[GŁOSOWANIE 9/I ZAKOŃCZONE] UF o zm. UF o referendach

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE 9/I ZAKOŃCZONE] UF o zm. UF o referendach

Post autor: Daniel von Witt »

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

wnoszę projekt ustawodawczy: UF o zmianie UF o referendach.

PROJEKT USTAWY:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... sierpnia 2015 roku

o zmianie Ustawy Federalnej z dnia 20 października 2013 roku o referendach

Art. 1.

W Ustawie Federalnej z dnia 20 października 2013 roku o referendach (BPSK nr 3848) dokonuje się następujących zmian:
(1) ust. 1 w art. 1 uzyskuje brzmienie: „1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendów, o których mowa w art. 10, art. 11 i art. 31 ust. 1 Konstytucji.”;
(2) w całej ustawie wszystkie odmiany słowa „ogólnonarodowy” zamienia się na odpowiedniki słowa „ogólnokrajowy”;
(3) w pkt. 3 ust. 2 w art. 1 zwrot „jednej Prowincji Królestwa” zamienia się na zwrot „jednego kraju Federacji”;
(4) pkt. 4 w ust. 2 art. 1 uzyskuje brzmienie: „(4) uprawnionych do głosowania rozumie przez nich tych, którzy w momencie zarządzania referendum pozostawali obywatelami Królestwa.”;
(5) w art. 2 skreśla się zwrot „uchwalenia budżetu, podatków lub”;
(6) w ust. 2 art. 2a między słowa „projekt jest” wstawia się słowo „referendalny”;
(7) w ust. 1 art. 3 zwrot „Izby Poselskiej, Rady Królestwa” zamienia się na zwrot „Parlamentu Królewskiego”;
(8) w ust. 3 art. 3 skreśla się zwrot „,z zastrzeżeniem postanowień ust. 4”;
(9) w art. 4 skreśla się zwrot „, lub uprawomocnienia się wyroku skazującego, o którym mowa w ust. 2 art. poprzedzającego”;
(10) w ust. 1 art. 5 zwrot „jednej Prowincji” zamienia się na zwrot „kraju Federacji” oraz skreśla się zwrot „z własnej inicjatywy lub na wniosek jej obywateli w liczbie i sprawach, które określać może krajowy akt normatywny”;
(11) w ust. 1 art. 8 skreśla się zwrot „właściwego organu”;
(12) w pkt. 2 ust. 2 art. 11 zwrot „każdej Prowincji” zamienia się na zwrot „każdego kraju Federacji”;
(13) w ust. 1 art. 13 skreśla się zwrot „ani frekwencji, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 2”;
(14) w pkt. 2 ust. 1 art. 14 zwrot „Prowincji” zamienia się na zwrot „kraju Federacji”;
(15) w art. 15 zdanie drugie zwrot „do Izby Poselskiej” zamienia się na zwrot „zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 18 kwietnia 2015 roku Ordynacja wyborcza”;
(16) skreśla się ust. 2 i 4 w art. 3, ust. 2 w art. 5, art. 6, ust. 2 w art. 10, ust. 2 w art. 13, ust. 2 w art. 14, art. 16 i 18.

Art. 2.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
TEKST JEDNOLITY:
USTAWA FEDERALNA
z dnia 20 października 2013 roku
[tj. z dnia ... 2015 roku]

o referendach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendów, o których mowa w art. 10, art. 11 i art. 31 ust. 1 Konstytucji.
2. Ilekroć ustawa mówi o:
(1) referendum rozumie się przez nie procedurę, w której decyzję w przedstawionej sprawie podejmują w głosowaniu bezpośrednim wszyscy uprawnieni do głosowania,
(2) referendum ogólnokrajowym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie całego Królestwa,
(3) referendum lokalnym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie co najmniej jednego kraju Federacji,
(4) uprawnionych do głosowania rozumie przez nich tych, którzy w momencie zarządzania referendum pozostawali obywatelami Królestwa.

Art. 2.
Nie przeprowadza się referendum w sprawie amnestii.

Art. 2a.
1. Wyłożenie obywatelskiego wniosku o zarządzenie referendum zwany dalej „projektem referendalnym”, odbywa się w odpowiednim dziale w sekcji ‘Wnioski urzędowe’ na forum
dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
2. Organem przyjmującym projekt referendalny jest Marszałek Dworu Królewskiego.
3. O przyjęciu projektu referendalnego informuje w temacie inicjującym organ określony w ustępie poprzedzającym zakreślając termin na złożenie podpisów pod projektem referendalnym przez obywateli Królestwa Dreamlandu.
4. Projekt referendalny, który w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni nie uzyska wymaganej liczby podpisów zwraca się inicjatorowi, w przeciwnym wypadku przedstawia się go Królowi. Temat inicjujący podlega zamknięciu.
5. Projekt referendalny złożony przed upływem 30 dni od zwrotu co do zasady dotykający tych samych kwestii co projekt referendalny poprzednio nieuzyskujący poparcia można pozostawić bez nadawania dalszego biegu w szczególności gdy jest składany przez ten sam podmiot.

Rozdział II
Referendum ogólnokrajowe

Art. 3.

1. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Parlament Królewski lub grupę co najmniej 3 obywateli.
2. (Skreślony)
3. Referendum ogólnokrajowe może być zarządzone w sprawie przyjęcia zmian Konstytucji. Zmiany Konstytucji uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż połowa wyborców biorących udział w głosowaniu.
4. (Skreślony)

Art. 4.
Referendum ogólnokrajowe powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 art. poprzedzającego.

Rozdział III
Referendum lokalne

Art. 5.

1. Referendum lokalne przeprowadzane na terenie kraju Federacji zarządza Król.
2. (Skreślony)

Art. 6.
(Skreślony)

Rozdział IV
Zarządzanie referendum

Art. 7.

Wniosek o zarządzenie referendum powinien określać przedmiot, który ma zostać poddany pod głosowanie poprzez wskazanie pytania referendalnego albo pytań referendalnych lub proponowanych wariantów rozwiązań.

Art. 8.
1. Referendum zarządza się poprzez ogłoszenie postanowienia, w którym określa
się datę rozpoczęcia i zakończenia referendum oraz elementów wskazanych we wniosku o zarządzenie referendum, o których mowa w art. poprzedzającym.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. poprzedzającym powinno być ogłoszone co najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia referendum.
3. Referendum trwa co najmniej 7 dni.

Rozdział V
Przeprowadzanie referendum

Art. 9.

1. Komisarz Wyborczy Królestwa, zwany w dalszej części „Komisarzem”, zapewnia organizację i przeprowadzenie referendum.
2. Królewskie Służby Informatyczne są zobowiązane do współpracy z Komisarzem w zakresie zapewnienia należytych warunków technicznych dla przeprowadzenia referendum.

Art. 10.
1. Komisarz w pierwszym dniu referendum obwieszcza o jego rozpoczęciu oraz podaje adres
internetowy do formularza głosowania i załącza do obwieszczenia spis uprawnionych do głosowania wraz z Numerami Identyfikującymi Mieszkańca, zwanymi dalej „NIM”.
2. (Skreślony)
3. Do procedury referendalnej art. 4 ust. 4 Ustawy Federalnej z dnia 18 kwietnia 2015 2015 roku Ordynacja wyborcza, stosuje się odpowiednio.

Art. 11.
1. Referendum przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania
umieszczonego na stronie internetowej.
2. Odnośnik do formularza głosowania powinien być wyraźnie oznaczony na witrynie głównej:
(1) Królestwa podczas referendum ogólnokrajowego,
(2) każdego kraju Federacji podczas referendum lokalnego.
3. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
4. Elektroniczny formularz głosowania umożliwia głosującym oddanie głosu pustego.

Art. 12.
Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania, przy czym sposób przeprowadzania głosowania powinien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu NIM.

Art. 13.
1. W czasie trwania referendum nie publikuje się żadnych informacji dotyczących dotychczasowych wyników.
2. (Skreślony)

Art. 14.
1. Komisarz dokonuje ogłoszenia wyników referendum wraz z podaniem frekwencji:
(1) dla całego Królestwa w przypadku referendum ogólnokrajowego,
(2) dla kraju Federacji w przypadku referendum lokalnego.
2. (Skreślony)

Art. 15.
Każdy uprawniony do głosowania może wnieść skargę na poprawność przeprowadzenia referendum. Przepisy dotyczące skargi na przeprowadzenie wyborów zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 18 kwietnia 2015 roku Ordynacja wyborcza stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Przepisy karne

Art. 16.

(Skreślony)

Art. 17.
Kto w okresie od rozpoczęcia głosowania w referendum aż do jego zakończenia podaje do wiadomości publicznej wyniki badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań głosujących w referendum i przewidywanych wyników referendum lub wyniki sondaży przeprowadzanych w dniu głosowania – podlega karze grzywny w wysokości od 50 do 70 stawek dziennych.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 18.

(Skreślony)

Art. 19.
1. Uchyla się Dekret Królewski z dnia 28 marca 2008 roku z późniejszymi zmianami o referendum ogólnonarodowym.
2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
UZASADNIENIE PROJEKTU:
Projekt ustawy zakłada dokonanie zmian w prawie referendalnym wynikających z przeprowadzonej zimą reformy konstytucyjnej w ten sposób, by akt zmieniany był zgodny z Konstytucją.
(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

[DEBATA] 05-08-2015 Projekt UF o zmianie UF o referendach

Post autor: Albon »

Senatorowie!

Otwieram debatę nad powyższym wnioskiem. Debata potrwa do 05-08-2015.

Albon z Cintry
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] 05-08-2015 Projekt UF o zmianie UF o referendac

Post autor: Daniel von Witt »

W związku z brakiem głosów w debacie wnoszę o jej skrócenie i zarządzenie głosowania.

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [DEBATA] 05-08-2015 Projekt UF o zmianie UF o referendac

Post autor: Albon »

Senatorowie!

W związku z wnioskiem o skrócenie debaty ogłaszam głosowanie nad projektem. Głosowanie potrwa do 09-08-2015.

Albon

NIM Imię i nazwisko
853567 Albon
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE]09-08-2015 Projekt UF o zmianie UF o referen

Post autor: Daniel von Witt »

Formularz głosowania:

NIM Imię i nazwisko
853567 Albon
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt ZA

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 09-08-2015 Projekt UF o zm. UF o referendac

Post autor: Pavel Svoboda »

NIM Imię i nazwisko
853567 Albon
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda - ZA
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt ZA
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 09-08-2015 Projekt UF o zm. UF o referendac

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam głosowanie. Głosowało 2 senatorów. Oddano 2 głosy "ZA". Nikt nie był "PRZECIW". Nikt nie "WSTRZYMAŁ SIĘ" od głosu.

Stwierdzam, że Parlament Królewski przyjął Ustawę Federalną o zmianie Ustawy Federalnej o referendach.

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość