[GŁOSOWANIE 10/I ZAKOŃCZONE] UF o zm. DK o orderach i odzn.

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE 10/I ZAKOŃCZONE] UF o zm. DK o orderach i odzn.

Post autor: Daniel von Witt »

Senatorowie,

składam projekt ustawy o zmianie dekretu o orderach i odznaczeniach.

PROJEKT:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... sierpnia 2015 roku

o zmianie Dekretu Królewskiego o orderach i odznaczeniach

Art. 1.

W Dekrecie Królewskim z dnia 10 czerwca 2010 roku o orderach i odznaczeniach dokonuje się następujących zmian:
(1) w art. 4 ust. 1 słowo „Prowincji” zamienia się na zwrot „krajów Federacji”;
(2) w art. 6 ust. 2 zwrot „federalny minister właściwy do spraw kultury i nauki” zamienia się na zwrot „Premier Rządu Królewskiego, Wicekról Scholandii”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
ZMIENIANY AKT JEDNOLITY:
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 10 czerwca 2010 roku
[t.j. z dnia ... sierpnia 2015 roku]

o orderach i odznaczeniach.

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Morlandu, Luindoru, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

stanowimy, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.

1. Ordery i odznaczenia są wyróżnieniem za zasługi cywilne i wojskowe, oddane Królestwu lub jego mieszkańcom.
2. Nazwy, skróty oraz insygnia orderów i odznaczeń podlegają ochronie prawnej.

Art. 2.
1. Król nadaje ordery osobom zasłużonym, na wniosek albo po zasięgnięciu opinii odpowiednio Zakonu Orderu Czerwonego Orła albo Zakonu Orderu Anatazego.
2. Król nadaje odznaczenia osobom zasłużonym, także na wniosek któregokolwiek Zakonu lub innego uprawnionego podmiotu.
3. Ustanie nie wyklucza nadania orderu lub odznaczenia.
4. Król może odebrać order, na wniosek albo po zasięgnięciu opinii właściwego Zakonu, jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku błędu lub gdy zachowanie odznaczonego urąga honorowi orderu.
5. Król może odebrać odznaczenie, jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku błędu lub gdy zachowanie odznaczonego nie licuje z powagą odznaczenia, także na wniosek któregokolwiek Zakonu lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania o nadanie danego odznaczenia.

Rozdział II
Ordery i Zakony

Art. 3.

1. Order Czerwonego Orła jest najwyższym orderem Królestwa, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług oddanych Królestwu lub jego mieszkańcom, w tym stosownie do zwyczajów międzynarodowych.
2. Kawaler lub dama Orderu Czerwonego Orła mają prawo do używania skrótu „OCO” bezpośrednio po nazwisku, a także stosownej modyfikacji posiadanego herbu, określonej przez Sekretarza Heroldii wspólnie z Dziekanem Zakonu Orderu Czerwonego Orła.
3. Kawalerowie i damy Orderu Czerwonego Orła, z wyłączeniem cudzoziemców oraz osób ustałych, tworzą Zakon Orderu Czerwonego Orła, z Królem jako Wielkim Mistrzem Zakonu na czele; abdykacja nie skutkuje utratą Orderu.
4. Członkowie Zakonu wybierają spośród swego grona Dziekana Zakonu, który kieruje bieżącą działalnością Zakonu i reprezentuje go na zewnątrz, w tym także wobec Wielkiego Mistrza Zakonu; Dziekan Zakonu stosownie do potrzeb może mianować zastępcę na czas swojej nieobecności, przy czym obaj pełnią swoje funkcje honorowo.

Art. 4.
1. Order Anatazego jest orderem Królestwa, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju krajów Federacji, miast oraz innych jednostek terytorialnych.
2. Order Anatazego dzieli się na trzy klasy:
(1) Krzyż Komandorski Orderu Anatazego, jako klasę I;
(2) Krzyż Oficerski Orderu Anatazego, jako klasę II;
(3) Krzyż Kawalerski Orderu Anatazego, jako klasę III.
3. Kawaler lub dama Orderu Anatazego mają prawo do używania skrótu bezpośrednio po nazwisku:
(1) w klasie I – „OA”;
(2) w klasie II – „OAII”;
(3) w klasie III - „OAIII”.
4. Kawaler lub dama Orderu Anatazego mają prawo do stosownej dla danej klasy modyfikacji herbu, określonej przez Sekretarza Heroldii wspólnie z Dziekanem Zakonu Orderu Anatazego.
5. Kawalerowie i damy Orderu Anatazego, z wyłączeniem cudzoziemców oraz osób ustałych, tworzą Zakon Orderu Anatazego, z Królem jako Wielkim Mistrzem Zakonu na czele; abdykacja nie skutkuje utratą Orderu.
6. Członkowie Zakonu wybierają spośród swego grona Dziekana Zakonu, który kieruje bieżącą działalnością Zakonu i reprezentuje go na zewnątrz, w tym także wobec Wielkiego Mistrza Zakonu; Dziekan Zakonu stosownie do potrzeb może mianować zastępcę na czas swojej nieobecności, przy czym obaj pełnią swoje funkcje honorowo.
7. Członkowie Zakonu mogą zdecydować, że Dziekanem ich Zakonu będzie Dziekan Zakonu Orderu Czerwonego Orła.

Art. 5.
1. Obowiązkiem Zakonów jest czuwanie nad honorem orderów oraz wspieranie działań na rzecz Królestwa i jego mieszkańców.
2. Zakony mogą również interweniować w przypadku naruszania powagi odznaczeń.
3. Zakony samodzielnie ustalają zasady postępowania w ramach i na zewnątrz danego Zakonu; zasady te wiążą członków Zakonów, o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem.
4. Zakonom po przyjęciu przez nie swoich statutów przysługuje odrębna osobowość prawna, z Dziekanem Zakonu jako organem.
5. Koszty działalności Zakonów pokrywa się ze środków Skarbu Królestwa.

Rozdział III
Odznaczenia

Art. 6.

1. Medal Zeliga jest odznaczeniem ustanowionym dla nagradzania za działalność na polu kultury lub nauki.
2. Z wnioskiem o nadanie Medalu Zeliga może wystąpić również Premier Rządu Królewskiego, Wicekról Scholandii, a także Rektor Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis.

Art. 7.
1. Medal Lorda Tristana jest odznaczeniem ustanowionym dla nagradzania za działalność na polu spraw zagranicznych i międzynarodowych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych.
2. Z wnioskiem o nadanie Medalu Lorda Tristana może wystąpić również federalny minister właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 8.
1. Medal Arcyksięcia Nimitza jest odznaczeniem ustanowionym dla nagradzania za działalność na polu spraw wojskowych oraz obrony Królestwa i zapewniania bezpieczeństwa jego obywatelom.
2. Z wnioskiem o nadanie Medalu Lorda Tristana może wystąpić również Marszałek Armii Królestwa.

Art. 9.
1. Medal Hrabiego Vilgefortza jest odznaczeniem ustanowionym dla nagradzania za działalność związaną z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych w obrębie Królestwa.
2. Z wnioskiem o nadanie Medalu Hrabiego Vilgefortza może wystąpić również Szef Królewskich Służb Informatycznych.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

Art. 10.

Traci moc dekret królewski z dnia 18 kwietnia 2009 roku o orderach i odznaczeniach (BPSK Nr 1017)

Art. 11.
1. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego dekretu, odznaczeni którymkolwiek z orderów uzyskują równy głos w ramach właściwego Zakonu, przy czym Zakon Orderu Anatazego może następnie wprowadzić system głosów ważonych w zależności od klasy Orderu.
3. Odznaczeni Orderem Czerwonego Orła według zasad wynikających z dekretu królewskiego, o którym mowa w artykule poprzedzającym, zachowują order w danej klasie i mają prawo używać następujących skrótów bezpośrednio po nazwisku:
(1) odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Czerwonego Orła – „OCOII”;
(2) odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Czerwonego Orła – „OCOIII”.
4. Do królów seniorów oraz osób odznaczonych Orderem Czerwonego Orła przed wejściem w życie dekretu królewskiego, o którym mowa w artykule poprzedzającym, stosuje się art. 3 ust. 2.
UZASADNIENIE:
Projekt ustawy o zmianie dekretu królewskiego o orderach i odznaczeniach zakłada dokonanie kosmetycznych poprawek. Pierwsza dotyczy zmiany słowa „Prowincji” na słowo „kraju Federacji”, natomiast druga wynika z likwidacji działów administracji federalnej: „nauka” i „kultura”, przez co do wnioskowania o nadanie Medalu Zeliga upoważniony będzie Premier i Wicekról Scholandii (w dowód podkreślenia znaczenia Królestwa Scholandii dla Królestwa Dreamlandu).
(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o zmianie DK o orderach i odznaczen

Post autor: Daniel von Witt »

Senatorowie,

otwieram debatę nad powyższym projektem. Debata potrwa do 13 sierpnia br. Przypominam, że każdy z senatorów może wnieść o jej skrócenie (po trzech dniach trwania) lub o jej przedłużenie.

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA] do 13-08-2015 Projekt UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Pavel Svoboda »

Przyznam, że nie rozumiem żadnej ze zmian. Ani zmiany "Prowincji" na "kraj Federacji", ani wyróżnienia Wicekróla Scholandii akurat przy inicjatywie rekomendowania medalu za zasługi dla kultury i nauki.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] do 13-08-2015 Projekt UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Daniel von Witt »

Pierwsza zmiana wynika z zmiany Konstytucji. Druga ma podkreślić rangę Królestwa Scholandii, choćby w taki symboliczny sposób, bo medale przyznawane są raz na kilka lat w zasadzie.

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA] do 13-08-2015 Projekt UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Pavel Svoboda »

"Królestwo składa się z krajów federacji podległych Królowi. Krajem federacji o najwyższym statusie jest Prowincja." - Konstytucja

"Prowincji, miast oraz innych jednostek terytorialnych." - Dekret

Na dobrą sprawę nie ma sprzeczności dekretu z Konstytucją.

Według Konstytucji pojęcie kraju Federacji jest szersze od Prowincji i uwzględnia wszystkie jednostki terytorialne. Jeśli więc zmienimy brzmienie dekretu na "krajów Federacji, miast oraz innych jednostek terytorialnych", zapis ten będzie sugerował istnienie innych jednostek terytorialnych poza krajami Federacji - a takich nie ma. Dlatego wolałbym zachować istniejący zapis jako bardziej spójny z Konstytucją.

Odnośnie drugiej zmiany, rozumiem chęć podkreślania znaczenia Scholandii, ale metoda wydaje mi się osobliwa. Nadal nie widzę związku między Wicekrólem Scholandii a kulturą i nauką. Wolałbym, by przepisy trzymały się jakiejś logiki. Inaczej zaraz ktoś wystąpi z nowelizacją aby medale za działalność wojskową rekomendował Margrabia Toussaint, a medale za dyplomacje rekomendował sołtys Kakut.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] do 13-08-2015 Projekt UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam debatę. Zarządzam głosowanie. Głosowanie potrwa do 21 sierpnia br.
Lista uprawnionych do głosowania:
NIM Imię i nazwisko
853567 Albon
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt
442028 Mat Max von Salvepol
156339 Sukces Dupostrzał Zwell
Proszę nie kopiować powyższego formularza do głosowania podczas oddawania swojego głosu. Głosy proszę oddawać poprzez dopisywanie do aktualnego formularza głosowania (z nazwiskami dotychczas głosujących) swoich danych i oddanego głosu ("ZA", "PRZECIW" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ").

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 10/I do 21-08-2015] UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Daniel von Witt »

Formularz głosowania:

877416 Daniel von Witt: ZA

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 10/I do 21-08-2015] UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Albon »

877416 Daniel von Witt: ZA
853567 Albon: WSTRZYMUJĘ SIĘ

Albon
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
matmax
Posty: 1574
Rejestracja: 4 kwie 2013, 21:09
NIM: 442028
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 10/I do 21-08-2015] UF o zm. DK o orderach i

Post autor: matmax »

877416 Daniel von Witt: ZA
853567 Albon: WSTRZYMUJĘ SIĘ
442028 Mat Max von Salvepol: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Mat Max von Salvepol
Minister Spraw Wewnętrznych
Ambasador w Wandystanie i Sarmacji
Daniel von Witt pisze:
13 sty 2019, 02:15
Liczy się adrenalinka xD i na tym może już poprzrstane, chociaż głowa pełna jest myśli tym, co tu poruszone zostało nie mówiąc już nawet o tym, co zakryte.

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1423
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 10/I do 21-08-2015] UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Torkan Ingawaar »

853567 Albon: Wstrzymuję się
877416 Daniel von Witt: Za
442028 Mat Max von Salvepol: wstrzymuję się
156339 Sukces Dupostrzał Zwell: wstrzymuję się
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 10/I do 21-08-2015] UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Pavel Svoboda »

853567 Albon: Wstrzymuję się
877416 Daniel von Witt: Za
442028 Mat Max von Salvepol: wstrzymuję się
156339 Sukces Dupostrzał Zwell: wstrzymuję się
509280 Pavel Svoboda: PRZECIW
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13185
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 10/I do 21-08-2015] UF o zm. DK o orderach i

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam głosowanie. Głosowało 5 lordów senatorów. Oddano 1 głos "ZA", 1 głos "PRZECIW" i 3 głosy "WSTRZYMUJĘ SIĘ".

Stwierdzam, że Parlament Królewski odrzucił projekt ustawy o zmianie dekretu o orderach i odznaczeniach.

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości