[GŁOSOWANIE 11/I ZAKOŃCZONE] UF o zm. DK o sądownictwie

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE 11/I ZAKOŃCZONE] UF o zm. DK o sądownictwie

Post autor: Daniel von Witt »

Senatorowie,

składam projekt ustawy o zmianie dekretu królewskiego o sądownictwie.

PROJEKT:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ...

o zmianie Dekretu Królewskiego z 3 maja 2015 roku o sądownictwie

Art. 1.

Ust. 6 w art. 4 Dekretu Królewskiego z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie uzyskuje następujące brzmienie: „6. Podczas trwającej co najmniej 7 dni nieobecności Prezesa Sądu Królestwa na forum dyskusyjnym Królestwa, Król ogłasza o czasowym przejęciu jego obowiązków do czasu, aż Prezes Sądu Królestwa wznowi swoją obecność.”

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
ZMIENIANY AKT JEDNOLITY:
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 3 maja 2015 roku
[t.j. z dnia ...]

o sądownictwie

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

uznając za konieczne wprowadzenie zmian dotyczących funkcjonowania sądownictwa Królestwa Dreamlandu

stanowimy, co następuje :


Rozdział I
Przepisy wstępne


Art. 1.
1. Dekret określa ustrój sądownictwa Królestwa, w tym ustrój i organizację Sądu Królestwa zwanego dalej „Sądem” obowiązki i prawa sędziów, sędziów pokoju i Lordów Senatorów sprawujących mandat sędziowski, a także obowiązki innych podmiotów wobec sądów.
2. Zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd w ramach jurysdykcji przysługujących innym państwom określają stosowne traktaty międzynarodowe.

Art. 2.
1. Każdy podmiot może występować o ochronę swoich praw przed sąd.
2. Każdy obywatel może występować również o ochronę interesu publicznego; nie dotyczy to postępowania w sprawach karnych.
3. Podmiotem w rozumieniu niniejszej ustawy jest:
(1) osoba fizyczna;
(2) osoba prawna, w tym Skarb Królestwa lub Prowincja;
(3) federalny lub krajowy organ władzy publicznej, nieposiadający odrębnej od Skarbu Królestwa albo właściwej Prowincji osobowości prawnej, jeżeli sprawa dotyczy bezpośrednio działalności tego organu;
(4) inna jednostka organizacyjna, jeżeli sąd uzna w konkretnej sprawie, że jest to konieczne dla zachowania należytego wymiaru sprawiedliwości.
4. Ilekroć w niniejszym dekrecie jest mowa o żądaniu, oznacza to każdy rodzaj oświadczenia mającego na celu wszczęcie postępowania sądowego lub jego części, stosownie do danego rodzaju postępowania.

Art. 3.
1. Każdy obowiązany jest udzielać sądowi pomocy w zakresie określonym przez sąd, Prezesa Sądu Królestwa lub sędziego przewodniczącego; w szczególności każdy ma obowiązek stanąć przed sądem jako świadek i złożyć zeznania, okazać żądane dokumenty lub inne przedmioty.
2. Każdy obowiązany jest podporządkować się prawomocnemu orzeczeniu sądu, a także orzeczeniu nieprawomocnemu, jeżeli sąd nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Organy władzy publicznej obowiązane są zapewnić wykonalność orzeczeń sądowych w zakresie wynikającym z zakresu ich właściwości, a w szerszym zakresie jeżeli tak stanowi wykonalne orzeczenie.

Art. 4.
1. Prezes Sądu Królestwa czuwa nad przestrzeganiem sędziowskiej niezawisłości oraz niezależności sądu.
2. Prezes Sądu Królestwa reprezentuje Sąd Królestwa, sędziów, sędziów pokoju oraz Lordów Senatorów sprawujących mandat sędziowski wobec innych podmiotów.
3. Prezes Sądu Królestwa sprawuje ogólne kierownictwo nad sądem i odpowiada za należyte jego funkcjonowanie w zakresie, w jakim nie narusza to sędziowskiej niezawisłości.
4. Prezes Sądu Królestwa wykonuje wszelkie kompetencje kierujących izbami Sądu Królestwa, jeżeli jest to konieczne dla zachowania należytego wymiaru sprawiedliwości.
5. Król, przed powołaniem Prezesa Sądu Królestwa, zwraca się do sędziów Sądu Królestwa z wnioskiem o wskazanie kandydata na stanowisko Prezesa Sądu Królestwa.
6. Podczas trwającej co najmniej 7 dni nieobecności Prezesa Sądu Królestwa na forum dyskusyjnym Królestwa, Król ogłasza o czasowym przejęciu jego obowiązków do czasu, aż Prezes Sądu Królestwa wznowi swoją obecność.

Rozdział II
Sąd Królestwa


Art. 5.
1. Sąd Królestwa jest najwyższym organem sądowniczym Królestwa Dreamlandu składającym się z Króla, sędziów, sędziów pokoju oraz Lordów Senatorów sprawujących mandat sędziowski.
2. Sąd Królestwa orzeka w izbach. Izba Generalna jest właściwa dla spraw rozstrzyganych w pierwszej instancji; Izba Apelacyjna jest właściwa do rozpatrywania spraw w drugiej instancji; Izba Wielka jest właściwa do rozstrzygania spraw wyłącznie zastrzeżonych dla Sądu Królestwa.
3. Sąd Królestwa podlega wpisowi do ewidencji podmiotów.
4. Sąd Królestwa urzęduje w Pałacu Sprawiedliwości w Królewskim Mieście Dreamopolis.

Art. 6.
1. Wielka Izba Sądu Królestwa, zwana dalej Wielką Izbą składa się z Prezesa Sadu Królestwa i sędziów Sądu Królestwa. Król zasiada w Wielkiej Izbie Sądu Królestwa jeżeli nie powołano Prezesa Sądu Królestwa.
2. Wielka Izba rozstrzyga wszelkie sprawy, które nie należą do właściwości Izby Generalnej i Izby Apelacyjnej Sądu Królestwa, innych organów administracji publicznej, a także sprawy związane z badaniem zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu.
3. Wielka Izba ustala powszechnie obowiązującą interpretację przepisów prawa.

Art. 7.
1. Sąd Królestwa prowadzi własny serwis internetowy.
2. Sąd Królestwa prowadzi oficjalny zbiór aktów prawnych, obejmujący co najmniej orzeczenia Sądu oraz wszystkie obowiązujące federalne akty normatywne.
3. Poszczególne akty prawne wprowadza się do zbioru na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
4. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w zbiorze jest identyczny z tekstem oficjalnym.
5. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w zbiorze, chyba że działa w złej wierze.

Rozdział III
Sędziowie, sędziowie pokoju i Lordowie Senatorowie

Art. 8.

1. Sędziowie powoływani są przez Króla spośród osób, które ukończyły studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis lub równorzędnego i posiadają potwierdzenie kwalifikacji. Sędzią może zostać powołana także osoba, której uprawnienia realne zostały potwierdzone przez ministra właściwego do spraw sprawiedliwości. Sędzią może zostać powołana również osoba sprawująca funkcję Prokuratora Generalnego Królestwa lub sędziego pokoju przez czas wystarczający do obycia z prawem obowiązującym w Królestwie.
2. Sędzia zobowiązany jest do złożenia przysięgi, w której daje rękojmię swojej bezstronności o poniższej treści :
„Ślubuję uroczyście jako Sędzia Sądu Królestwa służyć wiernie Królestwu stojąc na straży Konstytucji, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać bezstronnie według prawa i mego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
3. Przysięgę należy złożyć w terminie 7 dni od mianowania na urząd.

Art. 9.
1. Sędziowie pokoju powoływani są przez Króla spośród obywateli Królestwa.
2. Do sędziego pokoju stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2 i 3.

Art. 10.
1. Lord Senator może zostać powołany przez Króla lub Prezesa Sądu Królestwa do orzekania na czas oznaczony lub nieoznaczony.
2. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania Lord Senator utracił mandat parlamentarny prowadzone postępowanie nie ulega zawieszeniu, a Lordowi Senatorowi przysługują prawa i obowiązki sędziego do czasu zakończenia postępowania sądowego z zastrzeżeniem ust. 4.
3. O utracie mandatu parlamentarnego powiadamia Prezesa Sądu Królestwa i Króla Marszałek Parlamentu.
4. Pomimo utraty przez Lorda Senatora mandatu parlamentarnego Prezes Sądu Królestwa może postanowić o dalszym sprawowaniu przez Lorda Senatora mandatu sędziowskiego.
5. Do Lorda Senatora stosuje się art. 8 ust. 2. Brak złożenia przysięgi nie skutkuje utratą mandatu sędziowskiego. Lord Senator mimo niezłożenia przysięgi zobowiązany jest do jej przestrzegania.

Art.11.
1. Sędziowie, sędziowie pokoju określeni w niniejszym rozdziale tracą urząd w wypadku niezłożenia przysięgi, objęcia funkcji przewodniczącego ugrupowania politycznego, zrzeczenia się mandatu, utraty obywatelstwa, skazania prawomocnym wyrokiem oraz wykreślenia z rejestru mieszkańców Królestwa Dreamlandu.
2. O pozbawieniu sędziego, sędziego pokoju i Lorda Senatora urzędu ogłasza Król lub Prezes Sądu Królestwa jeżeli został powołany.

Rozdział IV
Postępowanie sądowe w ogólności

Art. 12.

1. Postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek lub z urzędu o ile przepis szczególny tak stanowi.
2. W sprawach ściganych z oskarżenia publicznego wszczęcie sprawy może nastąpić jedynie na wniosek uprawnionego organu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
3. Procedurę pytania prawnego, badania zgodności aktu normatywnego z aktem wyższego rzędu wszczyna wniosek Króla, Marszałka Parlamentu tylko w czasie gdy projekt znajduje się w Parlamencie, Premiera Rządu Królewskiego tylko co do projektów znajdujących się w Parlamencie, sądu rozstrzygającego konkretną sprawę lub grupy co najmniej 5 obywateli.

Art. 13.
1. Poprawnie złożony wniosek powinien zawierać:
a) oznaczenie wnioskodawcy;
b) oznaczenie strony przeciwnej;
c) określenie stanu faktycznego;
d) wnioskowane rozstrzygnięcie;
e) potwierdzenia wniesienia opłaty sądowej o ile jest wymagana lub wniosku o zwolnienie z opłaty.
2. Szczegółowy formularz wniosku o wszczęcie postępowania zawierający inne niż określone w ustępie poprzedzającym pozycje może zostać określony przez Króla lub Prezesa Sądu Królestwa, ze względu na szczególny rodzaj postępowania, do którego dany wniosek ma zastosowanie.
3. Braki formalne wniosku powinny być uzupełnione w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni.
4. W razie uzupełnienia braków formalnych w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia.

Art. 14.
1. Król, Prezes Sadu Królestwa lub sędzia delegowany nadaje bieg wnioskowi jeżeli został poprawnie wniesiony, braki formalne zostały uzupełnione, a sprawa należy do właściwości izb Sądu Królestwa.
2. Nadając wnioskowi bieg wyznacza się skład rozpoznający.
3. Wniosek należy zwrócić jeżeli:
a) postępowanie w danej sprawie się toczy lub zostało prawomocnie zamknięte;
b) brak przesłanek do nadania biegu wnioskowi;
c) nie uzupełniono w przepisanym terminie braków formalnych;
d) sprawa nie należy do właściwości żadnej izby Sądu Królestwa.
4. Wniesioną opłatę sądową należy zwrócić na konto wnioskodawcy w terminie 7 dni od chwili zwrócenia wniosku.

Art. 15.
1. Sąd w I instancji orzeka jednoosobowo, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
2. Jeżeli charakter sprawy wymaga większego rozeznania Król lub Prezes Sądu Królestwa może wyznaczyć do rozpoznania sprawy skład powiększony.
3. Sąd w II instancji orzeka jednoosobowo, chyba że Prezes Sądu Królestwa wyznaczy inny skład.

Art. 16.
1. Można skarżyć wyłącznie rozstrzygnięcia naruszające prawa lub interesy skarżącego; nie dotyczy to prokuratora.
2. Od wyroków zapadłych w Izbie Generalnej przysługuje apelacja do Izby Apelacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, chyba że postępowanie jest jednoinstancyjne.
3. Uzasadnienie wyroków I instancji sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia można złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroków II instancji sporządza się z urzędu.
4. Jeżeli jedyny wniosek złożyła osoba, na której niekorzyść zapadło rozstrzygnięcie jej położenie nie może ulec pogorszeniu w wyniku orzeczenia sądu drugiej instancji.
5. W orzekaniu nie może brać udział sędzia, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
6. Na postanowienia wydane w I instancji, kończące postępowanie, a także w innych wypadkach prawem przewidzianych, stronom przysługuje zażalenie w ciągu 3 dni od dnia urzędowego ogłoszenia postanowienia; wniesienie zażalenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o uzasadnienie.
7. Sąd pierwszej instancji, uznając zażalenie za oczywiście zasadne, może nie sporządzając uzasadnienia uchylić zaskarżone postanowienie i stosownie do okoliczności orzec w tym zakresie ponownie; na tak wydane postanowienie zażalenie przysługuje na zasadach ogólnych.
8. Sąd odwoławczy może na odrębny wniosek skarżącego rozpoznać środek zaskarżenia wniesiony po terminie, jeżeli uzna to za zasadne.
9. Rozpoznając środek zaskarżenia, sąd odwoławczy może sprostować oczywiste omyłki pisarskie w zaskarżonym orzeczeniu, także z urzędu.
10. W sprawach dotyczących pytania prawnego, badania zgodności aktów niższego rzędu z aktami wyższego sąd orzeka w składzie pełnym składzie w Wielkiej Izbie

Art. 17.
1. Narada nad orzeczeniem jest tajna.
2. Orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że sąd orzeka jednoosobowo.
3. Orzeczenie podlega ogłoszeniu na forum Królestwa Dreamlandu w dziale ogłoszeń urzędowych oraz publikacji w bazie prawnej prowadzonej przez Sąd Królestwa.

Rozdział V
Obraza sądu

Art. 18.

1. Kto obiektywnie i bez względu na swoje zamiary nie podporządkowuje się orzeczeniu sądu, zarządzeniu Prezesa Sadu Królestwa lub sędziego przewodniczącego, albo swoim zachowaniem narusza powagę sądu, podlega odpowiedzialności porządkowej za obrazę sądu.
2. Poniesienie odpowiedzialności porządkowej nie wyklucza odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

Art. 19.
1. Sąd nie może orzec o odpowiedzialności za obrazę sądu jeżeli od chwili czynu upłynęły 3 miesiące.
2. Sąd może zastosować, także łącznie, względem dopuszczającego się obrazy sądu następujące kary porządkowe:
(1) grzywnę;
(2) areszt sądowy;
(3) zawieszenie czynnego prawa dostępu do Forum Sądu Królestwa.
3. Grzywnę za obrazę sądu wymierza się przez ustalenie stawki za każdy rozpoczęty dzień niepodporządkowania się podmiotu dopuszczającego się obrazy sądu, względnie jego zachowania naruszającego powagę sądu.
4. Areszt sądowy polega na umieszczeniu dopuszczającego się obrazy sądu pod strażą w zamkniętym pomieszczeniu znajdującym się w gmachu sądu, odpowiednio przystosowanym do tego celu, z jednoczesnym ogłoszeniem przez Prezesa Sądu Królestwa faktu aresztowania danej osoby na forum dyskusyjnym Królestwa oraz w serwisie internetowym danego sądu.
5. Jeżeli dopuszczającym się obrazy sądu jest podmiot zbiorowy, odpowiedzialność porządkową w postaci aresztu sądowego oraz zawieszenia czynnego prawa dostępu do forum Królestwa stosuje się względem osoby kierującej takim podmiotem, chyba że w ocenie sądu zasadne jest pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej innej osoby wchodzącej w skład tego podmiotu; dopuszczalne jest pociągnięcie do odpowiedzialności równocześnie kilku osób.
6. Odpowiedzialności porządkowej za obrazę sądu podlega także ten, kto mimo orzeczenia sankcji zawieszenia czynnego prawa dostępu do forum Królestwa, publikuje na forum Królestwa jakiekolwiek informacje pochodzące choćby pośrednio od dopuszczającego się obrazy sądu; nie dotyczy to opublikowania treści przeprosin.

Art. 20.
1. Postanowienie porządkowe podlega uzasadnieniu z urzędu i jest natychmiast wykonalne.
2. Na postanowienie porządkowe przysługuje zażalenie.

Art. 21.
1. Areszt sądowy oraz pozbawienie czynnego prawa dostępu do forum Królestwa uchyla się, jeżeli dopuszczający się obrazy sądu wykonał nałożone nań obowiązki.
2. Wymienione w ustępie poprzedzającym kary porządkowe uchyla z urzędu sąd, który je wydał.
3. Jeżeli sąd wydający postanowienie porządkowe nie uchyla postanowienia mimo wykonania nałożonych obowiązków, każdy może wnieść zażalenie do Sądu Królestwa.
4. Uchylone ukaranie karą porządkową uznaje się za niebyłe; postanowień porządkowych nie wprowadza się do oficjalnego zbioru aktów prawnych, prowadzonego przez Sąd Królestwa.
5. O zwolnieniu z aresztu sądowego ogłasza się w sposób przewidziany dla ogłoszenia o aresztowaniu.

Rozdział VI
Koszty sądowe

Art. 22.

1. Koszty postępowania obejmują opłatę sądową, zwaną dalej „opłatą”, wydatki Skarbu Królestwa ponoszone w związku z postępowaniem, jak również celowe wydatki stron związane z uczestniczeniem w postępowaniu sądowym.
2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o stronie, rozumie się przez to również innego uczestnika postępowania sądowego.

Art. 23.
1. Opłacie podlega:
(1) pozew;
(2) akt oskarżenia;
(3) skarga;
(4) pytanie prawne, z wyłączeniem kierowanego przez sąd;
(5) wniosek wszczynający postępowanie nieprocesowe;
(6) apelacja;
(7) zażalenie.
2. Opłatę uiszcza strona wnosząca pismo, na rachunek bankowy sądu właściwego do jego rozpoznania, najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
3. Pismo od którego nie została uiszczona opłata w należytej wysokości, zwraca się bez wzywania do jej uiszczenia.
4. Opłata stanowi dochód Skarbu Królestwa, wykorzystywany w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości.
5. Jeżeli opłatę ma uiścić Skarb Królestwa, pokrywa się ją ze środków pozostających w dyspozycji organu z którego działalnością związane jest postępowanie sądowe.

Art. 24.
Wysokość opłat określa minister właściwy ds. sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Art. 25.
1. Wydatki Skarbu Królestwa obejmują w szczególności:
(1) wynagrodzenia biegłych z tytułu wydania opinii;
(2) koszty ogłoszeń prasowych;
(3) koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
2. Wydatki ponosi tymczasowo Skarb Królestwa zaś wypłaca je Prezes Sądu Królestwa.
3. Skarb Królestwa nie może odmówić środków na dokonanie zarządzonej wypłaty.

Art. 26.
1. Strona może zostać zwolniona w całości lub w części z obowiązku uiszczenia opłaty lub wydatków, jeżeli wykaże iż nie posiada majątku ani możliwości zarobkowych wystarczających do jej poniesienia.
2. Wniosek o zwolnienie z opłaty należy złożyć najpóźniej w piśmie podlegającym opłacie.
3. Wniosek o zwolnienie z wydatków należy złożyć do zamknięcia przewodu sądowego.
4. O zwolnieniu orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy w I instancji; jeżeli sprawa jest w toku, o zwolnieniu orzeka sąd rozpoznający sprawę.
5. Na odmowę zwolnienia stronie przysługuje zażalenie, które nie podlega opłacie.
6. Zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty ma charakter tymczasowy i nie oznacza zwolnienia z obowiązku poniesienia kosztów sądowych w przypadku przegrania sprawy w całości lub w części.

Art. 27.
1. Wydatki stron obejmują wszelkie wydatki poniesione przez strony w związku z toczącym się postępowaniem, bezpośrednio w celu dochodzenia swoich praw, jeżeli ich poniesienie było celowe.
2. Do wydatków strony zalicza się w szczególności wynagrodzenie jednego pełnomocnika, a także obrońcy w sprawach karnych.

Art. 28.
1. Strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić poniesione przez stronę wygrywającą koszty postępowania.
2. Jeżeli stroną wygrywającą jest federalny lub krajowy organ władzy publicznej, zwrot kosztów zasądza się odpowiednio na rzecz Skarbu Królestwa lub właściwej Prowincji, ze wskazaniem danego organu.
3. Jeżeli strony uległy wzajemnie co do swoich żądań, koszty postępowania rozdziela się stosunkowo albo według zasad słuszności.
4. O kosztach postępowania rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.
5. Jeżeli w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie w danej instancji nie orzeczono o wszystkich kosztach postępowania, sąd orzeka o nich postanowieniem, przy czym o opłacie lub wydatkach Skarbu Królestwa może orzec z urzędu; na postanowienie przysługuje zażalenie.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 29.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi przepisami stosuje się ugruntowane w orzecznictwie zwyczaje.
2. Sąd może tymczasowo uregulować istniejący stan prawny lub faktyczny, jeżeli jest to zasadne ze względu na konieczność zabezpieczenia porządku publicznego lub ważnego interesu prywatnego, choćby postępowanie sądowe nie zostało jeszcze wszczęte.. Uchyla się przepisy dotyczące ustroju sądownictwa obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy. Tymczasowe uregulowanie prawa lub stanu faktycznego nie może trwać dłużej aniżeli 90 dni licząc od dnia wydania w tym zakresie postanowienia.

Art. 30.
W ustawie federalnej – Ordynacja wyborcza z dnia 18 kwietnia 2015 roku wprowadza się zmianę, która polega na zastąpieniu zastosowanego w odpowiedniej formie gramatycznej określenia „Izba Niższa” na odpowiednio gramatyczne określenie „Izba Generalna”.

Art. 31.
1. Uchyla się ustawę federalną z dnia 10 sierpnia 2008 roku o sądownictwie BPSK nr 3530.
2. Dekret wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia.
UZASADNIENIE:
Proponowany przepis ma na celu usprawnić działanie Sądu Królestwa przez zobligowanie Króla do zastępowania podległego mu Prezesa Sądu Królestwa podczas jego nieobecności na forum. W obecnych realiach, gdy nieobecności różnych urzędników zdarzają się dość często, jest to konieczne. Wymaganym jest ponadto, aby wymiar sprawiedliwości działał w Królestwie sprawnie i szybko. Gdy brakuje Prezesa Sądu Królestwa – jest to znacząco utrudnione lub niemożliwe, a Król w tym czasie może jedynie rozłożyć bezradnie ręce. Proponowany przepis zastępuje jednocześnie inny dotyczący kadencyjności Prezesa Sądu Królestwa, który to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, gdyż podczas niżu demograficznego kadencyjność dowolnego urzędu, zwłaszcza w sądownictwie, mija się z celem, gdyż po upływie kadencji nie ma możliwości zastąpienia danej osoby inną.
(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o zm. DK o sądownictwie

Post autor: Daniel von Witt »

Senatorowie,

otwieram debatę nad powyższym projektem. Debata potrwa do 14 sierpnia br. Przypominam, że każdy z senatorów może wnieść o jej skrócenie (po trzech dniach trwania) lub o jej przedłużenie.

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA] do 14-08-2015 Projekt UF o zm. DK o sądownictwi

Post autor: Pavel Svoboda »

Byłbym ciekaw opinii Korony wobec tego projektu.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA] do 14-08-2015 Projekt UF o zm. DK o sądownictwi

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wysoki Parlamencie,
Podczas trwającej co najmniej 7 dni nieobecności Prezesa Sądu Królestwa na forum dyskusyjnym Królestwa, Król ogłasza o czasowym przejęciu jego obowiązków do czasu, aż Prezes Sądu Królestwa wznowi swoją obecność.
Przede wszystkim Korona zastanawia się dlaczego wprowadzenie nowego brzmienia ust. 6 uchyla zapis o pełnieniu obowiązków PSK do czasu powołania nowego PSK.

Ponadto, dlaczego jedynie obecność na forum brana jest pod uwagę? Korona ma zastrzeżenia co do konstytucyjności zapisu - czy, aby "odebranie" uprawnienia do kierowania SK przez mianowanego Prezesa nie będzie prowadzi do sytuacji, w której zewnętrzny organ ingeruje w pracę sądu? Korona ma zastrzeżenia co do "obecności" - co przez to należy rozumieć?

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] do 14-08-2015 Projekt UF o zm. DK o sądownictwi

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Marcin I Mikołaj pisze:Przede wszystkim Korona zastanawia się dlaczego wprowadzenie nowego brzmienia ust. 6 uchyla zapis o pełnieniu obowiązków PSK do czasu powołania nowego PSK.
Czy kadencyjność urzędu PSK była kiedykolwiek ściśle przestrzegana? Jeśli nie, nie ma sensu tego utrzymywać. W dodatku istnienie ust. 6 w obecnym brzmieniu nie wiąże się z żadnym innym przepisem, który mówiłby ile ta kadencja miałaby trwać.
Marcin I Mikołaj pisze:Ponadto, dlaczego jedynie obecność na forum brana jest pod uwagę? Korona ma zastrzeżenia co do konstytucyjności zapisu - czy, aby "odebranie" uprawnienia do kierowania SK przez mianowanego Prezesa nie będzie prowadzi do sytuacji, w której zewnętrzny organ ingeruje w pracę sądu? Korona ma zastrzeżenia co do "obecności" - co przez to należy rozumieć?
A gdzie jeszcze znajdują się jakieś miejsca pracy PSK? Gabinet i wszystkie sale sądowe są na forum, więc tylko te miejsca pracy należy brać pod uwagę. To przecież kanałem publicznym PSK ma reagować na sprawy wnoszone do sądu, więc i jego forumowa nieobecność ma być brana pod uwagę.

Nie obawiam się niekonstytucyjności tego przepisu, ponieważ w zarządzanie pracą Sądu Królestwa ma ingerować Król, który posiada nadzór nad sądownictwem i może sprawować władzę sądowniczą.

Ponadto, jeśli wskazałem w projektowanym przepisie czym jest nieobecność to definicja powrotu do obecności też jest oczywista.

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] do 14-08-2015 Projekt UF o zm. DK o sądownictwi

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam debatę. Zarządzam głosowanie. Głosowanie potrwa do 23 sierpnia br.
Lista uprawnionych do głosowania:
NIM Imię i nazwisko
 • 853567 Albon
  987654 Embe
  833216 Robert I
  218175 Roger d' Artois
  822362 Sted Asketil
  139599 Krzysztof Bojar
  873817 Jacques de Brolle
  580523 Kryspin van Buuren
  696920 Gregory de Corylus
  482866 Dino von Djokić-Krieg
  869987 Tombond van Dromer
  271825 Yuuki van der Hinekawa
  203147 Jan Kaniewski
  811577 Tomasz von Lageros
  271426 Termeus von Luksindor
  667540 Simon McMelkor
  384958 Ferenc von Nacht
  681714 Vivian Resin
  654589 Matteo de Scutto
  330454 Kobe Amaru Shakur
  509280 Pavel Svoboda
  331230 Jan Ursinus
  610936 Nud Vilgefortz
  374443 Fabiola de Willibald
  877416 Daniel von Witt
  442028 Mat Max von Salvepol
  156339 Sukces Dupostrzał Zwell
Proszę nie kopiować powyższego formularza do głosowania podczas oddawania swojego głosu. Głosy proszę oddawać poprzez dopisywanie do aktualnego formularza głosowania (z nazwiskami dotychczas głosujących) swoich danych i oddanego głosu ("ZA", "PRZECIW" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ").

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 11/I do 23-08-2015] UF o zm. DK o sądownictw

Post autor: Daniel von Witt »

Formularz głosowania:
877416 Daniel von Witt: ZA

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 11/I do 23-08-2015] UF o zm. DK o sądownictw

Post autor: Pavel Svoboda »

Formularz głosowania:
877416 Daniel von Witt: ZA
509280 Pavel Svoboda: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 11/I do 23-08-2015] UF o zm. DK o sądownictw

Post autor: Daniel von Witt »

Działając na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Królewskiego przejmuję kompetencje Marszałka Parlamentu Królewskiego, postanawia się:

zamknąć głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 2 senatorów. Oddano 1 głos "ZA", 1 "WSTRZYMUJĘ SIĘ", 0 "PRZECIW".

Stwierdzam, że Parlament Królewski przyjął ustawę o zmianie dekretu królewskiego o sądownictwie.

(-) Daniel markiz von Witt

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość