[WNIOSEK] Projekt UF Kodeks administracyjny

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[WNIOSEK] Projekt UF Kodeks administracyjny

Post autor: Daniel von Witt »

Senatorowie,

składam projekt ustawy Kodeks administracyjny.

PROJEKT:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

Kodeks administracyjny

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

Art. 1.

Ilekroć niniejsza ustawa mówi o:
(1) Kodeksie – rozumie się przez to niniejszy Kodeks administracyjny;
(2) ustawie – rozumie się przez to akt ustawowy inny niż niniejszy Kodeks;
(3) rejestrze podmiotów – rozumie się przez to Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw;
(4) rejestrze funkcjonariuszy – rozumie się przez to Centralny Rejestr Zatrudnienia;
(5) instytucji – rozumie się przez to podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej, wpisany do rejestru podmiotów;
(6) instytucji publicznej – rozumie się przez to instytucję stanowiącą własność publiczną i wykonującą określone zadania władzy i administracji publicznej;
(7) instytucji prywatnej – rozumie się przez to instytucję o dowolnej formie prawnej niezastrzeżonej dla instytucji publicznych, stanowiącą własność prywatną;
(8) federalnej instytucji publicznej – rozumie się przez to instytucję publiczną podlegającą organom władzy federalnej Królestwa;
(9) funkcjonariuszu – rozumie się przez to osobę piastującą stanowisko, z którym związane jest sprawowanie określonego władztwa publicznego w ramach Królestwa, która nie jest Królem ani Następcą Tronu;
(10) urzędniku – rozumie się przez to funkcjonariusza piastujący stanowisko ustanowione aktem podkonstytucyjnym.

Rozdział II.
Instytucje

Art. 2.

1. Instytucje prowadzące działalność na terytorium Królestwa podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów w wyodrębnionym dla nich dziale.
2. Instytucje prywatne nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.
3. Instytucje publiczne nabywają osobowość prawną z chwilą powołania na podstawie właściwego aktu prawnego. Instytucją publiczną może być również wyodrębniona jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli akt prawny tak stanowi.
4. Instytucja dysponuje wyodrębnionym majątkiem, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania na swój rachunek, a w przypadku instytucji publicznych nieposiadających osobowości prawnej na rachunek nadrzędnej instytucji publicznej.

Art. 3.
1. Wpisu instytucji do rejestru podmiotów dokonuje się na wniosek złożony w systemie informatycznym.
2. Elementy wniosku określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw administracji.
3. Wniosek rozpoznaje minister właściwy do spraw administracji.

Art. 4.
1. Instytucja wpisana do rejestru podmiotów dysponuje numerem identyfikacyjnym NIFI składającym się z prefiksu „A” i pięciu cyfr.
2. Funkcjonowanie rejestru podmiotów regulują przepisy odrębne.

Art. 5.
1. Instytucje publiczne funkcjonują w sposób hierarchiczny na zasadach nadrzędności, podległości i równorzędności, z uwzględnieniem, że:
(1) federalna instytucja publiczna obsługująca Króla jest instytucją publiczną najwyższego poziomu;
(2) federalna instytucja publiczna obsługująca Królestwo w stosunkach majątkowych jest instytucją publiczną najwyższego poziomu.
2. Minister właściwy do spraw administracji określa w drodze rozporządzenia hierarchię federalnych instytucji publicznych.

Art. 6.
1. Likwidacji instytucji prywatnej dokonuje się poprzez wykreślenie z rejestru podmiotów przez właściciela.
2. Likwidacji instytucji publicznej dokonuje się w zgodzie z odrębnymi przepisami, a gdy takich brak na podstawie właściwego aktu prawnego wydanego przez uprawniony organ władzy publicznej.

Rozdział III.
Postępowanie administracyjne

Art. 7.

1. Rozdział reguluje postępowanie przed organami federalnych instytucji publicznych w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.
2. Przepisów rozdziału nie stosuje się do postępowania w sprawach wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami federalnych instytucji publicznych oraz podległości służbowej ich funkcjonariuszy i urzędników, a z wyjątkiem spraw związanych z rejestracją instytucji publicznych.

Art. 8.
1. Organy federalnych instytucji publicznych działają na podstawie przepisów prawa.
2. Organy federalnych instytucji publicznych prowadząc postępowanie:
(1) podejmują niezbędne czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego lub załatwienia sprawy, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes mieszkańców Królestwa;
(2) są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron postępowania o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;
(3) są obowiązane zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania;
(4) są obowiązane działać wnikliwie i szybko, dążąc do niezwłocznego załatwienia sprawy.

Art. 9.
1. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odwołanie nie przysługuje, jeżeli decyzję w pierwszej instancji wydał Król lub urzędnik wskazany przez Króla do przeprowadzenia postępowania.
3. Odwołanie przysługuje do Króla, chyba że Kodeks lub ustawa stanowi inaczej.
4. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
5. Nie można zaskarżyć decyzji wydanej w drugiej instancji przez Króla, jeżeli jednocześnie sprawuje on osobiście władzę sądowniczą w sądzie administracyjnym.

Art. 10.
1. Funkcjonariusz lub urzędnik federalnej instytucji publicznej podlega wyłączeniu z urzędu od udziału w postępowaniu w sprawie:
(1) w której jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki;
(2) w której jest przedstawicielem strony.
2. W razie wyłączenia postępowanie prowadzi bezpośredni przełożony funkcjonariusza lub urzędnika.
3. Jeżeli bezpośrednim przełożonym wyłączonego funkcjonariusza lub urzędnika jest Król może on wyznaczyć urzędnika Dworu Królewskiego do przeprowadzenia postępowania.

Art. 11.
1. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
2. Stroną postępowania może być każda osoba fizyczna i prawna.

Art. 12.
1. Strona wnosi o załatwienie sprawy w miejscu właściwym.
2. Miejscem właściwym jest odpowiedni dział forum dyskusyjnego w sekcji „SPRAWY URZĘDOWE”, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3, lub wyodrębniona część systemu informatycznego Królestwa, wówczas wykaz i tryb spraw załatwianych w systemie informatycznym Królestwa określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw administracji.
3. Miejscem właściwym do wnoszenia o załatwienie sprawy do federalnej instytucji publicznej dysponującej wyodrębnioną częścią forum dyskusyjnego Królestwa jest odpowiedni dział forum tej federalnej instytucji publicznej.
4. Strukturę sekcji „SPRAWY URZĘDOWE” z podziałem na działy właściwe rozpatrywanym sprawom i organom federalnych instytucji publicznych określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw administracji.
5. Moderacja poszczególnych działów przysługuje kierownikom organów federalnych instytucji publicznych, które są właściwe do rozpatrywania poszczególnych spraw.
6. Przepis ust. poprzedzającego nie wyłącza uprawnień do moderacji przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 13.
1. Jeżeli elementów pisma wszczynającego postępowanie na żądanie strony nie określa ustawa wówczas może uczynić to organ federalnej instytucji publicznej podając odpowiedni wzór takiego pisma we właściwym dziale sekcji „SPRAWY URZĘDOWE”.
2. Za wzór pisma składanego w systemie informatycznym Królestwa uznaje się udostępniany tam formularz elektroniczny.

Art. 14.
1. Postępowanie administracyjne wszczyna podmiot o którym mowa w art. 12 ust. 5, na żądanie strony lub z urzędu.
2. Stronę wnoszącą żądanie należy wezwać do uzupełnienia braków formalnych pisma w terminie 7 dni.
3. Gdy żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną, nie uzupełniono braków formalnych pisma lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ federalnej instytucji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, służy zażalenie.
5. Postępowanie prowadzi się bez zbędnej zwłoki, a jeżeli ustawa tak stanowi w trybie przez nią przewidzianym.

Art. 15.
1. Organ federalnej instytucji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
2. Wezwanie zawiera:
(1) imię i nazwisko lub nazwę osoby wzywanej;
(2) NIM lub NIFI osoby wzywanej;
(3) kraj Federacji zamieszkania lub siedziby osoby wzywanej;
(4) sygnaturę i przedmiot postępowania;
(5) wezwanie do złożenia wyjaśnień lub zeznań;
(6) termin stawienia się;
(7) podpis osoby wzywającej.
3. Wezwanie przesyła się na adres poczty elektronicznej wzywanej osoby podając ten fakt do wiadomości w toku postępowania.
4. Osoba wzywana ma obowiązek stawić się lub przesłać wniosek o odroczenie terminu złożenia wyjaśnień lub zeznań z podaniem przyczyny niemożności stawienia się w terminie wyznaczonym w wezwaniu, w terminie wskazanym przez organ federalnej instytucji publicznej, nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 7 dni.

Art. 16.
1. W toku postępowania można przeprowadzić rozprawę, z urzędu lub na wniosek strony, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego ustawa.
2. Należy przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych.
3. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
4. Rozprawę odracza się, gdy organ federalnej instytucji publicznej został uprzedzony przed rozprawą o niemożności stawienia się na nią strony wraz z podaniem przyczyny.
5. Odroczenie przysługuje jednokrotnie każdej stronie.

Art. 17.
1. Organ federalnej instytucji publicznej zawiesza postępowanie:
(1) na wniosek strony, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte i nie wyrażają sprzeciwu pozostałe strony;
(2) w razie utraty przez stronę zdolności do czynności prawnych;
(3) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
(4) w razie skazania strony na karę banicji.
2. Po ustąpieniu przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, organ federalnej instytucji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na wniosek strony.
3. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy lub w ciągu 21 dni od zakończenia odbywania kary banicji przez stronę żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Art. 18.
1. Organ federalnej instytucji publicznej kończy sprawę wydaniem decyzji.
2. Organ federalnej instytucji publicznej umarza postępowanie jeżeli wystąpią jakiekolwiek przesłanki wskazujące na jego bezprzedmiotowość, z urzędu lub na wniosek strony, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte i przy braku sprzeciwu pozostałych stron.
3. Decyzja powinna zawierać oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz podpis.
4. Ust. poprzedzającego nie stosuje się do decyzji wydawanych w systemie informatycznym Królestwa.
5. Decyzja nie podlega ogłoszeniu w sekcji forum dyskusyjnego „OGŁOSZENIA URZĘDOWE”.

Rozdział IV.
Funkcjonariusze Królestwa

Art. 19.

1. Rozdział niniejszy reguluje zasady ustanawiania, powoływania i odwoływania funkcjonariuszy Królestwa, zasady wynagradzania funkcjonariuszy Królestwa i sędziów, a także podstawowe zasady pełnienia obowiązków oraz zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Zatrudnienia.
2. Zasady ustanawiania, powoływania i odwoływania stosuje się, o ile odrębne przepisy nie przewidują szczególnych procedur w tym zakresie.
3. Ilekroć w rozdziale mowa jest o rejestrze rozumie się przez to Centralny Rejestr Zatrudnienia.

Art. 20.
1. Każdy funkcjonariusz obowiązany jest działać dla dobra Królestwa i jego obywateli.
2. W ramach swoich kompetencji funkcjonariusz obowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem prawa.

Art. 21.
1. Ustanowienie urzędnika może nastąpić w ustawie lub w rozporządzeniu.
2. Urzędnicy są powoływani i odwoływani przez upoważnionych do tego bezpośrednich przełożonych w drodze postanowienia lub zarządzenia, jeżeli tego aktu dokonuje premier lub minister.
3. Organ federalnej instytucji publicznej uprawniony do powołania funkcjonariusza ogłasza w miejscu właściwym o przyjmowaniu kandydatur, podając wymogi dotyczące kandydatów i wysokość wynagrodzenia.
4. Odwołując funkcjonariusza, uprawniony organ federalnej instytucji publicznej bada w szczególności, czy jego działalność odpowiadała prawu oraz zasadnym interesom Królestwa i obywateli.
5. Rozpatrując spór dotyczący odwołania funkcjonariusza, sąd bada wyłącznie legalność odwołania.
6. Jeżeli odwołanie było sprzeczne z prawem, sąd orzeka o nieważności odwołania i zasądza na rzecz funkcjonariusza odszkodowanie w wysokości niewypłaconego wynagrodzenia powiększonego o odsetki w wysokości zasądzonej przez sąd. Odszkodowanie wypłaca się z środków organu federalnej instytucji publicznej, który dopuścił się naruszenia prawa.

Art. 22.
1. W terminie 14 dni od powołania funkcjonariusza jest on obowiązany złożyć oświadczenie majątkowe w dziale „OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE” sekcji forum dyskusyjnego Królestwa „SPRAWY URZĘDOWE”.
2. Wzór oświadczenia majątkowego określa minister właściwy do spraw administracji, podając go w dziale wymienionym w ust. poprzedzającym.
3. Oświadczenie majątkowe powinno zawierać stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funkcjonariusza oraz wykaz i wartość posiadanych nieruchomości, wraz z źródłami finansowania ich nabycia.
4. Niezłożenie oświadczenia majątkowego lub złożenie go po terminie uprawnia do pociągnięcia funkcjonariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z właściwymi przepisami.

Art. 23.
1. Król jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy.
2. Organ powołujący jest bezpośrednim przełożonym funkcjonariuszy, których powołuje.
3. Bezpośredni przełożony jest uprawniony do wydawania podległym funkcjonariuszom:
(1) poleceń, mających na celu określenie sposobu załatwienia konkretnej sprawy;
(2) zarządzeń, mających na celu ustalenie lub ujednolicenie praktyki załatwiania spraw określonego rodzaju.
4. Polecenia oraz zarządzenia nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa i nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli Królestwa.
5. Artykułu niniejszego nie stosuje się do posłów.

Art. 24.
1. Każdy udając się na urlop zgodnie z przepisami odrębnymi ma prawo przekazać na ten czas swoje uprawnienia i obowiązki wskazanej osobie w drodze postanowienia. Przekazaniu mogą podlegać wszystkie lub wybrane uprawnienia i obowiązki, wynikające z pełnienia danej funkcji lub urzędu.
2. Postanowienie podlega ogłoszeniu.

Art. 25.
1. Rejestr obejmuje dane funkcjonariuszy, ich stanowiska i atrybuty stanowisk oraz relacje zwierzchności i podwładności między nimi, a ponadto Królem.
2. Rejestr może obejmować dane funkcjonariuszy prowincji.
3. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym.
4. Bieżącą administracją Rejestru zajmuje się minister właściwy do spraw administracji.
5. Za obsługę techniczną Rejestru odpowiadają Królewskie Służby Informatyczne.
6. Funkcjonowanie Rejestru oraz zakres udostępnianych informacji określają Królewskie Służby Informatyczne.

Art. 26.
1. Wynagrodzenie funkcjonariusza składa się z wynagrodzenia zasadniczego i może składać się z dodatku funkcyjnego.
2. Dodatek funkcyjny stanowi:
(1) 1/5 wynagrodzenia zasadniczego i przysługuje Marszałkowi Seniorowi, Marszałkowi Parlamentu Królewskiego, Premierowi Rządu Królewskiego i Prezesowi Sądu Królestwa;
(2) 1/10 wynagrodzenia zasadniczego i przysługuje Wicemarszałkowi Parlamentu Królewskiego i Wicepremierowi Rządu Królewskiego.
3. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego:
(1) parlamentarzysty wynosi 8.000 D;
(2) ministra federalnego wynosi 8.000 D;
(3) wiceministra federalnego wynosi 6.000 D;
(4) sędziego wynosi 10.000 D;
(5) asesora sądowego wynosi 5.000 D;
(6) ambasadora wynosi 6.000 D;
(7) innych funkcjonariuszy i urzędników określa rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski.
4. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu, w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca, a za niepełne przepracowane miesiące ustalane jest w sposób proporcjonalny.
5. Wynagrodzenie wypłaca federalna instytucja publiczna, w której funkcjonariusz pełni służbę.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

Art. 27.

Kodeks wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
UZASADNIENIE:
Kodeks składa się z trzech zasadniczych części:
  • Pierwszej – dotyczy funkcjonowania instytucji
    Drugiej – dotyczy prowadzenia spraw przed organami administracji (sprawy urzędowe obywateli)
    Trzeciej – dotyczy zagadnień dotyczących pracy funkcjonariuszy i urzędników, w tym ich wynagrodzeń
Kodeks, w ogólności, łączy w sobie przepisy wcześniejszych: dekretu o CRIP, dekretu o wnioskach urzędowych oraz ustawy o funkcjonariuszach Królestwa, szczególnie rozszerzając kwestie dotyczące obsługi i służenia obywatelom (postępowanie administracyjne). Wszystkie te sprawy bowiem dotyczą administracji federalnej, dlatego potraktowano je łącznie w jednej ustawie.
(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF Kodeks administracyjny

Post autor: Daniel von Witt »

Panie Marszałku,

wycofuję powyższy projekt ustawodawczy.

(-) Daniel markiz von Witt

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość