[GŁOSOWNIE ZAKOŃCZONE I/2016] Podstawy ustrojowe Królestwa

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 31.01.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Mamy ostatni dzień debaty. Proszę wszystkich o przemyślenie swoich stanowisk, rozważenie, czy złożone projekty to wszystko, na co stać Parlament Królewski i czy są one wystarczająco dobre, aby się ze sobą zmierzyć. Jeszcze można składać wnioski, poprawki, projekty. Chcemy tę sprawę rozwiązać jak najlepiej, więc proszę o maksimum zaangażowania.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 31.01.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Pavel Svoboda »

Czy otrzymamy rownież projekt królewski? JKM przedstawił w tej debacie swoją wizję. Żaden z projektów chyba w pełni tej wizji nie oddaje. Projekt królewski byłby więc pożądanym uzupełnieniem.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 31.01.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Edward II »

Wasze Królewskie Wysokości,
Panie Marszałku,
Lordowie Senatorowie,


serdecznie dziękuję za przedstawione uwagi. Mam wrażenie, że na finiszu debaty zarysował się pewien obraz oczekiwań i preferencji względem nowej zasadniczej.

Przedkładam alternatywny projekt. Nie ma tu fajerwerków. To zmodyfikowana (w częściach dotyczących Parlamentu, Rządu i przepisów o odpowiedzialności konstytucyjnej Króla) wersja projektu Lorda Kanclerza, który pokrywa się z moimi oczekiwaniami. Cała reszta ma znaczenie drugorzędne.

Tym, co interesowało mnie najbardziej, to kwestia organizacji pracy Parlamentu i rozwiązanie dylematu aktu wyborczego. Postulowanym tutaj rozwiązaniem jest mechanizm powoływana parlamentarzystów w drodze postanowienia królewskiego spośród ogółu obywateli cieszących się pełnią praw politycznych. Sam Parlament pomyślany został jako organ niekadencyjny, pracujący pod kierunkiem Marszałka w trakcie sesji zarządzanych przez Króla. System jest maksymalnie uproszczony, redukujący do minimum widmo nowego kryzysu konstytucyjnego. Zakładam, że nowy model legislatywy w ogromnym stopniu ułatwi nam wszystkim życie.

Pomysł jest prosty, zmiana niewielka, proszę zatem o szybkie uwagi.

Wolę dołączenia do naszego grona wyraził p. Gaston de Senancour. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o przedłużenie debaty o dwie doby - do końca wtorku.
KARTA KONSTYTUCYJNA
z dnia ...

Art. 1. [Naczelne zasady ustroju]

1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.
2. Suwerenem i źródłem władzy w Królestwie Dreamlandu jest Naród.
3. Gwarantem ciągłości władzy jest Król.


Art. 2. [Ustrój terytorialny]

1. Terytorium Królestwa Dreamlandu podlega władzy Króla.
2. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z Domeny Królewskiej i wyodrębnionych z niej baliwatów.
3. Władzę nad baliwatem sprawuje wasal Króla.
4. Na terytorium baliwatu może obowiązywać prawo krajowe.
5. W uznaniu zasług dla Królestwa Król lub podległy mu wasal ma prawo nadać szlachcicowi lenno.
6. Zasady organizacji, przekazania władzy i funkcjonowania baliwatów i lenn szlacheckich określa ustawa.


Art. 3. [Wolności]

1. Wszyscy ludzie są wolni.
2. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność dobrowolnych zrzeszeń.
3. Partie polityczne zrzeszają obywateli Królestwa Dreamlandu w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
4. Zabrania się tworzenia i działalności dowolnych zrzeszeń, również tajnych, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.
5. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolność wypowiedzi oraz wolność religii.


Art. 4. [Prawa i obowiązki człowieka i obywatela]

1. Wszyscy są wobec prawa równi.
2. Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nabywa się i traci zgodnie z przepisami ustawy.
3. Obywatel Królestwa Dreamlandu ma prawo udziału w referendum oraz czynne i bierne prawa wyborcze.
4. Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa.
5. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i troska o dobro wspólne.
6. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu.


Art. 5. [Ograniczenie wolności i praw]

1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego.
2. Pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
3. Królestwo Dreamlandu chroni własność. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.


Art. 6. [Źródła prawa]

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Karta Konstytucyjna, ustawy i dekrety królewskie, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Na terytorium baliwatu źródłem powszechnie obowiązującego prawa jest ponadto prawo krajowe.
2. Karta Konstytucyjna ma najwyższą moc prawną. Inne akty normatywne muszą być z nią zgodne.
3. Dekrety królewskie mają moc ustawy i mogą regulować kwestie, dla których Karta Konstytucyjna zastrzega formę ustawy.
4. Wszystkie akty normatywne wymagają dla swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.


Art. 7. [Referendum]

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Królestwa może być przeprowadzone referenudm ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król.
3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.


Art. 8. [Król]

1. Głową państwa jest Król.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Karty Konstytucyjnej, stoi na straży suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Królestwa Dreamlandu.
3. Król sprawuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w zakresie zgodnym z Kartą Konstytucyjną i ustawami.
4. Król prowadzi politykę zagraniczną razem z Premierem Rządu Królewskiego i właściwym ministrem.
5. Król ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
6. Korona Królestwa przechodzi na następców w trybie określonym dekretem królewskim.
7. Jeżeli Król nie może przejściowo piastować funkcji, ustanawia Regenta, który tymczasowo wypełnia obowiązki królewskie, nie dłużej jednak aniżeli przez 90 dni.


Art. 9. [Parlament Królewski]

1. Parlament Królewski sprawuje władzę ustawodawczą.
2. Parlament Królewski jest organem niekadencyjnym. Obraduje w trakcie sesji zwoływanych przez Króla.
3. Członków Parlamentu Królewskiego powołuje Król.
4. Członkiem Parlamentu Królewskiego może być obywatel Królestwa, który wyrazi taką wolę w specjalnie przeznaczonym do tego wątku na forum dyskusyjnym Królestwa. Król nie może odmówić powołania obywatela w skład Parlamentu.
5. Parlament pozostaje zdolny do podjęcia pracy w ramach nowej sesji jedynie w przypadku obecności minimum dwóch jego członków. W przypadku braku kandydatów na członków Parlamentu, Król zachowuje pełnię władzy ustawodawczej.
4. Obradom Parlamentu przewodniczy Marszałek.
5. Parlament Królewski uchwala ustawy. Uchwaloną ustawę zatwierdza Król. Parlament Królewski może uchylić królewskie weto większością 2/3 głosów. Ustawę ponownie przegłosowaną ogłasza Marszałek Parlamentu Królewskiego.
6. Ustawa Parlamentu Królewskiego nie może zmienić trybu sukcesji Korony Królestwa Dreamlandu.
7. Zasady organizacji i pracy Parlamentu Królewskiego określa ustawa.

Art. 10. [Rząd Królewski]

1. Rząd Królewski prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Królestwa Dreamlandu.
2. Rząd Królewski realizuje sprawy polityki Królestwa Dreamlandu niezastrzeżonej dla innych organów władzy państwowej.
3. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.
4. Premier jest wybierany na okres czteromiesięcznej kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.
5. Wybory na urząd Premiera zarządza Król.
6. Kandydatów na Premiera mają prawo zgłaszać partie polityczne i obywatele. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, zgłoszenia kandydata dokonuje Król.
7. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością 3/5 głosów na wniosek Króla lub członka Parlamentu Królewskiego.
8. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.
9. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.

Art. 11. [Sąd Królestwa]

1. Sąd Królestwa sprawuje wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu.
2. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.
3. Wyroki wydaje się w imieniu Króla.
4. Sędziów wybiera się w wyborach powszechnych na sześciomiesięczne kadencje. Zasady wyboru sędziów określa ustawa.
5. Sędzia nie może być członkiem partii politycznej.
6. Jeżeli wybór sędziów w trybie przewidzianym ustawą nie jest możliwy sędzią zostaje Król na czas kadencji, na którą mieli zostać wybrani sędziowie.
7. Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Sędziowie nie mogą odmówić zastosowania innych aktów normatywnych zgodnych z Kartą Konstytucyjną.
8. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy na podstawie aktów normatywnych jest niemożliwe, dopuszczalne jest orzekanie na podstawie zasad słuszności i utrwalonych zwyczajów.
9. Ustrój i właściwość Sądu Królestwa oraz prawa i obowiązki sędziów określa ustawa.


Art. 12. [Odpowiedzialność karna i konstytucyjna władz]

1. Za naruszenie Karty Konstytucyjnej lub ustaw albo popełnienie przestępstwa członek Parlamentu Królewskiego, Premier Rządu Królewskiego lub minister odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia grupy obywateli.
2. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej sędziego podczas sprawowania jego mandatu.
3. Za naruszenie Konstytucji lub aktów ustawowych albo popełnienie przestępstwa Król odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia Parlamentu Królewskiego. Z chwilą oskarżenia prerogatywy królewskie wykonuje powołany przez Parlament Królewski Regent.
4. W razie skazania Króla przez Sąd Królestwa, Korona Królestwa przechodzi na następcę w trybie przewidzianym w dekrecie o sukcesji.

Art. 13. [Zmiana Karty Konstytucyjnej]
Zmian w Karcie Konstytucyjnej można dokonać w drodze referendum ogólnokrajowego lub ustawy konstytucyjnej podjętej większością 2/3 głosów przy obecności minimum trzech członków Parlamentu.

Art. 14 [Przepisy końcowe]
1. Karta wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.
2. Urzędujący funkcjonariusze Królestwa zachowują swoje urzędy.

Awatar użytkownika
matmax
Posty: 1574
Rejestracja: 4 kwie 2013, 21:09
NIM: 442028
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 31.01.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: matmax »

Jeśli ktoś chce porównać oba projekty:

https://www.diffchecker.com/mpapac3b
Mat Max von Salvepol
Minister Spraw Wewnętrznych
Ambasador w Wandystanie i Sarmacji
Daniel von Witt pisze:
13 sty 2019, 02:15
Liczy się adrenalinka xD i na tym może już poprzrstane, chociaż głowa pełna jest myśli tym, co tu poruszone zostało nie mówiąc już nawet o tym, co zakryte.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 31.01.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Edward II pisze:Wolę dołączenia do naszego grona wyraził p. Gaston de Senancour. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o przedłużenie debaty o dwie doby - do końca wtorku.
Przedłużam debatę do końca 2 lutego br.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 02.02.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Pavel Svoboda »

Załączam tekst jednolity i uzasadnienie do mojego projektu.
KONSTYTUCJA KRÓLESTWA DREAMLANDU
PREAMBUŁA
Przez wzgląd na wspólnie budowaną wirtualną Ojczyznę,
uważając dotychczasowy dorobek kultury Królestwa Dreamlandu za ważny w życiu Jego Obywateli, będący również inspiracją dla społeczności międzynarodowej,
odpowiedzialni za stworzenie warunków do rozwoju najstarszej polskiej mikronacji powołanej do życia przez pierwszego Króla Dreamlandu,
w trosce o pomyślność, siłę i determinację w działaniu społeczności dreamlandzkiej,
pragnąc zapewnić jak najlepsze podstawy funkcjonowania i rozwoju,
kierując się zasadami demokratycznego państwa prawa, które od wielu lat przyświecają tworzonej monarchii w ramach wirtualnej społeczności,
ustanawiamy Konstytucję Królestwa Dreamlandu.

Rozdział I
Naczelne zasady ustroju

Artykuł 1.
Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa funkcjonującym w przestrzeni internetowej.

Artykuł 2.
Podmiotem suwerenności i jedynym źródłem władzy w Królestwie jest Naród.

Artykuł 3.
1. Królestwo składa się z krajów federacji podległych Królowi. Krajem federacji o najwyższym statusie jest Prowincja.
2. Ustrój Prowincji określa jej normatywny akt zasadniczy i zgodne z nim akty krajowe, które stanowią prawo krajowe Prowincji.

Rozdział II
Prawa i wolności

Artykuł 4.
1. Wszyscy obywatele są wolni i równi w swej godności i prawach.
2. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy oraz prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego.

Artykuł 5.
Zabrania się tworzenia i działalności partii politycznych i innych organizacji, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.

Artykuł 6.
Królestwo Dreamlandu chroni własność, w tym własność intelektualną, oraz prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu, na cele publiczne oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Rozdział III
Źródła prawa

Artykuł 7.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy federalne, dekrety królewskie, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia federalne.
2. Prawem powszechnie obowiązującym na obszarze prowincji jest również właściwe prawo krajowe.

Artykuł 8.
1. Konstytucja ma najwyższą moc prawną. Inne akty prawne nie mogą być sprzeczne z Konstytucją.
2. Dekrety królewskie mają moc ustawy federalnej i mogą regulować kwestie, dla których Konstytucja zastrzega formę ustawy.
3. Ustawy federalne i dekrety królewskie wprowadzają nowe przepisy lub modyfikują przepisy istniejących ustaw i dekretów.

Artykuł 9.
Wszystkie akty normatywne wymagają dla swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.

Rozdział IV
Referenda

Artykuł 10.
Wola Narodu urzeczywistnia się w referendach organizowanych na terenie całego Królestwa.

Artykuł 11.
1. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Parlament Królewski lub grupę co najmniej 3 obywateli.
2. W sprawach dotyczących spraw wewnętrznych jednego z krajów federacji Król zarządza referendum lokalne.

Rozdział V
Król

Artykuł 12.
1. Król jest głową państwa i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Królestwa Dreamlandu.
3. Król sprawuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w zakresie zgodnym z Konstytucją i aktami normatywnymi.
4. Król prowadzi politykę zagraniczną razem z Premierem Rządu Królewskiego i właściwym ministrem.
5. Król ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe o czym zawiadamia Parlament Królewski.
6. Korona Królestwa przechodzi na następców w trybie określonym dekretem królewskim.

Artykuł 13.
1. Sprawując władzę ustawodawczą Król wydaje dekrety królewskie.
2. W sprawach indywidualnych Król wydaje postanowienia.

Artykuł 14.
1. W razie zagrożenia konstytucyjnego porządku, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego Król może wprowadzić na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące stan wyjątkowy na całym terytorium Królestwa.
2. W trakcie stanu wyjątkowego Król może czasowo zawiesić niektóre przepisy Konstytucji oraz przejąć kompetencje niektórych innych organów władzy państwowej.

Artykuł 15.
Jeżeli Król nie może przejściowo piastować funkcji, ustanawia Regenta, który tymczasowo wypełnia obowiązki królewskie, jednak nie dłużej aniżeli przez trzy miesiące.

Artykuł 16.
1. Za naruszenie Konstytucji lub aktów ustawowych albo popełnienie przestępstwa Król odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia Parlamentu Królewskiego. Z chwilą oskarżenia prerogatywy królewskie wykonuje powołany przez Parlament Królewski Regent.
2. W razie skazania Króla przez Sąd Królestwa, Parlament Królewski decyduje o dalszym losie Korony i, w razie decyzji o pozbawieniu Króla Korony Królestwa Dreamlandu, decyduje o sposobie wyznaczenia nowego Króla.

Rozdział VI
Parlament Królewski

Artykuł 17.
Parlament Królewski sprawuje władzę ustawodawczą oraz kontrolną nad działalnością Rządu Królewskiego i innych organów władzy państwowej.

Artykuł 18.
(skreślony)

Artykuł 19.
1. Członkowie Parlamentu Królewskiego deklarują przynależność do stronnictwa niebieskiego lub zielonego.
2. Stronnictwa mają obowiązek zgłaszania kandydatów w wyborach na Premiera Rządu Królewskiego.

Artykuł 20.
1. Parlament Królewski rozpatruje projekt ustawodawczy, uchwalając go zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Marszałek Parlamentu Królewskiego przekazuje uchwaloną ustawę Królowi.
3. Królowi przysługuje w ciągu 7 dni od przedłożenia prawo odmówienia zatwierdzenia ustawy albo zwrócenia się do Sądu Królestwa z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Król niezwłocznie ogłasza ustawę uznaną za zgodną z Konstytucją.
4. Król odmawia podpisania ustawy, którą Sąd Królestwa uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeśli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Sąd Królestwa nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Król może zatwierdzić ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
5. Jeżeli Król nie ogłasza ustawy ani nie podejmuje żadnego z kroków określonych w ust. 3, albo nie ogłasza ustawy mimo upływu 3 dni od orzeczenia Sądu Królestwa o zgodności ustawy z Konstytucją, ogłoszenia dokonuje Marszałek Parlamentu Królewskiego. Do ustaw uznanych za częściowo niezgodne z Konstytucją ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli Król odmówił zatwierdzenia przedłożonego projektu ustawodawczego, Parlament Królewski może uchylić królewskie weto ponownie przegłosowując projekt w ciągu 14 dni większością 2/3 głosów. Ustawę ponownie przegłosowaną ogłasza Marszałek Parlamentu Królewskiego.

Artykuł 21.
1. Parlament Królewski może powołać Kontrolera spośród senatorów i lordów senatorów, celem zbadania działalności jednego lub więcej organów władzy państwowej pod kątem ich legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz aktualności publikowanych danych. Celem kontroli nie może być prawidłowość orzecznictwa sądów.
2. Parlament Królewski określa zakres misji Kontrolera oraz wyznacza termin przedłożenia raportu Parlamentowi Królewskiemu.
3. Organy i instytucje państwowe nie mogą odmówić Kontrolerowi dostępu do informacji.
4. Kontroler przestaje pełnić swoja funkcję wraz z zakończeniem powierzonej mu misji lub z chwilą odwołania go przez Parlament Królewski.

Artykuł 22.
Premier Rządu Królewskiego i ministrowie mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów i lordów senatorów.

Artykuł 22a.
Możliwe jest niepowołanie Parlamentu Królewskiego, jeżeli zachodzą wymuszające to okoliczności. Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim określi ustawa.

Rozdział VII
Rząd Królewski

Artykuł 23.
1. Rząd Królewski prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Królestwa Dreamlandu.
2. Rząd Królewski realizuje sprawy polityki Królestwa niezastrzeżonej dla innych organów władzy państwowej.

Artykuł 24.
1. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.
2. Premier jest wybierany na okres kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.
3. Kandydatów na Premiera zgłaszają stronnictwa parlamentarne oraz grupa co najmniej trzech obywateli.
4. W razie gdy przeprowadzenie wyborów na Premiera jest niemożliwe, Król powołuje Premiera lub przejmuje kompetencje Premiera osobiście.

Artykuł 25.
1. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością trzech piątych głosów.
2. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.
3. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.

Artykuł 26.
Za naruszenie Konstytucji lub aktów normatywnych dokonane przy wykonywaniu swych czynności urzędowych członkowie Rządu Królewskiego ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Królestwa z oskarżenia Parlamentu Królewskiego. W razie skazania Premiera lub ministra, Sąd Królestwa może zdecydować o pozbawieniu go stanowiska.

Rozdział VIII
Władza sądownicza

Artykuł 27.
1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie sprawuje Król oraz podległe mu judykacyjnie Sąd Królestwa i inne sądy, jeśli zostaną powołane.
2. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Nie dotyczy to skarg na działalność organów administracji, jeżeli przewidziano administracyjny tryb odwoławczy.
3. Sądy wydają wyroki w imieniu Króla.

Artykuł 28.
1. Sędziów mianuje Król.
2. Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Sędziowie nie mogą odmówić zastosowania innych aktów normatywnych zgodnych z Konstytucją.
3. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy na podstawie aktów normatywnych jest niemożliwe, dopuszczalne jest orzekanie na podstawie zasad słuszności i utrwalonych zwyczajów.
4. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani administracyjnej bez zgody Sądu Królestwa.
5. Król może powołać sędziego pokoju do orzekania w konkretnej sprawie. Sędzia pokoju korzysta z niezawisłości sędziowskiej w zakresie orzekania.

Artykuł 29.
1. Sąd Królestwa jest naczelnym organem sądowym Królestwa.
2. (skreślony)
3. Sąd Królestwa orzeka w sprawie zgodności federalnych oraz krajowych aktów normatywnych z Konstytucją.
4. Sąd Królestwa rozstrzyga spory kompetencyjne między organami władzy publicznej.
5. Postępowanie określone w dwóch ustępach poprzedzających jest jednoinstancyjne.

Rozdział IX
Zmiana Konstytucji

Artykuł 30.
Wnioski o wprowadzenie poprawek do Konstytucji mogą przedstawiać: Król, członek Parlamentu Królewskiego, Premier, Prezes Sądu Królestwa oraz grupa co najmniej trzech obywateli.

Artykuł 31.
1. Zmian Konstytucji dokonuje się w drodze referendum ogólnonarodowego albo w drodze uchwalenia ustawy konstytucyjnej przez Parlament Królewski zwykłą większością głosów. Przepisy dotyczące uchwalania ustaw federalnych stosują się do ustawy konstytucyjnej.
2. W przypadku wprowadzania zmian przepisów Rozdziału I, Rozdziału II, Rozdziału V oraz Rozdziału IX w drodze ustawy konstytucyjnej, wymagana jest w Parlamencie Królewskim większość dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Parlamentu, a Królowi przysługuje weto absolutne.

Rozdział X
Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 32.
1. Konstytucja wchodzi w życie po upływie 31 dni od dnia ogłoszenia.
2. Z chwilą wejścia w życie Konstytucji traci moc Konstytucja Królestwa Dreamlandu z 29 sierpnia 2011 roku.
3. Pozostałe federalne i krajowe akty normatywne pozostają w mocy w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami Konstytucji.
4. Urzędujący funkcjonariusze Królestwa zachowują swoje stanowiska.
5. Do czasu powołania Parlamentu Królewskiego, jego kompetencje pełni Izba Poselska. Izba Poselska ulega rozwiązaniu z chwilą powołania Parlamentu Królewskiego.
6. Z dniem wejścia w życie Konstytucji rozwiązaniu ulega Rada Królestwa.
Uzasadnienie

Omówienie projektu:
 • Zniesienie artykułu 18. wyklucza z Konstytucji kwestie tego, jak wybierani są członkowie Parlamentu, czy organ jest kadencyjny oraz jak wskazywany jest Marszałek. Wszystkie te szczegóły mogą być określone w ustawie. Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne.
 • Dodanie artykułu 22a. oznacza, że w razie okoliczności uniemożliwiających wybór Parlamentu, Parlament można zawiesić bez konieczności wprowadzania stanu wyjątkowego. Ustawa określi dokładnie w jakich okolicznościach i na jak długo Parlament może być zawieszony.
 • Analogicznie, jeśli wybór Premiera jest niemożliwy, Król może powołać Premiera lub osobiście przejąć jego kompetencje. Ustawa doprecyzuje kiedy wybór Premiera jest niemożliwy.
 • Zmiana w art. 28. ust. 5. przywraca instytucję sędziego pokoju w miejsce Lorda Senatora, który może być powołany do sądzenia w określonej sprawie zgodnie z obecnie obowiązującą Konstytucją. Zmiana oznacza tyle, że Król ma szerszą pulę osób, spośród których może wskazać sędziego do określonej sprawy.
Porównanie z alternatywnymi projektami:
 • Mój projekt pozostaje przy tradycyjnej nazwie Prowincji, projekty JKM i Daniela von Witta wprowadzają w ich miejsce baliwaty. Sama organizacja terytorialna we wszystkich projektach pozostaje zasadniczo taka sama.
 • W zakresie praw i wolności obywatelskich brak jest wyraźnych różnic między projektami.
 • W zakresie źródeł prawa brak jest różnic między projektami.
 • Projekty JKM i Daniela von Witta znoszą prawo Parlamentu i grupy 3 obywateli do składania wniosku o referendum. Wnioski nadal oczywiście będzie można składać, jednak Król nie będzie zobowiązany na ich podstawie rozpisać referendum. Mój projekt (tj. pozostanie przy obowiązujących zapisach) gwarantuje więc więcej demokracji, zachowując dla Narodu prawo do wnioskowania o referendum, którego Król nie może zablokować.
 • Projekt Daniela von Witta zakłada Parlament wybierany na trzymiesięczną kadencję. Projekt JKM zakłada niekadencyjny Parlament składający się z obywateli, którzy zadeklarowali wolę udziału. Zwracam tu uwagę, że projekt JKM nie przewiduje drogi odwoływania Parlamentarzystów, co oznacza, że Parlament z czasem może wypełniać się osobami nieaktywnymi, co może grozić paraliżem, biorąc pod uwagę, że projekt przewiduje zawieszenie Parlamentu jedynie przy braku oficjalnie powołanych członków.
  Mój projekt nie określa organizacji Parlamentu, więc obie wersje proponowane przez JKM i Marszałka teoretycznie będą możliwe do wprowadzenia ustawą. Jednocześnie przyjmując mój projekt, pozostawiamy obowiązujące zapisy tworzące w Parlamencie dwa stronnictwa i obowiązek przynależności do jednego z nich dla wszystkich członków Parlamentu.
  Projekty JKM i Marszałka likwidują również możliwość zwrócenia się przez Króla do Sądu Królewskiego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności projektów uchwalonych przez Parlament. Zgodnie z obowiązującymi zapisami (które pozostaną w razie przyjęcia mojego projektu) Król ma opcję podpisania ustawy przyjętej przez Parlament, zawetowania jej, lub przekazania do Sądu celem zbadania jej konstytucyjności. To potencjalnie użyteczne narzędzie, które daje Królowi szersze pole działania. Projekty JKM i Marszałka dają Królowi tylko dwie opcje: podpisania lub zawetowania.
 • Projekty JKM i Marszałka określają długość kadencji Premiera. Pozostając przy obowiązującej Konstytucji, ta kwestia określona musi być w ustawie.
  Obecna Konstytucja nakłada również obowiązek przedstawienia kandydata na Premiera na stronnictwa parlamentarne. Projekty JKM i Marszałka rezygnują z tego zapisu.
  W razie braku dostatecznej ilości kandydatów na Premiera, zgodnie z moim projektem, Król powoła bezpośrednio własnego kandydata. Zgodnie z projektami JKM i Marszałka - Król wskaże kandydata, ale wybory nadal się odbędą. Akt głosowania w takim wypadku wydaje się pusty. Projekty nie przewidują też, co należy zrobić, jeśli jedyny kandydat królewski nie zostanie wybrany.
 • Projekty JKM i Marszałka oba wprowadzają wybory sędziów na półroczne kadencje. Obecna Konstytucja (mój projekt) kwestię powoływania sędziów pozostawia w rękach Króla. Wszystkie projekty znoszą stanowisko Prezesa Sądu Królewskiego.
  Przyznaję, że pomysł z wybieraniem sędziów jest dla mnie zagadkowy. Nigdy w Dreamlandzie nie było to szczególnie popularne stanowisko, mało kto się garnął do bycia sędzią i bardzo wątpię, by udało się przeprowadzić choć jedne udane wybory. Konstytucja nie określa ilu sędziów jest do wyborów, więc podejrzewam, że obywatele nie będzie wybierać najlepszego spośród kandydatów, lecz będą pytani, czy akceptują danego kandydata czy nie. W większości wypadków sama chęć objęcia stanowiska będzie gwarantowała wybór. W przypadkach kandydatów rażąco nienadających się na sędziego, obywatele będą mogli zablokować kandydaturę. Takie przypadki będą bardzo łatwe do przewidzenia. Jest to oddanie Narodowi bardzo symbolicznej roli w podejmowaniu oczywistych decyzji.
 • Projekty JKM i Marszałka czynią trudniejszym zmianę Konstytucji. Obecnie Parlament może zmieniać Konstytucję zwykłą większością głosów. Projekty te zwiększają tę większość do 2/3 głosów.
Wszystkie projekty zakładają zmiany w ilości, która nie uzasadnia, moim zdaniem, zmiany całej Konstytucji. Wszystkie te projekty można wprowadzić zmieniając obecną Konstytucję. Uchwalenie zupełnie nowego dokumentu, jak już się przekonaliśmy, nie daje samo w sobie żadnych korzyści. Konstytucja im starsza i im rzadziej zmieniana, budzi tym większy szacunek. Namawiam więc na wybór mojego projektu. Jest on jednocześnie pod wieloma względami bardziej elastyczny i wprowadza mniej konkretów do Konstytucji, co pozwala uniknąć sztywnych mechanizmów, których nie da się obejść w razie problemów, a jednocześnie wprowadza zmiany w sposób mniej inwazyjny.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 02.02.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Lordowie Senatorowie,

projekt JKW Pavla Svobody jest projektem na czasy kryzysu. Widać w nim ciągły strach i obawy, że wszystkie organy władzy mogą być niepowoływane, a jeśli tak się stanie, to zawsze ma interweniować biedny król, który oczywiście wszystkim się zajmie i wszystko załatwi.

Lordowie senatorowie, proszę was o jedno: nie róbmy mu już więcej krzywdy, tak jak robiliśmy to JKW Marcinowi Mikołajowi. Jego panowanie cechowało zwijanie się władzy, aż został w zasadzie sam król, który na końcu z bezsilności po prostu abdykował. Nowy król ma odwrócić to zwijanie interesu i zapewnić samozapełnianie się urzędów władzy. Więc przestańcie się na niego ciągle oglądać. Samodzielnie on niczego nie załatwi, sam nie zapełni wakatów, sam nie przeprowadzi wyborów, itp. Dlatego też poprawka Svobody, która odwołuje się ciągle do króla, który jakoś zasypie dziury w administracji jest zła. Ona nie ma perspektywy. Ona nie patrzy w przyszłość Królestwa liczącego kilkukrotnie więcej aktywnych obywateli niż jest dziś. Wbrew temu co mówi Albon ludzie chcą rządzić i chcą się bawić w humanistów i prawników. Wbrew temu co twierdzą Marcin Mikołaj i Pavel Svoboda ludzie chcą polityki! Trzeba ich po prostu odnaleźć, a zauważcie, że w krótkim czasie po objęciu tronu JKM Edward II zajrzał poza Mikroświat i sprowadził nowych ludzi, których potrzeby są inne, niż te, które sami im przypisujecie. Dowodem tego jest Albon poturbowany przez młodych obywateli za swoje dziwaczne tezy, które nie mają poparcia w rzeczywistości. Nie mówcie ciągle, że czegoś nie można zrobić, że nie można przeprowadzić wyborów, że nie można powołać Parlamentu, itd. Kiedy tak twierdzicie, mówicie tylko tyle, że sami tego nie chcecie i nie możecie zrobić, ale nie, że wcale się nie da. Po prostu nie da się z wami.

Dlatego też uważam, że należy myśleć perspektywicznie, umożliwiać powstawanie i samoorganizowanie się organów autonomicznych, atrakcyjnych, zdolnych wpływać na losy państwa. Król ma zapewniać ciągłość władzy, być aktywnym graczem na scenie politycznej, gdyż model marcinowski zawiódł jak widzieliście na całej linii. Jednocześnie król nie może dawać powodów społeczeństwu do tego, aby ono (mimowolnie nawet) odpychało od siebie obowiązki względem państwa, a to proponuje poprawka Svobody, w której ja widzę takie motto: "gdyby mi się nie chciało niech król się wszystkim zajmie", przy czym JKW Pavel Svoboda mówi to za siebie, nie mówi tego jako aktywny działacz społeczny i polityczny czy gibki młodzik. Mówi jako stary, zmęczony i powolny emeryt, który chce mieć pewność, że król się wszystkim zajmie, gdy normalny tryb konstytucyjny trafi szlag.

Poprawka Svobody do Konstytucji nie nadaje jej dodatkowych walorów aktywnego ustroju i pola do popisu. Jest wręcz przeciwnie. Wszędzie bije po oczach król, król, król. To błąd, błąd, i jeszcze raz błąd.

Przejdę do skomentowania porównania dokonanego przez JKW Svobodę.
Pavel Svoboda pisze:Mój projekt pozostaje przy tradycyjnej nazwie Prowincji, projekty JKM i Daniela von Witta wprowadzają w ich miejsce baliwaty. Sama organizacja terytorialna we wszystkich projektach pozostaje zasadniczo taka sama.
Nazwy podstawowych jednostek podziału administracyjnego kraju proponowane w projektach "dworskich" odnoszą się do narracji kulturowej. Prowincje nie są i nigdy nie były jednostkami terenowymi władzy centralnej, a tylko władzy królewskiej. To właśnie podkreśla się w Karcie. Pomijam tu oczywiście fakt, że nazwa jednostki podziału terytorialnego nie występowała nigdy w nazwie własnej danej jednostki, więc patrząc na sprawę w ten sposób jest bez znaczenia, jak określa się te jednostki. Ale podkreślę: ma to znaczenie od strony kultury.
Pavel Svoboda pisze:Projekty JKM i Daniela von Witta znoszą prawo Parlamentu i grupy 3 obywateli do składania wniosku o referendum. Wnioski nadal oczywiście będzie można składać, jednak Król nie będzie zobowiązany na ich podstawie rozpisać referendum. Mój projekt (tj. pozostanie przy obowiązujących zapisach) gwarantuje więc więcej demokracji, zachowując dla Narodu prawo do wnioskowania o referendum, którego Król nie może zablokować.
Projekty dworskie nie znoszą tego prawa, a jedynie nie określają mechaniki zarządzania referendum, co określi ustawa.
Pavel Svoboda pisze:Projekt Daniela von Witta zakłada Parlament wybierany na trzymiesięczną kadencję. (...)
Mój projekt zakłada powoływanie Parlamentu, ale nie określa jak będzie się to odbywało, co doprecyzuje ustawa. To samo tyczy się wyboru Marszałka. Karta nie nazywa też samych członków Parlamentu; czy będą to senatorowie, lordowie senatorowie, posłowie - w Karcie nie ma to znaczenia. Istosta jest taka: Parlament ma być! Jedyny "haczyk" jest taki, że gdyby Parlament nie był ustanowiony w trybie ustawowym to Król na czas kadencji ma przejąć jego władzę. Istotna jest tu kadencyjność, pewien cykl, który ma się toczyć.
Pavel Svoboda pisze:Mój projekt nie określa organizacji Parlamentu, więc obie wersje proponowane przez JKM i Marszałka teoretycznie będą możliwe do wprowadzenia ustawą. Jednocześnie przyjmując mój projekt, pozostawiamy obowiązujące zapisy tworzące w Parlamencie dwa stronnictwa i obowiązek przynależności do jednego z nich dla wszystkich członków Parlamentu.
Działania stronnictw nigdy nie sprawdzono w praktyce. Poza tym mogłyby się nazywać równie dobrze tak: stronnictwo różowe i stronnictwo seledynowe; stronnictwo ogórkowe i stronnictwo pomidorowe; stronnictwo "X" i stronnictwo "Y". Niebiescy i zieloni niczego nie wyrażają. Przez cały ostatni rok nikt nie podjął tematu ich jakiegoś scharakteryzowania, więc ich utrzymanie jest bezsensowne.
Pavel Svoboda pisze:Projekty JKM i Marszałka określają długość kadencji Premiera. Pozostając przy obowiązującej Konstytucji, ta kwestia określona musi być w ustawie.
Obecna Konstytucja nakłada również obowiązek przedstawienia kandydata na Premiera na stronnictwa parlamentarne. Projekty JKM i Marszałka rezygnują z tego zapisu.
W razie braku dostatecznej ilości kandydatów na Premiera, zgodnie z moim projektem, Król powoła bezpośrednio własnego kandydata. Zgodnie z projektami JKM i Marszałka - Król wskaże kandydata, ale wybory nadal się odbędą. Akt głosowania w takim wypadku wydaje się pusty. Projekty nie przewidują też, co należy zrobić, jeśli jedyny kandydat królewski nie zostanie wybrany.
Wybory Premiera muszą się odbywać. Bez względu na sytuację. To ma być druga osoba w państwie mająca mandat społeczny. Musi być wybrana.
Pavel Svoboda pisze:Projekty JKM i Marszałka oba wprowadzają wybory sędziów na półroczne kadencje. Obecna Konstytucja (mój projekt) kwestię powoływania sędziów pozostawia w rękach Króla. Wszystkie projekty znoszą stanowisko Prezesa Sądu Królewskiego.
Czy ktoś zastanawiał się, dlaczego organ władzy sędziowskiej nikogo nie pociągał? Może dlatego, że przez całe lata ustawodawstwo zrobiło z sędziego nie władcę ale urzędnika zajmującego się rutynowymi głupstwami (głównie zmianą nazwiska, likwidacją przedsiębiorstwa, spadkami w trybie dziedziczenia ustawowego). Wiem, ponieważ byłem sędzią pokoju, i były to zwykłe masówki. Sędzia ma mieć władzę, rozsądzać spory, a nie zajmować się wnioskami o zmianę nazwiska. Z tego powodu jako organ władzy ma pochodzić z wyborów. Istotny jest tu również wymóg przestrzegania zasady kadencyjności tego organu władzy. Jeśli odpowiednio zadbamy o kreację nowego sądownictwa to ja wierzę, że będziemy mieć poważanych sędziów pochodzących z wyborów powszechnych.

Mój projekt w niektórych kwestiach zobowiązuję się jeszcze poprawić.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 02.02.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Pavel Svoboda »

Przypisuje mi i mojemu projektowi Pan kolory, których tam nie ma. Jestem optymistą i zwolennikiem demokracji. Prawa nie pisze się jednak "życzeniowo" z założeniem, że wszystko się uda. Dobrze napisana ustawa musi przewidywać wszystkie okoliczności. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że fakty "łamią" konstytucję i nikt nie jest w stanie nagiąć rzeczywistości do litery prawa.

Wszystkie projekty składają na Króla odpowiedzialność za zastępowanie niewydolnych organów konstytucyjnych w równym stopniu. Fakt, że Wasz projekt przewiduje głosowania nad nominowanym przez Króla Premierem w niczym Króla nie odciąża. Jest to tylko i wyłącznie dodatkowy element biurokracji i wydłużenie procesu powołania Premiera, co w razie przepadnięcia urzędującego szefa rządu oznacza kilkutygodniowy wakat na tym ważnym stanowisku.
Daniel von Witt pisze: Wybory Premiera muszą się odbywać. Bez względu na sytuację. To ma być druga osoba w państwie mająca mandat społeczny. Musi być wybrana.
Czyli wybory tak, ale bez możliwości wyboru. Jeśli w wyborach staje jeden kandydat, wyborcy nie mają możliwości odrzucenia tej kandydatury, tak? Dla mnie to szydzenie z wyborcy.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 02.02.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Pavel Svoboda pisze:Przypisuje mi i mojemu projektowi Pan kolory, których tam nie ma. Jestem optymistą i zwolennikiem demokracji. Prawa nie pisze się jednak "życzeniowo" z założeniem, że wszystko się uda. Dobrze napisana ustawa musi przewidywać wszystkie okoliczności. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że fakty "łamią" konstytucję i nikt nie jest w stanie nagiąć rzeczywistości do litery prawa.
To samo mogę powiedzieć o słowach WKW wobec projektów dworskich. Nie zakładają, że wszystko się uda, ale pokładają ufność w społeczeństwie tak samo jak w królu. JKM stwierdził wyraźnie, o jakie społeczeństwo mu chodzi, i to społeczeństwo ma napełniać tryby ustroju rysowanego przez karty.
Pavel Svoboda pisze:Jest to tylko i wyłącznie dodatkowy element biurokracji (...)
W Parlamencie udziela się mitologia Albona o stertach praw i procedur?
Pavel Svoboda pisze:(...) w razie przepadnięcia urzędującego szefa rządu oznacza kilkutygodniowy wakat na tym ważnym stanowisku.
Gorsze jest przepadnięcie króla, no ale projekt WKW nie rozwiązuje sytuacji, co wtedy? JKW Marcin Mikołaj tak przepadał, choć regencji nie ustanawiał, był, a go nie było. Czy to nie jest gorsze od chwilowego braku premiera? Czy aktualnie odczuwamy, że WKW nie ma, a jest?
Pavel Svoboda pisze:Czyli wybory tak, ale bez możliwości wyboru. Jeśli w wyborach staje jeden kandydat, wyborcy nie mają możliwości odrzucenia tej kandydatury, tak? Dla mnie to szydzenie z wyborcy.
Jeden kandydat pojawia się w momencie spowolnienia działania systemu. Społeczeństwo raczej go po prostu zatwierdzi, chyba, że król zgłosi martwy wpis w CRM, ale na to bym nie liczył. Wybory na premiera muszą się odbywać bez względu na okoliczności. Szydzeniem z wyborcy jest autorytatywne obsadzanie urzędów.

(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 02.02.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Gaston de Senancour »

Szanowi Państwo,

dziękuję za umożliwienie mi udziału w debacie na równych prawach. Nie mam dostatecznego rozeznania w mnogości wątków, które tu poruszono, więc odniosę się jedynie do pomysłu dwóch stronnictw parlamentarnych. Uważam, że to najsłabsze ogniwo projektu JKW Pavla Svobody. Podział na "zielonych" i "niebieskich" niestety niewiele mi mówi, nie mam również przekonania do idei zamykania stronnictw w gmachu parlamentu. To poważne ograniczenie dla swobody działania i inwencji potencjalnych liderów.

Uważam, że scena polityczna powinna podlegać maksymalnemu "urynkowieniu" - działać z pełną swobodą w zakresie określenia profilu politycznego, nazwy i warunków członkostwa. I również poza Parlamentem. Wydaje mi się, że na obecnym etapie możemy spodziewać się raczej kilku różnych "mikropartii" (jedno- lub dwuosobowych), z których z czasem mogą wyłonić się większe twory. Ale za wcześnie o tym wyrokować. Odgórne powołanie dwóch życia dwóch dużych partii (zieloni/niebiescy lub liberałowie/konserwatyści) wymagałoby, moim zdaniem, aktywnego udziału przynajmniej po jednym z aktywnych weteranów w roli lidera takiej partii, który napisałby program, utworzył bazową strukturę i przez jakiś czas animował ruch i trzymał dyscyplinę.

Z mojej perspektywy wygląda to tak, że o ile chętnie widziałbym się w charakterze członka jakiejś kameralnej partii monarchistycznej, to nie jestem pewien, czy odnalazłbym się w ramach dużej partii o niesprecyzowanym profilu. Takiej, która powstałby jako domyśla przeciwwaga dla stronnictwa zjednoczonej lewicy. Podejrzewam, że w tej chwili tu właśnie przebiegać będzie linia podziału: z jednej strony nieodpowiedzialni żartownisie pokroju p. Angusa Kaufmana czy p. Pauliny Natalii Wileńskiej, a z drugiej - cała reszta. Powaga versus kpiny, odpowiedzialność versus obsceniczność. W tej sytuacji taka "partia konserwatywna" stać będzie na straconej pozycji, bo nikt nie lubi, jak się robi z niego drętwego pajaca. Bardzo nie podoba mi się reakcja, z jaką spotkały się wypowiedzi p. Butodzieja i p. Witta. Zawsze łatwiej obśmiać pryncypialną postawę i prawdziwe idee pod płaszczykiem wystudiowanego "luzu" i szyderstwa, trudniej już cokolwiek zbudować i przenieść rozmowę na poziom rzeczowego sporu o wartości czy ideologię. Dlatego na tym etapie pewnie pozostanę z boku.

Z poważaniem,
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 02.02.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Po uzgodnieniach z Jego Królewską Mością poniższy projekt jest dziełem wspólnym, łączącym cechy wcześniejszych "projektów dworskich".
USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia ...

Art. 1.
 • 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Konstytucja Królestwa Dreamlandu z dnia 23 stycznia 2015 roku.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadza się Kartę Konstytucyjną stanowiącą załącznik do ustawy.
  3. Funkcjonariusze Królestwa zachowują swoje stanowiska do czasu powołania następców.
Art. 2.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie w dniu 16 lutego 2016 roku.
KARTA KONSTYTUCYJNA
z dnia ...

Art. 1. [Naczelne zasady ustroju]
 • 1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.
  2. Suwerenem i źródłem władzy w Królestwie Dreamlandu jest Naród.
  3. Gwarantem ciągłości władzy jest Król.
Art. 2. [Ustrój terytorialny]
 • 1. Terytorium Królestwa Dreamlandu podlega władzy Króla.
  2. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z Domeny Królewskiej i wyodrębnionych z niej baliwatów.
  3. Władzę nad baliwatem sprawuje wasal Króla.
  4. Na terytorium baliwatu może obowiązywać prawo krajowe.
  5. W uznaniu zasług dla Królestwa Król lub podległy mu wasal ma prawo nadać szlachcicowi lenno.
  6. Zasady organizacji, przekazania władzy i funkcjonowania baliwatów i lenn szlacheckich określa ustawa.
Art. 3. [Wolności]
 • 1. Wszyscy ludzie są wolni.
  2. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność dobrowolnych zrzeszeń.
  3. Partie polityczne zrzeszają obywateli Królestwa Dreamlandu w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
  4. Zabrania się tworzenia i działalności dowolnych zrzeszeń, również tajnych, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.
  5. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolność wypowiedzi oraz wolność religii.
Art. 4. [Prawa i obowiązki człowieka i obywatela]
 • 1. Wszyscy są wobec prawa równi.
  2. Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nabywa się i traci zgodnie z przepisami ustawy.
  3. Obywatel Królestwa Dreamlandu ma prawo udziału w referendum oraz czynne i bierne prawa wyborcze.
  4. Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa.
  5. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i troska o dobro wspólne.
  6. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu.
Art. 5. [Ograniczenie wolności i praw]
 • 1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego.
  2. Pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
  3. Królestwo Dreamlandu chroni własność. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.
Art. 6. [Źródła prawa]
 • 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Karta Konstytucyjna, ustawy i dekrety królewskie, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Na terytorium baliwatu źródłem powszechnie obowiązującego prawa jest ponadto prawo krajowe.
  2. Karta Konstytucyjna ma najwyższą moc prawną. Inne akty normatywne muszą być z nią zgodne.
  3. Dekrety królewskie mają moc ustawy i mogą regulować kwestie, dla których Karta Konstytucyjna zastrzega formę ustawy.
  4. Wszystkie akty normatywne wymagają dla swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
Art. 7. [Referendum]
 • 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Królestwa może być przeprowadzone referenudm ogólnokrajowe.
  2. Referendum ogólnokrajowe zarządza się z inicjatywy grupy obywateli Królestwa, Parlamentu Królewskiego lub Króla.
  3. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król.
  4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.
Art. 8. [Król]
 • 1. Głową państwa jest Król.
  2. Król czuwa nad przestrzeganiem Karty Konstytucyjnej, stoi na straży suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Królestwa Dreamlandu.
  3. Król sprawuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w zakresie zgodnym z Kartą Konstytucyjną i ustawami.
  4. Król prowadzi politykę zagraniczną razem z Premierem Rządu Królewskiego i właściwym ministrem.
  5. Król ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
  6. Korona Królestwa przechodzi na następców w trybie określonym dekretem królewskim.
  7. Jeżeli Król nie może przejściowo piastować funkcji, ustanawia Regenta, który tymczasowo wypełnia obowiązki królewskie, nie dłużej jednak aniżeli przez 90 dni.
Art. 9. [Parlament Królewski]
 • 1. Parlament Królewski sprawuje władzę ustawdawczą.
  2. Członkiem Parlamentu Królewskiego może być obywatel Królestwa Dreamlandu.
  3. Obradom Parlamentu Królewskiego przewodniczy Marszałek Parlamentu Królewskiego.
  4. Parlament Królewski uchwala ustawy. Uchwaloną ustawę Król ma prawo zatwierdzić lub skierować do rozpatrzenia pod względem zgodności z Kartą do Sądu Królestwa. Jeżeli Król odmówił zatwierdzenia uchwalonej ustawy, Parlament Królewski może uchylić królewskie weto ponownie przegłosowując projekt w ciągu 14 dni większością 2/3 głosów. Ustawę ponownie
  przegłosowaną ogłasza Marszałek Parlamentu Królewskiego.
  5. Ustawa uchwalona przez Parlament Królewski nie może zmieniać dekretu królewskiego, o którym mowa w art. 8 ust. 6.
  6. Premier Rządu Królewskiego i ministrowie mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania członków Parlamentu Królewskiego.
  7. Zasady ustanawiania, organizację, wybór Marszałka Parlamentu Królewskiego, prawa i obowiązki członków Parlamentu Królewskiego, zasady działania i procedurę ustawodawczą określa ustawa.
  8. Jeżeli ustanowienie Parlamentu Królewskiego w trybie przewidzianym ustawą nie jest możliwe jego kompetencje przejmuje Król. Przejęcie kompetencji Parlamentu Królewskiego przez Króla na określa ustawa.
Art. 10. [Rząd Królewski]
 • 1. Rząd Królewski prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Królestwa Dreamlandu.
  2. Rząd Królewski realizuje sprawy polityki Królestwa Dreamlandu niezastrzeżonej dla innych organów władzy państwowej.
  3. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.
  4. Premier jest wybierany na okres czteromiesięcznej kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.
  5. Wybory na urząd Premiera zarządza Król.
  6. Kandydatów na Premiera mają prawo zgłaszać partie polityczne i obywatele. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, zgłoszenia kandydata dokonuje Król.
  7. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością 3/5 głosów na wniosek Króla lub członka Parlamentu Królewskiego.
  8. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.
  9. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.
Art. 11. [Sąd Królestwa]
 • 1. Sąd Królestwa sprawuje wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu.
  2. Sąd Królestwa orzeka w sprawie zgodności federalnych i krajowych aktów normatywnych z Konstytucją oraz rozstrzyga spory kompetencyjne między organami władzy publicznej.
  3. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Wyjątkiem od tej zasady jest postępowaniem w sprawach wskazanych w ustępie poprzedzającym.
  4. Wyroki wydaje się w imieniu Króla.
  5. Sędziów wybiera Król.
  6. Król może powołać sędziego pokoju do orzekania w konkretnej sprawie. Sędzia pokoju korzysta z niezawisłości sędziowskiej w zakresie orzekania.
  7. Sędzia nie może być członkiem partii politycznej.
  8. Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Sędziowie nie mogą odmówić zastosowania innych aktów normatywnych zgodnych z Kartą Konstytucyjną.
  9. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy na podstawie aktów normatywnych jest niemożliwe, dopuszczalne jest orzekanie na podstawie zasad słuszności i utrwalonych zwyczajów.
  10. Ustrój i właściwość Sądu Królestwa oraz prawa i obowiązki sędziów określa ustawa.
Art. 12. [Odpowiedzialność karna i konstytucyjna władz]
 • 1. Za naruszenie Karty Konstytucyjnej lub ustaw albo popełnienie przestępstwa członek Parlamentu Królewskiego, Premier Rządu Królewskiego lub minister odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia grupy obywateli.
  2. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej sędziego podczas sprawowania jego mandatu.
  3. Za naruszenie Konstytucji lub ustaw albo popełnienie przestępstwa Król odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia Parlamentu Królewskiego. Z chwilą oskarżenia prerogatywy królewskie wykonuje powołany przez Parlament Królewski Regent.
  4. Z chwilą uprawmocnienia się wyroku skazującego osoby wymienionej w ust. 1 lub 3 następuje zwolnienie skazanego z piastowanej funkcji oraz wybór następcy zgodnie z Kartą Konstytucyjną i ustawami.
Art. 13. [Zmiana Karty Konstytucyjnej]
 • 1. Zmian w Karcie Konstytucyjnej można dokonać w drodze referendum ogólnokrajowego lub ustawy konstytucyjnej podjętej większością 3/5 głosów przy kworum, którego wielkość określa ustawa o Parlamencie Królewskim.
  2. Karty Konstytucyjnej nie może zmienić Król wykonujący kompetencje Parlamentu Królewskiego.
(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 02.02.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Lordowie senatorowie,

wpłynęły dwa projekty.
 • Projekt zmiany Konstytucji (Pavel Svoboda): projekt poprawki, tekst jednolity - ustawa wejdzie w życie w dzień po ogłoszeniu ustawy.

  Projekt Karty Konstytucyjnej (JKM Edward): projekt - ustawa wejdzie w życie 16 lutego
Proszę zapoznać się z oboma projektami. Głosowanie zostanie zarządzone jutro i będzie mieć formę głosowania alternatywnego.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA I/2016 DO 02.02.16] Podstawy ustrojowe Królestwa

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Lordowie Senatorowie,

zamykam debatę. Zarządzam głosowanie. Uprawnieni do głosowania są:
 • (1) JKW król senior Marcin Mikołaj
  (2) JKW król senior Pavel Svoboda
  (3) JXW Andy książę Sky
  (4) Daniel diuk von Witt
  (5) Mat Max diuk von Salvepol
  (6) Roger markiz d’Artois
  (7) sir Torkan Ingawaar
  (8) Gaston de Senancour
W głosowaniu można oddawać głosy na projekt Pavla Svobody (głos: "ZA PROJEKTEM NR 1") lub za projektem dworskim (głos: "ZA PROJEKTEM NR 2") lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ".
Formularz głosowania:
(1) JKW król senior Marcin Mikołaj
(2) JKW król senior Pavel Svoboda
(3) JXW Andy książę Sky
(4) Daniel diuk von Witt
(5) Mat Max diuk von Salvepol
(6) Roger markiz d’Artois
(7) sir Torkan Ingawaar
(8) Gaston de Senancour
Głosowanie potrwa do 7 lutego 2016 roku.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWNIE I/2016 DO 07.02.16] Podstawy ustrojowe Króles

Post autor: Daniel von Witt »

Formularz głosowania:
(1) JKW król senior Marcin Mikołaj
(2) JKW król senior Pavel Svoboda
(3) JXW Andy książę Sky
(4) Daniel diuk von Witt - ZA PROJEKTEM NR 2
(5) Mat Max diuk von Salvepol
(6) Roger markiz d’Artois
(7) sir Torkan Ingawaar
(8) Gaston de Senancour

(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [GŁOSOWNIE I/2016 DO 07.02.16] Podstawy ustrojowe Króles

Post autor: Pavel Svoboda »

Formularz głosowania:
(1) JKW król senior Marcin Mikołaj
(2) JKW król senior Pavel Svoboda - ZA PROJEKTEM NR 1
(3) JXW Andy książę Sky
(4) Daniel diuk von Witt - ZA PROJEKTEM NR 2
(5) Mat Max diuk von Salvepol
(6) Roger markiz d’Artois
(7) sir Torkan Ingawaar
(8) Gaston de Senancour
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
rogdart
Posty: 25
Rejestracja: 17 kwie 2012, 21:26
Numer GG: 5739863
NIM: 218175
Kontakt:

Re: [GŁOSOWNIE I/2016 DO 07.02.16] Podstawy ustrojowe Króles

Post autor: rogdart »

Wasza Królewska Mość,
Lordowie Senatorowie,

przekazuję formularz głosowania:

(1) JKW król senior Marcin Mikołaj
(2) JKW król senior Pavel Svoboda - ZA PROJEKTEM NR 1
(3) JXW Andy książę Sky
(4) Daniel diuk von Witt - ZA PROJEKTEM NR 2
(5) Mat Max diuk von Salvepol
(6) Roger markiz d’Artois - ZA PROJEKTEM NR 2
(7) sir Torkan Ingawaar
(8) Gaston de Senancour

--------------------------
(-) Roger d'Artois, markiz
Lord Strażnik Koronny

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
NIM: 312584
Kontakt:

Re: [GŁOSOWNIE I/2016 DO 07.02.16] Podstawy ustrojowe Króles

Post autor: Gaston de Senancour »

(1) JKW król senior Marcin Mikołaj
(2) JKW król senior Pavel Svoboda - ZA PROJEKTEM NR 1
(3) JXW Andy książę Sky
(4) Daniel diuk von Witt - ZA PROJEKTEM NR 2
(5) Mat Max diuk von Salvepol
(6) Roger markiz d’Artois - ZA PROJEKTEM NR 2
(7) sir Torkan Ingawaar
(8) Gaston de Senancour - ZA PROJEKTEM NR 2
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Andy Sky
Posty: 298
Rejestracja: 20 lis 2012, 20:32
NIM: 279138
Lokalizacja: Elfidias, Alexiopolis
Kontakt:

Re: [GŁOSOWNIE I/2016 DO 07.02.16] Podstawy ustrojowe Króles

Post autor: Andy Sky »

(1) JKW król senior Marcin Mikołaj
(2) JKW król senior Pavel Svoboda - ZA PROJEKTEM NR 1
(3) JXW Andy książę Sky - ZA PROJEKTEM NR 2
(4) Daniel diuk von Witt - ZA PROJEKTEM NR 2
(5) Mat Max diuk von Salvepol
(6) Roger markiz d’Artois - ZA PROJEKTEM NR 2
(7) sir Torkan Ingawaar
(8) Gaston de Senancour - ZA PROJEKTEM NR 2

Awatar użytkownika
matmax
Posty: 1574
Rejestracja: 4 kwie 2013, 21:09
NIM: 442028
Kontakt:

Re: [GŁOSOWNIE I/2016 DO 07.02.16] Podstawy ustrojowe Króles

Post autor: matmax »

(1) JKW król senior Marcin Mikołaj
(2) JKW król senior Pavel Svoboda - ZA PROJEKTEM NR 1
(3) JXW Andy książę Sky - ZA PROJEKTEM NR 2
(4) Daniel diuk von Witt - ZA PROJEKTEM NR 2
(5) Mat Max diuk von Salvepol - ZA PROJEKTEM NR 2
(6) Roger markiz d’Artois - ZA PROJEKTEM NR 2
(7) sir Torkan Ingawaar
(8) Gaston de Senancour - ZA PROJEKTEM NR 2
Mat Max von Salvepol
Minister Spraw Wewnętrznych
Ambasador w Wandystanie i Sarmacji
Daniel von Witt pisze:
13 sty 2019, 02:15
Liczy się adrenalinka xD i na tym może już poprzrstane, chociaż głowa pełna jest myśli tym, co tu poruszone zostało nie mówiąc już nawet o tym, co zakryte.

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1423
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWNIE I/2016 DO 07.02.16] Podstawy ustrojowe Króles

Post autor: Torkan Ingawaar »

(1) JKW król senior Marcin Mikołaj
(2) JKW król senior Pavel Svoboda - ZA PROJEKTEM NR 1
(3) JXW Andy książę Sky - ZA PROJEKTEM NR 2
(4) Daniel diuk von Witt - ZA PROJEKTEM NR 2
(5) Mat Max diuk von Salvepol -ZA PROJEKTEM NR 2
(6) Roger markiz d’Artois - ZA PROJEKTEM NR 2
(7) sir Torkan Ingawaar - ZA PROJEKTEM NR 2
(8) Gaston de Senancour - ZA PROJEKTEM NR 2
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWNIE I/2016 DO 07.02.16] Podstawy ustrojowe Króles

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 lordów senatorów. Oddano następujące głosy:
 • Za projektem nr 1 (projektem poprawki Konstytucji autorstwa Pavla Svobody) oddano 1 głos
  Za projektem nr 2 (projektem zastąpienia Konstytucji Kartą Konstytucyjną autorstwa Dworu Królewskiego) oddano 6 głosów
Stwierdzam, że Parlament Królewski uchwalił Ustawę Konstytucyjną wprowadzającą Kartę Konstytucyjną w miejsce obowiązującej Konstytucji Królestwa.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość