewnością wynik pow. wymaganego progu. W progu średniaków plasuje się Rotria (822 posty) oraz Leocja (732 posty). Państwa mało aktywne stanowią Państwo Suderlandzkie (332), Cesarstwo Bizantyjskie (141), Wandystan (129), na końcu Pustkowia Winków (79) i Magnifikat (73).


Kryterium równomiernego rozmieszczenia aktywności. Państwa narodu i jednostki.

Jest to moje autorskie kryterium, które jednak dość istotnie pozwala nam określić żywotność państwa. Nie jest to pewne odkrycie, że istnienie państw opierających swoją aktywność tylko i wyłącznie na zaangażowaniu jednej strony jest uzależnione tylko i wyłącznie na kaprysie, chęci lub jej braku tejże osoby. Ewentualne odejście, brak czasu może w sposób istotny odbić się na kondycji całego państwa, co stawia w znaku zapytania jego dalsze istnienie oraz ogólną siłę i postrzeganie na arenie międzynarodowej.

Przeanalizujemy tutaj dwie miary, które pozwolą nam określić, które państwo opiera swoją aktywność na funkcjonowaniu narodu a które na jednostce, będzie to przede wszystkim udział procentowy władzy danego państwa (z definicji bardziej aktywnej) w aktywności całego państwa oraz liczba obywateli (poza władzą), która przekracza wyznaczony próg postów, uczestnicząc wespół z władcą w aktywności. Za ten próg przyjmijmy min. 1 post dziennie, czyli 30 postów/miesiąc.

I tak na przykład:

- w Dreamlandzie aktywność władzy (króla) stanowi 28%, liczba obywateli przekraczających 30 postów = 4
- w Sarmacji aktywność władzy (księcia) stanowi 6,5%, liczba obywateli przekraczających 30 postów = 19
- w Rotrii aktywność władzy (patriarchy) stanowi 22%, liczba (duchownych) przekraczających 30 postów = 8
- w Leocji aktywność władzy (namiestników) stanowi 50%, liczba obywateli przekraczających 30 postów = 1
- w Federacji aktywność władzy (prezydenta) stanowi 13%, liczba obywateli przekraczających 30 postów = 6
- w Państwie Suderlandzkim aktywność władzy (elektora) stanowi 62%, liczba obywateli przekraczających 30 postów = 1
- w Wandystanie aktywność władzy (prezydenta) stanowi 13%, liczba obywateli przekraczających 30 postów = 1
- w Magnifikacie aktywność władzy (prezydenta) stanowi 49%, liczba obywateli przekraczających 30 postów = 0
- w Pustkowiach Winków aktywność władzy (prezydenta*) stanowi 35%, liczba obywateli przekraczających = 0

Pogrubiłem te państwa, które uznaje za państwa narodowe, podkreśliłem natomiast te, które są państwami jednostki. Wandystan nie został przyporządkowany do żadnej kategorii, z racji małego udziału procentowego głowy państwa oraz specyfiki państwa, można dla niego utworzyć kategorię państwa "narodu mało aktywnego".

Za państwa narodu uznałem: Dreamland, Sarmację, Rotrię, Federację Nordacką (w domyśle również Bialenię). Jak pokazują wskaźniki, państwa te dysponują grupami obywateli (liczniejszymi lub mniej licznymi), które uczestniczą w życiu państwowym a procent ingerencji władzy nie jest na tyle wysoki. Są to państwa z perspektywą wzrostową, jeśli utrzymają wskaźniki, będą się rozwijać i tworzyć zdrowe organizmy.

Za państwa jednostki uznałem Leocję (pewne zastrzeżenie, w tym państwie panuje diarchia, dlatego uwzględniłem łączny wynik obu namiestników, należy jednak spojrzeć, że jeden z namiestników, założyciel państwa wypracowuje 37% aktywności, charakter tegoż państwa i osobliwy ustrój wskazuje jednak, że tendencja rozwojowa różni się zdecydowanie od wymienionych dalej państw), Magnifikat, Państwo Suderlandzkie oraz Pustkowia Winków. Są to państwa z perspektywą stagnacji lub powolnej erozji. Państwa oparte na tylko i wyłącznie zaangażowaniu jednej osoby mogą oczywiście rozwijać się równie dobrze podobnie jak państwa narodu, jednak przeważnie (istnieje wiele wyjątków!!!) ich żywotność jest zdecydowanie mniejsza, skazane na kaprysy przywódcy są narażone w większym stopniu na upadek.


Kryterium różnorodności tematycznej aktywności. Państwa wielotematyczne i pozostałe.

Jest to chyba najtrudniejsza do zbadania działka, bo wymagałaby czasochłonnych obliczeń i analizy. Czym są państwo wielotematyczne? Nazwałbym je państwami z krwi i kości, organizmami, które działają na wszystkich płaszczyznach działania prawdziwego państwa tj. polityka, nauka, sport, kultura, prasa. Państwa pozostałe nie wykształciły w sobie pełnego apletu tychże płaszczyzn lub je zatraciły, nie występuje w nich jakakolwiek dyskusja nad zagadnieniami politycznymi, prawodawczymi, jeśli już jakowaś występuje to na tematy wydarzeń w państwach obcych.

Pozwoliłem sobie na powierzchowne obliczenia, tylko i wyłącznie państw wybranych,

Dreamland:
- debaty konstytucyjne: 10% aktywności za marzec
- komentarze zagraniczne: 14%
- dyskusje polityczne na p. Seniorów - 8%
- komentarze prasy - 6%
- działalności samorządów - 14%
- pozostałe dyskusje (polityka, offtop, real, kultura, muzyka) - 48%

Rotria:
- inwestytury (obrzędy nominacji poszczególnych duchownych) - 12%
- komentarze zagranicy - 5%
- karczma (zagranica + (offtop) - 12%
- dyskusje naukowe - 3%
- pozostałe (offtop, dyskusje samorządowe, aktywność prawodawcza itp.) - 68%

Państwo Suderlandzkie
- komentarze zagraniczne - 18%
- narracja jednoosobowa - 21%
- głosowania parlamentarne - 15%
- polityka, kultura, przywitania - 6%
- pozostałe (narracje, ukryte działy) - 40%

Magnifikat
- komentarze zagraniczne - 9%
- religia (przedrukowywanie drogi krzyżowej, ewangelii) - 41%
- pozostałe głosy głowy państwa - 50%

Cesarstwo Bizantyjskie
- komentarze wydarzeń z Rotrii - 38%
- pozostałe (narracja walki z Saracenami, offtop) - 62%

Dokonałbym więc następującej klasyfikacji państw, w oparciu o własne obserwacje:

- państwa o pełnej różnorodności tematycznej: Sarmacja, Dreamland, Bialenia, Rotria, Leocja
- państwa średnie (aspirują do wykształcenia pełnego zestawu cech państwowych lub z powodu braku aktywności te cechy zanikły: Federacja Nordacka, Wandystan, Pustkowia Winków
- państwa bez różnorodności tematycznej (pełen rozkład dyskusji politycznych i kulturowych, aktywność oparta na narracjach i żerowaniu na zagranicy): Magnifikat, Cesarstwo Bizantyjskie, Państwo Suderlandzkie


Podsumowanie


Statystyka jest narzędziem, które pozwala nam klasyfikować państwa, sprawdzać ich stan, porównywać i wskazywać przodujących pośród wyścigu mikronacyjnego. Nie należy jednak jej przeceniać. Zdarzają się wyjątki od reguł wyznaczonych w tejże pracy. Czasem cyferki i słupki nie oddają w pełni tego, czym mikronacje mogą najbardziej się poszczycić - charakteru państw i poszczególnych ludzi , którzy nie wnoszą do społeczności czasem wielu postów, ale swoją osobowość i zakulisową aktywność. Praca być może będzie kontynuowana.
dr net. Stanisław Dmowski
* http://www.pustkowia.org/organization/40

Awatar użytkownika
Konstantin Wolframovich
minister
Posty: 90
Rejestracja: 12 lis 2018, 06:36
NIM: 689878
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Konstantin Wolframovich »

Bardzo ciekawe, nie miałem pojęcia o LISM. Pragnę jedynie zauważyć, że na ten miesiąc mamy minimalną przewagę nad Federacją Nordacką. Musimy się poprawić, taki z tego wniosek. Bardzo fajna praca.
/-/ Konstantin Wolframovich

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1750
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Maciej II »

Mówienie o aktywności władzy jako "Król" jest niemiarodajne. Władzę w Dreamlandzie pełni przede wszystkim parlament i rząd, a nie król. Czyli liczenie "władzy" w Dreamlandzie to 1. Dyskusje w parlamencie (Konstytuanta) 2. Komunikaty rządu 3. Programy polityczne rządzących i większości 4. Ewentualnie publikacje aktów prawnych.
Co ciekawe, w tym miesiącu, z 9 mierzalnych krajów - jedynie w dwóch z nich posty lidera NIE STANOWIŁY większości postów w danym miesiącu. Były to Federacja Nordacka i Mandragorat Wandystanu, a więc państwa z kadencyjnym wyborem lidera. Poza Sarmacją, przez ostatnie 3 miesiące, każdy niekadencyjny lider państwa pojawiał się w pierwszej trójce najbardziej aktywnych "motorów napędowych".

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
minister
Posty: 1718
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Stanisław Dmowski »

Maciej II pisze:
1 kwie 2020, 22:18
Mówienie o aktywności władzy jako "Król" jest niemiarodajne. Władzę w Dreamlandzie pełni przede wszystkim parlament i rząd, a nie król. Czyli liczenie "władzy" w Dreamlandzie to 1. Dyskusje w parlamencie (Konstytuanta) 2. Komunikaty rządu 3. Programy polityczne rządzących i większości 4. Ewentualnie publikacje aktów prawnych.
Co ciekawe, w tym miesiącu, z 9 mierzalnych krajów - jedynie w dwóch z nich posty lidera NIE STANOWIŁY większości postów w danym miesiącu. Były to Federacja Nordacka i Mandragorat Wandystanu, a więc państwa z kadencyjnym wyborem lidera. Poza Sarmacją, przez ostatnie 3 miesiące, każdy niekadencyjny lider państwa pojawiał się w pierwszej trójce najbardziej aktywnych "motorów napędowych".
W tekście termin "władza" można zastąpić terminem "głowa państwa", liczyłem aktywność każdej głowy państwa w stosunku do całościowej aktywności.

Awatar użytkownika
Otto von Teller
Posty: 150
Rejestracja: 6 gru 2014, 21:03
NIM:
Lokalizacja: WM Winktown
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Otto von Teller »

Gratuluję sprowadzenia mikronacji do poziomu forum internetowego i ilości nabitych postów. Zatoczyliśmy koło i teraz znowu forumnacje są na topie?
(-) Otto von Teller
Pustkowia Winków

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
minister
Posty: 1718
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Stanisław Dmowski »

Otto von Teller pisze:
2 kwie 2020, 08:29
Gratuluję sprowadzenia mikronacji do poziomu forum internetowego i ilości nabitych postów. Zatoczyliśmy koło i teraz znowu forumnacje są na topie?
Dlatego pozwoliłem sobie nazwać pracę "próbą" a w podsumowaniu zawrzeć, że statystyka nie zawsze jest miarodajna, bo wielu czynników i sytuacji nie uwzględnia. Nie zawsze musi być przecież tak, że państwo liczne, obywatelskie, narodowe, różnorodne pod względem działalności vide kiedyś Scholandia, przetrwa...

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2648
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Panowie, powiedzmy to sobie jasno. Są mikronacje, gdzie przepisuje się atlasy grzybów i udaje aktywność bez celu. Są też takie, gdzie toczą się merytoryczne dyskusje, przeważnie polityczne, prowadzące do zmian. Zdarzają się też bardzo merytoryczne, quasi-naukowe. Nie chodzi nam tutaj przecież o przeganianie się o to kto zrobi więcej postów, poza tradycyjną rywalizacją KD z KS o pałkę pierwszeństwa, ale czasem jak ostatnimi czasy w KD wieje tylko wiatr i można zobaczyć coś ciekawego o życiu w danym państwie. Nikt przecież tego nie robi, żeby się pośmiać z małych państw. Bądź co bądź u was Winków wydawałoby się nic się nie dzieje, a jakoś tam sobie egzystujecie od dawna.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Ametyst I Dziecię
Posty: 145
Rejestracja: 4 lip 2016, 15:57
NIM: 277148
Lokalizacja: Hirschberg-Joksopolis / Wolnograd
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Ametyst I Dziecię »

Fryderyk Orański-Nassau pisze:
2 kwie 2020, 13:37
Panowie, powiedzmy to sobie jasno. Są mikronacje, gdzie przepisuje się atlasy grzybów i udaje aktywność bez celu. Są też takie, gdzie toczą się merytoryczne dyskusje, przeważnie polityczne, prowadzące do zmian.
Są też takie, gdzie robi się i to i to.
prof. net dr h. c.
Ametyst (Faradobus)
nieustannie król Hirschbergii i Weerlandu,
sekretarz generalny Wielkiego Sternika,
lew Wolnogradu, kedyw Faradobaju etc.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1750
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Maciej II »

Otto von Teller pisze:
2 kwie 2020, 08:29
Gratuluję sprowadzenia mikronacji do poziomu forum internetowego i ilości nabitych postów. Zatoczyliśmy koło i teraz znowu forumnacje są na topie?
Co to znaczy sprowadzić mikronację do poziomu forum internetowego? Wszyscy, którzy dołączyli do projektu LISM poniekąd sprowadzili swoje mikronacje do poziomu forów internetowych.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
minister
Posty: 1718
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Stanisław Dmowski »

Oprócz notki o wykładzie na Pustkowiach Winków praca spotkała się z dobrym przyjęciem w Rotrii. Pojawiło się wiele komentarzy i sugestii m.in. jakie powinny być inne mierniki określające państwa. Wymieniono tu chociażby: wpływ na inne państwa, ilość oraz jakość zawartych umów międzynarodowych, skuteczność władz, spójność systemu prawnego, wypracowana historia i tradycja. A według Was, drodzy słuchacze, badanie jakich czynników pozwoliłoby w sposób bardziej miarodajny dokonać podziału państw?

Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4829
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: الوـس »

Stanisław Dmowski pisze:
4 kwie 2020, 08:43
Wymieniono tu chociażby: wpływ na inne państwa
To kryterium jest nonsensowne w świetle faktu, iż wiele państw całkiem świadomie prowadzi lub prowadziło politykę izolacjonizmu. Dość wspomnieć nieboszczkę Ciprofloksję, która dopiero w późniejszym okresie była zainteresowana kontaktami międzynarodowymi. Większość jednak wierzyła w to, że poza granicami Ciprofloksji kończy się dysk ziemski i znajduje się przepaść.
Stanisław Dmowski pisze:
4 kwie 2020, 08:43
ilość oraz jakość zawartych umów międzynarodowych
Jak oceniać jakość zawartych umów międzynarodowych? Co w ogóle oznacza pojęcie jakości zawartych umów międzynarodowych?

PS. Powinna być liczba traktatów, bo traktaty są policzalne. Ilość odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych ;-)
Stanisław Dmowski pisze:
4 kwie 2020, 08:43
skuteczność władz
Co rozumieć pod pojęciem skuteczności władz? Jak tę skuteczność oceniać? Osobiście jestem zdania, że władza, która wyrzuca mieszkańca niezgodnie z własnym prawem nie jest skuteczna, bo ciężko nazwać skutecznością wyjebanie drzwi z zawiasów kopniakiem. Z pewnością jest to spektakularny sposób zdjęcia skrzydła drzwi, ale czy tak powinniśmy postępować?
Stanisław Dmowski pisze:
4 kwie 2020, 08:43
spójność systemu prawnego
Co to znaczy spójność systemu prawnego? Jak ją określić? Kolejne pojęcie nieostre.
Stanisław Dmowski pisze:
4 kwie 2020, 08:43
wypracowana historia i tradycja
Pomijając fakt, że na dzień dobry odstrzeliwujemy Leocję, co do której chyba nikt nie ma wątpliwości, że to dość obiecujące młode państwo, to znowu powstaje problem. Kto ma oceniać historię i tradycję? Według jakich kryteriów? I dlaczego mamy premiować państwa starsze kosztem tych młodszych, skoro historia jest w zasadzie czymś, co się dzieje w czasie. Taka Ałustria i inne pasożyty Nordaty zdobywają w tej kategorii więcej punktów (gdy już określimy sposób ich naliczania, co też nie będzie należeć do najłatwiejszych zadań), niż chociażby ww. Leocja.

Po raz kolejny Rotryjczycy chcieli uchodzić za wysublimowanych naukowców, a prawdą jest, iż tak naprawdę powtarzają mądrości wujka Krzyśka, które wygłasza podczas wspólnego picia wódki. Jedyne czym się różnią od wujka Krzyśka to tym, że wujek Krzysiek nawet nie usiłuje udawać, że jest wysublimowanym intelektualistą, a jego pijackie tyrady są formą uprawiania nauki.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Ametyst I Dziecię
Posty: 145
Rejestracja: 4 lip 2016, 15:57
NIM: 277148
Lokalizacja: Hirschberg-Joksopolis / Wolnograd
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Ametyst I Dziecię »

Koniecznie dopiszcie też pełną klasę i kulturę.
prof. net dr h. c.
Ametyst (Faradobus)
nieustannie król Hirschbergii i Weerlandu,
sekretarz generalny Wielkiego Sternika,
lew Wolnogradu, kedyw Faradobaju etc.

Awatar użytkownika
Grzegorz Szarak
Posty: 8
Rejestracja: 28 lip 2019, 20:01
NIM: 485861
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Grzegorz Szarak »

Bardzo ciekawe badania. Sądzę, że są dobrą formą ukazania aktywności. Zdecydowanie lepszą od tradycyjnych słupków z ilością postów z danego badanego okresu. To będzie trudne bo trzeba by było częściej przeglądać fora, ale można dodać kategorię "ciche dni", czyli udział procentowy dni bez przekroczenia progu x postów, w ogóle dni, w trakcie których przeprowadzano badania. Wtedy moglibyśmy zbadać ile mikronacji skupia większość swojej aktywności na kilkudniowych aferach, czy też konsultacjach na temat państwa, a później się unieaktywnia. Jeszcze raz bardzo gratuluję wykonania.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
minister
Posty: 1718
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Stanisław Dmowski »

Ametyst I Dziecię pisze:
4 kwie 2020, 12:44
Koniecznie dopiszcie też pełną klasę i kulturę.
Łahahaha
Grzegorz Szarak pisze:
6 kwie 2020, 11:17
Bardzo ciekawe badania. Sądzę, że są dobrą formą ukazania aktywności. Zdecydowanie lepszą od tradycyjnych słupków z ilością postów z danego badanego okresu. To będzie trudne bo trzeba by było częściej przeglądać fora, ale można dodać kategorię "ciche dni", czyli udział procentowy dni bez przekroczenia progu x postów, w ogóle dni, w trakcie których przeprowadzano badania. Wtedy moglibyśmy zbadać ile mikronacji skupia większość swojej aktywności na kilkudniowych aferach, czy też konsultacjach na temat państwa, a później się unieaktywnia. Jeszcze raz bardzo gratuluję wykonania.
Ciekawe spostrzeżenie, które może uda się zastosować przy następnej pracy, o ile ona powstanie. Może zechcielibyście pomagać w obliczeniach? :)

Awatar użytkownika
Grzegorz Szarak
Posty: 8
Rejestracja: 28 lip 2019, 20:01
NIM: 485861
Kontakt:

Re: Próba systematyki państw na podstawie statystyki mikronacyjnej

Post autor: Grzegorz Szarak »

Stanisław Dmowski pisze:
Ametyst I Dziecię pisze:
4 kwie 2020, 12:44
Koniecznie dopiszcie też pełną klasę i kulturę.
Łahahaha
Grzegorz Szarak pisze:
6 kwie 2020, 11:17
Bardzo ciekawe badania. Sądzę, że są dobrą formą ukazania aktywności. Zdecydowanie lepszą od tradycyjnych słupków z ilością postów z danego badanego okresu. To będzie trudne bo trzeba by było częściej przeglądać fora, ale można dodać kategorię "ciche dni", czyli udział procentowy dni bez przekroczenia progu x postów, w ogóle dni, w trakcie których przeprowadzano badania. Wtedy moglibyśmy zbadać ile mikronacji skupia większość swojej aktywności na kilkudniowych aferach, czy też konsultacjach na temat państwa, a później się unieaktywnia. Jeszcze raz bardzo gratuluję wykonania.
Ciekawe spostrzeżenie, które może uda się zastosować przy następnej pracy, o ile ona powstanie. Może zechcielibyście pomagać w obliczeniach? :)
Naturalnie jeśli jest potrzebna pomoc to mogę takowej udzielić.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Aula im. Krzysztofa Jazłowieckiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość